Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Importør/produsent: Organisasjonsnummer:"

Transkript

1 Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent: (Kunden) Organisasjonsnummer: 1. Bakgrunn for avtalen Elretur påtar seg ved inngåelse av denne avtalen å yte nødvendige tjenester for å ivareta kundens produsentansvar for kasserte EE-produkter og batterier (hvis omfattet, se avtalens punkt 10), etter bestemmelsene i Avfallsforskriftens kapittel 1 og 3 med tilhørende sertifiserings- og godkjenningskrav og andre relevante forskrifter. 2. Elreturs forpliktelser Elretur tilbyr ved inngåelse av nærværende avtale sine tjenester til alle produsenter/importører som er berørt av Avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter og kapittel 3 om kasserte batterier. Gjennom den nærværende avtalen påtar Elretur seg ansvaret for, på vegne av kunden, å følge opp myndighetenes ulike krav som fremgår av Avfallsforskriftens kapittel 1 og 3. Elretur forplikter seg dermed til å sørge for at kunden ved inngåelse av denne avtalen har ivaretatt sine forpliktelser som produsent i forhold til nevnte forskrift. Ved endring i lover og forskrifter som påvirker kundens forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften kapittel skal Elretur informere om det. 3. Kundens forpliktelser 3.1 Overordnet om kundens plikter Kundens forpliktelser fremgår av Avfallsforskriftens kapittel 1 og 3 med tilhørende vedlegg og av denne avtalen. Der avfallsforskriften pålegger kunden større plikter enn avtalen vil avfallsforskriftens krav gjelde. 3.2 Kundens plikter etter avfallsforskriften Foreliggende avtale har ingen betydning for Kundens forpliktelser etter avfallsforskriften 1-10 til 1-12 og 3-7. Elretur påtar seg således ikke å utføre nevnte forpliktelser for Kunden. 3.3 Kundens plikt til å betale vederlag Kunden skal betale vederlag av de mengder som inngår i avfallsforskriftens beregning av varetilførsel og som dermed utgjør kundens produsentansvar. Vederlaget kan imidlertid betales på det tidspunkt det tas i bruk av sluttbruker, men likevel ikke senere enn 12 måneder fra tidspunktet for varetilførsel (import- eller produksjonstidspunkt). 3.4 Beregning av vederlag (priser) Elretur beregner en månedlig tilslutningsavgift, for tiden på kr.290. Kunden har plikt til å sørge for at det betales vederlag for hele mengden som inngår i varetilførselsberegningen. Elretur vil kunne kontrollere at det ikke er avvik ut over de tidsavvik som er tillatt i punkt 3.3. Ved avvik kan det ilegges et gebyr tilsvarende kostnaden ved kontrollen, men minimum kr Beregning av vederlag gjøres i Elreturs Miljøportal. Beregningen kan skje på 2 alternative måter: ELRETUR AS Besøksadr.: Strømsveien 102, 11. etg. Postboks 6454 Etterstad 0605 Oslo Tlf: E-post: Org. nr

2 3.4.1 Import- og eksportdata som grunnlag Elretur mottar månedlig data om kundens import og eksport. Innenfor hver av Elreturs varegrupper vil import med fradrag av eksport utgjøre mengden det skal betales vederlag for. Grunnlaget innenfor hver enkelt varegruppe vil likevel aldri være negativt. Kunder som også produserer i Norge og/eller leverer til områder unntatt fra avfallsforskriftens virkeområde kan ikke bruke denne beregningsmåte, men må velge Beregning når produkter selges eller tas i bruk. Kunden registrer selv mengden som videreselges eller tas i bruk av kunden selv i den perioden det rapporteres for. Over tid skal det likevel være samsvar mellom varetilførsel og mengde det er betalt for slik det er beskrevet i punkt Endring av priser og produktgrupper Elreturs priser skal ivareta hensynet til at enhver varegruppe skal dekke sine egne kostnader kombinert med kundens ønske om en rimelig forutsigbarhet på vederlaget. Svingninger i avfallsmengde, kostnadsnivå og verdier i avfallet gjør det nødvendig å endre prisene ved slike endringer. Elretur vil varsle slike endringer med minst én kalendermåneds varsel. 3.6 Informasjon fra Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) Avtalen forutsetter at kunden samtykker til at Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) eller den som bemyndiges av TAD, kan gi Elretur AS all informasjon om bedriftens identitet, varenummer iht. tolltariffen, opplysninger om antall, vekt og verdi for import og eksport av EE-produkter slik dette er definert av Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger og er omfattet av tilslutningsavtalen med Elretur. Elretur kan be om slike opplysninger spesifisert på hver enkelt deklarasjon eller summarisk per måned. Vi forutsetter at Elretur AS behandler opplysningene strengt konfidensielt og at disse bare blir behandlet av selskapets regnskapsansvarlige til interne regnskaps- og kontrolltekniske formål. Kunden samtykker likevel til at data brukes sjablonmessig for levering av data til Grønt Punkt Norge eller andre returordninger enn EE-produkter eller batterier som kunden har avtale med. 3.7 Rapporteringsplikt Avfallsforskriftens kapitler om EE-produkter og batterier pålegger følgende rapporteringskrav: Alle kunder: Kunder med produksjon av EE-produkter i Norge: Halvårlig rapportering av produsert mengde EE-produkter fordelt på de av tolltariffens varekoder som av EEregisteret er definert som EE-produkter. Kunder som leverer til virksomheter som er unntatt fra forskriftens virkeområde: Halvårlig rapportering av levert mengde EE-produkter fordelt på de av tolltariffens varekoder som av EEregisteret er definert som EE-produkter. Kunden skal sørge for slik rapportering som kreves i Avfallsforskriften og annet relevant regelverk, EEregisterets retningslinjer og lignende som til enhver tid er gjeldende. Kundens rapportering til Elretur skal skje via Miljøportalen, med mindre Elretur ber om at rapportering skjer på annen måte. Mengden som skal rapporteres er kilo. Elretur vil informere sine kunder om frister og eventuelle endringer som følge av pålegg og retningslinjer fra Miljødirektoratet og EE-registeret. Varsling vil utelukkende skje elektronisk. 3.8 Fakturering og innkreving Elretur fakturerer vederlag med fakturadato og bokføringsdato den siste dagen i perioden vederlagsbetalingen gjelder for. På grunn av leveringstiden på import- og eksportdata fra TAD vil utsendelsen av fakturaen kunne skje den 16. i påfølgende måned eller første påfølgende virkedag. Utsendelsesdato vil være påført i samsvar med Bokføringsforskriftens krav. Betalingsbetingelsene er én måned fra fakturadato og vil være påført fakturaen. Elretur kan beregne et fakturagebyr, avhengig av hvilken type utsendelse kunden ønsker. Avtaleversjon Side 2 av 5

3 Ved forsinket betaling beregnes gjeldende morarente. Fakturaer som ikke betales innen 14 dager etter første purring oversendes Kredinor for inndrivelse. 4. Endring av avtalen Dersom Elretur finner det nødvendig å foreta endringer i denne avtalen, skal Elretur sende skriftlig varsel til kunden med 6 kalendermåneders frist forut for ikrafttredelse av endringen(e). Dersom endringene innebærer vesentlig dårligere vilkår for kunden, skal kunden kunne si opp avtalen med samme frist. 5. Avtalens løpetid og oppsigelse Kundens betalingsplikt gjelder fra og med kalendermåneden for underskrift av avtalen. Avtalen gjelder for resten av kalenderåret den er undertegnet og fornyes deretter automatisk for et kalenderår om gangen dersom den ikke sies opp til utløpet av det enkelte kalenderår med minst 6 måneders skriftlig varsel. Dersom avtalevilkårene blir endret slik som beskrevet i pkt. 5 ovenfor, kan oppsigelse likevel skje med 3 måneders skriftlig varsel inne i kalenderåret. 6. Mislighold Dersom noen av partene misligholder nærværende avtale, skal den annen part skriftlig påtale misligholdet. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen fire uker etter skriftlig påtale, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen. Ved ethvert mislighold kan den annen part kreve erstatning for sine direkte tap etter alminnelige erstatningsrettslige regler. 7. Tvisteløsning Dersom det oppstår uenighet om tolkning ved anvendelsen av denne avtalen, er partene innstilt på å løse uenigheten ved minnelige forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten løses av Oslo tingrett, som skal anvende norske rettsregler. 8. Kontaktperson for elektronisk registrering, avtaleendring og fullmakter Elretur bruker et nettbasert system for beregning av rapportering, prisberegning, informasjon om priser, produksjon av økonomiske rapporter, miljørapporter og miljøsertifikater for kunder. Systemet brukes også for bestilling av tilleggstjenester av fast eller variabel karakter. Kunden bekrefter at oppgitt kontaktperson har fullmakt til å registrere data, ta ut rapporter og delegere fullmakter til andre i kunden og at slike registreringer er forpliktende til de betingelser som fremgår ved registrering. Kontaktperson navn: Kontaktperson e-post: Kunden skal informere Elretur om nye kontaktpersoner og hvilke rettigheter de skal ha i Miljøportalen. Dette kan gjøres ved å sende e-post til eller ved selv å legge til og fjerne brukere i sin firmaprofil i Miljøportalen. Dette er påkrevet for å motta nødvendig informasjon fra Elretur. 9. Kundekategori Kunden er: Importørbedrift Avtaleversjon Side 3 av 5

4 Produsentbedrift eller importørbedrift som også produserer i Norge Leverandør til sektorer unntatt fra Avfallsforskriftens bestemmelser 10. Produkter som omfattes av avtalen Avtalen omfatter uten begrensning alle produktgrupper i Avfallsforskriftens kapitel 1 og 3, også endringer etter at denne avtale er inngått. 11. Begrensninger i avtalen Hvis kunden IKKE ønsker at avtalen skal omfatte returordning for løse batterier etter Avfallsforskriftens kapitel 3, vennligst kryss av her: Vi ønsker at avtalen skal begrenses til EE-produkter og batterier innmontert i EE-produkter. Sted/dato,... Elretur AS Produsent/importør Avtaleversjon Side 4 av 5

5 Tjenester og praktisk informasjon Elretur er et aksjeselskap eiet av bransjeorganisasjoner for importører og produsenter av EE-produkter. Selskapets tjenester tilbys alle, uavhengig av medlemskap i eierorganisasjoner. Formålet er å ivareta tilsluttede kunders forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften og å tilby relevante tilleggstjenester på en kostnadseffektiv måte. Oppdatert aktuell informasjon finnes på våre nettsider Her finnes også koblinger til våre kundesider for registrering og oversikt over miljøgebyrpliktig salg og nyttig informasjon om ditt miljøbidrag. For tilslutningavtaler som også omfatter løse batterier gjelder samme bestemmelser som for EE-produkter. Rapportering og prisberegning skjer på samme måte som for EE-produkter. Miljøportalen (www.ee-import.no) er Elreturs system hvor kunder kan se de importdata vi mottar fra Toll- og Avgiftsdirektoratet registrere eget miljøgebyrpliktig salg foreta eventuell annen rapportering påkrevet som følge av denne avtalen eller relevante offentlige forskrifter ta ut kundespesifikke miljørapporter laste ned Miljøsertifikat se spesifisert underlag for Elreturs faktura Systemet er under stadig utvikling og informasjon om nye funksjoner vil bli gitt på nettsidene og i Elreturs nyhetsbrev. Avtaleversjon Side 5 av 5

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2.

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2. 1 2. KUNDEN Steinkjer kommune Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune 1. Innledning: Disse

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer