OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: fra kl til kl og fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig den 31. mai (Del 1-5) og 20. juni (Del 6), annonsert i Akershus Amtstidende den 4. juni og 24. juni. Fra Høyre: Thore Vestby, Kirsti Birkeland, Sigbjørn Odden, Thora Bakka, Leif Tomter (fratrådte under behandlingen av sak 82 og sak 90), Stein Erik Halck (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Eva Anderssen, Ludolf Bjelland, Gunn Heidi Iversen, Ståle Jensen, Inger Ek (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Arbeiderpartiet: Rita Hirsum Lystad (fratrådte under behandlingen av sak 92), Kathe Langvik, Kjell Engebretsen, Knut Erik Robertsen, Jørn Barkenæs (fratrådte møtet etter sak 100, tiltrådte under behandlingen av sak 82), Tone Merete Hansen (tiltrådte møtet før sak 85), Paul Lorentz, Aasmund Berg (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82) Fra Venstre: Erik Lundeby, Nicolay Corneliussen, Terje Johansen (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Line Stokholm, Anne-Lisbeth Simonsen (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Gjermund Stormoen (tiltrådte møtet etter under behandlingen av sak 82), Jorunn Holter (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Fremskrittspartiet: Ole Scheie, Terje Sørensen, Vivi Ann Andersen Hansen. Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes, Sigbjørn Kvistad (fratrådte møtet under behandlingen av sak 82), Merete Solberg (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen, Sylvi Ofstad Samstag Fra Pensjonistpartiet: Ragnar Dahl Fra Senterpartiet: Geir Åge Sneis (fratrådte møtet etter sak 98), Hans Kristian Raanaas (tiltrådte møtet under behandlingen av sak 82). Fra Høyre: Dagfinn Danielsen, Erik Berge, Stein Erik Halck (deler av møtet). Fra Arbeiderpartiet: Vibeke Lundh Holmedal, Jørn Barkenæs (deler av møtet). Fra Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen (deler av møtet). Fra Kristelig folkeparti: Sigbjørn Kvistad (deler av møtet) Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas (deler av møtet). Fra Høyre: Gunn Heidi Iversen, Ståle Jensen, Inger Ek (deler

2 2 av 40 av møtet) Fra Arbeiderpartiet: Tone Merete Hansen (deler av møtet). Fra Venstre: Gjermund Stormoen (deler av møtet) Fra Kristelig folkeparti: Merete Solberg (deler av møtet). Fra Senterpartiet: Geir Åge Sneis (deler av møtet) Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: Rådmann Harald Karsten Hermansen Anne Lise Larsson, Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester INFORMASJON OG ORIENTERINGER: Frogn Idrettsråd. Orientering om status v/leder Arild Dregelid. Frogn videregående skole og entrepenørskap v/avdelingsleder Brit Helle og lærer Kristin Loen Larsen. SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE: Det fremkom ingen spørsmål eller innspill fra innbyggerne. Av 31 møtte 31 representanter ved opprop. Leif Tomter fratrådte under behandlingen av sak 82 og 90. Rita Hirsum Lystad fratrådte under behandlingen av sak 92. Merknader til innkalling og sakliste: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Ordfører foreslo å behandle interpellasjonene først (sak 99 og 100), deretter sak 85, 80, 98 og 82. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Øvrige saker ble deretter behandlet i ordinær rekkefølge. Sak 82: Saken ble i formannskapet sendt tilbake til rådmannen. Ordfører orienterte om et brev fra Frogn kirkelige fellesråd. Rådmannen kommenterte brevet. Ordfører foreslo å opprettholde saken på sakskartet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Møtet ble hevet under behandlingen av sak 82. Ordfører foreslo å fortsette behandlingen av øvrige saker til mandag den 24. juni kl Kommunestyret sluttet seg til forslaget. Sak 83: Saken ble utsatt for befaring i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og ordfører foreslo å ta saken av sakskartet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bente Bjerknes (Krf) hadde på forhånd sendt inn en skriftlig forespørsel til ordfører.

3 3 av 40 Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble Nicolay Corneliussen og Eva Anderssen oppnevnt.... Nicolay Corneliussen Thore Vestby Eva Anderssen Til behandling forelå: 80/13 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17. JUNI /13 1. TERTIALRAPPORT /13 AVTALE - EIERSKAP, FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV FLERBRUKSHUS (GNR 68/9 I FROGN KOMMUNE) 83/13 GNR 16 BNR 31 M/FL. HOLTERTEIGEN III 2. GANGS BEHANDLING 84/13 FRIVILLIGHETSMIDLER 85/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV DIGERUD GRENDESTUE I HENHOLD TIL VEDLIKEHOLDSPLAN /13 GNR 102 BNR 9 DIGERUD BRYGGE - EIERFORHOLD KJØP AV BRYGGE 87/13 HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN 88/13 HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 89/13 GNR 2 BNR 1 MFL NORDRE EKEBERG VA-LAG SØKNAD OM TILKOPLING TIL KOMMUNENS NETT

4 4 av 40 90/13 VANN OG AVLØPSLØSNING I GYLTEÅSEN FREMTIDIG TILKOBLING TIL KOMMUNALT NETT 91/13 KJØP AV KOMMUNAL TOMT - DEL AV GNR 71/474 92/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM 93/13 ENERGISPAREKONTRAKTER FOR KOMMUNALE BYGG I FROGN 94/13 KONTROLLUTVALGET FOR OMSETTING AV ALKOHOL - ÅRSRAPPORT /13 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE - OSCARSBORG HOTEL & RESORT 96/13 INNLØSNING AV GNR 67 BNR 29, 30 97/13 LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL 98/13 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN ENDELIG VEDTAK 99/13 INTERPELLASJON FRA FROGN KRISTELIG FOLKEPARTI TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.JUNI 2013 OM KOMMUNENS BEREDSKAP 100/13 INTERPELLASJON FRA FROGN SV V/OFSTAD SAMSTAG TIL KOMMUNESTYRET KLIMATILPASNINGER, VANN OG AVLØP 101/13 GRUNNLOVSJUBILEET

5 5 av 40 80/13 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2013 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar følgende referatsaker til orientering: - Årsrapport Follo overformynderi Avtale om faste møter mellom Frogn næringsråd og Frogn kommune, datert Brev fra Frogn kirkelige fellesråd, datert m/årsrapport 2012 fra fellesrådet/menighetsrådet - Årsmelding 2012 fra Landbrukskontoret i Follo - Pressemelding, Mayors for Peace, Vision Campaign, datert 13. mai Rapport, Mayors for Peace, Vision Campaign, datert 21. mai /13 1. TERTIALRAPPORT 2013 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Notat fra rådmannen, datert , var sendt ut i forkant av møtet. Ordfører orienterte om at notatet omhandler justering av tabell 5.2 i tertialrapporten. Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: «Nytt punkt 6 tillegg til innstillingen: Tilskudd for 2013 til Frogn Kirkelige Fellesråd økes med kr »

6 6 av 40 På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag (rådmannens innstilling): «1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten 3. Endringer i delegeringsreglementet a. Delegeringsreglementet Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 1 strykes. b. Delegeringsreglementet Saker vedrørende kommunens faste eiendom, femte kulepunkt, pkt. 2 strykes. 4. Presisering av fullmakter a. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7 og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. b. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre detaljplanlegging av arealer knyttet til prosjektene 8351 Belsjø terrasse 19+21, 8352 Kopås, 8353 Trekanttomten, 8354 Skogveien, 8356 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7, 8357 Løktabakken, 8358 Husvikveien, 8360 Grande og 8361 Vestbyveien innenfor de rammer som er bevilget for det enkelte prosjekt, jf. investeringsbudsjettet. Når detaljplaner er godkjent av kommunestyret bes rådmannen fremme anbefaling til gjennomføring av de spesifiserte prosjektene. c. Rådmannen gis fullmakt til å prosjektere og gjennomføre prosjekt 8355 Ekesvingen 18 innenfor de rammer som er bevilget, jf. investeringsbudsjettet. 5. Tilskudd for 2013 til Snekkerbua i Drøbak økes med kroner.» Arbeiderpartiet ba deretter om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. På vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Rådmannens innstilling punkt 4 a, b, og c endres ved at det i stedet for «Rådmannen» skal stå «Rådmannen og ordfører». På vegne av Høyre ba Thora Bakka om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. Thora Bakka trakk fellesforslaget og fremmet et nytt forslag på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet: «Rådmannens innstilling punkt 4 a, b, og c endres ved at det i stedet for «Rådmannen» skal stå «ordfører». Samtlige punkter avsluttes med «fram til 20. august.» Ordfører ba om gruppemøte. Kommunestyret tok en pause for å avholde gruppemøte. Thora Bakka trakk deretter fellesforslaget og fremmet deretter et nytt forslag på vegne av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

7 7 av 40 «Ordfører gis formannskapets fullmakt fram til 20. august. Ordfører rapporterer til formannskapet om bevisst bruk av fullmakt ved første møte etter sommeren.» Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt Arbeiderpartiets forslag punkt 3 fikk 12 stemmer og falt (12 = 7 AP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) Arbeiderpartiets forslag punkt 4 fikk 12 stemmer og falt (12 = 7 AP, 2 Krf, 2 SV, 1 PP) Fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet 29 og ble vedtatt (29 = 10 H, 7 AP, 5 V, 3 Frp, 2 Krf, 1 PP, 1 SP). Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 fikk 19 stemmer og ble vedtatt (19 = 10 H, 5 V, 3 Frp, 1 SP). Kristelig folkepartis forslag fikk 4 stemmer og falt (4 = 2 Krf, 1 PP, 1 H). 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det framgår i del 5.2 og 5.4 i rapporten 3. Ordfører gis formannskapets fullmakt fram til 20. august. Ordfører rapporterer til formannskapet om bevisst bruk av fullmakt ved første møte etter sommeren. 4. Tilskudd for 2013 til Snekkerbua i Drøbak økes med kroner. 5. I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering. 82/13 AVTALE - EIERSKAP, FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG BRUK AV FLERBRUKSHUS (GNR 68/9 I FROGN KOMMUNE) Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet.

8 8 av 40 Brev fra Frogn kirkelig fellesråd, datert , ble delt ut i møtet. Leif Tomter tok opp spørsmålet om egen habilitet. Leif Tomter er leder for Frogn kirkelige fellesråd. Han har deltatt i den forutgående saksbehandlingen. Tomter fratrådte mens Kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Tomter er inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6 a). Begrunnelse: Tomter er part i saken. Sigbjørn Kvistad tok opp spørsmålet om egen habilitet. Kvistad er kommunestyrets representant i Kirkelig fellesråd. Kvistad fratrådte mens Kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Kvistad er habil til å behandle saken (Kvistad var kun til stede under behandlingen den 17. juni). Kommunestyret ga, med hjemmel i kirkeloven ledd, Leif Tomter talerett i egenskap av representant for Frogn kirkelige fellesråd. Møtet ble deretter hevet til mandag 24. juni. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Line Stokholm følgende forslag: «I tillegg til endringen som foreslås i brev fra Kirkelig fellesråd, datert , endres avtalen mellom Frogn kommune og Frogn kirkelige fellesråd slik: Punkt 5, avsnitt 3 - Brukerstyret skal bestå av fem representanter, to fra kommunen, to fra kirken og en representant som oppnevnes av kulturrådet». På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: «Avtalen mellom Frogn kommune og Frogn kirkelige fellesråd endres slik: Ny 2. setning i avtalens punkt 6 settes inn: Avtalens punkt 5 evalueres etter 2 år.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Kjell Engebretsen følgende forslag: «Avtale om eierskap, forvaltning og drift, vedlikehold og bruk av flerbrukshus (GNR/BNR 68/9) i Frogn kommune godkjennes med en endring i avtalens punkt avsnitt i punkt 5 skal lyde slik: Flerbrukshuset skal huse kirkelige, andre religiøse og livssynsnøytrale aktiviteter, og kulturelle aktiviteter og arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper.» Votering (30 representanter til stede): Senterpartiets forslag ble vedtatt med 22 stemmer (22 = 9 H, 4 V, 2 Krf, 3 Frp, 1 Sp, 1 PP, 2 SV). Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag fikk 10 stemmer og falt (10 = 4 V, 3 Frp, 1 Sp, 1 SV). Innstillingens punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. Tomter tiltrådte deretter møtet.

9 9 av Avtale om eierskap, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av flerbrukshus (GNR/BNR 68/9 i Frogn kommune) godkjennes med to endringer: Punkt 5: 1. avsnitt skal lyde slik: Flerbrukshuset skal huse kirkelige, andre religiøse og livssynsnøytrale aktiviteter, og kulturelle aktiviteter og arrangement, tilrettelagt for alle aldersgrupper. Punkt 6: Ny 2. setning: Avtalens punkt 5 evalueres etter 2 år. 2. Rådmannen gis fullmakt til å utnevne Frogn kommunes brukerstyrerepresentanter jf. avtalens pkt Rådmannen gis fullmakt til å vedta enkeltsøknader fra frivillige lag og foreninger om vederlagsfri bruk av flerbrukshusets fellesarealer innenfor den rammen og bevilgning som er avsatt til formålet i årlig vedtatt økonomisk handlingsprogram. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en særskilt avtale med Frogn kirkelige fellesråd vedrørende overtakelse av GNR/BNR. 86/ /13 GNR 16 BNR 31 M/FL. HOLTERTEIGEN III 2. GANGS BEHANDLING Behandling: Saken ble trukket i forbindelse med godkjenning av saklisten. Saken ble ikke behandlet. Det ble ikke fattet vedtak. 84/13 FRIVILLIGHETSMIDLER

10 10 av 40 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende endringer: Punkt 1: 3. og 4. setning strykes («Det forventes innen..» og «Det utbetales ikke ytterligere.»). Punkt 3: Strykes». På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag (saksfremleggets alternativ 3 med tillegg): «Alle kulturmidler samles i en pott, Frivillighetsmidler. Lag- og foreninger som mottar støtte i dag informeres, og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur avgjør hvem som skal motta støtte, basert på innkommet søknad. Rådmannen 1. Utarbeider en komplett liste over støtteverdige organisasjoner/lag og institusjoner i Frogn kommune. 2. Utarbeider kriterier for støtte som søker må forholde seg til, bl.a. krav til resultatmål 3. Kunngjør søknadsbeløpet årlig.» På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Saken sendes tilbake til Rådmannen». Begrunnelse: Høyre mener at saken ikke møter vår intensjon med verbalvedtaket fra handlingsplan. Høyre ønsket en annen praksis enn den som er i dag jfr. vedtaket.» Votering: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke votert over Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstrepartis forslag.

11 11 av 40 Saken sendes tilbake til Rådmannen. 85/13 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV DIGERUD GRENDESTUE I HENHOLD TIL VEDLIKEHOLDSPLAN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes primært følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «1. Digerud Grendestue gis et tilskudd på kr til rehabilitering av taket på hovedbygningen på gnr. 58, bnr Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.» Dersom det primære forslaget faller, fremmer Kristelig folkeparti følgende subsidiære forslag: 1. «Digerud Grendestue gis et tilskudd på kr til rehabilitering av taket på hovedbygningen på gnr. 58, bnr Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.» På vegne av Høyre fremmet Kirsti Birkeland følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tilleggspunkt: Digerud Grendestue kan ta opp et lån på ,- med kommunal garanti» Votering: Kristelig folkepartis primære forslag fikk 13 stemmer og falt (13 = 7 AP, 1 SP, 2 Krf, 1 PP) Ved alternativ votering mellom Kristelig folkepartis subsidiære forslag og innstillingen, ble innstillingen vedtatt med 18 mot 13 stemmer (13 = 7 AP, 1 SP, 2 Krf, 1 PP)

12 12 av 40 Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Søknad av fra Digerud grendestue om tilskudd til bygningsvedlikehold imøtekommes ikke. Digerud Grendestue kan ta opp et lån på ,- med kommunal garanti. 86/13 GNR 102 BNR 9 DIGERUD BRYGGE - EIERFORHOLD KJØP AV BRYGGE Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Kirsti Birkeland følgende forslag (saksfremleggets alternativ 2): «Digerud brygge kjøpes ikke». Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble innstillingen vedtatt med, 18 mot 13 stemmer (13 = 10 H, 3 Frp). Frogn kommune kjøper Digerud Brygge for kr ,- Finansieringen skjer ved låneopptak.

13 13 av 40 87/13 HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag: «7.5 strategi Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. avsnitt (side 35) strykes.» Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.5 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.6 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Forslag til Hovedplan for vannforsyning vedtas med følgende endringer: 7.5 strategi Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. avsnitt (side 35) strykes.

14 14 av 40 88/13 HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag «7.5 strategi: Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. Avsnitt (side 45-46) strykes.» På vegne av Sosialistisk venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: «Hovedplanen med forslag til handlingsplan som vist i vedlegg 1 for perioden ses i sammenheng med kommunens klimamelding for et best mulig investeringsestimat for Frogn kommunes plan for vann og avløp.» Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.5 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag vedr. pkt. 7.6 ble Venstres forslag vedtatt med 20 mot 11 stemmer (11 = 7 AP, 2 Krf, 1 PP, 1 Sp). Sosialistisk venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 SV). Forslag til Hovedplan for avløp og vannmiljø vedtas med følgende endringer: 7.5 strategi:

15 15 av 40 Første avsnitt endres til: NAT programmet videreføres som den primære strategien for den spredte bebyggelsen i Frogn kommune. 7.6 Tiltak 1. og 2. Avsnitt (side 45-46) strykes. 89/13 GNR 2 BNR 1 MFL NORDRE EKEBERG VA-LAG SØKNAD OM TILKOPLING TIL KOMMUNENS NETT Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Nordre Ekeberg vann og avløpslag gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Søknad om legging av sjøledninger og bygging av vann og avløpsnett behandles administrativt etter vanlige prosedyrer, når søknad foreligger. Nordre Ekeberg vel betraktes som et eget avgiftsområde og innvilges lav tilknytningssats Årlige vann og kloakkavgifter fastsettes som for bebyggelse med måler. Eventuell avtale om kostnadsfri kommunal overtagelse for drift og vedlikehold av hovedanlegg frem til vellet sitt ledningsanlegg, inngås administrativt etter vanlig prosedyre. 90/13 VANN OG AVLØPSLØSNING I GYLTEÅSEN FREMTIDIG TILKOBLING TIL KOMMUNALT NETT

16 16 av 40 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Leif Tomter tok opp spørsmålet om egen habilitet. Han er deleier av de eiendommene i Gyltefeltet som ennå ikke er solgt. Tomter fratrådte mens kommunestyret diskuterte habilitetsspørsmålet. Kommunestyret kom enstemmig til at Tomter er inhabil, med hjemmel i forvaltningsloven 6 a). Begrunnelse: Tomter er grunneier og er dermed part i saken. Votering (30 representanter til stede): Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tomter tiltrådte deretter utvalget. Gylteåsen vel og Øvre Gylteåsen vel gis tillatelse til tilknytning til kommunalt vannog avløpsanlegg. Søknad om bygging av vann og avløpsnett behandles administrativt etter vanlige prosedyrer, når søknad foreligger. Gylteåsen vel og Øvre Gylteåsen vel betraktes som et eget avgiftsområde og innvilges lav tilknytningssats Årlige vann og kloakkavgifter fastsettes som for bebyggelse med måler. Eventuell avtale om kostnadsfri kommunal overtagelse for drift og vedlikehold av hovedanlegg frem til vellet sitt ledningsanlegg, inngås administrativt etter vanlig prosedyre. 91/13 KJØP AV KOMMUNAL TOMT - DEL AV GNR 71/474 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Ordfører opplyste om at varaordfører Rita Hirsum Lystad hadde tatt opp spørsmålet om egen habilitet da Formannskapet behandlet saken. Det er et nært vennskapsforhold mellom kjøper

17 17 av 40 og varaordfører. Formannskapets vurdering var at varaordfører var inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6 2. ledd. Vedtaket ble begrunnet med det nære vennskapsforholdet mellom varaordfører og kjøper. Hirsum Lystad fratrådte og ordfører spurte kommunestyret om kommunestyret var enig i formannskapets vurdering vedrørende habilitetsspørsmålet. Kommunestyret vedtok enstemmig at Hirsum Lystad er inhabil til å behandle saken, med hjemmel i forvaltningsloven 6, 2. ledd. Begrunnelse: Det foreligger et nært vennskapsforhold mellom varaordfører og kjøper. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag (rådmannens innstilling): «1. Sissel Brun tilbys å kjøpe tilleggsareal fra eiendom Gnr 71 Bnr 474 til eiendom Gnr 71 Bnr Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget.» Votering (30 representanter til stede): Ved alternativ votering mellom innstillingen og Høyres forslag ble Høyres forslag enstemmig vedtatt. 1. Sissel Brun tilbys å kjøpe tilleggsareal fra eiendom Gnr 71 Bnr 474 til eiendom Gnr 71 Bnr Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget. 92/13 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet.

18 18 av 40 Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Megalink AS tilbys å kjøpe Gnr 16 Bnr Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle pris og øvrige betingelser i tilknytning til salget. 93/13 ENERGISPAREKONTRAKTER FOR KOMMUNALE BYGG I FROGN Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Gunn Heidi Iversen følgende forslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen som søker erfaring også fra kommuner som har vedtatt å ikke gå inn på en slik ordning. Videre er det ønskelig med oversikt over energibruken i dag, og en mer konkret vurdering av gevinstpotensialet i Frogn.» Votering: Høyres forslag fikk 13 stemmer og falt (13 = 10 H, 3 Frp). Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rådmannen gis myndighet til å lyse ut energisparekontrakt (EPC), forhandle og inngå kontrakt for gjennomføring av analyser (fase 1) for kommunale bygg i Frogn kommune. Rådmannen vurderer om kommunale gatelys også skal inngå i arbeidet. Midler til gjennomføring av analysefasen søkes innarbeidet i handlingsprogram for 2014 (fase 1).

19 19 av 40 På grunnlag av fase 1 av prosjektet skal rådmannen legge fram sak om videre gjennomføring og investering i prosjektet (fase 2) sommeren/høsten 2014, med anbefalte energitiltak, låste investeringskostnader og garanterte besparelser. Det søkes om Enova-støtte, både til fase 1 og fase 2 i prosjektet. 94/13 KONTROLLUTVALGET FOR OMSETTING AV ALKOHOL - ÅRSRAPPORT 2012 Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Årsmelding 2012 for Kontrollutvalget for omsetning av alkohol tas til orientering. 95/13 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE - OSCARSBORG HOTEL & RESORT Behandling: Oversikt over forutgående behandlinger av saken var sendt ut i forkant av møtet. Votering:

20 20 av 40 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søknad om utvidelse av skjenkeområde ved skolekasernen utvides til også å gjelde baksiden av kasernen. 96/13 SAKSPROTOKOLL: INNLØSNING AV GNR 67 BNR 29, 30 a) GNR. 67/BNR. 29 og 30 innløses i samsvar med festekontrakt av 3. januar ved at vedlagt avtale mellom Johan Christian Berle, Einar Berle, Elin Berle Dahlback (selgere) og Frogn kommune (kjøper) godkjennes. b) Kjøpet finansieres innenfor rammen av bevilgning til boliger i økonomisk handlingsprogram c) Rådmannen bes sette i gang regulering av arealet i den hensikt å utvikle omsorgsboliger d) Rådmannen fremmer sak om gjennomføring av boligprosjekt når ny reguleringsplan er vedtatt. 97/13 LEIEAVTALE - DRØBAK HUNDEHOTELL 1. Frogn kommune leier ut areal til Drøbak Hundehotell 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalen og forvalte den

21 21 av 40 98/13 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLAN FOR FROGN ENDELIG VEDTAK Behandling: Notater fra rådmannen, datert 6.6, 10.6 og 13.6 var delt ut før møtet. Oversikt over forutgående behandlinger var delt ut før møtet. Forslag: På vegne av Venstre fremmet Nicolay Corneliussen følgende forslag, hvorav forslag nr. 4 vedrørende samfunnsdelen er et fellesforslag fra Venstre og Kristelig folkeparti: «Arealplankartet A. Hensynssone felles planlegging for Dal-Brevik opprettholdes slik som i høringsforslaget. Andre punkter 1. Nordre Tverrvei, fra Åsveien til Vestbyveien tas ut av planen 2. Søndre Tverrvei, fra Vestbyveien til Skiphelle tas ut av planen 3. Byggeområde for bolig, Kolstad tas ut av planen 4. Forslag til boligområde nedenfor Bringebærhagen på Holter tas ut av planen. 5. Brunskogen avsettes som friområde fremtidig Samfunnsdelen 1. Befolkningsutvikling og boligutvikling s. 10. Mål endres til: «En jevn og balansert befolkningsutviklingsvekst på gjennomsnittlig 0,75 % årlig i planperioden.» 2. Tettstedsutvikling i Nordre Frogn s. 56 «Kommunedelplan for Nordre Frogn» erstattes med «områdeplan for Dal-Brevik» 3. Del 3 Kap 5 Tettstedsutvikling i Drøbak og omegn. Det legges til følgende nytt kapittel: 5.2. Kopåsområdet «Ved videreutvikling av Kopåsområdet til arealformål som angitt i arealdelen bør det sikres sammenheng mellom friområdet Sagajordet og skogen/friområdet vest for Sagajordet (tilsvarer Rådmannens alt. 3 i notat av , s. 11) 4. I kap 5.4. Næringsutvikling, avsnittet Samordning og samarbeid tilføyes følgende setning til slutt: «Frogn Kommune skal derfor støtte tiltak som bidrar til å gjøre Drøbak mer kjent og profilert som trehusby, kultur-, bade- og ferieby, og til en forsterket næringslivssatsing i Drøbak og Frogn.» Planbestemmelser

22 22 av Parkering, ladestasjon for elbiler Teksten endres fra 3 % til 10 % slik: «Minimum 10 % av biloppstillingsplassene» 17-2 Fritidsbebyggelse, punkt 2 strykes. 9 Skilt og reklame, punkt 3.2 endres til: Reklame på bygninger og frittstående reklameskilt i LNF-områder skal ikke virke dominerende. II Som innstillingen III Som innstillingen» På vegne av Høyre fremmet Sigbjørn Odden følgende forslag, hvorav Punkt C er et fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet: Endringer i innstilingen fra FSK A) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling Side 62, Del 3, Punkt 5.4. Det andre avsnittet omskrives. Følgende setning tas inn: Trasé for Søndre tverrvei ved Ridesenteret bestemmes etter en konsekvensutredning av to alternativer: ett alternativ vest og ett alternativ øst for Ridesenteret. erstattes med Side 62, Del 3, Punkt 5.4. Her legges det følgende føring for videre planarbeid. 6 kulepunkt side 63 erstattes med: «Detaljert valg av trasé for nordre og søndre tverrvei ved ridesenteret avklares gjennom detaljregulering. For søndre tverrvei skal det også utredes et traséalternativ øst for Odalsbekken.» (Siste setning er ny) B) Del I Planbestemmelser 3. avsnitt Side 21, 24, 1. kulepunkt siste linje i avsnittet som starter med «Fremtidig bolig.» strykes. erstattes med: Side 21, 24, 1. kulepunkt siste linje «Holter deponi kan ikke videreutvikles før ny adkomst fra fv 152 i sør er regulert og etablert» strykes. Nye forslag C) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling. (Dette er fellesforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet)

23 23 av 40 Legg inn igjen kapittel 5.2 Brunskogen fra høringsutkastet med følgende endring. Mellom avsnitt 2 «Det er åpnet for.» og avsnitt 3 «I de områdene» legges det inn et nytt avsnitt med følgende tekst: «En forutsetning for bebyggelse er at det etableres en utbyggingsavtale med rekkefølgekrav som sikrer varig vern av øvrige deler av Brunskogen» D) Samfunnsdelen del 3 Arealforvaltning/arealutvikling Legg inn et nytt delkapittel 5.6 Ødegården skog / Museumsskogen med følgende tekst «I starten av planperioden utredes og legges det frem en sak for kommunestyret om endring av arealformålet for deler av Museumsskogen. Det aktuelle området som er på ca 60 mål inntil dagens bebyggelse avsettes til boligformål» E) Planbestemmelser 8 Utearealer I tabell 8.1 endres MUA fra 300 m2 til 200 m2 for enebolig og fra 200 m2 til 100 m2 for andre boligtyper (Dette forslaget forutsetter at rådmannens tilbakemelding er at punktet kan vedtas uten at kommuneplanen må sendes på ny høring) F) Planbestemmelser 17-1 Boligbebyggelse, pkt 1 I første setning byttes «23 % BYA» ut med «26 % BYA» (Dette forslaget forutsetter at rådmannens tilbakemelding er at punktet kan vedtas uten at kommuneplanen må sendes på ny høring) G) Planbestemmelser 20 Bruk og vern av sjø og vassdrag, pkt 5 Stryk 5 kulepunkt «Anlegget skal være åpent for allmenn ferdsel og må gis en universell utforming» H) Samfunnsdelen del 1, pkt 5.1 Klima og energi. De reviderte målformuleringene på side 16 erstattes med målene fra høringsutkastet som er: Kommunens areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og legge til rette for redusert energibehov / klimagassutslipp fra eksisterende og ny bebyggelse Klimautslipp fra veitrafikk skal være redusert Bruk av fossilt drivstoff i kommunens egen kjøretøypark skal være redusert Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal være redusert Energiforbruk og utslipp fra kommunale bygg skal være redusert Landbruket skal bidra til økt bruk av biomasse og reduserte klimagassutslipp innen egen næring Avfallsmengde per innbygger skal være redusert I) Samfunnsdelen del 2, pkt 1 oppvekst og opplæring: Mål nummer 3 «Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020» Erstattes med «Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet med Det betyr en reduksjon fra x unge uføre i 2010 til x unge uføre i 2020» J) Samfunnsdelen del 2, pkt 5 økonomi:

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 46 Arkivsak: 09/1217 SAMLET SAKSFRAMSTILLING KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2013-2025 ENDELIG VEDTAK Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Eldrerådet 03.06.2013 12/13 Frogn kommunes

Detaljer

Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 10.06.2013

Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 10.06.2013 Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 10.06.2013 Behandling: To notater fra rådmannen med presiseringer og tilleggsopplysninger, datert hhv. 6.6 og 10.6 var sendt ut i forkant

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem AP SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astrid Margrethe Hilde Ordfører

Detaljer

FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Møtedato: 10.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Fraunar", Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt Beredskapsstaben Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn Anbefaling om videre veivalg våren 2015 Forord: Kommunestyret nedsatte den 8. desember 2014 en politisk arbeidsgruppe til å forestå arbeidet med kommunereformen

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet /

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet / Saksutskrift Utbyggingsavtale for Vestbyveien Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/00094-54 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskapet 2015-2019 22/16 09.03.2016 Formannskapets behandling 09.03.2016:

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Tid: 10:00 14.15. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.09.2006 FRA SAKSNR: 54/06 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 61/06 TIL KL: 19:05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 17.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 49/10 55/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Saksutskrift Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Arkivsak-dok. 14/03126-56 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 30.01.2017

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.09.2012 kl. 9:00 11:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN FROGN OG KOMMUNEREFORMEN Notat Til: Kommunestyret Fra: Arbeidsgruppen Oppsummering/referat fra møtet den 11. mai 2015 Til stede: Medlemmer/varamedlemmer: Thore Vestby, ordfører Fra Høyre: Sigbjørn Odden,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.09.2016 Tid 10:05 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 08.03.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 10/07-18/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Espen Irving

Detaljer

Nye formannskapssal, Eide rådhus

Nye formannskapssal, Eide rådhus Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.12.2016 Eide formannskap Tidspunkt: 09:00 14.00 Nye formannskapssal, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Tynset barneskole - musikkrommet Møtedato: 27.01.2015 Tid: Kl. 18.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. MØTEprotokoll Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 09:10-11:45 Til stede på møtet Møteleder Ellen Solbrække (AP) Medlemmer Villy Tjerbo (V), Sølvi Brekklund

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Vingelen skole-og barnehage Møtedato: 04.06.2015 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Odd Arne Skjæret Forfall

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer