Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 10.06.2013"

Transkript

1 Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Behandling: To notater fra rådmannen med presiseringer og tilleggsopplysninger, datert hhv. 6.6 og 10.6 var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Dagfinn Danielsen følgende forslag: «Rådmannens forslag Side 59 Strøket punkt 5.2 Brunskogen tas inn i planen. Høyre vil at bare ett av de foreslåtte områdene, det vestre på 10 mål, tillates utbygget med de samme føringer som anført i det punktet som er strøket. Begrunnelse I gjeldende kommuneplan er det tillatt en mindre, forsiktig, utbygging i Brunskogen. Grunneierne har forholdt seg til denne planen, og har derfor nedlagt mye arbeid og kostnader til konsulenter for å følge opp de retningslinjer og føringer som er gitt i gjeldende plan. Høyre mener det er viktig å være konsistente og forutsigbare når vi fatter vedtak, særlig når det i så stor grad berører annen manns eiendom. I forslaget som har vært på høring er det foreslått to områder. Hvert område er på 10 da av et samlet areal på 90 da. Ved å tillate utbygging av bare ett av disse områdene, vil Brunskogen fortsatt bestå av 80 da. Arealet som foreslås godkjent for utbygging, har en størrelse som er om lag halvparten av Flatåsen. Det er altså ikke snakk om en betydelig nedbygging av skogen. Barnehaver, skoler og andre som ferdes i skogen, kan fortsatt gjøre det uhindret av ny bebyggelse. Det har vært hevdet at Brunskogen har stor lokalverdi for rådyr, og at den bidrar til å opprettholde bestanden i tettbebyggelsen. Høyre er av den oppfatning at det ikke er ønskelig med en rådyrbestand omgitt av tettbebyggelse. For det første medfører dette en rekke påkjørsler av rådyr. I tillegg er det nok mange hageeiere som helst så at de ikke fikk besøk av disse dyrene. Side 62, punkt 5.4.

2 Det andre avsnittet omskrives. Følgende setning tas inn: Trasé for Søndre tverrvei ved Ridesenteret bestemmes etter en konsekvensutredning av to alternativer: ett alternativ vest og ett alternativ øst for Ridesenteret. Begrunnelse Vestre alternativ vil innebære store ulemper for Ridesenteret og beboerne i Arne Høilands vei. Før det tas en endelig beslutning om trasevalg bør både østre og vestre alternativ utredes mer i detalj hvor fordeler og ulemper med de to alternativene kommer klart frem. Planbestemmelsene Side 8, 8. MUA endres til 200 m2 for enebolig og 100 m2 for andre boligtyper. Side 11 9, første avsnitt. Stryk: Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Oppstilling av kjøretøyer foran garasje regnes ikke som biloppstillingsplass. Side 16, 17-1, pkt 1. BYA endres til 28 %. (BYA for eksponerte åssider opprettholdes, 20 %.) Begrunnelse I samfunnsdelen står det på side 44 at et sentralt prinsipp er arealeffektivt utbyggingsmønster. Dette gjentas flere steder, spesielt i beskrivelse av områdeplanene. I planbestemmelsene legger man imidlertid opp til en lavere utnyttelse enn dagens kommuneplan. I dagens kommuneplan står det at uteoppholdsareal (MUA) bør være 300 m2 per boenhet (eneboliger) og 200 m2 ved andre boligtyper. Dette er endret til skal være. Ski opererer med lavere MUA, og Miljøverndepartementet opererer med 50 m2 per enhet i blokker/leilighetskomplekser i stedet for 200 som benyttes i Frogn. At plass foran garasje ikke kan regnes som biloppstillingsplass bidrar til lite arealeffektiv utnyttelse. Bestemmelsen bør sløyfes.

3 Et annet eks. er grad av utnytting. De kommuneplanene i Frogn vi kjenner til, har alltid operert med 23 % BYA utnyttelse, unntatt tomter i eksponerte åssider. Over tid har imidlertid målereglene for beregning av BYA endret seg. Siden 2006 skal det medtas parkeringsareal i beregningen. Hvordan dette påvirker utnyttelsen av en tomt er best vist ved et eksempel: Tomt 650 kvm (de fleste tomtene i Frogn som blir skilt ut ligger i dag på dette nivået). BYA lik 23 %. Det vil si at markavtrykket for bebyggelsen er 150 kvm. Man må imidlertid trekke fra 2 p-plasser a 18 kvm. Boligens reelle markavtrykk blir da 114 kvm og BYA blir 17,5 %. Jo mindre tomt jo større blir utslaget. Med utgangspunkt i eksemplet og med krav om to biloppstillingsplasser á 18 m2, vil eldre bestemmelser om 23 % BYA tilsvare 28 %. 18, 3, side 17 Gylteholmen tas ut. Begrunnelse Holmen er allerede UU-utformet, fra sjøsiden. Å bygge om adkomsten fra landsiden med den nye brua vil være for kostbart i forhold til bruksverdien 20.5, 5. kulepunkt, side 19. Tas ut. Begrunnelse Eieren må ha anledning til å stenge ytre havne-element først og fremst av renslighetsgrunner (fiskere legger igjen agn og fiskerester som tiltrekker seg måker og skitt), men også av privatrettslige grunner (innmark). En viss sikring mot tyverier og skadeverk bør også tillegges vekt. 24, side 21, 1. kulepunkt Siste linje i avsnittet som starter med Fremtidig bolig... strykes. Begrunnelse: Denne bestemmelsen setter en stopper for all videreutvikling av området inntil ny adkomst fra Trolldalen er etablert. Det betyr i praksis stopp i uoverskuelig fremtid. Statens vegvesens krav og restriksjoner til av- og påkjøring sak for sak (reguleringsplan) er tilstrekkelig.» På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): I Forslag til kommuneplan for Frogn datert vedtas i medhold av planog bygningsloven 11-15, med endringer som angitt under. Alle endringer av planen sammenliknet med høringsforslaget vurderes som mindre vesentlige og/eller i tråd med gjeldende plan.

4 Arealplankartet A. Hensynssone felles planlegging for Dal-Brevik opprettholdes slik som i høringsforslaget. E. Holter Området Holter-Tomta-Holter deponi, innlemmes i Hensynssone felles planlegging av Dyrløkkeområdet slik at det utarbeides en felles områdeplan for disse områdene. Føringer for de to hensynssonene i rådmannens forslag til justert plan slås sammen og utgjør føringer for områdeplanarbeidet innen ny hensynssone felles planlegging for Dyrløkke-Holter. Det samme gjelder rekkefølgebestemmelser knyttet til områdene. Andre punkter 1. Nordre Tverrvei, fra Åsveien til Vestbyveien tas ut av planen 2. Byggeområde for bolig, Kolstad tas ut av planen 3. Forslag til boligområde nedenfor Bringebærhagen på Holter tas ut av planen. Begrunnelse: Vil komme i konflikt med fremtidig næringsområde på Holter samt videre utvikling av Holter deponi 4. Brunskogen avsettes som friområde - fremtidig Begrunnelse vil sikre varig vern av Brunskogen Samfunnsdelen 1. Befolkningsutvikling og boligutvikling s. 10. Mål endres til: En jevn og balansert befolkningsutviklingsvekst på gjennomsnittlig 0,75% årlig i planperioden. Begrunnelse: Det er ønskelig med lavere befolkningsvekst, mindre behov for boligbygging og følgelig lavere press på å bygge i jomfruelige områder. 2. Tettstedsutvikling i Nordre Frogn s. 56 «Kommunedelplan for Nordre Frogn» erstattes med «områdeplan for Dal-Brevik» Begrunnelse: Det er ikke behov for å utvikle en egen kommunedelplan for Nordre Frogn ettersom de områdene det ble fremmet innsigelser mot fra overordnet myndighet, er unntatt rettsbestemmelse i den nye kommuneplanen. Det vil derfor være gammel kommuneplans bestemmelser som gjelder for disse områdene. En områdeplan for Dal-Brevik vil være den raskeste veien til bolig- og befolkningsutvikling i Nordre Frogn, og vil kunne bidra til å legge premisser for om og hvordan de «omstridte» områdene kan utvikles i fremtiden. Planbestemmelser 10.7 Parkering, ladestasjon for elbiler Teksten endres fra 3 % til 10 % slik: «Minimum 10 % av biloppstillingsplassene» Begrunnelse: Nye offentlige eller private plasser må ha mer enn 30 P-plasser før det vil bli avsatt 1 ladestasjon for elbil noe som etter vårt skjønn er for lavt.

5 25 - Båndleggingssoner Hensynssone H730 Husvik og Kopås batterier: Følgende tekst legges til: Det må i fremtidig detaljregulering av Kopåsområdet inkludert fremtid næringsområde, sikres sammenheng mellom friområdet Sagajordet og skogen/friområdet vest for sagajordet» Begrunnelse: Kopåsområdet bør sees på samlet og det er viktig at man tenker helhetlig på kulturminnevern, friområder og bolig- og næringsutvikling da skogområdene på Kopås er mye brukt av barn. II Som innstillingen III Som innstillingen» På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Terje Sørensens følgende forslag. «Forslag til kommuneplan for Frogn datert vedtas i medhold av planog bygningsloven 11-15, med endringer som angitt under: Pkt. 1: Hovedutvalget for miljø-, plan og byggesaker vedtar at deler av Museumsskogen skal være med videre i arealplanen, ved at et begrenset område av Museumsskogen på ca 60 mål inntil dagens bebyggelse avsettes til boligformål. Pkt. 2: Hovedutvalget vedtar at det skal legges til rette for en kultursti langs Oppegårdstjernet eller deler av dette, som også er tilrettelagt for bevegelseshemmede.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Knut Erik Robertsen følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Forslag til kommuneplan for Frogn datert vedtas i medhold av planog bygningsloven 11-15, med endringer som angitt under. Alle endringer av planen sammenliknet med høringsforslaget vurderes som mindre vesentlige og/eller i tråd med gjeldende plan. Holter Arealet avsatt til boligbygging fremtidig i området Holter-Tomta-Holter deponi beholdes som LNF-område. Klommestein Skog

6 Arealer til barnehager koordineres mellom Kolstad, Klommestein skog og Nord Elle i detaljreguleringen av disse områder. Områdeplan Ullerud Det utarbeides ikke områdeplan for området Ullerud Områdeplan Dyrløkke Det utarbeides ikke områdeplan for området Dyrløkke Områdeplan Seiersten Det utarbeides ikke områdeplan for området Seiersten». Votering (10 representanter til stede): Ved alternativ votering mellom Arbeiderpartiets forslag om at det ikke skal utarbeides områdeplaner for områdene Ullerud, Dyrløkke og Seiersten og innstillingen ble innstillingen vedtatt med 9 mot 1 stemme (1 = 1 AP). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag om området Holter Tomta Holter deponi ble Venstres forslag enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom Venstres forslag vedrørende boligområdet nedenfor Bringebærhagen, likelydende med Arbeiderpartiets forslag vedr. boligbygging i området Holter/Tomta/Holter deponi, ble innstillingen vedtatt med 6 mot 4 stemmer (4 = 1 V, 1 Krf, 1 SV, 1 AP) Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende Brunskogen ble innstillingen vedtatt med 7 mot 3 stemmer (3 = 1 V, 1 Krf, 1 SV). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende Brunskogen fikk innstillingen 5 stemmer (5 = 1 AP, 1 SV, 1 Krf, 1 SV, 1 PP) og Høyres forslag 5 stemmer (4 = 4 H, 1 Frp). Innstillingen ble vedtatt med møtelederens dobbeltstemme. Pkt. 1 i Fremskrittspartiets forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 1 Frp, 1 AP). Pkt. 2 i Fremskrittspartiets forslag fikk 3 stemmer og falt (3 = 1 Frp, 1 Krf, 1 PP). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende trasé for Søndre Tverrvei (s 62, pkt 5.4) ble Høyres forslag vedtatt med 8 mot 2 stemmer (2 = 1 AP, 1 PP).

7 Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende MUA (s 8, 8) fikk innstillingen 5 stemmer (5 = 1 AP, 1 SV, 1 Krf, 1 PP, 1 V) og Høyres forslag 5 stemmer (5 = 4 H, 1 Frp). Innstillingen ble vedtatt med møtelederens dobbeltstemme. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende biloppstillingsplasser (s 11, 9 første avsnitt) ble Høyres forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer (4 = 1 V, 1 Krf, 1 PP, 1 SV). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende BYA (s 16, 17-1, pkt 1) fikk innstillingen 5 stemmer (5 = 1 AP, 1 SV, 1 Krf, 1 PP, 1 V) og Høyres forslag 5 stemmer (5 = 4 H, 1 Frp). Innstillingen ble vedtatt med møteleders dobbeltstemme. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende Gylteholmen (s 17, 18. 3) ble Høyres forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer (4 = 1 PP, 1 SV, 1Krf, 1 V). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende småbåthavn Husvik (s 19, 20.5, 5. kulepunkt) fikk innstillingen 5 stemmer (5 = 1 AP, 1 SV, 1 Krf, 1 PP, 1 V) og Høyres forslag 5 stemmer (5 = 4 H, 1 Frp). Innstillingen ble vedtatt med møtelederens dobbeltstemme. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag vedrørende hensynssone H430_5 Holter-Tomta-Trolldalen (s 21, 24, 1. kulepunkt) ble Høyres forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer (4 = 1 PP, 1 Krf, 1 SV, 1 AP). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende felles planlegging Dal-Brevik (A) ble innstillingen vedtatt med 8 mot 2 stemmer (2 = 1 V, 1 SV). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende Nordre Tverrvei ble innstillingen vedtatt med 8 mot 2 stemmer (2 = 1 SV, 1 V). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende Byggeområde for bolig, Kolstad, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 2 stemmer (2 = 1 SV, 1 V). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende parkering, ladestasjon for elbil (s 10, 10.7) ble innstillingen vedtatt med 7 mot 3 stemmer (3 = 1 V, 1 PP, 1 SV). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedrørende hensynssone H730 Husvik og Kopås batterier ble innstillingen vedtatt med 7 mot 3 stemmer (3 = 1 V, 1 Krf, 1 SV).

8 Arbeiderpartiets forslag vedrørende Klommestein skog ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (1 = 1 V). Det ble ikke votert over Venstres forslag til endringer i Kommuneplanens samfunnsdel. Forslagene følger saken. Vedtak: I. Forslag til kommuneplan for Frogn datert vedtas i medhold av plan- og bygningsloven 11-15, med endringer som angitt under. Alle endringer av planen sammenlignet med høringsforslaget vurderes som mindre vesentlige og/ eller i tråd med gjeldende plan. Arealplankartet: E. Holter Området Holter-Tomta-Holter deponi, innlemmes i Hensynssone felles planlegging av Dyrløkkeområdet slik at det utarbeides en felles områdeplan for disse områdene. Føringer for de to hensynssonene i rådmannens forslag til justert plan slås sammen og utgjør føringer for områdeplanarbeidet innen ny hensynssone felles planlegging for Dyrløkke-Holter. Det samme gjelder rekkefølgebestemmelser knyttet til områdene. Kommuneplandokumentet: Side 62, Del 3, Punkt 5.4. Det andre avsnittet omskrives. Følgende setning tas inn: Trasé for Søndre tverrvei ved Ridesenteret bestemmes etter en konsekvensutredning av to alternativer: ett alternativ vest og ett alternativ øst for Ridesenteret. Planbestemmelsene: Side 11 9, første avsnitt.

9 Følgende tekst strykes: Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Oppstilling av kjøretøyer foran garasje regnes ikke som biloppstillingsplass. Side Gylteholmen tas ut. Side 21, 24, 1. kulepunkt Siste linje i avsnittet som starter med Fremtidig bolig... strykes. Klommestein Skog Arealer til barnehager koordineres mellom Kolstad, Klommestein skog og Nord Elle i detaljreguleringen av disse områder. II. I medhold av pbl 17-2 vedtas generelle prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Frogn kommune, samt minimumskrav for innhold i utbyggingsavtaler for enkelte konkrete områder. I medhold av pbl 11-9 pkt 2 er prinsippene angitt som planbestemmelser i Kommuneplan for Frogn ;. Generelle prinsipper er angitt i 3 og minimumskrav for konkrete områder i planbestemmelse Utbyggingsavtale skal framforhandles parallelt med reguleringsplanprosessen. Signert utbyggingsavtale legges fram for behandling samtidig med sluttbehandling av plan, slik at Formannskap/Kommunestyre kan vedta inngåelse av avtale på vegne av kommunen straks etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Dersom det blir tvist om utbyggingsavtalenes innhold, avklares dette med Formannskapet som finansutvalg. III. I medhold av skogbrukslovens 11innføres meldeplikt for hogst i områder omfattet av arealformål grønnstruktur-naturområde og hensynssone bevaring av friluftsinteresser i Kommuneplan for Frogn Meldeplikten omfatter følgende områder, jfr. planbestemmelse 18-2 for arealformål grønnstruktur-naturområde i kommuneplanen: - Søndre del av Seierstenmarka (del av gnr /bnr 67/1,5 og 6, 22/1, 70/1 og 70/70) - Harefjellet (del av gnr/bnr 22/1 og 22/298) - Brunskogen (del av gnr/bnr 72/1) - Områdene sør og vest for Oppegårdtjern (del av gnr/bnr 23/1, 19/2, 19/1, 22/1, 22/408) - Forbindelsen Klommestein-Odalen (del av gnr/bnr 11/14, 11/8, 80/1, 12/1-4) - Skiphelle-Røis (del av gnr/bnr 1/147, 1/1, 3/1, 1/255, 4/1, 4/2, 83/1 og 85/1)

10 - Fjøseråsen (del av gnr/bnr 13/1, 15/1-2, 25/3, 80/1) - Dalsbanen Brevik (del av gnr/bnr 44/3, 44/7, 44/1-2, 44/25, 47/1, 47/5, 47/17 og 44/22). Meldeplikten omfatter følgende tre områder, med vilkår for når hogst skal meldes, tilsvarende planbestemmelse (retningslinje) 27-5 for hensynssone bevaring av friluftsinteresser i kommuneplanen: - Seierstenmarka (del av 18/1, 19/4, 20/1, 20/3,4, 20/6, 20/17, 22/1, 22/298, 62/1og 62/8, 63/1, 63/57, 63/69, 65/1, 66/1,2 og 68/5, 67/1,5 og 6, 70/1) o Alle hogster på mer enn 5 dekar skal meldes o Alle hogster som grenser til sti over en strekning på mer enn 50 m skal meldes - Sørmarka (del av g/bnr 1/1, 2/1, 3/1, 3/5, 4/1, 4/2, 5/1, 6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2) og Fuglesangåsen (del av g/bnr 47/1, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3, 44/25, 45/1, 45/3, 45/6 og 45/6) o Alle hogster på mer enn 10 dekar skal meldes o Alle hogster som grenser til sti over en strekning på mer enn 100 m skal meldes

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: *

Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Grunnlagsnotat Til: Råd og utvalg, Formannskap og Kommunestyre Svarfrist: * Vedl. 4b v Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 25.05.2012 Sak: 09/1217 Arkivnr : 140 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012-2024 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer