EE-registeret Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EE-registeret Årsrapport 2011"

Transkript

1 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011

2 EE-registeret Årsrapport Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato 25mai 2012 Endret 29januar 2013 Utarbeidet: Nina Jetmundsen Kontrollert: Camilla Østerlie Borgersen: Godkjent: Barbro Sørlid Engh

3 Forord wwweeregisteretno EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10, og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret har vært i drift siden 1 juli 2006 I 2011 har EE-registeret hentet inn data om blant annet innsamlede og behandlede mengder EE-avfall fra returselskapene I 2011 var det fem sertifiserte kollektivt finansierte returselskap godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Disse var Elretur AS, Elsirk AS (tidligere Ragn-Sells Elektronikkretur AS), ERP Norway AS, Eurovironment AS og RENAS AS ERP Norway AS startet opp som godkjent returselskap 1januar i 2011 EE-registeret har også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter Basert på disse dataene er det sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten Tallene viser blant annet at det totalt ble samlet inn over tonn EE-avfall som tilsvarer omlag 29,9 kg EE-avfall per innbygger Dette er en økning i innsamlet mengde på mer enn 6 prosent sammenlignet med fjoråret Returselskapene behandlet tonn EE-avfall i 2011 Omlag 83 prosent av avfallet er materialgjenvunnet eller gått til ombruk Mengde EE-produkter til ombruk var tonn EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i et returselskap de såkalte gratispassasjerene Fra denne oppfølgingen begynte i oktober 2006 og ut 2011, har EE-registeret tilskrevet over virksomheter I samme periode er det totalt registrert om lag nye medlemmer i returselskapene 683 av disse har meldt seg inn i løpet av 2011 Om lag 78 prosent av de nye medlemmene har fått informasjonsbrev fra EE-registeret EE-registeret eies av Klima- og forurensningsdirektoratet og driftes av Norsas AS Årsrapporten er skrevet av Norsas AS Oslo, mai 2012

4 Årsrapport Innholdsfortegnelse 1 EE-registerets oppgaver 4 11 Bakgrunn 4 12 Drift av EE-registeret i Importører og produsenter av EE-produkter 8 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer 8 22 Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer Ikke-medlemmers import og eksport 10 3 Innsamling av EE-avfall Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel Innsamlet EE-avfall 13 4 Behandling av EE-avfall Behandlet etter behandlingsmetode Behandlet EE-avfall per produktgruppe Behandlete materialtyper/avfallsfraksjoner EE-produkter til ombruk 24 5 Videre arbeid Oppfølging av gratispassasjerer Drift og videreutvikling av EE-registeret 26 6 Vedlegg 28

5 Årsrapport Figuroversikt: Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i returselskapene Per år Figur 2: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer 2006 til 2011 Tonn 11 Figur 3: Endring i total varetilførsel for medlemmer av et returselskap og ikke-medlemmer Tonn 12 Figur 4: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn Figur 5: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger 15 Figur 6: Behandling av EE-avfall per produktgruppe og behandlingsmåte Alle returselskap 2011 Prosentvis fordeling 17 Figur 7:Mengde EE-avfall behandlet i de ulike land Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU 2011 Prosentvis fordeling 19 Figur 9: Behandling av EE-avfall inne EU 2011 Prosentvis fordeling 20 Figur 10: Behandlingsmåter materialtyper/ avfallsfraksjoner 2011 Prosentvis fordeling 23 Figur 11: Behandlingsland for materialtyper/ avfallsfraksjoner Norge og andre land 2011 Prosentvis fordeling 23 Figur 12: Alle behandlingsland for miljøsanert EE-avfall 2011 Prosentvis fordeling 24 Tabelloversikt: Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2011 Tonn 14 Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn Tabell 3: Behandlede materialtyper/ avfallsfraksjoner 2011 Tonn 22 Tabell 4 Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap

6 Årsrapport EE-registerets oppgaver 11 Bakgrunn EE-registeret ble opprettet i 2006 Opprettelsen og registerets oppgaver er hjemlet og beskrevet i kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1 juli 2004 nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen, noe som igjen kan medføre negative helseeffekter EEprodukter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere Avfallsforskriftens kapittel 1 legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter Produsentene er pålagt å være organisert i kollektivt eller individuelt finansierte returselskap EE-registeret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriftens 1-10 Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer, og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret eies av Klima- og forurensningsdirektoratet og driftes av Norsas Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning AS og COWI AS 12 Drift av EE-registeret i 2011 Driftsoppgaver som EE-registeret har gjennomført i 2011, kan grovt deles opp som følger: Oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Informasjonsoppgaver Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse 121 Oppfølging av gratispassasjerer EE-registeret skal identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer EE-registeret kartlegger hvilke produsenter som ikke følger forskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å bli medlem i et returselskap EE-registeret gir Klima- og forurensningsdirektoratet oversikter over hvilke produsenter som, til tross for informasjon fra EE-registeret, ikke er blitt medlem i et returselskap for EE-avfall Det er da opp til Klima- og forurensningsdirektoratet å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene

7 Årsrapport I 2011 informerte EE-registeret Klima- og forurensningsdirektoratet om at 166 foretak ikke hadde meldt seg inn i et returselskap etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EEregisteret 122 Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Returselskapene rapporterer normalt to ganger årlig til EE-registeret Én rapportering ble gjennomført i august 2011 (for 1 halvår 2011) og én i februar 2012 (for 2 halvår 2011) I 2010 utførte Klif tilsyn hos returselskapene Det ble avdekket en del feil med de mengder som var rapportert til EE-registeret I den forbindelse ble returselskapene i 2011 bedt om å rapportere sine endringer Dette resulterte i at EE-registerets data ble oppdatert, og nye tall ble offentliggjort på EE-registerets hjemmesider I tillegg til returselskapenes rapporteringer, sender returselskapene jevnlig oppdatert oversikt over deltagende medlemsbedrifter Dette legges inn i EE-registerets database EEregisteret har også mottatt data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal Returselskapenes rapportering EE-registeret har definert formatet og innholdet i rapportene som returselskapene skal levere EE-registeret kontrollerer bare innholdet i rapportene for å sikre at det ikke er logiske feil, formateringsfeil eller mangler EE-registeret har ingen videre kontroll mot returselskapene Regelmessig oppdatering av medlemsoversikter er viktig for at EE-registeret effektivt skal kunne følge opp gratispassasjerer Returselskapenes rapportering inneholdt også i 2011 feil Mange rapporter var mangelfulle og inneholdt feil i både format og innhold Dette har resultert i forsinkelser og merarbeid for EE-registeret, og gjør det vanskelig for EE-registeret å overholde sine frister i rapportering til myndighetene Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD, lager EE-registeret rapporter til Klima- og forurensningsdirektoratet Følgende rapporter er tilgjengelige på våre hjemmesider wwweeregisteretno: Rapport om total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og total innsamlet EEavfall Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe Rapport om innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land Rapport om ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon og behandlingsmåte

8 Årsrapport Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes i kapittel 2, 3 og 4 og i egne vedlegg 123 Informasjonsoppgaver Hjemmesider EE-registerets hjemmesider er utformet med tanke på at produsenter av EE-produkter lett skal finne relevant informasjon om kravene i lovverket og hvordan de kan overholde forpliktelsene sine I tillegg skal returselskapene og andre interesserte kunne finne nyttig informasjon på sidene Det publiseres jevnlig oppdaterte medlemslister Nye rapporter publiseres hvert halvår I tillegg legges alle endringer som angår returselskapene løpende ut som nyheter Det kan være informasjon om endringer i forbindelse med krav til rapportering for returselskapene, endringer i varenummerlisten og andre aktuelle saker Oversikten over hvilke tolltariffkoder (varenumre) som er inkludert i EE-registerets datauttak fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD), ligger tilgjengelig på hjemmesiden Endringer av disse numrene offentliggjøres som nyhet på hjemmesiden, samtidig som oversikten oppdateres Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer, er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i et returselskap De har gjerne noen spørsmål rundt hvorvidt de virkelig er omfattet av forskriftens krav, hvordan de blir medlem av et returselskap, hvilke kostnader det medfører osv EE-registeret veileder produsenter om deres forpliktelser etter avfallsforskriften, og informerer om hvilke returselskaper for EE-avfall som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet EE-registeret skal være nøytrale i forholdet mellom konkurrerende returselskap, og informerer derfor kun i hovedtrekk om de ulike selskapers løsninger knyttet til systemer for beregning og innkreving av miljøvederlag Spørsmål som dreier seg konkret om priser og lignende ber EE-registeret produsentene stille direkte til returselskapene I 2011 er det totalt journalført 202 telefonsamtaler, 697 e-poster og 37 andre brev til og fra EE-registeret De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som er tilskrevet av EE-registeret EE-registeret har i perioden sendt ut om lag 1000 informasjonsbrev og påminnelser til produsenter som er gratispassasjerer 124 Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel Etter rapportering fra returselskapene to ganger årlig, har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for faktu-

9 Årsrapport rering) til Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet har selv forestått faktureringen Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf avfallsforskriften 1-22 h Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper, har EE-registeret i 2011 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier Regnskap Det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret da det ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper 125 Administrasjon og prosjektledelse Av større administrativt arbeid i 2011 kan nevnes ekstra rapportering fra returselskap som oppdaterte sine tall fra 2007 til og med 2010 på innsamlet og behandlet mengde EE-avfall I tillegg har EE-registeret fått oppgaven med å lage forenklet varetilførsel for de mellomliggende kvartaler der det ikke rapporteres Varetilførsel beregnes da kun på grunnlag av kvartalstall på import- og eksportdata fra TAD Den mangler blant annet tall for produksjon Det knytter seg stor usikkerhet til tallene i en forenklet varetilførsel siden medlemmers produksjon og mengder til fratrekk ikke er med i grunnlaget for beregningen Dette vil berøre alle returselskapenes markedsandeler En forenklet varetilførsel gir derfor bare et foreløpig estimat Tall på varetilførsel sendes til det enkelte returselskap I 2011 er det utviklet en ny rapport i administrasjonsmodulen Denne gjør det mulig å søke på et bestemt varenummer og få informasjon om hvilke produsenter som har import og eksport av varen og informasjon om mengder Man kan også søke opp en produsent for å få informasjon om import/eksport av spesifikke varenummer

10 Årsrapport Importører og produsenter av EE-produkter Avfallsforskriftens 1-10 pålegger produsenter av EE-produkter å finansiere innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer En av EE-registerets oppgaver er å identifisere og følge opp produsenter som ikke følger forskriftens krav om å bli medlem i et returselskap for EE-avfall Produsenter som ikke har medlemskap defineres her som "gratispassasjerer" Oversikten over importører og eksportører av EE-produkter hentes inn fra TAD Dataene legges inn i EE-registerets database og sammenholdes med medlemslistene fra returselskapene Dersom en produsent ikke er registrert som medlem i et returselskap, fremstår denne som en gratispassasjer i EE-registerets lister Basert på en grundig gjennomgang gjøres en vurdering av om vedkommende produsent skal tilskrives av EE-registeret og informeres om de plikter som pålegges dem etter avfallsforskriftens kapittel 1 Det vurderes blant annet om produsenten omfattes av forskriften og om de har hatt en import de siste årene Gratispassasjerer tilskrives av EE-registeret Alle utgående og innkommende brev, e-post og telefoner med gratispassasjerer blir journalført og arkivert i EE-registerets administrasjonsmodul Dette gjør det enkelt å hente opp all informasjon på den enkelte produsent 211 Informasjon til gratispassasjerer De produsenter som blir tilskrevet av EE-registeret får et brev med informasjon om: at det er registrert at de importerer EE-produkter En oversikt over importerte varenummer legges ved kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 som sier at produsenter av EE-produkter må være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall at det ikke er registrert at de er medlem i et returselskap Produsenten oppfordres til å kontakte returselskapene for å tegne medlemskap Navn og adresser til returselskapene ligger vedlagt at manglende oppfyllelse av avfallsforskriften vil bli rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet Når en gratispassasjer har skaffet seg medlemskap i et returselskap, registreres vedkommende som medlem og går dermed ut av EE-registerets oversikt over gratispassasjerer De gratispassasjerer som ikke skaffer seg medlemskap rapporteres videre til Klima- og forurensningsdirektoratet

11 Antall Årsrapport Endring i antall gratispassasjerer EE-registeret prioriterer som hovedregel å sende brev til de gratispassasjerer som til en hver tid har anslått størst total økonomisk besparelse ved å stå uten medlemskap i et returselskap Det ble i 2011 sendt brev til 586 nye gratispassasjerer EE-registeret har for 2011 rapportert totalt 166 foretak som ikke har fulgt EE-registerets oppfordring til å få medlemskap i et returselskap for EE-avfall, til Klima- og forurensningsdirektoratet Det er deretter opp til direktoratet å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene Fra EE-registeret begynte sin oppfølging av gratispassasjerer i oktober 2006 og frem til utgangen av 2011, har om lag virksomheter fått ett eller flere brev fra EE-registeret I samme periode er det totalt registrert nye medlemmer i returselskapene Av disse er om lag 79 prosent tilskrevet av EE-registeret I 2011 hadde Klif en kontrollaksjon mot gratispassasjerer Klif skrev brev til 161 gratispassasjerer som tidligere var fulgt opp av EE-registeret Disse ble informerte om plikt til medlemskap og fikk varsel om tvangsmulkt hvis de ikke meldte seg inn i returselskap I løpet av 2011 ser vi derfor en økning i antall nye medlemmer i returselskap sammenlignet med 2009 og 2010 Det ble i 2011 registrert 683 nye medlemmer i returselskapene Figur 1 gir et bilde av hvor mange gratispassasjerer som har blitt tilskrevet fra EEregisteret årlig i perioden , og hvor mange virksomheter som er meldt inn i et returselskap i den samme perioden 1200 Antall tilskrevne gratispassasjerer og nye medlemmer i returselskap Brev fra EE-reg Nye medlemmer Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i returselskapene Per år Det var virksomheter som var medlem i et returselskap for EE-avfall ved utgangen av 2011

12 Årsrapport Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer EE-registeret har informasjon om all import og eksport til og fra Norge av de varenummer som er utvalgt som et EE-produkt fra tolltariffen Tolltariffen er inndelt slik at noen av de varenumrene EE-registeret henter ut data på, kan brukes både ved innførsel av EEprodukter og ved innførsel av andre typer produkter Å være registrert som importør av EE-produkter i EE-registeret uten å være tilknyttet et returselskap, innebærer derfor ikke nødvendigvis at virksomheten er en gratispassasjer En del av importen som registreres kan ligge utenfor forskriftens virkeområde, og en del import er innførsel av produkter som ikke er EE-produkter Det reelle antallet gratispassasjerer er derfor betydelig lavere enn statistikken tilsier Når produsenter av EE-produkter som er omfattet av forskriften, ikke er medlem i et returselskap, vil disse produsentene ha en økonomisk besparelse sammenlignet med produsenter som er medlem i et returselskap Tilsvarende vil det være et inntektstap for returselskapene Importører tilskrives løpende av EE-registeret, og de med til en hver tid størst besparelse tilskrives først Besparelsen beregnes i EE-registeret database hvor det er registrert inn gjennomsnittpriser for behandling av avfallet, beregnet ut fra informasjon fra returselskapene Av de gratispassasjerer som i 2011 hadde import / eksport av EE-produkter og som ikke ble kontaktet av EE-registeret, hadde 105 stk i gjennomsnitt spart mellom kr per år ved ikke å være medlem i et returselskap De resterende gratispassasjerer har mindre besparelse 23 Ikke-medlemmers import og eksport Import av EE-produkter fra ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) var i 2006 på rundt tonn I 2011 er importen redusert til rundt tonn Eksporten fra ikkemedlemmer var i 2006 på tonn og er redusert til om lag tonn i 2011 Totalt sett er andelen av EE-produkter som tilføres markedet av ikke-medlemmer redusert vesentlig over de siste årene Eller sagt med andre ord: Gratispassasjerenes markedsandel er stadig blitt mindre Figur 2 viser import og eksportmengder fra ikke-medlemmer i perioden Vi ser at importen er redusert til omtrent 30 prosent og at eksportmengden er redusert til om lag 61 prosent av mengdene fra 2006 Det er imidlertid viktig å huske at tallene import fra ikke-medlemmer som nevnt inkluderer mengder som ikke er omfattet av forskriften

13 Årsrapport Utvikling av import/ eksport hos ikke-medlemmer Import i tonn Eksport i tonn Figur 2: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer 2006 til 2011 Tonn Varetilførsel av EE-produkter vil si mengde av EE-produkter som kommer på det norske markedet Den beregnes ut fra mengder EE-produkter som importeres til det norske markedet pluss norsk produksjon minus eksport av EE-produkter I tillegg kan returselskapene rapportere sine medlemmers mengder som ikke omfattes av forskriften Dette trekkes fra For ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) har vi ingen tall på produksjon Ser vi på summen av importtall minus eksporttall for denne gruppen, kan vi anslå at det tilsvarer omtrent varetilførsel

14 Årsrapport Figur 3 viser kurver for utvikling i varetilførselstall for medlemmer og anslått varetilførsel for ikke-medlemmer over en 6 års periode Varetilførselen varierer noe fra år til år avhenging av økonomien generelt I 2006 var varetilførsel for medlemmer på drøyt tonn og i 2011 var varetilførselen om lag tonn Endring i varetilførsel over 6 år Medlemmer Ikke-medlemmer Figur 3: Endring i total varetilførsel for medlemmer av et returselskap og ikke-medlemmer Tonn I 2006 var anslått varetilførsel for ikke-medlemmer på i overkant av tonn og i 2011 til under 5000 tonn Årsaken til den store nedgangen er at mange som ikke var medlem i et returselskap i 2006, nå følger forskriftens krav, og er blitt medlem i et returselskap for EE-avfall

15 Årsrapport Innsamling av EE-avfall Det er fem kollektive returselskaper for EE-avfall som har godkjenning av Klima- og forurensningsdirektoratet Disse er: Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og Renas AS Alle returselskapene samler inn EE-avfall i alle produktgrupper beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriften, og har rapportert innsamlede mengder til EE-registeret i 2011 Innsamlet mengde rapporteres fra returselskapene to ganger årlig 31 Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel For å være et sertifisert returselskap må visse kriterier i avfallsforskriften kapittel 1 vedlegg 2 del C oppfylles Ett av kravene til returselskapene er at de skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som svarer til sine medlemmers andel av total varetilførsel i det samme geografiske området Mengden som et returselskap er pliktig å samle inn, kalles innsamlingsforpliktelse Innsamlingsforpliktelsen beregnes for hvert halvår etter en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (siste halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (siste halvår) Det beregnes innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe Med varetilførsel menes ervervsmessig omsetning og annen forsyning av EE-produkter til det norske markedet Varetilførselen beregnes på bakgrunn av import- og eksportdata fra TAD, samt norskproduserte EE-produkter Norsk produksjon rapporteres fra returselskapene Fra 1januar 2010 fikk returselskapene også anledning til å rapportere medlemmers import som er unntatt fra forskriftens virkeområde eller ikke leveres det norske markedet Slike mengder går til fratrekk fra EE-registerets importdata Et returselskaps markedsandel av EE-produkter er andelen av total varetilførsel som returselskapets medlemmer har hatt i et gitt halvår EE-registeret beregner hvert halvår total varetilførsel og innsamlingsforpliktelse for hvert enkelt returselskap Tallene beregnes for Klima- og forurensningsdirektoratet, og returselskapenes meddeles tall på total varetilførsel 32 Innsamlet EE-avfall Returselskapene skal to ganger i året rapportere innsamlede mengder EE-avfall til EEregisteret EE-avfallet skal fordeles på 14 produktgrupper i henhold til vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 1 I 2011 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn Dette er en økning på omlag tonn fra året før Tabell 1 gir en oversikt over totale mengder innsamlet EE-avfall fordelt på produktgrupper

16 Årsrapport Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2011 Tonn Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder Tonn og prosent Periode 2011 Totalt Elretur Elsirk ERP Norway Euroviron ment Renas Innsamlet EE-avfall totalt , , , , , ,84 1 Store husholdningsapparater , , , , , ,51 1a Kuldemøbler , ,49 875, ,45 782, ,10 1b Andre store husholdningsapparater , , , ,81 944, ,41 2 Små husholdningsapparater 4 563, ,70 434,48 812, ,21 578,03 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,93 3a Datamonitorer 3 421, ,31 241,55 757, ,36 243,41 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,52 4 Lyd- og bildeutstyr , , , , ,52 702,77 4a Fjernsynsapparater , ,64 805, ,32 664,44 348,89 4b Annet lyd- og bildeutstyr 7 200, ,64 639, ,01 723,08 353,88 5 Belysningsutstyr 7 989,17 792,68 400,09 293, , ,57 6 Lyskilder 867,365 68,25 36,78 7, ,54 632,09 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 316,08 477,84 304,38 203, , ,00 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 480, ,05 50,82 55,251 42,74 71,16 9 Medisinsk utstyr 534, ,93 24,07 0, ,93 200,39 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 166,74 178,26 105,77 19, , ,75 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 26,23 5,57 6,95 1,24 1,45 11,02 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 140,51 172,69 98,82 18, , ,73 11 Salgsautomater 545,89 271,6 8, ,44 66,32 12 Kabler og ledninger ,17 882,64 464,4 23, , ,54 13 Elektroteknisk utstyr ,46 870,31 294,02 14, , ,58 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 7 907, ,74 628,84 347, , ,20 I rapporten til EE-registeret anslår returselskapene hvor stor andel av det innsamlede EEavfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder Beregningene viser at anslagsvis 61 prosent av innsamlet EE-avfall kommer fra husholdningene, mens 39 prosent kommer fra andre kilder Returselskapene rapporterer også i hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i Figur 4 gir en oversikt over innsamlet mengde EE-avfall fordelt på alle fylker i Norge de siste tre årene

17 Årsrapport Figur 4 viser at de største mengdene i 2011 er samlet inn i Oslo, Akershus og Hordaland fylke I Oslo samles det hvert år inn mest EE-avfall I 2011 var denne mengden på tonn Innsamlet EE-avfall per fylke Figur 4: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn For å se hvor mye det samles inn per person i hvert fylke, er det regnet ut et gjennomsnitt av innsamlet EE-avfall per innbygger i alle fylkene i Norge de siste tre årene Dette illustreres i figur Innsamlet EE-avfall i kg per innbygger og fylke Figur 5: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger I 2011 var gjennomsnitt per innbygger i Norge på 29,9 kg Dette er en økning fra 2010 da det ble samlet inn 28,5 kg EE-avfall per innbygger I 2009 var innsamlet gjennomsnittsmengde på 31,5 kg I 2011 er det Buskerud som har høyest innsamling per innbygger med 36,7 kg I 2010 hadde Oslo høyest innsamling med 37 kg EE-avfall per innbygger Aust-Agder har hatt lavest samling av EE-avfall per innbygger de siste tre årene I 2011 har det imidlertid vært en økning i innsamling i Aust-Agder fra 20,4 kg per innbygger i 2010 til 23,5 kg i 2011

18 Årsrapport Behandling av EE-avfall Returselskapene skal sørge for at innsamlet EE-avfall blir behandlet i samsvar med kravene i avfallsforskriftens 1-18 Forskriften krever blant annet at materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall, skal sorteres ut og håndteres ved godkjent behandlingsanlegg Øvrige materialer og komponenter i avfallet skal ombrukes og gjenvinnes der dette ut i fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget 41 Behandlet etter behandlingsmetode EE-avfall blir behandlet etter forskjellige behandlingsmetoder Returselskapene rapporterer etter fem behandlingsmåter til EE-registeret: materialgjenvinning energigjenvinning termisk destruksjon deponering annen behandling Returselskapene rapporterer behandlet EE-avfall på to måter: 1 Behandlet EE-avfall rapportert etter produktgrupper 2 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall Returselskapene rapporterer også i hvilket land avfallet er behandlet 1 Når returselskapene rapporterer etter produktgrupper, oppgis alle land i EU/EØS, men ikke navn på land utenfor EU/EØS Disse land samles i en gruppe kalt Land utenfor EU/EØS 2 Når det gjelder behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, rapporteres imidlertid også navn på land utenfor EU/EØS- området Returselskapene rapporterer hvilke behandlingsmåter avfallet har fått Figur 6 viser behandlingsmåter og mengdeforholdet mellom de fem behandlingsmetodene returselskapene rapporterer til EE-registeret

19 Årsrapport Behandlingsmåter for EE-avfall i 2011 Termisk destruksjon totalt 0 % Materialgjenvin ning totalt 84 % Annen behandling totalt 0 % Energigjenvinni ng totalt 10 % Deponering totalt 6 % Figur 6: Behandling av EE-avfall per produktgruppe og behandlingsmåte Alle returselskap 2011 Prosentvis fordeling I 2011 ble 84 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 10 prosent energigjenvunnet Det er omtrent samme forhold som i 2010(data endret ) 42 Behandlet EE-avfall per produktgruppe I rapportene fra returselskapene er EE-avfallet fordelt etter de 14 produktgruppene som er beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 1: 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler 1b Andre store husholdningsapparater 2 Små husholdningsapparater 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater 4b Andre lyd- og bildeutstyr 5 Belysningsutstyr 6 Lyskilder 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 9 Medisinsk utstyr 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 11 Salgsautomater 12 Kabler og ledninger 13 Elektroteknisk utstyr 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

20 Årsrapport Returselskapene rapporterer mengder avfall per produktgruppe I tillegg skal de rapportere hvilken behandling avfallet har fått og i hvilke land behandlingen av avfallet har funnet sted 421 Mengder behandlet EE-avfall per produktgruppe For 2011 rapporterte returselskapene at total mengde behandlet EE-avfall var tonn Tabell 2 fordeler mengden behandlet EE-avfall på de 14 produktgruppene Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn 2011 Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet totalt %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt , % 1 Store husholdningsapparater ,060 1a Kuldemøbler ,070 12,9 % 1b Andre store husholdningsapparater ,990 18,9 % 2 Små husholdningsapparater 4 880,210 3,4 % 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,730 3a Datamonitorer 3 295,670 2,3 % 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,060 9,4 % 4 Lyd- og bildeutstyr ,890 4a Fjernsynsapparater ,230 7,8 % 4b Annet lyd- og bildeutstyr 7 359,660 5,1 % 5 Belysningsutstyr 8 076,400 5,6 % 6 Lyskilder 896,040 0,6 % 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 292,380 6,4 % 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 476,380 0,3 % 9 Medisinsk utstyr 534,710 0,4 % 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 199,800 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 26,410 0,0 % 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 173,390 1,5 % 11 Salgsautomater 537,690 0,4 % 12 Kabler og ledninger ,840 10,3 % 13 Elektroteknisk utstyr ,770 9,3 % 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 7 877,850 5,4 % De største mengdene av behandlet EE-avfall er i produktgruppe 1: Store husholdningsapparater Denne gruppen utgjør tonn som tilsvarer nesten 22 prosent av totalt behandlet mengde EE-avfall Gruppe 3: Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr er nest størst med tonn, tilsvarende 11,7 prosent av totalt behandlet mengde EE-avfall I 2011 er EE-avfallet behandlet i ti EU-land samt i land utenfor EU Om lag 16 prosent av avfallet er behandlet i land utenfor EU Figur 7 viser fordeling mellom de ulike landene

21 Årsrapport Behandlingsland for EE-avfall Tonn Figur 7:Mengde EE-avfall behandlet i de ulike land 2011 Figur 8 viser prosentvis fordeling mellom avfall behandlet i Norge, i EU og utenfor EU Behandlingsland for EE-avfall Land utenfor EU 16 % Norge 56 % EU land 29 % Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU 2011 Prosentvis fordeling Hovedandelen av avfallet behandles i Norge 56 prosent er behandlet i Norge, 29 prosent i EU-land og 16 prosent er behandlet utenfor EU Figur 9 angir i hvilke land innen EU, behandlingen av EE-avfallet fant sted og hvor stor andel som ble behandlet i de rapporterte land

22 Årsrapport Behandlingsland i EU inklnorge Sverige 24 % Tyskland 5 % Litauen 3 % Danmark 1 % Storbritannia 0 % Finland 0 % Norge 66 % Belgia 0 % Spania 0 % Frankrike 0 % Tjekkia 0 % Figur 9: Behandling av EE-avfall inne EU 2011 Prosentvis fordeling Ser vi på behandlingen som foregår innen EU, så er Sverige største behandlingsland Norge behandler 66 prosent, Sverige om lag 24 prosent og Tyskland om lag 5 prosent 43 Behandlete materialtyper/avfallsfraksjoner Materialer og komponenter som ved kassering av produktet er farlig avfall i henhold til kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften, skal systematisk lokaliseres og fjernes fra EE-avfall som et første trinn i behandlingsprosessen I kapittel 1, del C: "Kriterier for sertifisering av returselskap", punkt nr 6 beskrives hvilke materialer og komponenter som skal fjernes fra EE-avfall Materialene og komponentene som returselskapene skal rapportere til EE-registeret, er inndelt i 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra a til og med w: a Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT b Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt a) c Tonerkassetter og fargetoner d Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall Bortsett fra de som er montert på kretskort e Andre batterier enn nevnt under pkt d) f Asbest og komponenter som inneholder asbest g Ildfaste keramiske fibre h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper i LCD-skjermer større enn 100 cm 2 j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg l Kretskort m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspoten-

23 Årsrapport n o p q r s t u v w sial (GWP) på over 15 (vekt av gass), bortsett fra SF6-gass SF6-gass Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort Plast med bromerte flammehemmere Eksterne elektriske kabler Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere Oljeholdig avfall inkludert spillolje Gassutladningslamper lysrør Gassutladningslamper pærer Annet farlig avfall Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder Som et samlebegrep på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene bruker vi miljøsanert EE-avfall Returselskapene rapporterer hvor store mengder, fordelt på de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner, som fjernes fra EE-avfallet, hvordan avfallsfraksjonene behandles og i hvilke land behandlingen foregår Returselskapene skal også oppgi behandlingsmåte Rapportene som omhandler behandlet miljøsanert EE-avfall, inndelt i materialtyper/ avfallsfraksjoner, gir bare informasjon om det farlige avfallet fra kasserte EE-produkter De gir ingen informasjon om fraksjoner som metaller, rene plaster, trevirke og annet ikkefarlig avfall I rapportene for produktgrupper derimot, inkluderes vekten av disse fraksjonene slik at mengdene i kapittel 42 følgelig ikke er sammenlignbare med mengdene fra rapportene i dette kapittelet 431 Mengder behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner Rapporten fra returselskapene gir en samlet oversikt over mengder miljøsanert EE-avfall, hvordan avfallet fordeler seg på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene, og hvilken sluttbehandling avfallet har fått Tabell 3 angir hvor store mengder miljøsanert EE-avfall som er behandlet i 2011 og fordeler avfallet på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene

24 Årsrapport Tabell 3: Behandlede materialtyper/ avfallsfraksjoner 2011 Tonn Materialtype / Avfallsfraksjon / Behandlingsmetode Behandlet totalt %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt , % a Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT 84,410 0,1 % b Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og 53,740 0,0 % c Tonerkassetter og fargetoner 126,870 0,1 % d Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling 590,730 0,5 % e Andre batterier enn nevnt under pkt d) 83,940 0,1 % f Asbest og komponenter som inneholder asbest 26,540 0,0 % g Ildfaste keramiske fibre 14,940 0,0 % h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer 2,080 0,0 % i LCD-skjermer større enn 100 cm2 Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst 806,270 0,6 % j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, 2,350 0,0 % k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg 8 680,210 6,9 % l Kretskort 2 717,010 2,2 % m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), 114,290 0,1 % n SF6-gass 0,000 0,0 % o Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort 1,860 0,0 % p Plast med bromerte flammehemmere 2 784,640 2,2 % q Eksterne elektriske kabler ,330 12,7 % r Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere 6,420 0,0 % s Oljeholdig avfall inkludert spillolje 777,810 0,6 % t Gassutladningslamper lysrør 784,200 0,6 % u Gassutladningslamper pærer 167,270 0,1 % v Annet farlig avfall 1,120 0,0 % w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder ,680 73,0 % I følge Tabell 3 er den største mengden miljøsanert avfall fraksjonen w Miljøsanert EEavfall inngående til shredder Den utgjør 73 prosent av den total mengde miljøsanert EEavfall Sammenligner vi totalmengder behandlet EE-avfall i tabell 2 på side 18 med totalmengder i tabell 3 på side 22, ser vi at tallene ikke er sammenfallende Behandlet totalmengde EEavfall etter produktgrupper er tonn og behandlete materialtyper / avfallsfraksjoner har en totalmengde i 2011 på tonn Årsaken er, som tidligere opplyst, at i tabell 3 inkluderes ikke metaller, plast, trevirke etc Figur 10 forteller hvilken endelig behandlingsmetode avfallet har fått og angir prosentvis andel som behandles etter de fem rapporterte behandlingsmåtene

25 Årsrapport Behandlingsmåter for EE-avfall i 2011 Materialgjenvinni ng totalt 83 % Termisk destruksjon totalt 0 % Annen behandling totalt 0 % Deponering totalt 6 % Energigjenvinning totalt 11 % Figur 10: Behandlingsmåter materialtyper/ avfallsfraksjoner 2011 Prosentvis fordeling Omlag 83 prosent av det miljøsanerte EE-avfallet ble materialgjenvunnet og rundt 11 prosent gikk til energigjenvinning(data endret ) Returselskapene skal også oppgi i hvilke land sluttbehandlingen har foregått Alle land hvor avfallet sluttbehandles skal angis, også for land utenfor EU/EØS-området Figur 11 viser mengdefordeling mellom avfall behandlet i Norge og i land i og utenfor EU Behandlingsland for miljøsanert EE-avfall Land utenfor EU 14 % Norge 58 % EU land 28 % Figur 11: Behandlingsland for materialtyper/ avfallsfraksjoner Norge og andre land 2011 Prosentvis fordeling Som det fremkommer av figur 11, ble rundt 58 prosent av det miljøsanerte EE-avfallet behandlet i Norge Dette er en reduksjon på om lag 8 prosent fra 2010 Det ble behandlet 28 prosent i EU-land og 14 prosent i land utenfor EU Miljøsanert EE-avfall ble i 2011 sluttbehandlet i totalt 14 land: Norge, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia og Tyskland i tillegg

26 Årsrapport til Folkerepublikken Kina, Pakistan og USA Sverige er største behandlingsland etter Norge Figur 12 viser hvilken prosentvis andel av det miljøsanerte EE-avfallet, som ble behandlet i de ulike behandlingsland Behandlingsland for miljøsanert EE-avfall Sverige 21 % Norge 59 % Belgia 0 % USA 1 % Finland 0 % Danmark 1 % Kina 11 % Tyskland 3 % Tsjekkia 0 % Storbritania 0 % India 0 % Pakistan 2 % 0 0 % Frankrike 0 % Litauen 2 % Figur 12: Alle behandlingsland for miljøsanert EE-avfall 2011 Prosentvis fordeling Norge dominerer som behandlingsland med en andel på 59 prosent mot 56 prosent i 2010, og Sverige er nest størst med en andel på om lag 21 prosent, mot 27 prosent i 2010 Detaljert oversikt over behandlete mengder EE-avfall for hvert enkelt returselskap er gitt i vedlegg 1 Vedlegg 3 viser gjenvinningsandeler for hvert enkelt returselskap 44 EE-produkter til ombruk EE-avfall til ombruk rapporteres etter produktgrupper, og mengdene oppgis både i tonn og i antall enheter per produktgruppe Tabell 4 viser hvilke typer EE-produkter og mengder som i 2011 er gått til ombruk

27 Årsrapport Tabell 4 Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap 2011 Totalt Elretur Elsirk ERP Norway Produktgruppe / Returselskap tonn stykk tonn stykk tonn stykk tonn stykk Totalt Store husholdningsapparater a Kuldemøbler b Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontor a Datamonitorer b Annet databehandlings-, telekommunikasjons Lyd- og bildeutstyr a Fjernsynsapparater b Annet lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og vent I 2011 rapporterte tre returselskap mengder til ombruk Totalt er det rapportert 1367 tonn til ombruk i 2011 mot 476 tonn i 2010 Som det fremkommer av tabellen, er det i hovedsak produkter tilknyttet produktgruppene 1 og 3 som gjenbrukes For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider: wwweeregisteretno Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder innsamlet EE-avfall fra hvert returselskap, fordelt på produktgrupper, fylker og kommuner

28 Årsrapport Videre arbeid 51 Oppfølging av gratispassasjerer Å følge opp gratispassasjerer vil være en prioritert oppgave også i 2012 Vi ser at det stadig kommer til nye gratispassasjerer, og hele tiden er det nye virksomheter som starter eller øker sin import av EE-produkter EE-registeret vil tilskrive nye virksomheter og følge opp de som har fått informasjonsbrev Virksomheter som velger å stå utenfor returselskapene, til tross for gjentatte henvendelser fra EE-registeret, vil bli rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet I 2012 vil EE-registeret utarbeide en informasjonsfolder og kontakte bransjer med informasjon om hvilke krav avfallsforskriften kapittel 1 har til produsenter og importører av EE-produkter Det vil også bli annonsert i fagtidskrifter hvor EE-registeret gir informasjon om hvilke plikter avfallforskriften pålegger produsenter av EE-produkter 52 Drift og videreutvikling av EE-registeret EE-registeret skal fortsette driften av registeret som tidligere år ved å innhente data fra TAD (en gang hvert kvartal) og fra returselskapene (en gang hvert halvår) På bakgrunn av disse dataene skal alle rapporter sammenstilles Rapporter utarbeides to ganger i året til Klif, og returselskapene får informasjon om total varetilførsel hvert kvartal fra EE-registeret For de mellomliggende kvartaler skal EE-registeret sende ut en forenklet varetilførsel til returselskapene Forenklet varetilførsel beregnes bare på grunnlag av kvartalstall fra TAD som er import og eksportdata da det ikke rapporteres tall for produksjon for hvert kvartal Fra og med 1 januar 2012 innfører Klif etterregulering av innsamlingsforpliktelsen Første etterregulering vil bli gjort i 2013 med bakgrunn i tall på innsamlede mengder for 2012 I 2009 og 2010 var det ved flere anledninger problemer med innsamlingen av EE-avfall ved at avfall ble stående uavhentet i lang tid i enkelte regioner Klif innfører etterregulering av innsamlingsforpliktelsen som et tiltak for å sikre innsamling av EE-avfall Ved etterregulering vil over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen tas med i beregningen av neste års totale innsamlingsforpliktelse Dette gjør at returselskap som har samlet inn for lite avfall får en økt innsamlingsforpliktelse neste periode, mens et returselskap som har samlet inn for mye får en redusert innsamlingsforpliktelse EE-registeret har til oppgave å beregne tall som viser om et returselskap har over- eller underoppfylt sin innsamlingsforpliktelse Rapporter Fra 2012 skal EE-registeret lage rapporter som skal være grunnlag for rapportering til ESA på WEEE-direktivet Disse rapportene lages årlig med tall fra foregående år Rapporten sammenstilles på bakgrunn av data fra TAD på import og eksport og rapporteringene fra returselskap som gjelder innsamlet og behandlet EE-avfall, samt gjenvinning og ombruk av EE-produkter Rapportene gir informasjon om hvor mye EE-avfall som er samlet inn og eksportert og informasjon om hvor mye av avfallet som er gjenvunnet og gått til ombruk

29 Årsrapport Returselskapene skal i 2012 rapportere følgende til EE-registeret: Medlemmer i returselskap Minimum annenhver uke Innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder Halvårlig Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Halvårlig Medlemmenes importmengder til fratrekk fra EE-registerets importdata fra TAD Behandlet EE-avfall per produktgruppe, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland Årlig Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland Årlig Oversikt over alle behandlingsanlegg avfallet er innom; navn på anlegg og land Årlig Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe Årlig EE-registerets rapporter til returselskapene: Fra 2012 er det EE-registerets oppgave å informere returselskapene direkte om hvilke gratispassasjerer som er fått brev av EE-registeret Informasjonen skal sendes hver måned EE-registeret skal i 2012 lage følgende rapporter: Månedlig informasjon om hvilke gratispassasjerer som er blitt tilskrevet av EEregisteret Total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe hvert halvår og forenklet total varetilførsel de mellomliggende kvartaler EE-registeret rapporter til Klif: Rapport om total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe Halvårlig Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe Halvårlig Rapport om innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap Halvårlig Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land Årlig Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap Årlig Rapport om ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap Årlig Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap Halvårlig Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon og behandlingsmåte Årlig Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land Årlig Rapport om estimert innsamlingsforpliktelse totalt og per returselskap Halvårlig Rapport om oppnådd innsamlingsforpliktelse Halvårlig Rapporter som grunnlag for rapportering til ESA på WEEE direktivet Årlig o WEEE Collected and exported o WEEE Recovery, recycling and reuse, targets

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -...

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -... von 9 3.0.05 :54 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel. Kasserte elektriske og elektroniske produkter 0 Kapittel endret ved forskrift mai 005 nr. 406 som endret

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.R.KLIF

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund INSPEKSJONSRAPPORT STENA RECYCLING AS AVD FROGNER Oslo, 6. juni 2014 Tretjerndalsvegen 70 2016 Frogner Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ellen Bergland 2013/38 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene?

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Stena Sanering / sortering av WEEE Fraksjoner og avsetninger Behandlingsprosesser i dag og i fremtiden Hvordan sikre optimal utnyttelse av

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2013 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Juni 2010 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima-

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap 2008 12-13: Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2 -Gi oss

Detaljer