Strategi med handlingsplan for Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi med handlingsplan for Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark"

Transkript

1 Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift: Strategi med handlingsplan for Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Versjon 1.1, utarbeidet av sekretariatet (Ola Rostad, Tretorget AS, 1. Prosessen bak bransjeprogrammet, strategi og handlingsplan Prosessen bak programmet er tidligere fyldig beskrevet i Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark av 16. april 2004 og i forrige Strategi med handlingsplan av 7. april For prosessen bak denne handlingsplanen viser en også til Rapport for 2005 av 7. mars Her gis kun en kort oppsummering og informasjon om prosessen bak denne utgaven av Strategi med handlingsplan. Trebransjen i Hedmark ble rammet hardt av omleggingen i arbeidsgiveravgift. Når det fra KRD sin side ble signalisert at det var ønskelig med bransjerettede kompensasjonstiltak, tok Tretorget AS initiativ til et bransjeprogram for trenæringen i Hedmark. Etter en omfattende prosess stilte bransjeorganisasjonene og sentrale virksomheter i Hedmark seg bak søknaden om et bransjeprogram: Østlandske Trevarefabrikkers Forening, Trelastindustriforening Øst, Forestia AS, Glommen og Mjøsen skogeierforeninger. Det samme gjorde Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, NHO Innlandet har og de regionale styringsgruppene for RDA-midlene i Hedmark. Styringsgruppen i Fjellregionen ikke stilt seg bak at bransjeprogrammet finansieres direkte av den fylkesvise rammen, men også de er positive til et tiltak som bransjen selv ønsker. Et sentralt grunnlag for bransjeprogrammet har vært Skog- og trefylket Hedmark: Strategi for en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene som var resultatet av en prosess FMLA Hedmark initierte og ledet. Videre ble det tatt hensyn til andre regionale og nasjonale prioriteringer som næringen stod bak. Ved utarbeidingen av forrige Strategi med handlingsplan ble prioriteringene også koordinert med resultatene fra Arena skog og tre i Innlandet Programstyret har på eget initiativ fulgt opp ønsket fra blant annet Arena Skog- og Tre i Innlandet 2010 om å begrense antall arenaer for samhandling mellom sentrale bransjeaktører og det offentlige/virkemiddelapparatet. Programstyret for Bransjeprogrammet Trefylket overtok derfor fra og med mai 2005 også funksjonen som styringsgruppe for ARENA-prosjekt Trepiloten. Programstyret er på denne måten blitt den sentrale bransjearenaen på fylkesnivå. Det er ellers gitt innspill til Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark om at en eventuell videreføring av Arena Skog- og Tre i Innlandet 2010 bør diskutreres med programstyret før en iverksetter andre aktiviteter. Tilsvarende er styret i Tretorget AS avviklet som bransjearena. For å både å videreutvikle og for å forankre strategi og handlingsplan bredere blant bransjeaktørene, har programstyret ønsket å gjennomføre et dialogmøte der alle bransjeaktører ble invitert. Dette møtet lot seg først avholde 25. januar Det var en givende samling med eksterne innledere innenfor de ulike programområdene. Det hadde vært ønskelig med en enda bredere deltakelse fra bedrifter som ikke er direkte involvert i 1

2 styringen i programmet. Det vil bli vurdert videre hvordan en skal kunne oppnå en slik deltakelse. Hensikten med et slikt dialogmøte er å vise at en ønsker at prosessene i programstyret skal være åpne og at en ønsket å skape en mulighet for å la andre involvere seg. 2. Programmets organisering Programstyret har som oppgave å fastsette konkrete mål for programmet, legge detaljerte strategier/planer og budsjett samt å følge opp at disse blir fulgt. Programstyret har ellers ansvaret for en dynamisk utvikling av programmet. Videre vil programstyret følge opp at prosjektene som skal inngå i programmet er orientert mot programmets formål. Programstyret har vært opptatt av sin egen sammensetning i forhold til formålet med programmet. Dette har resultert i at det har vært arbeidet med å utvide programstyret med en representant for nasjonale FoU-miljø og en representant for regionale utdanningsutdanningsinstitusjoner. Olav Gislerud (Norges Forskningsråd) er utpekt som representant for nasjonale FoU-miljø, mens det foreløpige ikke har vært mulig å finne en ønsket løsning for regionale utdanningsinstitusjoner. Programstyret har ellers drøftet en utvidelse av programstyret med representanter for trebrukerne (byggherrer, arkitekter og byggentreprenører), uten at en her har foreløpig har konkludert. En har videre også drøftet programstyrets sammensetning ut fra ønsket om representativitet også for Nord- Østerdal. Utvidelsen av programstyret med representanter fra nasjonale FoU-miljø og regionale utdanningsutdanningsinstitusjoner var et ledd i sammenslåingen av styringsgrupper, men var også en konsekvens av opplevde behov i arbeidet i programstyret. I løpet av 2005 har programstyret skiftet leder. Ny leder er disponent Leif Arve Ulfsbøl, Eidskog Stangeskovene AS. Dagens sammensetning av programstyret framgår av vedlegg 1. Innovasjon Norge Hedmark forvalter tildelte midler og foretar kontroll mot regelverk mv. Ordningens rutiner baserer seg på de rutiner som ellers er utviklet i samarbeid mellom Innovasjon Norge Hedmark og næringslivet i Glåmdal. Ved at saksbehandler i Innovasjon Norge, Per Ottar Walderhaug, både deltar i programstyrets møter og i alle møter i lokale styringsgrupper for RDA-midler i Hedmark, sikres en god koordinering mot regionale tiltak som også kan være bransjerettede. Innovasjon Norge Hedmark bærer selv sine kostnader med dette arbeidet gjennom ordinære tildelinger. ARENA-prosjektet Trepiloten finansierte sekretariatet i første halvår Programstyret støttet at det ble sendt en søknad om videreføring av ARENA-prosjekt Trepiloten, og programstyret besluttet å bidra med 50 % av finansieringen av prosjektet for 2. halvår 2005 og for Beklageligvis sa programstyret for ARENA i sitt møte 28. september nei til å videreføre Trepiloten som en del av ARENA-programmet. Etter dette har programmet oppnådd regional medfinansiering fra Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge Hedmark for sekretariatsfunksjonen som er organisert som et eget prosjekt: Tretorget en viktig brikke i Trefylket. Sekretariat for programmet er Ola Rostad, Tretorget AS. For 2006 er det avsatt midler til om lag 50 % stilling i tillegg. Arbeidet i programmet følges fortsatt opp av forskere fra Østlandsforskning og NIBR som en del av den aktivitet VS2010 Innlandet har i forhold til treklyngen i Hedmark. 3. Programmets formål og satsingsområder Programmets formål og satsingsområder ligger fast. Programmet skal være orientert mot de tiltak som på en best mulig måte gir kompensasjon for bortfallet av variabel 2

3 arbeidsgiveravgift. Dette er tiltak som bidrar til å bedre bedriftenes konkurranseevne på kort og lang sikt og som ikke fanges opp på annen måte (herunder tiltak finansiert av regionale DA-midler). Programmet skal inneholde prosjekter som gagner bransjen og ikke kun enkeltbedrifter. Ofte vil det her være tale om fellesgoder som pr definisjon gagner næringsmiljøet som helhet, men ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt for den enkelte bedrift å investere i. Programmet har følgende satsingsområder (programområder): Transport Trebruk Rekruttering, kompetanse og innovasjon For bakgrunnen for programmet og begrunnelse for valg av disse områdene viser en til programbeskrivelsen av 16. mars Mål og strategier Programmets hovedmål, delmål ligger fast, men på bakgrunn av første driftsår er det foretatt noen mindre endringer i forhold til strategier. Disse er angitt i kursiv. Hovedmål: Bransjeprogrammet Trefylket skal utløse kompenserende tiltak som for skog- og trebransjen: - bidrar til å bedre bedriftenes konkurranseevne på kort og lang sikt - øker verdiskapingen Generelle strategier: Programmet skal bidra til å sikre og utvikle næringens positive miljøprofil. Programmet skal bidra til å gi bransjen og Hedmark en attraktiv og offensiv profil. En kommunikasjonsplan (markedsføringsplan) skal derfor alltid inngå i tiltaket. Midlene skal primært gå til tiltak som ikke lar seg fullfinansiere ved hjelp av andre ordninger. Tiltak som støttes skal være koordinert med andre bransjeaktiviteter regionalt og nasjonalt. Midlene skal stimulere til å søke støtte fra andre virkemiddelordninger og ikke svekke bransjens posisjon i forhold til øvrige virkemidler. Tiltak som igangsettes skal gagne hele bransjen og ikke kun enkeltbedrifter. Resultatene fra prosjekter som støttes skal derfor være åpne og tilgjengelige. Kurs, seminarer etc som støttes skal annonseres og være åpne for alle bransjeaktører i Hedmark. Programmet ønsker et aktivt samspill med private og offentlige aktører i hele fylket. Næringslivet skal spille en sentral rolle i prosessene som ligger til grunn for å foreslå/iverksette tiltak. Prosjekter og tiltak som oppnår støtte skal i sin kommunikasjon angi at Bransjeprogrammet Trefylket bidrar med finansiering. Delmål programområde transport: Bransjens samlede transportkostnader i Hedmark skal ned på nivå med Sverige innen Strategi: Programmet vil aktivt støtte arbeidet for å påvirke rammebetingelsene for virkestransport i Hedmark. I tillegg vil programmet initiere og støtte tiltak som setter bransjen i stand til gjennom effektivisering, kompetanseheving og bruk av teknologi å ta tak i de faktorene som aktørene selv kan påvirke i forhold til bransjens samlede transportkostnader. 3

4 For å sikre forankring av aktiviteter hos relevante bransjeaktører skal tiltak først og fremst iverksettes på grunnlag av søknader fra disse. Delmål programområde trebruk: Hedmark skal være internasjonalt ledende innenfor moderne trebyggeri innen Strategi: Programmet vil fremme tiltak som bidrar til at bransjen i Hedmark til å bli best på material- og produktløsninger som tilfredsstiller markedets krav til design, arkitektur, miljø og funksjonalitet. Offentlige og private bygg i Hedmark skal være vårt primære utstillingsvindu og vi vil bidra til at minimum ett signalbygg/-prosjekt blir realisert pr år. Programmet vil bidra til at gode resultater er synlige. Programmet vil bidra til nærhet til de som kan utfordre oss (byggherrer, husprodusenter, byggentreprenører, arkitekter og designere). For programområde Trebruk inngås et samarbeid med den nasjonale trebrukssatsingen: Trefokus AS. Delmål programområde rekruttering, kompetanse og innovasjon: Hedmark skal innen 2010 ha rekruttert og utviklet ledere og operatører med den beste kompetansen i bransjen. Strategi: Det skal være kult å jobbe i trebransjen i Hedmark. Hedmark skal framstå som det mest attraktive og spennende området å arbeide operativt i innenfor bransjen. Programmet skal bidra til å utvikle arbeidsplasser med innhold og oppgaver som er så attraktive at bedriftene enkelt kan rekruttere de ansatte som de har behov for. Programmet vil etablere det beste samspillet mellom næringsliv og utdanningssystem for å sikre bransjen de beste operatørene og lederne gjennom grunnutdanning og EVU (etter og videreutdanning). Programmet vil bli best på samspill og organisere ressurser og aktiviteter slik at bransjen effektivt når sine mål. Programmet har oppnådd dette når aktører fra andre områder/bransjer søker til Hedmark/vår bransje for å hente inn sine medarbeidere og ledere. For å sikre forankring av aktiviteter hos relevante bransjeaktører skal tiltak først og fremst iverksettes på grunnlag av søknader fra disse. 5. Handlingsplan for 2006 Basert på erfaringer fra 2005 og innspill som programmet har mottatt, foreslås følgende tiltak for 2006: Generelt for programmet: Etablere en ramme rundt dialogmøter slik at en sikrer forankring av strategi og handlingsplan bredere blant bransjeaktørene og får flere innspill til å videreutvikle strategi og handlingsplan. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark videreutvikle informasjonsopplegget for programmet og dets resultater (hjemmeside, nyhetsbrev og informasjonsmøter). Sammen med FMLA Hedmark ta initiativ til en felles kommunikasjonsstrategi for skog- og trebransjen i Hedmark (konf tilsvarende prosess i Trøndelag) og tilrettelegge informasjonsmateriell som bransjeaktørene kan benytte. Sammen med NHO Innlandet profilere bransjen i Hedmark i forhold til Stortinget (Hedmarksbenken). Iverksette tiltak som gjør at Bransjeprogrammet blir kjent hos relevante nasjonale aktører (Regjering, Treprogrammet og nasjonale bransjeorganisasjoner). 4

5 Videreutvikle samhandlingen med det offentlige i forhold til prosessene knyttet til Regional Utviklingsprogram for Hedmark (RUP), videreutviklingen av Strategi for Hedmarksskogbruket og iverksetting av tiltak innenfor Innlandet Bidra til at det blir igangsatt et delprosjekt i Nord-Østerdal som særlig retter seg mot de spesielle utfordringer som gjelder for skog- og trenæringen i dette området. Igangsette nettverkstiltak som bidrar til ytterligere utvikling mot en næringsklynge. Programområde transport: Fortsatt støtte prosjekt som kan bidra til at Hedmark blir prøvefylket for 56 tonns totalvekt. Ta initiativ til et prosjekt som kan bidra til å redusere grensehindre ved eksport/import av råstoff og ferdigvarer fra Sverige. Utfordre Norsk Trafikksenter til å fremme forslag til et prosjekt som reduserer driftskostnadene (drivstoffkostnadene, administrative kostnader mv) for lastebileierne. Bidra til at relevante bransjeaktører fremmer søknadsbaserte prosjekter som kan bidra til at bransjens konkurranseevne bedres. Programområde trebruk: Etablere et regionalt prosjekt i samarbeid med den nasjonale trebrukssatsingen Trefokus AS. Prosjektet skal ha fokus på økt trebruk i Hedmark gjennom kontinuerlig opplysnings- og påvirkningsvirksomhet overfor offentlige og private byggherrer, arkitekter og ingeniørmiljøer. Gi økonomisk støtte til gjennomføringen av Fehn Symposium 2006 og utvikle dialogen med arrangørene slik at et eget treopplegg kan inngå i arrangementet. Arrangere konkurranser som kåring av årets trebygg i Hedmark. Bidra til å etablere regionale møteplasser for bransjen og byggherrer, arkitekter og ingeniørmiljøer. Programområde rekruttering, kompetanse og innovasjon: Støtte prosjekter som bidrar til å konkretisere innholdet i Treteknikk Innlandet på nivå videregående skole og teknisk fagskole. Dette gjelder også prosjekt som kan bidra til effektive løsninger i forhold til bransjens behov for arbeidsplassbasert læring og etter- og videreutdanning. Støtte en film som kan promotere bransjen i forhold til ungdom. Avsløre hvor spennende og høgteknologisk bransjen faktisk er. Støtte motiveringsprosjekt som Økt begeistring for tre. Støtte en videreføring av KAN-prosjektet slik at en sammen med Høgskolen i Hedmark utvikler en metodikk som bidrar til at flere studentoppgaver blir gjennomført i bedrifter i bransjen i Hedmark. Fortsette som garantist for den traineeordningen for bransjen som er etablert gjennom Tretorget/Vikinglaugets Traineeordning og gi støtte til foretak som har trainee for første gang. Støtte videreutviklingen av et inkubatortilbud for bransjen. Bidra til at kompetansemeglingsordningen blir bedre kjent i bransjen. Bidra til at relevante bransjeaktører fremmer søknadsbaserte prosjekter som kan bidra til at bransjens rekruttering, kompetanse og innovasjon bedres. 6. Økonomisk ramme Av disponibelt beløp tildelt i 2004 og 2005 (kr 12,7 mill), er kr 3,2 mill tildelt prosjekter med en samlet kostnad på kr 7,9 mill.pr rapporterer Innovasjon Norge slik: 5

6 Kompensasjonsfondet oppdat (1.000 kr) Akk.frie m. Akk.likv. Direkte Ramme 04 Ramme 05 Prosj.kost. Søknad Bransjeprogrammet Fordelingen på de ulike aktiviteter er slik: Dato Søker Prosjekt Type Prosj kostnad Søknadsbeløp Tretorget Sekretariat Trefylket Felles Fehn/Domkirkeodden Seminar Felles KAN/HiH KAN pilot Felles Tretorget Trefylket Felles Tretorget Programområde trsp Felles Skogselskapet Hedmark Økt begeistring for tre Felles Av tildelte midler kr 3,2 mill er 0,3 mill utbetalt (de to første prosjektene på lista). Programmet baserer seg på en årlig ramme på 7 mill kr. Noe planleggingen i programstyret har tatt utgangspunkt i. Budsjettet under tar utgangspunkt i en slik tildeling også for En legger opp til at en på grunnlag av dette også vil kunne ha aktivitet både i 2007 og Budsjettet forutsettes at en sammen med involverte bedrifter blir enig om å engasjere en prosjektleder i Nord-Østerdal. Tidligste oppstart antas å være i mai (0,7 årsverk i 2006, 1,0 årsverk i 2007). Denne stillingen foreslås lokalisert i Nord-Østerdal. Prosjektbeskrivelse for stillingen ferdigstilles i samarbeid med aktørene i Nord-Østerdal. Tilsvarende for Programområde Trebruk anbefales det å rekruttere en prosjektleder for å følge opp arbeidet innenfor dette prosjektområdet. En slik prosjektleder anbefales lokalisert til Tretorget. Sekretariatet ser for seg en ressurs tilsvarende 0,7 årsverk i 2006 og 1,0 årsverk i Arbeidsoppgavene for dette prosjektet framgår av handlingsplanen for programområdet for For Programområdene Transport og Rekruttering, kompetanse og innovasjon, finnes det flere opsjoner. Budsjettrammene her er foreløpige og programstyret forbeholder seg retten til å gjøre omprioriteringer ut fra innkomne søknader. Budsjettet forutsetter at det bør være mulig å søke annen ekstern finansiering for minimum 1/3 av angitte prosjektlederressurser. I budsjettet under har en ikke listet opp søknadsbaserte prosjekter som allerede er innvilget. Dette gjelder Trebegreistringsprosjektet til Skogselskap i Hedmark og KANprosjektet til HiHm (fortsetter i første halvår 2006 innenfor eksisterende tildeling). Budsjettet baserer seg på en tildeling i 2006 lik tildeling i 2005 (dvs 7 mill kr) og at akkumulerte midler pr benyttes i Videre legger en opp til at en lykkes med å få til en samfinansiering for sekretariatet med fylkeskommunen og IN også for

7 Tiltak Prosjektsum 06 Trefylket 06 Prosjektsum 07 Trefylket 07 Programprosjekt Sekretariat (1,5 årsverk+småtiltak) Godkjent og disponert i 2005 Større fellestiltak ledet av sekretariatet PL Nord-Østerdal PL Trebruk Delsum Rammer for søknadsbaserte prosjekt Transport Trebruk Rekruttering, kompetanse og innovasjon Delsum Disponibelt /Disponert > Noe som tilsier at en har ca 6,9 mill kr disponibelt for

8 Medlemmer i programstyret Bjarne Fluto Forestia AS Vegar Strand Vara, Forestia AS Nestleder Lars Telle ØTF/NorDan AS Tor Brattengen Vara, ØTF/AS Jømna Brug Hans Jørgen Leder, Moelven Våler AS Sundby Ingmar Karlsen Vara, Moelven Østerdalsbruket AS Leder Leif Arve Ulfsbøl Eidskog Stangeskovene AS Halvard Thomassen Vara, Trysilskog AS Helge Urstrømmen Glommen Skogeierforening Per Skaare Vara, Glommen Skogeierforening Thormod Bjerke NHO/RingAlm Tre AS Per Erik Nerbråten Vara, NHO/RingAlm Tre AS Observatører Magne Sandtrøen FMLA Hedmark Liv Marit Strupstad Vara, FMLA Hedmark Arne Olav Nyberg Hedmark fylkeskommune Vakant Vara, Hedmark fylkeskommune Sven Egil Holmsen IN Hedmark Per Ottar Vara, IN Hedmark Walderhaug Olav Gislerud Norges Forskningsråd Aasmund Bunkholt FoU/Trefokus AS Vakant Utdanning/ Utdanning/ Sekretariat Ola Rostad Magne Sandtrøen Svein Frydenlund Tom Johnstad Sekretariat/Tretorget AS Vara, sekretariat/fmla Følgeforsker/Østlandsforskning Vara, Følgeforsker/NIBR Vedlegg 1 8

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/12248-3 Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Tilskudd til Østerdalskonferansen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet innvilger

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Revidert notat utarbeidet 16.4.2004 av Ola Rostad, TreTorget AS (ola@tretorget.no)

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR. 7. februar Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR 7. februar 2008 Innspill til regional strategi for skog- og tresektorene i Innlandet Deres ref.: 2007/3787 Viser til brev av 14.12.2007 fra fylkeskommunene

Detaljer

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET"

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT TREDRIVER'N I TREFYLKET Saknr. 2937/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Informasjonsmøte om VRI 3, Oslo 22. april 2013 Anne Margrethe Olsen, adm. dir. (konstituert) Astri Pestalozzi, prosjektleder Kort om Fiskeri

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT /ISS DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDFLSDEPARTEMENT Ungt Entreprenørskap v! Anne Kathrine Slungård Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref 201005139-/ISS Dato 09.02.2011 Tilskuddsbrev for 2011 - Ungt

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsråden Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsbudsjettet for 2005 - Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER 2008 Saknr. 2127/08 Ark.nr. 233 X1. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg STATSBUDSJETTET 2008 - KAP 1795 POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER SOM BERØRES AV MODERNISERING AV FORSVARET PERIODEN 2005-2008 FORDELING AV MIDLER

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ TROMS FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSAK NR.: 168/06 Løpenr.: 23658/06 Saknr.: 06/2774-141 Ark.nr.: PRO Dato: 25.09.2006 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråden for næring NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2018-2019 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for perioden

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Saknr. 14/8705-3 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser med stor tilfredshet at prosjektet

Detaljer