qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Barneskulane i Husnes ungdomsskulekrins uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 9 alternativ for vidare drift. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Kvinnherad kommune. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

2 Alternativ 1 ; Sunde inn i REHAB Undarheim Alternativ 1 er rehabilitering av Undarheim skule. Dei to brakkene vert erstatta men nybygg og det blir bygt nytt garderobeanlegg. Elevane ved Sunde skule får Undarheim skule som nærskule. Det blir fire barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Rehabilitering av gamle Undarheim skule. Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 350 Om lag 15 Om lag 23 Areal Samla arealbehov Tilbygg Kommentarar 4777 kvm 1943 kvm Nytt garderobeanlegg for symjehall/gymsal ligg i tala Admin. Adm ressurs Kommentarar Om lag 200 % adm Administrasjonsressursen blir redusert samanlikna med ressursbruken samla på dei to skulane i dag. Leiargruppe med rektor og inspektørar Pedagogikk og organisering Eit gjennomsnitt på 23 elevar pr klasse ligg godt under maks tal (28). Skulebygget blir noko rehabilitert, men det kjem også ein del nybygg som kan utløysa meir fleksible ordningar og organisering. Elevtalet pr trinn er opp mot 50 elevar. Det blir to klassar pr trinn. Trafikk-skyss Auka kostnader Kr Lengste avstand 4,8 km 8 min Kommentarar: Avstanden til ny skule blir for ein del av elevane under 4 km, og det er såleis ikkje alle som treng skuleskyss. Det er fin gang og sykkelveg for dei fleste elevane. Årsaken til låg auke i skysskostnader, er at mange elevar ved Sunde skule har skuleskyss grunna farleg skuleveg. Idrett I rehabiliteringsskostnadane ligg areal til gymanlegg. Innsparing Klassar og adm Kommentar klassar 5 klassar innsparing 23% adm Byggkostnad Rehabilitering Tilbygg Samla kostnad Kr Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

3 Konsekvens Ved å velja alternativ 1, vert ein barneskule i Husnes ungdomsskulekrins lagt ned. Det er att tre skular som treng rehabilitering. Dette vil innebera store kostnader framover. FDV kostnadane (straum, reinhald, vedlikehald) for fire bygg vert vidareført. Dei 350 elevane ved den rehabiliterte Undarheim skule, vil ha bra fysiske tilhøve, men det er framleis 250 elevar i krinsen som har bygg som treng rehabiliterast. Alternativ 1 fører til at dei to fådelte skulane i Husnes ungdomsskulekrins vert uendra. Skulane har elevar, er firdelte og har sju klassetrinn i fire klassar. Dei fådelte skulane har store utfordringar når ressursane går ned og det blir fleire aldersgrupper samla med ein lærar i dei fleste fag. Elevane ved Bringedalsbygda skule har Uskedalen som nærskule dersom skulen i Herøysundet vert lagt ned. Kommunestyret kan fatta vedtak om at elevane skal ha Undarheim skule som nærskule ved ei nedlegging. Bringedalsbygda skule kan eventuelt leggjast til Uskedalen skule ved eit seinare høve, og Skarveland skule kan leggjast til Valen. Uskedalen og Valen har då trong for omfattande utviding og rehabilitering.

4 Alternativ 2. Sunde og Bringedalsbygda inn i REHAB Undarheim Alternativ 2 er ei rehabilitering av Undarheim skule. Dei to brakkene vert erstatta med nybygg og det blir bygd nytt garderobeanlegg. Elevane ved Sunde skule og Bringedalsbygda skule får Undarheim skule som nærskule. Det blir to barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Rehabilitering og utbygging av Undarheim skule. Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 420 Om lag 18 Om lag 23 Areal Samla arealbehov Tilbygg Kommentarar 5686 kvm 2852 kvm Bygningsmassen i dette alternativet blir så stor at tomta truleg må utvidast. Admin. Adm ressurs Kommentarar Om lag 250 % leiing Administrasjonsressursen blir redusert samanlikna med det ein samla brukar på dei tre skulane Det vil bli fleire personar i administrasjonen. Pedagogikk og organisering Ein skule med rundt 420 elevar Gjennomsnitt på 23 elevar i klassen. Det blir om lag 60 elevar på kvart klassetrinn Det blir 2 3 klassar på kvart trinn. Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: Kr km 16 min På Sunde og i Bringedalsbygda er det i dag mange born som har skuleskyss grunna farleg skuleveg. Skyss til symjeopplæring fell bort Idrett I rehabiliteringsskostnadane ligg areal til gymanlegg. Innsparing Klassar og adm Kommentar Klassar 6 klassar innsparing 56 % adm Byggkostnad Rehabilitering Tilbygg Samla kostnad Kr Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

5 Konsekvens Ved dette alternativet, ligg det til grunn at Skarveland skule vert lagt til Valen skule. Det vil då vera to barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Ein skule med 180 elevar på Valen og ein barneskule med 420 elevar på Husnes, gjev to fulldelte barneskular i denne delen av kommunen. Det er ein føresetnad at ein må sjå på utbygging/rehabilitering av Valen skule. Ein vil då ha behov for 2200 kvm. Valen skule er i dag på 1884 kvm. Samla kostnad med rehabilitering og tilbygg på 300 kvm er ca kr Ved eit nytt skulebygg i Valen vil ein ha trong for 2000 kvm. Samla kostnad vil bli kr Med eit større elevtal på Valen skule må trafikktryggleiken i samband med parkering og levering av elevar vurderast.

6 Alternativ 3. Sunde, Valen, Bringedalsbygda og Skarveland inn i REHAB Undarheim Alternativ 3 er ei rehab/tillbygg av Undarheim skule. Dei to brakkene vert erstatta med nybygg, og det blir bygd nytt garderobeanlegg. Elevane ved Sunde skule, Bringedalsbygda skule, Valen skule og Skarveland skule får Undarheim skule som nærskule. Det blir ein barneskule i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Rehabilitering og tilbygg av Undarheim skule Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag Om lag 24 Om lag 24 Areal Samla arealbehov Tilbygg Kommentarar 7152 kvm 4318 kvm Tilbygget er i overkant stort til å få plass på tomta. Admin. Adm ressurs Kommentarar 300 % adm Det er mykje å spara på administrasjon og sekretærhjelp 100% sekretær i alternativ 3 samanlikna med nosituasjonen. Pedagogikk og organisering Det blir tre - fire klassar på kvart trinn. Det blir elevar på kvart trinn. Elevane kan organiserast i ulike/variable grupper, men det føresetnad at bygget er fleksibelt. Dette er mykje lettare å få til med eit nytt bygg. Det er viktig med gode garderobetilhøve for elevane. Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: Kr Om lag 20,4 km Lengste avstand er 24 km for borna 25 min som bur lengst inne i Holmedal. Idrett I rehabiliteringsskostnadane ligg areal til gymanlegg. Innsparing klassar Klassar og adm 11 klassar innsparing 181 % adm Kommentarar Mange av skulane har sekretærstillingar som vert spart inn i tillegg Byggkostnad Rehabilitering Tilbygg Samla kostnad Kr Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

7 Konsekvens Det blir berre ein barneskule i Husnes ungdomsskulekrins. Det blir reduksjon av fire skulebygg når det gjeld vedlikehald, reinhald og oppvarming. Det totale bygningsarealet blir om lag halvert i høve arealet ein nyttar i dag. For dei minste borna som skal reisa frå Holmedal til Husnes, vert det lang skuleveg. Ved val av dette alternativet, må trafikktilhøva både når det gjeld parkering og bussplass vera godt utbygt og tilrettelagt for borna som skal hentast og leverast. Det er trong for nye parkeringsplasser for tilsette. Uteområdet til elevane må utvidast.

8 Alternativ 4. Sunde, Valen inn i REHAB Undarheim Alternativ 4 er rehabilitering/ tilbygg av Undarheim skule. Dei to brakkene vert erstatta med nybygg og det blir bygd nytt garderobeanlegg.elevane ved Sunde skule og Valen skule får Undarheim skule som nærskule. Det blir tre skular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Rehabilitering og tilbygg av Undarheim skule. Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 460 Om lag 21 Om lag 22 Areal Samla arealbehov Tilbygg Kommentarar 6080 kvm 3246kvm Dette betyr at nybyggdelen blir vesentleg større enn den gamle. Admin. Adm ressurs Kommentarar 250 % leiing 100% sekretær Innsparing på sekretærhjelp samanlikna med nosituasjonen. Innsparing på administrasjonsressursar samanlikna med nosituasjonen. Pedagogikk og organisering Elevtalet i alternativ 4, held seg godt innafor det som er normal storleik på skular. Om lag 65 elevar på kvart trinn og tre parallellar. Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: Kr ,8 km 13 min Over 200 elevar skal fraktast til og frå Undarheim skule med buss,og det er naudsynt med ein godt organisert bussplass. Det er også trong for meir parkeringsplass for eit auka antal tilsette. Idrett I rehabiliteringsskostnadane ligg areal til gymanlegg. Innsparing Klassar Kommentar Klassar 6 klassar 73 % adm I tillegg blir det spart inn ein del sekretærhjelp Byggkostnad Rehabilitering Tilbygg Samla kostnad Kr Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

9 Konsekvens Med dette alternativet er det dei største skulane som blir slått saman. Både Skarveland og Bringedalsbygda er fådelte skular og er ikkje med i alternativet Det blir tre barneskular i Husnes ungdomsskulekrins; ein stor skule og to små. Det er uheldig for samarbeid og utvikling at skulane i området blir så ulike i storleik Det er ei utfordring at det er att to fådelte skular med fire klassar kvar. Dei fådelte skulane har store utfordringar når delingsressursen går ned og dei må ha fleire aldersgrupper samla i fleire fag.

10 Alternativ 5; NYTT BYGG for Sunde og Undarheim Alternativ 5 er nytt skulebygg på Husnes. Det ligg gymsanlegg til skulen. Elevane frå Undarheim skule og Sunde skule får nytt skulebygg. Det blir fire barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Nytt bygg på ny tomt Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 350 Om lag 15 Om lag 23 Areal Samla arealbehov Nybygg Kommentarar 4277kvm 4277kvm Elevane får eit heilt nytt skulebygg Admin. Adm ressurs Kommentarar Om lag Adm 200 % Sekr 100 % Administrasjonsressursen vil bli redusert samanlikna med noverande ressursbruk Pedagogikk og organisering Trafikk-skyss Gjennomsnittleg 23 elevar i klassane. Dette er noko under maks tal (28) Det blir om lag 50 elevar på kvart årstrinn. Det er mogleg å passe bygget til slik at ein kan dela elevane inn i større og mindre grupper etter behov. Dette er no fullt mogleg etter opplæringslova, men dei fleste gamle bygg har ikkje fleksibilitet nok til at ein kan nytte ut dette. (Skyvedørar små og store rom) Med fleire elevar på same trinn er det større moglegheit for å gje spesialundervisning og særskild norskopplæring i små grupper i staden for at elevar får denne hjelpa åleine. Auka Lengste Kommentarar: kostnader Kr avstand 4,8 km 8 min Avstanden til ny skule blir for mange elevar under 4 km, og det er såleis ikkje alle som treng skuleskyss. Det er trygg gang- og sykkelsti frå Sunde til Husnes. Mange elevar frå Sunde har pr i dag skuleskyss til skulen grunna farleg skuleveg. Dette er årsaka til at skysskostnadane ikkje aukar meir. Idrett Det bør vurderast om ein ny idrettshall på Husnes skal leggjast til den nye skulen. Innsparing Klassar Kommentar Klassar 5 klassar innsparing 23 % adm I tillegg kjem innsparing av ein del sekretærhjelp Byggkostnad Rehabilitering Nybygg Samla kostnad Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr kvm Årskostnad pr elev

11 Konsekvens Med alternativ 5 vert Sunde skule lagt ned. Det blir ein ny skule og det er då att tre skular i Husnes ungdomsskulekrins som etter kvart treng rehabilitering. Det blir fire skulebygg å driva vidare. Det er ei utfordring at det er att to fådelte skular med fire klassar kvar. Dei fådelte skulane har store utfordringar når delingsressursen går ned og dei må ha fleire aldersgrupper samla i fleire timar. Bringedalsbygda skule kan eventuelt leggjast til Uskedalen skule ved eit seinare høve, og Skarveland skule kan leggjast til Valen. Uskedalen og Valen har då trong for omfattande utviding og rehabilitering Undarheim skule kan nyttast vidare til andre funksjonar. Kommunen har stor trong for kontorplasser og bustader mm i denne delen av kommunen.

12 Alternativ 6. NYTT bygg for Sunde, Undarheim, Bringedalsbygda, Alternativ 6 er eit nytt skulebygg på Husnes. Det skal byggjast gymanlegg til nybygget. Elevane frå Undarheim skule, Sunde skule og Bringedalsbygda skule får nytt skulebygg. Det blir to barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Nybygg på ny tomt Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 420 Om lag 18 Om lag 23 Areal Samla arealbehov Nybygg Kommentarar 5186 kvm 5186 kvm Det kjem eit nytt skulebygg. Admin. Adm ressurs Kommentarar 250 % leiing 100 % sekr Administrasjonsressursen vil vera monaleg lågare samanlikna med det ein nyttar på dei tre skulane i dag. Pedagogikk og organisering Ein skule med rundt 420 elevar er innafor det som blir rekna som ein normalt stor skule. Med eit gjennomsnitt på 23 elevar i klassen er det rom for god støtte til elevane. Det vert omlag 60 elevar på kvart årstrinn. Det er mogleg å passe bygget til slik at ein kan dela elevane inn i større og mindre grupper etter behov. Dette er no fullt mogleg etter opplæringslova, men dei fleste gamle bygg har ikkje fleksibilitet i storleik til at ein kan nytte ut dette. Med fleire elevar på same trinn er det større moglegheit for å gje spesialundervisning i små grupper i staden for at ein får denne hjelpa åleine Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: kr 15 km 16 min Idrett På Sunde og i Bringedalsbygda er det i dag mange born som har skuleskyss grunna farleg skuleveg. Skyss til symjeopplæring fell bort for to skular. Det bør vurderast om ein ny idrettshall på Husnes skal leggjast til den nye skulen. Innsparing Klassar og adm Kommentar Klassar 6 klassar 56 % adm Innsparing av noko sekretærhjel kjem i tillegg Byggkostnad Rehabilitering Nybygg Samla kostnad 5186 kvm Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr kvm Årskostnad pr elev

13 Konsekvens Ved dette alternativet, ligg det til grunn at Skarveland skule vert lagt til Valen skule. Det vil då vera to barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Ein skule med 150 elevar på Valen og ein barneskule med 420 elevar på Husnes, gjev to fulldelte barneskular i denne delen av kommunen. Det er ein føresetnad at ein må sjå på utbygging/rehabilitering av Valen skule. Etter storleiken på den nye elevgruppa, vil ein ha behov for 2200 kvm. Valen skule er i dag på 1884 kvm. Med eit større elevtal på Valen skule må trafikktryggleiken i samband med parkering og levering av elevar vurderast. Undarheim skule kan nyttast vidare til andre funksjonar. Kommunen har stor trong for kontorplasser og bustader mm i denne delen av kommunen.

14 Alternativ 7 NYTT bygg for Sunde, Undarheim, Bringedalsbygda, Skarveland, Valen Alternativ 7 er eit nytt skulebygg på Husnes. Det skal byggjast gymanlegg til nybygget. Elevane frå Undarheim skule, Sunde skule, Bringedalsbygda skule, Valen skule og Skarveland skule får nytt skulebygg. Det blir ein barneskule i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Nytt skulebygg på ny tomt Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 600 Om lag 24 Om lag 24 Areal Samla arealbehov Nybygg Kommentarar 6652 kvm 6652kvm Alle barneskuleelevane i Husnes ungdomsskulekrins får nytt skulebygg Admin. Adm ressurs Kommentarar Pedagogikk og organisering 300 % leiing 100 % sekretær Det er mykje å spara på administrasjon og sekretærhjelp i alternativ 7, samanlikna med nosituasjonen. Ei leiargruppe med rektor og fleire inspektørar. Ein skule med rundt 600 elevar er nytt i Kvinnherad kommune Gjennomsnittleg 24 elevar i klassane Det vert om lag 85 elevar på kvart årstrinn. Eit nytt bygg vil vera tilpassa behov for fleksibel gruppestorleik. Med fleire elevar på same trinn er det større moglegheit for å gje spesialundervisning og særskilt norskopplæring i små grupper i staden for at ein får denne hjelpa åleine Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: Kr ,4 km 25 min Med dette alternativet vil elevar koma med skuleskyss til skulen. Det må byggast nye trygge løysingar for bussplass og parkering ved den nye skulen Idrett Det bør vurderast om ein ny idrettshall på Husnes skal leggjast til den nye skulen. Innsparing Klassar og adm Kommentar Klassar 11 klassar 181 % adm Innsparing av sekretærhjelp kjem i tillegg. Byggkostnad Rehabilitering Nybygg Samla kostnad 6652 kvm Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

15 Konsekvens Alle elevane i Husnes ungdomsskulekrins går på same barneskule. Kostnader til straum, vedlikehald og reinhald ved fem gamle skular vert erstatta med ein ny skule. Undarheim skule kan nyttast vidare til andre funksjonar. Kommunen har stor trong for kontorplasser og bustader mm i denne delen av kommunen. Området rundt Undarheim skule kan nyttast til andre formål

16 Alternativ 8. NYTT bygg for Undarheim, Sunde, Valen, Alternativ 8 er eit nytt skulebygg på Husnes. Elevane frå Undarheim skule, Sunde skule og Valen skule får ny skule. Det skal byggjast gymanlegg til nybygget. Det blir tre barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Nytt skulebygg på ny tomt. Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 456 Om lag 21 Om lag 22 Areal Samla arealbehov Nybygg Kommentarar 5580 kvm 5580 kvm Alternativ 8 gir nytt skulebygg til 456 elevar Admin. Adm ressurs Kommentarar 250 % leiing Det betyr at det blir fleire personar i adm som kan dela 100 % sekr på oppgåvene. Pedagogikk og organisering Alternativ 8 er ein skule med rundt 420 elevar. Gjennomsnittleg 22 elevar i klassen Det vert omlag 60 elevar på kvart årstrinn. Eit nytt bygg vil vera tilpassa behov for fleksibel gruppestorleik. Med fleire elevar på same trinn er det større moglegheit for å gje spesialundervisning og særskild norskopplæring i små grupper i staden for at elevar får denne hjelpa åleine. Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: Kr ,8 km Over 200 elevar skal koma med buss 13 min Idrett Det bør vurderast om ein ny idrettshall på Husnes skal leggjast til den nye skulen. Innsparing Klassar Klassar + adm 6 klassar 73 % adm Kommentar Innsparing av sekretærhjelp kjem i tillegg. Byggkostnad Rehabilitering Nybygg Samla kostnad Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr Årskostnad pr kvm elev

17 Konsekvens Med alternativ 8 er dei største skulane i området slått saman. Både Skarveland og Bringedalsbygda er fådelte skular og blir i alternativ 8, uendra. Det blir tre barneskular i Husnes ungdomsskulekrins; ein stor skule og to små fådelte. Skulane i området blir svært ulike i storleik. Det er ei utfordring at det er att to fådelte skular med fire klassar kvar. Dei fådelte skulane har store utfordringar når ressursane blir reduserte. Dei må ha fleire aldersgrupper samla med ein lærar. Undarheim skule kan nyttast vidare til andre funksjonar. Kommunen har stor trong for kontorplasser og bustader mm i denne delen av kommunen.

18 Alternativ 9. NY Undarheim skule Alternativ 9 er eit nytt skulebygg på Husnes. Elevane frå Undarheim får ny skule. Det skal byggjast gymanlegg til nybygget. Det blir fem barneskular i Husnes ungdomsskulekrins. Bygg Nytt skulebygg for Undarheim skule Elevar klassar Antal elevar Antal klassar Snitt elevar pr klasse Om lag 230 Om lag 13 Om lag 18 Areal Samla arealbehov Nybygg Kommentarar 3018 kvm 3018 kvm Det vert ny skule for elevane på Husnes. Med å byggja ny skule får ein redusera areal med 2000 kvm Admin. Adm ressurs Kommentarar 150% leiing Bruk av ressursar til adm blir uendra. Undarheim skule 100% sekretær har fleire tilsette i leiinga. Pedagogikk og organisering Med å få eit bygg som er meir fleksibelt i bruk, vil ein kunna organisera undervisninga med ulike storleikar på grupper etter behov. Trafikk-skyss Auka kostnader Lengste avstand Kommentarar: 0 Som før Idrett Innsparing Klassar Undarheim skule har svært låge skyssutgifter. Alt blir uendra når det gjeld skyss. Det bør vurderast om ein ny idrettshall på Husnes skal leggjast til den nye skulen. Klassar Kommentarar: Dette alternativet gjev ingen innsparingar i klassar eller i administrasjon. Byggkostnad Rehabilitering Nybygg Samla kostnad Kr Kr Kostnader Drift - bygg FDV-kost kvm år Kapitalkost kvm år Årskostn pr kvm Årskostnad pr elev Konsekvens Med å gå for alternativ 9 får ein ny skule på Husnes. Det vert ingen innsparingar i klassar og det er fortsatt fem skular i Husnes ungdomsskulekrins. Dei fire andre skulebygga i Husnes ungdomsskulekrins treng oppgradering Undarheim skule kan nyttast vidare til andre funksjonar. Kommunen har stor trong for kontorplasser og bustader mm i denne delen av kommunen.

19

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret /11 Olav Mongstad Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 1.1.011 187/11 Olav Mongstad. Saksansv.: Olav Mongstad Arkiv: FA-B11 Arkivsaknr: 11/981 - Høring - forslag

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013

HØYRINGSNOTAT. Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 HØYRINGSNOTAT Konsekvensutgreiing av mogeleg nedlegging av Litlabø skule frå skuleåret 2012-2013 3 BAKGRUNN Vedtaket som omfattar Litlabø skule lyder etter kommunestyret si handsaming 15. desember 2011

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/794 HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2011 Sak: 121/11 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Arkivsak: 11/794 Tittel: HØYRING - NASJONAL BESTEMMING OM LÆRARTETTLEIK I GRUNNSKOLEN Behandling:

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune -

Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune - Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune - Innhold 1 Bakgrunn og mandat... 2 2 Skulane... 2 2.1 Status elevtal årsverk ressursar til spesialpedagogiske tiltak... 2 2.2 Elevtalsutviklinga framover

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune.

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Forskriftene regulerer: 1. Omfanget av grunnskuleopplæringa. 2. Målformer i grunnskulen. 3. Ordensreglement. 4. Skulen (krinsgrenser). 1 Punkt

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune Høyringsdokument Rettleiande forskrift om krinsgrenser Stord kommune 18.02.2014 Innhald BAKGRUNN:... 3 1 LOKALE TILHØVE... 3 1.1 Utgangspunkt-mandat.... 3 1.2 Budsjett 2014 for Stord kommune... 3 1.3 Utfordringar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458 Grunnskuleressursane - ny fordelingsmodell gjeldande frå 01.08.10 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Klepp kommune ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/550-116 26979/14 B13 OPP/OPP/TRP BARNEHAGE- OG SKULEBRUKSPLAN

Detaljer

Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015

Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015 1 Vedlegg til kommunedelplan for skulebruk 2016 2028: Framlegg til lokal forskrift Versjon august 2015 Lokal forskrift om krinsgrenser i Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune 2015 2 Innhald Bakgrunn...

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

ALTERNATIVE SKULESTRUKTURAR I VOSS KOMMUNE RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE

ALTERNATIVE SKULESTRUKTURAR I VOSS KOMMUNE RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE ALTERNATIVE SKULESTRUKTURAR I VOSS KOMMUNE RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE ALTERNATIVE SKULESTRUKTURAR Innhald 1.0 Bakgrunn...3 2.0 Eksisterande skular og skulestruktur i kommunen...5 3.0 Alternative skulestrukturar

Detaljer

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt.

Dei andre områda me satsar på vil gå fram av programmet vårt. Kjære veljar! Ein politikar si hovudoppgåve er å vera til for folk der folk bur. Fusa kommune er ein flott kommune med eitt stort potensiale. Ei viktig sak for meg og Fusa Ap i kommande periode er å satsa

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013 finn.arne.askje@tokke.kommune.no

Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013 finn.arne.askje@tokke.kommune.no Tokke kommune 11# Kultur- og Oppvekstetaten Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 Skien 3kob 9Vor)G HE r\) Dvkkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/272-4 Finn Arne Askje,35075220 16.02.2013

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

NOTAT. Til Dato: 17.12.02 Frå Dag Storås Vår ref: 9900876-38/212.02//DAST. Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova - 17.12.

NOTAT. Til Dato: 17.12.02 Frå Dag Storås Vår ref: 9900876-38/212.02//DAST. Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova - 17.12. NOTAT KVA HERAD SKULEKONTORET Til Dato: 17.12.02 Frå Dag Storås Vår ref: 9900876-38/212.02//DAST Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova - 17.12.02 Frå 01.08.03 gjeld følgjande retningsliner

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Arsmelding Valen skule

Arsmelding Valen skule Arsmelding 2015. 1. Presentasjon av verksemda: har 116 elevar. Det er 22 tilsette på verksemda. Rektor, 15 lærarar, 7 assistentar og ei merkantil i 30% Stillingane dekkjer til saman 1817% stilling. Derav

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636

Saksframlegg. Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Saksframlegg Sakshandsamar: Arvid Haukereid Arkiv: MTR 17 og 19/23 m.fl. Arkivsaksnr.: 08/2636 Sogndal Vidaregåande Skule, byggetrinn 1 Søknad om rammeløyve og dispensasjon frå reguleringsplanen. * Tilråding:

Detaljer

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010

Kommunal eller privat drift av barnehagar. Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Kommunal eller privat drift av barnehagar Økonomiavdelinga 16. februar 2010 Bakgrunn Budsjettvedtak 2010, pkt. 14 b). Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram oversikt for eit alternativ med privat/offentleg

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE FORELDRE FOR MEKLING

MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE FORELDRE FOR MEKLING MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE KVIFOR MEKLING? PARFORHOLDET TEK SLUTT, MEN FORELDRE- SKAPET SKAL HALDE FRAM KVA SEIER LOVA OM MEKLING? Denne brosjyren skal vere ei hjelp

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE.

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. INNHALD: Presentasjon av skisseprosjekt: Ny Osterøy vidaregåande skule. Utarbeida av Wiberg as, arkitektur

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Kommunedelplan for skulebruk

Kommunedelplan for skulebruk Kommunedelplan for skulebruk 2016 2028 Kvinnherad kommune August 2015 Planframlegg til høyring i perioden 24.08. - 05.10.2015 1 Kommunedelplan for skulebruk 2016-2028 Innhald 1. Samandrag og konklusjon...

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer