, Campus Kristiania, Kongensgt , Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo"

Transkript

1 REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: , Campus Kristiania, Kongensgt , Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL), Tone Belsby (NHO), Tormod Skjerve (HSH), Kristian Tangen (LO), Tine Widerøe (FFF), Terje Bogen (RFF), Arne Rekdal Olsen (KS), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant), Margrethe Steen Hernes (Vox) Sak 37/11 og 38/11: Bård Inge Thun Sak 39/11: studieleder Roar Samsing (Norges Kreative Fagskole) Fravær: Møteleder: Referent: Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO), Jorunn Teien Leegaard (KS), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) Helge Halvorsen Margrethe Steen Hernes Skrevet: Tine Widerøe gav en kort orientering og ønsket rådsmedlemmene velkommen til Stiftelsen Campus Kristiania. Helge Halvorsen ønsket Nasjonalt fagskoleråd velkommen til rådets møte. Sak 31/11 Innkallingen ble godkjent Sak 32/11 Dagsorden ble godkjent Sak 33/11 Referat fra rådsmøtet ble godkjent Sak 34/11 Opptakskrav til fagskoleutdanning (2 vedlegg) Helge Halvorsen viste til tidligere utsendt notat (se vedlegg) om saksfremstilling av opptakskrav til fagskoleutdanning og sa at det var viktig å få klarhet i eventuell uenighet om selve saksfremstillingen. Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF) delte videre ut et notat knyttet til Stortingets behandling av fagskoleloven (se vedlegg) og orienterte om dette. Beyer-Arnesen ba om at Nasjonalt fagskoleråd følger opp saken overfor Kunnskapsdepartementet. Tine Widerøe (FFF) sa at saksfremstillingen var god og at NOKUTs retningslinjer etter hennes syn var i strid med fagskoleloven og KUF-komiteens innstilling, viktig at Nasjonalt fagskoleråd enes om saken. Svein Qvist-Eriksen (NFF) støttet opp om Beyer- Arnesen og Widerøe, og pekte på at det er viktig ikke å stenge enkeltpersoner ute fra muligheten til en fagskoleutdanning. Aud Larsen (RFF) sa at hun ikke var 1

2 like enig i behovet for endring i forskriften og mente at det er mulig å ta inn studenter på grunnlag av realkompetansevurdering. Hun viste videre til pkt 6 og at fagskolen ikke måtte bli en omvalgsinstitusjon. RFF ønsker ingen endring i forskriften. Terje Bogen (RFF) gav uttrykk for at fremstillingen er ok, men kanskje litt førende. Han viste til møtet i NOKUT og at NOKUT mente at deres handtering av opptak var hjemlet i loven. Bogen sa videre at han var enig i at Nasjonalt fagskoleråd måtte finne frem til gode løsninger. Offentlig side er engstelig for at fagskolen skal bli en omvalgsskole. Viktig å finne frem til en løsning raskt. Tormod Skjerve (HSH) takket for gode innlegg og sa at saken dreide seg om kompetansepolitikk og hvordan fagskolen bidrar til kompetansebehov i samfunnet. Han pekte på at det er behov for flere arbeidstakere med korte og mellomlange utdanninger og at fagskolen nettopp gir et slikt tilbud. Etter hans syn var det underlig å sette opp barrierer for studenter med generell studiekompetanse, fagskolen må være åpen for alle med videregående utdanning. Rådet må diskutere seg frem til enighet her. Det som må til er å endre NOKUTs praksis og at forskriften er så tydelig at det ikke er rom for tvil. Arne Rekdal Olsen (KS) mente at saksfremstillingen er god og ryddig og at det må tas utgangspunkt i loven og lovens intensjoner, forskriftene må følge loven. Hvis ikke må Stortinget få saken igjen, NOKUT kan ikke gjøre noe som er i mot loven, dette er nå et dilemma som må løftes forbi NOKUT. Widerøe refererte til Østlandsforskning og kulturnæringene og viste til at det nå er en økning i sysselsettingen innen kulturfeltet. Viktig at det utdannes folk med kompetanse som det er bruk for, slik det er nå godkjenner ikke NOKUT nye tilbud og det er derfor ingen utvikling på dette området nå. Ingen ønsker å rokke ved inntaket til de offentlige fagskolene, men utviklingen for de private må heller ikke stoppe opp når det er behov for slik fagskoleutdanning. Bogen sa at han var engstelig for uthuling av fag- og yrkesutdanningen og at de med fagutdanningsbakgrunn ikke skal komme inn på fagskolene fordi de blir utkonkurrert av de med generell studiekompetanse. Halvorsen sa at han var glad for at Bogen vil være med på å finne en løsning. Han pekte på at det var et paradoks at man i høyere utdanning i hovedsak bygde på generell studiekompetanse til høyere profesjonsutdanninger, og at Y-veien hadde vært vanskelig å få til. Slik det nå er på fagskolenivå er det helt motsatt, her legges hindringene for de med generell studiekompetanse. Viktig å finne frem til en god løsning. Ragnar Johansen (NFFL) viste til at 80 % innen NFFL området som søker fagskoleutdanning har generell studiekompetanse + praksistillegg. Han sa at vi må ikke få en fagskole som det er vanskeligere å komme inn på enn på uh-nivå. NOKUT har nå innkalt de private fagskolene og han frykter at fagskoler kan bli avskiltet. Beyer-Arnesen sa at han ønsker å opprettholde bredden i fagskolene og at forskriften må være i tråd med fagskoleloven, men at han selvsagt respekterte de offentlige fagskolene. Widerøe sa at hun ikke var bekymret for nivåsenking og at det er ubegripelig at det skal være vanskeligere å komme inn på en fagskole enn på universiteter og høyskoler. Hun pekte videre på at hun ikke var ute etter å rokke ved de offentlige fagskolene og deres krav til inntak basert på fagutdanning, men at det måtte finnes en løsning for 2

3 fagskoleutdanninger som ikke typisk bygger kun på en fagutdanning. Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant) mente det nå hastet med å finne en løsning for de private fagskolene. Kristian Tangen (LO) viste til at det hadde vært litt kort tid for å finne løsninger og at Stortingets intensjon nok ikke hadde vært å utelukke de med generell studiekompetanse. Viktig at rådet står samlet i denne saken og at det kan være nyttig å skynde seg langsomt. Bogen gav uttrykk for at han ønsket et sømløst utdanningssystem og sa at Norges kreative fagskole var et godt eksempel på en god fagskole. Han sa videre at etter hans mening var NOKUT bekymret for at det tas inn studenter fra videregående opplæring uten fagkompetanse og at det var behov for at realkompetanse ble synliggjort. Beyer- Arnesen pekte på at NOKUT viser til sine retningslinjer og KDs forskrift med merknader, men at NOKUT trolig også var bekymret. For omstendelige forkurs vil føre til at studentene heller velger utdanninger på uh-nivå, enn på fagskolenivå. Dette har ikke vært et problem før etter 2009 og iverksettelse av NOKUTs retningslinjer. Halvorsen mente at NOKUT nok ser at deres praksis ikke er i overensstemmelse med Stortingets intensjon. Rekdal Olsen vektla viktigheten av samsvar med fagskoleloven. Skjerve sa at det var viktig å handle raskt for å hindre at skoler blir avskiltet og behov for å tydeliggjøre referansepunkt for realkompetansevurdering. Viktig å finne frem til en løsning som ikke går ut over kvaliteten og at læringsutbyttet må være på fagskolenivå. Viktig at Nasjonalt fagskoleråd spiller inn noe raskt til KD nå. Widerø sa at hun ønsket at fagskolene skulle bidra til å utdanne gode kandidater som arbeidslivet etterspør. Konklusjon: Nasjonalt fagskoleråd ble til slutt enige om at Aud Larsen, Terje Bogen, Knut Erik Beyer-Arnesen og Helge Halvorsen danner en gruppe som utarbeider et brev om saken til Kunnskapsdepartementet (KD). Brevet vedlegges notatet med saksfremstillingen og referat fra møtet i Nasjonalt fagskoleråd. Brevet til KD sendes rådsmedlemmene til orientering. Sak 35/11 Studentorganisering v/kjersti Bjørnevik Kjersti Bjørnevik orienterte om hvordan det nå jobbes med oppstart av en studentorganisasjon for fagskolestudenter. Et oppstartsmøte i høst for å velge et interimstyre er nå under planlegging. Dato for oppstartsmøtet vil bli bestemt når Kunnskapsdepartementet har behandlet en forespørsel om statsråd Tora Aasland kan holde en hilsningstale til studentene. Bjørnevik ba om tips til en foredragsholder som kan si noe om fagskolens historikk. Det er mulig at FLT kan finne en person som kan si noe om dette. En rekrutteringskampanje er også under planlegging, samt hva et interimstyre bør jobbe med frem til en etableringskonferanse i begynnelsen av I den påfølgende diskusjonen ble det etterlyst hvordan det kan skapes stabilitet i organisasjonen og finansiering av arbeidet etter etableringsfasen. NSO er imøtekommende, men kan ikke ta noe større ansvar på nåværende tidspunkt. 3

4 Det er viktig at alle som har kontakt med fagskolene bidrar til rekrutteringen av kandidater ved å spre informasjon om etablering av en studentorganisasjon for fagskolestudentene. Det er en utfordring å få frem kandidater fra alle typer fagskoler og alle deler av landet. En ide er å lage en plakat som kan distribueres i fagskolemiljøene. Helge Halvorsen orienterte om at funksjonstiden for studentrepresentantene i Nasjonalt fagskoleråd løp ut 30. juni. Kjersti Bjørnevik er nå ansatt i 60% stilling i Vox frem til årsskiftet for å arbeide med etablering av studentorganisasjonen. Det er kommet forslag på en ny representant fra de offentlige fagskolene. Når det foreligger forslag også fra privat sektor vil KD bli kontaktet for å oppnevne nye studentrepresentanter til rådet. Sak 36/11 Titler og fagskoleutdanning, nasjonale og internasjonale erfaringer v/tormod Skjerve (vedlegg) Tormod Skjerve innledet med å si at bildet i Europa er like mangfoldig som i Norge så det er ikke nødvendigvis så mye å hente der. Titler velges i hovedsak ut fra det enkelte lands utdanningssystem og det er viktig at tittelen blir forstått i eget land. Skjerve vektla at det er i hovedsak er to vinklinger å tenke ut fra når det gjelder titler, hva kandidaten er, eller hva kandidaten har. Hva kandidaten er er oftest i referanse til arbeidslivet, f.eks. profesjons eller yrkestittel. Hva kandidaten "har er oftest i referanse til utdanningssystemet, f.eks. diplom, vitnemål etc. På andre nivåer i utdanningssystemet er det generiske titler som generell studiekompetanse, fagbrev som ikke sier noe om utdanningsprogrammet, eller bachelor, master, phd som heller ikke sier noe om fagfeltet, se ellers vedlagte lysark. I den påfølgende diskusjon ble det pekt på viktigheten av en tittel som også gjenkjennes internasjonalt, noe som kan bygges videre på. En generisk tittel + en undertittel som sier noe om omfang, f.eks. antall fagskolepoeng og fagfelt. Flere tok til orde for å bruke en eller annen form for diploma, f.eks. diploma, first diploma og advanced diploma. Bedre å bruke diploma enn diplom. Sertifikat ble også nevnt som en mulighet, men vant lite gehør. Certificate benyttes også som internasjonal betegnelse på fagbrev, og blir derfor uegnet som betegnelse for en tertiær utdanning. Det ble enighet om å nedsette en liten gruppe for å jobbe videre med dette. Det ble foreslått å invitere en saksbehandler fra KD til å delta i gruppen, f.eks. Gro Beate Vige som også har internasjonal erfaring, samt at rådets sekretær bidrar til arbeidet. 4

5 a. En arbeidsgruppe bestående av Tormod Skjerve, Trine Widerøe, Terje Bogen og Benedikte Sterner nedsettes for å foreslå en felles tittel for fagskoleutdanning. b. KD forespørres om en saksbehandler kan bidra til gruppens arbeid, f.eks. Gro Beate Vige Sak 37/11 Etikkutvalg for fagskolen v/bård Inge Thun (vedlegg) Bård Inge Thun orienterte om behov for nytenkning ang. etikk i fagskolen, det er viktig at fagskolen har god kunnskap om etikk. Behovet er også forsterket av arbeidet med NKR og deskriptorer som er etikktunge. Thun foreslo at et etikkutvalg kunne nedsettes da det er viktig å bidra til å gi etikk en god status i fagskoleutdanningene. Rådet gav uttrykk for at etikk var viktig i fagskoleutdanningen, NFFL og Kristne friskoler har jobbet noe med området og dette arbeidet kan muligens brukes i arbeidet fremover. Det er også viktig å klargjøre området noe mer før et eventuelt utvalg settes ned. Den samlede arbeidsbelastningen for Nasjonalt fagskoleråd må også vurderes slik at rådet kan prioritere sine arbeidsoppgaver. a. Rådets ledelse og sekretariatet ser i første omgang på den samlede arbeidsbelastningen for Nasjonalt fagskoleråd og eventuelt behov for å prioritere arbeidsoppgaver Sak 38/11 Statistikk for fagskolen v/bård Inge Thun (vedlegg) Bård Inge Thun informerte om at etablering av felles database for fagskolestatistikk er godt i gang og fremdriftsplan for arbeidet er utarbeidet. 15. oktober er rapporteringsfrist for fagskoletilbydere og kurs i bruk av DBH datalevering er igangsatt. Se ellers vedlagte lysark og I den etterfølgende diskusjon ble det pekt på at kandidatundersøkelser ikke inngår i statistikkarbeidet ennå, men at det er sterkt ønskelig også å få gjennomført kandidatundersøkelser og få disse inn i databasen. Det ble foreslått at Nasjonalt fagskoleråd retter en henvendelse til KD om behovet for kandidatundersøkelser. NIFU har erfaring i å jobbe med kandidatundersøkelser. Det ble også vist til behov for å få oversikt over samlet søkertall til fagskoleutdanning, slike tall ligger ikke inne i systemet per i dag. Fagskolepoeng er heller ikke med, men dette vil komme. 5

6 a. En formell henvendelse til Kunnskapsdepartementet om behov for kandidatundersøkelser tas opp til behandling på neste møte i Nasjonalt fagskoleråd (20.oktober 2011) b. Fagskolestatistikk settes opp som fast post på møtene i Nasjonalt fagskoleråd fremover Sak 39/11 Logo for Nasjonalt fagskoleråd Tre alternativer til fager i logo for Nasjonalt fagskoleråd er utarbeidet. Roar Samsing, studieleder ved Mac design utdanningen ved Norges Kreative Fagskole orienterte om at det ikke er noen kostnadsforskjell mellom de tre fargeforslagene og anbefalte at alternativet med tre farger ble valgt. Logoen kan lett tilpasses f.eks. til Vox sin brevmal. Når det gjelder nettsiden må det brukes litt tid på å tilpasse fargene slik at de blir riktige. a. Alternativet med tre farger velges som logo for Nasjonalt fagskoleråd Sak 40/11 - Orienteringssaker 1. Stortingsinterpellasjoner våren 2011 v/helge Halvorsen Helge Halvorsen orienterte om stortingsinterpellasjoner som hadde blitt behandlet våren Det er åpenbar interesse for fagskolen i Stortinget nå, og mange viser til Nasjonalt fagskoleråd og betydningen av dette. Godt å ha god ryggdekning for rådets arbeid. 2. Status for program til NOKUTs fagskolekonferanse 19. og 20. oktober 2011 i Ålesund v/ragnar Johansen Ragnar Johansen orienterte om arbeidet med NOKUT konferansen i Ålesund. Neste rådsmøte holdes i forlengelsen av konferansen og Helge Halvorsen anmodet om at de som også skal delta på NOKUT konferansen ikke belaster Nasjonalt fagskoleråd med reiseutgifter. Hvis noen av vararepresentantene deltar på NOKUT konferansen kan de også inviteres til å delta på møtet i Nasjonalt fagskoleråd. Om ny studentrepresentant er oppnevnt av KD er det fint om vedkommende deltar både på NOKUTs konferanse (undersøkes med NOKUT om studentrepresentant kan slippe å betale konferanseavgift) og møtet i Nasjonalt fagskoleråd. Flott å benytte muligheten til å opprette kontakter etc. Sekretariatet sender ut informasjon om møtetidspunkt for Nasjonalt fagskoleråd til rådsmedlemmene på nytt igjen, og undersøker om det er mulig 6

7 å utvide møterommet slik at også eventuelle vararepresentanter kan delta på rådsmøtet i Ålesund. 3. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og henvisningsprosessen v/terje Bogen Terje Bogen informerte om henvisningsprosessen NKR EQF. Deskriptorene er skrevet og teknisk rapport foreligger. Prosessen er spesielt utfordrende rundt fagskoleområdet. Et notat er under utarbeidelse, dette vil trolig være ferdig til neste møte i Nasjonalt fagskoleråd. En spennende prosess med to nivåer for fagskolen, nivå 1 som peker mot videregående opplæring og nivå 2 som peker mot høgskolekandidat. Henvisningsprosessen kan muligens bli noe forsinket på grunn av terrorangrepene 22.juli Sak 41/11 Eventuelt Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. Møtet avsluttet kl Vedlegg til referatet: 1. Saksfremstilling - opptakskrav til fagskoleutdanning (sak 34/11) 2. Utklipp fra Stortingets behandling av fagskoleloven (sak 34/11) 3. Titler - fagskoleutdanning, lysark Tormod Skjerve (sak 36/11) 4. Etikkutvalg for fagskolen, lysark Bård Inge Thun (sak 37/11) 5. Statistikk for fagskolen, lysark Bård Inge Thun (38/11) 7

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer