NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid"

Transkript

1 Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, Side 1

2 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 2. Et velfungerende arbeidsmarked 3. Rett tjeneste og stønad til rett tid 4. God service tilpasset brukerens forutsetninger og behov 5. En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det. NAV, Side 2

3 Tjenester til innsatte Domfelte og innsatte har, med de begrensninger som følger av frihetsberøvelsen, samme rett til tjenester og tilbud og de samme forpliktelsene og ansvar som befolkningen for øvrig. Kriminalomsorgen skal derfor så langt det er mulig, legge til rette for at samarbeidende etater skal kunne yte sine lovbestemte tjenester til domfelte og innsatte, og for at domfelte og varetektsinnsatte skal få del i tjenestene. NAV, Side 3

4 Strafanstaltskommisjonen av 1841: En Mængde Fanger have ved deres Løsladelse af Fængslet intet Tilhold og intet at ernære sig ved. maa man ikke forlade Fangen i det kritiske Øieblik..Omsorg for den løsladte fange, og den derved bevirkede eller dog tilsigtede Forebyggelse af hans Tilbagefald paa Forbryterbanen, udgjør saaledes en nødvendig Betingelse for en varig virkning af Behandlingen i Strafanstalten:. (side ) NAV, Side 4

5 Innsatte Innsatte i fengsel mangler i langt større grad enn befolkningen ellers arbeid, utdanning og inntekt. Mange har stor gjeldsbyrde, er rusmiddelavhengige og har fysiske og psykiske lidelser. Tilgang til tjenester og god planlegging av tiden etter løslatelse er viktig for å bekjempe fattigdom blant personer som har vært innsatt i fengsel. NAV, Side 5

6 Rapporten Kompetanse gjennom utdanning og arbeid Litt over en av 10 innsatte har ikke hatt arbeid Seks av ti innsatte som har hatt arbeid, har hatt ufaglært arbeid 9 av 10 innsatte under 25 år har ikke fullført VGS En av tre innsatte har ingen videregående opplæring eller tilsvarende En av ti innsatte har ikke fullført grunnskole Nesten halvparten av de innsatte tar utdanning eller kurs i fengsel NAV, Side 6

7 Innsatte i Norge - FAFO-rapport fra 2004: 60 % av domfelte har et rusmiddelmisbruk før innsettelse i fengsel 70 % er uten arbeid 30 % er bostedsløse enda flere er uten bolig og arbeid når de løslates. Fengselet kan utgjøre arena for motivasjons- og endringsarbeid. De innsatte er tilgjengelig for tjenesteytere, og ofte har de stor motivasjon for å få lagt til rette for løslatelse og god tilbakeføring til samfunnet. NAV, Side 7

8 Hvorfor samarbeid? Samfunnsøkonomisk gevinst Menneskelig gevinst! NAV, Side 8

9 Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien innebærer at regjeringen erkjenner en forpliktelse til å bistå straffedømte til å få utløst de rettighetene de allerede har som norske borgere. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at dette kan skje. Samarbeidende etater, deriblant Arbeids- og velferdsetaten, er forpliktet til å yte sine tjenester i forhold til de straffedømte på en slik måte og lokalisert slik at de kan ha en rimelig mulighet til å gjøre seg nytte av dem. NAV, Side 9

10 Av alle løslatte i 2008 ble: 44 % (4 116)løslatt innen 30 dager 75 % (6 941) løslatt innen 90 dager 85 % (7 893) løslatt innen 6 måneder. 93 % (8 614) løslatt innen ett år. 594 personer løslatt mellom 1 til <5 år 50 personer løslatt mellom 5 til <10 år 2 løslatt etter 10 år eller mer NAV, Side 10

11 Domfelte i Norge Totalt antall innsatte i fengsel var i løpet av Antall innsatte i fengsel var i gjennomsnitt 3295 Kriminalomsorgen skal legge til rette for at innsatte får et aktivitetstilbud på dagtid Dette rommer både arbeidsdriften, skole og eventuelt andre tiltak, deriblant tiltak fra NAV For å kunne delta på tiltak utenfor fengsel må den innsatte være innvilget frigang NAV, Side 11

12 Straffegjennomføring (ikke uttømmende) Fengsel med høyere sikkerhetsnivå Fengsel med lavere sikkerhetsnivå Overgangsbolig Institusjon Hjemmesoning med elektronisk kontroll Samfunnstraff ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll) NAV, Side 12

13 Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids-og velferdsetaten Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV er forankret i den sentrale samarbeidsavtalen mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen. Denne avtalen danner grunnlag for avtaler mellom partene på regionalt og lokalt nivå. Formålet med avtalen er å legge grunnlaget for en videreutvikling av forvaltningssamarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen, og å bidra til et forpliktende og systematisk samarbeid. Avtalen skal revideres i løpet av NAV, Side 13

14 Samarbeidsavtale I henhold til den sentrale avtalen har Arbeids- og velferdsetaten følgende ansvar: å synliggjøre de ressursene som skal benyttes for å gi en hensiktsmessig service overfor domfelte og varetektsinnsatte at samarbeid utvikles på ulike nivå mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten at det finnes en fast kontaktperson for hvert fengsel, og en kontaktperson til de friomsorgsenhetene der dette anses hensiktsmessig NAV, Side 14

15 Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids-og velferdsetaten at oppnevnt kontaktperson sørger for nødvendig kontakt mellom ulike NAV lokalt, tiltaksarrangører for arbeidsmarkedstiltak mv. for å gi hensiktsmessig service til den innsatte ved for eksempel forflytting eller løslatelse å involvere kriminalomsorgen i planprosesser som direkte vil påvirke Arbeids- og velferdsetaten sine tjenester overfor domfelte og varetektsinnsatte å invitere kriminalomsorgen til relevante fora for kunnskapsutveksling å initiere, utvikle og gjennomføre samarbeidsprosjekter med kriminalomsorgen NAV, Side 15

16 Samarbeidsavtalen Fokuserer på bistand som gis under gjennomføringen av straff Hvordan kan NAVs tjenester gjøres tilgjengelige for personer som ikke kan møte på sitt lokale NAV-kontor? Viktig at bistand gis før løslatelse for å bruke fengselet som arena for endringsarbeid - under soning er innsatte tilgjengelige Forberede løslatelse Oppfølging fra NAV etter løslatelse ivaretas innenfor ordinær service det vil si fra det NAV-kontoret personen tilhører Å være innsatt i fengsel er en midlertidig status skal etter løslatelse motta individuelt tilpasset bistand på lik linje med alle andre brukere NAV, Side 16

17 Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids-og velferdsetaten På sentralt nivå blir samarbeidsavtalen fulgt opp gjennom kontaktutvalgsmøter mellom kriminalomsorgen, AD og Arbeidsog velferdsdirektoratet. Straffegjennomføring er gjennom forvaltningssamarbeidsmodellen et felles ansvar for ulike departementer og sektorer. Den sentrale samarbeidsavtalen skal danne utgangspunkt for avtaler på regionalt og lokalt nivå. NAV, Side 17

18 NAVs oppfølging av innsatte NAV skal ha helhetlig tilnærming og praksis ift oppfølging av innsatte for å sikre at Arbeids- og velferdsetaten ivaretar sine forpliktelser, jf tilbakeføringsgarantien og den sentrale samarbeidsavtalen med kriminalomsorgen. Oppfølgingsmetodikken i NAV er vesentlig i forhold til oppfølging av alle brukergrupper, også innsatte. NAV, Side 18

19 NAVs oppfølging av innsatte En avklaring jf NAV-lovens 14 a rett til individuell vurdering, bør kunne gjennomføres mens den enkelte fremdeles er under soning med tanke på mulighetene for å legge forholdene til rette for en smidig overgang til løslatelse. Dette oppfølgingsarbeidet bør NAV-kontoret i fengselskommunen, eller medarbeidere i etaten i fylket som jobber mot Kriminalomsorgen og fengsler på tvers NAV-kontorene, tilby etter avtale med og i samarbeid med den innsattes NAV-kontor i bostedskommunen. NAV, Side 19

20 NAVs oppfølging av innsatte Eventuelle tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre under soning vil det være NAV-kontoret i fengselskommunen som i så fall må tilby. Det NAV-kontoret den innsatte skal forholde seg til etter løslatelse bør dras inn i planleggingsarbeidet så tidlig som mulig. NAV, Side 20

21 Samarbeidet mellom NAV og kriminalomsorgen er ulikt organisert, NAV fylke har en medarbeider med særskilt ansvar for å følge opp samarbeidet mellom NAV og kriminalomsorgen regionalt. Store fengsler - NAV-veiledere fysisk til stede i fengslene på faste dager for å øke tilgjengeligheten for innsatte til NAVs tjenester og tiltak. Kriminalomsorgens region og NAV fylke skal legge til rette for at fengsler / friomsorgsenheter inngår avtaler med NAV lokalt der det er behov for dette. NAV, Side 21

22 NAVs visjon // Vi gir mennesker muligheter NAV, Side 22

NAV med blikk på kriminalomsorg

NAV med blikk på kriminalomsorg NAV med blikk på kriminalomsorg // NAV med blikk på fengsel og kriminalomsorg Innhold Dette er NAV 3 NAVs oppgaver 3 Arbeids- og velferdsetaten 4 NAVs visjon og fem hovedmål 4 NAVs ulike enheter 5 Oppfølging

Detaljer

En ny rolle for NAV i fengsel

En ny rolle for NAV i fengsel AFI-rapport 12/2013 Angelika Schafft, Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik En ny rolle for NAV i fengsel Evaluering av NAV-prosjektet Samordning av tiltak for tilbakeføring Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018

KRIMINALOMSORGEN STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGEN av dette. Aktivitetstilbudet kan bestå av arbeid, opplæring, programmer mv. samt ulike kombinasjoner uheldige skadevirkninger

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort

Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort IRUS SIRUS RAPPORT 3/2015 Sturla Falck Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort Mellom kriminalomsorg og kommunale tjenester. Tiltaksbro, systematikk eller tilfeldighet? Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort godt. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet

Tilbakeføringsgarantien (TG) Kort godt. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet & Kriminalomsorgens sentrale forvaltning TG-prosjektet Innhold: Forord 3 Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og undervisning (TAFU) 4 Høyere utdanning i fengsel 5 Organisering av kontaktbetjenter i team,

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen

Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Sidsel Sverdrup RAPPORT 2013/8 Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen Denne rapporten er utgitt av Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen N-0319 Oslo http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Regjeringens tilbakeføringsgaranti

Regjeringens tilbakeføringsgaranti NIBR-rapport 2010:8 Evelyn Dyb og Katja Johannessen Regjeringens tilbakeføringsgaranti - en forstudie av iverksetting Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte Andre publikasjoner fra NIBR: Samarbeidsrapport

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften

Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften Arbeidsdriften: Fortidens levninger fremtidens muligheter (kortversjon) Forslag til ny strategsk plan for arbeidsdriften I arbeidsgruppas mandat og i Stortingsmelding nr. 37 Straff som virker (2007 og

Detaljer

Opplæring til et aktivt og ansvarlig liv. Plan for opplæring

Opplæring til et aktivt og ansvarlig liv. Plan for opplæring Opplæring et aktivt og ansvarlig liv Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Vestfold 2011-2015 Sande Strømmen Svelvik Muligheten opplæring for domfelte og innsatte er et vesentlig redskap i rehabiliteringen

Detaljer

St.meld. nr. 37 (2007 2008)

St.meld. nr. 37 (2007 2008) St.meld. nr. 37 (2007 2008) Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) Innhold 1 Sammendrag.................. 7 6.6 Forvaring...................... 45 6.6.1 Vilkår

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo

Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo Oslo kommune Utdanningsetaten Grønland voksenopplæringssenter Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Oslo 2013-2017 Innholdsfortegnelse Forord 4 Sammendrag 5 1.0 Innledning 7 1.1 Organisering av

Detaljer

TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning.

TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Sluttrapport fra Fylkesmannen i Hordaland TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Fylkesmannen i Hordaland ved Utdanningsavdelinga er nasjonal prosjektleder for TAFUtilbakeføring gjennom

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR OPPLÆRING INNEN KRIMINALOMSORGEN AKERSHUS 2015-2017

HANDLINGSPLAN FOR OPPLÆRING INNEN KRIMINALOMSORGEN AKERSHUS 2015-2017 HANDLINGSPLAN FOR OPPLÆRING INNEN KRIMINALOMSORGEN AKERSHUS 2015-2017 Handlingsplan for opplæring innen kriminalomsorgen Akershus 2015-2017 Innhold Innledning... 2 Organisering... 2 Lovgrunnlag og styringsdokumenter...

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan FYLKESPLANFOROPPLÆRING INNENFORKRIMINALOMSORGEN TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan Forord LÆRINGFORLIVET Utdanning er et gode, men utdanningsgodene er ikke likt fordelt. Utdanning må ikke bare sees

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato 26.01.2015 Tid 14:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato 26.01.2015 Tid 14:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 26.01.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Rom 275 Møtedato 26.01.2015 Tid 14:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/15 Valg

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer