INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige. Informasjonsskriv nr 3/2013 omhandler framgangsmåten i klagesaker som sendes til Fylkesmannen fra NAV eller fra kommunene, der flyktningtjenesten ligger utenfor NAV. Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler klagesaker ute i kommunene får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram i klagesakesbehandlingen, og at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt. Informasjonsskrivet inneholder: 1. Generelt om klagesaksbehandlingen 2. Mal for oversendelsesbrev til klagesak 3. Oversikt over dokumenter som skal følge klagesaken 4. Punkter for saksframstilling i klagesak med Fylkesmannens kommentarer Vedlegg 1:Eksempel på et godt utfylt oversendelsesbrev Vedlegg 2: Eksempel på Fylkesmannens opphevelsesvedtak 1. Generelt om klagesaksbehandlingen Saksforberedelsen i klagesaker etter sosialtjenesteloven og introduksjonsloven følger av forvaltningsloven 33. Sosialtjenesteloven 47 gir adgang til å klage over NAVs enkeltvedtak som er fattet etter sosialtjenesteloven, og introduksjonsloven 22 gir adgang til å klage over enkeltvedtak som er fattet etter introduksjonsloven. Introduksjonsloven 21 gir noen begrensninger for hvilke deler av et enkeltvedtak som kan påklages. I forvaltningsloven 2, punkt b defineres et enkeltvedtak som et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Vi oppfordrer dere til å lese forvaltningsloven kapittel VI. Om klage og omgjøring. Andre kilder som omhandler klagebehandling, og som også bør leses er Rundskriv Hovednummer 35, lov om sosiale tjenester i NAV, pkt , og Rundskriv Q-20/2012, pkt Hvem skal klagen framsettes for? Klagen skal framsettes for det organet som har fattet vedtaket som påklages. Dersom vedtaket opprettholdes etter ny behandling av saken hos NAV/kommunen, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling. Enkelte klager blir sendt direkte fra klager til Fylkesmannen. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 1

2 Slike klager blir sendt videre til NAV/kommunen som riktig instans for behandling av klagen. Det er viktig at personer som mottar tjenester fra NAV/kommunen får god informasjon om hvordan de skal gå fram når de ønsker å levere en klage. For å unngå at saksbehandlingstiden tar lengre tid enn nødvendig, bør det gå tydelig fram av alle vedtak at klager først skal leveres til NAV/kommunen til fornyet behandling, og deretter sendes til Fylkesmannen som endelig klageinstans. Den som ønsker å klage har også rett til å få bistand til å skrive klagen av forvaltningsorganet klagen retter seg mot. Prioritering av saker Hovedregelen er at klagesaker som sendes til Fylkesmannen behandles fortløpende. Dersom klagen gjelder akutthjelp, blir saken prioritert foran andre saker. Saksbehandlingstiden for akuttsaker vurderes fra sak til sak. Det er viktig at NAV/kommunen haker av på akuttsak i oversendelsesbrevet, slik at det blir enkelt for oss å skille ut disse sakene. Dere finner mal for oversendelsesbrev i punkt 2 i dette informasjonsskrivet. Saker som omhandler såkalte selvbosettinger og sekundærbosettinger blir også prioritert. En selvbosetter er en person som på eget initiativ har flyttet fra statlig mottak til en kommune, uten at bosettingskommune er tildelt gjennom IMDI. En sekundærbosetter er en person som på eget initiativ har flyttet fra bosettingskommune til ny kommune, mens bosettingskommunen fortsatt mottar integreringstilskudd for vedkommende. Gangen i en klagesak Når en klage er levert til NAV/kommunen, skal NAV/kommunen vurdere om klagen gir grunnlag for å endre vedtaket som er påklaget. Eventuelle andre opplysninger som NAV/kommunen har kjennskap til eller har innhentet, kan også gi grunnlag for å endre et vedtak. I noen saker vil det være nødvendig at NAV/kommunen innhenter nye opplysninger, jf. forvaltningsloven 33, annet ledd. Hvis et vedtak blir påklaget muntlig, skal NAV/kommunen skrive ned klagen. Dette følger av forvaltningsloven 32, første ledd, bokstav a. Hvis NAV/kommunen fatter vedtak om at klagen delvis tas til følge, er dette et nytt vedtak som kan påklages. Dette følger av forvaltningsloven. Av Rundskriv Hovednummer 35, går det fram at når NAV/kommunen delvis tar klagen til følge, og samtidig opprettholder deler av det som påklages, skal saken oversendes Fylkesmannen så fort den er forberedt. Det er ikke nødvendig at klager leverer ny klage på omgjøringsvedtaket, før saken sendes Fylkesmannen til endelig behandling. NAV/kommunen skal med dette sende saken videre til Fylkesmannen, uavhengig av om klager har levert ny klage på det nye vedtaket eller ikke. Hvis det påklagede vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen til endelig behandling. Dette gjelder også vedtak som opprettholdes, men med en annen begrunnelse enn F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 2

3 i det påklagede vedtaket. Fylkesmannen kan stadfeste, omgjøre, oppheve eller avvise et vedtak. Når NAV/kommunens vedtak stadfestes, er vedtaket verken lovstridig eller åpenbart urimelig. Fylkesmannen kan imidlertid ha merknader i saken, men merknadene er ikke tungtveiende nok til at vedtaket endres. Dersom vedtaket blir omgjort, helt eller delvis, vurderer Fylkesmannen at vedtaket er enten lovstridig eller åpenbart urimelig. Fylkesmannen gir i disse sakene føringer på hva som skal endres, men overlater som regel til NAV/kommunen å vurdere hjelpebehovet på nytt. Fylkesmannen kan også oppheve vedtak, helt eller delvis, dersom saken er utilstrekkelig opplyst, eller vurderingen er mangelfull. Når vedtaket oppheves, skal NAV/kommunen behandle saken på nytt, og kopi av vedtaket skal sendes til Fylkesmannen til orientering. Dersom det nye vedtaket blir påklaget, skal saken sendes raskt til Fylkesmannen for endelig behandling. Nye opplysninger etter at klagesaken er sendt til Fylkesmannen Opplysninger/dokumentasjon om forhold som kan ha betydning for klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen, og som oppstår etter at klagen er sendt oss, skal sendes Fylkesmannen. Dette kan gjøres fram til saken er endelig behandlet hos oss. Eksempler på slike opplysninger kan være informasjon om innvilget sosial stønad eller brev fra Namsfogden når saken gjelder fravikelse av eiendom. Dersom NAV/kommunen av eget initiativ tar klagen til følge etter at saken er sendt Fylkesmannen, skal Fylkesmannen varsles om dette. 2. Mal for oversendelsesbrev i klagesak Vi har utarbeidet en mal for oversendelsesbrev som skal følge alle klagesaker til Fylkesmannen. Malen kan lastes ned på våre nettsider, under skjema. Det er viktig at alle poster i skjemaet fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon, skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge. Det skal føres en liste over dokumenter som følger saken. Dokumentlisten skal ligge foran alle dokumenter som er vedlagt oversendelsesbrevet. Når saksdokumentene mottas hos oss, blir de skannet inn i vårt datasystem, og deretter makulert. Saksdokumentene blir ikke sendt i retur, og det er derfor viktig at kun kopi av dokumentene sendes. For å sikre effektiv og forenklet kommunikasjon mellom Fylkesmannen og saksbehandler i NAV/kommunen, ber vi om at direktenummer og e-postadresse til både saksbehandler og fagansvarlig påføres oversendelsesbrevet. Dette vil hjelpe oss til å behandle klagesaken raskere. Som vedlegg til informasjonsskrivet finner dere eksempel på et godt utfylt oversendelsesbrev. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 3

4 Mal - oversendelsesbrev Fylkesmannen i Oslo og Akershus Unntatt fra offentlighet, jf. off. loven 13 Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep Oslo OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV OG INTRODUKSJONSLOVEN NB! Alle poster i skjemaet skal fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge i henhold til dokumentliste som skal følge vedlagt. Send kun kopi av dokumentene. Oversendt fra Avsender: Saksbehandler: Adresse: Direkte tlf.: direkte tlf. fagansvarlig: e-post: e-post: e-post: Opplysninger om klager Fødsels- og personnr.: Fornavn: Adresse: Etternavn: Postnr. og sted: Klagen gjelder kryss av kryss av Sosialtjenesteloven, kapittel 4 Kvalifiseringsprogrammet Lovens virkeområde, STL 2 (selv/sekundærbosettinger etc) Oppholdskommunens ansvar, STL 3 Introduksjonsloven Annet Akuttsak (nødhjelp, utkastelser, strømrestanser etc) Eventuelle kommentarer NAV/kommunens saksnr.: Har klager/klagers fullmektig fått saksframlegget? JA NEI Søknadsdato: Dato for påklaget vedtak: Klagedato: Klagen ble behandlet dato: Hvis ja, er saksframlegget kommentert og kommentarer vedlagt? Har klager annen ubehandlet klagesak hos Fylkesmannen? Har denne klagesaken tidligere vært til behandling hos Fylkesmannen? Hvis denne klagesaken har vært behandlet tidligere hos Fylkesmannen, oppgi vårt referansenummer: Dato og underskrift F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 4

5 4. Dokumenter som skal følge oversendelse av klagesak til Fylkesmannen NB: Send kun kopier, da saksdokumentene blir makulert etter skanning hos oss og ikke vil bli returnert. Type dokument Kommentar 1 Oversendelsesbrev Dere finner mal for oversendelsesbrev under skjema på vår nettside. 2 Dokumentoversikt Dokumentene ordnes i kronologisk rekkefølge. 3 Klagers eventuelle kommentarer til saksframlegget Klager/klagers fullmektig, skal i henhold til forvaltningsloven 33 ha tilsendt saksframlegget til eventuell uttalelse. 4 Saksframstilling Se eget punkt (5) i dette informasjonsskrivet. 5 Klage Kopi av klagen i sin helhet, eventuelt også andre brev og vedlegg fra klager som har betydning for saken, skal være vedlagt. 6 Påklaget vedtak Kopi av vedtaket i sin helhet skal være vedlagt. 7 Andre relevante vedtak Kopi av vedtak som kan ha betydning for vår behandling av saken. NAV/kommunen vurderer hva som anses å være relevant i den aktuelle saken. 8 Søknad Kopi av søknaden i sin helhet skal være vedlagt. 9 Annen relevant dokumentasjon All dokumentasjon som legges ved i saken skal være relevant for den påklagede saken. NAV/kommunen vurderer hva som anses å være relevant i den aktuelle saken. Eksempler på relevant dokumentasjon kan være aktuelle journalnotater, uttalelser fra fagpersoner, utbetalingsoversikter, individuell plan, arbeidsevnevurdering, kartleggingsdokumenter, herunder kartlegging av barns særskilte behov, og annen dokumentasjon som kan belyse saken. Dokumentasjon på økonomisk situasjon på søknadstidspunktet vedlegges dersom dette ikke går klart og entydig fram av økonomioversikt i saksframstillingen. Dersom klager søker akutthjelp, skal dokumentasjon på hva klager har disponibelt på konto på søknadstidspunktet vedlegges. Ved uenighet mellom NAV/kommunen og klager om de faktiske opplysninger saken bygger på, er det særlig viktig at dokumentasjon på opplysningene er vedlagt. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 5

6 5. Punkter for saksframstilling i klagesak med Fylkesmannens kommentarer Punkter i saksframstillingen Kommentarer 1. Konklusjon Konklusjonen skal inneholde: dato for vedtak etter klagebehandling hva som er besluttet grunnlaget for beslutningen 2. Faktaopplysninger Søknadsdato og hva det er søkt om Personopplysninger (kjønn, alder sivilstand..) Familieforhold (gift, barn..) Boforhold (type bolig, bor sammen med..) Arbeidsforhold (i/uten arbeid..) Helse/sosiale forhold (sykdom, omsorgsansvar..) Økonomiske forhold (arbeidsinntekter, stønader, boutgifter og andre utgifter - særlig knyttet til barn) Hva slags råd og veiledning er gitt, og når Klagers anførsler De faktiske opplysningene i saken gir et bilde av hvilken situasjon klager befinner seg i. Det bør i utgangspunktet være enighet mellom NAV og klager om hva som er fakta i saken. Dersom det er uenighet, må dette komme klart fram. Det er også avgjørende for oss at saksopplysningene gir et fullstendig grunnlag for vurdering av saken, slik at vi slipper å be om supplerende opplysninger. Da unngår vi en forlengelse av saksbehandlingstiden. Det er viktig at det kommer fram om det er utgifter knyttet til eventuelle barn i husstanden, og hva disse utgiftene gjelder. Økonomioversikter er ønskelig i alle saker, men tallene som kommer fram i oversikten må være oppdatert, og de må stemme med tall som kommer fram andre steder i saksframstillingen. Råd/veiledning: Det bør framgå om det er gitt råd/veiledning, hva slags råd/veiledning som er gitt, og hvilke resultater dette har ført til. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 6

7 3. NAV/kommunens vurderinger Kommentere og vurdere alle klagers anførsler Kommentere og vurdere eventuelle andre fagpersoners uttalelser Vurdere klagers hjelpebehov, herunder eventuelle barns særskilte behov Alternative tiltak/tjenester Lovens formålsbestemmelse skal vektlegges i vurderingen og bør framgå av vedtaket Vurdering av konsekvenser av avslaget 4. Begrunnelse Skille mellom fakta og vurderinger Det er viktig at det skilles klart mellom fakta og vurderinger. Det skal ikke forekomme nye faktaopplysninger i vurderingen. I vurderingen holder man faktaopplysningene opp mot rettskilder og rundskriv, og trekker en konklusjon. De regler vedtaket bygger på De faktiske forhold som vedtaket bygger på Begrunnelsen for kommunens vedtak må gå fram av saksframlegget. Kravene til hva en begrunnelse skal inneholde, går fram av forvaltningsloven 25. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 7

8 Vedlegg 1: Eksempel på godt utfylt oversendelsesbrev Fylkesmannen i Oslo og Akershus Unntatt fra offentlighet, jf. off. loven 13 Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep Oslo OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV OG INTRODUKSJONSLOVEN NB! Alle poster i skjemaet skal fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge i henhold til dokumentliste som skal følge vedlagt. Send kun kopi av dokumentene. Oversendt fra Avsender: NAV Gullheia Adresse: Edelsvingen 2, 1010 Gullheia e-postadresse: Saksbehandler: Fagansvarlig: Anne Hansen Per Jensen Direkte tlf.: Direkte tlf. fagansvarlig: e-post: e-post: Opplysninger om klager Fødsels- og personnr.: Fornavn: Ole Adresse: Kirkeveien 1 Etternavn: Olsen Postnr. og sted: 1010 Gullheia Klagen gjelder kryss av kryss av Sosialtjenesteloven, kapittel 4 x Kvalifiseringsprogrammet Lovens virkeområde, STL 2 (selv/sekundærbosettinger etc.) Oppholdskommunens ansvar, STL 3 Introduksjonsloven Annet Akuttsak (nødhjelp, utkastelser, x strømrestanser etc) Eventuelle kommentarer Saken gjelder avslag på husleierestanse, med varsel om utkastelse JA NAV/kommunens saksnr.: 12/1234 Har klager fått saksframlegget? x NEI Søknadsdato: Hvis ja, er saksframlegget kommentert og kommentarer vedlagt? Dato for påklaget vedtak: Har klager annen ubehandlet klagesak hos Fylkesmannen? Klagedato: Har denne klagesaken tidligere vært til behandling hos Fylkesmannen? Klagen ble behandlet dato: Hvis denne klagesaken har vært behandlet tidligere hos Fylkesmannen, oppgi vårt referansenummer: x x x Dato og underskrift F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 8

9 Eksempler på oppheving Sak 1. OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN KAP. 4. AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØNAD TIL HUSLEIE, STRØM OG TRENINGSAVGIFT FOR SØNN. Vi viser til oversendelse av klagesak av , registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om avslag på stønad til husleie, strøm og treningsavgift for sønn, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jfr. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknader av og Vedtaket ble påklaget , og behandlet i kommunen , sak Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Merknader av er mottatt. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er en kvinne født i Hun er enslig forsørger for en sønn født i Klagers inntekter er arbeidsavklaringspenger, barnebidrag, barnetrygd og bostøtte. Hun bor i leid bolig med månedlig husleie på kr 9 000,-. Klager fremmer søknad om bostøtte og støtte til betalt strømregning. Hun viser til at hun har fått avslag på bostøtte, og at det er vanskelig å forsørge seg selv og sin minste sønn etter de siste vedtakene. Vedtak om bostøtte er påklaget. Hun opplyser at sønnen medbringer utgifter til bøker og trening og at hun får mindre utbetalt enn inntekten i vedtaket. Hun fremmer ny søknad den der det søkes om strøm og fotballtrening for sønnen. Hun opplyser at hun har betalt regningene, men at hun har lånt penger til dette. Søknadene behandles i vedtak av Det gis avslag på strøm og husleie. Det vises til at klager med skatteoppgjøret i juni 2012 er å anse som økonomisk selvhjulpen ut Vilkårene tilknyttet lov om sosiale tjenester i NAV 18 anses derfor ikke oppfylt. NAV sosialtjenesten vurderer videre at klagers situasjon ikke er så vanskelig som loven forutsetter at det kan ytes hjelp etter lovens 19. Etter det Fylkesmannen kan se, er det ikke foretatt noen konkret vurdering av søknad om sønnens fotballtrening utover en henvisning til at utgiften er betalt med lånte midler. Vedtaket påklages i brev datert Klager skriver at hun er innforstått med at hun vurderes som økonomisk selvhjulpen ut 2012 på grunn av tilbakebetalt skatt. Hun er derimot meget uenig i de nøkkeltall som legges til grunn for beregning av hjelpebehovet. Hun foretar noen beregninger som hun opplyser viser at hun har mindre utbetalt enn det NAV sosialtjenesten legger til grunn. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 9

10 Ved klagebehandlingen opprettholder NAV sosialtjenesten sitt vedtak. Det framgår at klager har et suppleringsbehov pr. måned, men at hun på grunn av tilbakebetalt skatt anses selvhjulpen. NAV sosialtjenesten viser til at klager heller ikke bestrider dette, og at spørsmålet i saken er om arbeidsavklaringspengene skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnitt pr måned eller pr 14 dager. NAV sosialtjenesten beregner gjennomsnitt pr måned og opprettholder denne vurdering. Det vises også til at klager ved å låne midler til å betjene sine utgifter, har benyttet egne muligheter slik loven forutsetter. I brev mottatt ved NAV skriver klager at hun ønsker å bemerke at når det gjelder beregning av inntekten hennes, må de ta aktuell inntekt og ikke gjennomsnitt pr. måned. Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. Grunnlag for tilbakesendelse: Med henvisning til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltningsloven bemerkes følgende: Fylkesmannen ser at klager sier seg innforstått med at hun er å anse som selvhjulpen ut Vi finner imidlertid at når hun fremmer to søknader om økonomisk stønad, låner midler til dekning av strøm, husleie og treningsavgift og påklager NAV sosialtjenestens beregning av hennes inntekter, må det legges til grunn at hun mener å være i behov for stønad fra NAV sosialtjenesten. Fylkesmannen viser til at det ved søknader om økonomisk stønad er faktisk situasjon på søknadstidspunktet som skal legges til grunn for vurdering av hjelpebehovet. Et overskudd fra en eller flere tidligere måneder, kan som hovedregel kun legges til grunn som inntekt framover i tid forutsatt at midlene er disponible for søkeren. Fylkesmannen kan ikke se at det er foretatt noen utredning av klagers faktiske økonomiske situasjon på søknadstidspunktet, og vi finner at saken derfor ikke er tilstrekkelig opplyst til at vi kan ta stilling til hvorvidt klager har et hjelpebehov. Vi kan heller ikke se at det er foretatt noen konkret vurdering av behovet til klagers sønn. I den forbindelse minner vi om at det ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn, skal sikres at det foretas en kartlegging av barns behov knyttet til for eksempel barnehage, klær, skoleutstyr, fritidsaktiviteter osv, jf. også lov om sosiale tjenester i NAV 1. Herunder må det tas konkret stilling til søknaden om dekning av treningsavgift for klagers sønn. Med hensyn til at klager har lånt midler til dekning av de omsøkte utgifter, minner Fylkesmannen om at det normalt ikke foreligger plikt til å ta hensyn til at regninger er dekket med lånte midler, dersom låneopptaket er foretatt forut for søknadstidspunktet. Dette kan stille seg annerledes dersom lån er tatt opp i påvente av NAV sosialtjenestens behandling av en søknad. Fylkesmannen finner at i dette tilfellet kan låneopptaket være foranlediget av at klager var kjent med at hun skulle være selvhjulpen, og dette momentet må derfor vurderes ved NAV sosialtjenestens behandling av søknaden. Vi finner ut fra dette at det påklagede vedtaket er mangelfullt begrunnet, jf. forvaltningsloven 24, 25 og 33 med hensyn til: - det rettslige grunnlaget for vedtaket - de faktiske forhold vedtaket bygger på - de hovedhensyn som er lagt til grunn ved skjønnsutøvelsen F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 10

11 Når det gjelder beregningen av klagers inntekter, finner Fylkesmannen å bemerke at det ved ytelser som utbetales hver 14. dag, normalt vil være hensiktsmessig å foreta en gjennomsnittsberegning pr. måned slik NAV sosialtjenesten har foretatt i denne saken. Dette vil vanligvis gi det mest korrekte bilde over mottakerens faktiske situasjon over tid. Med mindre det foreligger konkrete forhold ved klagers situasjon som tilsier at en slik gjennomsnittsberegning av arbeidsavklaringspengene gir en misvisende oversikt over hennes økonomi, finner Fylkesmannen at NAV sosialtjenesten kan opprettholde den beregningen som er foretatt. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i kommunen og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen for behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av kommunens daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 11

12 Sak 2: OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN KAP. 4. AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØNAD TIL FRITIDSAKTIVITETER FOR BARNA Vi viser til oversendelse av klagesak registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om avslag på stønad til fritidsaktiviteter for barna, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknad av Vedtaket ble påklaget , og behandlet i kommunen , sak 2012/ Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er gift og har fire barn født hhv. i 1999, 2000, 2002 og Familien leier en leilighet til kr ,- i måneden. På søknadstidspunktet har klager inntekt i form av bostøtte og barnetrygd. Barnetrygden inntektsberegnes ikke av sosialtjenesten. Den fremsatte klager søknad om stønad til aktiviteter for barna. Vedlagt søknaden følger en utfyllende forklaring. Det vises til at klager har fire barn som alle går på skole eller barnehage. Han er arbeidsledig og under behandling hos lege og DPS. Kona venter på arbeidstillatelse fra UDI. Det fremgår at ingen av barna har fritidsaktiviteter pga. dårlig økonomi. Skolen har informert om at det er viktig med idrettsaktiviteter. Klager merker at barna har psykiske problemer pga. isolasjon hjemme. Det gis følgende oversikt over klagers behov: Holmlia bad (svømming) =25 klipp = 607 kroner Fotball =sesong =1000 kroner Sko og sportsklær =sko og klær = 700 kroner Skøyter og hjelm = = 778 kroner For 1 barn = 3075 kroner 4 barn x 3075,- = 12300,-. I vedtak av fatter sosialtjenesten avslag på det omsøkte. Det vises til at klager kan benytte noe av barnetrygden hver måned til dette formålet. Sosialtjenesten minner om at barnetrygden skal benyttes til innkjøp av nødvendig utstyr til barna opp gjennom oppveksten. Når det gjelder sko og sportsklær, må noe av familiens samlede livsopphold benyttes til sko og vinter- og sommerklær. Nødvendig utstyr bør kjøpes inn etter sesong slik at kostnadene blir jevnt fordelt over alle månedene. Sosialtjenesten råder ekteparet til å vurdere hvor mange aktiviteter barna skal være med på. Det vises til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. I en slik fase anser sosialtjenesten det som naturlig at F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 12

13 foreldre må prioritere hvilke aktiviteter både voksne og barn skal være med på innenfor det som er gitt av livsopphold og barnetrygd. Klage på vedtak av kom inn den Det klages på avslag på stønad til aktiviteter for barna og ortopediteknikk for barn. Klager ber om at sosialtjenesten ser på hans sak på nytt og innvilger minst kr ,-. Det fremgår at han kom til Norge med kone og fire barn. Ektefellen fikk oppholdstillatelse den frem til Familien har fått lite bistand til etablering. Det fremgår at klager har pådratt seg gjeld. De har i tillegg betalt kr ,- i gebyr i forbindelse med ektefellens søknad om oppholdstillatelse samt hatt utgifter til lege, blodprøver, medisiner og ortopediteknikk. Klager viser til at barna ønsker å gå på kino og drive med fritidsaktiviteter sammen med andre barn, men at det koster penger. Det fremgår at barna krever mye og vil ha barnetrygden. Sosialtjenesten har sett på saken på nytt, men opprettholder vedtak av Det vises til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. Klager er registrert som arbeidssøker, og sosialtjenesten er ikke kjent med at det eksisterer forhold som gjør det vanskelig for klager å komme i arbeid. Videre fremgår det at livsopphold for ektepar med fire barn er for tiden kr ,-. Beløpet er ment å dekke alle nødvendige utgifter til livsopphold, herunder mat, klær, lege og medisinutgifter, reise innen Oslo, enkel tannbehandling, tv-lisens m.m. Sosialtjenesten vurderer at klager må benytte en del av familiens samlede livsopphold til innkjøp av sko, sommer- og vinterklær til familien. Nødvendig utstyr bør også kjøpes inn etter sesongbehov slik at kostnadene blir fordelt utover månedene. Videre at kjøp av utstyr og utgifter til fritidsaktiviteter må stå i forhold til inntekt. Sosialtjenesten viser til Rundskriv 1/ , hvor det fremgår at det skal ved vurdering av stønadsbehovet knyttet til alminnelige fritidsaktiviteter ta hensyn til at barn skal ha en normal oppvekst til tross for familiens dårlige økonomi. Det vurderes at familien har tilstrekkelig med midler til å dekke alminnelige fritidsaktiviteter. Utgiftene kan delvis dekkes av livsopphold og delvis av barnetrygd. Det vises til at klager mottar kr ,- i barnetrygd som sosialtjenesten ikke inntektsberegner. Sosialtjenesten vil likevel understreke at barnetrygd er ment å dekke generelle utgifter knyttet til forsørgelse av barn. Videre viser sosialtjenesten til at det anføres at utgiftene totalt utgjør kr ,- per barn, til sammen kr ,-. Sosialtjenesten finner at familien må vurdere hva de har råd til, og hvor stort omfang av fritidsaktiviteter barna skal delta i. I forhold til klagers anførsel om behov for sosialhjelp til kjøp av utstyr og klær til barna, vil sosialtjenesten bemerke at dette må vurderes i forhold til familiens inntekter. Klager kan benytte bruktbutikker, bruktmarkeder og via nettportaler. Utstyr må kjøpes etter sesong. Vedrørende gjeld, vises det til at sosialtjenesten ikke har plikt til å yte stønad til dekning av gjeld. Økonomisk stønad skal ikke tilgodese kreditorer. Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 13

14 Grunnlag for tilbakesendelse: Det fremgår av lov om sosiale tjenester i NAV 1 at: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. I Rundskriv Hovednr. 35, Lov om sosiale tjenester i NAV, pkt vises det til at Barn og unge skal ha en levestandard og livsvilkår som er tilstrekkelig for barnets fysiske, åndelige og sosiale utvikling. Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, og NAV-kontoret må sørge for at deres særskilte behov blir ivaretatt i familiens møte med kontoret. Det fremgår videre i punkt at Barn og unge skal sikret en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi Familien har et suppleringsbehov med kr ,- per måned, da ektefellene er uten inntekter. Sosialtjenesten viser til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. Det vurderes at utgiftene delvis kan dekkes av barnetrygden og delvis av livsoppholdet. Fylkesmannen er enig i at økonomisk stønad i utgangspunktet er en midlertidig løsning. Fylkesmannen vurderer imidlertid det som uklart hvorvidt klager vil bli selvhjulpen i nærmeste fremtid. Fylkesmannen viser til at livsopphold og barnetrygd skal dekke en del av utgiftene til barna. Det er imidlertid uklart hva som er klagers faktiske utgifter. Klager viser bl.a. til at det ene barnet går i barnehage på søknadstidspunktet. Dette er imidlertid ikke behandlet i vedtak av eller saksfremlegget. Fylkesmannen ber sosialtjenesten kartlegge barnas behov for fritidsaktiviteter, herunder hva det vil koste. Det må foretas en vurdering av om klagers utgifter tilknyttet barna faktisk kan dekkes av livsoppholdet og barnetrygden. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i kommunen og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen for behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av kommunens daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 14

15 Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. Øvrige bemerkninger I klagen vises det til at det klages på vedtak med saksnr. 2012/00009/2012/ Det presiseres at det klages på avslag på hjelp til fritidsaktiviteter for barna og avslag på ortopediteknikk. Det fremgår ikke av saksfremlegget hvorvidt avslag på stønad til ortopediteknikk er behandlet. Fylkesmannen forutsetter at sosialtjenesten har behandlet denne delen av klagen. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 15

16 Sak 3: OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN KAP. 4. KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING OG HUSLEIERESTANSE FOR FEBRUAR Vi viser til oversendelse av klagesak av registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever NAVs vedtak om avslag på stønad til kjedeortopedisk behandling og husleierestanse, og saken sendes tilbake til NAV for ny behandling, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknad av , Vedtaket ble påklaget og behandlet i kommunen , sak 2012/ Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er enslig forsørger for 5 barn under 18 år. Barna er født i 97, 98, 06,08 og 11. Hun har i tillegg to barn født i 2002 og 2004 som bor i Etiopia hos sine besteforeldre. Klager er opprinnelig fra Somalia, og hun og barna er danske statsborgere. Klager er uten arbeid, og er på søknadstidspunktet ikke arbeidssøker. Hun bor i leiet kommunal bolig og mottar statlig bostøtte, overgangsstønad og barnebidrag. I perioder har hun også mottatt supplerende sosial stønad. Oslo kommunes veiledende livsoppholdssats for enslig med 5 barn opplyses å være på kr ,- pr måned. NAV sier de etter en individuell vurdering, har lagt til grunn at klager har livsoppholdsutgifter på kr ,-. Det går ikke fram av saken hvilke momenter som er vektlagt i den individuelle vurderingen. Økonomisk oversikt på søknadstidspunktet: Inntekter Utgifter Bidrag 7.050,- Livsoppholdsnorm ,- Overgangsstønad utbet. 12. og ,- Husleie ,- Statlig bostøtte 4.832,- Strøm? (Barnetrygd: kr 5.820,-) (Utgifter til barn)? Sum , ,- Det går ikke fram av saksopplysninger om barna går i barnehage/sfo og om det er knyttet utgifter til dette. Det går heller ikke fram av saken om barna er med i fritidsaktiviteter, og F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 16

17 hvilke utgifter som knytter seg til eventuelle aktiviteter. Strømutgifter pr måned, eller eventu-elle gjeldsposter, er ikke opplyst i saken. Klager har mottatt to utbetalinger av overgangs-stønad i april. Det går ikke fram av saken om dette kun gjelder for april måned, og om klager får et annet og lavere beløp utbetalt månedlig i månedene etter april. Økonomioversikten i NAVs klagesak viser en formue på kr ,-. Formuen er ikke kommentert av NAV, eller tatt med i vurderingen av stønadsbehovet. Husleierestanse februar 2012: Klagers husleie er på kr ,- pr måned. Hun ble innvilget supplerende sosial stønad med kr 5.596,- til husleie for februar 2012, i vedtak 2012/ Resten av husleien skulle klager dekke selv. I samme vedtak ble hun innvilget full husleie og supplerende sosial stønad til livsopphold for mars og april Klager søkte den om dekking av resten av februarhusleien som hun selv skulle betalt. Den hadde hun 8.688,- på konto. NAV vurderte at dette var tilstrekkelig til å dekke resten av februarhusleien. Klager ble bedt om å bruke det hun hadde på konto til å dekke husleierestansen. Videre fikk hun beskjed om at hun da ville få bistand til mat. Klager opplyste til NAV at hun ikke ønsket å benytte sine midler til å dekke utestående husleie, da hun hadde andre utgifter. NAV vurderte at klager ikke hadde benyttet seg av sine muligheter til å dekke husleien, og avslo søknaden. Kjeveortopedisk behandling for barn: Klager søkte om å få dekket kjeveortopedisk behandling for det ene barnet. NAV opplyste at det ble levert dokumentasjon på at behandlingen var nødvendig. Det framkom av usignert behandlingsavtale med kjeveortoped at offentlig takst på behandlingen var på kr ,-. Klager ville få 60 % trygderefusjon. Kjeveortopeden beregner et honorar på kr ,-. Dokumentasjon knyttet til behandlingen, er ikke vedlagt oversendelsen til Fylkesmannen. NAV vurderte at klager kunne bruke barnetrygden til å dekke utgifter til kjedeortoped. I tillegg til løpende barnetrygd, hadde hun mottatt en etterbetaling i barnetrygd på kr 8.730,- i april Hun ble også rådet til å velge en annen ortoped som fulgte offentlige satser, og med dette få utført behandlingen rimeligere. Klager anførte i sin klage at hun ønsket å få dekket både husleierestanse og kjeveortopedisk behandling for barn. Hun begrunnet ønsket med at hun hadde dårlig økonomi, at hun hadde inkassogjeld, og at hun skyldte penger til barnehagen. NAV kommenterte anførslene med at klager ikke hadde benyttet seg av de mulighetene hun selv hadde til å dekke husleierestanse for februar. Hun hadde unnlatt å betale husleien selv om hun hadde midler tilgjengelig. Hun ble orientert om at hun kunne øke sine inntekter ved å søke skattefritak på overgangsstønaden. Videre ble hun informert om muligheten til å inngå avtale om frivillig forvaltning. Når det gjaldt den kjeveortopediske behandlingen, komment-erte NAV at klager kunne dekke behandlingen med løpende barnetrygd, og med den etter-betalte barnetrygden som ble utbetalt i april Formålet med barnetrygd er at den skal bidra til å dekke generell forsørgelse av barnet. Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merkostnader enslig mor har som følge av at vedkommende bor alene med barna i egen husholdning. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 17

18 Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. Grunnlag for tilbakesendelse: Med henvisning til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltningsloven bemerkes at saken er utilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningslovens 17. Følgende opplysninger og dokumentasjon mangler: Opplysninger om, og eventuelt hvilke, faktiske utgifter klager har knyttet til barna. (barnehage/sfo, fritidsaktiviteter, annet) Månedlige strømutgifter og eventuell innboforsikring Månedlige inntekter i form av overgangsstønad i perioden etter søknadstidspunktet Gjeldsutgifter Dokumentasjon på tannbehandlingen for klagers sønn Vedtakets begrunnelse er mangelfull, jf. forvaltningsloven 24, 25 og 33 med hensyn til at: formuen på kr ,- som kommer fram i NAVs økonomioversikt ikke er kommentert, eller tatt med i beregning av stønadsbehov. Det ikke framgår hvilke momenter som er lagt til grunn i vurderingen av valg av norm. Det opplyses i NAVs saksframstilling at det er valgt en norm som er noe høyere enn norm for enslig med tre barn. Denne er valgt etter en individuell vurdering, men det går ikke fram hvilke momenter denne vurderingen bygger på, utover at klager har fem barn. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i NAV og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen til behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av NAVs daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 18

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017

INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV - BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN NR 1 / 2017 01.01.17 revidert utgave av informasjonsskriv

Detaljer

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN Fylkesmannen i Oppland Helse- og sosialavdelingen Postboks 987 2626 Lillehammer Unntatt fra offentlighet, pga taushetsplikt jf. off. l 13, jf. fvl. 13 OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA

Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Advokatfirma Tofte DA Advokat Leif Oscar Olsen: «LOV OM SOSIAL TJENESTER I NAV INDIVIDUELL VURDERING» Velferdslovgivningen Helse - Sosial - Trygd Helse - Sosial - Trygd Skjønnsbaserte? Lovbaserte avgjørelser avgjørelser Profesjons-?

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015

Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erfaringer fra klage- og tilsyn i 2015 Seniorrådgiver Grethe Lindseth Juridisk rådgiver Daniel Bergamelli Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Erfaringer

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug 1/8

Søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug 1/8 Søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug 1/8 Søkerens fulle navn (etternavn, fornavn) For NAV Alstahaug Mottatt Saksnummer Saksbehandle r Fødselsdato og personnummer 11 siffer Bank kontonummer Telefonnummer

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Sømna Kommune SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Fyll ut skjemaet nøyaktig. Ifølge forvaltningsloven har du rett til å få hjelp med utfyllingen av sosialtjenesten. Alle aktuelle punkter i skjemaet må besvares.

Detaljer

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Hva kan du få hjelp til? Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har eller kan skaffe deg tilstrekkelig inntekter til å kjøpe mat,

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad)

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) NAV Hadeland Postboks 220 2711 GRAN SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP (første gangs søknad) Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NAV Nordre Land Postboks 53, 2882 Dokka Tlf.: 55 55 33 33 SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Reg. dato: Vedt.nr.: PERSONALIA Etternavn fornavn mellomnavn Fødselsnr. (11 siffer): Kjønn (M/K): Adresse: Tlf.:

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

RÅDMANNENS INNSTILLING:

RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 14/02909-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Kikki Berg Saksgang Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato HØRINGSSVAR SAMMENDRAG: 2.september 2014 sendte Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug

1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug 1. gangs søknad om økonomisk stønad fra NAV Alstahaug Søkerens fulle navn (etternavn, fornavn) For NAV Alstahaug Mottatt Saksnummer Saksbehandle r Fødselsdato og personnummer 11 siffer Bank kontonummer

Detaljer

Status klagesaker hittil i 2016:

Status klagesaker hittil i 2016: Status klagesaker hittil i 2016: Behandlet 70 rettighetsklager 86 % er stadfestet 7 % endret helt eller delvis 7 % opphevet Alle sakene har blitt behandlet innen fristen på tre måneder I 2015 behandlet

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG

SØKNAD OM KOMMUNAL DISPONERT BOLIG BAMBLE KOMMUNE Eiendomsforvaltning PB 80 3993 Langesund Tlf. 35 96 50 00 Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICETORGET PÅ RÅDHUSET ELLER SENDES EIENDOMSFORVALTNINGEN. SØKNAD OM MIDLERTIDIG

Detaljer

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt.

Søknad om sosialhjelp. Beskriv (legg evt. Flere opplysninger ved på eget ark): Søkeren (etternavn, fornavn) Adresse (vei/gate nr og evt. NAV VÆRNES Postboks 63 7501 STJØRDAL TLF: 55553333 Søknad om sosialhjelp (Søker må besvare alle spørsmål. Ufullstendige eller manglende opplysninger kan forsinke behandlingstiden.) Søknad mottatt: Det

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP Stemplet av NAV NAV Ullensaker Hva søkes det om? SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP NB! ALLE FELTER I SØKNADEN SKAL VÆRE UTFYLT. Begrunnelse for søknaden Søkers personalia Etternavn, fornavn Fødselsnummer

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) PostnrSted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF IM 2010-026V4 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl. 43, 44 og 45 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20

Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 Fagsamling STL, Laholmen, 20.6.2017 Refleksjon rundt tema fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV 18, 19 og 20 ved Anne Eilen Temte Rådgiver Fylkesmannen i Østfold Refleksjonsspørsmål Hva gjør jeg i tilsvarende

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Opplysning, råd og veiledning. Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Opplysning, råd og veiledning Lov om sosiale tjenester i NAV 17 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling

Fullmakt rutinebeskrivelse, jf. punkt i IR-01 om klagesaksbehandling Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap)

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap) 9. Forslag til nye lovbestemmelser Bestemmelser om formål står i 15-1 generelle vilkår står i 15-2 til 15-4 overgangsstønad står i 15-5 til 15-9 stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i

Detaljer

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21.

Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. Svar på spørsmål etter foredrag om retten til fritt rettsråd for enslige mindreårige asylsøkere ved nasjonalt seminar den 21. november 2016 Hvordan godtgjøres medgått tid til kontakt og samarbeid med advokaten?

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene ORDINÆR EKSAMEN HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene (15 studiepoeng) Avd. for helse-og sosialfag Bachelor i arbeids- og velferdsfag, kull AVF 2014 Bachelor i sosialt arbeid, kull SOS 2014 4

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V8. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V8 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse permanent oppholdstillatelse - utl 49 og utl 49, jf. utf 9-7 bokstav a, b, c, d 1. Registrering i DUF

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet 2. september Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet 2. september 2014 Høringsnotat Forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 Im 2010-026V6 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring enslig mor eller far over 60 år utl. 46 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknad om kommunal bolig Kryss av for hvilken boligkategori det gjelder: Omsorgsbolig Gjennomgangsbolig Trygdebolig Ungdomsbolig Psykisk helsetjeneste bolig Bolig for funksjonshemmede 1. Søker Adresse:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad

Søknad om økonomisk stønad Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Sivil status o Ugift o Samboer / gift / reg.partner Etternavn Fornavn Fødselsnr. Bor du sammen med foreldre eller andre?

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26

Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26 Fordypning Lov om sosiale tjenester i NAV 18-26 June B. Iversen Grethe Lindseth Med god hjelp fra Marianne Carlsen og Trine Thorvik Lien Program for dagen 0930 1130: Gruppearbeid 18-22 1130 1230: Lunsj

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader

Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav om dekning av sakskostnader BAHR Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Advokat Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO DERES REF. VÅR REF. DATO #3481502/1 12/1683 03.08.12 Tide Buss AS og Boreal Transport Sør AS - Krav

Detaljer