Budsjettforslag TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD"

Transkript

1 Budsjettforslag TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd Gol skule og SFO Innkjøp av IKT-utstyr - årleg D POS Avd Gol skule og SFO Tilleggsmodul - skuleadm.system D POS Avd Gol skule og SFO Naturfagutstyr D POS Avd Gol skule og SFO 3 kontaktlærarar på alle trinn D POS Avd Gol skule og SFO Auka timeressurs for betre tilpassa opplæring D POS Avd Gol skule og SFO Leksehjelp klasse D POS Avd Gol skule og SFO Timer til spesialundervisning D POS Avd Gol skule og SFO Vikarutgifter - Felles løft AVD HERAD SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd Herad skule Auka ressurs / finansiert K-38/ g) AVD GOL UNGDOMSSKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd Gol ungdomsskule Diverse utstyr undervisning (IKT, valfag, realfag) D POS Avd Gol ungdomsskule Nye lærebøker i samband med kunnskapsløftet D POS Avd Gol ungdomsskule Oppgradering, vedlikehald skule - diverse D POS Avd Gol ungdomsskule Spes.ped. tiltak D POS Avd Gol ungdomsskule Innkjøp og oppgradering maskinvare D POS Avd Gol ungdomsskule Kompetanseheving D POS Avd Gol ungdomsskule Drift av D POS Avd Gol ungdomsskule Utviding av ekskursjosbudsjettet D POS Avd Gol ungdomsskule Utdanningsvalg D POS Avd Gol ungdomsskule Innføring av valfag trinn D POS Avd Gol ungdomsskule Forseringsprosjekt trinn D POS Avd Gol ungdomsskule Drift av MOT

2 AVD HELSEAVDELINGA: Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd lege Nødnett og nasjonalt legevaktsnummer h) D POS Avd Fysioterapi Auka stillingsressurs D POS Avd Miljøretta helsevern Auka stillingsressurs - Gol sin del av interkomm D POS Avd Fysioterapi Tredemølle D POS Avd Helsenett Helsenett evt. 0 D POS Avd Fysioterapi Behandlingsbenk - ekstra brei D POS Avd lege Utskifting datautstyr D POS Avd psykiatri Auka stillingsressurs % -psyk. sjukepleiar D POS Avd lege Legekontor - sykepleier 20 % diabetesomsorg D POS Avd Helsesøster Helsesøster % stilling D POS Avd Psykisk helse Miljøarbeider % stilling D POS Avd Fysioterapi Ergoterapeut - 50 % stilliing D POS Avd lege Legekontor - fagstilling 100 % D POS Avd Psykisk helse Psykisk helse - miljøarbeider D POS Avd Psykisk helse Ruskonsulent - gjenopprette fra 50 % til 100 % D POS Avd Psykisk helse Rusomsorgen - nye behov for driftsmidler D POS Avd lege Legekontor - leasingbil AVD. 34A - OMSORG - INSTITUSJON Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd. 34A - Institusjon Auka stillingsressurs - 2 x 100 % sykepleiere D POS Avd. 34A - Institusjon Bemanningsauke - kjøkken D POS Avd. 34A - Institusjon Auka stillingsressurs - Gerica AVD. 34B - OMSORG - HELSEHJELP I HEIMEN - OG FUNKSJONSHEMMA Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd. 34B - Helsehj. i heim. Utvida tilbod om BPA, omsorgsløn m.v D POS Avd. 34C - Funksjonshemma Auka stillingsressurs - aktivitør D POS Avd. 34B - Helsehj. i heim. Auka stillingsressurs - Gerica 2 x 10 % D POS Avd. 34B - Helsehj. i heim. Hjelpepleiar % stilling D POS Avd. 34B - Helsehj. i heim. Kreftsjukepleiar - 10 % stilling UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR TOTALT - UKL

3 UTVAL FOR NATUR OG NÆRING AVD UTBYGGINGSAVDELINGA Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd Geovekst Geovekst - karverkt, ortofoto - tilsyn a) 43A - KOMMUNAL-TEKNISK AVD. - VEG: Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: D POS Avd. 43A - veg Auka bevilgning - asfaltering og vedlikehald veg b) D POS Avd. 43A - veg Auka bevilgning - drift/vedlikehald veg/bru c) D POS Avd. 43A - veg Auka pris - vedlikehald vinter d) D POS Avd. 43A - gatelys Omlegging gatelys Heslabrua og omegen e) D POS Avd. 43A - veg Evt. utskifting vinterdekk og rep. traktor f) UTVAL FOR NATUR OG NÆRING TOTALT - UNN Kommentarar frå politisk behandling: a) UNN Utvalet vart orientert om Geovekst og Statens kartverk er finansiert frå 2013 b) UNN Utvalet vil peike på konsekvensane av å ikkje gjere noko med vegnettet i Gol kommune c) UNN Utvalet vil peike på konsekvensane av å ikkje gjere noko med vedlikehaldet d) UNN Tiltaket er allereie forhandla, prisen er kronar dyrare (endra frå i oppr. Framlegg) e) UNN Tiltaket er eit krav frå Statens vegvesen - administrasjonen blir bede å vurdere trafikk-sikringstiltak f) UNN Tiltaket blir berre aktuelt dersom det ikkje blir kjøpt inn ny traktor til kommunal-teknisk g) UKL Utvalet prioriterte allereie igongsett tiltak for spes.ped. Tiltak (vidareføring av løyving 2013) h) UKL Utvalet prioriterte allereie igongsett tiltak om nødnett og nasjonalt legevaktsnummer

4 Handlingsplan AVDELING 20 Sekretariat ANSVAR: : Kommunestyre, Formannskap, politiske utval, ordførar 1011: Kontrollutvalet 1012 Forliksrådet 1050: Gol kyrkjelege fellesråd 1059: Gravplassar, inntekter og utgifter 1100: Rådmannen 2100: Sekretariat

5 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK SEKRETARIATET Mål Leggje til rette for meir effektiv innbyggjardialog og tilgjengeleggjering av dokument. Nytte e-post framfor papirpost. Mål for 2014: 80% av all kommunikasjon med innbyggjarane skal gå føre seg elektronisk. Som vertskommune for Sak/arkiv i Hallingdal, vere pådrivar for å utnytte alle delar av sak/arkivsytemet, herunder halde seg oppdatert innan fagfeltet og ta initiativ til å ta i bruk nye moduler som forenklar rutiner for både arkivpersonale og saksbehandlarar. Fokus på krisehåndtering, herunder planverk, informasjonsflyt og strategisk ledelse. Tiltak: Investere i programvara elektronisk innbyggjardialog, ekspederin gsmodul i sak/arkivsystemet. Desse pengane må løyvast regionalt frå IKT-utvalet. M.a. omfattar det å ta i bruk den elektroniske tenesta KS-Svar ut. Oppgradere til nyaste versjon av sak/arkivsystemet Public 360. (Dette er avhengig av naudsynte bevilgningar frå regionalt hald). Implementere det elektroniske beredskapssystemet CIM i beredskapsarbeidet i kommunen. Vi har allereie lisens på systemet og det er viktig å få teke det i bruk og nyttiggjort seg det. Økonomiplan INVESTERING sekretariatet ser ikkje behov for spesielle investeringstiltak i planperioden. DRIFT - sekretariatet sitt framlegg: På grunn av den økonomiske situasjonen vil ikkje sekretariatet gjere framlegg om auka midlar til drift. Vårt bidrag til innsparingar vil vere å ikkje tilsetje i ledig 70% stilling som spesialkonsulent og at servicetorget leggjast under sekretariatet. Konsekvensen kan bli noko dårlegare service, men fokus vil vere å jobbe smartare og ta i bruk elektroniske hjelpemiddel for å prøve å oppretthalde og om mogeleg auke servicen mot innbyggjarane. Dette er avhengig av løyvingar frå interkommunalt hald. Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 1

6 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK SOM EFFEKTIVISERAR BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: 1 Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Varig reduksjon av stillingsheimel nøkkelord):: Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Grunna overgang til pensjon blir 100% heimel som spesialkonsulent i sekretariatet redusert med 70% i Stillingsinnehavar skal halde fram i 30% stilling i 2014 og På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Sekretariatet gjer framlegg om at 70% av stillinga som spesialkonsulent går inn som avdelinga sitt bidrag til varig innsparing frå Frå 2016 aukast varig innsparing med ytterlegare 30% reduksjon av stillinga. Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Ansvaret for overformynderiet har vore lagt til denne stillinga. Frå og med 1. juli 2013 tek Fylkesmannen over ansvaret for vergene og dei lokale overformynderia vert lagt ned. Nokre av dei attståande oppgåvene blir løyst innanfor den 30% stillinga som står att. Resterande oppgåvene frå stillinga må fordelast på dei andre tilsette i sekretariatet. Dette kan løysast ved å redusere noe på kvalitet og omfang på tjenester som sekretariatet yter internt i organisasjonen til andre avdelingar. Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 2

7 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK SOM EFFEKTIVISERAR BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Tiltaknr.: 2 Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Tiltak(beskriving nøkkelord):: Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Ikkje talfesta Kort beskriving av tiltaket: Innsparing ved å legge personalansvar for 4 nye medarbeidarar og øvrig meiransvar for avdelingsleiar sekretariatet som fylgje av å leggje servicetorget under sekretariatet. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Det er sett i gang ein prosess med målsetjing å leggje servicetorget under sekretariatet og sjå på oppgåver i dei to avdelingane. Dette arbeidet skal gå føre seg utover hausten Det er ikkje mogleg å talfeste innsparinga på noverande tidspunkt, men det er eit viktig bidrag for å kunne spare 50% stilling ved kulturavdelinga som er den avdelinga servicetorget ligg under i dag. Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: Dette tiltaket på toppen av at avdelinga reduserast med 70% sakshandsamarstilling vil heilt klart merkast ved avdelinga. Utfordringa blir å klare å oppretthalde same servicenivå i servicetorget og politisk og adminstrativt sekretariat med fleire oppgåver totalt sett og mindre bemanning. Prosessen vil vise om oppgåver kan utgå heilt eller flyttast til andre avdelingar og om ein kan snu steinar og jobbe smartare. Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 3

8 BUDSJETTSKJEMA NYE TILTAK/ENDRING AV TILTAK Sekretariat - budsjettskjema nye og endra tiltak Side 4

9 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 13/ Kopi: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Handlingsprogram og økonomiplan Gol skule og SFO Mål Gol skule sine mål er identiske med Mål for skulen i Gol, vedtatt i Kommunestyret , K-sak 57/11 Handlingsprogram FELLES FOR GRUNNSKULANE I GOL RESSURSBRUK FOR GRUNNSKULEN I GOL Tall frå statistisk sentralbyrå (Kostra-tall) viser at Gol kommune brukar relativt små ressursar på grunnskuleopplæring.i Kostra-systemet er kommunane delt inn i 16 grupper basert på folkemengde og økonomisk rammevilkår. Gol er i Kostragruppe 2. Følgjande nøkkeltal frå 2011 viser ressursbruk og elevgrunnlag i Gol samanlikna med snittet i kommunegruppe 2. Samanlikingsområde Grunnskulen i Gol Kommunegruppe 2 Brutto driftsutg. i kr per elev kr kr Netto driftsutg. i % av kommunens samla netto driftsutg. 22,2% 26,2% Delen av elevar som får spesialundervisning 8,7% 10,6% Elevar m. minoritetsspr. bakgrunn og behov for særskilt norskoppl. 12,9% 3,4% Gj.snittleg gruppestr trinn (dvs tal elevar per lærar) 13,7 elevar 11,6 elevar

10 SKULEBYGG OG SKULEANLEGG 2 Alle grunnskulane i Gol har behov for omfattande rehabilitering. Gol skule og Gol skule Glitrehaug har behov for rehabilitering og påbygg. Dette er beskrive og dokumentert i fleire politiske saker. Glitrehaug er mellombels løysing på tiande året. Arbeidtilsynet gjennomførte i september 2011 tilsyn vedrørande sikring av vedlikehald og tilfredsstillande inneklima på Gol skule og SFO og ungdomsskulen. Det vart avdekka mangelfull ventilasjon i kroppsøvingssal på Gol skule og på SFO.Dette er no utbetra. Vidare vart det påpeikt svært dårlege lærararbeidsplassar. Glitrehaug vart opplevd som dårleg tilpassa undervisningsformål Som heilheitleg vurdering skriv Arbeidstilsynet: Gol kommune har langt på vei tatt et viktig val for den fremtidige skolestrukturen. Arbeidet med en ny 1-10-skole er etter Arbeidstilsynets vurdering et stort løft, og vi legger dette arbeidet til grunn når vi har vurdert hvilke videre konklusjoner som trekkes etter dette tilsynet. Gol ungdomsskule manglar undervisningsrom og grupperom, ikkje minst til spesialundervisning. Skulen er ikkje tilfredsstillande tilrettelagt for funksjonshemma og har ikkje eige stellerom for elevar med spesielle behov. Rullestolbrukarar har ikkje tilgjenge til alle undervisningsrom. Spesialromma og personalrommet må rehabilterast. Skuleåret 2011/12 har skulen 3 klassar både på 8. og på 9.trinnet. Skulen er tilrettelagt for to klassar på kvart trinn. Herad skule manglar kroppsøvingssal, tilfredsstillande undervisningsrom i faget mat og helse, eitt klasserom og fleire grupperom. Læringssenteret Gol vaksenopplæring driv undervisning i det gamle kommunehuset på dispensasjon i påvente av avklaring om det ved bygging av ny skule blir frigjeve eigna lokale som kan takast i bruk. Dersom Gol kommune vel å ikkje byggje 1-10-skule i løpet av 1-2 år, må rehabiliterings- og utbyggingsarbeidet ved dei fire skulebygga setjast i gang, og det må skaffast ny og føremålstenleg tilhaldsstad for Gol vaksenopplæring med ein gong. Gol skule har om lag 325 elevar. Med auke i elevtal (60 elevar x 7 klassar) og arealnorm på 18 m 2 (erfaringstal ombygging) kan det bety ein kostnad på rundt 130 mill kroner. Då er behova ved Herad skule, Gol ungdomsskule og Gol vaksenopplæring ikkje løyste. I Økonomiplan må det setjast av midlar både til planarbeid knytta til skuleanlegget og til arbeid knytta til pedagogisk plattform og organisering av den nye skulen. IKT Hausten 2012 vart IKT-skoleprosjektet iverksett i Gol kommune. Skulane får no ein felles standard å halde seg til når det gjeld maskinvare og infrastruktur/ teknisk løysing. Ei av målsetjingane for prosjektet er å få til ei meir rasjonell drift for IKT-Hallingdal. For dei tre grunnskulane i Gol kommune medfører dette store investeringar i fyrste rekke på maskinvare.

11 HANDLINGSPROGRAM GOL SKULE OG SFO 3 LÆRINGSUTBYTE INVESTERING God undervisning i naturfag krev god tilgang på utstyr til ei praktisk tilnærming til faget. Tidlegare naturfagrom er gjort om til klasserom og naturfagutstyr må fraktast rundt til klassane. Skulen ønskjer å kjøpe inn ferdige koffertar med utstyr i fysikk. Tidleg innsats for god språkutvikling og sosial utvikling må vera eitt av skulens satsingsområde. Felles Løft for tidleg innsats i Hallingdal er eit samarbeidsprosjekt for alle Hallingdalskommunane både når det gjeld barnehage og skule. Prosjektet starta med barnehagane i 2010 og vart vidareført til skulane frå hausten Vi er no inne i steg 2 i Felles Løft som handlar om overgang frå barnehage til skule. Prosjetet skal vidareførast og er tenkt avslutta i Digitalt utstyr er ein føresetnad for gode grunnleggjande ferdigheiter i bruk av digitale verktøy. Hallingdalskommunane har eit prosjekt for å samordne ressursar og kompetanse for IKT i skulen, og dette vil krevje ei standardisering av all maskin- og programvare. Det er realistisk å sjå for seg ei utskifting av 25 elevmaskiner og 5 lærarmaskiner årleg i ein 3-års-periode. Gol skule har framleis eit stort etterslep på innkjøp av maskinvare, sjølv om det har vorte kjøpt inn elevmaskiner både i 2012 og DRIFT Gode kunnskapar og ferdigheiter i norsk, matematikk og engelsk krev tilpassa opplæring. Det er store forskjellar i talet på elevtimar (lærartettleik) mellom Gol skule og kommunar i same kommunegruppe. 3- deling av kull frå 45 elevar og over i norsk, matematikk og engelsk vil gi ein høveleg gruppestorleik i desse faga og bidra til at kvar enkelt elev får tilfredsstillande fagleg oppfølgjing. Lærevanskar må møtast med tidleg innsats. Statlege midlar til dette må brukast til å styrke norsk- og matematikk-opplæringa frå 1.-4.årstrinn. Alle elevar bør gå på skulen 5 dagar i veka. Overgang frå 4 til 5-dagars-veke for 1. og 2 klasse vil medføre ei omlegging av fag-og timefordeling. I ein overgangsperiode på 5 år vil det føre til behov for høgare timeressurs.overgang til 5-dagars veke for alle trinn bør skje i samband med overgang til ny skule. Frå hausten 2010 vart det innført 1 ny elevtime som skal brukast til styrking av grunnleggjande ferdigheiter. Timen vart fordelt mellom 4.og 7.klasse og vart lagt til matematikkfaget. Dette medfører ein utgiftsauke som er lagt inn kommunens rammetilskot. Læringsutbytet til elevane i lesing og matematikk blir jamnleg kartlagt. Systematisk observasjon av lesing (SOL) vil framleis vera eit satsingsområde for skulen. Elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn må få solide kunnskapar i grunnleggjande norsk. Timar til slik opplæring må aukast i samsvar med auken i elevtalet. Gol skule vil skuleåret 2013/2014 ha over 60 elevar med anna morsmål enn norsk. Det utgjer over 20 % av elevtalet. Elevar med spesial-pedagogiske behov må sikrast eit likeverding opplæringstilbod. Det må utarbeidast eit system for tildeling av ressursar til desse elevane. Ressursane må vera i samsvar med tilrådingane frå PPT. For å sikre eit kvalitativt godt tilbod for barn med spesial-pedagogiske behov, bør det leggjast til rette for eit stabilt fagmiljø. Ved ombygging eller bygging av ny skule må Gol skule organisere og finne rom for ei spesial-pedagogisk avdeling. Skulen må ha spesialkompetanse på IKT, både når det gjeld vanleg kontorbruk, pedagogisk programvare og opplæring i digitale verktøy for elevane. Prosjektplan 2 som er utarbeidd av prosjektgruppa for IKT i skule og barnehage i Hallingdal, tilrår at skular med 300 elevar og meir har ein ressurs tilsvarande ei halv stilling til dette.

12 4 Fysisk aktivitet vart forskriftsfesta for elevar på mellomtrinnet frå og med skuleåret 2009/2010. På Gol skule får alle elevar frå 3.-7.årstrinn dagleg fysisk aktivitet. Elevane skal ha tilgang til kulturelle opplevingar som til dømes konsertar, teaterframsyningar og utstillingar. Tilknytning til Den kulturelle skulesekken vil sikre elevane tilbod av høg kvalitet og samtidig gi ei god finansieringsordning. Elevane skal sjølve få vera med på skapande og kreative prosessar og få ta del i den lokale kulturarven. Midlar gjennom Den kulturelle skulesekken finansierer ulike prosjekt med lokale kulturformidlarar innan til dømes lausdans og teaterprosjekt. Musikkopplæringa i skulen er styrka gjennom innføring av samarbeidsprosjektet Korps i skulen på 4. trinn frå hausten Leirskule og ekskursjonar bør vera ein del av skulens undervisningstilbod. LÆRINGSSTRATEGIAR DRIFT Arbeidet med elevvurdering må halde fram. SOL (Systematisk observasjon av lesing) vil vera eit nyttig verktøy for tilbakemeldingar til elevar og foreldre om leseutviklinga. Elevsamtalar er eit viktig verktøy for elevvurdering og bevisstgjering om eiga læring. Store klassar gjer det tidkrevjande å ha hyppige elevsamtalar, og timeressursen strekk ikkje til. Klassar på maks. 20 elevar vil gjera det lettare å gjennomføre jamnlege elevsamtalar. 3 kontaktlærarar per trinn vil gjera det lettare å følgje opp vurdering og sosial-pedagogisk arbeid. Kultur for læring må styrkjast. Det bør vurderast å innføre formell elevvurdering frå og med 7.årstrinn når lovverket gjer dette mogleg. Lekser er eit viktig virkemiddel for å lære gode arbeidvanar. Lekser skal vera repetisjon av innlært lærestoff, utanåtlæring og ikkje minst lesetrening. Frå og med hausten 2010 vart det innført rett til leksehjelp for 1. 4.kl. Dette medfører ein utgiftsauke. Midlar til dette er lagt inn i rammetilskotet. Det bør også vera eit tilbod om leksehjelp til elevar på mellomtrinnet. Foreldresamtalar vil også vera vurderingssamtalar. Elevar og foreldre vil få tilbakemelding på måloppnåing i forhold til fagmål i læreplanen og i orden og oppførsel. Foreldremøte er ein viktig arena for samarbeidet mellom heim og skule. Det må arbeidast kontinuerleg for å heve deltakinga på alle trinn. Læringsplattformen It`s learning må vidareutviklast som kjelde for både informasjon og læring. LÆRINGSMILJØ INVESTERING Dusjanlegget i kroppsøvingsavdelinga har på nytt fått fuktskader og må ha ny overflatebehandling. Skulebygget på Glitrehaug krev stadige reparasjonar for ikkje å vera helseskadeleg for elevar og tilsette. Dette gjeld først og fremst reparasjonar av vass-lekkasjer og stadige reparasjonar på fyringsanlegg for å sikre ein leveleg temperatur om vinteren.

13 Administrasjonen må halde fram arbeidet med effektivisering og kvalitetssikring av det administrative arbeidet. Fagsystemet Oppad er no utvikla til å kunne handtere sensitive elev-opplysningar. Neste steg må vera å implementere timeplanleggjing i systemet. Godt kvalifiserte lærarar er grunnlaget for ein god skule. Kommunen må utvikle eit system for å sende lærarar på lønna vidareutdanning kvart år. 5 DRIFT Gol skule får stadig større elevkull. Ansvaret for kontaktlærarfunksjonen bør delast på 3 lærarar på kvart trinn, slik at ikkje byrdene med å følgje opp kvar enkelt elev blir for store. Dette bør gjerast for å behalde og rekruttere nye lærarar ved skulen. Dersom Glitrehaug skal oppretthaldast som avdeling for 1. og 2.klasse, må skulen tilførast ein administrasjonsressurs på min. 25 % til dette. Åtferdsprosjektet for Hallingdal vil halde fram som eit satsingsområde. Skulen arbeider med kompetanseheving for personalet (ART) og intensiverer arbeidet med haldningar for god åtferd blant elevane. Arbeidet er finansiert gjennom skjønnsmidlar frå Fylkesmannen. Kunnskapar om skikk og bruk på internett blir stadig viktigare for barn og ungdom. Skulemiljø-utvalet ynskjer å arbeide for å forbygge mobbing og dårleg språkbruk på internett og SMS. Gol skule har frå hausten 2011 innført Trivselsprogrammet. Programmet er eit verktøy for å styrke trivsel og aktivitet i friminutta. Arbeidet med rekruttering av godt kvalifiserte lærarar må halde fram. Gol kommune må vera ein pådrivar i arbeidet for ei desentralisert lærarutdanning. For å imøtekoma behovet for etter-og vidareutdanning blant lærarane må skulen sikrast tilstrekkelege vikarressursar. SFO INVESTERING SFO må ha eit forsvarleg varslingssystem for brann. Varmtvannsbereder for SFO og kulturskulen bør skiftast ut. DRIFT Alle barn som har behov for det, bør kunne gå på SFO. Satsar for foreldrebetaling bør vera omtrent på landsgjennomsnittet. SFO følgjer skuleåret med 190 opningsdagar. Dette er det lovpålagte tilbodet. Eit skulefritidstilbod i privat /frivillig regi, IFO, har ope i alle skuleferiane og dette tilbodet er også tilgjengeleg for SFO-barna. Barn med spsial-pedagogisk behov må ha ein ekstra vaksenperson som følgjer dei. SFO ynskjer å vidareutvikle samarbeidet med kulturskulen. Midlar frå Den kulturelle skulesekken vil kunne finansiere ulike samarbeidsprosjekt. Vedtektene for skulefritidsordninga i Gol bør reviderast med tanke på effektivisering.

14 Økonomiplan VIDAREFØRING AV NOVERANDE RAMMER LØNN Tal frå Skoleporten.no viser tal over ressursenbruken til den enkelte skulen samanlikna med tal for heile kommunen, fylket og resten av landet. Talet på elevar per årsverk til undervisning Talet på elevar per assistentårsverk i undervisning Talet på assistentårsverk per hundre lærarårsverk Gol skule Gol kommune Buskerud Nasjonalt 13,6 12,1 12,8 12,3 58,5 67,9 65,1 72,6 21,2 16,7 17,4 14,9 Tala viser at Gol skule har store grupper /klassar samanlikna med andre Gol skule har utstrekt bruk av assistentar i opplæringa. Mykje av det spesialpedagogiske tilbodet blir løyst ved bruk av assistentar i oppgåver som omhandlar aktivisering og tilsyn. DRIFT Driftspostane omfattar alt som ikkje er lønn og som ikkje går på drift og vedlikehald av bygningar og uteanlegg. Dei samla driftspostane for skulen og SFO er på kroner. Fordelt på 320 elevar utgjer dette 3170 kroner per elev. Denne summen skal dekkje alt frå lærebøker, forbruksmateriell til praktisk-estetiske fag, utstyr og inventar, datamaskiner og anna digitalt utstyr, kontormateriell og kompetanseheving for dei tilsette. Det skal også dekkje skyss til SFO for Herad-elevane og buss-skyss på skiturar. Skulen minnar om at midlar til ekskursjonar vart tatt ut ved innsparing i 2010, og har ikkje kome inn att. Skulen har vanskeleg for å halde seg innanfor budsjettsummane til drift. Ofte har auka utgifter her blitt saldert opp mot ledige lønnsmidlar når det ikkje har vore mogleg å skaffe vikar ved t.d. sjukdom. Post Kjøp frå andre kommunar er ein uforutsigbar post. Det skal her posterast kostnader til skulegang for elevar frå Gol som er fosterheimsplassert i andre kommunar. Talet på desse elevane har auka i Gol som i resten av landet, og skulen må rekne med nye krav om refusjonar til desse elevane. Når det gjeld behov for midlar til investeringar som gjeld skulebygget, vil desse ikkje lenger vera blant dei prioriterte tiltaka frå Gol skule. Det blir vist til økonomiplan for konkretisering av desse tiltaka. Det blir her forutsett at kommunen vedtar bygging av ny skule. Dersom dette ikkje skulle bli vedtatt, må det som tidlegare nemnt gjerast betydelege investeringar på skulebygget. Skulens prioriteringar for nye tiltak, vil derfor kun gjelde lønn og utstyr.

15 7 INVESTERING Gol skule sitt framlegg: Budsjettkapittel Nye tiltak og endringar IKT Innkjøp av tilleggsmodul til skuleadm. 10 system 3 Naturfagsutstyr Kommentar til investeringstiltak i økonomiplanperioden Grunnskuleopplæring 1. Det må skje ei årleg utskifting av IKT maskinvare.for å unngå å få eit etterslep som vi no opplever, må det kvart år kjøpast inn ca 30 nye maskiner. Det er då rekna med ei levetid på 3 år per bærbar PC og ein dekningsgrad på 1 PC per 3 elevar. Midlar til gradvis utskifting av bærbar PC for lærarar og supplering av utstyr som printerar og prosjektorar er også lagt inn i denne prisen. DRIFT - Gol skule sitt framlegg: Budsjettkapittel Nye tiltak kontaktlærarar på alle trinn Auka timeressurs for betre tilpassa opplæring: deling i norsk, matematikk og engelsk for kull på 45 elevar og meir. 3 Leksehjelp kl Timar til spesialundervisning Vikarutgifter i samband med Felles Løft Kommentar til driftstiltak i økonomiplanperioden Grunnskuleopplæring 1 Midlar til 3 kontaktlærarar på alle trinn er utrekna med utgangspunkt i følgjande: 6 nye kontaktlærarar ( 1. klasse har alt 3 ) 1 veketime à kroner til kontaktlærarfunksjonen til kvar av desse kroner i godtgjersle for kontaktlærarfunksjon i små klassar. 2 3-deling av store kull ( 45 elevar eller meir) i norsk, matematikk og engelsk medfører 52 lærartimar meir i veka ( 13 timar X 4 trinn). I vektime kostar i snitt kroner årleg. 3 Leksehjelp for elevar på mellomtrinnet er tenkt løyst ved hjelp av 2 assistentar ein ettermiddag i veka. Dette vil gi hjelp med leksene til dei elevane som treng det aller mest. 4 Gol skule har store vanskar med å oppfylle dei sakkyndige tilrådingane om spesialundervisning frå PPT. For skuleåret manglar skulen ca 20 veketimar for å oppfylle tilrådingane. Gapet mellom tilrådingar og skulens tilbod kan føre til klage på enkeltvedtak om spesialundervisning. 5 Felles Løft for tidleg innsats er eit felles satsingsområde for alle skulane i Hallingdal. Vikarutgifter i samband med satsinga vil vera på om lag kroner.

16 SFO 8 SFO har per 1.juli påmeldte elevar. Som regel kjem det fleire påmeldingar i august. 5 av dei påmeldte er elevar med spesial-pedagogiske behov. Det må som regel vera 1 ekstra vaksen for kvar av desse barna. Til samanlikning har IFO 40 påmeldte frå skulestart. Ved å samanlikne gebyrsatsar for SFO med andre kommunar, finn ein at Gol ligg høgt samanlikna med andre Hallingdalskommunar, men at fleire andre kommunar i Buskerud ligg like høgt eller høgare. Kostra-tal for korrigerte brutto driftsutgifter til SFO per kommunal brukar viser at Gol kommune ligg høgt her, også samnlikna med andre Hallindalskommunar. Satsar for brukarbetaling med 4% auke vil bli. Alternativ I: 0 6 t/v aukar til 1100 kr/mnd ( kr/mnd ) Alternativ II 7 10 t/v aukar til 1810 kr/mnd ( kr/mnd ) Alternativ II t/v aukar til 2080 kr/mnd ( kr/mnd) Alternativ IV t/v aukar til 2600 kr/mnd ( kr/mnd ) Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar vil bli 230 kr. for heil dag. Betalingssatsar for kjøp av enkeltdagar vil bli 115 kr. for halv dag. For barn som ikkje har ordinær SFO-plass, vil satsen bli 270 kr for dagen. Ingebjørg By Teigen

17 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr.: D Prioritetsnr. 1 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2021 Tiltak(beskriving Gol skule innkjøp av IKT-utstyr nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Det må skje ei årleg utskifting av IKT maskinvare.for å unngå å få eit etterslep som vi no opplever, må det kvart år kjøpast inn ca 30 nye maskiner. Det er då rekna med ei levetid på 3 år per bærbar PC og ein dekningsgrad på 1 PC per 3 elevar. Midlar til gradvis utskifting av bærbar PC for lærarar og supplering av utstyr som printerar og prosjektorar er også lagt inn i denne prisen. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

18 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr.: D POS Prioritetsnr. 2 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2021 Tiltak(beskriving Gol skule tilleggsmodul skuleadm.system nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

19 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr.: D POS Prioritetsnr. 3 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2021 Tiltak(beskriving Gol skule - Naturfagutstyr nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

20 BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr.: D POS Prioritetsnr. 4 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2021 Tiltak(beskriving Gol skule 3 kontaktlærarar på alle trinn nøkkelord): Henvisning lovverk: Art/År Totalt: DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Midlar til 3 kontaktlærarar på alle trinn er utrekna med utgangspunkt i følgjande: 6 nye kontaktlærarar ( 1. klasse har alt 3 ) 1 veketime à kroner til kontaktlærarfunksjonen til kvar av desse kroner i godtgjersle for kontaktlærarfunksjon i små klassar. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111 Handlingsplan 2013 2016 AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk) 2.3.3 GOL SKULE OG SFO Mål 2013-2016 Gol skule sine mål er identiske med Mål for skulen i Gol,

Detaljer

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114

Handlingsplan 2013 2016. AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114 Handlingsplan 2013 2016 AVDELING 29 Gol ungdomsskule ANSVAR: 3114 3114: Gol ungdomsskuleskule Handlingsprogram Økonomiplan GOL UNGDOMSSKULE Mål 2013-2016 Gol ungdomsskule sine mål er identiske med Mål

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017. Ynskjer frå avdelingane nye investeringstiltak som aukar standard

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017. Ynskjer frå avdelingane nye investeringstiltak som aukar standard HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane nye investeringstiltak som aukar standard Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.06.2013 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 13/01913-10

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM Ynskjer frå avdelingane nye driftstiltak vanleg drift

HANDLINGSPROGRAM Ynskjer frå avdelingane nye driftstiltak vanleg drift HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane nye driftstiltak vanleg drift Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.06.2013 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 13/01913-10 Kopi:

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane

INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER. Framlegg frå avdelingane INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERER Framlegg frå avdelingane BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR Tiltaknr.: BYG-I-001-4400 Nye vindauge Gol ungdomsskule Prioritetsnr. 1 Utskifting av vindauge ved Gol ungdomsskule

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr. INV-EFF-3430-171 Carport heimesjukepleien Prioritetsnr. Inve1 Prosjekt 171 Tiltak(beskriving Carport til 6 bilar heimesjukepleien nøkkelord) Art/År 2016 2017 2018 2019 Totalt: INVESTERING (BRUTTO):

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE DRIFTSTILTAK NYE DRIFTSTILTAK Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Leasing av kyrkjegardskøyretøy nøkkelord): Art/År 2016 2017 2018 2019 DRIFT (BRUTTO): 10000 10999 11000 12999 42 000 42 000 42 000 42 000 13000 13999

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår)

Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår) Gol ungdomsskule (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområde storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 28,9 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer Stillingsh. (2015) Fråvær 2015 3114 Gol ungdomsskule

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING

PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING PLAN FOR KOMPETANSE- UTVIKLING 2012-2015 VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og vidareutdanning i grunnskulen i Norddal kommune 2012-2015 Kompetanse for betre resultat

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå avdelingane Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000 Sekretariatet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for.

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar. for. Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for mottak, språkopplæring og integrering av framandspråklege elevar for Gimle skule 1 Lovverk Opplæringslova Føremålet med denne planen Rutinane skal

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysværvåg barne- og ungdomsskule Tysværvåg barne- og ungdomsskule Handlingsplan 2011-2012 MÅLSETJINGAR 10.08.11 Skulen sin visjon Elevar og tilsette jobbar saman i trygghet og trivsel for å skaffa seg lærdom, erfaring og evne til samspel.

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

AVDELING 27 Gol skule og SFO. ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk)

AVDELING 27 Gol skule og SFO. ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk) INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk) Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Granvin herad Granvin barne- og ungdomsskule November 2017 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2016 2019

Handlingsprogram og økonomiplan 2016 2019 Handlingsprogram og økonomiplan 2016 2019 Budsjettdirektiv Handlingsprogram med tiltak frå avdelingene Budsjettdirektiv Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram og Økonomiplan 2016 2019: 1 Generelt 1.1 Status

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Opplæringslova 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune Husnes ungdomsskule 1 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Rettsleg grunnlag for tilsynet... 3 3. Tema for

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Barneskulane i Husnes ungdomsskulekrins uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 9 alternativ for vidare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer