Overordnet analyse Gjerdrum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet analyse 2012. Gjerdrum kommune"

Transkript

1 Overordnet analyse 2012 Gjerdrum kommune

2 Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Metode Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning Folketallsutviklingen Næringsstruktur og sysselsetting Organisasjon og medarbeidere Mål for kommunal virksomhet Statlige styringssignaler Overordnede mål i kommuneplanen Administrativ organisering og styring Prinsipper for organisering av kommunen Balansert målstyring 18 2 ANALYSE AV DE ULIKE OMRÅDENE Overordnet målkort Rådmannens team Personal og organisasjon Økonomiavdelingen Skoler Barnehager Kultur Eiendomsvirksomhet Kommunalteknikk Plan, oppmåling og byggesak Institusjon Hjemmebaserte tjenester Funksjonshemmede NAV Helse og forebyggende virksomhet 45 Side 3

4 3 SEKTOROVERGRIPENDE TEMA Økonomi IKT Miljø Åpenhet og innsyn Anskaffelser Beredskapsplanlegging Internkontroll 58 4 ANBEFALTE FOKUSOMRÅDER Målstyring/ledelse Økonomi- og prosjektstyring Kompetanse i tjenestene Tjenestekvalitet og ressursutnyttelse Kvalitet på sykehjemmet Samhandlingsreformen Nye IKT-løsninger Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Kommunalt vedlikehold Tilpasset opplæring Internkontroll 62 VEDLEGG 1: KOMMUNENS FORHOLD TIL EKSTERNE PARTER 64 VEDLEGG 2: KOSTRA 67 Side 4

5 1 Innledning Formålet med en overordnet analyse av kommunens virksomhet er å få en overordnet oversikt over kommunen for deretter å kunne identifisere områder som bør gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon. Det framgår av kontrollutvalgsforskriften 10 at det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. I merknadene til kontrollutvalgsforskriften 10 er det redegjort nærmere for hva analysen går ut på: Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket risiko- og vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, identifisere mulige avvik eller svakheter og legges grunnlag for beslutningen om hvor det skal iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger). En slik analyse kan også bygge på relevant informasjon fra andre dokumenter som er utarbeidet i kommunens plan- og analysearbeid. 1.1 Metode Plan for forvaltningsrevisjon skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg utarbeides av kontrollutvalget minst en gang per kommunestyreperiode. Analysen bygger på informasjon fra sentrale styringsdokumenter som økonomiplan, årsberetning, årsregnskap og andre styrende dokumenter. I analysen av de ulike områdene har vi hovedsakelig plukket ut det som best beskriver risikoforholdene ut fra det som er beskrevet i kommunens dokumenter. Budsjett 2012/Økonomiplan for og årsberetningen for 2011 er spesielt benyttet for å komme frem til hva som er hovedutfordringene og risikoene i kommunen. Vi har også benyttet rådmannens forslag til budsjett 2013/økonomiplan , men denne er ikke vedtatt politisk enda, slik at vi kun har benyttet denne med tanke på hvilke utfordringer som administrasjonen rapporterer. For å danne et bilde av kostnadsnivået og standarden på ulike tjenester er det benyttet data fra KOSTRA. Dette er et sentralt rapporteringssystem som er ment å gi relevant styringsinformasjon om kommunene. Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på noen av disse tallene, men de anses likevel velegnet til å identifisere mulige avvik. Nærmere informasjon om KOSTRA er gitt i vedlegg 1. Det er benyttet demografiske data fra SSB. Analysen er forsøkt gjort på et overordnet nivå og revisjonen har benyttet Norsk kommunerevisorforenings veileder for gjennomføring av overordnet analyse i arbeidet med Side 5

6 å utarbeide den overordnede analysen. Analysen er ikke ment å være hverken altomfattende eller uttømmende. Risiko- og vesentlighetsvurderinger omhandler vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. Med risikofaktorer menes hendelser eller utfordringer som medfører at kommunen ikke når sine mål. Kontrollutvalget og revisjonen har også vært til stede i et formannskapsmøte, hvor vi fikk innspill vedrørende risikoer og utfordringer for kommunen. 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning Gjerdrum kommune er en liten jord- og skogbrukskommune på ca. 83 kvadratkilometer med kommunesenteret i Ask. Som i landet for øvrig er det tertiær, eller servicenæringen som er størst. Gjerdrum kommune er en kommune i vekst og slagordet for kommunen er nærmere enn du tror Folketallsutviklingen Tabell 1: Folketall per fordelt på aldersgrupper År år år år år år år Totalt Kilde: SSB Pr var det totalt innbyggere i Gjerdrum kommune. Kommunen har fra 2011 til 2012 hatt en vekst på 258 personer, det vil si en befolkningsvekst på 4,4 %. Nedenfor følger beskrivelse av folketallet grafisk. Side 6

7 Figur 1: Folketall per fordelt på aldersgrupper År 6-15 år år år år år år Gjerdrum Personer Gjerdrum Personer Gjerdrum Personer Gjerdrum Personer Gjerdrum Personer Tabell 2: Folketilvekst Kommune Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll Nannestad Hurdal Kilde: SSB Gjerdrum kommunes befolkning økte med 162 personer i Tabell 3: Befolkningsendring ( ) i % Gjerdrum 20,7 Ullensaker 26,1 Eidsvoll 16,4 Nannestad 14,2 Hurdal -0,3 Kilde: SSB De siste ti årene har Gjerdrum hatt en befolkningsvekst på 20,7 %. Side 7

8 Figur 2: Framskrevet folkemengde pr År 6-15 år år år år år år Personer Personer Personer Personer Kilde: SSB Som vi ser av figur to er det forventet vekst i alle aldersgrupper i årene fremover, med unntak av aldersgruppen 0 5 år. Det knytter seg alltid usikkerheter til befolkningsprognoser. Gjerdrum kommune har engasjert Norconsult for å gjøre prognoser av folketallsutviklingen fremover. Denne viser noe høyere befolkningsvekst, enn tallene ovenfor fra SSB. Nedenfor følger en tabell med prosentvis vekst etter prognosene fra Norconsult: Tabell 4: Folketallsprognose (i%) ,12 3,09 2,96 2,82 2,74 2,43 2,46 2,43 2,37 2,01 1,88 1,88 1,86 Kilde: Norconsult/DL, september 2012 Tabell 5: Innenlandsk flytting 2011 Kommune Innflytting Utflytting Nettoinnflytting Nettoinnflytting i % Gjerdrum ,8 Ullensaker ,3 Eidsvoll ,0 Nannestad ,3 Hurdal ,1 Kilde: SSB Side 8

9 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting Tabell 6: Sysselsatte år med bosted i kommunen, 4. kvartal Prosent av befolkningen. Gjerdrum Fylket Landet Alle Menn Kvinner Kilde: SSB Andelen sysselsatte i aldersgruppen mellom år med bosted i kommunen var i 4. kvartal 2011 på 74 %, som er høyere enn både landet og fylket. Tabell 7: Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt Prosent av befolkningen Gjerdrum Fylket Landet Menn 2,5 2,5 3,0 Kvinner 1,6 2,1 2,3 Kilde: SSB Gjerdrum er den kommunen på Øvre Romerike som har færrest registrerte arbeidsledige målt i prosent av arbeidsstyrken. Ullensaker er den kommunen som har flest målt i prosent. Gjerdrum har færrest arbeidsledige av kvinner og menn enn landet og fylket. Det var i 2011 registret 2486 pendlere med arbeidsted utenfor kommunen. Til sammenligning er det Ullensaker kommune som hadde den høyeste andelen med 8218 personer, mens Hurdal hadde den laveste pendlergruppen med 703 personer. Tabell 8: Mottakere av uførepensjon (perioden ) Endring i prosent fra 2011 Antall i % av befolkningen år Gjerdrum Fylket Landet 4,0 6,6 6,8 9,7 Kilde: SSB Det har vært en økning i antall personer som mottar uførepensjon i fra 2011 og Gjerdrum nærmer seg fylkesgjennomsnittet som ligger under landsgjennomsnittet. Den kommunen på Øvre Romerike som har flest mottakere av uførepensjon i prosent av befolkningen er Eidsvoll med 10,9 % Tabell 9: Bruttoinntekt per innbygger 17 år og oppover 2010 (i kr) Gjerdrum Fylket Landet Begge kjønn Menn Kvinner Kilde: SSB Side 9

10 Bruttoinntekten pr. innbygger begge kjønn ligger lavere enn fylkesgjennomsnittet men høyere enn landet for øvrig, og den høyeste av kommunene på Øvre Romerike. Tabell 10: Sysselsatte med arbeidsted i kommunen, fordelt på sektor Prosent av befolkningen. Gjerdrum Fylket Landet Offentlig forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Kilde: SSB Antall sysselsatte i offentlig forvaltning ligger på 26 % ifølge SSB, men Gjerdrum kommune har en høyere andel sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak enn fylket og landet for øvrig. 1.3 Organisasjon og medarbeidere Kommunen har i 211 utført en medarbeiderundersøkelse. Resultatene nedenfor er hentet fra kommunens årsmelding for 2009 og 2011 og er resultatet for hele kommunen som helhet: Tabell 11: Resultater medarbeiderundersøkelsen 2011 (på en skala fra 1 6) Tema Gjerdrum 2009 Gjerdrum 2011 Landet 2011 Organisering av arbeidet 4,5 4,6 4,5 Innhold i jobben 4,9 5,0 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,3 4,2 Samarbeid og trivsel m/kolleger 5,1 5,1 5,0 Mobbing, diskriminering 5,0 5,0 4,8 Nærmeste leder 4,7 4,7 4,5 Medarbeidersamtale 4,8 4,7 4,7 Overordnet ledelse 4,1 4,0 3,9 Faglig/personlig utvikling 4,5 4,5 4,3 Lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,0 3,9 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 4,7 Helhetsvurdering 4,6 4,6 4,6 Gjennomsnitt totalt 4,6 4,6 4,5 Gjerdrum kommune skårer lik gjennomsnittet eller noe høyere på alle punktene. Side 10

11 Tabell 12: Sykefravær Totalt sykefravær (i%) Eidsvoll 9,7 10,3 9,0 8,9 Ullensaker 9,8 10,9 9,4 9,8 Nannestad 9,4 9,6 8,0 8,6 Hurdal 10,7 11,4 10,8 7,8 Gjerdrum 9,5 8,7 8,1 7,7 Kilde: Kommunenes årsmeldinger Tabellen viser at i 2011 er det Gjerdrum som har lavest sykefravær av de sammenlignede kommunene. Tabell 13: Oversikt over deltid/heltid i Gjerdrum kommune Menn Kvinner Stillingstype Antall % Antall % Deltid Heltid Total Kilde: Årsmelding Gjerdrum kommune Av tabellen ser vi at flest kvinner jobber deltid, mens det er motsatt for menn. Totalt sett i kommunen jobber 61,3 % deltid. 1.4 Mål for kommunal virksomhet Mål er grunnlaget for hva som kommunal skal oppnå av resultater og tjenester. Målene kan deles inn i kommunens egne mål for virksomheten i tillegg til statlige styringssignaler rettet mot kommunen. Nedenfor vil vi først redegjøre for en del statlige styringssignaler før vi presenterer kommunens overordnede mål Statlige styringssignaler Nedenfor følger et utplukk av statlige styringssignaler som i hovedsak er basert på og sitert fra kommuneproposisjonen for Samhandlingsreformen I statsbudsjettet for 2012 er det overført om lag 5,6 mrd. kroner til kommunenes rammetilskudd som følge av samhandlingsreformen. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor samhandlingsreformen. Midlene til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er blant annet et insentiv til kommunene for å satse mer på forebygging. Kommunenes rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken endres på en slik måte at forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige fase ivaretas på en bedre måte. Samhandlingsreformen legger til grunn til at veksten i behovet for økte helsetjenester som følge av befolkningsvekst skal finne sin løsning i kommunene. Kommune skal: sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, riktig diagnostikk, behandling og oppfølging Side 11

12 slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. 1 Et viktig poeng i samhandlingsreformen er at kommunene skal se helse- og omsorgsoppgavene i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. Som et ledd i reformen overføres 5 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene, knyttet til kommunenes nye oppgaver. Hovedpunktene i de nye oppgavene er: o Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Kommunene skal bidra med 20 prosent medfinansiering. o Utskrivningsklare pasienter blir kommunenes ansvar hvor midlene inngår i rammetilskuddet. o Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene. Her skal kommunene innen 2016 etablere et øyeblikkelig hjelp-tilbud. Ny kommunal helse- og omsorgslov Det framgår av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. at den nye loven erstatter og harmoniserer dagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov, og at dagens lovmessige skille mellom helsetjenester og sosiale tjenester oppheves. Dette betyr at den del av dagens sosialtjeneste som er regulert i sosialtjenesteloven, blir en del av helse- og omsorgtjenesten. Ny folkehelselov Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) stiller krav til at fylkeskommuner og kommuner har et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid med utgangspunkt i regionale og lokale utfordringer og behov. Loven legger grunnlag for samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven innebærer bl.a. at ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen fremfor til kommunens helsetjeneste. Videre er kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer konkretisert, slik at den enkelte kommune får et tydelig bilde av hva som er folkehelseutfordringene i det enkelte fylke og kommune. Omsorgsplan og demensplan 2015 Regjeringen har et mål om å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med årsverk i perioden Kompetanseløftet 2015 har som hovedmål å bidra til å sikre omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. Delmålene er å bidra til å nå målet om nye årsverk i omsorgstjenestene i perioden , heve det formelle utdanningsnivået, sikre bruttotilgang på om lag helsefagarbeidere per år, skape større faglig bredde og styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning. 1 St.meld. nr. 47 ( ), punkt 1.2 Side 12

13 Husbankens tilskuddsordning til bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble etablert i 2008 som en del av Omsorgsplan Ordningen skal gi kommunene bedre forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging og utbygging av omsorgssektoren for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Regjeringen vil gi tilsagn om tilskudd til sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Demensplan 2015 skal bidra til å styrke kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Demensplan 2015 har tre hovedmål: å øke dagaktivitetstilbudet, legge til rette for flere tilpassede boliger og bidra til økt kunnskap og kompetanse. Regjeringen har som mål å innføre en lovfestet plikt til å tilby dagtilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Målsettingen i Demensplan 2015 er at kommunene innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) I Nasjonal helse- og omsorgsplan skisseres tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse, Helse og omsorgsdepartementet vil legge til rette for at kommunene kan bygge videre ut tilbudet om BPA. Helsedirektoratet har utredete kriterier for rett til brukerstyrt personlig assistanse. Ny vergemålslov Den lokale vergemålsmyndigheten skal overføres til fylkesmannen og siktemålet er at den nye vergemålsloven trer i kraft fra 1. juli Vergemålsloven betinger samarbeid mellom kommunen og fylkesmenn ved overføring av vergemålssaker. Startlån Kommunene tildeler startlån med midler fra Husbanken. Dette er et finansielt virkemiddel for å øke unge og vanskeligstiltes mulighet for å komme inn på boligmarkedet. Det arbeides med et felles informasjonsskriv om startlån som omtaler finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis og belåningsgrad ved samfinansiering mellom kommunene og de private bankene. Lov om bostøtte Det foreligger forslag til lov om bostøtte. Kvalifiseringsprogrammet Programmet er lovpålagt for kommunene og forvaltes av NAV-kontorene. Dette er et viktig tiltak i regjeringens innsats mot fattigdom og har som mål å få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeidslivet. Side 13

14 Bruk av arbeids- og aktivitetsplikt for tildeling av økonomisk sosialhjelp Arbeidsdepartementet understreker viktigheten av å bruke vilkår om aktivitet som ledd i det sosiale arbeidet med stønadsmottakere. Stortingsmelding om integreringspolitikken Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om integreringspolitikken i Denne vil bygge på arbeidslinjen i integreringspolitikken og har som visjon å tette sysselsetningsgapet mellom innvandrere og befolkningen for øvrig. Endringer i opplæringsloven I Prop. 84 L ( ) om endringer i opplæringslova foreslås bestemmelser om krav til relevant kompetanse i undervisningsfag og bestemmelser om å kunne ansette på vilkår. Stortingsmelding: Motivasjon Mestring Muligheter Målsetningen er å gjøre undervisningen på ungdomsskoletrinnet mer praktisk og variert og styrke opplæringen i regning, lesing og skriving i alle fag. Kommunen har ansvaret for dette på skolene og vil ha en sentral rolle i strategien. Det tas sikte om å innføre valgfag på 1,5 time per uke på hvert trinn på ungdomsskolen. Det skal være rom for lokale tilpasninger. De totale kostnadene er beregnet til i overkant av 470 millioner kroner frem mot høsten Endringer i barnehageloven Det foreslås bestemmelser i prop. 98 L ( ) Endringer i barnehageloven, som skal sikre at det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen i private barnehager benyttes i tråd med formålet. Kommunen gis anledning til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikkekommunale barnehager der tilskudd og foreldrebetaling brukes i strid med barnehageloven. Kommunalt barnevern Regjeringen øremerket i 2011 og 2012 til sammen 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet. Midlene har i hovedsak gått til nye stillinger. Målsetningen er å styrke de mest utsatte barnevernstjenestene. Samfunnssikkerhet Regjeringen har utarbeidet en stortingsmelding for samfunnssikkerhet. Regjeringen vil i følge denne stortingsmeldingen nedsette et eget utvalg som skal se på organiseringen av brann og redningsvesenet. Det er også besluttet at nødnett skal bygges ut over hele landet. Side 14

15 Melding til stortinget om bygningspolitikken Denne meldingen vil blant annet omtale videreutvikling av bygningskompetanse i kommunene, kommunal bygging og eiendomsforvaltning, og forenklinger i kommunale plan- og bygningssaker. Krav til digitalisering i offentlig sektor Regjeringen vektlegger digitalisering og peker på at de enkelte offentlige virksomhetene ofte har behov for like IKT-løsninger. Regjeringen peker også på at bruk av IKT er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i tråd med samhandlingsreformen. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester stilles det krav om bruk av elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger, og krav til bruk av standardiserte og sertifiserte løsninger. Bedre kommunale planregistre Ny plan- og bygningslov innebærer krav om kommunalt planregister. Planregistret skal være tilgjengelig på internett Overordnede mål i kommuneplanen Det viktigste styringsdokumentet kommunen har er kommuneplanen. Kommunen har vedtatt en kommuneplan for perioden De mål, strategier og føringer som framkommer i kommuneplanen skal gjennomsyre all kommunal planlegging knyttet til handlingsprogrammer og virksomhetsplaner. De skal være førende for den daglige utøvelse av tjenestene. Kommunens visjon er følgende: «Tenke helhet, se muligheter og handle sammen» Kommunen har valgt ut fem fokusområder som man er spesielt opptatt av. Det er utarbeidet overordnede mål knyttet til hvert fokusområde. Fokusområde: Oppvekst o Trygg og god oppvekst For å få til dette skal kommunen lykkes med: 1. Skape gode læringsarenaer 2. Skape trygge og gode oppvekstsvilkår 3. Ha inkluderende og kompetente rollemodeller 4. Gode og varierte fritidsmuligheter Side 15

16 Fokusområde: Folkehelse og omsorg o Gode og forutsigbare tjenester For å få til dette skal kommunen lykkes med: 1. Nivå på tjenestene er definert både med hensyn til kvalitet og kvantitet 2. Brukerdialog basert på respekt, likeverdighet og tverrfaglig samordning 3. Tilgang på friluftsliv og varierte fritidsaktiviteter Fokusområde: Næringsutvikling o Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser For å få til dette skal kommunen lykkes med: 1. Tilgang på varierte næringsarealer 2. Etablering av kompetanse-arbeidsplasser 3. Levende sentrum med kompetanse-arbeidsplasser 4. Etablerer- og næringsvennlighet Fokusområde: Klima og miljø o Kutt i klimagassutslipp og effektiv energiutnyttelse For å få til dette skal kommunen lykkes med: 1. Bærekraftig areal- og ressursforvaltning 2. Bærekraftig arealbruk Fokusområde: Økonomi o Bærekraftig kommuneøkonomi For å få til dette skal kommunen lykkes med: 1. God økonomistyring i alle enheter 2. Forutsigbare driftsrammer 3. Bærekraftig gjeldsgrad Side 16

17 1.5 Administrativ organisering og styring Nedenfor følger kommunens organisasjonskart Prinsipper for organisering av kommunen Gjerdrum kommune er organisert etter en to-nivåmodell. Denne modellen tilsier at det er hovedsakelig to formelle administrative beslutningsnivåer i organisasjonen, rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. Det øverste nivået består av rådmannsteamet, dvs. rådmannen, to kommunalsjefer, leder for økonomi, leder for personal og organisasjon og leder for samfunnsutvikling, utredning og styring. Utad i organisasjonen skal disse personene framstå som ett beslutningsnivå. Det andre nivået består av virksomhetslederne. Det er likevel slik at enkelte virksomhetsledere har delegert myndighet og ansvar til andre i sine virksomheter, for eksempel fagledere. Kommunen har utarbeidet et eget delegeringsreglement for delegering fra kommunestyret til rådmannen og andre spesielt bemyndigede funksjoner i administrasjonen. Det står her at: Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Rådmannen er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging kommunens administrative virksomhet. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. Side 17

18 Iverksette de tiltak som blir gjort i folkevalgte organer. Tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon. Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll. Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har. Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. Rådmannen har delegert myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret Balansert målstyring Gjerdrum kommune har innført balansert målstyring som styrings- og måleverktøy. Gjerdrum kommune bruker dette systemet for å kunne styre etter flere områder enn finansielle tall, og for å koble organisasjonens visjon og strategi opp mot resultatmålingen. Strategiske målekart er det sentrale verktøyet for å oversette virksomhetens visjon og strategier til operasjonelle termer. Det er utarbeidet målindikatorer til hvert fokusområde. Målsettingen med systemet er å oppnå en styringsform som er balansert mellom hensyn til ulike viktige områder. Organisasjonen skal fokusere på og måle det som er viktigst. Målingene skal vise ledelsen om organisasjonen er på rett vei på de forskjellige områdene og gi grunnlag for å sette inn tiltak, både for å løfte fram gode resultater og ta tak der resultatene ikke er gode nok. Det er viktig å få til god sammenheng mellom mål, strategi og styringsindikatorer. Balansert målstyring medfører at alle kommunens virksomheter vil være rettet i mot og koblet til kommunens overordnede mål og strategier. Disse består av kommunens fem fokusområder; oppvekst, folkehelse og omsorg, økonomi, næring og klima og miljø. I tillegg har administrasjonen valgt å beholde det tidligere fokusområde medarbeidere. Målstyringssystemet til kommunen innebærer at en vil ha en utstrakt bruk av bruker- og innbyggerundersøkelser. Brukerundersøkelser blir i dag utført annethvert år, men administrasjonen ønsker å utføre disse hvert år. Kommunen har per i dag ingen innbyggerundersøkelser. Side 18

19 2 Analyse av de ulike områdene 2.1 Overordnet målkort Kommunen har delt målene inn i tre fokusområder som virksomhetene har rapportert på i sine respektive årsmeldinger: o Økonomi o Effektiv ressursutnyttelse o God økonomistyring o Tjenester/brukere o God tjenestekvalitet o Omdømme o Medarbeidere o Godt arbeidsmiljø o God ledelse o Beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse I rådmannens forslag til økonomiplan for , som ikke er vedtatt enda, er fokusområdene revidert og består der av følgende fokusområder: o Oppvekst o Folkehelse og omsorg o Økonomi o Medarbeidere o Næringsutvikling o Klima og miljø Det er videre utarbeidet suksessfaktorer, indikatorer, målemetoder og resultatmål knyttet til fokusområdene. Fokusområdene skal være gjennomgående i alle kommunens styringsdokumenter. 2.2 Rådmannens team Rådmannsteamet har ansvaret for hele organisasjonen strategisk ledelse, dialog med politisk miljø og oppfølgingsansvar for virksomhetslederne. De har ansvar for interkommunale selskap/-samarbeid samt enkelte stillinger knyttet til oppgaveporteføljen i teamet. I ledelse og stab-støttefunksjonene er det nylig opprettet en ny enhet samfunnsutredning, utvikling og styring. Side 19

20 Rådmannens team Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Overføringsutgifter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Rådmannens team Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Bruk av avsetninger 0 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Utvalgte KOSTRA-tall Prioritering Gjerdrum Gjerdrum Gjerdrum Gruppe Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring har hatt en markant økning i perioden , men viser en nedgang i Det er likevel høyere enn gjennomsnittet i KOSTRAgruppe 8. I følge andre tertialrapport 2012 står det skrevet at virksomheten forventer et underskudd ved årets slutt på ca. 1 millioner kroner. Dette er i hovedsak begrunnet i utgifter til utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. 2.3 Personal og organisasjon Funksjonene til virksomhetsområdet personal og organisasjon er å ivareta funksjonene til servicesentre, arkiv, personal, kantine, politisk sekretariat, overformynderi og næring. Andre oppgaver er skjenkebevilgninger, barnehageadministrasjon og sekretærfunksjon på helse. Side 20

21 Personal og organisasjon Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Personal og organisasjon Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Risikoforhold Gjerdrum kommune er en IA-bedrift. Det innebærer ansvar for å få ned sykefraværet så mye som mulig. Man har ansvar for se til at ansatte med redusert funksjonsevne får stå i jobb så mye som mulig, samt utsette pensjonering lengst mulig. Dette handler også om at en ikke må gi slipp på den kompetanse som er opparbeidet over flere år og som kan være verdifull for kommunen. I budsjett 2012/økonomiplan er det nevnt at bemanningen er redusert de seinere årene som følge av at seniortiltak og AFP ikke er kompensert. Dette til tross for at arbeidsmengden og krav til kvalitet øker. Dette innebærer sårbarhet og reduserer muligheter for å drive kvalitetssikring og utviklingsarbeid. En anstrengt bemanning innebærer også fare for økt sykefravær. Ny stilling som politisk sekretær i 50 % vil kunne styrke sekretærfunksjonen overfor det politiske systemet, samtidig som det vil kunne avhjelpe noe av trykket på de øvrige funksjonene som servicesenter og arkiv. 2.4 Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen består av flere fagområder og er en av kommunens tre stab/støttefunksjoner, selve økonomikontoret er delt inn i fire seksjoner lønn, regnskap, budsjett/økonomi og skatt. Avdelingen fører kommunens regnskap, bistand ved kirkens regnskap, samt fakturering av kommunale krav og innfordring av disse. Økonomiavdelingen er sentral i utarbeidelse av årsmeldinger, KOSTRA-analyser og tertialog månedsrapporter. Avdelingen har 10 stillinger fordelt på 8,1 årsverk. Det er 3 personer som har tatt ut delvis AFP på til sammen 0,6 årsverk. Side 21

22 Økonomi Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Økonomi Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Risikoforhold Avdelingen møter utfordringer blant annet ved redusert bemanning, noe relatert til uttak av AFP og dels også økning i arbeidsoppgaver. Kommunen rapporterer i årsmeldingen for 2011 at dette ikke er blitt kompensert med innleiing av vikarer eller økt overtidsbruk. Avdelingen er videre sårbar ved sykefravær. Kommunen rapporterer i årsmeldingen at på grunn av lite sykefravær har avdelingen maktet å opprettholde servicenivået overfor de andre virksomhetene i kommunen og befolkningen for øvrig. Det er en stigning i befolkningsvekst i kommunen noe som også vil gi en økning i oppgaver framover i tid. Med en økende alder innen avdelingen kan det være fare for at kompetanse som vil være nyttig for kommunen kan gå tapt. Kommunen rapporterer i årsmeldingen for 2011 at to personer gjennomfører masterutdanning innen økonomi og ledelse. Dette vil øke kompetansen, samtidig kan det være en risiko for mindre kommuner at de ikke klarer å beholde kompetansen. I samarbeid med Hurdal og Nannestad er det konkludert med at kommunen skal ha felles controller på innkjøp og controller på andre økonomiske områder i kommunen. Dette vil styrke arbeidet med blant annet innkjøp for å kunne etterleve lov og forskrift om offentlige innkjøp. Controller nr. 2, som er bestemt i ØRU-vest samarbeidet, vil man bruke for blant annet å styrke selvkostområdene i kommunen. 2.5 Skoler Gjerdrum kommune har to barneskoler: Gjerdrum barneskole og Veståsen skole. Kommunen har en ungdomsskole: Gjerdrum ungdomsskole. Begge barneskolene tilbyr skolefritidsordninger. Kommunen bygde i 2009 ny ungdomsskole og Veståsen skole ble utvidet. Gjerdrum barneskole tok i mot de gamle ungdomsskolelokalene. Hele grunnskolevirksomheten har sammen 921 elever. Skolen har hatt sterk elevtallsøkning, men det har vært mindre vekst de siste tre årene. Elevveksten er knyttet til området som tilhører Gjerdrum barneskole. Side 22

23 Utvalgte KOSTRA-tall Gjerdrum Gjerdrum Gjerdrum Gruppe 08 Grunnskoleopplæring Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent 8,20 9,30 10,80 9,00 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev Utdypende tjenesteindikatorer Elever per kommunal skole Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 76,10 75,30 87,80 Andel lærere med universitets- /høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 8,00 9,70 5,60 Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 15,90 15,10 6,60 Personell Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor.. 33,80 33,00 28,20 Andel lærere som er 60 år og eldre i prosent.. 2,30 3,20 12,00 Gjerdrum er, i følge KOSTRA-tall for 2011, den kommunen på Øvre Romerike med høyest prosentandel av elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Landsgjennomsnittet ligger på 8,6 %. Det er en gradvis økning i fra 2009 og Gjerdrum ligger over sammenlignet med KOSTRA-gruppen. Gjerdrum har et høyere antall elever per kommunale skole og har lavere driftsutgifter pr. elev sammenlignet med KOSTRA-gruppe 8. I forhold til lærere som er over 60 år har Gjerdrum en andel på 3,20 % mens tilsvarende tall i samme KOSTRA gruppe ligger på 12 %. Kommunen har også lavere andel lærere med universitets/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning, enn gjennomsnittet i sammenlignet KOSTRA-gruppe. Side 23

24 Spesialundervisning i (%) Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Kilde: KOSTRA Gjerdrum 2011 Landet 2011 Akershus 2011 Gruppe ,8 8,6 7,3 9,0 6,4 5,6 4,6 5,8 13,2 9,8 8,4 10,5 13,7 11,2 9,7 11,5 14,2 18,1 15,9 18,9 Gjerdrum barneskole er en grunnskole med opplæring i 1-7 trinn. Skolen har også en base for multifunksjonshemmede elever med opplæringsbehov fra 1-10 trinn. Det er også elever med 5 vedtak etter opplæringsloven som trenger «en til en» dekning gjennom hele skoledagen. Dette er elever som ikke er multifunksjonshemmede, men krever spesielle tiltak innen opplæring. Skolefritidsordningen (SFO) har ordinær SFO-ordning for elever fra 1 til 4 trinn, og ordning for elever med multifunksjonshemming. Det er i tillegg ordning for elever med spesielle tilsynsbehov ut over ordinær bemanningsnorm og opphold ut over 4 klassetrinn. Nøkkeltall Gjerdrum barneskole Gjerdrum barneskole Antall årsverk 29,3 32,3 36,18 Antall ansatte Fordelt på kjønn K 30 M 6 K 31 M 7 K 33 M 8 Antall elever (snitt) Antall barn SFO Kilde: Årsmelding 2011 Tabellen viser at det er en overvekt av kvinnelige ansatte i Gjerdrum barneskole og SFO. I 2011 var det 33 kvinner og kun 8 menn. Gjerdrum barneskole Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Overføringsutgifter uten krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Side 24

25 Gjerdrum barneskole Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Gjerdrum barneskole Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Gjerdrum ungdomsskole er en grunnskole med opplæring 8-10 trinn. De befinner seg i et nytt skolebygg som ble ferdigstilt i Ungdomsskolen har aldri hatt ett så høyt elevtall som nå (285 elever i 2012), og har hatt en økning i antall ansatte. KOSTRA-tall for 2011 viser at gjennomsnittlig gruppestørrelse 8-10 trinn ligger på 17,5. Ullensaker har det høyeste elevtallet med 18,4, mens landsgjennomsnittet ligger på 14,7. Nøkkeltall Gjerdrum ungdomsskole Gjerdrum ungdomsskole Antall årsverk 28, ,85 Antall ansatte Fordelt på kjønn - K 22 M 10 K 24 M 11 Antall elever Kilde: Årsmelding 2011 Gjerdrum ungdomsskole Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Finansieringsinntekter transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Gjerdrum ungdomsskole Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Grunnskolepoeng sier noe om karaktersnittet for 10. trinn. Tabellen nedenfor viser grunnskolepoengene for Gjerdrum ungdomsskole. Side 25

26 Tabell 14: Grunnskolepoeng pr. skoleår Gjerdrum Skoleår ungdomsskole Akershus Landet 2009/ ,1 40,7 39,8 2010/ ,8 39,8 2011/ ,8 41,0 39,9 Kilde: Andre tertialrapport 2012 Gjerdrum kommune Gjerdrum ungdomsskole ligger godt over landsgjennomsnittet, og noe lavere enn Akershus. Akershus ligger jevnt høyt i landet og det er spesielt vest-regionen som trekker snittet opp. Veståsen skole er en ordinær grunnskole med opplæring fra 1-7 trinn og spesialundervisning for elever med enkeltvedtak etter opplæringslova 5. Skolen har 6 elever med behov for tospråklig opplæring. Skolen opplyser at de har en høy andel av ansatte med lang erfaring og høy kompetanse. Elevtallet på skolen er synkende, men man har store klasser. SFO-tilbudet er ordinær skolefritidsordning for elever fra 1 til 4 trinn, og ordning for elever med spesielle behov. Nøkkeltall Veståsen skole Veståsen skole Antall årsverk 40,04 41,46 38,5 Antall ansatte Fordelt på kjønn K 51 M 8 K 51 M 7 K 46 M 7 Antall elever (snitt) Antall barn SFO Kilde: Årsmelding 2011 Det er en overvekt av kvinnelige ansatte på Veståsen skole og SFO. I 2011 var det 46 kvinner og kun 7 menn. Veståsen skole Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 26

27 Veståsen skole Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Risikoforhold Befolkningsveksten medfører press på skolebyggene. Gjerdrum barneskole er i vekst, og vil etter hvert ha behov for utvidede lokaler. Skolen bruker alle de rom man disponerer fordelt på to bygg. Gjerdrum ungdomsskole vil ha en økning i elevantall i årene framover, og vil, etter prognoser, mot slutten av planperioden (2019) ha et antall på ca. 320, noe som er maks antall elever det er kapasitet til. Sykefraværet har økt i 2011 ved Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole. Det er risiko i tilknytning til høyt sykefravær med tanke på at det representerer store kostnader for kommunen både i form av kroner og i tapte dagsverk. For første halvår 2012 var sykefraværet på 9,5 % ved Gjerdrum barneskole og 10,3 % ved Gjerdrum ungdomsskole. Veståsen skole oppgir at de har nedadgående sykefravær. Kommunen rapporterer om at svømmeundervisningen ikke har fungert godt nok. Svømmehallen i Gjerdrum er stengt og for å gi elevene den svømmeopplæring som er påkrevet er de nødt til å reise ut av kommunen med de ekstrakostnader det medfører. Det opplyses i budsjett 2012/økonomiplan at Gjerdrum barneskole har en stor utfordring av bygningsteknisk art. Det nåværende skoleanlegget er ikke tilpasset moderne undervisningsmetodikk. Det er allerede trangt om plassen, skolen mangler mange grupperom og har få egnede samlingsarealer til felles opplevelser for elevene. Ved Gjerdrum barneskole rapporteres det om at skolens datapark, både ansatte- og elevmaskiner, begynner å bli slitt og en må regne med at en må skifte ut maskiner årlig i perioden Veståsen skole rapporterer også om at dataparken gradvis blir utslitt og at det er behov for mange nye dataer. Ved ungdomsskolen rapporteres det i årsmeldingen for 2011 at alle de bærbare maskinene vil i løpet av 2012 vil være fem år gamle. I andre tertialrapport for 2012 rapporterer skolen at de har behov for langt flere maskiner enn de har i dag og at garantiene er på vei ut på de fleste maskinene. I følge årsmeldingen for 2011 har antallet ufaglærte lærere ved Gjerdrum barneskole økt og man rapporterer om at det er vanskeligere å få ansatt faglærte lærere. Det rapporteres om at det kan virke som Gjerdrum kommune ikke helt klarer å konkurrere med nabokommunene når det gjelder lønn til nyutdannede lærere. Innføring av valgfag for 8. trinn vil kreve økte lærerressurser. Det er også hard konkurranse for å få kvalifiserte lærere. Det er en utfordring å få rekruttert lærere med kompetanse som kan klare å gi et tilfredsstillende tilbud til elever med blant annet spesialpedagogiske behov. Dette kan innebære en risiko for at læringsmiljøet i skolene Side 27

28 svekkes. Kommunen har lavere andel lærere med universitets/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning i grunnskolen, enn gjennomsnittet i sammenlignet KOSTRA-gruppe. Gjerdrum kommune har en sterk økning av andel elever med spesialundervisning. KOSTRA-tallene viser at kommunen ligger over landsgjennomsnittet. I følge andre tertialrapport har 14,1 % av elevene ved Gjerdrum ungdomsskole spesialundervisning. Det rapporteres også, med tanke på tilpasset undervisning, at skolen har store elevgrupper som vanskeliggjør tilpasset opplæring og oppfølging av hver enkelt elev. Det er også slik at skolebiblioteket er stengt. Det kommer stadig nye føringer for opplæring og vurdering. Kompetanseutvikling er avgjørende for kvaliteten i skolen og det kan være en risiko for at man ikke har nok ressurser til dette arbeidet. 2.6 Barnehager Kommunen driver selv to kommunale barnehager Gjerdrum barnehage og Grønlund barnehage som er hver sin virksomhet. Gjerdrum kommune har 9 barnehager, 2 kommunale og 7 private. Av de 7 private er det en idrettsbarnehage og to familiebarnehager. Det går 155 barn i de kommunale barnehagene og 243 i de private, til sammen 389 barn i alder 0-6 år. Utvalgte KOSTRA-tall Barnehager Dekningsgrader Gjerdrum Gjerdrum Gjerdrum Gruppe Andel barn 1-5 år med barnehageplass Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med førskolelærerutdanning Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning Kilde: KOSTRA Dekningsgraden for andel barn 1-5 år var i 2011 på 97 %, noe som er over gjennomsnittet i sammenlignet KOSTRA-gruppe. Det har vært en stor innsparing i brutto driftsutgifter pr. barn selv om andelen barn har økt. Antall barn med opphold fordelt på fødselsår Totalt Totalt Kommunal Privat Kilde: Årsmelding 2011 Side 28

29 Gjerdrum barnehage er en 6 avdelings barnehage som tar i mot barn fra 1-6 år. Dette er en ny barnehage og er pedagogisk tilrettelagt for å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter. Nøkkeltall Gjerdrum barnehage Gjerdrum barnehage Antall årsverk 10,6 23,0 Antall ansatte Antall brukere Antall på venteliste (pr ) 44 9 Kilde: Årsmelding 2011 Gjerdrum barnehage Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Gjerdrum barnehage Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk I forhold til plan 2012 har Gjerdrum barnehage spart nesten 1,8 millioner kroner ved hjelp av redusering av antall ansatte og en begrensning av barnegrupper på tre avdelinger. Grønlund barnehage er en 4 avdelings barnehage som tar i mot barn fra 1-6 år og har fulle grupper. Det er beregnet en økning i antall brukere med søskenmoderasjon og brukere med lav betalingssats. Nøkkeltall Grønlund barnehage Grønlund barnehage Antall årsverk 15,7 15,7 Antall ansatte Fordelt på kjønn K 18 M K 18 M Antall brukere Antall på venteliste (pr ) Kilde: Årsmelding 2011 Side 29

30 Grønlund barnehage Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Grønlund barnehage Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Risikoforhold I Gjerdrum kommune er det en ny og en gammel barnehage som drives i kommunal regi. Den eldste kommunale barnehagen preges av slitasje og det eldste bygget er preget av 20 års drift med minimalt vedlikehold. Kostnadsnivået på alt av leker, forbruks- og undervisningsmateriell øker og spesielt på matvarer. Beregningen av kommunale tilskudd til private barnehager er et relativt komplisert regelverk (ny forskrift iverksatt fra ) og risikoen for feilberegninger er til stede med påfølgende risiko for klagesaker. Regjeringen tar også sikte på en opptrapping av det kommunale tilskuddet til 100 prosent i budsjettet for Budsjettet forutsetter fulle barnegrupper til enhver tid og når det er overkapasitet i kommunen, kan dette medføre at barnehagene står med ledige plasser og dermed manglende brukerinnbetaling noe som igjen går ut over kvaliteten på tjenestene. Det er en økning i ansatte med førskoleutdanning fra 2009 til 2011, men det er under tilsvarende i samme KOSTRA-gruppe. Kommunen har utfordringer med å få fagfolk i førskolelærerstillingene i kommunen. Kommunen rapporterer i årsmeldingen for 2011 om at det ved utgangen av 2011 var totalt 21 dispensasjoner i Gjerdrum kommune. Antall ansatte med førskolelærerutdanning er mye lavere enn for gjennomsnittet i sammenlignet KOSTRA-gruppe. I Økonomiplan rapporteres det om at for å kunne være konkurransedyktige med tanke på førskoleutdannede, må det vurderes å øke lønnsnivået som et virkemiddel. Barnehagene har et stramt budsjett å forholde seg til, samtidig som bemanningen i barnehagen er lovfestet. Det rapporteres i økonomiplan at kursbudsjettet til barnehagene ikke har et nivå som tilfredsstiller behovet for kursing, opplæring og skolering. Side 30

31 2.7 Kultur Nøkkeltall Antall årsverk 8,65 9,32 Antall ansatte Fordelt på kjønn M 4 K 12 M 5 K 12 Antall på venteliste Kulturskolen 104 Kulturskolen 132 Kilde: Årsmelding 2011 Gjerdrums kulturadministrasjon har et utbredt ansvarsområde som omfatter bl.a. kulturadministrasjon, idrett og friluftsliv, kulturminnevern, bibliotek, kulturskole, voksenopplæring og flyktningetjenesten, frivillighetssentral samt kirke og andre religiøse formål. Kulturbudsjettet utgjør 3,9 % av kommunens totale budsjett. Landsgjennomsnittet ligger på 4,4 % (KOSTRA-tall 2011). Kultur Regnskap 2011 Regnskap 2010 Lønn inkl. sosiale utgifter Varer og tjenester til egenproduksjon Tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringsutgifter Finansutgifter Salgs- og leieinntekter Overføringsutgifter med krav til motytelse Finansieringsinntekter -transaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Kultur Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Risikoforhold Gjerdrums kulturadministrasjon har mange oppgaver og i en overordnet analyse vil det være vanskelig å ta for seg alle punkter som kan være en risiko. I møte med administrasjonen den fikk revisjonen overlevert regnskapsmateriell knyttet til Gjerdrums kommunes bibliotekdrift for perioden I denne perioden viser det seg at det har vært økonomirelatert aktivitet i biblioteket uten at dette har vært innarbeidet i kommunens regnskap. Med bakgrunn i en gjennomgang av det overleverte regnskapsmateriellet for bibliotekdriften, konkluderer revisjonen med at kommunens interne kontrollsystemer synes å ha sviktet. Side 31

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Eidsvoll kommune

Overordnet analyse 2012. Eidsvoll kommune Overordnet analyse 2012 Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 1.1 Metode 4 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 5 1.2.1 Folketallsutviklingen 5 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 Eidsvoll kommune Utarbeidet av: INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnlaget for planen den overordnede analysen... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer