Terje Mørland og Bjørn R. Stensby. Tone Kjersti Belsby (NHO), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Ragnhild Stein (VOFO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terje Mørland og Bjørn R. Stensby. Tone Kjersti Belsby (NHO), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Ragnhild Stein (VOFO)"

Transkript

1 REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: , HSH, Ibsensgt. 90, Oslo Trond Bergene (Spekter), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Bernt R. Almedal (RFF), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL), Arne Rekdal Olsen (KS), Svei Qvist-Eriksen (NFF), Tormod Skjerve (HSH), Benedikte Sterner (LO), Kristian Tangen (LO), Tine Widerøe (FFF), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant), Jan Ellertsen (Vox), Ingjerd Espolin Gaarder (Vox), Margrethe Steen Hernes (Vox) Sak 13/11: Terje Mørland og Bjørn R. Stensby Sak 17/11-2: Bård Inge Thun Fravær: Møteleder: Referent: Tone Kjersti Belsby (NHO), Terje Bogen (RFF), Jorunn Teien Leegaard (KS), Ragnhild Stein (VOFO) Helge Halvorsen Margrethe Steen Hernes Skrevet: Helge Halvorsen ønsket velkommen til møtet i Nasjonalt fagskoleråd som ble holdt hos HSH. Spesielt ble Terje Mørland og Bjørn R. Stensby fra NOKUT ønsket velkommen. Sak 11/11 Innkallingen ble godkjent Sak 12/11 Dagsorden ble godkjent Sak 13/11 Kvalitet i norsk fagskoleutdanning NOKUTs direktør Terje Mørland, gjennomgikk NOKUTs prinsipper og arbeid for å styrke kvaliteten i norsk fagskoleutdanning, se vedlegg. Mørland pekte bl.a. på viktigheten av at Nasjonalt fagskoleråd bidrar til: - å bevisstgjøre fagskolene på at god intern kvalitetssikring er viktig for fagskolesektorens kvalitet - mer kunnskap om kvalitet gjennom statistikk og kandidatundersøkelser - å bevisstgjøre aktørene i arbeidslivet på sin rolle i synliggjøring av fagskolen som et alternativ til akademiske utdanninger - å synliggjøre krav om fagskoleutdanning i stillingsutlysninger etc. 1

2 I påfølgende diskusjon ble bl.a. behovet for samarbeid om statistikk og kandidatundersøkelser fremhevet. NOKUT tar her gjerne mot innspill til hva som kan være interessant å undersøke nærmere. Mørland sa videre at NOKUT hadde fullmakter til å gå inn i ulike problemstillinger på fagskoleområdet, men at økonomi og ressurser er begrensende. Når det gjelder varsling og prosedyre for tilsyn i fagskolene viste Mørland til at normalen er varsling og prosedyre for ordinært tilsyn, men at NOKUT også kan gå inn på kort varsel om noe tilsier at det kan være svikt i systemet. Helge Halvorsen takket tilslutt Terje Mørland for presentasjonen og så frem til videre samarbeid med NOKUT. Sak 14/11 Referat fra rådsmøtet ble godkjent Sak 15/11 Høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Nasjonalt fagskoleråd besluttet i sitt forrige møte : Innspill til høringsuttalelse fra Nasjonalt fagskoleråd om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) sendes til rådets leder/nestleder i løpet av februar. Rådets leder/nestleder utformer et forslag til høringsuttalelse fra Nasjonalt fagskoleråd. Med dette som utgangspunkt fortsatte rådet diskusjonen om en eventuell høringsuttalelse fra Nasjonalt fagskoleråd. Det ble her gitt uttrykk for at de enkelte organisasjonene som er representert i rådet nå var inne i interne prosesser i forhold til høringen. Flere gav uttrykk for at tiden var knapp og at det derfor ville bli vanskelig for rådet å uttale seg på basis av synspunktene fra de ulike organisasjonene. Samtidig ble det pekt på viktigheten av at rådet uttalte seg for å løfte frem fagskolens egenart. Det ble også fremhevet at ulike synspunkter fra rådet og drøfting av disse ville ha stor verdi selv om synspunktene nødvendigvis ikke ble enstemmige. Etter en lengre diskusjon hvor ulike synspunkter ble luftet, ble det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe som utformer et forslag til uttalelse fra Nasjonalt fagskoleråd. Arbeidsgruppen settes sammen av Tormod Skjerve, Benedikte Sterner, Trond Bergane, Terje Borgen, Knut Erik Beyer-Arnesen og Helge Halvorsen. Arbeidsgruppen starter arbeidet umiddelbart. Sak 16/11 Utfordringer på kort og lang sikt sett fra fagskolesektoren. Innspill fra FFF, NFFL og RFF NFFL: Ragnar Johansen presenterte utfordringene sett fra NFFLs side og pekte spesielt på: - fagskolenes egenart, - virkelighetsnær utdanning gjennom utvikling av ferdigheter og holdninger ved god kombinasjon av teori og praksis. Det er viktig at arbeidslivet får kompetansen de etterspør. - verdsetting av fagskoleutdanning overfor øvrig utdanningssystem, gjennom fagskolepoeng, og tiltak i perspektiv av livslang læring rehabiliterende og nyskapende 2

3 - finansieringssystemet, - statlig støtte som grunnstøtte + bonus for studenter som fullfører. Tilpassing av Statens Lånekasses regelverk til fagskolestudentenes behov, mulighet for å gå fra en skole til en annen og fra en utdanning til en annen. Egenandel er et stimulerende prinsipp for best mulig fullføringsprosent. - Nasjonal godkjenning fra NOKUT tilsier at det er ulogisk å innføre regionale forvaltningssystemer. Forvaltning og markedstilpasning bør være nasjonal. - Nordisk perspektiv må styrkes for å oppnå synergi i et nordisk arbeids- og utdanningsmarkeder, se bl.a. svensk modell for yrkeshøgskoler. Flere av rådsmedlemmene støttet opp om at finansiering og fylkeskommunenes inngripen var et stort problem, og at det var viktig å jobbe for å få til bedre finansieringsvilkår for fagskolesektoren. Det ble også foreslått å invitere en nordisk delegasjon til et møte eller et seminar. RFF: Aud Helen Larsen presenterte utfordringene sett fra RFFs side og pekte spesielt på: - finansieringsproblematikken: fylkeskommunen som forvalter og skoleeier er avhengig av politiske prosesser, dette tar ofte tid og kan gi lite forutsigbarhet. Rammeoverføring medfører at fagskoleutdanningen må konkurrere med øvrige tiltak under fylkeskommunens ansvarsområd. Fagskoleutdanning innen helse er unntatt da det her er øremerkede midler. Fagskolen er avhengig av forvalterens satsning og lokalpolitiske vedtak - rekruttering av pedagogisk personell: Konkurranse med privat næringsliv og fylkeskommunenes personalstrategier er en utfordring. - NOKUTs godkjenningsprosess tar lang tid og søknadsfristene passer ikke alltid sammen med fagskolenes og arbeidslivets behov for fleksibilitet. - pedagogisk utviklingskompetanse: Ønske, vilje og mulighet til pedagogisk nytenking og utvikling. Behov for kompetanseheving. - studentrekruttering og gjennomstrømming: Hva er tilstrekkelig antall søkere? Studentene telles per 1. oktober. Flere rådsmedlemmer fremhevet behovet for bedre kunnskap om årsaker til at studenter slutter og at kvalitative studier kunne gi svar både på studentenes begrunnelse for å starte en fagskoleutdanning og årsaker til at de slutter. FFF: Knut Erik Beyer-Arnesen presenterte utfordringene sett fra FFFs side og pekte spesielt på: - behov for forskning og statistikk, kandidatundersøkelser, det ble her bl.a. vist til Karlsen-utvalget (NOU 2008: 18, Fagopplæring for framtida). - Forvaltningsreformen, forsøker å begrense skadevirkningene av denne og jobber for å få forvaltningsansvaret tilbake til KD, både private og offentlige fagskoler er enige her. 3

4 - behov for bedre finansieringsordninger for studentene. Omgjøring av lån til stipend vil stimulere til gjennomføring av en påbegynt utdanning. - behov for å utarbeide KOSTRA-tall for å dokumentere hva en utdanning koster og årlig gjennomgang av kostnadene. - overganger i utdanningssystemet: NKR kan bli et viktig verktøy her + innføring av fagskolepoeng. Også i internasjonal sammenheng er dette viktig. Det er behov for å kunne ta med seg sin kunnskap fra fagskole inn i UH-systemet, men det er også behov hos studenter med tidligere akademisk bakgrunn å kunne skaffe seg en fagskoleutdanning. - tilgangen til en fagskoleutdanning bør være mest mulig fleksibel og realkompetanse vurdering er viktig for noen fagskoler, men kanskje ikke alle. I påfølgende diskusjon ble det vist til at det bl.a. er et problem at NOKUT krever Vg3 interiør som grunnlag for å komme inn i enkelte kunstfagskoleutdanninger. Behov for bedre KOSTRA-tall ble fremhevet. Sak 17/11 Orienteringssaker 1. arbeidet med program til NOKUTs fagskolekonferanse 19. og 20. oktober i Ålesund Fagskolerådets representanter i programkomiteen orienterte om arbeidet med konferanseprogrammet. Det blir lagt opp til bred deltakelse fra fagskolesektoren med fokus på yrkesrelevans og kvalitet. Det legges også opp til parallellsesjoner. I forhold til eksemplifisering vil det bl.a. bli tatt kontakt med maritim sektor. Det jobbes for å få statsråden til å delta, samt god representasjon fra partene i arbeidslivet. Programmet er ennå i en tidlig fase og rådet vil bli ytterligere orientert på rådsmøtet i mai. En ide kan eventuelt være å se forslaget om en konferanse for organisering av fagskolestudentene i oktober i sammenheng med NOKUTs fagskolekonferanse. Det endelige programmet for NOKUTs fagskolekonferanse vil bli fattet av NOKUTs styre. Det er lagt opp til at konferansen starter kl oktober og avsluttes med lunsj 20. oktober. Dette innebærer møtet i Nasjonalt fagskoleråd legges rett etter lunsj 20. oktober. Det ble opplyst at det går fly fra Ålesund til Oslo ved 19 tiden. 2. arbeidet med statistikk for fagskoleutdanningen Bård Inge Thun og Knut Erik Beyer-Arnesen orienterte fra arbeidet med fagskolestatistikk. Det er i første omgang viktig å få på plass statistikk over fagskoleutdannings tilbud og gjennomstrømning. Se også vedlagte notat. 3. titler/grader fagskoleutdanning Det vises til notat om internasjonale titler/grader på tilsvarende nivå som norsk fagskoleutdanning. Det jobbes foreløpig med å samle informasjon om fagfeltet og innspill mottas med takk. Saken settes opp på kommende rådsmøte i mai. 4. orientering fra styremøte i NOKUT 4

5 Fagskolerådets representant i NOKUTs styre gav en kort orientering fra styremøtet hvor den viktigste saken hadde vært godkjenning av årsplanen. Neste styremøte er i april, og i juni er det lagt opp til en strategisamling. 5. Nasjonalt fagskoleråd nettside Vox orienterte om at det var innhentet anbud for utvikling av logo til bl.a. fagskolerådets nettside. Prisantydningen ligger på kroner. I møtet ble det lagt frem forslag om at studenter fra kunstfagskolene muligens kunne gjøre en jobb med utvikling av logo for fagskolerådet. 6. studentorganisering for fagskolestudenter En gruppe bestående av Kjersti Bjørnevik, Ørjan Arntzen (NSO), Kristian Tangen og Helge Halvorsen har hatt et møte og utarbeidet en grovskisseplan til studentorganisering av fagskolestudenter. Gruppen har sett på økonomi og mulighet for en eventuell prosjektstilling på 60 % for å jobbe med etablering av en studentorganisasjon. En oppstartskonferanse i oktober med invitasjon til alle fagskoler om å sende 1 2 studenter fra hver fagskole til konferansen, hadde også blitt drøftet i gruppen. Det er ønskelig at KD og Nasjonalt fagskoleråd bidrar til å etablere organisering av fagskolestudentene, først gjennom et interim styre og opplæring av dette. NSO vil delta i prosessen, men er ennå ikke moden for å ta stilling til eventuell integrering av fagskolestudentene i NSO. Nasjonalt fagskoleråd mener det er viktig å få en studentorganisering opp å stå, og håper at KD kan bidra både til motivasjon og finansiering av en studentorganisering for fagskolen. Vedtak: Nasjonalt fagskoleråd gir arbeidsgruppen fullmakt til å arbeide videre med studentorganisering i tråd med det fremlagte forslaget og kommentarer gitt i møtet. Rådet ber om å bli informert om arbeidet med etablering av studentorganiseringen på førstkommende møte i mai. Sak 18/11 Møteplan med tidsfrister Nasjonalt fagskoleråd høsten 2011 Det ble avklart at rådsmøtet i tilknytning til NOKUTs fagskolekonferanse i Ålesund holdes etter lunsj 20. oktober Møteplan og tidsfrister ble forøvrig tatt til orientering. Sak 19/11 Eventuelt 1. Fagskoleutdanning og maritim sektor Bernt R. Almedal orienterte om Marutrapporten (rapporten er sent ut tidligere, den ligger også på rådets nettside). Maritim utdanning er for tiden organisert som to parallelle løp i 14 fagskoler og 4 høyskoler. Almedal pekte spesielt på at fagskolene og Sjøfartsdirektoratet ikke hadde deltatt i arbeidet med Marutrapporten. Slik saken er fremstilt kan det være fare for at maritim 5

6 utdanning blir overtatt av UH-nivået gjennom Y-veien, se også vedlagte notat fra Almedal. Det ble enighet om at fagskolerådet setter seg inn i Marutrapporten og at rådet eventuelt kommer tilbake til saken i et senere møte. 2. System for å velge eksterne representanter som skal representerer rådet i utvalg, arbeidsgrupper etc. og tilbakemelding fra disse til rådet På grunn av knapp tid settes saken opp på kommende rådsmøte i mai. Vedlegg til referatet: 1. Kvalitet i norsk fagskoleutdanning v/direktør Terje Mørland (sak 13/11) 2. Status i arbeidet med statistikk i fagskoleutdanningen (sak 17/11 2) 3. Maritim utdanning - notat fra Bernt R. Almedal (sak 19/11-1) 6

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo

08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: 08.09.2011, Campus Kristiania, Kongensgt. 24-26, Oslo Jonny Simmenes (LO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 2 Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ. Rådet skal ifølge mandatet blant annet bidra til å utvikle

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgt.3 0106 Oslo Møteramme: kl. 12:30-16:00 Lunsj 11.45 12.30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent)

Protokoll. Hildegard Johannessen, Anne Stine Solberg på sak 18 og Kristian Kjølhamar (referent) 29.04.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Rolf Kristiansen, Vigdis Ringstad og Marie Julie Homb Rømo Administrasjon:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato 09.03.2015 Tid 12:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart kl 09:00

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Høringsinstanser iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 201100248-/JSL 26.01.2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Kunnskapsdepartementet har besluttet at det skal lages et

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Sted: LO s lokaler Møteramme: kl. 10:00-15:00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 29.01.2014 3. «Søkere til læreplass en kartlegging av

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer