INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013"

Transkript

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen INFORMASJONSSKRIV NR 3 / 2013 BEHANDLING AV KLAGESAK ETTER SOSIALTJENESTELOVEN OG INTRODUKSJONSLOVEN Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler mange klagesaker hvert år. For at vi skal få behandlet sakene så raskt og grundig som mulig, er det viktig at de er gode og oversiktlige. Informasjonsskriv nr 3/2013 omhandler framgangsmåten i klagesaker som sendes til Fylkesmannen fra NAV eller fra kommunene, der flyktningtjenesten ligger utenfor NAV. Med dette skrivet ønsker vi å bidra til at dere som behandler klagesaker ute i kommunene får tilstrekkelig kunnskap om hvordan dere skal gå fram i klagesakesbehandlingen, og at brukernes rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt. Informasjonsskrivet inneholder: 1. Generelt om klagesaksbehandlingen 2. Mal for oversendelsesbrev til klagesak 3. Oversikt over dokumenter som skal følge klagesaken 4. Punkter for saksframstilling i klagesak med Fylkesmannens kommentarer Vedlegg 1:Eksempel på et godt utfylt oversendelsesbrev Vedlegg 2: Eksempel på Fylkesmannens opphevelsesvedtak 1. Generelt om klagesaksbehandlingen Saksforberedelsen i klagesaker etter sosialtjenesteloven og introduksjonsloven følger av forvaltningsloven 33. Sosialtjenesteloven 47 gir adgang til å klage over NAVs enkeltvedtak som er fattet etter sosialtjenesteloven, og introduksjonsloven 22 gir adgang til å klage over enkeltvedtak som er fattet etter introduksjonsloven. Introduksjonsloven 21 gir noen begrensninger for hvilke deler av et enkeltvedtak som kan påklages. I forvaltningsloven 2, punkt b defineres et enkeltvedtak som et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Vi oppfordrer dere til å lese forvaltningsloven kapittel VI. Om klage og omgjøring. Andre kilder som omhandler klagebehandling, og som også bør leses er Rundskriv Hovednummer 35, lov om sosiale tjenester i NAV, pkt , og Rundskriv Q-20/2012, pkt Hvem skal klagen framsettes for? Klagen skal framsettes for det organet som har fattet vedtaket som påklages. Dersom vedtaket opprettholdes etter ny behandling av saken hos NAV/kommunen, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling. Enkelte klager blir sendt direkte fra klager til Fylkesmannen. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 1

2 Slike klager blir sendt videre til NAV/kommunen som riktig instans for behandling av klagen. Det er viktig at personer som mottar tjenester fra NAV/kommunen får god informasjon om hvordan de skal gå fram når de ønsker å levere en klage. For å unngå at saksbehandlingstiden tar lengre tid enn nødvendig, bør det gå tydelig fram av alle vedtak at klager først skal leveres til NAV/kommunen til fornyet behandling, og deretter sendes til Fylkesmannen som endelig klageinstans. Den som ønsker å klage har også rett til å få bistand til å skrive klagen av forvaltningsorganet klagen retter seg mot. Prioritering av saker Hovedregelen er at klagesaker som sendes til Fylkesmannen behandles fortløpende. Dersom klagen gjelder akutthjelp, blir saken prioritert foran andre saker. Saksbehandlingstiden for akuttsaker vurderes fra sak til sak. Det er viktig at NAV/kommunen haker av på akuttsak i oversendelsesbrevet, slik at det blir enkelt for oss å skille ut disse sakene. Dere finner mal for oversendelsesbrev i punkt 2 i dette informasjonsskrivet. Saker som omhandler såkalte selvbosettinger og sekundærbosettinger blir også prioritert. En selvbosetter er en person som på eget initiativ har flyttet fra statlig mottak til en kommune, uten at bosettingskommune er tildelt gjennom IMDI. En sekundærbosetter er en person som på eget initiativ har flyttet fra bosettingskommune til ny kommune, mens bosettingskommunen fortsatt mottar integreringstilskudd for vedkommende. Gangen i en klagesak Når en klage er levert til NAV/kommunen, skal NAV/kommunen vurdere om klagen gir grunnlag for å endre vedtaket som er påklaget. Eventuelle andre opplysninger som NAV/kommunen har kjennskap til eller har innhentet, kan også gi grunnlag for å endre et vedtak. I noen saker vil det være nødvendig at NAV/kommunen innhenter nye opplysninger, jf. forvaltningsloven 33, annet ledd. Hvis et vedtak blir påklaget muntlig, skal NAV/kommunen skrive ned klagen. Dette følger av forvaltningsloven 32, første ledd, bokstav a. Hvis NAV/kommunen fatter vedtak om at klagen delvis tas til følge, er dette et nytt vedtak som kan påklages. Dette følger av forvaltningsloven. Av Rundskriv Hovednummer 35, går det fram at når NAV/kommunen delvis tar klagen til følge, og samtidig opprettholder deler av det som påklages, skal saken oversendes Fylkesmannen så fort den er forberedt. Det er ikke nødvendig at klager leverer ny klage på omgjøringsvedtaket, før saken sendes Fylkesmannen til endelig behandling. NAV/kommunen skal med dette sende saken videre til Fylkesmannen, uavhengig av om klager har levert ny klage på det nye vedtaket eller ikke. Hvis det påklagede vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen til endelig behandling. Dette gjelder også vedtak som opprettholdes, men med en annen begrunnelse enn F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 2

3 i det påklagede vedtaket. Fylkesmannen kan stadfeste, omgjøre, oppheve eller avvise et vedtak. Når NAV/kommunens vedtak stadfestes, er vedtaket verken lovstridig eller åpenbart urimelig. Fylkesmannen kan imidlertid ha merknader i saken, men merknadene er ikke tungtveiende nok til at vedtaket endres. Dersom vedtaket blir omgjort, helt eller delvis, vurderer Fylkesmannen at vedtaket er enten lovstridig eller åpenbart urimelig. Fylkesmannen gir i disse sakene føringer på hva som skal endres, men overlater som regel til NAV/kommunen å vurdere hjelpebehovet på nytt. Fylkesmannen kan også oppheve vedtak, helt eller delvis, dersom saken er utilstrekkelig opplyst, eller vurderingen er mangelfull. Når vedtaket oppheves, skal NAV/kommunen behandle saken på nytt, og kopi av vedtaket skal sendes til Fylkesmannen til orientering. Dersom det nye vedtaket blir påklaget, skal saken sendes raskt til Fylkesmannen for endelig behandling. Nye opplysninger etter at klagesaken er sendt til Fylkesmannen Opplysninger/dokumentasjon om forhold som kan ha betydning for klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen, og som oppstår etter at klagen er sendt oss, skal sendes Fylkesmannen. Dette kan gjøres fram til saken er endelig behandlet hos oss. Eksempler på slike opplysninger kan være informasjon om innvilget sosial stønad eller brev fra Namsfogden når saken gjelder fravikelse av eiendom. Dersom NAV/kommunen av eget initiativ tar klagen til følge etter at saken er sendt Fylkesmannen, skal Fylkesmannen varsles om dette. 2. Mal for oversendelsesbrev i klagesak Vi har utarbeidet en mal for oversendelsesbrev som skal følge alle klagesaker til Fylkesmannen. Malen kan lastes ned på våre nettsider, under skjema. Det er viktig at alle poster i skjemaet fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon, skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge. Det skal føres en liste over dokumenter som følger saken. Dokumentlisten skal ligge foran alle dokumenter som er vedlagt oversendelsesbrevet. Når saksdokumentene mottas hos oss, blir de skannet inn i vårt datasystem, og deretter makulert. Saksdokumentene blir ikke sendt i retur, og det er derfor viktig at kun kopi av dokumentene sendes. For å sikre effektiv og forenklet kommunikasjon mellom Fylkesmannen og saksbehandler i NAV/kommunen, ber vi om at direktenummer og e-postadresse til både saksbehandler og fagansvarlig påføres oversendelsesbrevet. Dette vil hjelpe oss til å behandle klagesaken raskere. Som vedlegg til informasjonsskrivet finner dere eksempel på et godt utfylt oversendelsesbrev. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 3

4 Mal - oversendelsesbrev Fylkesmannen i Oslo og Akershus Unntatt fra offentlighet, jf. off. loven 13 Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep Oslo OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV OG INTRODUKSJONSLOVEN NB! Alle poster i skjemaet skal fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge i henhold til dokumentliste som skal følge vedlagt. Send kun kopi av dokumentene. Oversendt fra Avsender: Saksbehandler: Adresse: Direkte tlf.: direkte tlf. fagansvarlig: e-post: e-post: e-post: Opplysninger om klager Fødsels- og personnr.: Fornavn: Adresse: Etternavn: Postnr. og sted: Klagen gjelder kryss av kryss av Sosialtjenesteloven, kapittel 4 Kvalifiseringsprogrammet Lovens virkeområde, STL 2 (selv/sekundærbosettinger etc) Oppholdskommunens ansvar, STL 3 Introduksjonsloven Annet Akuttsak (nødhjelp, utkastelser, strømrestanser etc) Eventuelle kommentarer NAV/kommunens saksnr.: Har klager/klagers fullmektig fått saksframlegget? JA NEI Søknadsdato: Dato for påklaget vedtak: Klagedato: Klagen ble behandlet dato: Hvis ja, er saksframlegget kommentert og kommentarer vedlagt? Har klager annen ubehandlet klagesak hos Fylkesmannen? Har denne klagesaken tidligere vært til behandling hos Fylkesmannen? Hvis denne klagesaken har vært behandlet tidligere hos Fylkesmannen, oppgi vårt referansenummer: Dato og underskrift F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 4

5 4. Dokumenter som skal følge oversendelse av klagesak til Fylkesmannen NB: Send kun kopier, da saksdokumentene blir makulert etter skanning hos oss og ikke vil bli returnert. Type dokument Kommentar 1 Oversendelsesbrev Dere finner mal for oversendelsesbrev under skjema på vår nettside. 2 Dokumentoversikt Dokumentene ordnes i kronologisk rekkefølge. 3 Klagers eventuelle kommentarer til saksframlegget Klager/klagers fullmektig, skal i henhold til forvaltningsloven 33 ha tilsendt saksframlegget til eventuell uttalelse. 4 Saksframstilling Se eget punkt (5) i dette informasjonsskrivet. 5 Klage Kopi av klagen i sin helhet, eventuelt også andre brev og vedlegg fra klager som har betydning for saken, skal være vedlagt. 6 Påklaget vedtak Kopi av vedtaket i sin helhet skal være vedlagt. 7 Andre relevante vedtak Kopi av vedtak som kan ha betydning for vår behandling av saken. NAV/kommunen vurderer hva som anses å være relevant i den aktuelle saken. 8 Søknad Kopi av søknaden i sin helhet skal være vedlagt. 9 Annen relevant dokumentasjon All dokumentasjon som legges ved i saken skal være relevant for den påklagede saken. NAV/kommunen vurderer hva som anses å være relevant i den aktuelle saken. Eksempler på relevant dokumentasjon kan være aktuelle journalnotater, uttalelser fra fagpersoner, utbetalingsoversikter, individuell plan, arbeidsevnevurdering, kartleggingsdokumenter, herunder kartlegging av barns særskilte behov, og annen dokumentasjon som kan belyse saken. Dokumentasjon på økonomisk situasjon på søknadstidspunktet vedlegges dersom dette ikke går klart og entydig fram av økonomioversikt i saksframstillingen. Dersom klager søker akutthjelp, skal dokumentasjon på hva klager har disponibelt på konto på søknadstidspunktet vedlegges. Ved uenighet mellom NAV/kommunen og klager om de faktiske opplysninger saken bygger på, er det særlig viktig at dokumentasjon på opplysningene er vedlagt. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 5

6 5. Punkter for saksframstilling i klagesak med Fylkesmannens kommentarer Punkter i saksframstillingen Kommentarer 1. Konklusjon Konklusjonen skal inneholde: dato for vedtak etter klagebehandling hva som er besluttet grunnlaget for beslutningen 2. Faktaopplysninger Søknadsdato og hva det er søkt om Personopplysninger (kjønn, alder sivilstand..) Familieforhold (gift, barn..) Boforhold (type bolig, bor sammen med..) Arbeidsforhold (i/uten arbeid..) Helse/sosiale forhold (sykdom, omsorgsansvar..) Økonomiske forhold (arbeidsinntekter, stønader, boutgifter og andre utgifter - særlig knyttet til barn) Hva slags råd og veiledning er gitt, og når Klagers anførsler De faktiske opplysningene i saken gir et bilde av hvilken situasjon klager befinner seg i. Det bør i utgangspunktet være enighet mellom NAV og klager om hva som er fakta i saken. Dersom det er uenighet, må dette komme klart fram. Det er også avgjørende for oss at saksopplysningene gir et fullstendig grunnlag for vurdering av saken, slik at vi slipper å be om supplerende opplysninger. Da unngår vi en forlengelse av saksbehandlingstiden. Det er viktig at det kommer fram om det er utgifter knyttet til eventuelle barn i husstanden, og hva disse utgiftene gjelder. Økonomioversikter er ønskelig i alle saker, men tallene som kommer fram i oversikten må være oppdatert, og de må stemme med tall som kommer fram andre steder i saksframstillingen. Råd/veiledning: Det bør framgå om det er gitt råd/veiledning, hva slags råd/veiledning som er gitt, og hvilke resultater dette har ført til. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 6

7 3. NAV/kommunens vurderinger Kommentere og vurdere alle klagers anførsler Kommentere og vurdere eventuelle andre fagpersoners uttalelser Vurdere klagers hjelpebehov, herunder eventuelle barns særskilte behov Alternative tiltak/tjenester Lovens formålsbestemmelse skal vektlegges i vurderingen og bør framgå av vedtaket Vurdering av konsekvenser av avslaget 4. Begrunnelse Skille mellom fakta og vurderinger Det er viktig at det skilles klart mellom fakta og vurderinger. Det skal ikke forekomme nye faktaopplysninger i vurderingen. I vurderingen holder man faktaopplysningene opp mot rettskilder og rundskriv, og trekker en konklusjon. De regler vedtaket bygger på De faktiske forhold som vedtaket bygger på Begrunnelsen for kommunens vedtak må gå fram av saksframlegget. Kravene til hva en begrunnelse skal inneholde, går fram av forvaltningsloven 25. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 7

8 Vedlegg 1: Eksempel på godt utfylt oversendelsesbrev Fylkesmannen i Oslo og Akershus Unntatt fra offentlighet, jf. off. loven 13 Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep Oslo OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV OG INTRODUKSJONSLOVEN NB! Alle poster i skjemaet skal fylles ut. Alle sakens dokumenter som saksframstilling, klage, vedtak, søknad og annen relevant dokumentasjon skal ligge nummerert i kronologisk rekkefølge i henhold til dokumentliste som skal følge vedlagt. Send kun kopi av dokumentene. Oversendt fra Avsender: NAV Gullheia Adresse: Edelsvingen 2, 1010 Gullheia e-postadresse: Saksbehandler: Fagansvarlig: Anne Hansen Per Jensen Direkte tlf.: Direkte tlf. fagansvarlig: e-post: e-post: Opplysninger om klager Fødsels- og personnr.: Fornavn: Ole Adresse: Kirkeveien 1 Etternavn: Olsen Postnr. og sted: 1010 Gullheia Klagen gjelder kryss av kryss av Sosialtjenesteloven, kapittel 4 x Kvalifiseringsprogrammet Lovens virkeområde, STL 2 (selv/sekundærbosettinger etc.) Oppholdskommunens ansvar, STL 3 Introduksjonsloven Annet Akuttsak (nødhjelp, utkastelser, x strømrestanser etc) Eventuelle kommentarer Saken gjelder avslag på husleierestanse, med varsel om utkastelse JA NAV/kommunens saksnr.: 12/1234 Har klager fått saksframlegget? x NEI Søknadsdato: Hvis ja, er saksframlegget kommentert og kommentarer vedlagt? Dato for påklaget vedtak: Har klager annen ubehandlet klagesak hos Fylkesmannen? Klagedato: Har denne klagesaken tidligere vært til behandling hos Fylkesmannen? Klagen ble behandlet dato: Hvis denne klagesaken har vært behandlet tidligere hos Fylkesmannen, oppgi vårt referansenummer: x x x Dato og underskrift F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 8

9 Eksempler på oppheving Sak 1. OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN KAP. 4. AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØNAD TIL HUSLEIE, STRØM OG TRENINGSAVGIFT FOR SØNN. Vi viser til oversendelse av klagesak av , registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om avslag på stønad til husleie, strøm og treningsavgift for sønn, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jfr. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknader av og Vedtaket ble påklaget , og behandlet i kommunen , sak Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Merknader av er mottatt. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er en kvinne født i Hun er enslig forsørger for en sønn født i Klagers inntekter er arbeidsavklaringspenger, barnebidrag, barnetrygd og bostøtte. Hun bor i leid bolig med månedlig husleie på kr 9 000,-. Klager fremmer søknad om bostøtte og støtte til betalt strømregning. Hun viser til at hun har fått avslag på bostøtte, og at det er vanskelig å forsørge seg selv og sin minste sønn etter de siste vedtakene. Vedtak om bostøtte er påklaget. Hun opplyser at sønnen medbringer utgifter til bøker og trening og at hun får mindre utbetalt enn inntekten i vedtaket. Hun fremmer ny søknad den der det søkes om strøm og fotballtrening for sønnen. Hun opplyser at hun har betalt regningene, men at hun har lånt penger til dette. Søknadene behandles i vedtak av Det gis avslag på strøm og husleie. Det vises til at klager med skatteoppgjøret i juni 2012 er å anse som økonomisk selvhjulpen ut Vilkårene tilknyttet lov om sosiale tjenester i NAV 18 anses derfor ikke oppfylt. NAV sosialtjenesten vurderer videre at klagers situasjon ikke er så vanskelig som loven forutsetter at det kan ytes hjelp etter lovens 19. Etter det Fylkesmannen kan se, er det ikke foretatt noen konkret vurdering av søknad om sønnens fotballtrening utover en henvisning til at utgiften er betalt med lånte midler. Vedtaket påklages i brev datert Klager skriver at hun er innforstått med at hun vurderes som økonomisk selvhjulpen ut 2012 på grunn av tilbakebetalt skatt. Hun er derimot meget uenig i de nøkkeltall som legges til grunn for beregning av hjelpebehovet. Hun foretar noen beregninger som hun opplyser viser at hun har mindre utbetalt enn det NAV sosialtjenesten legger til grunn. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 9

10 Ved klagebehandlingen opprettholder NAV sosialtjenesten sitt vedtak. Det framgår at klager har et suppleringsbehov pr. måned, men at hun på grunn av tilbakebetalt skatt anses selvhjulpen. NAV sosialtjenesten viser til at klager heller ikke bestrider dette, og at spørsmålet i saken er om arbeidsavklaringspengene skal beregnes på bakgrunn av gjennomsnitt pr måned eller pr 14 dager. NAV sosialtjenesten beregner gjennomsnitt pr måned og opprettholder denne vurdering. Det vises også til at klager ved å låne midler til å betjene sine utgifter, har benyttet egne muligheter slik loven forutsetter. I brev mottatt ved NAV skriver klager at hun ønsker å bemerke at når det gjelder beregning av inntekten hennes, må de ta aktuell inntekt og ikke gjennomsnitt pr. måned. Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. Grunnlag for tilbakesendelse: Med henvisning til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltningsloven bemerkes følgende: Fylkesmannen ser at klager sier seg innforstått med at hun er å anse som selvhjulpen ut Vi finner imidlertid at når hun fremmer to søknader om økonomisk stønad, låner midler til dekning av strøm, husleie og treningsavgift og påklager NAV sosialtjenestens beregning av hennes inntekter, må det legges til grunn at hun mener å være i behov for stønad fra NAV sosialtjenesten. Fylkesmannen viser til at det ved søknader om økonomisk stønad er faktisk situasjon på søknadstidspunktet som skal legges til grunn for vurdering av hjelpebehovet. Et overskudd fra en eller flere tidligere måneder, kan som hovedregel kun legges til grunn som inntekt framover i tid forutsatt at midlene er disponible for søkeren. Fylkesmannen kan ikke se at det er foretatt noen utredning av klagers faktiske økonomiske situasjon på søknadstidspunktet, og vi finner at saken derfor ikke er tilstrekkelig opplyst til at vi kan ta stilling til hvorvidt klager har et hjelpebehov. Vi kan heller ikke se at det er foretatt noen konkret vurdering av behovet til klagers sønn. I den forbindelse minner vi om at det ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn, skal sikres at det foretas en kartlegging av barns behov knyttet til for eksempel barnehage, klær, skoleutstyr, fritidsaktiviteter osv, jf. også lov om sosiale tjenester i NAV 1. Herunder må det tas konkret stilling til søknaden om dekning av treningsavgift for klagers sønn. Med hensyn til at klager har lånt midler til dekning av de omsøkte utgifter, minner Fylkesmannen om at det normalt ikke foreligger plikt til å ta hensyn til at regninger er dekket med lånte midler, dersom låneopptaket er foretatt forut for søknadstidspunktet. Dette kan stille seg annerledes dersom lån er tatt opp i påvente av NAV sosialtjenestens behandling av en søknad. Fylkesmannen finner at i dette tilfellet kan låneopptaket være foranlediget av at klager var kjent med at hun skulle være selvhjulpen, og dette momentet må derfor vurderes ved NAV sosialtjenestens behandling av søknaden. Vi finner ut fra dette at det påklagede vedtaket er mangelfullt begrunnet, jf. forvaltningsloven 24, 25 og 33 med hensyn til: - det rettslige grunnlaget for vedtaket - de faktiske forhold vedtaket bygger på - de hovedhensyn som er lagt til grunn ved skjønnsutøvelsen F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 10

11 Når det gjelder beregningen av klagers inntekter, finner Fylkesmannen å bemerke at det ved ytelser som utbetales hver 14. dag, normalt vil være hensiktsmessig å foreta en gjennomsnittsberegning pr. måned slik NAV sosialtjenesten har foretatt i denne saken. Dette vil vanligvis gi det mest korrekte bilde over mottakerens faktiske situasjon over tid. Med mindre det foreligger konkrete forhold ved klagers situasjon som tilsier at en slik gjennomsnittsberegning av arbeidsavklaringspengene gir en misvisende oversikt over hennes økonomi, finner Fylkesmannen at NAV sosialtjenesten kan opprettholde den beregningen som er foretatt. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i kommunen og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen for behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av kommunens daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 11

12 Sak 2: OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN KAP. 4. AVSLAG PÅ SØKNAD OM STØNAD TIL FRITIDSAKTIVITETER FOR BARNA Vi viser til oversendelse av klagesak registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om avslag på stønad til fritidsaktiviteter for barna, og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknad av Vedtaket ble påklaget , og behandlet i kommunen , sak 2012/ Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er gift og har fire barn født hhv. i 1999, 2000, 2002 og Familien leier en leilighet til kr ,- i måneden. På søknadstidspunktet har klager inntekt i form av bostøtte og barnetrygd. Barnetrygden inntektsberegnes ikke av sosialtjenesten. Den fremsatte klager søknad om stønad til aktiviteter for barna. Vedlagt søknaden følger en utfyllende forklaring. Det vises til at klager har fire barn som alle går på skole eller barnehage. Han er arbeidsledig og under behandling hos lege og DPS. Kona venter på arbeidstillatelse fra UDI. Det fremgår at ingen av barna har fritidsaktiviteter pga. dårlig økonomi. Skolen har informert om at det er viktig med idrettsaktiviteter. Klager merker at barna har psykiske problemer pga. isolasjon hjemme. Det gis følgende oversikt over klagers behov: Holmlia bad (svømming) =25 klipp = 607 kroner Fotball =sesong =1000 kroner Sko og sportsklær =sko og klær = 700 kroner Skøyter og hjelm = = 778 kroner For 1 barn = 3075 kroner 4 barn x 3075,- = 12300,-. I vedtak av fatter sosialtjenesten avslag på det omsøkte. Det vises til at klager kan benytte noe av barnetrygden hver måned til dette formålet. Sosialtjenesten minner om at barnetrygden skal benyttes til innkjøp av nødvendig utstyr til barna opp gjennom oppveksten. Når det gjelder sko og sportsklær, må noe av familiens samlede livsopphold benyttes til sko og vinter- og sommerklær. Nødvendig utstyr bør kjøpes inn etter sesong slik at kostnadene blir jevnt fordelt over alle månedene. Sosialtjenesten råder ekteparet til å vurdere hvor mange aktiviteter barna skal være med på. Det vises til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. I en slik fase anser sosialtjenesten det som naturlig at F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 12

13 foreldre må prioritere hvilke aktiviteter både voksne og barn skal være med på innenfor det som er gitt av livsopphold og barnetrygd. Klage på vedtak av kom inn den Det klages på avslag på stønad til aktiviteter for barna og ortopediteknikk for barn. Klager ber om at sosialtjenesten ser på hans sak på nytt og innvilger minst kr ,-. Det fremgår at han kom til Norge med kone og fire barn. Ektefellen fikk oppholdstillatelse den frem til Familien har fått lite bistand til etablering. Det fremgår at klager har pådratt seg gjeld. De har i tillegg betalt kr ,- i gebyr i forbindelse med ektefellens søknad om oppholdstillatelse samt hatt utgifter til lege, blodprøver, medisiner og ortopediteknikk. Klager viser til at barna ønsker å gå på kino og drive med fritidsaktiviteter sammen med andre barn, men at det koster penger. Det fremgår at barna krever mye og vil ha barnetrygden. Sosialtjenesten har sett på saken på nytt, men opprettholder vedtak av Det vises til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. Klager er registrert som arbeidssøker, og sosialtjenesten er ikke kjent med at det eksisterer forhold som gjør det vanskelig for klager å komme i arbeid. Videre fremgår det at livsopphold for ektepar med fire barn er for tiden kr ,-. Beløpet er ment å dekke alle nødvendige utgifter til livsopphold, herunder mat, klær, lege og medisinutgifter, reise innen Oslo, enkel tannbehandling, tv-lisens m.m. Sosialtjenesten vurderer at klager må benytte en del av familiens samlede livsopphold til innkjøp av sko, sommer- og vinterklær til familien. Nødvendig utstyr bør også kjøpes inn etter sesongbehov slik at kostnadene blir fordelt utover månedene. Videre at kjøp av utstyr og utgifter til fritidsaktiviteter må stå i forhold til inntekt. Sosialtjenesten viser til Rundskriv 1/ , hvor det fremgår at det skal ved vurdering av stønadsbehovet knyttet til alminnelige fritidsaktiviteter ta hensyn til at barn skal ha en normal oppvekst til tross for familiens dårlige økonomi. Det vurderes at familien har tilstrekkelig med midler til å dekke alminnelige fritidsaktiviteter. Utgiftene kan delvis dekkes av livsopphold og delvis av barnetrygd. Det vises til at klager mottar kr ,- i barnetrygd som sosialtjenesten ikke inntektsberegner. Sosialtjenesten vil likevel understreke at barnetrygd er ment å dekke generelle utgifter knyttet til forsørgelse av barn. Videre viser sosialtjenesten til at det anføres at utgiftene totalt utgjør kr ,- per barn, til sammen kr ,-. Sosialtjenesten finner at familien må vurdere hva de har råd til, og hvor stort omfang av fritidsaktiviteter barna skal delta i. I forhold til klagers anførsel om behov for sosialhjelp til kjøp av utstyr og klær til barna, vil sosialtjenesten bemerke at dette må vurderes i forhold til familiens inntekter. Klager kan benytte bruktbutikker, bruktmarkeder og via nettportaler. Utstyr må kjøpes etter sesong. Vedrørende gjeld, vises det til at sosialtjenesten ikke har plikt til å yte stønad til dekning av gjeld. Økonomisk stønad skal ikke tilgodese kreditorer. Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 13

14 Grunnlag for tilbakesendelse: Det fremgår av lov om sosiale tjenester i NAV 1 at: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. I Rundskriv Hovednr. 35, Lov om sosiale tjenester i NAV, pkt vises det til at Barn og unge skal ha en levestandard og livsvilkår som er tilstrekkelig for barnets fysiske, åndelige og sosiale utvikling. Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, og NAV-kontoret må sørge for at deres særskilte behov blir ivaretatt i familiens møte med kontoret. Det fremgår videre i punkt at Barn og unge skal sikret en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi Familien har et suppleringsbehov med kr ,- per måned, da ektefellene er uten inntekter. Sosialtjenesten viser til at sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse i en overgangsfase til ekteparet får egne inntekter og blir økonomisk selvhjulpne. Det vurderes at utgiftene delvis kan dekkes av barnetrygden og delvis av livsoppholdet. Fylkesmannen er enig i at økonomisk stønad i utgangspunktet er en midlertidig løsning. Fylkesmannen vurderer imidlertid det som uklart hvorvidt klager vil bli selvhjulpen i nærmeste fremtid. Fylkesmannen viser til at livsopphold og barnetrygd skal dekke en del av utgiftene til barna. Det er imidlertid uklart hva som er klagers faktiske utgifter. Klager viser bl.a. til at det ene barnet går i barnehage på søknadstidspunktet. Dette er imidlertid ikke behandlet i vedtak av eller saksfremlegget. Fylkesmannen ber sosialtjenesten kartlegge barnas behov for fritidsaktiviteter, herunder hva det vil koste. Det må foretas en vurdering av om klagers utgifter tilknyttet barna faktisk kan dekkes av livsoppholdet og barnetrygden. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i kommunen og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen for behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av kommunens daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 14

15 Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. Øvrige bemerkninger I klagen vises det til at det klages på vedtak med saksnr. 2012/00009/2012/ Det presiseres at det klages på avslag på hjelp til fritidsaktiviteter for barna og avslag på ortopediteknikk. Det fremgår ikke av saksfremlegget hvorvidt avslag på stønad til ortopediteknikk er behandlet. Fylkesmannen forutsetter at sosialtjenesten har behandlet denne delen av klagen. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 15

16 Sak 3: OPPHEVING AV VEDTAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN KAP. 4. KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING OG HUSLEIERESTANSE FOR FEBRUAR Vi viser til oversendelse av klagesak av registrert mottatt Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen opphever NAVs vedtak om avslag på stønad til kjedeortopedisk behandling og husleierestanse, og saken sendes tilbake til NAV for ny behandling, jf. forvaltningsloven 34 fjerde ledd. Administrasjonen fattet vedtak etter søknad av , Vedtaket ble påklaget og behandlet i kommunen , sak 2012/ Tidligere vedtak ble vedtatt opprettholdt. Det vises til saksframlegget og sakens øvrige dokumenter som klageren som hovedregel har rett til innsyn i. Det framkommer at klageren har fått tilsendt saksframlegget før kommunens sluttbehandling av klagen. Det er ikke kommet merknader til saksframlegget. Sammendrag av saksopplysninger: Klager er enslig forsørger for 5 barn under 18 år. Barna er født i 97, 98, 06,08 og 11. Hun har i tillegg to barn født i 2002 og 2004 som bor i Etiopia hos sine besteforeldre. Klager er opprinnelig fra Somalia, og hun og barna er danske statsborgere. Klager er uten arbeid, og er på søknadstidspunktet ikke arbeidssøker. Hun bor i leiet kommunal bolig og mottar statlig bostøtte, overgangsstønad og barnebidrag. I perioder har hun også mottatt supplerende sosial stønad. Oslo kommunes veiledende livsoppholdssats for enslig med 5 barn opplyses å være på kr ,- pr måned. NAV sier de etter en individuell vurdering, har lagt til grunn at klager har livsoppholdsutgifter på kr ,-. Det går ikke fram av saken hvilke momenter som er vektlagt i den individuelle vurderingen. Økonomisk oversikt på søknadstidspunktet: Inntekter Utgifter Bidrag 7.050,- Livsoppholdsnorm ,- Overgangsstønad utbet. 12. og ,- Husleie ,- Statlig bostøtte 4.832,- Strøm? (Barnetrygd: kr 5.820,-) (Utgifter til barn)? Sum , ,- Det går ikke fram av saksopplysninger om barna går i barnehage/sfo og om det er knyttet utgifter til dette. Det går heller ikke fram av saken om barna er med i fritidsaktiviteter, og F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 16

17 hvilke utgifter som knytter seg til eventuelle aktiviteter. Strømutgifter pr måned, eller eventu-elle gjeldsposter, er ikke opplyst i saken. Klager har mottatt to utbetalinger av overgangs-stønad i april. Det går ikke fram av saken om dette kun gjelder for april måned, og om klager får et annet og lavere beløp utbetalt månedlig i månedene etter april. Økonomioversikten i NAVs klagesak viser en formue på kr ,-. Formuen er ikke kommentert av NAV, eller tatt med i vurderingen av stønadsbehovet. Husleierestanse februar 2012: Klagers husleie er på kr ,- pr måned. Hun ble innvilget supplerende sosial stønad med kr 5.596,- til husleie for februar 2012, i vedtak 2012/ Resten av husleien skulle klager dekke selv. I samme vedtak ble hun innvilget full husleie og supplerende sosial stønad til livsopphold for mars og april Klager søkte den om dekking av resten av februarhusleien som hun selv skulle betalt. Den hadde hun 8.688,- på konto. NAV vurderte at dette var tilstrekkelig til å dekke resten av februarhusleien. Klager ble bedt om å bruke det hun hadde på konto til å dekke husleierestansen. Videre fikk hun beskjed om at hun da ville få bistand til mat. Klager opplyste til NAV at hun ikke ønsket å benytte sine midler til å dekke utestående husleie, da hun hadde andre utgifter. NAV vurderte at klager ikke hadde benyttet seg av sine muligheter til å dekke husleien, og avslo søknaden. Kjeveortopedisk behandling for barn: Klager søkte om å få dekket kjeveortopedisk behandling for det ene barnet. NAV opplyste at det ble levert dokumentasjon på at behandlingen var nødvendig. Det framkom av usignert behandlingsavtale med kjeveortoped at offentlig takst på behandlingen var på kr ,-. Klager ville få 60 % trygderefusjon. Kjeveortopeden beregner et honorar på kr ,-. Dokumentasjon knyttet til behandlingen, er ikke vedlagt oversendelsen til Fylkesmannen. NAV vurderte at klager kunne bruke barnetrygden til å dekke utgifter til kjedeortoped. I tillegg til løpende barnetrygd, hadde hun mottatt en etterbetaling i barnetrygd på kr 8.730,- i april Hun ble også rådet til å velge en annen ortoped som fulgte offentlige satser, og med dette få utført behandlingen rimeligere. Klager anførte i sin klage at hun ønsket å få dekket både husleierestanse og kjeveortopedisk behandling for barn. Hun begrunnet ønsket med at hun hadde dårlig økonomi, at hun hadde inkassogjeld, og at hun skyldte penger til barnehagen. NAV kommenterte anførslene med at klager ikke hadde benyttet seg av de mulighetene hun selv hadde til å dekke husleierestanse for februar. Hun hadde unnlatt å betale husleien selv om hun hadde midler tilgjengelig. Hun ble orientert om at hun kunne øke sine inntekter ved å søke skattefritak på overgangsstønaden. Videre ble hun informert om muligheten til å inngå avtale om frivillig forvaltning. Når det gjaldt den kjeveortopediske behandlingen, komment-erte NAV at klager kunne dekke behandlingen med løpende barnetrygd, og med den etter-betalte barnetrygden som ble utbetalt i april Formålet med barnetrygd er at den skal bidra til å dekke generell forsørgelse av barnet. Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merkostnader enslig mor har som følge av at vedkommende bor alene med barna i egen husholdning. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 17

18 Relevante lovbestemmelser: I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 41 gjelder forvaltningslovens regler for saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester. I følge forvaltningsloven 34 fjerde ledd kan Fylkesmannen sende en sak tilbake til ny behandling. Dette vil særlig være aktuelt hvor vedtaket ikke tilfredsstiller lovverkets bestemmelser om saksforberedelse. Grunnlag for tilbakesendelse: Med henvisning til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og forvaltningsloven bemerkes at saken er utilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningslovens 17. Følgende opplysninger og dokumentasjon mangler: Opplysninger om, og eventuelt hvilke, faktiske utgifter klager har knyttet til barna. (barnehage/sfo, fritidsaktiviteter, annet) Månedlige strømutgifter og eventuell innboforsikring Månedlige inntekter i form av overgangsstønad i perioden etter søknadstidspunktet Gjeldsutgifter Dokumentasjon på tannbehandlingen for klagers sønn Vedtakets begrunnelse er mangelfull, jf. forvaltningsloven 24, 25 og 33 med hensyn til at: formuen på kr ,- som kommer fram i NAVs økonomioversikt ikke er kommentert, eller tatt med i beregning av stønadsbehov. Det ikke framgår hvilke momenter som er lagt til grunn i vurderingen av valg av norm. Det opplyses i NAVs saksframstilling at det er valgt en norm som er noe høyere enn norm for enslig med tre barn. Denne er valgt etter en individuell vurdering, men det går ikke fram hvilke momenter denne vurderingen bygger på, utover at klager har fem barn. Saken skal på grunnlag av Fylkesmannens merknader utredes for ny behandling i NAV og nytt vedtak skal fattes. Dersom tidligere vedtak opprettholdes, skal alle sakens dokumenter sendes Fylkesmannen til behandling. Dersom klagen delvis tas til følge, skal kommunen kontakte klager og undersøke om vedkommende ønsker å opprettholde klagen. Opprettholdes klagen skal saken sendes Fylkesmannen for ny behandling. Det minnes om at vedtak som delvis tas til følge, er et nytt vedtak som kan påklages på vanlig måte, jfr. 47 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette anses i så fall som ny klagesak. Opprettholdes ikke klagen, eller klagen tas helt til følge, skal Fylkesmannen ha kopi av NAVs daterte vedtak til orientering. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken skal behandles på nytt snarest mulig, og senest innen 4 uker fra vår dato. Ved eventuell ny oversendelse til Fylkesmannen, må det i eget følgeskriv tydelig opplyses at saken tidligere har vært til behandling her. Vår referanse bes vennligst oppgitt i følgeskrivet, herunder også dato for vår ekspedisjon. F M O A, I n f o s k r i v 3 / , Side 18

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning?

Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? Bolig? Økonomi! Barn! Hvor? Hvem? Helse! 1 Innholdsfortegnelse Innledning Del 1 Om tjenesten, kommunens

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV

Fylkesmanneni Osloog Akershus. Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Fylkesmanneni Osloog Akershus Opplæringssamlinger i utvalgtedeler av Lovom sosialetjenesteri NAV Velkommen Lov om sosiale tjenester i NAV sikkerhetsnett Internasjonale forpliktelser Rettsikkerhetsgarantier

Detaljer

Velkommen til første dag!

Velkommen til første dag! Velkommen til første dag! Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV FORDYPNING Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Økonomisk stønad, 18-26 Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: ØKONOMISK STØNAD 18 26 Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV)

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013

Fylkesmannen i Hedmark. Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fordypning. oktober 2013 Fylkesmannen i Hedmark Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning oktober 2013 Tema Utlendingers rett, 2 Opplysning, råd og veiledning, 17 Stønad til livsopphold, 18 Stønad i særlige

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2011 Økonomisk sosialhjelp Sande kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20 15 00 Telefaks: 32 20

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Skaun kommune økonomisk sosialhjelp 2000

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Skaun kommune økonomisk sosialhjelp 2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. FORMÅL FOR PROSJEKTET... 2 1.2. OMFANG OG BEGRENSNINGER... 2 1.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.4. REVISORS ANBEFALINGER... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

årsmelding for helse- og SoSialombudet

årsmelding for helse- og SoSialombudet årsmelding for helse- og SoSialombudet 2009 1 4 5 6 8 12 16 INNhOLD INNLeDNING ANSATTe NAV-OMBuD funksjonshemmede OG PÅRØReNDeS ReTT TIL SOSIALe TjeNeSTeR OPPhOLDSKOMMuNeNS ANSVAR - BeGReNSNING I ReTTeN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen DATO: LOV-2009-12-18-131 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 13 s 1978 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer