Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:"

Transkript

1 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper pdf finnes en kortfattet oversikt over hvilke data som skal rapporteres og hvilket format vi ønsker dataene rapportert på. For å utdype hvilke data som skal rapporteres legger vi ved dette notatet, hvor hver rapportering fra returselskapene til EE-registeret gjennomgås i detalj. Dokumentene bygger på kapittel 1 i avfallsforskriften og vedleggene til denne. Siste endring av forskriften og vedleggene trådte i kraft Endringer i denne utgaven Pkt. 2. Rapportering: Medlemmer av returselskap Pkt 2a. Rapportering: Representanter Pkt.5a. Rapportering: Mengde innsamlet EE-avfall fordelt på innsamlingspunkter Pkt.12. Rapportering: EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets import- eksportdata Pkt.12a Rapportering: Representanters mengde EE-produkter til Norge Pkt. 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall. Gjennomgang av de enkelte rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret Under gjennomgås de enkelte rapporteringene fra returselskapene til EE-registeret. Nummereringen tilsvarer nummereringen i dataimportspesifikasjonen. 1. Filformat Vi har i utgangspunktet lagt opp til at data skal rapporteres som semikolonseparerte tekstfiler for de fleste rapporter. Dette er et datateknisk enkelt format og representerer et minste felles multiplum for ulike dataløsninger hos returselskapene. I noen rapporteringer er det spesifisert at det skal rapporteres i "flyttall". Flyttall er en teknisk beskrivelse av tall som oppgis med desimaler. Der det er oppgitt at rapporteringen skal gjøres i heltall skal ikke desimaler oppgis. Dersom det er problematisk å levere data på formatet vi etterspør, så vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra returselskapene. Dersom noen ønsker å levere data på andre formater (for eksempel som Excel filer) er dette mulig. Vi er fleksible i forhold til deres ønsker og bistår gjerne i dette arbeidet. Dato: Side 1 av 12

2 2. Rapportering: Medlemmer av returselskap EE-registeret må ha oversikt over alle medlemmene i returselskapene. Informasjonen vi etterspør er organisasjonsnummer, navn, adresser, ansvarlig kontaktperson hos medlemsbedriften og hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. For de produktgrupper som har undergrupper skal medlemskap registreres på laveste nivå. I tillegg ønsker vi å registrere dato for innmelding og utmelding i vår database. For de bedrifter som var medlem per kan medlem fra dato settes til (vi trenger ikke nøyaktig innmeldingsdato for disse). For medlemmer som har meldt seg inn etter ønsker vi oppgitt den konkrete innmeldingsdatoen. Viktig presiseringer: Det er organisasjonsnummeret som brukes for å gjenkjenne importører registrert av TAD og medlemmene i returselskapene. Det er derfor avgjørende at organisasjonsnummeret er korrekt utfylt og at det er organisasjonsnummeret til selve importøren som oppgis - og ikke for eksempel org.nr til et holdingsselskap eller lignende. Det er kun de org.nr. EE-registeret får oppgitt fra returselskapene som regnes som medlemmer. All import registret på andre org.nr enn de EE-registeret har fått oppgitt av returselskapene, vil bli registrert og håndtert som import fra gratispassasjerer. Som nevnt skal det oppgis hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. Dersom noen av medlemsbedriftene har import av en eller flere produktgrupper/undergrupper som de ikke har registrert medlemskap for, så vil de bli å betrakte som en gratispassasjer innenfor de udekkede produktgruppene/undergruppene gitt at de ikke er medlem for disse produktgruppene/undergruppene i annet returselskap. Disse vil dermed havne på EE-registerets lister over gratispassasjerer og vil kunne motta varsel fra EE-registeret om at de må tilknytte seg en returordning også for de udekkede produktgruppene/undergruppene. Spesielt for representanter knyttet til returselskapet I avfallsforskriften er det definert to representanter; representant for utenlandsk produsent(rup) og representant for utenlandsk forhandler(ruf). 1. En utenlandsk produsent kan utnevne en representant i Norge som ivaretar kravene til importør og produsent i Norge ved å være medlem i godkjent returselskap. 2. En utenlandsk forhandler som selger direkte til private husholdninger i Norge via netthandel, postordresalg eller lignende skal utnevne en representant i Norge som ivaretar krav til medlemskap i godkjent returselskap. Returselskapene skal rapportere representanter som medlem på medlemslisten. For å skille representanter fra vanlige medlemmer og skille mellom representantene for utenlandsk produsenter og utenlandsk forhandler, ber vi om at det på medlemslistene i navnefeltet foran navnet på representanten påføres (RUP), (RUF) eventuelt (RUFP) hvis de representere begge kategorier. EE-registeret skal ha en fullstendig og oppdatert medlemsliste oversendt fra av alle returselskap. Deretter legges det opp til at returselskapene minimum hver annen uke sender EE-registeret en e-post med informasjon om nyinnmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemskap (såfremt det har skjedd endringer i medlemsmassen). En så hyppig oppdatering av medlemslistene er viktig pga oppfølgingsarbeidet vi skal gjøre mot gratispassasjerer. Dato: Side 2 av 12

3 2a. Rapportering: Representanter EE-registeret skal motta fra returselskapet en oversikt over alle deres representanter hvor det skal fremgå hvilke norske produsenter representantene ivaretar pliktene. Representanter skal ha skriftlig erklæring til å representere forhandleren. Representanten skal sende en kopi av den skriftlige erklæringen til EE-registeret. Returselskapene skal minimum hver annen uke sende EE-registeret en e-post med informasjon om nyinnmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemskap såfremt det har skjedd endringer. 3. Rapportering: Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Returselskapene skal hente inn data fra sine medlemmer om deres innenlands produksjon av EEprodukter. Disse data skal så rapporteres til EE-registeret, og de vil inngå som en del av varetilførselsberegningene. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det ikke holder og kun rapportere inn medlemmenes samlede innenlands produksjon. Det er viktig at det er innenlands produsert mengde (per varenummer / tolltariffnummer) som rapporteres og ikke for eksempel solgt mengde. Produsert mengde skal brukes i beregning av varetilførsel, og i denne beregningen kan ikke solgt mengde EE-produkter brukes. For å oppnå best mulig grunnlag ved beregning av varetilførsel, skal det brukes varenummer. Dette for å kunne gjøre bruk av eventuelle avkortningsfaktorer i videre beregninger. Det er den totale produksjonen i Norge uavhengig av om produktene havner på norsk eller utenlandsk marked som skal rapporteres. Evt. produksjon til utenlandsk marked registreres som eksport hos TAD og trekkes fra av EE-registeret. De produksjonstall som rapporteres, skal være fratrukket de elektriske innsatsfaktorer, som enten er egen import eller importert av andre medlemmer i returselskap slik at ikke en import av EE-produkter rapporteres 2 ganger. En oversikt over relevante varenummer i tolltariffen ligger på hjemmesiden under Hvilke produkter omfattes? Mengden produsert skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metoden som brukes for å innhente data og de rapporterte tallene, kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metodikk og de innrapporterte tallene. Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 4. Rapportering: Medlemmenes import og eksport av EE-produkter Fjernet. EE-registeret henter inn import og eksporttall fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Dato: Side 3 av 12

4 5. Rapportering: Mengde innsamlet EE-avfall Returselskapene skal rapportere innsamlede mengder i hver produktgruppe/undergruppe fordelt på innsamlingsfylke og kommune. For produktgruppene som har undergrupper skal mengde innsamlet avfall rapporteres på det laveste nivå. Fylker skal oppgis med fylkesnummer og kommuner med kommunenummer. Mengden innsamlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det skal her oppgis tre desimaler. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. Dersom returselskapene handler EE-avfall med hverandre, skal det leveres to rapporter for innsamlet mengde. En rapport skal justere kjøp og salg, mens den andre rapporten skal være ujustert. Den justerte rapporten vil bli lagt inn i EE-registerets database, mens den ujusterte rapporten brukes til verifisering av returselskapenes tall. Tall fra denne rapporteringen vil bli brukt videre i beregninger av nye innsamlingsforpliktelser. Konkret er det tallene for total mengde innsamlet EE-avfall i hver produktgruppe/undergruppe som brukes i beregning av ny innsamlingsforpliktelse. Det er derfor viktig at alt innsamlet EE-avfall blir rapportert inn. I forbindelse med beregninger av nye innsamlingsforpliktelser har det kommet opp en problemstilling som Miljødirektoratet har tatt en avgjørelse på. Problemstillingen gjelder store/ tunge produkter hvor kun en mindre andel av produktet er et EE-produkt. Dersom returselskapene har ulike rutiner for rapporteringen på innsamling av slike produkter vil det kunne oppstå skjevheter. Følgende eksempel kan illustrere problemstillingen: Når et stort/tungt produkt oppstår som avfall får Returselskap A ikke inn hele det opprinnelige produktet, men kun den delen som er EE-avfall. Dette kan f.eks. være en traversheis på mange tonn hvor kun motoren havner i Returselskap A sitt system. Verdien på metallene gjør at avfallsbesitteren selger øvrige deler til skraphandlere og denne tonnasjen havner dermed ikke i EE-avfallssystemet. Dersom Returselskap B på sin side rapporterer inn mengdetall som tilsvarer hele traversheisen (og ikke bare EE-enheten) så får Returselskap B en stor mengde innsamlet avfall i denne produktgruppen. Dette påvirker i sin tur tallet for total mengde innsamlet avfall av denne produktgruppen og dette påvirker igjen innsamlingsforpliktelsen for alle returselskaper som samler inn avfall i denne produktgruppen. Dette fører til at innsamlingsforpliktelsen blir urimelig høy for Returselskap A som ikke får inn/rapporterer inn hele produktet, men kun den delen som faktisk er EE-avfall. Miljødirektoratet har tatt en avgjørelse på dette og fastslått at for store og tunge produkter skal ikke hele produktet, men bare EE-enheten, samles inn som avfall i EE-systemet. På disse store/tunge produktene er det derfor kun vekten av EE-enheten som skal rapporteres inn som innsamlet avfall. Mengde innsamlet avfall skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 4 av 12

5 5a. Rapportering: Mengde innsamlet EE-avfall fordelt på innsamlingspunkter Det er kommet et tilleggskrav i avfallsforskriften om at det skal rapporteres innsamlede mengder fordelt på innsamlingspunkter; henholdsvis forhandlere, kommunale mottak og andre innsamlingspunkt. Forskriften sier at avfallet skal fordeles på innsamlingspunkter per kommune, men som en overgangsløsning ønsker Miljødirektoratet at innsamlet mengde rapporteres på regioner og ikke på kommunenivå. EE-registeret ønsker avfallet rapportert fordelt på følgende regioner: Region 1: Finnmark, Troms, Nordland (=R1) Region 2: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag (=R2) Region 3: Oppland, Hedmark (=R3) Region 4: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane (=R4) Region 5: Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder (=R5) Region 6: Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold (=R6) Innsamlingspunkter skal oppgis med kodene: F(=forhandler), K (=kommunale mottak) og A(=andre innsamlingspunkt). Mengden innsamlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det skal her oppgis tre desimaler. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. Mengde innsamlet avfall skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 6. Rapportering: Fordeling av innsamlet EE-avfall Den totale mengden innsamlet EE-avfall innen hver produktgruppe/undergruppe skal fordeles på kilde. Det finnes to ulike kilder å skille på; husholdninger og andre kilder. Det skal det så langt som mulig brukes reelle vektmengder. Det er i vedlegg 2, del C, kriterium 8.06 åpnet for at fordelingsnøkler og snittvekt kan brukes dersom det vil være uforholdsmessig byrdefullt å bruke reelle vektmengder. For å gjøre rapporteringen enklest mulig ber vi om at hver produktgruppe/ undergruppe fordeles på de ulike kildene prosentvis. Pass på at prosentandelene i sum blir 100 for hver produktgruppe/undergruppe. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metodikken kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metoden og de innrapporterte tallene. Denne at rapporteringen skal skje halvårlig for å kunne knytte fordelingen på kilder opp mot innsamlet mengde EE-avfall. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun gjelde fordelingen i 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 5 av 12

6 7. Rapportering: Behandlet EE-avfall Avfallsforskriften krever svært detaljert rapportering på behandlet EE-avfall. Behandlet EE-avfall skal rapporteres og fordeles på behandlingsmåte, behandlingsanlegg og land. I denne rapporteringen fordeles det behandlede EE-avfallet på produktgrupper/undergrupper, behandlingsmåte og i hvilket land den endelige behandlingen skjer. Detaljer om innholdet i rapporteringen gis under. Produktgrupper Det skal rapporters på produktgrupper og for de produktgrupper som har undergrupper skal behandlingen rapporteres på det laveste nivå. EE-registeret har tidligere fått tilbakemeldinger på at det vil være problematisk å rapportere på produktgrupper når avfallet behandles i flere trinn. Dette fordi EE-avfallet gjerne demonteres og de ulike fragmenter/fraksjoner sendes videre. I utgående varestrøm kan det dermed bli vanskelig å identifisere hvilke produktgrupper/undergrupper de forskjellige fraksjonene/fragmenter opprinnelig kom fra. Kravene forutsetter allikevel at returselskapene skal ha svært detaljert oversikt over avfallets vei frem til endelig behandling og returselskapene skal kunne knytte strømmen av EE-avfall opp mot de ulike produktgruppene/undergruppene, selv om avfallet fraksjoneres og behandles på flere anlegg. Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. Landkoden trenger man bare å oppgi for behandling i EØS-land. Ved behandling utenfor EØS-land skal kode 99 oppgis. En oversikt over EØS-landenes ISO-landkoder finnes i tabellen under. Oversikten over landkodene finnes på følgende web side: Land ISO-landkode Land ISO-landkode Land ISO-landkode Belgia BE Latvia LV Slovenia SI Danmark DK Liechtenstein LI Spania ES Bulgaria BG Litauen LT Storbritannia GB Estland EE Luxembourg LU Sverige SE Finland FI Malta MT Tsjekkia CZ Frankrike FR Nederland NL Tyskland DE Hellas GR Norge NO Ungarn HU Irland IE Polen PL Østerrike AT Island IS Portugal PT Italia IT Romania RO Andre land 99 Kypros CY Slovakia SK Dato: Side 6 av 12

7 Videre bruk Tall fra denne rapporteringen av behandlet EE-avfall vil brukes av EE-registeret i beregningene av gjenvinningsnivå/nivå for materialgjenvinning og ombruk, jfr. 1-18a. Øvrige tall i formelen hentes fra rapportering om gjenbruk av EE-produkter. Behandlet EE-avfall rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 8. Rapportering: Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner For å få en bedre oversikt over hvordan og hvor de farlige komponentene i EE-avfallet behandles, ble det innført en ny rapportering der fokus er utvalgte materialtyper / avfallsfraksjoner i EEavfallet. Det er valgt å bruke materialtyper/ avfallsfraksjoner som det vises til i avfallsforskriftens Kap 1, 1-22 første til sjette ledd. Denne rapporteringen kommer i tillegg til rapport 7 hvor det skal rapporteres på produktgrupper. Returselskap skal også rapportere behandlingsanlegg hvor EE-avfallet blir behandlet. Videre kreves det at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. I rapporten skal avfallet fordeles etter de utvalgte 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Materialtyper/avfallsfraksjoner I denne rapporteringen skal det ikke rapporteres på produktgrupper som i de øvrige rapporteringene, men på et på forhånd definert utvalg materialtyper/avfallsfraksjoner. De forhåndsdefinerte materialtypene/avfallsfraksjoner er oppført i tabell 1. Tabell 1 Kode a b c d e f g h i j k l m n o p Beskrivelse av materialtype/avfallsfraksjon Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT. Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt. a). Tonerkassetter og fargetoner. Eksterne batterier, det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall, bortsett fra de som er montert på kretskort. Andre batterier enn nevnt under pkt. d). Asbest og komponenter som inneholder asbest. Ildfaste keramiske fibre. Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer. LCD-skjermer større enn 100 cm2. Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper. Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer. Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg. Kretskort. Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass) bortsett fra SF6-gass. SF6-gass. Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort. Plast med bromerte flammehemmere. Dato: Side 7 av 12

8 q r s t u v w Eksterne elektriske kabler. Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere. Oljeholdig avfall inkludert spillolje. Gassutladningslamper lysrør. Gassutladningslamper pærer. Annet farlig avfall. Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder. Behandlingsanlegg Det skal rapporteres endelig/siste behandlingsanlegg hvor EE-avfallet behandles. Det skal benyttes koder og ikke navn på behandlingsanleggene. Koden er satt sammen av ISO landkode + 2 siffer, i henhold til koder mottatt fra EE-registeret. Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal rapporteres i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. En oversikt over landkoder finnes på følgende web side: ents.htm Husk: I denne rapporteringen skal landkode også oppgis ved behandling utenfor EØS-land. Mengder Mengden behandlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Behandlet EE-avfall materialtyper og avfallsfraksjoner rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 9. Rapportering: Behandlingsanlegg for EE-avfall Avfallsforskriften krever at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. EE-avfall går gjerne via flere behandlingsanlegg før endelig behandling. For å kunne få informasjon om alle behandlingsanlegg, må returselskapene sette opp en skjematisk oversikt over alle behandlingsanlegg Dato: Side 8 av 12

9 som benyttes for delvis behandling eller fullstendig behandling av de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Skjematisk kan denne rapporteringen fremstilles som vist i tabell 2. Tabell 2 Navn på behandlingsanlegg Behandlingsanlegg A Behandlingsanlegg B Behandlingsanlegg C Behandlingsanlegg D Behandlingsanlegg E osv Land Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Landkode a. b. c. d. e. f. g. h. osv Behandlingsanlegg rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 10. Rapportering: Ombruk av EE-produkter Dette er en enklere rapportering. Det er kun EE-produkter som er ombrukt som hele apparater som skal rapporteres inn. Det skal ikke rapporteres dersom kun deler av et produkt har gått til ombruk, for eksempel motorer i vaskemaskiner eller komponenter i datamaskiner. Det skal rapporteres på hver produktgruppe. For produktgruppene som har undergrupper skal det rapporteres på det laveste nivået. Mengden ombrukt skal oppgis i tonn og antall stk. På tonnasjen kan det benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Ombruk av EE-produkter rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 11. Rapportering: Medlemmenes import av optiske røykvarslere Fjernet. Fra 1.januar 2010 gir Tolltariffen EE-registeret oversikt over importerte mengder optiske røykvarslere. Optiske røykvarslere innfortolles nå på eget varenummer Røykvarslere, unntatt slike som hører under varenummer Dato: Side 9 av 12

10 12. Rapportering: Korrigering av EE-registerets import- eksportdata Dersom returselskapets medlemmer blir kjent med at informasjon i EE-registeret om import-, eksportog produksjonsdata for siste halvår, ikke er korrekt, skal produsent eller representant avgi dokumentert korrekt data til returselskapet. Returselskapet skal rapportere medlemmenes korrigerte import-, eksportog produksjonsdata siste halvår og dokumentasjon på dette, (jf. 1-11b). Begrunnelsen for at et medlem kan få fratrekk i importerte mengder fra EE-registerets database, må være på grunnlag av et av de punktene som er beskrevet her: 1. Et medlem har egenimport av EE-produkter som ikke leveres til det norske markedet: 1.1. Utførsel(eksport) av EE-produkter registreres ikke hos TAD som ordinær eksport 1.2. Når varen ikke eksporteres som et EE-produkt og dermed ikke vises i eksportdata EE-registeret henter fra TAD. (Et EE-produkt forstås her som de varenumre i tolltariffen som er registrert på EE-registerets vareliste.) 2. EE-produktet er komponent i norsk produksjon av innretninger som ikke omfattes av forskriftens virkeområde (jamfør avfallsforskriftens 1-1). Dette kan være importerte EE-produkter som fastmonteres ved norsk produksjon av biler, skip og plattformer. 3. Et medlem har fått feildeklarert varenumre og/eller mengder i tollmyndighetenes Tvinn-database. Når det foreligger dokumentasjon på at TAD-data, som påvirker varetilførsel ikke er korrekt, kan varenumre og mengder korrigeres i rapporten. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det er ikke tilstrekkelig å rapportere inn medlemmenes samlede mengder. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere en totalsum per medlem. Fratrekk skal rapporteres på kundens organisasjonsnummer, varenummer og korrigert mengde. Mengdene som skal trekkes fra skal oppgis som negative tall, dvs med (-) minustegn foran tallet. Ved feildeklarering på varenumre/mengde, føres det opp negative tall hvis registrert mengde er for høy eller ved bruk av feilt varenummer, og det føres opp positive tall hvis import skal registreres på annet varenummer. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. Medlemmenes fratrekk av importerte EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 12a. Rapportering: Representanters mengde EE-produkter til Norge Returselskapene har en rapporteringsplikt når det gjelder de representanter som er medlem hos returselskapet. (jf. 1-11, 1-19) a) For representanter for utenlandske produsenter (RUP) Det skal rapporteres hvilke norske produsenter representanten ivaretar pliktene til og mengde og type EE-produkter som er importert siste halvår fordelt på de norske produsentene, og som er omfattet av representantens forpliktelser. b) For representanter for utenlandsk forhandler (RUF) Det skal rapporteres hvilke mengder og typer EE-produkter som er solgt i Norge det siste halvår. Dato: Side 10 av 12

11 Det skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall. Returselskapet skal årlig få utført revisorgodkjenning av årsrapport over totalt innsamlede mengde EEavfall. Returselskapet skal anvende en godkjent revisor. Årsrapporten vil brukes som grunnlag for beregning av etterreguleringsleddet. Årsrapporten skal sikre at den totale mengden er basert på reelle innsamlingstall. Tallene i årsrapporten kontrolleres mot rapporterte mengder innsamlet EE-avfall for 1.halvår og 2.halvår. Noen presiseringer: Årsrapporten skal vise totale mengder innsamlet EE-avfall og vise separate mengder for 1.halvår og for 2.halvår, per produktgruppe/undergruppe. Mengdene skal ikke fordeles på fylke og kommune. Rapporten skal leveres som Excel-fil og tabellen skal ha en kolonne for hvert halvår og en kolonne med summen for hele året. Mengdene skal oppgis i tonn per produktgruppe og undergruppe, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Komma (,) skal brukes som desimalskilletegn. Revisorgodkjent årsrapport med totaltall og tall for 1. halvår og tall for 2. halvår skal leveres årlig innen 15.februar. Dato: Side 11 av 12

12 Oppsummeringstabell. Rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret. Pkt. Rapportering Hyppighet Rapporteringsfrister 2 Medlemmer av returselskap 2.hver uke Løpende oppdatering ved endringer i medlemsmassen. 3 Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 5 Mengde innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 5a Mengde fordelt på innsamlingspunkter Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 6 Fordeling av innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 12 Medlemmenes EE-produkter som kan trekkes fra EE-registerets importdata Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 12a Representanters mengde EE-produkter til Norge Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 7 Behandlet EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 8 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Årlig 15. februar hvert år. 9 Behandlingsanlegg for EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 10 Ombruk av EE-produkter Årlig 15. februar hvert år. 13 Revisorgodkjent årsrapport Årlig 15. februar hvert år Dato: Side 12 av 12

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p. 19-27 COMMISSION DECISION of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council KOMMISJONSAVGJERD

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008 Nr. 49/21 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008 2015/EØS/49/05 av 23. september 2008 om endring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til identifikasjonsmerking av dyr og transportdokumentenes

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk)

Trafikksikkerhetsutviklingen Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) Trafikksikkerhetsutviklingen 2016 Guro Ranes (Statens vegvesen) Runar Karlsen (UP) Tori Grytli (Trygg Trafikk) 16.06.2017 Utvikling i antall drepte 1946-2016 600 560 500 452 400 352 300 310 338 255 200

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET

KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET KLAGENEMNDA FOR BIDRAG TIL BEHANDLING I UTLANDET The Norwegian Governmental Appeal Board regarding medical treatment abroad KLAGENEMNDAS ÅRSRAPPORT 2000 Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet

Detaljer

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11 NOR/308R0933.00T OJ L 256/08, p. 5-11 Commission Regulation (EC) No 933/2008 of 23 September 2008 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the means of identification of animals

Detaljer

eaccessibility Checker

eaccessibility Checker eaccessibility Checker egovmon Prosjektmøte Morten Goodwin Olsen and Mandana Eibegger Tønsberg, 2009-01-21 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Project no.:

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.R.KLIF

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Arbeidsnotat. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land,

Arbeidsnotat. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land, Arbeidsnotat Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land, 1998-2010 Erling Solheim 26. april 2012 Innledning Dette arbeidsnotatet

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Litt om digi-me http://jansblogg.eika.no/2016/12/boligaret-2016-avsluttes-medutflating-det-meste-av-norge/

Detaljer