OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING. - ved bruk av Balansert Målstyring. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING. - ved bruk av Balansert Målstyring. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning"

Transkript

1 OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING - ved bruk av Balansert Målstyring

2 Videofilm

3 Kriminalomsorgens mål OSLO FENGSEL Hovedmål 1 Trygghet og redusert kriminalitet Delmål 1 Gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Bekjempe alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Hovedmål 2 En åpen, effektiv og kvalitetsbevisst justissektor Delmål 2 Ivareta en god utnyttelse av justissektorens ressurser. Tilrettelegge for en serviceorientert justissektor.

4 DEN INNSATTE den ressurssvake (80% av dem) Tilsvarende funn i FAFO rapport februar 2004 og TOG-rapporten juni 2005 De har hatt store problemer under oppveksten De har lite skolegang De har liten eller ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet De er somatisk syke De har psykiske lidelser eller plager De er fattige De er stoffmisbrukere De har stor gjeld i forhold til inntekt De har sonet i fengsel før - gjengangere Ved løslatelse har de problemer med bolig, penger og arbeid Torbjørn Skardhamar, forsker 2002

5 men.. TØFFERE MILJØ

6 men.. TØFFERE MILJØ

7 EN NY BETJENTROLLE: - ved slutten av 1990-tallet Fra vokter til omsorgsarbeider et paradigmeskifte Fra Stortingsmeldingen om kriminalomsorg ( ): Det skal skje en videreutvikling av den tradisjonelle tjenestemannsrollen. Tilsatte skal ha en aktiv rolle i tiltak som bidrar til at innsatte kan oppnå en kriminalitetsfri tilværelse etter endt opphold KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE: Må kunne diskutere kriminalitet og tiltak med de innsatte Må kunne planlegge og følge opp gjennomføringen Må ha god kjennskap til etatens fagmeny Må kunne koble meny og enkeltpersoner Må kunne bidra generelt til fagutviklingen i etaten

8 Dagens tema HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING Er det mulig å lage et helhetlig system som fanger opp kravene om både: - økonomistyring - mål- og resultatstyring - internkontroll av lover og regler - strategi-implementering - risikostyring?

9 Strategiske føringerf Strategidokumenter Balansert målstyring Strategikart Kriminalomsorgsfaglige krav Internkontroll? Straffegj. føringsloven Internkontrollforskrift for Krimimalomsorgen Mål- og resultatstyring Internkontroll Andre Lover og Forskrifter Andre myndigheters krav? Økonomireglementet Mål- og resultatkrav

10 HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING VED BRUK AV BALANSERT MÅLSTYRING

11 Mål og planer Visjon.. Departement. Mål.. Region Strategisk.. Operasjonell.. Glava-laget laget Virksomhet.. Enhet Avdeling.. Taktisk.. Operasjonell.. Operasjonell.. Glava-laget laget Handlingsplaner.. Operasjonell.. Glava-laget laget Ansatte.. Aktiviteter. Tiltak.

12 Oppfølging av strategiene Ekspedisjonssjef Bølgen Bronebakk: Strategidokumentene er ikke produsert for skrivebordsskuffen.

13 Statskonsults evaluering av etatsutviklingen i 2001 Utover på 1990-tallet ble det klarere uttalt i politiske dokumenter at målet var å utvikle en mer individuelt tilrettelagt soning med vektlegging på individuelle soningsplaner, soningsprogram og kontaktbetjentordning. Da det kom til iverksetting av disse målsettingene, har imidlertid departementet vært mindre aktivt. I og med at man ikke hadde noen sentral styring av implementeringen, ble måloppnåelsen forskjellig og fremstår som tilfeldig.

14 Statskonsults evaluering av etatsutviklingen i 2001 Det har i liten grad vært tatt noen grep for å sikre seg at anstaltene faktisk utviklet seg i den ønskede retningen. Det har vært liten fokus på resultatmålinger, og på lokalt nivå opplever de at de i liten grad får tilbakemeldinger fra etatsledelsen på resultatrapportene. På lokalt nivå blir det fremhevet at fordi det ikke har vært fokus mot oppnådde resultater, har heller ikke etatsledelsen i noen særlig grad tatt tak i hva som gjør at noen ikke får det til, og hvilke tiltak som bør settes inn for å gjøre noe med det.

15 Riksrevisjonens evaluering av måloppnåelsen i kriminalomsorgen i 2005 Kritikk for manglende måloppnåelse: - hurtig straffereaksjon - tjenester og rettigheter til innsatte og domfelte - individuelt tilpasset straffegjennomføring - målrettet samhandling mellom domfelte og ansatte

16 Utfordringen Oversette overordnede planer til forståelige handlinger.. Få dette kommunisert og forankret.. alle deler av organisasjonen.

17 Løsningen En lettfattelig modell for å beskrive målsettingene.. Gode prosesser som motiverer Støtteverkt tteverktøy.. Engasjerte og kompetente ledere på alle nivåer

18 MODELL

19 Modellen for Oslo fengsel: Balansert Målstyring STATSKONSULT: Balansert målstyring representerer en helhetlig tenkning som ledelsen kan bruke for drift, tilpasning og utvikling av virksomheten med særlig fokus på å koble strategi og operative tiltak. Hensikten er å sikre at målene i strategien faktisk blir gjenspeilet i de parametrene som virksomheten skal styres etter.

20 BALANSERT MÅLSTYRING Overordnet Visjon Verdier Overordnede målm Strategiske føringerf Oslo fengsels visjon Oslo fengsels målm DET NYE Kunde/ bruker Interne prosesser Læring og utvikling Økonomi Kritiske suksessfaktorer (KSF) Styringsparametere (SP) Perspektiver Handlingsplaner Aktiviteter

21 Hvorfor balansert målstyring i Oslo fengsel? Oppfølging av Stortingsmelding om Kriminalomsorgen, Oslo fengsels strategiske plan (og den nye fagstrategien for etaten kom i 2004) Sitat fra prosjektplanen til Oslo fengsel: Det er viktig for oss at strategisk plan blir et levende dokument som brukes aktivt i hverdagen. Til dette implementeringsarbeidet vil vi bruke Balansert Målstyring som instrument. Fagstrategien Ønske om å kunne måle kvalitet og effekt av faglige tiltak (og ikke bare kvantitet) Innføre helhetlig virksomhetsstyringsmodell Implementering av mål og tydeliggjøring av ansvar

22 Motiv forts.. Ny budsjettfordelingsmodell for etaten i 2001 store konsekvenser for Oslo fengsel (14 mill. "mindre")

23 Ytterligere motiv for balansert målstyring: Økonomistyring Årsrapport 2001 fra Kriminalomsorgen region øst til Justisdepartementet: Regnskapet viser at Oslo fengsel ender med å overskride budsjettet med kr ,- på post 01. Regiondirektøren er særdeles misfornøyd med dette resultatet og varsler en grundig oppfølgning av Oslo fengsel i året som kommer. En slik merutgift kan ikke aksepteresog må få konsekvenser for tildelingen for Utgangspunkt for 2002: - 5 mill.

24 PROSESSEN..

25 Hovedelementer i BMS-prosessen Fase 0: Utarbeidelse av strategisk plan (hele 2000)

26 Prosessen, forts. Fase 1: Planlegging, informasjon, forankring og organisering utarbeidelse av prosjektplan (sommer og tidlig høst 2001)

27 Prosessen, forts Fase 2: Modellering av de fire perspektivene (sen høst 2001 og vår 2002) Kristiske suksessfaktorer innenfor: Brukere Interne prosesser Læring og utvikling Økonomi Politiet, pårørende og innsatte deltok Fokus på faget. En egen dag med friomsorgen HMS-kompetansen og fagforeningen deltok aktivt Brukte ekstern konsulent Fase 3: Utarbeidelse av strategikartet systematisering av KSF (sommer og tidlig høst 2002)

28 STRATEGIKARTET

29 STRATEGIKARTET

30 Prosessen, forts. Fase 4: Utarbeidelse av styrekortet med parameterkort. Dette ble samlet I balansehåndboken (høst 2002)

31 VERKTØY?

32 Prosessen, forts. Fase 5: Dataløsning (sen høst 2002 og vår 2003) OSLO FENGSEL STYREKORT Systemet ble tatt i bruk mars 2003

33

34 Periodens resultater m/mål, oppnådd og trend OSLO FENGSEL HVA HAR VI LÆRT?

35 Tiltak og styringsparametere.. Styringsparametere: -Mål - Oppnådd - Prestasjon Oppfølging av tiltak: -Status - Fremdrift

36 Utvikling av måloppnåelse over tid OSLO FENGSEL HVA HAR VI LÆRT?

37 Kvalitet i samarbeidet med politiet OSLO FENGSEL

38 Kvalitet i kontaktbetjentarbeidet

39 PRAKTISK BRUK..

40 BMS-ORGANISERING Overordnet ansvarlig Are Høidal Super - superbruker: Tom Eberhardt Avdeling A Tom Engebretsen Superbruker: Sylvia Iversen Avdeling B Ole Sivertsen Superbruker: Tonje Nørve Avdeling C Frøydis Holstad Superbruker: Frøydis Holstad Aktivitetsenheten Per Stageberg Superbruker: Bjørn Lange Administrativ enhet Rolf Henning Larsen Superbruker: Per Idem OFF: Trond Pettersen KY: Anne Marit Holø HVO: Arne Håkon Halvorsen Varetektsprosjektet: Vegard Karlsen

41 Ledermøte

42 Fra rapporteringsmøte til beslutningsmøte Fokus på fortid Aktiviteter Problemer Analyser Forklaringer Fokus på fremtid Resultater Muligheter Løsninger Beslutninger Hvorfor? Hvordan? Defensiv Ryggdekning Skyld Frustrasjon Offensiv Initiativ Ansvar Motivasjon

43 Møter på overordnet nivå BMS-gruppa (superbrukere) møtes en gang pr. mnd. status på enhetene Datainnsamlere legger inn resultater en uke i forkant av dette møtet Toppledelsen BMS-møte en gang pr. mnd. normalt den andre mandagen i måneden Struktur på møtet: Rask gjennomgang av alle SP`er (65 stk.) Hovedfokus på SP`er som viser en negativ trend Analyse av situasjonen ved ansvarlig enhetsleder Forslag til tiltak for forbedring ved ansvarlig enhetsleder Diskusjon - beslutning

44 Personalmøter..

45 NOEN RESULTATER..

46 Er "glava-lagene" borte? Visjon.. Departement. Mål.. Region Strategisk.. Virksomhet.. Taktisk.. Operasjonell.. Enhet Handlingsplaner.. Avdeling.. Ansatte.. Aktiviteter. Tiltak.

47 Er måloppnåelsen blitt bedre? Samtlige resultatkrav fra departement og region er oppnådd de siste årene (kvantitative) - Kapasitet -Svikt - Målrettet gjennomføring (antall kontaktbetjenter og fremtidsplaner) - Programvirksomhet etc Med unntak i forhold til kravet om AKTIVISERING

48 Andre effekter? Økt kvalitet i det fengselsfaglige arbeidet Betydelig økning i profesjonalitet og kompetanse Regnskap i balanse Sterkt fallende sykefravær Stabil arbeidsstokk Livsfaseorientert personalpolitikk fokus på seniorer Styrket dialog med organisasjonene Vårt case er mye brukt nasjonalt og internasjonalt..

49 Noen resultater så langt... Mer vektlegging på kvalitet Mer vektlegging på brukerne (også innsatte) OSLO FENGSEL Dato: Avdeling: Spørreskjema om kvalitet i kontaktbetjentarbeidet For at de tilsatte i fengslet skal kunne gjøre en bedre jobb, ber vi deg om å svare på noen påstander om kvaliteten på det arbeidet som kontaktbetjenten utfører. Kryss av om du er helt uenig, delvis uenig, delvis enig eller helt enig i påstandene. I tillegg ber vi deg skrive egne kommentarer/synspunkter hvis du har mer på hjertet. Hvis du har hatt flere kontaktbetjenter i løpet av den tiden du har sittet fengslet her, ber vi deg om å svare ut fra den kontaktbetjenten du har nå. På noen få påstander som omhandler tiden rett etter innsettelse, må du imidlertid svare ut fra den kontaktbetjenten du hadde rundt innsettelsestidspunktet. Før du krysser av på påstandene, ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnspørsmål slik at vi kan sammenlikne ulike grupper i fengslet. Hvis du ikke har eller har hatt kontaktbetjent i den tiden du har vært innsatt i dette fengslet, holder det at du svarer på bakgrunnsspørsmålene (s.2). Det er selvfølgelig frivillig om du vil delta. Alle opplysninger vil bli behandlet på en slik måte at de ikke kan knyttes til deg som person. Opplysningene vil bli oppbevart på en forsvarlig måte. Takk for din velvillighet! Are Høidal direktør

50 Økonomistyringen 1 2 år etter innføringen av BMS 2004: "Regionsledelsen er svært godt fornøyd med Oslo fengsels evne til økonomistyring. 2005: Regiondirektøren er svært fornøyd med økonomistyringen til Oslo fengsel 2006: I balanse

51 Godt arbeidsmiljø.. SYKEFRAVÆRET SYNKER KRAFTIG: 2002: 10,65 % 2003: 9,40 % 2004: 8,71 % 2005: 7,02 %

52 Ledelse.. Tydeligere krav til lederne Mer profesjonelt lederskap mer samkjørt Fått en mer hensiktsmessig organisering Synliggjort hva som er spesielt viktig (mest kritisk)

53 Rehabilitering er lønnsomt.. Rene kostnader til soning forbundet med tilbakefall kan illustreres med følgende tall: Gjennomsnittlig soningstid: 95 døgn (St.prp.nr ) Kostnad pr soningsdøgn: Kr.1.330,- (Oslo fengsel ) Gjennomstrømning (ca.) personer pr år (Enhetsstrukturstrategien) Tilbakefalls % - 5 år (ca.): 60 % (SSB - Tilbakefall ) Soningskostnader grunnet tilbakefallet koster: 95 x 1330,- x 5355 = NOK 676 mill pr år (5.355 = antall tilbakefall pr år)

54 Rehabilitering er lønnsomt.. I tillegg kommer selvsagt kostnader til pågripelse og domstolsbehandling + andre kostnader påført samfunnet (jfr. rapport om Kriminalitetens samfunnsmessige kostnader): Hvis tilbakefallet kunne reduseres med 1 prosent, vil det offentlige totalt kunne spare 380 millioner kroner pr. år. Rapport "Løslatelse til hva?" av Tone Pettersen forsker ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), referert i Aftenposten 9. februar 2004.

55 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Sjekk vår hjemmeside:

56 Oslo fengsel noen fakta Største fengsel i Norge Antall innsatte : 392 Antall ansatte: 365 Budsjett 2006: ca. 200 mill. Målgruppe pr. 1. september 2006: varetekt: 40 % - dom: 60 % dommer over ett år: 166 type kriminalitet: narkotika 157, ran 36, tyveri 50, drap 10 vold 31, sedelighet 22 nasjonaliteter: ca. 50, utenlandske statsborgere 38% (140) Innsatte under 21 år: 30 Forvaltningssamarbeid: skole (GVO): 35 ansatte, helsetjeneste (1. linje): 25 ansatte psykiatrisk fagteam (2. linje): 5 ansatte, barnevern (1), tannhelsetjeneste: (2) bibliotek: (2), prest (2), NAV(3), boligetaten (2)

Utsikt fra Hustad fengsel. for kriminalomsorgen. Les blant annet om: NUMMER 1 2005

Utsikt fra Hustad fengsel. for kriminalomsorgen. Les blant annet om: NUMMER 1 2005 NUMMER 1 2005 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Tildelingsbrevene for 2005 Noe statistikk fra 2004 Hustad, vårt nye fengsel Sandeid fengsel 20 år Kvinnelige domfelte ESAK-prosjektet

Detaljer

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo"

Heidi Røed 26.01.2010 SLUTTRAPPORT. for. Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo SLUTTRAPPORT for "Kriminalom sorgens boligprosjekt i Oslo" Heidi Røed 26.0.200 DISTRIBUSJON Dette dokumentet distribueres til oppdragsansvarlige og prosjektdeltagere for "Kriminalomsorgens boligprosjekt

Detaljer

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III A K T U E L T for kriminalomsorgen Nummer 3 / 2001 Les også om: Revidert budjett Faget i fokus III Kollegastøtte i kriminalomsorgen Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Etatslederkonferanse

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2007. Bjørgvin fengsel. Stortingsmelding. Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2007 Bjørgvin fengsel Stortingsmelding Billigsalg? Lyderhorn overgangsbolig NEK Styrkebrønn KROM FIF LEDER Slå ring om verdier Kriminalomsorgen er rystet av en tragisk

Detaljer

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift.

Aktuelt for. kriminalomsorgen NR. 1 2011. Halden overgangsbolig. Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift. kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2011 Kompetanseløftet Soningsoverføring Tilbakeføring Forskning Arbeidsdrift Halden overgangsbolig LEDER Vi har en utfordrende hverdag i vår virksomhet, men heldigvis

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Norge

Mål- og resultatstyring i Norge Mål- og resultatstyring i Norge Seminar på Færøyene, 28.05.09 ved Ellisiv Taraldset og Hallfrid Nagell-Erichsen 29.05.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon Om SSØ Generelt om statlig

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004

for kriminalomsorgen Les blant annet om: NUMMER 4 2004 NUMMER 4 2004 A K T U E L T for kriminalomsorgen Les blant annet om: Det betydningsfulle møtet Fangers barn i Region sør Programmet Brotts-brytet Fra fengsel til frihet i Region vest Utdanning for fengselsbetjenter

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune Dato 5. mars 2013 RAPPORT 3/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter

Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter 1 Innhold Innhold... 2 1 Om rapporten... 7 2 Sammendrag og oppsummering av tiltak... 8 2.1 Forslag til strategiplan... 14 3 Gruppas mandat... 21

Detaljer

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen

Innhold FORORD. bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminalomsorgen FORORD Prosjektet «Bosetting av prøveløslatte fra TOG 1» ble avsluttet i mai 2008 etter to års fi nansiering med kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet underveis og i etterkant,

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2010 Kongelig åpning av Halden fengsel Les også om: Overføring innsatte Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK LEDER I skrivende stund er jeg fortsatt litt

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer