Kriminalomsorgen region sørvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriminalomsorgen region sørvest"

Transkript

1 Kriminalomsorgen region sørvest ÅRSMELDING 2009

2 Visjon og mål Kriminalomsorgens visjon Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn. Kriminalomsorgens mål Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Mål for 2009 motvirke straffbare handlinger og svikt under straffegjennomføringen bekjempe alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet stille varetektsplasser til disposisjon hurtig rask iverksettelse av straffereaksjon legge til rette for at innsatte og domfelte skal sikres de tjenester og rettigheter som de lovmessig har krav på under straffegjennomføringen tilpasse straffegjennomføringen individuelt, med målrettet samhandling mellom tilsatte og domfelte/innsatte i hele gjennomføringsperioden skal det legges til rette for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff god utnyttelse av justissektorens ressurser serviceorientert og utadrettet 2

3 2009 Region sørvest har i 2009 bidratt sterkt til at soningskøen i løpet av året ble erklært avviklet. God håndtering av domfelte, god intern logistikk, godt samarbeid fengslene imellom og mellom regionene har vært viktige elementer i dette. Friomsorgen har hatt fokus på å unngå oppbygging av kø i avviklingen av samfunnsstraffdommer og lykkes bra med det. Det er en prioritert oppgave til en hver tid å kunne tilby politiet varetektsplasser. Høsten 2009 registrerte vi en markert økning i behov for varetektsplasser. Dette, kombinert med arbeidet for å unngå ny køoppbygging, ga oss en betydelig kapasitetsutfordring. Det har vært flere tilfeller der vi ikke har kunnet imøtekomme varetektsbehovet i tilstrekkelig grad. Samarbeidet mellom vår domsadministrasjon, våre fengsler og friomsorgskontor og politiet har imidlertid vært svært tilfredsstillende. Sikkerhetsarbeidet i regionen har vært prioritert både i fengsel og i friomsorg. Dette er gjort blant annet gjennom øvelser av forskjellig karakter og omfang. Hensikten med disse øvelsene er å forebygge, forhindre eller redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan true samfunnets, domfeltes, innsattes eller tilsattes sikkerhet. Flere øvelser har blitt avholdt sammen med forvaltningssamarbeidspartnere. Regionens narkotikatjeneste inngår som et viktig element innenfor dette området. Det rapporteres generelt om lite svikt under straffegjennomføringen, og kriminalomsorgen har rapporterings- og kontrollrutiner som bidrar til å forebygge og avdekke uregelmessigheter. I disse rutinene inngår systematisert samarbeid med politiet. Gudmund Idsø, regiondirektør Prøveprosjektet straffegjennomføring med elektronisk kontroll har virkelig skutt fart og fått et betydelig omfang i Foreløpig er dette avgrenset til Rogaland. Bruk av alternative soningsformer til fengsel har for vår del vært prioritert. Dette har medført økt omfang straffegjennomføring i fengsler med lavere sikkerhet, overgangsboliger og straffereaksjoner/straffegjennomføringsformer som friomsorgen administrerer. Utviklingen av kvaliteten på innholdet i straffegjennomføringen har stått sentralt også i Brukerundersøkelser i fengslene gir oss gode indikasjoner på styrke og svakheter innenfor dette området. Mye oppmerksomhet har vært knyttet til utvikling av samhandlingen mellom fengsel og friomsorg. I rehabiliteringsarbeidet er sysselsetting, bolig og helsetjenester sentrale elementer. Av den grunn er det satset på å utvikle forpliktende avtaler regionalt og lokalt. Bruken av behandlingsinstitusjoner innen rusbehandling har vært omfattende. Vår rusmestringsenhet nummer to ble etablert i Arendal fengsel, Evje avdeling. Samarbeidet med frivillige organisasjoner har stor betydning for mange domfelte og varetektsinnsatte. Røde Kors` visitortjeneste, Veiledningssenteret for pårørende og Frelsesarmeens sosialtjeneste er viktige bidragsytere. Som et ledd i overgangen til statens husleieordning ble våre fengselsbygg i 2009 overført til Statsbygg. Det er inngått husleieavtaler som regulerer gjennomføringen av eiendomsforvaltningen og som klargjør ansvarsforhold. I 2009 ble det etablert et felles dokumentsenter for hele kriminalomsorgen. Dokumentsenteret skal etter hvert håndtere post for alle enhetene i kriminalomsorgen, drive brukerstøtte og opplæring samt ha ansvar for utvikling av post og arkivfunksjonen. Senteret er lokalisert til Sandnes og underlagt Region sørvest. De økonomiske rammer er blitt strammere, noe som har stilt ekstra krav til økonomistyringen. På alle nivå er det utøvet en økonomistyring som har ivaretatt målet om god utnyttelse av justissektorens ressurser. Region sørvest består av i overkant av 500 medarbeidere. I tillegg kommer de som er inne i mer tidsavgrensede oppdrag. Våre medarbeidere gjør på ulike steder og innenfor ulike områder og funksjoner en samfunnsmessig viktig innsats. Dette er ofte et svært krevende arbeid som utføres med en kvalitet som avtvinger respekt og anerkjennelse. 3

4 Fakta om kriminalomsorgen Organisering Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) Regionalt nivå med 6 regioner Lokalt nivå med fengsler, overgangsboliger og friomsorgskontor I tillegg kommer Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT). Regionene har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Ulike straffegjennomføringsformer Fengsel med høyt sikkerhetsnivå Fengsel med lavere sikkerhetsnivå Overgangsbolig for domfelte som har særlige behov for bo- og sosial trening Utenfor fengsel med særlige vilkår Prøveløslatelse med vilkår om møteplikt Heldøgnsinstitusjoner utenfor kriminalomsorgen i forbindelse med behandling Samfunnstraff, program mot ruspåvirket kjøring og straffegjennomføring med elektronisk kontroll Arendal fengsel Haugesund fengsel Åna fengsel 4

5 Kriminalomsorgen region sørvest Region sørvest har det administrative og faglige ansvar for kriminalomsorgen i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Regionen ledes av regiondirektør. Lokalt ledes hver driftsenhet (fengsel, overgangsbolig eller friomsorg) av en enhetsleder. Administrativ seksjon Straffegjennomføringsseksjon Økonomi: Regiondirektøren fordeler midler til regionens driftsenheter og veileder enhetene i budsjett og regnskapssaker. Regiondirektøren rapporterer forbruk til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Regnskapsføring er sentralisert for hele landet, mens fakturabehandling blir utført på regionalt nivå. Personal: Regiondirektøren har det overordnede ansvar for personalet i regionen herunder lønnspolitikk/forhandlinger, likestilling, seniorpolitikk, rekruttering og opplæring samt rådgiving til lokale enheter. IKT: Regiondirektøren har det overordnete ansvar for utstyr på kriminalomsorgens nettverk samt veiledning og bistand til enhetene. Regionen er bindeledd mellom kriminalomsorgens IT-tjeneste og enhetene. Utvikling: Ivareta regionens interesser i forbindelse med utvikling og oppgradering av fengslene. Ansvar for leieavtaler utenfor Statens husleieordning. Arkiv: Region sørvest har nasjonalt ansvaret for elektronisk arkiv som er under etablering for hele kriminalomsorgen samt brukerstøtte og opplæring. Domsadministrasjon: Rettskraftige dommer tilhørende Region sørvest mottas fra politiet og fordeles til de ulike driftsenhetene etter fastlagte kriterier. Likeledes mottas anmodning om varetektsplasser fra politiet. Sikkerhet: Regiondirektøren har et overordnet ansvar for sikkerheten i våre enheter, kurs, opplæring, narkotjeneste og oppfølging av enhetene. Enkeltsak og regelverk: Regiondirektøren er klageinstans for alle vedtak fattet på lokalt nivå. Regiondirektøren fatter vedtak i alle saker der domfelte er idømt en straff på 10 år eller mer. Regionadministrasjonens jurister fører saker for domstolen der det har skjedd brudd på gjennomføring av samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og møteplikt for friomsorgen. Regiondirektøren foretar forvaltningsinspeksjoner av fengsel og friomsorg. Innhold: Regiondirektøren har overordnet faglig ansvar for innholdet i straffegjennomføringen. Tryggve Fosse, ass. regiondirektør Agnes Inderhaug, ass. regiondirektør 5

6 Enhetene i region sørvest Fengslene Arendal fengsel Høyt sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 32 plasser. Håvet avdeling: Lavere sikkerhetsnivå. Menn. 13 plasser. Evje avdeling: Lavere sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 20 plasser. Kleivgrend avdeling: Lavere sikkerhetsnivå. Menn. 28 plasser. Kristiansand fengsel Høyt sikkerhetsnivå. Menn. 44 plasser. Solholmen overgangsbolig: Lavere sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 15 plasser under etablering. Åna fengsel Høyt sikkerhetsnivå: Menn. 153 plasser. Rødgata avdeling: Lavere sikkerhetsnivå. Menn. 24 plasser. Stavanger fengsel Høyt sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 68 plasser. Haugesund fengsel Høyt sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 18 plasser. Sandeid fengsel Lavere sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 88 plasser. Auklend overgangsbolig Lavere sikkerhetsnivå. Kvinner og menn. 13 plasser. Friomsorgen Friomsorgen gjennomfører straffereaksjoner utenfor fengsel som: Samfunnstraff Straffegjennomføring med elektronisk kontroll Prøveløslatelse fra fengsel Program mot ruspåvirket kjøring Rogaland friomsorgskontor (Rogaland fylke) Hovedkontor i Stavanger. Underkontor i Haugesund. Agder friomsorgskontor (Aust-Agder- og Vest-Agder fylke) Hovedkontor i Kristiansand. Underkontor i Arendal og Lyngdal. Sandeid fengsel Haugesund fengsel Friomsorgen, Haugesund underkontor Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling Stavanger fengsel Rogaland friomsorgskontor Auklend overgangsbolig Regionadministrasjonen Åna fengsel Arendal fengsel, Evje avdeling Arendal fengsel Friomsorgen, Arendal underkontor Kristiansand fengsel Agder friomsorgskontor Solholmen overgangsbolig 6 Friomsorgen, Lyngdal underkontor

7 Nyheter 2009 Helseavtale Region sørvest har i 2009 inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Helse Sør-øst. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom tjenestene og bidra til at innsatte med behov for spesialisthelsetjeneste får ivaretatt sine rettigheter etter pasientrettighetsloven. Dokumentsenter for kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) besluttet våren 2009 å opprette dokumentsenter for kriminalomsorgen, organisert under Region sørvest. Dokumentsenteret er lokalisert i Sandnes, i samme bygg som regionadministrasjonen. Dokumentsenterets funksjon vil bli landsdekkende, med elektronisk håndtering av post til alle driftsenhetene i kriminalomsorgen (ca. 70 adresser). Senteret er under gradvis oppbygging, og vil bli fullt bemannet med årsverk i Fengsler, friomsorgskontor og regionkontor blir tilknyttet fortløpende i forbindelse med etablering av elektronisk sak/arkivsystem (DocuLive). Som en følge av denne reformen, er 4 medarbeidere overført fra Kriminalomsorgen til Statsbygg som stedlig driftspersonell. Statsbygg har totalt ca. 6 årsverk direkte knyttet til regionens fengsler. Statsbygg har hatt en meget høy aktivitet i fengslene i 2009, både som følge av økt vedlikeholdsinnsats og i forbindelse med regjeringens tiltakspakker til bygningsmessige tiltak i fengslene. Åna fengsel - ombygging av 4-mannsrom til enkle celler Åna har vært ett av landets få fengsler med høyt sikkerhetsnivå hvor innsatte bor på fleremannsrom. Fem avdelinger med til sammen 25 4-mannsrom har hatt slik løsning. Arbeidet med å bygge om avdelingene til enkle celler ble igangsatt i løpet av våren Ferdigstillelse er planlagt i to trinn februar og september Avdelingene blir totalrenovert og cellene får egne baderom med dusj. Ombyggingen fører til en kapasitetsreduksjon på 55 plasser fra 195 til 140 soningsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Prosjektet har en samlet styringsramme på 54 mill.kr. Arendal fengsel, Evje avdeling - rusmestringsenhet Denne enheten ble etablert i 2009 og er et samarbeid mellom kriminalomsorgen (Arendal fengsel) og spesialisthelsetjenesten (Helse Sør-øst). Fra før er det etablert en tilsvarende enhet i Stavanger fengsel. Dokumentsenteret i Sandnes Overordnet mål for rusmestringsenheten er å gi rusmiddelavhengige bedre oppfølging, utredning og avklaring av behandlingsbehov, motivasjon for og forberedelse til videre behandling. Innføring av statens husleieordning i fengslene Som et ledd i overgangen til statens husleieordning, ble forvaltningsansvaret for alle statseide fengsler overført til Statsbygg med virkning fra I Region sørvest gjelder dette fengslene Arendal (unntatt Evje avdeling), Åna, Stavanger, Haugesund og Sandeid. Statsbygg og justisdepartementet har inngått husleieavtaler for eiendommene og Statsbygg har fått ansvar for drift og vedlikehold. Fasade, Åna fengsel 7

8 Straffegjennomføringen Alle innsatte i fengslene som har aktivitetsplikt, får aktivisering i form av egnet arbeid, undervisning, ulike programmer og fritidsaktiviteter. Alle får tilbud om kontaktbetjent. Denne har til hovedoppgave å støtte og motivere til målrettet arbeid for at domfelte skal bli best mulig rustet til en framtid uten kriminalitet. Framtidsplaner er et viktig virkemiddel i arbeidet for å etablere tilrettelagte, realistiske planer for den enkelte både under og etter soning. Kriminalomsorgen arbeider for å utvikle et tettere samarbeid med andre offentlige etater gjennom forvaltningssamarbeid. Statlige og kommunale og aktører er således sentrale samarbeidspartnere i dette arbeidet. Domfelte som gjennomfører straff i regi av friomsorgen, har i stor grad de samme rehabiliterende tiltak som i fengslene. Sandeid fengsel Interiør, Arendal fengsel V Forvaltningssamarbeid Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Prosjektet Fra fengsel til kvalifiseringsprogram er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og kriminalomsorgen. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud i regi av NAV for langtids mottakere av sosialhjelp. KVP er et individuelt tilrettelagt tilbud om opplæring og arbeidstrening. Programmet gir også mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt dersom det viser seg at vedkommende ikke klarer å stå i vanlig arbeid. Regionen har to slike prosjekter. NAV Vindafjord og Sandeid fengsel, og NAV Eiganes/Tasta og Stavanger fengsel. Et hovedmål med prosjektet er å finne gode måter for overføring av domfelte på KVP til NAV i hjemkommunen. Det er tilsatt to personer i prosjektet ved hvert av de to NAV kontorene. De arbeider blant annet med domfelte i Sandeid fengsel og Stavanger fengsel. Bolig Regionen har siden 2006 arbeidet systematisk og målrettet for å etablere et godt samarbeid med kommunene for å få i stand botilbud for domfelte. I løpet av 2009 er det etablert et samarbeid mellom Husbanken, kommunene og regionen for å videreføre dette arbeidet. Det er opprettet 2 prosjektstillinger som skal analysere behov, få på plass forpliktende avtaler og legge til rette for at straffedømte skal kunne tilbys egnet bolig i sin hjemkommune etter endt soning. Prosjektstillingene er finansiert gjennom Husbanken. Opplæring Fengslene i regionen har nå fått opplæringstilbud til alle. Samarbeidet mellom opplæringsmyndighetene og kriminalomsorgen har en lang og god tradisjon. Hvert år arrangeres en samarbeidskonferanse for ansatte i skole, kriminalomsorg, NAV og frivillige lag og organisasjoner. Gjennom dette arrangementet ønsker en å gi deltakerne mulighet til erfaringsutveksling, ny kunnskap og inspirasjon til videre arbeid med mennesker som soner i eller utenfor fengsel. 8

9 Oppnådde resultater i region sørvest Fengsel: Region sørvest hadde i 2009 sju fengsler med underavdelinger. Samlet kapasitet 503 fengselsplasser. Innsettelser på dom Innsettelser i varetekt Fengselsdøgn - domssonere Fengselsdøgn - domssonere Kapasitetsutnyttelse i % Permisjoner

10 Friomsorg: Samfunnsstraff Program mot ruspåvirket kjøring Prøveløslatelse Personundersøkelse Stavanger fengsel 10

11 Økonomi og personal Personal I Region sørvest var det 559 årsverk ved utgangen av Disse fordeler seg som følger: - Regionadministrasjon inkl. dokumentsenter 26 - Fengsel Friomsorg 52 Utvikling av sykefravær i perioden : Andel av nyansatte i ledende stillinger som er kvinner: Økonomiske resultater Region sørvest brukte om lag 437 millioner kroner i Kriminalomsorgen er en personalintensiv virksomhet og lønn og personalkostnader representerer 64% av ressursfordelingen i Region sørvest. Fengsel og overgangsboliger representerer 85% av kostnader fordelt på virksomheten. Kostnadsfordeling for 2009 Kostnader fordelt på virksomhet 2009 Investeringer 2% Personal 64% Øvrig drift 34% Friomsorg 8% Regionale tiltak 3% Regionadministrasjon 4% Fengsel 85% Budsjettrammer Kostnader Drift Investeringer Totale kostnader (tall i NOK 1000) 11

12 Kriminalomsorgen region sørvest Besøksadr.: Gjesdalveien 34 Postadr.: Postboks 674, 4305 Sandnes Telefon: Faks: E-post: Ytterligere informasjon finnes også på internettsidene: Design: Jan Tore Horpestad Kart: Ellen Jepson Trykk: Centrum trykkeri

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen

Oversendelse og behandling av straffesaksdokumenter i kriminalomsorgen Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Leder fengsel Leder friomsorgskontor Koordinator ND-senter Direktør KITT Direktør KRUS Kriminalomsorgens dokumentsenter Riksadvokaten

Detaljer

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Hva skal jeg snakke om? Kriminalomsorgen og Oslo fengsel Bakgrunnen for balansert målstyring Hvordan var prosessen? Strategikartet og

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN.

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Rundskriv Regiondirektøren, KRUS, KITT Nr.: Vår ref Dato KSF 3/2002 00/09340 D ViE/BM 08.11.2002 RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Vedlagt følger rundskrivet Retningslinjer

Detaljer

Fakta om kriminalomsorgen

Fakta om kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen Hovedmål Gjennomføre de reaksjoner som fastsettes av påtalemyndigheten eller besluttes av domstol straks de er rettskraftige. Legge forholdene til rette for at

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen

SAMARBEIDSAVTALE. 1. Formålet med avtalen SAMARBEIDSAVTALE. Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for innsatte og domfelte mellom Hamar, Gjøvik og Kongsvinger fengsel og Hamar, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker, Stange og Vestre Toten

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden kommune om bosetting ved løslatelse 1 Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer KRIMINALOMSORGENS KAPASITETSPLAN med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 INNHOLD: 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 5 3 INNLEDNING 5 4 PROGNOSER

Detaljer

Rapport for Tappetårnet for friomsorgen

Rapport for Tappetårnet for friomsorgen Rapport for Tappetårnet for friomsorgen Innledning Tappetårnet for friomsorgen møttes på Soria Moria i Oslo 3. og 4. oktober 2007 for to dager med fritenkning og samtale om fremtidens kriminalomsorg, med

Detaljer

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Utkast februar 2012. Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 2012 1 1 SAMMENDRAG... 5 2 BAKGRUNN... 5 3 INNLEDNING... 5 4 KAPASITETSPROGNOSER...

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING 2017-2020 Vedtatt: 6.6.2017 1 Likeverdig straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Veileder tidligfase. Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet

Veileder tidligfase. Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet Veileder tidligfase Eksempel: Utredning av behov for fengselskapasitet Roar Bjøntegaard, Metier 2015-11-17 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Hvorfor bruke så mye tid på

Detaljer

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene

Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene Dagens situasjon veien videre for rusmestringsenhetene seniorrådgiver Anne Dahl Justisdepartementet Rusmestringskonferansen Gardemoen 26.oktober 2011 Bakgrunn for etableringen Levekår blant innsatte G8

Detaljer

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder

Straffeloven 57 Forbud mot kontakt lyder Kriminalomsorgens retningslinjer for gjennomføring av varetekt og straff for domfelte som er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll ( omvendt voldsalarm - OVA). Retningslinjene gjelder for de tilfeller

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE Narkotikaprogram - i et nøtteskall Rusavhengige og rusrelatert kriminalitet Alternativ til ubetinget fengsel

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Grunnlagsdokument for Oppfølgingsklassen pr Bakgrunn

Grunnlagsdokument for Oppfølgingsklassen pr Bakgrunn Grunnlagsdokument for Oppfølgingsklassen pr.10.02.18 Bakgrunn Fullført videregående opplæring er en av de viktigste faktorene for å lykkes i arbeidslivet. Retten til utdanning er beskrevet i flere lover

Detaljer

Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen.

Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen. Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen. 1 Erlend Dalhaug Daae Den største yrkesgruppa i Kriminalomsorgen som jobber med domfelte og siktede personer er fengselsbetjenter og verksbetjenter.

Detaljer

Rapport fra Tappetårnet

Rapport fra Tappetårnet Rapport fra Tappetårnet Medlemmer: Assisterende direktør i region sør Rita Kilvær Fengselsleder Geir Broen, Representant for NFF Øystein Øhrling fra Horten fengsel Forbundsleder for KY Knut-Are Svenkerud

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND)

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE FRA STORBYFENOMEN TIL UREN LUREN OG DEN YTTERSTE NØGNE Ø Narkotikaprogram - i et nøtteskall Rusavhengige

Detaljer

Innst. S. nr. 37. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:14 ( )

Innst. S. nr. 37. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:14 ( ) Innst. S. nr. 37 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:14 (2004-2005) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien (TG)

Tilbakeføringsgarantien (TG) Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort og godt Juni 2011 Kriminalomsorgens sentrale for valtning 1 Ting som omtales: Innledning:... 3 Tilbakeføringsgarantiens to hovedsider... 3 Friomsorgen og TG... 4 Møteplikten

Detaljer

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger

Kriminalomsorgens årsstatistikk Anmerkninger Kriminalomsorgens årsstatistikk 2004 - Anmerkninger - i - Forbehold og feilkilder Noen mindre uoverensstemmelser mellom forskjellige statistikker kan forekomme. Enkelte tilsynelatende avvik skyldes liknende,

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland

Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Nytt fra Kriminalomsorgen Arbeidsdriftstrategi BRIK Kvinnesoningsrapporten KVU standardisering Nederland Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Opplæring innen kriminalomsorgen. Samling for skoleeiere og ledere

Detaljer

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff ( )

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff ( ) Justis- og beredskapsdepartementet Redusert tilbakefall til ny kriminalitet: Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017-2021) Jonas Aga Uchermann 18. april 2018 Utfordringsbildet

Detaljer

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging

18.2 Vurdering av tilbudet til den enkelte - framtidsplanlegging Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak Strgjfl. 18. Arbeid, opplæring,

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens Hva jeg skal si: kort om straff og kort om tvang litt om hvem vi snakker om noe om hva vi vet om effekten av endringsarbeid

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Å sikre varig bolig i overgang fra fengsel til kommune utfordringer og løsninger

Å sikre varig bolig i overgang fra fengsel til kommune utfordringer og løsninger Å sikre varig bolig i overgang fra fengsel til kommune utfordringer og løsninger Bodø 18. mars 2019 Marit Wangsholm, Kriminalomsorgen region nord Kriminalomsorgen region nord Hva skal jeg bruke mine 30

Detaljer

RISIKOVURDERINGER HOVEDMÅLENE I TILDELINGSBREVET FOR 2019

RISIKOVURDERINGER HOVEDMÅLENE I TILDELINGSBREVET FOR 2019 RISIKOVURDERINGER HOVEDMÅLENE I TILDELINGSBREVET FOR 2019 register målet om å redusere alvorlig kriminalitet faktor ( som gir følgende konsekvens for innfrielse av ambisjonene) Tiltak R1 Innsatte omgår

Detaljer

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK

VEDRØRENDE RAPPORT ETTER FOREBYGGINGSENHETENS BESØK Kriminalomsorgen Tromsø fengsel Sivilombudsmannen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO U.off 13 offl. Deres ref: Vår ref: Dato: 201416102-13

Detaljer

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009.

1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. 1 Retningslinjer for program mot ruspåvirket kjøring Fastsatt av Justisdepartementet 12. juni 2009. Forskriften 1. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder program mot ruspåvirket kjøring som fører

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen

Samfunnsstraff. Innholdet i samfunnsstraffen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Samfunnsstraff Innholdet i samfunnsstraffen Strgjfl. 53. Innholdet i

Detaljer

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen

Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen Soning, kapasitet og behov i den nordlige landsdelen En kartlegging av forholdet mellom soningskapasitet og behov for fengselsplasser Hege Gjertsen NF-arbeidsnotat nr. 1006/2006 Publikasjoner kan også

Detaljer

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff

Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff Lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 25. april 2016, Kriminalomsorgsdirektoratet Særregler for mindreårige innsatte og domfelte ubetinget fengselsstraff 1 Innkalling til straffegjennomføring - valg

Detaljer

Aktiviseringskonferansen 2018

Aktiviseringskonferansen 2018 Aktiviseringskonferansen 2018 Status og planer for oppfølging av arbeidsdriftstrategien 2015-2018. Anne Dahl, Kriminalomsorgsdirektoratet og Torbjørn Eriksen, leder av koordineringsgruppen Delmål 1: Økt

Detaljer

Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi

Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi Kriminalomsorgens helhetlige russtrategi 2008 2011 «Alle domfelte kan forandre sin rusatferd. Kriminalomsorgen skal være en god arena for medvirkning og rehabilitering.» 1 Innledning Kriminalomsorgens

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Forord Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Etaten utøver derfor betydelig samfunnsmakt overfor enkeltindivider. Som alle andre som

Detaljer

Dokument nr. 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i kriminalomsorgen

Dokument nr. 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i kriminalomsorgen Dokument nr. 3:14 (2004 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i kriminalomsorgen Riksrevisjonen Dokument nr. 3:14 (2004 2005) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement. Nr. Vår ref. Dato

Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement. Nr. Vår ref. Dato Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Rundskriv Kriminalomsorgsdirektoratet Krirninalomsorgens regioner Kriminalomsorgens utdanningssenter Kriminalomsorgens

Detaljer

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS.

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS. UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 0035/05 Saksbeh. John Dutton Arkivsaksnr. 05/04657-003 Org.enhet Senter for rusforebygging Møtedato 13.09.2005 Utvalg Bystyrekomite

Detaljer

OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING. - ved bruk av Balansert Målstyring. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING. - ved bruk av Balansert Målstyring. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning OSLO FENGSEL HELHETLIG VIRKSOMHETSSTYRING - ved bruk av Balansert Målstyring Videofilm Kriminalomsorgens mål OSLO FENGSEL Hovedmål 1 Trygghet og redusert kriminalitet Delmål 1 Gjennomføre varetektsfengsling

Detaljer

Nytt fra kriminalomsorgen

Nytt fra kriminalomsorgen Nytt fra kriminalomsorgen Samling for skoleeiere og ledere Oslo 18. april 2018 Heidi Bottolfs avdelingsdirektør Kriminalomsorgsdirektoratet Anne Dahl seniorrådgiver Kriminalomsorgsdirektoratet Hovedutfordringer

Detaljer

Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategi. 2006 2010 Trygghet for samfunnet, domfelte, innsatte og tilsatte

Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategi. 2006 2010 Trygghet for samfunnet, domfelte, innsatte og tilsatte Kriminalomsorgens sikkerhetsstrategi 2006 2010 Trygghet for samfunnet, domfelte, innsatte og tilsatte «God sikkerhet skal ikke gå på bekostning av menneskeverdet og den skal ivareta samfunnets, tilsattes,

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SELVSKADING, SELVMORDSFORSØK OG SELVMORD I FENGSEL

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SELVSKADING, SELVMORDSFORSØK OG SELVMORD I FENGSEL Retningslinjer til straffegjennomføringsloven Utarbeidet 5. november 2018 FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SELVSKADING, SELVMORDSFORSØK OG SELVMORD I FENGSEL 1 Innledning Innsatte i fengsel har høyere forekomst

Detaljer

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell I den beste hensikt Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell 09.11.2011 Sør-Trøndelag friomsorgskontor Siv Anita Haukdal Nina M. Gjersvold Forvaring tidsubestemt

Detaljer

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol

Lovbrudd Etterforskning Påtale Domstol ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet og friomsorgskontoret i Nord- Trøndelag Formål: mer helhetlig innsats for å redusere tilbakefall til kriminalitet blant lovbrytere

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og N.N kommune om bosetting ved løslatelse

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og N.N kommune om bosetting ved løslatelse Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og N.N kommune om bosetting ved løslatelse i Formålet med avtalen Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved løslatelse'

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-03/2015 15/2834 20.08.2015 Retningslinjer for dekning av utgifter til transport av tiltalte/innsatte. Ansvarsfordeling

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien Smått & Stort Nr. 2, mars 2011 1 Innhold: Et lite eventyr...3 Storberget på banen...4 6 myter om tilbakeføringsgarantien...6 Tilbakeføringskoordinatorene unødvendige eller?...7

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien Historikk - bakgrunn Strafanstaltskommisjonen av 1841: En Mængde Fanger have ved deres Løsladelse af Fængslet intet Tilhold og intet at ernære sig ved. maa man ikke forlade Fangen

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE)

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) Høringsnotat FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 22. februar

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Oppikrim dagane Skoleleiar- og eigarsamling. Øyvind Alnæs / KDI

Oppikrim dagane Skoleleiar- og eigarsamling. Øyvind Alnæs / KDI Oppikrim dagane 2019 Skoleleiar- og eigarsamling Øyvind Alnæs / KDI Sydnæs bataljon Øyvind Alnæs / KDI Undervisning /opplæring i fengsel Refleksjoner, erfaringer Innsattes erfaringer Foredragsholder /

Detaljer

NAV i fengsel. Nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen , Inger Lise Skog Hansen

NAV i fengsel. Nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen , Inger Lise Skog Hansen NAV i fengsel Nasjonal konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen 4.5.2018, Inger Lise Skog Hansen 2 Følgeevaluering NAV i fengsel 2015-2017 innsattes rett til NAV-tjenester? I lys av retningslinjer

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet, Steinkjer kommune og kriminalomsorgen

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

Kriminalomsorgens enhetsstrukturstrategi

Kriminalomsorgens enhetsstrukturstrategi Kriminalomsorgens enhetsstrukturstrategi 2006 2010 Forord Dette dokumentet skal først og fremst gi oss beslutningsstøtte til en langsiktig plan for prioritering av kapasitetsøkninger. Planen skal ta hensyn

Detaljer

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å

MOTTATT 20 DES RUNDSKRIV - AVVIKLE SONINGSKØEN DUBLERING SOM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å Regionkontorene i kriminalomsorgen Krirninalomsorgens utdanningssenter RUNDSKRIV Kriminalomsorgsdirektoratet 20 DES Postboks 694 Skedsmogt 5, Lillestrøm Telefaks: 404 38 801 H&ge Hansen 8005@kriminalomsorg.no

Detaljer

MØTEPLIKTEN I MORGEN. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av KSF

MØTEPLIKTEN I MORGEN. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av KSF MØTEPLIKTEN I MORGEN Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av KSF Oppfølging av Stortingsmelding 37 (2007-2008) 20.07.2012 Innhold: 1. INNLEDNING 4 1.1. Arbeidsgruppens sammensetning 4 1.2. Møter 4 1.3.

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV NYTT FENGSEL I MOSJØEN. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 14-2014. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr.

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV NYTT FENGSEL I MOSJØEN. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 14-2014. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 14-2014 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV NYTT FENGSEL I MOSJØEN SAMMENDRAG Mosjøen fengsel har for lav kapasitet og standard.

Detaljer

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse En konkretisering av implementeringsarbeidet med å forebygge overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel v/ Gro Solbakken, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Forebygging av overdosedødsfall

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring.

Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Saknr. 13/3640-3 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som del av program mot ruspåvirket kjøring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. NAV Gjøvik Vestoppland fengsel. Røroskonferansen 30. - 31.

Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram. NAV Gjøvik Vestoppland fengsel. Røroskonferansen 30. - 31. Røroskonferansen 30. - 31. mai 2012 Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram NAV Gjøvik Vestoppland fengsel Ann-Kristin Bjørkhaug Organisering Prosjekt over 3 år Opprinnelig

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen

Nytt fra Kriminalomsorgen Opplæring innen kriminalomsorgen Samling for skoleeiere og ledere Nytt fra Kriminalomsorgen Omorganisering av kriminalomsorgen ND gjort landsomfattende Økonomi Helsetilbudet til psykisk syke innsatte Andre

Detaljer

Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad

Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad Kriminalomsorgen Bastøy fengsel Deres ref: Vår ref: Dato: 13.07.2010 Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad RUSMESTRINGSENHETEN ER ET SONINGSTILBUD TIL INNSATTE PÅ DOM SOM HAR ET RUSPROBLEM,

Detaljer

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( )

Innst. 383 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 82 LS ( ) Innst. 383 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 82 LS (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

9. Gjennomføring av straff innenfor

9. Gjennomføring av straff innenfor Forvaring/Sikring Fengselsdom 1 Varetekt Bøtesoning Kriminalitet og rettsvesen 29 Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt 9. Gjennomføring av straff innenfor og utenfor anstalt Gjennomføring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Kriminalomsorgens sentrale forvaltning RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM FORSKNING I KRIMINALOMSORGEN Innledning Retningslinjene omfatter behandling av søknader om adgang til å rekruttere innsatte/domfelte

Detaljer

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Nr. 8 Oslo, 21. august 2017 Forbundets avdelinger og foreninger OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Det nærmer seg valg og NFF har i sine

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer