NASJONALT FAGSKOLERÅD EVALUERING AV RÅDETS ARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID"

Transkript

1 NASJONALT FAGSKOLERÅD EVALUERING AV RÅDETS ARBEID

2 NASJONALT FAGSKOLERÅD Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ. Rådet skal ifølge mandatet blant annet bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. I denne rapporten oppsummerer og evaluerer rådet sitt eget arbeid i perioden Hovedkapittelet, Aktiviteter i perioden, er strukturert i forhold til Måldokument , rådets strategiske dokument for perioden. De ulike målene er gjengitt som merket tekst og danner rammen som de ulike aktivitetene i perioden vurderes opp mot. Rapporten har også en kort evaluering av samarbeidet og arbeidsformen i rådet. Den overordnede vurderingen av arbeidet i Nasjonalt fagskoleråd er at kortsiktige mål i stor grad er nådd. Mange langsiktige mål er ikke fullt ut nådd, men de ulike aktivitetene har bidratt i riktig retning. Nasjonalt fagskoleråd anbefaler at kommende råd i enda større grad knytter aktivitetene i rådet opp mot strategiske mål for perioden. Fagskolevalgets rapport og OECD Skills Action Report vil være viktig grunnlag for arbeid i det neste rådet. Benedikte Sterner Leder Knut Erik Beyer-Arnesen Nestleder 1

3 NASJONALT FAGSKOLERÅD Medlemmer i Nasjonalt fagskoleråd i perioden 1. september 2012 januar 2015 Benedikte Sterner (LO), leder Knut Erik Beyer-Arnesen (Forum for fagskoler, FFF), nestleder Tine Widerøe (Forum for fagskoler, FFF) Ragnar Johansen (Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, NFFL / Kristne Friskolers Forbund, KFF) Aud Larsen (Rådet for fylkeskommunale fagskoler, RFF) Terje Bogen (Rådet for fylkeskommunale fagskoler, RFF og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning, NUTF), vår 2012 vår 2014 Bernt Rolf Almedal (Rådet for fylkeskommunale fagskoler, RFF), 2014 Jorunn Teien Leegaard (KS) Svein Qvist-Eriksen (Voksenopplæringsforbundet, VOFO) Helge Halvorsen (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO), 2012 juni 2014 Ingeborg Marie Laukvik (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO), høst 2014 Kjersti Grindal (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO) Tormod Skjerve (Virke) Kristian Tangen (LO), høst Trude Tinnlund (LO), vår 2014 Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) Tor Erik Høydahl Eriksson (Organisasjon for norske fagskolestudenter, ONF), høst 2012 høst 2013 Malin N. Vangsnes (Organisasjon for norske fagskolestudenter, ONF), høst Varamedlemmer for fagskolesektoren: Finn Mathiesen (Forum for fagskoler, FFF) Herdis Meihack Engen (Forum for fagskoler, FFF) Stian Eriksen (Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, NFFL / Kristne Friskolers Forbund, KFF) Bernt Rolf Almedal (Rådet for fylkeskommunale fagskoler, RFF), medlem fra vår 2014 Sture Flaaten (Rådet for fylkeskommunale fagskoler, RFF) Siri Halsan (KS) Ragnhild Stein (Voksenopplæringsforbundet, VOF/Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, NFF) Varamedlemmer for arbeidsgiverorganisasjonene: Trond Bergene (Spekter) Knut Chr. Christensen (NHO) Inger Lise Blyverket (Virke) Varamedlemmer for arbeidstakerorganisasjonene: Kristin Vik (YS) Astrid Kristin Moen Sund (Utdanningsforbundet) Jonny Simmenes (LO) Varamedlem for Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF): Jonas Gustumhaugen, høst 2012 vår 2013 Eivind Hammer, vår

4 NASJONALT FAGSKOLERÅD Aktiviteter Mål for Nasjonalt fagskoleråd ( ) Dette dokumentet uttrykker de mål og begrunnelser som rådet er enige om ved inngangen til Dokumentet vil fortløpende oppdateres i tråd med rådets videre arbeid med å oppfylle vårt mandat. Fagskoleutdanning et uforløst potensial Fagskoleutdanningen representerer en undervurdert ressurs som kan gi et vesentlig bidrag til å løse viktige samfunnsmessige kompetansebehov på tertiært nivå. For å utnytte dette potensiale er det nødvendig å utvikle en nasjonal strategi som utnytter mulighetene i fagskoleutdanningen, sikrer god finansiering, forutsigbare rammevilkår og bygger og synliggjør fagskoleutdanningen som en attraktiv karrierevei både et alternativ, og grunnlag for overgang til høgskoler og universiteter. Nasjonalt Fagskoleråd har som ambisjon å innta en proaktiv rolle som et rådgivende organ og etablere faste kontaktpunkter som kan danne grunnlag for et løpende samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Aktiviteter: 1. MØTER MED POLITISK LEDELSE I KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD) For å styrke fagskolens plass i det politiske terrenget har Nasjonalt fagskoleråd (NFR) initiert og fått aksept for faste møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD). Rådet har invitert KUF-komiteen til arrangementer, og også fått besøk av noen av medlemmene på enkelte arrangementer. Rådet har fått tilslutning fra politisk ledelse i KD til at det er behov for regelmessige møter med politisk ledelse. 2. MØTER MED FAGAVDELINGEN I KD I løpet av perioden er dialogen med fagavdelingen i KD styrket. Blant annet har KD etterspurt rådets syn på ulike saker knyttet til fagskolesektoren, og også deltatt på rådsmøter. Vurdering: Rådets ressurser er en stor utfordring når det gjelder å nå både kortsiktige og langsiktige mål og begrenser muligheten til å være et proaktivt råd. Økonomi har vært tema i møter med politisk ledelse, og rådet har sendt flere søknader til KD om økte ressurser uten at det har gitt positivt utslag hittil. Å jobbe for økte ressurser til rådet, og å sannsynliggjøre behovet for det, er fortsatt et viktig mål.

5 NASJONALT FAGSKOLERÅD Attraktiv karrierevei og fleksible overganger i utdanningssystemet Langsiktig mål Fagskolens egenart skal ivaretas og videreutvikles på sine egne premisser. Fagskoleutdanningen er en integrert del av utdanningssystemet og en naturlig del av et attraktivt karriereløp som utvikler seg i takt med arbeids- og næringslivets behov. Fagskolen kjennetegnes med fleksible inn- og utganger av fagskolesystemet, hvor kompetanse oppnådd i fagskolen verdsettes i høyskole/universitet og omvendt. Primært løses dette ved innføring av studiepoeng/ects i fagskolen, sekundært ved gode og fleksible konverteringsordninger av fagskolepoeng til studiepoeng og omvendt. Det etableres en offentlig godkjent gradsbetegnelse for fagskolen. Kortsiktige tiltak Æ Være en sentral aktør i utvikling av forskriftene ifm. revisjon av fagskoleloven fra Æ Vurdere om benyttelse av ECTS/ECVET vil være hensiktsmessig for å oppnå målene om fleksible overganger i utdanningssystemet. Æ På initiativ av Nasjonalt fagskoleråd innføres det en gradsbetegnelse for fagskoleutdanningen, sammen med en mal for vitnemål som alle fagskolene kan benytte seg av. Aktiviteter: 1. INNSPILL OM FLEKSIBLE OVERGANGER I UTDANNINGSSYSTEMET Bakgrunn: Arbeidslivet har behov for medarbeidere med fagskoleutdanning, blant annet dokumentert gjennom NHOs kompetansebarometer 2. Rekrutteringen av fagutdannete er lavere enn behovet 3. Som en del av målet om at fagskoleutdanning skal være en attraktiv karrierevei, har rådet spilt inn konkrete forslag og argumentert for fleksible overganger i utdanningssystemet i møter med politisk ledelse i KD, KUF-komiteen, Fagskoleutvalget og UHR, samt i forbindelse med aktuelle høringer. Vurdering: Nasjonalt fagskoleråds inntrykk er at fleksible overganger er et aktuelt tema innenfor alle de nevnte instansene og at rådets bidrag er blitt positivt mottatt, men status på feltet tilsier fortsatt politisk og faglig innsats for at flere institusjoner skal øke praksisen med fleksible overganger mellom utdanningene. 2. KARTLEGGING AV SAMARBEID MELLOM NORSKE FAGSKOLER OG HØYERE UTDANNING Bakgrunn: Som grunnlag for å skape fleksible overganger mellom utdanningsslagene har NFR gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom norske fagskoler og norske og utenlandske høyskoler og universiteter. Dette samarbeidet er beskrevet i en rapport fra en arbeidsgruppe i NFR 4. NFR har på bakgrunn av kartleggingen utarbeidet en konkret modell for fleksible overganger mellom fagskoler og høyskoler og omvendt. 5 Modellen baserer seg på sammenligning av lærinsutbyttebeskrivelser. Modellen er oversendt Kunnskapsdepartementet, KUF-komiteen, NOKUT, UHR og Fagskoleutvalget

6 NASJONALT FAGSKOLERÅD Vurdering: Det er en utfordring å få høyere utdanning til å innpasse fagskoleutdanning i bachelorstudier. En grunn kan være at liten kunnskap om fagskoleutdanningene fører til manglende tillit til kompetanser derfra. Erfaring viser at samarbeid om overganger kun har oppstått når høyskolene har sviktende rekruttering. Modellen for fleksible overganger kan være et verktøy for økt praksis. Det neste rådet bør derfor vurdere tiltak for å spre modellen. 3. RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED HØRINGER I RÅDET Bakgrunn: I forbindelse med at rådet ofte blir gitt svært korte frister på å uttale seg, for å klargjøre saksgangen, har NFR utarbeidet retningslinjer for hvordan det jobbes med høringer: Fagskolerådet avgjør ved simpelt flertall fra sak til sak om de ønsker å avgi en høringsuttalelse. Der det er et mindretall mot å gi høringssvar, kan det være særlig viktig å være tydelig ved dissens. Hvis det er flere dissenser, bør rådet likevel vurdere å ikke uttale seg, selv om det er flertall for å avgi høringssvar. Saksgang når rådet skal avgi høringssvar: Arbeidsutvalget (AU) nedsetter en arbeidsgruppe. Den utarbeider forslag til høring for behandling på førstkommende rådsmøte. AU innarbeider eventuelle tilbakemeldinger og sender inn høringsuttalelsen til rette instans med kopi til rådets medlemmer. Dersom høringsfristen forfaller før neste rådsmøte, sendes høringsforslaget ut på e-posthøring til rådsmedlemmene, med minimum en ukes svarfrist. AU innarbeider innspillene og sender inn uttalelsen med kopi til rådets medlemmer. Ved korte tidsfrister eller høringer som kommer i løpet av ferieavvikling, vurderer AU om rådet bør sende inn en høringsuttalelse. AU lager da selv et forslag til høringsuttalelse som sendes på høring per e-post med svarfrist på minimum en uke. Dersom høringsfristen tilsier det, kan svarfristen være kortere. AU innarbeider så innspillene og sender inn høringsuttalelsen med kopi til rådets medlemmer. Ved dissenser skal det i høringsuttalelsen brukes formuleringer hvor det framgår at dette er flertallets synspunkt. Selve dissensen kan framstilles på følgende alternative måter (formen vurderes fra sak til sak): Dissens kommer fram i selve teksten (flertallet mener at...; mindretallet mener at...) Det framkommer at det er dissens med en henvisning Dissens framkommer i form av en fotnote 4. AVKLART BRUK AV ECVET I FAGSKOLESAMMENHENG Bakgrunn: I diskusjonen rundt fagskoleutdanningenes plass i utdanningssystemet var det aktuelt å se på fagskoleutdanning i lys av ECVET. Kunnskapsdepartementet rettet tidlig sitt arbeid med ECVET inn mot videregående opplæring. 6 Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk i 2013 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å vurdere konsekvenser av og utvikle modeller for en eventuell implementering av ECVET i Norge. 7 Oppdraget var å vurdere konsekvenser i forhold til kunnskapsløftet. Udirs vurdering er nå på høring, med frist NFR er ikke høringsinstans. Vurdering: Rådet har ikke vært engasjert i Utdanningsdirektoratets arbeid med høringen, heller ikke fulgt opp målet om å se på fagskoleutdanning i lys av ECVET. Årsaken har vært prioritering av tid og sakens foreløpige stilling i den nasjonale behandlingen, som er rettet mot yrkesfaglig videregående opplæring

7 NASJONALT FAGSKOLERÅD VITNEMÅLSMAL OG INNFØRING AV GRADSBETEGNELSEN VOCATIONAL DIPLOMA Bakgrunn: En viktig faktor i arbeidet med å synliggjøre fagskolen, har vært å gi dokumentasjonen fra utdanningene et felles og gjenkjennbart uttrykk. NOKUT har stilt krav om hva et fagskolevitnemål skal opplyse om. Nasjonalt fagskoleråd har innført gradsbetegnelsen Vocational Diploma og har anbefalt den brukt i vitnemålene som standard for fagskoler. Vocational Diploma ikke er en offentlig gradstittel godkjent av Kunnskapsdepartementet, men NFR har anmodet KD om å inkludere gradsbetegnelsen i lover og forskrifter. Videre har rådet utarbeidet en mal for vitnemål, som også er anbefalt av NOKUT, noe som gir legitimitet til betegnelsen. Malen er lagt på hjemmesidene til Nasjonalt fagskoleråd og kan fås som Word-fil ved henvendelse til sekretariatet. Forum for Fagskoler har et styrevedtak på at medlemmene skal benytte seg av gradsbetegnelsen og vitnemålsmalen. Også RFF har et styrevedtak om at medlemmene skal bruke av Vocational Diploma på sine vitnemål. NFFL har informert om ordningen og anbefalt denne betegnelsen, men har ikke noe vedtak om obligatorisk bruk. Vurdering: Organisasjonene i fagskolesektoren har oppfordret medlemsskolene sine til å benytte seg av gradsbetegnelsen og vitnemålsmalen. Både enkeltfagskoler og fagskoleorganisasjoner har bedt om å få tilsendt vitnemålsmalen, men det finnes ingen dokumentasjon på i hvilken grad skolene faktisk benytter seg av gradsbetegnelsen eller vitnemålsmalen, eller om vitnemålene har et gjenkjennbart uttrykk. Vurdering av oppnåelse av målet Attraktiv karrierevei og fleksible overganger i utdanningssystemet Rådet mener å være godt på vei mot det langsiktige målet om at fagskolens egenart skal ivaretas og videreutvikles på sine egne premisser. Med Fagskoleutvalget, som ble oppnevnt høsten 2013, fikk NFR anledning til å gi innspill om fagskoleutdanningens egenart og plass i utdanningssystemet. Arbeidet med fleksible overganger har vært høyt prioritert i perioden, og rådet er særlig fornøyd med modellen for fleksible overganger som ble utarbeidet av arbeidsgruppen. Dette innebærer at rådet har svart på Stortingets tidligere oppfordring om å bidra med modeller for overganger mellom utdanninger, og rådet avventer å se departementets videre behandling av innspillet. Forslag til arbeid for det neste rådet: Arbeidet med fleksible overganger har synliggjort at fagskoler samarbeider både med norske og utenlandske høyere utdanningsinstitusjoner. Rådet mener at kunnskap om slikt samarbeid, sammen med modellen for fleksible overganger, er viktige forutsetninger for at flere institusjoner åpner for fleksibilitet mellom utdanningsslag. Det neste rådet bør arbeide videre med informasjon om de gode eksemplene, sammen med informasjon om modellen for fleksible overganger.

8 NASJONALT FAGSKOLERÅD Synliggjøring av fagskoleutdanningen Langsiktige mål Fagskoleutdanningen skal i allmennheten være like kjent og anses som å være et likeverdig tilbud sammenlignet med utdanning i høgskoler og universiteter. Ungdom med fullført utdanning i fra videregående skole skal vurdere fagskoleutdanning som et reelt alternativ til høgskoler og universiteter. Voksne som søker etter- og videreutdanning skal vurdere fagskoleutdanning som et reelt alternativ til høgskoler og universiteter. Kortsiktige tiltak Æ Ferdigstille en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for synliggjøring av fagskoleutdanningen ovenfor ungdom, voksne og arbeidsgivere. Æ Samarbeide med rådgivere i videregående skole, NAV og andre karriereveiledere med sikte på å løfte fram fagskoleutdanningen som et likeverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Æ Være representert i ulike råd, utvalg og komiteer med ambisjon å sikre at fagskoleutdanningen sine interesser blir ivaretatt. Æ Ta initiativ overfor fylkeskommunene for å påvirke at fagskoleutdanninger blir en integrert del av utviklingsplanverket. Aktiviteter: 1. INFORMASJONSKAMPANJE I 2013 Bakgrunn: Forutsetningen for at både unge og voksne skal velge fagskoleutdanning er at de har kjennskap til den. Generelt sett er fagskoleutdanning som eget utdanningsslag lite kjent i befolkningen, inkludert blant skolerådgivere/karriereveileder og i forvaltningen. For å øke kjennskapen til fagskoleutdanning startet NFR våren 2013 arbeidet med å lage en informasjonsbrosjyre, både i papir- og elektronisk utgave, den siste tilgjengelig på sidene til Nasjonalt fagskoleråd. Videre inngikk NFR høsten 2013 avtale om et informasjonsprosjekt med en ekstern konsulent. Prosjektet var i særlig grad rettet mot fylkeskommunene, karrieresentrene og utdanningsportalene. Høsten 2013 bevilget rådet midler til Organisasjon for norske fagskolestudenter, ONF, som bidrag til prosjektet med å etablere en ordning med studentinnbetaling. Hovedhensikten med ordningen er å få på plass et fungerende studentdemokrati. En synlig studentorganisasjon bidrar i sin tur til å synliggjøre fagskoleutdanninger. Vurdering: Rapporter til internt bruk fra begge prosjektet er levert til råd og sekretariat. Rådets støtte til prosjektene var begrenset av knappe økonomiske rammer. Samtlige fylkeskommuner, karrieresentre og utdanningsportaler ble imidlertid kontaktet og anmodet om å legge ut informasjon om fagskoleutdanning på sine nettsider. ONF er godt i gang med å få på plass betalingssystemet.

9 NASJONALT FAGSKOLERÅD NY AVTALE OM KONSULENTTJENESTER I 2014 Bakgrunn: For å videreføre og styrke kunnskapen om fagskoleutdanning utlyste NFR v/sekretariatet en konkurranse om nytt informasjonsprosjekt i Rammen var inntil kr i inntil tre år. I august ble det inngått avtale med Kompetansesenter og Bedriftshjelp Ltd om konsulenttjenester for Rapporten fra info-prosjektet i 2013 ble lagt til grunn for det nye prosjektet, blant annet med fortsatt innsats mot fylkeskommuner, karrieresenter og utdanningsportaler. I tillegg rettes innsatsen mot arbeidslivets parter. Kontrakten omfatter også fornying av infomateriell på nett, nyhetsbrev m.m. Vurdering: Det er ikke foretatt noen undersøkelse av om kampanjene har ført til økt kjennskap til fagskoleutdanningen ovenfor ungdom, voksne og arbeidsgivere. Ifølge konsulenten har imidlertid flere portaler i større grad synliggjort fagskolene på sine sider. Arbeidsutvalgets vurdering er at det påtrykket som konsulenten har mot de ulike målgruppene for kampanje, i seg selv bidrar til økt oppmerksomhet om fagskoleutdanning. Forslag til videre arbeid for det neste rådet: Kunnskap om fagskolen i samfunnet generelt er for svak. Erfaringen er at fagskoleutdanning forveksles og blandes sammen med yrkesopplæring på videregående nivå. Det er stort behov for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet både til spesielle målgrupper og allmennheten. 3. REPRESENTASJON I ULIKE RÅD, STYRER, UTVALG Bakgrunn: Som sentral aktør på fagskolefeltet blir NFR invitert/oppnevnt i ulike råde, utvalg og komiteer. NFR har vært representert i følgende: - NOKUTs styre Medlem: Aud Larsen (RFF) - NOKUTs klagenemnd for fagskoleutdanning Medlem: Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF); Vara: Svein Qvist-Eriksen (NFF) Medlem: Astrid Kristin Moen Sund (Utdanningsforbundet); Vara: Wenche Skorbakk (Fagforbundet); Medlem: Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant); Vara: Ole Harbosen (studentrepresentant) - MARKOM 2020 Bernt R. Almedal (NUTF) Frode Sund (NHO Sjøfart) (Helge Halvorsen, NHO inntil juni 2014) - Fagskolens statistikkforum Privat sektor: Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF) Offentlig sektor: Bård Inge Thun (NUFHO og NUTF) - Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Benedikte Sterner (LO) - Nasjonalt forum for karriereveiledning Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF) - Sømløsgruppen intern arbeidsgruppe for fleksible overganger (avsluttet sitt arbeid) Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Evy Ann Eriksen (UF), Aud Larsen (RFF), Wenche Skorbakk (Fagforbundet), Malin N. Vangsnes (ONF), Eivind Hammer (ONF) - Utvalg om kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet Hilde Brodal (Mesterbrev) - Ekspertgruppe for å utrede regelverk for private høyskoler og fagskoler Kjell Ørnulv Hallbing (Anthon B Nilsen Utdanning AS) (avsluttet sitt arbeid) - Følgende personer deltok i det offentlige fagskoleutvalgets arbeid: Malin N. Vangsnes, Kjersti Grindal, Trude Tinnlund, Astrid Sund, Trond Bergene, Kristin Vik. Utvalget avsluttet sitt arbeid i desember 2014 med NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

10 NASJONALT FAGSKOLERÅD Vurdering av rådets representasjon i råd, utvalg og komiteer: Rådet har i sin evaluering pekt på at oppfølgingen av representasjonen i de ulike råd, utvalg og komiteer kunne vært tydeligere og mer målrettet. Det neste rådet bør følge opp med tydeligere mandat der rådet er representert. Vurdering av oppnåelse av målet Synliggjøring av fagskoleutdanningen Som ledd i det langsiktige målet om at allmennheten skal kjenne til og anse fagskoleutdanning å være et likeverdig tilbud sammenlignet med utdanning i høgskoler og universiteter, har NFR prioritert å bruke ressurser på å synliggjøre fagskoleutdanning gjennom to informasjonsprosjekt rettet mot forvaltningen generelt og mot rådgivere og karriereveiledere og utdanningsportaler spesielt. Videre har rådet prioritert å oppsøke flere politiske partier med innspill til fagskolepolitikk i programprosessene. Også arbeidet med å gi fagskoleutdanning et felles uttrykk gjennom en vitnemålsmal kan ses i sammenheng med å synliggjøre fagskoleutdanning som et eget utdanningsslag. Når fagskoleutdanning er lite kjent, henger det også sammen med at fag- og yrkesutdanning generelt er lite anerkjent og har lav status. Det er fremdeles stort behov for informasjonsarbeid om fagskoleutdanning. Rådets strategiske informasjonsarbeid begrenses imidlertid av rådets stramme økonomiske rammer. Forslag til videre arbeid for det neste rådet: Økt informasjon om mulighetene som finnes innen yrkesopplæringen må fortsatt styrkes for å synliggjøre flere utdanningsvalg og karriereveier, og for å sikre kompetanse i arbeidslivet. Det neste rådet bør fortsette et målrettet arbeid, så langt som mulig innenfor sine rammer, med å spre informasjon om fagskoleutdanning ut mot definerte målgrupper, blant annet fylkeskommunene, NAV og rådgiver- og karrieretjenestene, med sikte på å løfte fram fagskoleutdanningen også i neste periode. For å sikre at fagskoleutdanningenes interesser blir ivaretatt på en helhetlig og målrettet måte, bør NFR i sterkere grad følge opp de ulike representantene i ulike råd, utvalg og komiteer i neste periode, blant annet ved at det vedtas mandat for de ulike representasjonene. Råd og utvalg som vurderes som strategisk viktige, bør flyttes fra orienteringer til ordinære saker på rådsmøtene.

11 Nasjonalt fagskoleråd Forskning og statistikk Langsiktige mål Gjennomføring av forskningsprosjekter knyttet til den kompetanse og verdiskapning som fagskoleutdanningen bidrar med ovenfor samfunn, arbeids- og næringsliv. Kortsiktige tiltak Æ Være en sentral samarbeidspartner for utvikling av nasjonal fagskolestatistikk, videreutvikle DBH-F og utnytte statistikkgrunnlaget til å synliggjøre fagskoleutdanningen og igangsette forskning. Æ Initiere og sette i gang forskningsprosjekter om fagskoleutdanning i sammenheng med forskning på voksnes læring og andre aktuelle forskningsprogrammer. Æ Kontinuitet i årlig kandidatundersøkelser. Aktiviteter: 1. DBH-F FAGSKOLESTATISTIKK Bakgrunn: Fram til 2011 fantes det ikke en samlet statistikk over fagskoleutdanning. NFR har bidratt i arbeidet både med å få på plass og å videreutvikle DBH-F fagskolestatistikk. NFR har vært opptatt av at praksis for rapportering til flere registre har representert en arbeidsbelastning for skolene og har vært pådriver for at rapportering til Lånekassen, Hdir og SSB samordnes. Rådet har også bidratt til at etterrapportering skal bli mulig, og for at nye indikatorer innføres i 2015, blant annet lærerkompetanser og fritatte emner. Andre rapporteringskritrier som rådet har fremmet, og som nå diskuteres, er innhenting av personaldata knyttet til faglige ressurser ved fagskolene. Vurdering: I inneværende periode er rapportering til ulike registre blir mer effektiv. Det er også innført kriterier som gir grunnlag for økt kunnskap om sektoren. Flere års rapportering gir også grunnlag for kunnskap om gjennomstrømning og trender i fagskoleutdanningen, noe som er en viktig forutsetning for forskning og annen utvikling av kunnskap om fagskoleutdanningene. 2. TILSTANDSRAPPORTER OG KANDIDATUNDERSØKELSER Bakgrunn: Som nevnt under flere mål har kunnskapen om fagskolefeltet vært liten. For å synliggjøre og dokumentere status for utdanningene har NFR arbeidet aktivt for at Kunnskapsdepartementet gjennomfører årlige tilstandsrapporter og kandidatundersøkelser. Vurdering: Kunnskapsdepartementets tilstandsrapporter og kandidatundersøkelser gir viktig kunnskap om fagskoleutdanning og bidrar til å synliggjøre dens plass både innen utdanningssystemet og i arbeidslivet. 3. NHOS KOMPETANSEBAROMETER Bakgrunn: Kunnskap om behovet for fagskoleutdanning i arbeidslivet har vært liten. I sitt arbeid med Kompetansebarometeret, der blant annet behovet for fagskoleutdannede blir belyst, har NHO vært inspirert av Fagskolerådets arbeid.

12 NASJONALT FAGSKOLERÅD Vurdering: Kompetansebarometeret har dokumentert at det er stort behov for fagskoleutdannede i arbeidslivet. Slik dokumentasjon er viktig fordi den bidrar til å synliggjøre fagskoleutdanning som en attraktiv utdanning. 4. KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FAGSKOLESEKTOREN Bakgrunn: Generelt sett har NFR manglet oversikt over hva som finnes av kunnskap om fagskolesektoren og fagskoleutdanning. For å få bedre oversikt, blant annet som grunnlag for eventuell videre kunnskapsinnhenting, har sekretariatet på grunnlag av nettsøk laget en oversikt over ulike rapporter, meldinger, NOU er knyttet til fagskolesektoren. De er tilgjengelig på Siden blir jevnlig oppdatert. Vurdering: En oversikt over rapporter og undersøkelser er viktig, ikke minst for å vurdere hva det finnes kunnskap om, og hva som eventuelt mangler. Vurdering av oppnåelse av målet Forskning og statistikk Rådets vurdering er at NFR har bidratt aktivt til utvikling av et hensiktsmessig rapporteringssystem som gir statistikkgrunnlag/kunnskap om mer omfattende detaljer innen fagskoleutdanningene. NFR har også bidratt til undersøkelser av behovet for fagskoleutdanning i arbeidslivet. Oversikten over rapporter på feltet bidrar til et tydeligere kunnskapsgrunnlag. Forslag til videre arbeid for det neste rådet: NFR bør holde frem med sitt arbeid om å øke kunnskapen om fagskolesektoren, både med å samle ulike rapporter relatert til fagskoleutdanning, og med å bidra til videre undersøkelser og forskning på fagskoleområdet. 9 Solberg, Espen m.fl; Kompetansebarometer for NHO bedriftene; NIFU Arbeidsnotat 7/2014

13 NASJONALT FAGSKOLERÅD NOKUT og godkjenning av fagskoleutdanning Langsiktige mål NOKUT må tilføres tilstrekkelig ressurser til at de kan behandle alle søknadene til fastlagt tid. Gå i dialog med NOKUT for å finne løsninger til å effektivisere og forenkle søknadsbehandlingen slik at arbeids- og næringsliv kan sikres et oppdatert fagskoletilbud som dekker deres kompetansebehov til enhver tid. Kortsiktige tiltak Æ Ta initiativ til et samarbeid med NOKUT og komme med konstruktive forslag til hvilke deler av saksbehandlingen som kan effektiviseres og forenkles uten at det går ut over kvaliteten. Æ Avklare system for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Aktiviteter: 1. HØRING OM NY FAGSKOLETILSYNSFORSKRIFT Bakgrunn: I løpet av perioden sendte NOKUT ut forslaget til ny Fagskoletilsynsforskrift. Rådet ga i sin høringsuttalelse til NOKUT blant annet et konkret forslag til hvordan saksbehandlingen kan forenkles og gjøres mer effektiv, slik at arbeids- og næringsliv kan sikres et oppdatert fagskoletilbud som dekker deres kompetansebehov til enhver tid. I uttalelsen etterlyste rådet samtidig bedre balanse mellom godkjennings- og tilsynsarbeidet ved at arbeidet dreies fra hovedsakelig å måle antatt kvalitet i forkant av igangsatt utdanning til å måle faktisk kvalitet etter at utdanningen er i gang. Vurdering: Rådet har bidratt til økt kvalitet i tilsynsarbeidet, men det gjenstår fortsatt å få til en mer effektiv og prosessorientert saksbehandling omkring godkjenning av utdanninger. 2. MØTE MED NOKUTS LEDELSE OM DERES STRATEGI FOR Bakgrunn: Høsten 2013 inviterte Arbeidsutvalget NOKUT v/ direktør Terje Mørland til et uformelt møte om eventuelle områder for samarbeid. Konklusjonen var at mulige samarbeidsområder blant annet kunne være rammevilkår, fleksible overganger og godkjenning av utenlandsk utdanning. Våren 2014 ble NFR invitert til møte med NOKUTs ledelse i forbindelse med deres arbeid med strategi for På møtet pekte NFR blant annet på behovet for et system for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, og at et slikt system må designes og utvikles i nært samarbeid med Nasjonal fagskoleråd og partene i arbeidslivet. NFR etterlyste en nærmere betraktning fra NOKUT om deres rolle som nasjonalt kontaktpunkt for det europeiske utdanningssamarbeidet knyttet til NKR og EQF. NFR etterspurte også NOKUTs syn på hvordan de kan bidra til fleksible inn- og utganger av fagskolesystemet, hvor kompetanse oppnådd i fagskolen verdsettes i høyskole/universitet og omvendt. Vurdering: NFR oppfatter invitasjonen til møte i forbindelse med NOKUTs strategiplan som uttrykk for at rådet anses som en viktig samarbeidspartner i utviklingen av fagskolesektoren.

14 NASJONALT FAGSKOLERÅD Vurdering av oppnåelse av målet NOKUT og godkjenning av fagskoleutdanning I løpet av perioden har NFR kommet i god dialog med NOKUT, og NOKUT har i større grad etterspurt rådets syn på arbeidet med sektoren. En videre utfordring blir å formalisere samarbeidet mellom NFR og NOKUT, slik at innsatsen for å styrke utviklingen av sektoren kan samordnes og målrettes ytterligere. Forslag til videre arbeid: Utfordringene med ressurskrevende søknadsprosesser for godkjenning av både fagskoletilbud og utenlandsk fagskoleutdanning er ikke løst i perioden. Det neste rådet bør fortsette innsatsen for blant annet å få forenklet rutinene for godkjenning av fagskoletilbud og for å få på plass et system for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

15 NASJONALT FAGSKOLERÅD Nordisk og internasjonalt samarbeid Langsiktige mål Etablere kontakter og samarbeid med tilsvarende utdanningsnivå i andre land, spesielt nordiske, med sikte på å utveksle erfaringer og lære av hvordan andre land løser tilsvarende problemstillinger. Kortsiktige tiltak Æ Ta kontakt med aktuelle utdanningsmyndigheter i nordiske land for å etablere et samarbeid. Æ Invitere aktuelle utdanningsmyndigheter fra nordiske land for å orientere om fagskoleutdanninger på nasjonale fagskolekonferanser. Æ Gjennomføre en studietur til et nordisk land i løpet av den kommende 2-års periode. Æ Ta kontakt med OECD for å innhente informasjon om hvordan de jobber for å fremme fagskolenivået og hvordan rådet i denne sammenhengen kan spille en rolle i eventuelle nasjonale satsninger. Aktiviteter: Bakgrunn: I arbeidet med å bidra til utvikling av fagskoleutdanningene har NFR hentet inspirasjon i både Danmark og Sverige, to land som har organisert fagskoleutdanning på svært ulike vis. 1. ORIENTERING OM DE DANSKE ERHVERVSAKADEMIENE NFR inviterte høsten 2013 Jørgen Winther fra det danske Uddanningsministeriet til å orientere om etableringen av de danske erhvervsakademiene, og om evalueringen og den politiske oppfølgingen av dem: Erhvervsakademiene ble etablert i Hensikten var å styrke utviklingen av yrkesutdanninger generelt, gi vekstgrunnlag for tekniske og merkantile profesjonsutdanninger, gi muligheter for påbygging til bachelornivå, og å øke deltakelsen i høyere utdanning. Studiene har et omfang på 1½ - 2 ½ år. Utdanningene er på EQF nivå 5 og gir uttelling i ECTS, tilsvarende studiepoeng i Norge. En profesjonsbachelor er på EQF nivå 6, samme nivå som høyskolebachelor. Erhvervsakademiene tilbyr ikke utdanning på masternivå. Vurdering: NFR fikk god innføring i bakgrunn og erfaring med de danske erhvervsakademiene. Deres system med muligheter for fleksible overgang til bachelor og generelle uttelling i studiepoeng har vært og er en sentral modell for NFR. Overgangsmulighetene er, sammen med andre institusjoners modeller for slike, grunnlag for rådets arbeid med modellen for fleksible overganger mellom utdanningene, beskrevet ovenfor, og kan fortsette å tjene som inspirasjon også for det neste rådet. 2. STUDIETUR TIL SVERIGE YRKESHÖGSKOLAN Våren 2014 gjennomførte NFR en studietur til Stockholm for å få kunnskap om den svenske Yrkeshögskolan, YH. Når det gjelder utdanningsnivå, tilsvarer YH norsk fagskoleutdanning. Rådet hadde møter med Utbildningsdepartementet, Svensk Arbetsmarknadsråd, YH Myndigheten, og to fagskoler: Nackademin Yrkeshögskola og Stockholm Tekniska Institut. Yrkeshøgskolan (YH) ble opprettet ved lov av YH er underlagt Utbildningsdepartementet (UD), men forvaltes av Myndigheten for yrkeshögskolan (MYH). Hovedkriteriet for å få innvilget støtte til YH-utdanning er behov i arbeidslivet, og utdanningene skal være skreddersydde behovet. Et annet kriterium er at en høy andel av studentene skal være sikret arbeidsplass etter endt utdanning. Det er etablert et råd,

16 NASJONALT FAGSKOLERÅD Arbeidsmarkedsrådet for MYH, for å bistå MYH med å analysere og informere om utviklingen på arbeidsmarkedet. Det er også etablert egne bransjeråd som MYH møter jevnlig om behov for kompetanse. YH-danning er gratis, og UD bevilger årlig 1,8 mrd til, og finansier all, YH-utdanning. Både enkeltpersoner, foretak, kommuner, landsting, høyskoler og statlige universiteter kan søke om, og få godkjent utdanninger. I 2013 ble 377 av ca 1200 søknader om utdanninger godkjent. Utdanningen gir poeng oversettbar til EQVET, men er ikke plassert i forhold til EQF. Som ledd i strategien om at YH skal være ferskvare og tilby kompetanse etterspurt av arbeidslivet, får en utdanning finansiell støtte i prinsippet maksimalt i 3-4 år. Etter det må eventuelt YH-tilbyderne søke på nytt. Vurdering: NFR fikk god innsikt i YH. Rådet vurderer som positivt at all YH er statsfinansiert og gratis for studentene, og oppfatter YH-systemet som effektivt når det gjelder å dekke arbeidslivets behov for kompetanse. Rådet vurderer samtidig ulempene ved kortvarig godkjenning og finansiering. Det er en utfordring med tanke på forutsigbarhet for både tilbydere og studenter. Det tar tid for utdanninger å gå seg til, og det tar tid å markedsføre dem for eventuelle studenter. Når et studietilbud bare får godkjenning og finansiering for et par år av gangen, fører det til liten forutsigbarhet både for tilbydere og studenter. 3. MEDLEM AV CHAIN5 Bakgrunn: I EU er EQF nivå 5, yrkesopplæring, et satsingsområde. Cedefop, EUs organ for yrkesutdanninger, ga høsten 2014 ut en rapport om nivå 5 i Europa.10 Høsten 2013 fikk NFR invitasjon om å melde seg inn i CHAIN5, et internasjonalt nettverk for kompetanser på EQF 5-nivå. Initiativtaker til nettverket er LEIDO, et nederlandsk ideelt, uavhengig nettverk som jobber med saker knyttet til fag- og yrkesopplæring på både EQF nivå 4,5 og 6, og særlig med spørsmål om fleksible overganger mellom nivåene og innpassing/ fritak av både formelle, ikke-formelle og uformelle kompetanser. Våren 2014 meldte NFR seg inn i CHAIN5. Hensikten er å følge med i diskusjonen om nivå 5 i Europa. Nettverket sender jevnlig ut nyhetsbrev. Det arrangerer konferanser for utdanninger/kompetanser på EQF5-nivå et par ganger i året. Vurdering: NFR ser deltakelse i nettverket som en mulighet til å være med i internasjonale diskusjoner om utfordringer og gi innspill til løsninger knyttet til dette nivået. Vurdering av oppnåelse av målet Nordisk og internasjonalt samarbeid NFRs vurdering er at gitt de ressursmessige rammene for rådets arbeid, så har rådet rukket å orientere seg både mot Skandinavia og Europa. Kunnskap om andre lands løsninger gir gjensidige perspektiver på utviklingen av sektoren. Kunnskap om andre lands kompetanser på dette nivået, og plasseringen i forhold til utdanningssystemet i de ulike landene, er også viktig i arbeidet med å finne løsninger på godkjenning av utenlandske kompetanser på EQF nivå 5. Forslag til videre arbeid: Det neste rådet bør søke enda mer kunnskap om europeiske utdanninger på EQF 5 nivå. En mulig måte å oppnå det på kan være en ny studietur. 10 cedefop briefing note

17 NASJONALT FAGSKOLERÅD Finansiering av fagskoleutdanning Langsiktige mål Det skal etableres en bærekraftig finansieringsmodell for å sikre god kvalitet i fagskoleutdanningen og lik rett til utdanning for studentene: basistilskudd (for påregnelighet og kvalitet i tilbudene basert på ny kostnadsnøkkel) studenttilskudd (for å fremme dynamikk i tilbudene) utviklingstilskudd (utviklingsaktivitet for å imøtekomme nye kompetansebehov) For å sikre en forsvarlig og rettferdig finansiering må det foreligge et system som gir jevnlig oppdatert oversikt over de ulike kostnadsfaktorene som danner grunnlag for finansieringen. Modellen må bl.a. dekke driftskostnader, kapitalkostnader til utstyr og bygningsmasse og faglig og pedagogisk utvikling samt skille mellom ulikheter i de forskjellige fagområdene. Satsene for lån til skolepenger i Lånekassen for fagskoleutdanning må justeres til det reelle kostnadsnivået, for deretter å indeksreguleres på årlig basis. Studenter som fullfører og består fagskoleutdanning skal ha rett til stipend på lån til skolepenger på tilsvarende vis som utenlandsstudenter. Kortsiktige tiltak Æ Innlede en dialog med KUF-komiteen for utvikling av fagskoleutdanningene og oversende et dialogdokument til KUF-komiteen for å be om et møte. Aktiviteter: DIVERSE MØTER OG INNSPILL OM FINANSIERING AV FAGSKOLEUTDANNING Bakgrunn: NFR har spilt inn konkrete forslag og argumentert for finansiering av all fagskoleutdanning i møter med politisk ledelse i KD, KUF-komiteen og Fagskoleutvalget. Vurdering: NFRs innspill medvirket til at mandatet til Fagskoleutvalget også inkluderer finansiering. Vurdering av oppnåelse av målet Finansiering av fagskoleutdanning NFR har oppnådd å sette søkelys på behov for finansiering av fagskoleutdanning. Forslag til videre arbeid: Rapporten fra Fagskoleutvalget vil danne grunnlag for det neste rådets oppfølging av finansieringsspørsmålet.

18 NASJONALT FAGSKOLERÅD Evaluering av samarbeidet i rådet NFRs vurdering er at rådet har oppnådd mye i løpet av to perioder, både når det gjelder samarbeid og ulike leveranser. NFR vurderer samarbeidet internt i rådet som godt. Det er enighet om at rådet i løpet av de fire årene det har eksistert, har funnet sin arbeids- og kommunikasjonsform. Medlemmene har en pragmatisk og konstruktiv holdning i arbeidet med å finne gode løsninger. 3. Evaluering av arbeidsform Rådet har benyttet seg av ulike arbeidsformer siden opprettelsen. Likevel kan behandlingen i rådet være utfordrende. Kort behandlingstid, for eksempel av høringer, kombinert med lav møtehyppighet gjør at saker til dels må behandles via epost. Det gjør muligheten for diskusjoner vanskeligere og behandlingen mindre effektiv. Rådet har benyttet følgende arbeidsformer: AU har gjennomført ulike politiske møter (statssekretæren, KUF-komiteen, de politiske partiene) med måldokumentet som bakgrunn. Reisemøter med tema med hensikt om å koble til seg sektoren, studentene og arbeidslivet. To-deling av beslutningsprosesser, en sak har vært til diskusjon i ett møte for deretter å komme til konkret behandling i neste møte. Høringer med framlegg av utkast til høringssvar for behandling. Høringer som grunnet kort tidsfrist har vært behandlet i AU og deretter sendt rådet til orientering. Studieturer Innledninger gitt til rådet av eksterne gjerne i forbindelse med en konkret sak det jobbes med Sekretariatet har skrevet utredninger som belyser konkrete saker, slik som oversikt over utredninger, regelverk for dagpenger og utdanning. Valg av representanter til forskjellige fora, styrer og utvalg som igjen rapporterer til rådet.

19 Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd Bergen 10. nov. 2011 1 Statistikk fagskoleutdanning Hentet fra NOKUT-databasen Antall studiesteder Eierskap Antall

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Jorunn Teien Leegaard (KS), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Tormod Skjerve (Virke), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Ane Dyrnes (NHO)

Jorunn Teien Leegaard (KS), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Tormod Skjerve (Virke), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Ane Dyrnes (NHO) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 29.11.2012, LO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Knut Chr. Christensen (NHO),

Detaljer

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF)

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 05.06.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud

Detaljer

Helge Halvorsen (NHO), Terje Bogen (RFF), Kristian Tangen (LO) Margrethe Steen Hernes og Randi Storli

Helge Halvorsen (NHO), Terje Bogen (RFF), Kristian Tangen (LO) Margrethe Steen Hernes og Randi Storli REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 03.09.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF), Bernt R. Almedal (RFF), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant)

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 02.02.2011, LO, Youngsgt. 11, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF), Astrid

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Tone Belsby (NHO), Ragnhild Stein (VOFO); Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kristian Tangen (LO), Torje Rosendal (studentrepresentant)

Tone Belsby (NHO), Ragnhild Stein (VOFO); Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kristian Tangen (LO), Torje Rosendal (studentrepresentant) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Inviterte: Møteleder: Referent: 19.09.2012, Østfold fagskole, Fredrikstad Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge

Detaljer

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 07.12.2011, NHO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Tine Widerøe (FFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Håvard Stranna Dyrud (studentrepresentant), Torje Rosendal (studentrepresentant)

Tine Widerøe (FFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Håvard Stranna Dyrud (studentrepresentant), Torje Rosendal (studentrepresentant) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.06.2012, Vox, Karl Johans gate 7, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen

Detaljer

25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo

25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 25.05.2011, Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17, Oslo Trond Bergene (Spekter), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Evy Ann Eriksen

Detaljer

Ingeborg Jensen (observatør fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene)

Ingeborg Jensen (observatør fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 01.02.2012, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Aud Larsen (RFF), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF); Ragnar Johansen (NFFL)

Aud Larsen (RFF), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF); Ragnar Johansen (NFFL) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Inviterte: Møteleder: Referent: 24.10.2012, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Ane Dyrnes (NHO), Tine

Detaljer

Terje Mørland og Bjørn R. Stensby. Tone Kjersti Belsby (NHO), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Ragnhild Stein (VOFO)

Terje Mørland og Bjørn R. Stensby. Tone Kjersti Belsby (NHO), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Ragnhild Stein (VOFO) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 16.03.2011, HSH, Ibsensgt. 90, Oslo Trond Bergene (Spekter), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Bernt R. Almedal (RFF), Evy Ann

Detaljer

29.02.2012, DFDS Seaways, Akershusstranda 31, Oslo

29.02.2012, DFDS Seaways, Akershusstranda 31, Oslo REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 29.02.2012, DFDS Seaways, Akershusstranda 31, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Ny organisering av fagskolesektoren Torsdag 3. mai kl Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd

Ny organisering av fagskolesektoren Torsdag 3. mai kl Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd Ny organisering av fagskolesektoren Torsdag 3. mai kl 13.15-14.15 Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd Den lange forhistorien Verdens første tekniske skole Det kongelige Norske

Detaljer

Tine Widerøe (FFF), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Tine Widerøe (FFF), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 23.01.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO),

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Kunnskapsdepartementet Oslo Vår ref: 2016/501 Vår dato:10.10.16 Deres ref:16/4797 Deres dato: 22.07.2016 Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Innledningsvis vil Nasjonalt fagskoleråd bemerke

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Helge Halvorsen (NHO), Terje Bogen (RFF), Kristian Tangen (LO) Tine Widerøe (FFF), Tormod Skjerve (Virke)

Helge Halvorsen (NHO), Terje Bogen (RFF), Kristian Tangen (LO) Tine Widerøe (FFF), Tormod Skjerve (Virke) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 15.10.2013, AOF Haugaland, Haugesund Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Bernt R. Almedal (RFF), Ragnar Johansen (NFFL), Evy

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden

Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/470- Dato 20. desember 2017 Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden 2018-2020 Vi viser til brev datert 15. november 2017 hvor vi inviterte organisasjonene til å foreslå

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Høringssvar ny fagskolelov

Høringssvar ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 29.09.2017 28.06.2017 KG Høringssvar ny fagskolelov Byggenæringens Landsforening (BNL) viser til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /BJE

Deres ref Vår ref Dato /BJE Høringsinstanser iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 201200996-/BJE 08.05.2012 Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Det europeiske

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høringsinnspill: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Her følger Høyskolen Campus Kristianias (CK) høringsuttalelse til

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse Fra: Margrethe Steen Hernes [margrethe.hernes@vox.no] Sendt: 29. april 2011 12:16 Til: Postmottak KD Kopi: Helge Halvorsen Emne: NKR - høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd Vedlegg: Høringsvar NKR fra

Detaljer

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler

For Forum for Fagskoler, Mvh. Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder Forum for fagskoler Fra: Knut Erik Beyer-Arnesen [mailto:knut.erik.beyer-arnesen@abelia.no] Sendt: 6. juni 2013 23:29 Til: Postmottak KD Kopi: Johansson Toril; Vige Gro Beate; Paul Chaffey Emne: Høringsuttalelse fra Forum

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen

NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen NOKUTs rolle som Nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i henvisningen Oppstartkonferansen for henvisning av NKR til EQF, 1. februar 2011 Terje Mørland, NOKUT 1 NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Referat - møte Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 17. januar 2019 Tid: 10 13, Sted: Spekter

Referat - møte Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 17. januar 2019 Tid: 10 13, Sted: Spekter Referat - møte Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag 17. januar 2019 Tid: 10 13, Sted: Spekter Tilstede: Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet) Kari Hoff-Okstad (Spekter) Einar Hanisch

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/80 Deres dato: Deres referanse: Til Kunnskapsdepartementet Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Nasjonalt fagskoleråd Rådets arbeid

Nasjonalt fagskoleråd Rådets arbeid Nasjonalt fagskoleråd 2015-2017 Rådets arbeid Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ. Rådet skal ifølge mandatet blant annet bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen

Detaljer

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009

Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009 Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009 Invitasjon til konferanse om fagskoleråd 16. november 2009 Kunnskapsdepartementet varslet i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Høring - Forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200806474-/LAA 01.12.2008 Høring - Forslag til endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte

Detaljer

Notat. Høringsnotat om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Notat. Høringsnotat om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning Notat Høringsnotat om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Grader... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2. Gjeldende rett... 6 2.3 Departementets vurdering og forslag... 6 2.3.1.

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Overganger til høyere utdanning

Overganger til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Bm_Deres_ref Vår ref: Bm_Init - Bm_Vår_ref Oslo, 12. mars 2015 Høring: NOU 2014:14 Fagskolen- et attraktivt utdanningsvalg -innspill fra Delta

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Voksenopplæringsforbundet til medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk

Detaljer

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Saknr. 13/13969-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet stiller seg bak

Detaljer

www.kompetanseforumagder.no Status Strategien vedtatt juni 2018 Grundig prosess i forkant (2017) koordinert av fylkeskommunene Strategien følges opp i et åpent Kompetanseforum. Hele målgruppen inviteres

Detaljer

Høringsuttalelse til ny fagskolelov

Høringsuttalelse til ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: 17/3201 Oslo, 27.09.2017 Vår ref: Tormod Skjerve/ 17-24820 Høringsuttalelse til ny fagskolelov Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev

Detaljer

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet

17/12 Godkjenning av innkalling og saksliste, og referat fra møtet /12 Status samordning Lånekassen, SSB og Helsedirektoratet Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 30. oktober 2012 kl. 10.00-14.00 i NOKUTs lokaler i Kronprinsens

Detaljer

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter.

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. Politisk plattform 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og

Detaljer

Høring - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg 1 av 6 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår saksbehandler Solveig Skogs +47 95 96 08 58 Deres dato Deres referanse 19.12.2014 Høring - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:14

Høringsuttalelse NOU 2014:14 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 24.03.2015 Høringsuttalelse NOU 2014:14 Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for 40 utdanningsinstitusjoner, hvorav flere har godkjente

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200604186 07.01.10 Høring av forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING UTENFOR DET FORMELLE UTDANNINGSSYSTEMET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (KD) Att: Roger Spidsberg Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref: 200805084 Oslo, 24. februar 2009 Vår ref: Inger Lise Blyverket / DOK-2009-00204 HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM LÆRING

Detaljer

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201606938-120 Saksbehandler Anne Larsen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 19.09.2017 HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget støtter disse endringsforslagene

Detaljer

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi

Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi Punkter i nasjonal kompetansepolitisk strategi 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet 1.1. Etablere et kompetansebehovsutvalg (KBU) bestående av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Deres ref: 15/3761 Vår ref: 2015/5 Dato mottatt: 10.august 2015 Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) viser

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Nasjonalt Fagskoleråd gjenstående kampsaker. Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt Fagskoleråd gjenstående kampsaker. Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd Nasjonalt Fagskoleråd gjenstående kampsaker Innledning ved Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd Vi har mye å takke dagens regjeringen for! Økt økonomisk støtte til kvalitet og utviklingstiltak

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Rapportering NKpS fra Hovedorganisasjonen Virke januar 2019

Rapportering NKpS fra Hovedorganisasjonen Virke januar 2019 Rapportering NKpS fra Hovedorganisasjonen Virke januar 2019 1. Gode valg for den enkelte og samfunnet 1.1. Etablere et kompetansebehovsutvalg (KBU) bestående av forskere, analytikere og representanter

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn

Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for individ og samfunn Postmottak@kd.dep.no Bergen, 07.11.2016 Vår referanse Vår dato 15/01987-4 Deres referanse 01.11.2016 Deres dato 16/4797 22.07.2016 Høringsuttalelse NOU 2016:7 Norge i omstilling karriereveiledning for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet ber om at høringsuttalelsene organiseres etter utvalgets samlede liste over tiltak i

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Sak Høring av NOU Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Sak Høring av NOU Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Styret 10.02.15 Sak 03-15 Høring av NOU 2014-14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Særlig relevante problemstillinger i høringsuttalelsen fra Fagskolen : I høringsbrevet ber Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Fagskolestyrets rolle RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Tema NOKUT og NOKUTs rolle Fagskoleloven og underliggende bestemmelser Fagskolestyrenes ansvar o Spesielle

Detaljer

Høringsbrev NOU Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/6199 1 14/4046-13 670.00/AREL Oslo, 23.03.2015 Høringsbrev NOU 201414 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg Landsorganisasjonen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox

Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox Rådgiverkoordinatorsamling Bodø 27.-28 januar 2015 Tonje Gravås, Nasjonal enhet for karrierevieledning, Vox KD BLD ASD Nasjonal koordineringsgruppe for karriereveiledning Nasjonalt forum for karriereveiledning

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15

Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15 Det Kgl. Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Sarpsborg 23.03.15 Høringssvar NOU 2012:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (RFF) viser til høringsbrev av 19. desember

Detaljer

Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no

Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no Postadresse: Postboks 2935 Solli, 0230 Oslo. Tlf.: 94 85 94 52 E-post: nffl@friskoler.no Ålesund/Oslo 30.04.2010 Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Epost: postmottak@kd.dep.no

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Årsmelding Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)

Årsmelding Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Årsmelding 2008 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Sammensetning: Utvalget har følgende sammensetning i 2008: Navn / e post Arbeidsgiver/org. Representerer Reidar Norheim Norges Rederiforbund

Detaljer

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen

Referat fra møte i Forum for fagskolestatistikk torsdag 12. april 2012 kl i NSDs lokaler i Harald Hårfagres gate 29, Bergen Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 Vår ref.: 201200093/2 IF/AMD Saksbehandler:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Læringsutbyttebeskrivelsene

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH. Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelsen av en NOKUT-portal i DBH Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Det

Detaljer