Overordnet analyse Hurdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune"

Transkript

1 Overordnet analyse 2012 kommune

2

3 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Metode Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning Folketallsutviklingen Næringsstruktur og sysselsetting Mål for kommunal virksomhet Overordnede mål i kommuneplanen Statlige styringssignaler Administrativ organisering og styring Organisasjon og medarbeidere 17 2 ANALYSE AV DE ULIKE OMRÅDENE Sektorplaner Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Skoler Barnehager Kultur Barnevern Sosialtjenesten/NAV Helse og omsorg Institusjonsbasert omsorg Hjemmebaserte tjenester Kommunale helsetjenester Eiendom og drift Eiendomsforvaltning Teknisk drift Brannvesen og feiing og tilsyn Samferdsel Plan og utvikling Risikoforhold 33 3 SEKTOROVERGRIPENDE TEMA Økonomi Økonomiske data for kommune Inntektssystemet for kommunene Internkontroll IKT 41 Side 3

4 3.4 Miljø Åpenhet og innsyn Anskaffelser Beredskapsplanlegging 43 4 FORSLAG TIL ANBEFALTE FOKUSOMRÅDER Kompetanse og rekruttering Samhandlingsreformen og helse og omsorg Tjenestekvalitet og ressursutnyttelse Målstyring/ledelse Nye IKT-løsninger Kommunale bygg Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Internkontroll 46 Vedlegg 48 Side 4

5 1 Innledning Formålet med en overordnet analyse av kommunens virksomhet er å få en overordnet oversikt over kommunen for deretter å kunne identifisere områder som bør gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon. Det framgår av kontrollutvalgsforskriften 10 at det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. I merknadene til kontrollutvalgsforskriften 10 er det redegjort nærmere for hva analysen går ut på: Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket risiko- og vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, identifisere mulige avvik eller svakheter og legges grunnlag for beslutningen om hvor det skal iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger). En slik analyse kan også bygge på relevant informasjon fra andre dokumenter som er utarbeidet i kommunens plan- og analysearbeid. 1.1 Metode Plan for forvaltningsrevisjon skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg utarbeides av kontrollutvalget minst en gang per kommunestyreperiode. Analysen bygger på informasjon fra sentrale styringsdokumenter som økonomiplan, årsberetning, årsregnskap og andre styrende dokumenter. I analysen av de ulike områdene har vi hovedsakelig plukket ut det som best beskriver risikoforholdene ut fra det som er beskrevet i kommunens dokumenter. Økonomiplan for og årsberetningen for er spesielt benyttet for å komme frem til hva som er hovedutfordringene og risikoene i kommunen. For å danne et bilde av kostnadsnivået og standarden på ulike tjenester er det benyttet data fra KOSTRA. Dette er et sentralt rapporteringssystem som er ment å gi relevant styringsinformasjon om kommunene. Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på noen av disse tallene, men de anses likevel velegnet til å identifisere mulige avvik. Nærmere informasjon om KOSTRA er gitt i vedlegg 1. Det er benyttet demografiske data fra SSB. Analysen er forsøkt gjort på et overordnet nivå og revisjonen har benyttet Norsk kommunerevisorforenings veileder for gjennomføring av overordnet analyse i arbeidet med å utarbeide den overordnede analysen. Analysen er ikke ment å være hverken altomfattende eller uttømmende. Side 5

6 Utkast til analysen er sendt rådmannen for kommentarer og innspill og revisjonen har mottatt dette. Risiko- og vesentlighetsvurderinger omhandler vurderinger av hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. Med risikofaktorer menes hendelser eller utfordringer som kan medføre at kommunen ikke når sine mål. 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning kommune er en liten skogbrukskommune. Som i landet for øvrig er det tertiær, eller servicenæringen som er størst. kommune er en kommune med stabil befolkning og kommunens slagord er «Østlandets perle» - Den grønne, blå og hvite bygda! Folketallsutviklingen Tabell 1: Folketall per fordelt på aldersgrupper År år år år år år år Totalt Kilde: SSB Pr var det totalt innbyggere i kommune. Nedenfor følger beskrivelse av folketallet grafisk: Side 6

7 Figur 1: Folketall per fordelt på aldersgrupper Personer Personer Personer 2619 Personer Personer Tabell 2: Folketilvekst Gjerdrum Ullensaker Eidsvoll Nannestad Kilde: SSB kommunes befolkning økte med 38 personer i. Tabell 3: Befolkningsendring ( ) i % Gjerdrum 20,7 Ullensaker 26,1 Eidsvoll 16,4 Nannestad 14,2-0,3 Kilde: SSB skiller seg ut fra de andre kommunene på Øvre Romerike ved at de har en stabil befolkning og liten befolkningsvekst. Side 7

8 Figur 2: Framskrevet folkemengde pr År 6-15 år år år år år år Personer Personer Personer Personer Kilde: SSB Som vi ser av befolkningsprognosen så er det forventet en stabil sammensetning av folkemengden uten særlig befolkningsvekst i perioden frem til Det er knyttet usikkerhet til befolkningsprognosen. I kommuneplanen for har kommunen benyttet en befolkningsfremskrivning for perioden frem til 2020 som Akershus fylkeskommune har utarbeidet i samarbeid med statistisk sentralbyrå. Hovedalternativet i denne befolkningsfremskrivningen viser en forventet befolkningsvekst på 30,8 % fra 2009 til Det er knyttet usikkerhet til befolkningsprognosen. kommune har en målsetning om å oppnå en befolkningsutvikling på minimum hovedalternativet til Akershus fylkeskommunes befolkningsfremskrivning. Tabell 4: Innenlandsk flytting Nettoinnflytting Kommune Innflytting Utflytting Nettoinnflytting i % Gjerdrum ,8 Ullensaker ,3 Eidsvoll Nannestad , ,1 Kilde: SSB Side 8

9 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting Tabell 5: Sysselsatte år med bosted i kommunen. 4 kvartal. Prosent av befolkningen. Fylket Landet Alle Menn Kvinner Kilde: SSB Andelen sysselsatte i aldersgruppen mellom år med bosted i kommunen var i 4. kvartal på 67 %, hvorav 69 % er menn og 65 % er kvinner. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet. Tabell 6: Registrerte arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt. Prosent av befolkningen Fylket Landet Menn 2,3 2,5 3 Kvinner 2,9 2,1 2,3 Kilde: SSB har en andel av kvinner som er registrert arbeidsledige på 2,9 %, noe som er høyere enn fylket som ligger på 2,1 % og landet på 2,3 %. Andelen menn som er registrert ledige er på 2,3 % noe som er lavere enn fylket og landet for øvrig. er den kommunen i Øvre Romerike som har færrest som pendler ut fra kommunen med 703 personer registrert i. Tabell 7: Mottakere av uførepensjon (perioden ) Antall i % av Endring i prosent fra befolkningen år Fylket Landet 6,6 10,7 6,8 9,7 Kilde: SSB Det har vært en økning i antall personer som mottar uførepensjon i fra og ligger over gjennomsnittet for fylket og landet. Den kommunen på Øvre Romerike som har flest mottakere av uførepensjon i prosent av befolkningen er Eidsvoll med 10,9 % Tabell 8: Bruttoinntekt per innbygger 17 år og oppover 2010 (i kr.) Fylket Landet Begge kjønn Menn Kvinner Kilde: SSB Side 9

10 er den kommunen på Øvre Romerike som har lavest bruttoinntekt pr innbygger med kroner Det er lavere enn gjennomsnittet i fylket og landet. Gjerdrum er den kommunen i regionen som har høyest inntekt med kroner pr innbygger. Tabell 9: Sysselsatte med arbeidsted i kommunen, fordelt på sektor.. Prosent av befolkningen. Fylket Landet Offentlig forvaltning Privat sektor og offentlige foretak Kilde: SSB sin andel av befolkningen som er sysselsatt i offentlig forvaltning ligger på 28 % som er likt med fylket men lavere enn landet for øvrig. 1.3 Mål for kommunal virksomhet Mål er grunnlaget for hva som kommunal skal oppnå av resultater og tjenester. Målene kan deles inn i kommunens egne mål for virksomheten i tillegg til statlige styringssignaler rettet mot kommunen. Det viktigste styringsdokumentet kommunen har er kommuneplanen Kommunens visjon er følgende: «Samarbeid skaper utvikling og trivsel» Overordnede mål i kommuneplanen Kommuneplanen viser følgende satsingsområder i en egen figur: Side 10

11 For å legge til rette for dette har man lagt opp til følgende strategier for planperioden: Overordnet strategi: o Som grunnlag for arbeidet med kommuneplan for kommune skal det legges til grunn en befolkningsvekst frem mot som god miljøkommune: o skal være kjent for høy livskvalitet gjennom å være et sted hvor man kan bo, leve og jobbe. o skal være kjent for en tydelig miljøprofil. o skal være kjent for en god vannkvalitet i vann og vassdrag. som god bokommune o skal vær kjent for å ha et godt og variert botilbud. o skal være kjent for å ha et godt, forutsigbart og aldersvariert offentlig tjenestetilbud. som god oppvekst- og kulturkommune o skal være kjent for å være et godt og mangfoldig sted å vokse opp og bo i. o skal være kjent for å ha gode arenaer og møteplasser for bygdas befolkning. som god næringskommune o skal være kjent som en samarbeidende næringslivsaktør av eksisterende og nytt næringsliv. som god opplevelses og aktivitetskommune o skal være kjent for opplevelser og aktiviteter tuftet på bygdas naturlige fortrinn. Side 11

12 o Utarbeiding av egen kommunedelplan for Østgrenda skal være et av virkemidlene for å realisere dette. som god tjeneste- og organisasjonsutvikler o kommune skal være kjent for å være en kommune med økonomisk balanse, og handlingsrom for reelle politiske valg og beslutninger. o kommune skal være kjent for god service. o kommune skal være kjent for å ha et forutsigbart tjenestetilbud med tydelig definert tjenestenivå. o kommune skal være kjent som en attraktiv og god arbeidsplass Statlige styringssignaler Nedenfor følger et utplukk av statlige styringssignaler som i hovedsak er basert på og sitert fra kommuneproposisjonen for Samhandlingsreformen I statsbudsjettet for 2012 er det overført om lag 5,6 mrd. kroner til kommunenes rammetilskudd som følge av samhandlingsreformen. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor samhandlingsreformen. Midlene til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten er blant annet et insentiv til kommunene for å satse mer på forebygging. Kommunenes rolle i den samlede helse- og omsorgspolitikken endres på en slik måte at forebygging og innsats i sykdomsforløpenes tidlige fase ivaretas på en bedre måte. Samhandlingsreformen legger til grunn til at veksten i behovet for økte helsetjenester som følge av befolkningsvekst skal finne sin løsning i kommunene. Kommune skal: sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, riktig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. 1 Et viktig poeng i samhandlingsreformen er at kommunene skal se helse- og omsorgsoppgavene i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. Som et ledd i reformen overføres 5 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene, knyttet til kommunenes nye oppgaver. Hovedpunktene i de nye oppgavene er: o Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Kommunene skal bidra med 20 prosent medfinansiering. o Utskrivningsklare pasienter blir kommunenes ansvar hvor midlene inngår i rammetilskuddet. 1 St.meld. nr. 47 ( ), punkt 1.2 Side 12

13 o Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene. Her skal kommunene innen 2016 etablere et øyeblikkelig hjelp-tilbud. Ny kommunal helse- og omsorgslov Det framgår av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. at den nye loven erstatter og harmoniserer dagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov, og at dagens lovmessige skille mellom helsetjenester og sosiale tjenester oppheves. Dette betyr at den del av dagens sosialtjeneste som er regulert i sosialtjenesteloven, blir en del av helse- og omsorgtjenesten. Ny folkehelselov Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) stiller krav til at fylkeskommuner og kommuner har et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid med utgangspunkt i regionale og lokale utfordringer og behov. Loven legger grunnlag for samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven innebærer bl.a. at ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen fremfor til kommunens helsetjeneste. Videre er kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer konkretisert, slik at den enkelte kommune får et tydelig bilde av hva som er folkehelseutfordringene i det enkelte fylke og kommune. Omsorgsplan og demensplan 2015 Regjeringen har et mål om å øke bemanningen i de kommunale omsorgstjenestene med årsverk i perioden Kompetanseløftet 2015 har som hovedmål å bidra til å sikre omsorgstjenestene tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. Delmålene er å bidra til å nå målet om nye årsverk i omsorgstjenestene i perioden , heve det formelle utdanningsnivået, sikre bruttotilgang på om lag helsefagarbeidere per år, skape større faglig bredde og styrke veiledning, internopplæring og videreutdanning. Husbankens tilskuddsordning til bygging og fornyelse av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble etablert i 2008 som en del av Omsorgsplan Ordningen skal gi kommunene bedre forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging og utbygging av omsorgssektoren for å møte framtidens omsorgsutfordringer. Regjeringen vil gi tilsagn om tilskudd til sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det. Demensplan 2015 skal bidra til å styrke kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Demensplan 2015 har tre hovedmål: å øke dagaktivitetstilbudet, legge til rette for flere tilpassede boliger og bidra til økt kunnskap og kompetanse. Regjeringen har som mål å innføre en lovfestet plikt til å tilby dagtilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Målsettingen i Demensplan 2015 er at kommunene innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Side 13

14 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) I Nasjonal helse- og omsorgsplan skisseres tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse, Helse og omsorgsdepartementet vil legge til rette for at kommunene kan bygge videre ut tilbudet om BPA. Helsedirektoratet har utredete kriterier for rett til brukerstyrt personlig assistanse. Ny vergemålslov Den lokale vergemålsmyndigheten skal overføres til fylkesmannen og siktemålet er at den nye vergemålsloven trer i kraft fra 1. juli Vergemålsloven betinger samarbeid mellom kommunen og fylkesmenn ved overføring av vergemålssaker. Startlån Kommunene tildeler startlån med midler fra Husbanken. Dette er et finansielt virkemiddel for å øke unge og vanskeligstiltes mulighet for å komme inn på boligmarkedet. Det arbeides med et felles informasjonsskriv om startlån som omtaler finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis og belåningsgrad ved samfinansiering mellom kommunene og de private bankene. Lov om bostøtte Det foreligger forslag til lov om bostøtte. Kvalifiseringsprogrammet Programmet er lovpålagt for kommunene og forvaltes av NAV-kontorene. Dette er et viktig tiltak i regjeringens innsats mot fattigdom og har som mål å få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeidslivet. Bruk av arbeids- og aktivitetsplikt for tildeling av økonomisk sosialhjelp Arbeidsdepartementet understreker viktigheten av å bruke vilkår om aktivitet som ledd i det sosiale arbeidet med stønadsmottakere. Stortingsmelding om integreringspolitikken Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om integreringspolitikken i Denne vil bygge på arbeidslinjen i integreringspolitikken og har som visjon å tette sysselsetningsgapet mellom innvandrere og befolkningen for øvrig. Endringer i opplæringsloven I Prop. 84 L (-2012) om endringer i opplæringslova foreslås bestemmelser om krav til relevant kompetanse i undervisningsfag og bestemmelser om å kunne ansette på vilkår. Side 14

15 Stortingsmelding: Motivasjon Mestring Muligheter Målsetningen er å gjøre undervisningen på ungdomsskoletrinnet mer praktisk og variert og styrke opplæringen i regning, lesing og skriving i alle fag. Kommunen har ansvaret for dette på skolene og vil ha en sentral rolle i strategien. Det tas sikte om å innføre valgfag på 1,5 time per uke på hvert trinn på ungdomsskolen. Det skal være rom for lokale tilpasninger. De totale kostnadene er beregnet til i overkant av 470 millioner kroner frem mot høsten Endringer i barnehageloven Det foreslås bestemmelser i prop. 98 L (-2012) Endringer i barnehageloven, som skal sikre at det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen i private barnehager benyttes i tråd med formålet. Kommunen gis anledning til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikkekommunale barnehager der tilskudd og foreldrebetaling brukes i strid med barnehageloven. Kommunalt barnevern Regjeringen øremerket i og 2012 til sammen 290 millioner kroner til det kommunale barnevernet. Midlene har i hovedsak gått til nye stillinger. Målsetningen er å styrke de mest utsatte barnevernstjenestene. Samfunnssikkerhet Regjeringen har utarbeidet en stortingsmelding for samfunnssikkerhet. Regjeringen vil i følge denne stortingsmeldingen nedsette et eget utvalg som skal se på organiseringen av brann og redningsvesenet. Det er også besluttet at nødnett skal bygges ut over hele landet. Melding til stortinget om bygningspolitikken Denne meldingen vil blant annet omtale videreutvikling av bygningskompetanse i kommunene, kommunal bygging og eiendomsforvaltning, og forenklinger i kommunale plan- og bygningssaker. Krav til digitalisering i offentlig sektor Regjeringen vektlegger digitalisering og peker på at de enkelte offentlige virksomhetene ofte har behov for like IKT-løsninger. Regjeringen peker også på at bruk av IKT er en sentral forutsetning for å nå målene om en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i tråd med samhandlingsreformen. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester stilles det krav om bruk av elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger, og krav til bruk av standardiserte og sertifiserte løsninger. Side 15

16 Bedre kommunale planregistre Ny plan- og bygningslov innebærer krav om kommunalt planregister. Planregistret skal være tilgjengelig på internett Administrativ organisering og styring Nedenfor følger kommunens organisasjonskart: Kilde: Kommunens internettsider Organisasjonsleder og de fire sektorlederne utgjør sammen med rådmannen den faste ledergruppa og er kommunens strategiske ledelse. I henhold til kommunens delegeringsreglement gis rådmannen myndighet til å ta avgjørelse på kommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell/politisk karakter. Rådmannen har full anledning til å delegere videre til sine underordnede, med mindre noe annet er uttrykkelig vedtatt. Side 16

17 1.3.4 Organisasjon og medarbeidere Nedenfor følger kommunenes sykefravær. Tabell 11: Sykefravær Totalt sykefravær (i %) Eidsvoll 9,7 10,3 9,0 8,9 Ullensaker 9,8 10,9 9,4 9,8 Nannestad 9,4 9,6 8,0 8,6 10,7 11,4 10,8 7,8 Gjerdrum 9,5 8,7 8,1 7,7 Kilde: Kommunenes årsmeldinger Tabellen viser at i har et sykefravær på 7,8 % som er en solid nedgang fra forutgående år. Side 17

18 2 Analyse av de ulike områdene 2.1 Sektorplaner I kvartalsrapporteringen per står det at «fra og med 2012 har den enkelte sektor arbeidet ut fra sektor vise måleplaner. Hensikten er å gi retning til arbeidet og sørge for at statlige føringer, vedtatte planer og kommunale vedtak blir tatt tak i på en god og helhetlig måte.» Det står videre at «målplanen har tidligere vært lagt frem til politisk orientering.» Det vil si at målplanene er administrative mål og ikke politisk vedtatte mål. Kommunen har målsetninger i kommuneplanen, men disse er ikke fulgt opp i budsjett og økonomiplan som ikke inneholder noen mål. 2.2 Sentraladministrasjonen Tabell 12: Tabell over virksomhetens regnskap for i forhold til revidert budsjett Sentraladministrasjonen Regnskap Rev. Bud HA 1* Avvik kr Avvik % Sum utgifter ,7 % Sum inntekter ,7 % Netto driftsresultat ,6 % Kilde: Årsberetning *HA 1 inneholder både stab/støtte og flyktningarbeidet. Sentraladministrasjonen består av politisk ledelse, rådmann, økonomi, kommunelege, servicetorg, personal og lønn. kommune har inngått samarbeid med Gjerdrum og Nannestad (ØRU-vest). Det er tidligere vedtatt intensjonsavtaler om veiledning av nyutdannede lærere, innkjøp, felles Controller og det har vært prøvd ut felles tilsynsordning for barnehagene. Tidligere var økonomiavdelingen i kommune organisert med økonomisjef (100 %), regnskapsmedarbeider (100 %), skattemedarbeider (100 %) og lønnsmedarbeider (100 %). Over en ettårsperiode har regnskapsfunksjonen vært bemannet med en innleid konsulent. Den ansvarlige kommunekassererens ansvar, som tidligere var tillagt økonomisjefen, er delegert til Nannestad kommune. Kommunen har inngått avtale med Nannestad kommune om å flytte regnskapsmedarbeider fra til økonomiavdelingen i Nannestad. Økonomisjefen i Nannestad har det daglige koordineringsansvaret i tett samarbeid med kommunes økonomisjef. I regi av ØRU-vest arbeides det med alternative samarbeidsmodeller innenfor økonomiområdet. Side 18

19 Utvalgte KOSTRA-tall Gruppe01 PRIORITERING Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb har en nedgang i netto driftsutgifter til administrasjon fra 2010 til, men ligger noe over gjennomsnittet i sammenlignet KOSTRA-gruppe. Risikoforhold Økonomiavdelingen i er sårbar ved sykdom og avgang. Kommunen rapporterer i årsmeldingen for at man på økonomiområdet har hatt en midlertidig ordning med innleide ressurser. For å redusere risiko har kommune flyttet funksjonene for skatt og regnskap over til Nannestad kommune. Ved å flytte tjenestene til skatteoppkreveren og regnskapsmedarbeider over til Nannestad er målet å styrke kompetansen, fagmiljøet og effektiviteten samt være med på å redusere sårbarheten ved ferie og fravær. Flyttingen av tjenesten kan medfører utfordringer med tanke på tilgjengelighet, men dette er et organisatorisk spørsmål. kommune er i gang med en prosess med innføring av nytt lønns- og personalsystem. Det kan foreligge risikoer knyttet til innføring av nytt lønns- og personalsystem både med tanke på igangsetting av selve systemet og med tanke på de begrensede ressursene kommunen har på lønn og personal. En mindre kommune er sårbar ved sykefravær. Manglende skriftliggjøring av rutiner kan også utgjøre en risiko med tanke på å beholde kunnskap ved sykefravær og hvor enkelte går av med pensjon eller slutter i en stilling. 2.3 Oppvekst og kultur Oppvekst og kultur består av skoler, barnehager, kultur, barnevern og NAV. Tabell 13: Tabell over virksomhetens regnskap for i forhold til revidert budsjett Oppvekst HA 2 Regnskap Rev. Bud Avvik (kr) Avvik (%) Sum utgifter ,0 % Sum inntekter ,4 % Netto driftsresultat ,2 % Kilde: Årsberetning Side 19

20 2.3.1 Skoler Tabell 14: Tjenestedata skoler Årsverk ansatte Sykefravær 44,38 5,90 % Kilde: Årsberetning Det er to barneskoler og en ungdomsskole i kommune. En ny 1-10 skole er planlagt ferdig ved årsskiftet 2013/2014. Kjerkekretsen skole er en forholdsvis liten barneskole og den eldste delen er fra Det er i 1966 bygget et skolebygg tilknyttet det gamle. I 1997 ble det bygget et nytt bygg med plass til 6 åringer og SFO om morgenen. Det er 9 lærere og 5 assistenter ansatt ved skolen. Elevantallet /2012 var 89, fordelt på 1-7 trinn. Per var elevtallet på 77. Strømmen skole består av tre skolebygg og den eldste delen er fra Hovedbygget fra 1966 rommer bl.a. skolekjøkken, gymsal og svømmebasseng. Det ble i 1997 bygget et nytt bygg for 1 og 2 trinn med SFO. Det er 20 ansatte, og av disse er 14 pedagoger. Elevantallet /2012 var 124 elever fordelt på 1-7 trinn. Per var elevtallet på 113. ungdomsskole er bygget i tre etapper i perioden 60 til 80 årene. Undervisningsstilen er fokusert på læring framfor undervisning og det legges vekt på elevenes ulike læringsstiler og egenaktivitet, der lærer er veileder. Skolen rapporterer at de har ca. 10 lærerstillinger fordelt på 14 personer. Elevene driver egen kantine med salg av meieriprodukter og gratis utdeling av frukt. Elevantallet /2012 var 110 elever fordelt på 1-7 trinn. Per var elevtallet på 126. Utvalgte KOSTRA-tall Gruppe 01 PRIORITERING Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år DEKNINGSGRADER Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 3,70 4,70 6,20 10,20 PRODUKTIVITET/ENHETSKOSTNADER Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per elev UTDYPENDE TJENESTEINDIKATORER Elever per kommunal skole PERSONELL Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor Andel lærere som er 60 år og eldre ,50 23,30 25,10 7,50 8,80 13,50 Kommunen har noe lavere netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, enn sammenlignet KOSTRA-gruppe. Side 20

21 Tabell 15: Spesialundervisning (i %) Landet Akershus Gruppe 01 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 8,6 7,3 10,2 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 1,8 5,6 4,6 7,1 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 9 9,8 8,4 12 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 8,2 11,2 9,7 12 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 8,7 18,1 15,9 20,9 Andelen elever som får spesialundervisning i ligger under landsgjennomsnittet og sammenlignet KOSTRA-gruppe, men er økende fra 3,70 i 2009 til 6,20 i. Risikoforhold Det kan knytte seg risiko med tanke på økning i elever som trenger spesialundervisning. I følge 1. kvartalsrapportering i 2012 har alle tre skolene fått nye elever med store ressursbehov knyttet til enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommunen rapporterer at det er en stor utfordring å klare å gi disse elevene et godt tilbud innenfor eksisterende budsjettrammer for skolene. Således er det en risiko for at det ikke er nok lærerressurser til å kunne opprettholde et fullverdig undervisningstilbud. ungdomsskole har måtte leie inn konsulentfirma da skolen ikke har nødvendig kompetanse og kapasitet selv i sitt personale. I følge 2. kvartalsrapporteringen starter fem elever i innføringsklassen ved Preståsen skole i Nannestad. Dette vil føre til økte utgifter til skyss og undervisning. Innføring av valgfag i 8 klasse medfører krav om mer lærerressurser. Når det gjelder andel avtalte årsverk i grunnskolesektoren i ligger denne noe lavere enn sammenlignet KOSTRA-gruppe. PP-tjenesten sin samarbeidsavtale med Eidsvoll utgår og det arbeides med å få i stand en ny avtale med Nannestad fra samme dato Barnehager Tabell 16: Tjenestedata barnehager Årsverk ansatte Sykefravær 2010 Sykefravær 13,89 10,40 % 7,65 % Kilde: Årsberetning Side 21

22 I kommune er det tre barnehager, to kommunale og en privat (Læringsverkstedet). Andel barn med barnehageplass ligger på 85,90 mot 87 i samme KOSTRA gruppe. De kommunale barnehagene består av Hulderhaugen og Rustad barnehage. Utvalgte KOSTRA-tall Gruppe 01 PRIORITERING Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager DEKNINGSGRADER Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,70 75,60 85,90 87,00 PRODUKTIVITET Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage UTDYPENDE TJENESTEINDIKATORER Andel ansatte med førskolelærerutdanning 23,30 17,10 23,50 28,00 Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 4,70 5,70 5,90 4,70 Økning i netto driftsutgifter til barnehager skyldes tilskudd til privat barnehage. Endring i statlig finansiering av barnehagesektoren gir endrede andeler av totale utgifter: Fra og med er barnehagene finansiert gjennom det statlige rammetilskuddet og ikke lenger som øremerkede midler til barnehagesektoren. Dermed er inntektene på barnehagefunksjonene vesentlig redusert fra 2010 til. Dette medfører at barnehagenes andel av totale utgifter er vesentlig høyere i enn for tidligere år. Endringen slår også ut for de andre tjenesteområdene gjennom at disse andelene av totale utgifter blir lavere. Kommunen ligger noe høyere i netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner i barnehager, enn sammenlignet KOSTRA-gruppe. Risikoforhold Det er knyttet risiko med tanke på beregninger av kommunale driftstilskudd til private barnehager i forbindelse med barnehagereformen. De private barnehagene har krav på likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd sammenlignet med de kommunale barnehagene. Nytt regelverk på dette område trådte i kraft i Regelverket er komplisert og det innebærer en risiko for at kommunens beregning av tilskuddet gjøres på feil premisser, med påfølgende risiko for klagesaker. Regjeringen tar også sikte på en opptrapping av det kommunale tilskuddet til 100 prosent i budsjettet for En eventuell befolkningsvekst opp mot 2020, i tråd med kommunes målsetning, kan gi behov for flere barnehageplasser i. Bortfall av kontantstøtten til 2 åringer fra i august 2012, kan gi et mulig press på barnehageplasser. Side 22

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer