Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tretorget AS har som visjon å være pådrive"

Transkript

1 Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom nettverk og tilrettelegging for entreprenørskap. Årsrapport for 2005 Nettverksutvikling Arbeidet rundt nettverksutvikling har det siste året primært vært konsentrert rundt aktivitetene i Bransjeprogrammet Trefylket og Lokal styringsgruppe i Solør. I første halvår også gjennom egne aktiviteter i ARENAprosjektet Trepiloten. Aktivitetene på disse arenaene skjer i et dynamisk samspill med andre prosjekter ved Tretorget AS. Slik som blant annet Tretorget inkubator, Interreg III A prosjektet KNIS og Nettverksoperatørene i Glåmdal. Ulykken med bortfall av redusert arbeidsgiveravgift og etableringen av kompensasjonsordninger, har for Tretorget AS vist seg å bli nøkkelen til å få fortgang på nettverksutviklingen. Lokal styringsgruppe for Solør Sammen med Innovasjon Norge var Tretorget AS sentral i etableringen av Lokal styringsgruppe for Solør som styringsorgan for de regionale RDA-midlene. Flertallet av bedrifter i Solør som i 2004 ble hardt rammet av økningen i arbeidsgiveravgift, er trebedrifter. Dette var samtidig sentrale bedrifter i arbeidet til ARENAprosjekt Trepiloten og i Bransjeprogrammet Trefylket. Det har derfor vært naturlig å videreføre arbeidet som sekretariat for Lokal styringsgruppe for Solør som en viktig del av nettverksutviklingen i Dette har skjedd i et konstruktivt samspill med Innovasjon Norge i Hedmark som er bank og kontrollorgan for ordningen. Lokal styringsgruppe for Solør har siden initieringen i 2004 vært et nettverk i kontinuerlig utvikling. Med økende involvering av bedrifter, det offentlige og virkemiddelapparatet, kompetanse- og FoU-aktører og tilsvarende nettverk i andre regioner. Arbeidet skjer i stor grad ut fra en Triple Helix tenkning (gjensidig samspill mellom næringsliv, myndigheter og forskning/ utdanning). Et nettverk der oppgradering gjennom læring skjer gjennom local buzz (kontakt på funksjonelle arenaer) og med stadig flere felles åpninger for overføring av informasjon og kunnskap fra kunnskapsleverandører utenfor regionen ( global pipelines ). Flertallet av foretak i bedriftsgruppen som utgjør kjernen i Lokal styringsgruppe i Solør, er deler av konsern. De er derfor deler av overregionale nettverk som i utgangspunktet er viktigere for drift og utvikling, enn det regionale nettverket. For disse foretakene har styringen av de regionale RDA-midlene betydd en funksjonell møteplass med insitament også til å utvikle det regionale samspillet. I løpet av året er det avholdt årsmøte for ordningen, og alle berørte bedrifter er nå representert i lokal styringsgruppe eller som vararepresentant til denne. Det er i 2005 avholdt to møter for å drøfte felles utfordringer med representanter for kommunene og de lokale næringsutviklingsselskapene. Dette er en viktig dialog, ikke minst i forhold til hva som kan skje i kjølvannet av gjeninnføring av redusert arbeidsgiveravgift i deler av Sør-Norge. Tiltakene som iverksettes av Lokal styringsgruppe for Solør rettes mot to utfordringer som bedriftene har på tvers av bransjer (sitat fra handlingsplanen): Vi trenger et kompetanseløft gjennom å bedre vår evne til å tilby våre ansatte etter- og videreutdanning, og ved å kunne foreta nyrekruttering fra et næringsvennlig og veltilpasset utdanningssystem i regionen Vi har i dag problemer med å få rekruttert spisskompetanse innenfor de fleste fagfelt, og vi ønsker å framstå som vesentlig mer attraktive overfor unge, godt utdannede søkere av begge kjønn. Østlendingen, 12. november 2005

2 Tiltak iverksettes både som bedriftsinterne tiltak og som åpne fellestiltak. Som åpne fellestiltak er det igangsatt etter- og videreutdanningsopplegg for bygge- og trelastbransjen og det planlegges blant annet en felles datasatsing. Et utviklingsopplegg for mellomledere er igangsatt, og det et topplederopplegg er under utvikling. Det er videre gjennomført en felles studietur i automatisering og produksjonsstyring og et opplegg rundt besøk på Ligna utstillingen. Bransjeprogrammet Trefylket Bransjeprogrammet Trefylket ble godkjent av KRD allerede sommeren 2004, men endelig tilbakemelding forelå først mot slutten av året. Programstyret ble derfor først konstituert i februar Det ble da satt i gang en prosess for å konkretisere tiltak i programmet. Det ble definert ambisiøse målsettinger for de tre programområdene (sitat fra handlingsplanen): Transport: Bransjens samlede transportkostnader i Hedmark skal ned på nivå med Sverige innen Trebruk: Hedmark skal være internasjonalt ledende innenfor moderne trebyggeri innen Rekruttering, kompetanse og innovasjon: Hedmark skal innen 2010 ha rekruttert og utviklet ledere og operatører med den beste kompetansen i bransjen. Tretorget AS, som hadde initiert bransjeprogrammet, ble valgt som sekretariat. Denne funksjonen har vært daglig leders hovedfunksjon i Funksjonen ble i løpet av første halvår tett knyttet opp mot arbeidet som prosjektleder for ARENA-prosjektet Trepiloten. Når dette prosjektet ikke fikk forlenget sin finansiering, har sekretariatsfunksjonen til 50 % vært finansiert av bransjeprogrammet og resten har vært delt mellom Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune. Glåmdalen, 9. september 2005 Største enkeltsatsing er SANN-prosjektet ved Solør Videregående Skole for bedre å tilpasse utdanningssystemet til bedriftenes behov. En oppfølging av denne satsingen er en ordning med ekstratilskudd til bedrifter i Solør som tar inn lærlinger. En har støttet KAN-prosjektet ved Høgskolen i Hedmark for å få flere studentoppgaver i bedriftene, og en har støttet opprettelsen av Opplæringssenter for produksjonsteknikk ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Det har vært prøvd ut et sommerjobbtilbud for mastergradsstudenter. Dette vil bli skalert opp i Det er ellers gitt bidrag til å videreutvikle og gjennomføre Oppfinner, teknologi og designmessa for grunnskolene i Glåmdal. I forhold til FoU-institusjonene foregår kontakten primært mot enkeltbedrifter, men det har i løpet av året utkrystallisert seg et ønske om et felles verdikjedekompletteringsprosjekt. Sekretariatet har i ett tilfelle bidratt til etablering av et kompetansemeglingsprosjekt. Hjemmesidene til Lokal styringsgruppe for Solør er en integrert del av hjemmesidene til Tretorget AS. Her finnes oppdatert informasjon om aktivitetene, og handlingsplaner og rapporter kan lastes ned. Programmet har som en av sine strategier å videreutvikle samspillet mellom aktørene i bransjen. Også bransjeprogrammet preges av en Triple Helix tenkning, og programstyret er i løpet av året blitt utvidet med en representant for FoU-miljøet (Norges Forskningsråd med vararepresentant fra Trefokus AS). En ønsker også å utvide programstyret med en representant for utdanningssystemet, men her har en ikke funnet fram til en omforent løsning enda. Programstyret har i løpet av året utviklet seg til å bli en funksjonell møteplass i Hedmark for bedriftene, virkemiddelapparatet og sentrale FoU- aktører. Initialt har sekretariatet etablert rutiner for programmet. Det er etablert egne hjemmesider knyttet til og det er distribuert to nyhetsbrev til foretakene i bransjen i hele Hedmark. Sekretariatet har ellers representert bransjeprogrammet i en rekke sammenhenger. Blant annet på en erfaringsutvekslingskonferanse som KRD avholdt i Molde og i kontakt med det offentlige i forbindelse med innspill til Regionalt Utviklingsprogram for Hedmark (RUP) og i videreutviklingen av Strategi for Hedmarksskogbruket. Styringsgruppen for RDA-midlene i Fjellregionen har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten ved å ha et bransjeprogram finansiert direkte fra den fylkesvise økonomiske rammen. Øvrige styringsgrupper har støttet en slik finansiering av programmet. Programstyret ser at utfordringene i Nord-Østerdal kan være noe annerledes enn i resten av fylket. Det har derfor vært arbeidet med å konkretisere særskilte tiltak i denne regionen. Dette arbeidet fortsetter i Glåmdalen, 10. januar 2006 Fra september har programmet engasjert en trainee som først og fremst har arbeidet med dokumentasjon rundt rammevilkårene for transport. Hovedvekten er

3 lagt på å begrunne ønsket om å ha Hedmark som forsøksfylke for 56 tonns totalvekt. Rapportene foreligger i mars Traineen har hatt kontorsted hos TFØ AS i Moelv, men har vært ansatt i Tretorget AS. Programmet støttet arrangørene bak Fehn symposium på Hamar i slutten av mai, og programmet ønsker å videreutvikle dette samarbeidet. Det er gjennom hele året ført en tett dialog med Trefokus AS for å finne fram til en hensiktsmessig videre organisering av arbeidet innenfor programområdet Trebruk. En ønsker blant annet å følge Enhetsfylkets vedtak om at det alltid skal være et trealternativ i forbindelse med offentlige bygg. Videre ønsker en å følge opp forslag om å videreutvikle seminaret Tre x 3 og forslag om et regionalt Skog og tre arrangement. Sekretariatet har ellers blant annet bistått en doktorgradsstudent ved Universitetet i Freiburg med kontakter i forbindelse med nettverksanalyse av kompetanseoverføring i skogforetak. Det er ellers etablert kontakt med NTI om CORNET-prosjektet som en mulig arena for et større internasjonalt engasjement. Andre nettverkstiltak Fra årsskiftet overtok Innovasjon Norge oppgaven som prosjektansvarlig for ARENA-prosjekt Trepiloten. Dette var naturlig da daglig leder i Tretorget AS fra samme tid ble prosjektleder. Det ble tidlig i 2005 opprettet en egen styringsgruppe for Trepiloten, nye strategier ble utviklet og det ble klargjort at prosjektet skulle ha hele Hedmark som sitt arbeidsområde. Utover våren smeltet arbeidet i prosjektet mer og mer sammen med arbeidet i bransjeprogrammet Trefylket. Samtidig klargjorde bedriftene at antall møteplasser måtte begrenses. Programstyret for bransjeprogrammet Trefylket overtok derfor i mai også funksjonen som styringsgruppe for ARENA-prosjekt Trepiloten. Dette skjedde i forbindelse med en workshop som tok for seg forutsetninger for, gevinster av og suksesskriterier for klyngeutvikling (clustre). Work-shopen ble ledet av Ifor Ffowcs-Williams fra Cluster Navigators Ltd og konkluderte med at Leadership er den prioriterte milepælen for videre utvikling av treklyngen. Allerede til det konstituerende møtet i programstyret forelå det søknader om prosjekter innenfor programområdet Rekruttering, kompetanse og innovasjon. Det er innvilget støtte til KAN-prosjektet ved Høgskolen i Hedmark avdeling Rena og til Skogselskapets prosjekt Begeistring for TRE. Særlig innenfor området rekruttering vil det bli arbeidet videre med forslag som er blitt skissert i ARENA-prosjektet Trepiloten var fram til høsten 2005 Tretorgets viktigste ressurs for å kunne være en fasilitator i treklyngen. Trepiloten skulle bidra til å øke bransjens innovasjonsevne gjennom økt samhandling mellom aktørene i bransjen og mellom disse aktørene og FoU-miljø, utdanningsvirksomheter, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltning. Viktige resultater var høsten 2005 tilbud om traineeordning, KANprosjektet, SANN-prosjektet, Opplæringssenter for produksjonsteknikk og en planlagt studietur til industrielle distrikter i Italia (gjennomføres i mars 2006). Det var gjennom arbeidet i Trefylket og lokal styringsgruppe i Solør at ARENA-prosjekt Trepiloten ønsket å realisere sine mål, og det var dette som ble lagt til grunn for søknad om forlengelse for 2005 og Før prosjektet ble startet, ble det gjennomført en grundig analyse av skog- og trebransjen i Glåmdal. Denne synliggjorde at det ikke ville være noen enkel sak for prosjektet å nå sine mål. Dette blir bl.a. behandlet i en evalueringsrapport fra september 2005 for ARENAprogrammet der Trepiloten er med som case. Dessverre fikk vi avslag fra ARENA-programmet på søknaden om en videreføring. I en rapport fra februar 2006 angis blant ARENA-programstyrets manglende tro på prosjektet, svak støtte til prosjektet, skifte av prosjekt-

4 ledelse, kommunikasjonssvikt og svak søknad som hovedfaktorer for en nedlegging av prosjektet. Dette er tilbakemeldinger vi vil bruke til å læring. Klyngeanalyse og rapporter kan lastes ned fra våre hjemmesider. Følgeforskere fra VS 2010 Innlandet har fulgt Tretorget siden før etableringen. Forskerne har vært til god støtte for ledelsen ved Tretorget. Dessverre har en foreløpig ikke lykkes å få etablert konkrete delprosjekt med bred medvirkning slik intensjonen er i VS 2010, men mulighetene er nå større enn tidligere. Et konkret resultat av samarbeidet er Berit Åsen sitt notat Historien om Tretorget (NIBR notat 2005:109) som kan lastes ned fra våre hjemmesider. Tretorget har ellers hatt stor nytte av de 3 samlingene med Nordisk benchlearning som er gjennomført i Tretorget AS er trebransjens representant i Interreg III A-prosjektet KNIS (Kompetanseintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia). Ressursene til dette prosjektet er svært begrenset, men prosjektet sees i sammenheng med annen kontakt med bedriftene. Tretorget har ellers vært aktør også i andre prosjekter som bioenergiprosjektet i Åsnes og Grue: Grønn energi, bransjens fellessatsing rundt Bygg Reis Deg 2005 og Byggskolens prosjekt for tilbakeføring av langtidsledige til arbeidslivet: Bygg din framtid og Interreg III A prosjektet for utdanning: Norsk svensk yrkesopplæring. Tilrettelegging for entreprenørskap Tretorget inkubator har også i 2005 hatt stor nytte av samarbeidet i Hedmark inkubator med inkubatorene ved Kongsvinger Kunnskapspark AS og Kunnskapsparken Hedmark AS. SIVA sine fellessamlinger for inkubatorene har også i 2005 vært utviklende. Inkubatornett Innlandet har også i 2005 arrangert Inkubatordagen i fellesskap. Særlig har det vært viktig å få etablert et eget Seedforum for Innlandet. Her har også investorer med tilknytning til Tretorget/ Solør deltatt aktivt. Ellers er samarbeidet med Etablererskolen i Hedmark videreutviklet i Det samme gjelder partnerskapet med videregående skoler angående ungdomsbedrifter. Vi har blant annet vært med på å arrangere en syretest ung på Kongsvinger. To av disse vil trolig bli tatt opp i inkubatoren tidlig i Tretorget AS har lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med forstudien for en trebasert industriinkubator i Moelv. Dette er en konkret oppfølging av vårt initiativ i 2003 og som blant annet er fulgt opp gjennom prosessen i Innlandet I revidert Statsbudsjett våren 2005 er det gitt rom for etablering av en slik industriinkubator. Tretorget har sammen med andre bidratt i kontakten mellom SIVA og Moelven ASA. Disse er nå inne i en endelig vurdering av et mulig konsept for en industriinkubator. Prosjekter i 2005 Tretorgets drift er hovedsakelig finansiert gjennom prosjekter. Dette har vært de viktigste prosjektene: Trepiloten (Inngikk i ARENA-programmet som er organisert og finansiert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA, men hadde også regional medfinansiering fra IN Hedmark) Tretorget en viktig brikke i Trefylket (Finansiert av Bransjeprogrammet Trefylket og Innovasjon Norge/ Tretorget inkubator (Finansiert av SIVA og Bygg Reis Deg 2005 (Finansiert av LUF-midler og Grønn energi (Finansiert av LUF-midler til Åsnes og Grue kommune) Nettverksoperatørene i Glåmdal (Finansiert av Takk 2005 har vært preget av konsolidering, begrensede ressurser og redusert bemanning. Vi gleder oss like vel over det vi har maktet å utrette. Vi satser frisk videre for å nærme oss vår visjon i løpet av åra som kommer. Takk til medarbeidere, styret og til alle som har stilt opp i styringsgrupper eller på annen måte har bidratt til våre resultater. Takk til Guri Kvesetberget i Assesia AS, Aud Christensen i Flisa Regnskap & Bedriftsutvikling AS og Aasmund Hagen i Silvinova AS for bistand i konkrete prosjekter. Takk også til de som har bidratt til finansiering av prosjekter, som har støttet oss ved å gi oss oppdrag eller som vi har samarbeidet med på annen måte. Nyheter Tretorget AS og våre prosjekter er i stadig utvikling. Se våre hjemmesider for mer og oppdatert informasjon. Glåmdalen, 14. oktober 2005 Arbeidet i Tretorget inkubator har i 2005 vært konsentrert om våre to inkubatorbedrifter Rauhella/ Trollkid barnemøbler/trollkid AS og Holz 100 Norge AS. To bedrifter med stor framgang i Trollkid AS har nå avsluttet oppholdet i vår inkubator. Tilgangen på nye forretningsideer var begrenset i første halvår, og framdriften var noe preget av omfordeling av arbeidsoppgaver. Det er like vel blitt scannet 11 forretningsideer i 2005, og 3 av disse har hospitert i vår inkubator. Ola Rostad Daglig leder Tretorget AS Mars 2006 Tretorget AS Postboks 23, 2261 KIRKENÆR (Besøksadresse Bruksvegen) Tlf.: , Fax.: , E-post:

5

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Bistand til egenevaluering

Bistand til egenevaluering ØF-notat nr.10/2009 Bistand til egenevaluering - for bransjeprogrammet Trefylket av Trude Hella Eide Asgeir Skålholt ØF-notat nr. 10/2009 Bistand til egenevaluering - for bransjeprogrammet Trefylket av

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T

ÅRSRAPPORT 2009 N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T N Æ R I N G S H A G E R, E T N E T T V E R K F O R U T V I K L I N G O G V E K S T Åsnes Næringshage as, Postboks 69, 2271 Flisa Tlf: 62 95 30 80 Fax: 62 95 30 81 Fnr: 984 211 902 Bankgiro: 7195 05 15060

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer