OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: fra kl til kl og fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig den 31. mai (Del 1-5) og 20. juni (Del 6), annonsert i Akershus Amtstidende den 4. juni og 24. juni. Fra Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter (fratrådte under behandlingen av sak 82 og sak 90), Stein Erik Halck (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Eva Anderssen, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen, Ståle Jensen, Inger Ek (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad (fratrådte under behandlingen av sak 92), Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs (fratrådte møtet etter sak 100, tiltrådte under behandlingen av sak 82), Tone Merete Hansen (tiltrådte møtet før sak 85), Paul Lorentz, Aasmund Berg (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82) Fra Venstre: Erik Lundeby, Nicolay Corneliussen, Terje Johansen (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Line Stokholm, Anne-Lisbeth Simonsen (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Gjermund Stormoen (tiltrådte møtet etter under behandlingen av sak 82), Jorunn Holter (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes, Sigbjørn Kvistad (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Merete Solberg (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra Senterpartiet: Geir Åge Sneis (fratrådte møtet etter sak 98), Hans Kristian Raanaas (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Høyre: Dagfinn Danielsen, Erik Berge, Stein Erik Halck (deler av møtet). Fra Arbeiderpartiet: Vibeke Lundh Holmedal, Jørn Barkenæs (deler av møtet). Fra Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen (deler av møtet). Fra Kristelig folkeparti: Sigbjørn Kvistad (deler av møtet) Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas (deler av møtet). Fra Høyre: Gunn Heidi Iversen, Ståle Jensen, Inger Ek (deler

2 2 av 40 av møtet) Fra Arbeiderpartiet: Tone Merete Hansen (deler av møtet). Fra Venstre: Gjermund Stormoen (deler av møtet) Fra Kristelig folkeparti: Merete Solberg (deler av møtet). Fra Senterpartiet: Geir Åge Sneis (deler av møtet) Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Rådmann Harald Karsten Hermansen Anne Lise Larsson, Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester INFORMASJON OG ORIENTERINGER: Frogn Idrettsråd. Orientering om status v/leder Arild Dregelid. Frogn videregående skole og entrepenørskap v/avdelingsleder Brit Helle og lærer Kristin Loen Larsen. SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE: Det fremkom ingen spørsmål eller innspill fra innbyggerne. Av 31 møtte 31 representanter ved opprop. Leif Tomter fratrådte under behandlingen av sak 82 og 90. Rita Hirsum Lystad fratrådte under behandlingen av sak 92. Merknader til innkalling og sakliste: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ordfører foreslo å behandle interpellasjonene først (sak 99 og 100), deretter sak 85, 80, 98 og 82. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Øvrige saker ble deretter behandlet i ordinær rekkefølge. Sak 82: Saken ble i formannskapet sendt tilbake til rådmannen. Ordfører orienterte om et brev fra Frogn kirkelige fellesråd. Rådmannen kommenterte brevet. Ordfører foreslo å opprettholde saken på sakskartet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Møtet ble hevet under behandlingen av sak 82. Ordfører foreslo å fortsette behandlingen av øvrige saker til mandag den 24. juni kl Kommunestyret sluttet seg til forslaget. Sak 83: Saken ble utsatt for befaring i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og ordfører foreslo å ta saken av sakskartet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bente Bjerknes (Krf) hadde på forhånd sendt inn en skriftlig forespørsel til ordfører.

3 3 av 40 Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble Nicolay Corneliussen og Eva Anderssen oppnevnt.... Nicolay Corneliussen Thore Vestby Eva Anderssen Til behandling forelå: 80/13 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17. JUNI /13 1. TERTIALRAPPORT /13 AVTALE - EIERSKAP, FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV FLERBRUKSHUS (GNR 68/9 I FROGN KOMMUNE) 83/13 GNR 16 BNR 31 M/FL. HOLTERTEIGEN III 2. GANGS BEHANDLING 84/13 FRIVILLIGHETSMIDLER 85/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV DIGERUD GRENDESTUE I HENHOLD TIL VEDLIKEHOLDSPLAN /13 GNR 102 BNR 9 DIGERUD BRYGGE - EIERFORHOLD KJØP AV BRYGGE 87/13 HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN 88/13 HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 89/13 GNR 2 BNR 1 MFL NORDRE EKEBERG VA-LAG SØKNAD OM TILKOPLING TIL KOMMUNENS NETT

4 4 av 40 90/13 VANN OG AVLØPSLØSNING I GYLTEÅSEN FREMTIDIG TILKOBLING TIL KOMMUNALT NETT 91/13 KJØP AV KOMMUNAL TOMT - DEL AV GNR 71/474 92/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM 93/13 ENERGISPAREKONTRAKTER FOR KOMMUNALE BYGG I FROGN 94/13 KONTROLLUTVALGET FOR OMSETTING AV ALKOHOL - ÅRSRAPPORT /13 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE - OSCARSBORG HOTEL & RESORT 96/13 INNLØSNING AV GNR 67 BNR 29, 30 97/13 LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL 98/13 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN ENDELIG VEDTAK 99/13 INTERPELLASJON FRA FROGN KRISTELIG FOLKEPARTI TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.JUNI 2013 OM KOMMUNENS BEREDSKAP 100/13 INTERPELLASJON FRA FROGN SV V/OFSTAD SAMSTAG TIL KOMMUNESTYRET KLIMATILPASNINGER, VANN OG AVLØP 101/13 GRUNNLOVSJUBILEET

5 5 av 40 80/13 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2013 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar følgende referatsaker til orientering: - Årsrapport Follo overformynderi Avtale om faste møter mellom Frogn næringsråd og Frogn kommune, datert Brev fra Frogn kirkelige fellesråd, datert m/årsrapport 2012 fra fellesrådet/menighetsrådet - Årsmelding 2012 fra Landbrukskontoret i Follo - Pressemelding, Mayors for Peace, Vision Campaign, datert 13. mai Rapport, Mayors for Peace, Vision Campaign, datert 21. mai /13 1. TERTIALRAPPORT 2013 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Notat fra rådmannen, datert , var sendt ut i forkant av møtet. Ordfører orienterte om at notatet omhandler justering av tabell 5.2 i tertialrapporten. Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: «Nytt punkt 6 tillegg til innstillingen: Tilskudd for 2013 til Frogn Kirkelige Fellesråd økes med kr »

6 6 av 40 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag (rådmannens innstilling): «1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten 3. Endringer i delegeringsreglementet a. Delegeringsreglementet Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 1 strykes. b. Delegeringsreglementet Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 2 strykes. 4. Presisering av fullmakter a. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. b. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljplanlegging av arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8353 Trekanttomten, 8354 Skogveien, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7, 8357 Løktabakken, 8358 Husvikveien, 8360 Grande og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. Når detaljplaner er godkjent av kommunestyret bes rådmannen fremme anbefaling til gjennomføring av de spesifiserte prosjektene. c. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8355 Ekesvingen 18 innenfor de rammer som er bevilget, jf. investeringsbudsjettet. 5. Tilskudd for 2013 til Snekkerbua i Drøbak økes med kroner.» Arbeiderpartiet ba deretter om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. På vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Rådmannens innstilling punkt 4 a, b, og c endres ved at det i stedet for «Rådmannen» skal stå «Rådmannen og ordfører». På vegne av Høyre ba Thora Bakka om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. Thora Bakka trakk fellesforslaget og fremmet et nytt forslag på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet: «Rådmannens innstilling punkt 4 a, b, og c endres ved at det i stedet for «Rådmannen» skal stå «ordfører». Samtlige punkter avsluttes med «fram til 20. august.» Ordfører ba om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. Thora Bakka trakk deretter fellesforslaget og fremmet deretter et nytt forslag på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

7 7 av 40 «Ordfører gis formannskapets fullmakt fram til 20. august. Ordfører rapporterer til formannskapet om bevisst bruk av fullmakt ved første møte etter sommeren.» Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt Arbeiderpartiets forslag punkt 3 fikk 12 stemmer og falt (12 = 7 AP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) Arbeiderpartiets forslag punkt 4 fikk 12 stemmer og falt (12 = 7 AP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) Fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet 29 og ble vedtatt (29 = 10 H, 7 AP, 5 V, 3 Frp, 2 Krf, 1 PP, 1 SP). Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 fikk 19 stemmer og ble vedtatt (19 = 10 H, 5 V, 3 Frp, 1 SP). Kristelig folkepartis forslag fikk 4 stemmer og falt (4 = 2 Krf, 1 PP, 1 H). 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten 3. Ordfører gis formannskapets fullmakt fram til 20. august. Ordfører rapporterer til formannskapet om bevisst bruk av fullmakt ved første møte etter sommeren. 4. Tilskudd for 2013 til Snekkerbua i Drøbak økes med kroner. 5. I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering. 82/13 AVTALE - EIERSKAP, FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV FLERBRUKSHUS (GNR 68/9 I FROGN KOMMUNE) Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet.

8 8 av 40 Brev fra Frogn kirkelig fellesråd, datert , ble delt ut i møtet. Leif Tomter tok opp spørsmålet om egen habilitet. Leif Tomter er leder for Frogn kirkelige fellesråd. Han har deltatt i den forutgående saksbehandlingen. Tomter fratrådte mens Kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Tomter er inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6 a). Begrunnelse: Tomter er part i saken. Sigbjørn Kvistad tok opp spørsmålet om egen habilitet. Kvistad er kommunestyrets representant i Kirkelig fellesråd. Kvistad fratrådte mens Kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Kvistad er habil til å behandle saken (Kvistad var kun til stede under behandlingen den 17. juni). Kommunestyret ga, med hjemmel i kirkeloven ledd, Leif Tomter talerett i egenskap av representant for Frogn kirkelige fellesråd. Møtet ble deretter hevet til mandag 24. juni. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Line Stokholm følgende forslag: «I tillegg til endringen som foreslås i brev fra Kirkelig fellesråd, datert , endres avtalen mellom Frogn kommune og Frogn kirkelige fellesråd slik: Punkt 5, avsnitt 3 - Brukerstyret skal bestå av fem representanter, to fra kommunen, to fra kirken og en representant som oppnevnes av kulturrådet». På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: «Avtalen mellom Frogn kommune og Frogn kirkelige fellesråd endres slik: Ny 2. setning i avtalens punkt 6 settes inn: Avtalens punkt 5 evalueres etter 2 år.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag: «Avtale om eierskap, forvaltning og drift, vedlikehold og bruk av flerbrukshus (GNR/BNR 68/9) i Frogn kommune godkjennes med en endring i avtalens punkt avsnitt i punkt 5 skal lyde slik: Flerbrukshuset skal huse kirkelige, andre religiøse og livssynsnøytrale aktiviteter, og kulturelle aktiviteter og arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper.» Votering (30 representanter til stede): Senterpartiets forslag ble vedtatt med 22 stemmer (22 = 9 H, 4 V, 2 Krf, 3 Frp, 1 Sp, 1 PP, 2 SV). Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag fikk 10 stemmer og falt (10 = 4 V, 3 Frp, 1 Sp, 1 SV). Innstillingens punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Tomter tiltrådte deretter møtet.

9 9 av Avtale om eierskap, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av flerbrukshus (GNR/BNR 68/9 i Frogn kommune) godkjennes med to endringer: Punkt 5: 1. avsnitt skal lyde slik: Flerbrukshuset skal huse kirkelige, andre religiøse og livssynsnøytrale aktiviteter, og kulturelle aktiviteter og arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper. Punkt 6: Ny 2. setning: Avtalens punkt 5 evalueres etter 2 år. 2. Rådmannen gis fullmakt til å utnevne Frogn kommunes brukerstyrerepresentanter jf. avtalens pkt Rådmannen gis fullmakt til å vedta enkeltsøknader fra frivillige lag og foreninger om vederlagsfri bruk av flerbrukshusets fellesarealer innenfor den rammen og bevilgning som er avsatt til formålet i årlig vedtatt økonomisk handlingsprogram. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en særskilt avtale med Frogn kirkelige fellesråd vedrørende overtakelse av GNR/BNR. 86/ /13 GNR 16 BNR 31 M/FL. HOLTERTEIGEN III 2. GANGS BEHANDLING Behandling: Saken ble trukket i forbindelse med godkjenning av saklisten. Saken ble ikke behandlet. Det ble ikke fattet vedtak. 84/13 FRIVILLIGHETSMIDLER

10 10 av 40 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende endringer: Punkt 1: 3. og 4. setning strykes («Det forventes innen..» og «Det utbetales ikke ytterligere.»). Punkt 3: Strykes». På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3 med tillegg): «Alle kulturmidler samles i en pott, Frivillighetsmidler. Lag- og foreninger som mottar støtte i dag informeres, og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur avgjør hvem som skal motta støtte, basert på innkommet søknad. Rådmannen 1. Utarbeider en komplett liste over støtteverdige organisasjoner/lag og institusjoner i Frogn kommune. 2. Utarbeider kriterier for støtte som søker må forholde seg til, bl.a. krav til resultatmål 3. Kunngjør søknadsbeløpet årlig.» På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Saken sendes tilbake til Rådmannen». Begrunnelse: Høyre mener at saken ikke møter vår intensjon med verbalvedtaket fra handlingsplan. Høyre ønsket en annen praksis enn den som er i dag jfr. vedtaket.» Votering: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstrepartis forslag.

11 11 av 40 Saken sendes tilbake til Rådmannen. 85/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV DIGERUD GRENDESTUE I HENHOLD TIL VEDLIKEHOLDSPLAN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes primært følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «1. Digerud Grendestue gis et tilskudd på kr til rehabilitering av taket på hovedbygningen på gnr. 58, bnr Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.» Dersom det primære forslaget faller, fremmer Kristelig folkeparti følgende subsidiære forslag: 1. «Digerud Grendestue gis et tilskudd på kr til rehabilitering av taket på hovedbygningen på gnr. 58, bnr Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.» På vegne av Høyre fremmet Kirsti Birkeland følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tilleggspunkt: Digerud Grendestue kan ta opp et lån på ,- med kommunal garanti» Votering: Kristelig folkepartis primære forslag fikk 13 stemmer og falt (13 = 7 AP, 1 SP, 2 Krf, 1 PP) Ved alternativ votering mellom Kristelig folkepartis subsidiære forslag og innstillingen, ble innstillingen vedtatt med 18 mot 13 stemmer (13 = 7 AP, 1 SP, 2 Krf, 1 PP)

12 12 av 40 Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Søknad av fra Digerud grendestue om tilskudd til bygningsvedlikehold imøtekommes ikke. Digerud Grendestue kan ta opp et lån på ,- med kommunal garanti. 86/13 GNR 102 BNR 9 DIGERUD BRYGGE - EIERFORHOLD KJØP AV BRYGGE Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Kirsti Birkeland følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Digerud brygge kjøpes ikke». Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble innstillingen vedtatt med, 18 mot 13 stemmer (13 = 10 H, 3 Frp). Frogn kommune kjøper Digerud Brygge for kr ,- Finansieringen skjer ved låneopptak.

13 13 av 40 87/13 HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag: «7.5 strategi Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. avsnitt (side 35) strykes.» Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.5 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.6 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Forslag til Hovedplan for vannforsyning vedtas med følgende endringer: 7.5 strategi Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. avsnitt (side 35) strykes.

14 14 av 40 88/13 HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag «7.5 strategi: Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. Avsnitt (side 45-46) strykes.» På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Hovedplanen med forslag til handlingsplan som vist i vedlegg 1 for perioden ses i sammenheng med kommunens klimamelding for et best mulig investeringsestimat for Frogn kommunes plan for vann og avløp.» Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.5 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.6 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Sosialistisk venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 SV). Forslag til Hovedplan for avløp og vannmiljø vedtas med følgende endringer: 7.5 strategi:

15 15 av 40 Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. Avsnitt (side 45-46) strykes. 89/13 GNR 2 BNR 1 MFL NORDRE EKEBERG VA-LAG SØKNAD OM TILKOPLING TIL KOMMUNENS NETT Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Nordre Ekeberg vann og avløpslag gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Søknad om legging av sjøledninger og bygging av vann og avløpsnett behandles administrativt etter vanlige prosedyrer, når søknad foreligger. Nordre Ekeberg vel betraktes som et eget avgiftsområde og innvilges lav tilknytningssats Årlige vann og kloakkavgifter fastsettes som for bebyggelse med måler. Eventuell avtale om kostnadsfri kommunal overtagelse for drift og vedlikehold av hovedanlegg frem til vellet sitt ledningsanlegg, inngås administrativt etter vanlig prosedyre. 90/13 VANN OG AVLØPSLØSNING I GYLTEÅSEN FREMTIDIG TILKOBLING TIL KOMMUNALT NETT

16 16 av 40 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Leif Tomter tok opp spørsmålet om egen habilitet. Han er deleier av de eiendommene i Gyltefeltet som ennå ikke er solgt. Tomter fratrådte mens kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret kom enstemmig til at Tomter er inhabil, med hjemmel i forvaltningsloven 6 a). Begrunnelse: Tomter er grunneier og er dermed part i saken. Votering (30 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tomter tiltrådte deretter utvalget. Gylteåsen vel og Øvre Gylteåsen vel gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vannog avløpsanlegg. Søknad om bygging av vann og avløpsnett behandles administrativt etter vanlige prosedyrer, når søknad foreligger. Gylteåsen vel og Øvre Gylteåsen vel betraktes som et eget avgiftsområde og innvilges lav tilknytningssats Årlige vann og kloakkavgifter fastsettes som for bebyggelse med måler. Eventuell avtale om kostnadsfri kommunal overtagelse for drift og vedlikehold av hovedanlegg frem til vellet sitt ledningsanlegg, inngås administrativt etter vanlig prosedyre. 91/13 KJØP AV KOMMUNAL TOMT - DEL AV GNR 71/474 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Ordfører opplyste om at varaordfører Rita Hirsum Lystad hadde tatt opp spørsmålet om egen habilitet da Formannskapet behandlet saken. Det er et nært vennskapsforhold mellom kjøper

17 17 av 40 og varaordfører. Formannskapets vurdering var at varaordfører var inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6 2. ledd. Vedtaket ble begrunnet med det nære vennskapsforholdet mellom varaordfører og kjøper. Hirsum Lystad fratrådte og ordfører spurte kommunestyret om kommunestyret var enig i formannskapets vurdering vedrørende habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Hirsum Lystad er inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6, 2. ledd. Begrunnelse: Det foreligger et nært vennskapsforhold mellom varaordfører og kjøper. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag (rådmannens innstilling): «1. Sissel Brun tilbys å kjøpe tilleggsareal fra eiendom Gnr 71 Bnr 474 til eiendom Gnr 71 Bnr Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget.» Votering (30 representanter til stede): Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble Høyres forslag enstemmig vedtatt. 1. Sissel Brun tilbys å kjøpe tilleggsareal fra eiendom Gnr 71 Bnr 474 til eiendom Gnr 71 Bnr Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget. 92/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet.

18 18 av 40 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Megalink AS tilbys å kjøpe Gnr 16 Bnr Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget. 93/13 ENERGISPAREKONTRAKTER FOR KOMMUNALE BYGG I FROGN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Gunn Heidi Iversen følgende forslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen som søker erfaring også fra kommuner som har vedtatt å ikke gå inn på en slik ordning. Videre er det ønskelig med oversikt over energibruken i dag, og en mer konkret vurdering av gevinstpotensialet i Frogn.» Votering: Høyres forslag fikk 13 stemmer og falt (13 = 10 H, 3 Frp). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannen gis myndighet til å lyse ut energisparekontrakt (EPC), forhandle og inngå kontrakt for gjennomføring av analyser (fase 1) for kommunale bygg i Frogn kommune. Rådmannen vurderer om kommunale gatelys også skal inngå i arbeidet. Midler til gjennomføring av analysefasen søkes innarbeidet i handlingsprogram for 2014 (fase 1).

19 19 av 40 På grunnlag av fase 1 av prosjektet skal rådmannen legge fram sak om videre gjennomføring og investering i prosjektet (fase 2) sommeren/høsten 2014, med anbefalte energitiltak, låste investeringskostnader og garanterte besparelser. Det søkes om Enova-støtte, både til fase 1 og fase 2 i prosjektet. 94/13 KONTROLLUTVALGET FOR OMSETTING AV ALKOHOL - ÅRSRAPPORT 2012 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Årsmelding 2012 for Kontrollutvalget for omsetning av alkohol tas til orientering. 95/13 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE - OSCARSBORG HOTEL & RESORT Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering:

20 20 av 40 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknad om utvidelse av skjenkeområde ved skolekasernen utvides til også å gjelde baksiden av kasernen. 96/13 SAKSPROTOKOLL: INNLØSNING AV GNR 67 BNR 29, 30 a) GNR. 67/BNR. 29 og 30 innløses i samsvar med festekontrakt av 3. januar ved at vedlagt avtale mellom Johan Christian Berle, Einar Berle, Elin Berle Dahlback (selgere) og Frogn kommune (kjøper) godkjennes. b) Kjøpet finansieres innenfor rammen av bevilgning til boliger i økonomisk handlingsprogram c) Rådmannen bes sette i gang regulering av arealet i den hensikt å utvikle omsorgsboliger d) Rådmannen fremmer sak om gjennomføring av boligprosjekt når ny reguleringsplan er vedtatt. 97/13 LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL 1. Frogn kommune leier ut areal til Drøbak Hundehotell 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalen og forvalte den

21 21 av 40 98/13 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN ENDELIG VEDTAK Behandling: Notater fra rådmannen, datert 6.6, 10.6 og 13.6 var delt ut før møtet. Oversikt over forutgående behandlinger var delt ut før møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag, hvorav forslag nr. 4 vedrørende samfunnsdelen er et fellesforslag fra Venstre og Kristelig folkeparti: «Arealplankartet A. Hensynssone felles planlegging for Dal-Brevik opprettholdes slik som i høringsforslaget. Andre punkter 1. Nordre Tverrvei, fra Åsveien til Vestbyveien tas ut av planen 2. Søndre Tverrvei, fra Vestbyveien til Skiphelle tas ut av planen 3. Byggeområde for bolig, Kolstad tas ut av planen 4. Forslag til boligområde nedenfor Bringebærhagen på Holter tas ut av planen. 5. Brunskogen avsettes som friområde fremtidig Samfunnsdelen 1. Befolkningsutvikling og boligutvikling s. 10. Mål endres til: «En jevn og balansert befolkningsutviklingsvekst på gjennomsnittlig 0,75 % årlig i planperioden.» 2. Tettstedsutvikling i Nordre Frogn s. 56 «Kommunedelplan for Nordre Frogn» erstattes med «områdeplan for Dal-Brevik» 3. Del 3 Kap 5 Tettstedsutvikling i Drøbak og omegn. Det legges til følgende nytt kapittel: 5.2. Kopåsområdet «Ved videreutvikling av Kopåsområdet til arealformål som angitt i arealdelen bør det sikres sammenheng mellom friområdet Sagajordet og skogen/friområdet vest for Sagajordet (tilsvarer Rådmannens alt. 3 i notat av , s. 11) 4. I kap 5.4. Næringsutvikling, avsnittet Samordning og samarbeid tilføyes følgende setning til slutt: «Frogn Kommune skal derfor støtte tiltak som bidrar til å gjøre Drøbak mer kjent og profilert som trehusby, kultur-, bade- og ferieby, og til en forsterket næringslivssatsing i Drøbak og Frogn.» Planbestemmelser

22 22 av Parkering, ladestasjon for elbiler Teksten endres fra 3 % til 10 % slik: «Minimum 10 % av biloppstillingsplassene» 17-2 Fritidsbebyggelse, punkt 2 strykes. 9 Skilt og reklame, punkt 3.2 endres til: Reklame på bygninger og frittstående reklameskilt i LNF-områder skal ikke virke dominerende. II Som innstillingen III Som innstillingen» På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag, hvorav Punkt C er et fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet: Endringer i innstilingen fra FSK A) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling Side 62, Del 3, Punkt 5.4. Det andre avsnittet omskrives. Følgende setning tas inn: Trasé for Søndre tverrvei ved Ridesenteret bestemmes etter en konsekvensutredning av to alternativer: ett alternativ vest og ett alternativ øst for Ridesenteret. erstattes med Side 62, Del 3, Punkt 5.4. Her legges det følgende føring for videre planarbeid. 6 kulepunkt side 63 erstattes med: «Detaljert valg av trasé for nordre og søndre tverrvei ved ridesenteret avklares gjennom detaljregulering. For søndre tverrvei skal det også utredes et traséalternativ øst for Odalsbekken.» (Siste setning er ny) B) Del I Planbestemmelser 3. avsnitt Side 21, 24, 1. kulepunkt siste linje i avsnittet som starter med «Fremtidig bolig.» strykes. erstattes med: Side 21, 24, 1. kulepunkt siste linje «Holter deponi kan ikke videreutvikles før ny adkomst fra fv 152 i sør er regulert og etablert» strykes. Nye forslag C) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling. (Dette er fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet)

23 23 av 40 Legg inn igjen kapittel 5.2 Brunskogen fra høringsutkastet med følgende endring. Mellom avsnitt 2 «Det er åpnet for.» og avsnitt 3 «I de områdene» legges det inn et nytt avsnitt med følgende tekst: «En forutsetning for bebyggelse er at det etableres en utbyggingsavtale med rekkefølgekrav som sikrer varig vern av øvrige deler av Brunskogen» D) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling Legg inn et nytt delkapittel 5.6 Ødegården skog / Museumsskogen med følgende tekst «I starten av planperioden utredes og legges det frem en sak for kommunestyret om endring av arealformålet for deler av Museumsskogen. Det aktuelle området som er på ca 60 mål inntil dagens bebyggelse avsettes til boligformål» E) Planbestemmelser 8 Utearealer I tabell 8.1 endres MUA fra 300 m2 til 200 m2 for enebolig og fra 200 m2 til 100 m2 for andre boligtyper (Dette forslaget forutsetter at rådmannens tilbakemelding er at punktet kan vedtas uten at kommuneplanen må sendes på ny høring) F) Planbestemmelser 17-1 Boligbebyggelse, pkt 1 I første setning byttes «23 % BYA» ut med «26 % BYA» (Dette forslaget forutsetter at rådmannens tilbakemelding er at punktet kan vedtas uten at kommuneplanen må sendes på ny høring) G) Planbestemmelser 20 Bruk og vern av sjø og vassdrag, pkt 5 Stryk 5 kulepunkt «Anlegget skal være åpent for allmenn ferdsel og må gis en universell utforming» H) Samfunnsdelen del 1, pkt 5.1 Klima og energi. De reviderte målformuleringene på side 16 erstattes med målene fra høringsutkastet som er: Kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og legge til rette for redusert energibehov / klimagassutslipp fra eksisterende og ny bebyggelse Klimautslipp fra veitrafikk skal være redusert Bruk av fossilt drivstoff i kommunens egen kjøretøypark skal være redusert Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal være redusert Energiforbruk og utslipp fra kommunale bygg skal være redusert Landbruket skal bidra til økt bruk av biomasse og reduserte klimagassutslipp innen egen næring Avfallsmengde per innbygger skal være redusert I) Samfunnsdelen del 2, pkt 1 oppvekst og opplæring: Mål nummer 3 «Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020» Erstattes med «Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet med Det betyr en reduksjon fra x unge uføre i 2010 til x unge uføre i 2020» J) Samfunnsdelen del 2, pkt 5 økonomi:

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2014

Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg 1 Finansrapport Frogn Kommune Vedlegg 2 Oppfølging av vedtak Vedlegg 3 Verbalvedtak HP 2014-2017 Vedlegg 4 Hovedutvalget for Miljø, Plan og byggesaker Vedlegg 5 Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer