Miljørapport 2014 EL SIRK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2014 EL SIRK"

Transkript

1 Miljørapport 2014

2 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent Økonomi og administrasjon Odd-Are Austrheim Økonomisjef 2 Advokat Cathrine Hambro Wahl-Larsen Advokatfirma AS Styreleder Adm.dir. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Nestleder Advokat Kari Sofie Bjørnsen Sahara Forest Project Medlem Daglig leder Ketil Henriksen HRR Miljø AS Medlem Økonomidirektør Odd Are Austrheim Ragn-Sells AS Medlem Dir. råvarer Jon Lille- Schulstad Ragn-Sells AS Varamedlem

3 Innledning Vi har lagt 2014 bak oss og Elsirk har tatt ytterligere steg i riktig retning, både når det gjelder kvalitet, miljø og markedsandeler. Elsirk samlet inn hele 9983 tonn EE-avfall i 2014 som er en økning på 14 % fra året før. Av dette er 88 % materialgjenvunnet (behandlet volum), som er av de beste blant alle returselskapene i bransjen. Videre er gjenvinningsgraden 97 % når vi inkluderer både material- og energigjenvinning. Gjenvinningsgraden er godt over myndighetens krav og har økt med to prosentpoeng fra Vi takker alle våre samarbeidspartnere for de gjenvinningstallene som er oppnådd i Elsirk har som mål å være det returselskapet som er best på ombruk i Norge. Totalt rapporterte vi 808 tonn EE-avfall til ombruk i fjor, som er på linje med Det EE-avfallet som går til ombruk er primært IT-utstyr som stammer fra vår samarbeidspartner Greentech AS. Elsirk vil ha økt fokus på ombruk i årene fremover, i tråd med forslag i revidert forslag til Avfallsforskriften kap. 1. Forlenget levetid for EE-avfall bidrar til å begrense CO2-utslipp og redusere presset på utvinning av nye metaller og andre jomfruelige råvarer. Vår medlemsmasse fortsetter å øke i Dette forteller oss at flere produsenter og importører er klar over at returselskapenes tjenester er konkurranseutsatt på lik linje med kjøp av andre varer og tjenester. Vi takker alle våre medlemmer for deres tillitt. Elsirk skal være med å gi sitt bidrag til at Norge opprettholder sin status som verdens beste på innsamling og behandling av EE-avfall. 3 Rune Stensli Daglig leder 3

4 Innsamlingssystemet Kort om plikter og rettigheter ift avfallskforskriftens kapittel 1. Alle butikker som selger produkter som inneholder elektronikk, er forpliktet til å ta i mot, uten vederlag, samme type vare fra forbruker som inngår i deres eget sortiment. Alle kommunale gjenvinningsstasjoner er forpliktet til å ta i mot alt EE-avfall gratis fra forbruker. Totalt innsamlet EE-avfall 2014 (tonn) Næringskunder kan levere EE-avfall gratis til butikk mot å kjøpe nytt, og til kommunale gjenvinningsstasjoner mot betaling. EE-avfall skal ikke kastes med annet avfall. 4

5 Innsamling i hele Norge Elsirk samlet inn 9983 tonn EE-avfall til miljøriktig gjenvinning via våre samarbeidspartnere i løpet av Dette er en økning på 14 % sammenlignet med fjoråret. Fordeling av innsamlet EE-avfall 2014 (tonn) 5

6 Varehus i Norge: -Bergen -Kristiansand -Oslo -Strømmen -Trondheim -Gjøvik -Krokstad Rusta tegnet medlemsavtale med Elsirk i mai Rusta har i dag 76 varehus i Sverige og 7 varehus i Norge. Bedriftens hovedkontor ligger i Upplands Väsby utenfor Stockholm. Her er selskapets private eiere, innkjøps-, markedsførings-, ITog økonomiavdelingen. Rusta har over 1100 ansatte som jobber i varehusene, på lager, innkjøpskontor eller hovedkvarter. Rusta er sin egen importør, grossist og detaljhandel. Rusta tilbyr nesten alt til hjemmet. Rusta tegnet medlemsavtale med Elsirk i mai Elsirk ivaretar Rusta s produsentansvar for EE-produkter og batterier. 6

7 Helt enkelt, en komplett løsning -miljø og kunde i fokus 7

8 Miljø i høysetet Elsirk er sertifisert iht den internasjonale miljøstandarden ISO og er godkjent som returselskap for EE-avfall iht Avfallsforskriftens kapittel 1. Elsirk har også i 2014 bidratt positivt i arbeidet for et bedre miljø. Vi har økt innsamling, materialgjenvinning og gjenvinningsgraden, i tillegg er vi best i klassen på ombruk. Ombruk er viktig og er sentralt i Avfallsforskriften, hvor det bla står at ombruk skal prioriteres. I tillegg ligger ombruk som nest øverste nivå i avfallspyramiden etter avfallsreduksjon. Elsirk vil fortsatt ha fokus på ombruk og vil fortsatt ha en uttalt målsetning om å øke dette. Elsirk skal også ha fokus på å redusere vår miljøpåvirkning fra transport gjennom ulike tiltak. Eksempler på tiltak er effektivisering av logistikken blant annet gjennom å redusere omlastning ved direkte transport til behandlingsanlegg. I tillegg vil vi ha fokus på fyllingsgrad fra hentestedene. Elsirk fikk fornyet sin miljøsertifisering iht ISO i 2014 samt godkjenning iht. Avfallsforskriftens kapittel 1, vedlegg 2. ISO sertifikat og verifikasjonsbevis ligger tilgjengelig på vår hjemmeside Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetsjef I 2014 oversendte Miljødirektoratet (MD) sitt forslag til endring av Avfallsforskriften kap.1 til Klima- og miljødepartementet. Intensjonen til MD har vært å forbedre systemet for å sikre at alt EE-avfall blir samlet inn uten at returselskapene pådrar seg unødige kostnader ved overinnsamling. MD ønsker også å legge til rette for at returselskapene kan samarbeide om deler av innsamling av EE-avfall i kommuner med få innbyggere. MD s forslag ble sendt på høring i desember med høringsfrist 10.mars Returselskapene har jobbet for dette gjennom mange år og her blir nok engasjementet stort fra alle. 8

9 Jakten på miljøgiftene Kasserte EE-produkter inneholder de fleste grunnstoffer i det periodiske system, og mange av disse har farlige egenskaper for vårt miljø. Derfor må alt EE-avfall ifølge avfallsforskriften kontrolleres og miljøsaneres for miljøgifter som finnes i deler og komponenter i EE-avfallet. Eksempler er bly i kretskort, kvikksølvbrytere, kadmiumbatterier, bromerte flammehemmere i plast og KFK-gasser i skum og kjølekrets. Det europeiske RoHS direktivet bidrar til å begrense bruk av miljøfarlige stoffer som bly, kvikksølv og bromerte flammehemmere i elektriske produkter. På tross av dette vil det i uoverskuelig fremtid være en utfordring med miljøgifter i EE-avfall blant annet pga lang levetid for mange produkter. I tillegg vil økt kunnskap og generering av nye kjemikalier og stoffer kunne medføre at ytterligere stoffer defineres som farlig avfall og må håndteres særskilt. Miljøsanering foregår i dag som regel manuelt. Mennesker må demontere EE-avfall med håndverktøy for å identifisere miljøfarlige komponenter. Deretter sorteres disse ut for videre forsvarlig slutthåndtering. For at dette skal foregå med kvalitet er det viktig at de som gjør jobben har kompetanse og at det er tilrettelagt for dette arbeidet. Fraksjoner fra EE-avfall Shredderfraksjon ikke jernholdig Blandetglass CRT, inkludert fluoriscerende belegg Eksterne elektriske kabler Kretskort LCD-skjermer større enn 100 cm2 Gassutladningslamper lysrør Batterier Oljeholdig avfall inkludert spillolje Gassutladningslamper pærer Tonerkassetter og fargetoner Kuldemedie annet Kondensatorer Asbest og asbestholdige komponenter Plast med bromerte flammehemmere Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT. Andre kvikksølvholdige komponenter, brytere kontakter, termometere, termostater og releer Beryllium Totalt alsum Summer av Mengder [kg]

10 Best i klassen på ombruk Elsirk er best i klassen på ombruk i Norge. I 2014 ble det rapportert inn 808 tonn ombruk til EE-registeret som i sin helhet stammer fra Elsirk. Elsirk startet samarbeidet med Greentech AS i Greentech er den desidert beste aktøren i bransjen når det kommer til ombruk av ITutstyr. Dette samarbeidet har vært meget positivt og nyskapende for begge parter og løpende under utvikling. Vi har gjennom dette samarbeidet årlig økt ombruksvolum til glede for miljøet. Vi har vært i bransjen siden 90-tallet. Da vi kom i kontakt med Elsirk var de en aktør som passet oss ift de verdikjeder vi er inne i og hvor vi har etablert velfungerende løsninger. Vi ser frem til å videreutvikle vårt samarbeide, sier adm dir Kim Romero i Greentech AS. Som ombruksaktør har vi stort fokus på miljøgevinst hvor vi for eksempel ved ombruk av en PC i stedet for å kjøpe ny, sparer 700 kg CO2. Dette er 20 ganger høyere besparelse enn ren gjenvinning. 92% av mottatte produkter kan vi utnytte til ombruk, mens resten går til miljøriktig gjenvinning hos Elsirk forteller Romero videre 10

11 Alt EE-avfall som samles inn hos oss går til miljøriktig gjenvinning Alt EE-avfall samlet inn av Elsirk går til ombruk eller miljøriktig gjenvinning! 11

12 Elsirk - en til alt Elsirk AS er et heleid datterselskap av Ragn-Sells AS og kan gjennom dette håndtere alt avfall din bedrift genererer. Ragn-Sells ekspert på håndtering av avfall Ragn-Sells konsernet er en stor avfallsaktør i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen. Historien om Ragn-Sells begynte allerede i 1881 i Sverige. Den norske virksomheten til Ragn-Sells startet i 1989 i Oslo, og er nå en landsdekkende totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og -avfall. Ragn-Sells har strenge krav til seg selv, når det gjelder miljøriktig avfallshåndtering. Ragn-Sells arbeider hele tiden for størst mulig grad av gjenvinning, og for at så lite avfall som mulig skal legges på deponi. Med kompetente medarbeidere og moderne teknisk utstyr for håndtering av avfall har Ragn-Sells alltid mulighet for å hjelpe til, enten oppdraget er stort eller lite. RAGN SLS ragnsells.no elsirk.no 12

13 Informasjonsaktiviteter via Loop Elsirk samarbeider med Loop om informasjonsaktiviteter vedrørende kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena for dette etablert i 2000 av returselskapene i Norge. LOOP samarbeider tett med aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Elsirk tilbyr produsentansvar for emballasje via Grønt Punkt Elsirk samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om produsentansvar for emballasje. Dermed kan våre medlemmer enkelt ta produsent- og miljøansvar for både EE-produkter og emballasjen rundt. Grønt Punkt Norge AS (GPN) er et nonprofitt selskap eid av næringslivet, som sikrer finansieringen av innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Medlemskap gir medlemmet rett til å bruke det beskyttede varemerket «Grønt Punkt» på emballasjen. «Grønt Punkt» er en kvittering på at det er betalt vederlag for gjenvinning av emballasjen. Elsirk tilbyr produsentansvar for batterier via Rebatt AS og Batteriretur AS Elsirk samarbeider med Rebatt AS og Batteriretur AS om produsentansvar for batterier. Samarbeidsavtalen medfører at medlemmer via Elsirk kan dekke sine forpliktelser iht. Avfallsforskriftens kapittel 3. Rebatt AS er returselskap for portable batterier, mens Batteriretur AS er returselskap for industribatterier. Selskapene er nonprofitt selskaper eid av produsenter og importører av portable batterier. 13

14 Våre samarbeidspartnere Gjennom vår årelange erfaring med innkjøp av tjenester har vi knyttet til oss de bedrifter vi mener er best i markedet på pris, kvalitet og løsningsorientering hva angår innsamling, behandling og ombruk av EE-avfall. Vi er derfor stolte av å presentere følgende samarbeidspartnere: RAGN SLS 14

15 Tilbud fra Trygge, enkle og rimelige løsninger for deg som er importør eller produsent av elektriske og elektroniske produkter Gjennom sitt morselskap, Ragn Sells AS, håndtering av restavfall og kildesorterte fraksjoner som plast, papp, metaller, isopor, batterier og farlig avfall Ordning for produsentansvar for emballasje gjennom avtale med Grønt Punkt Norge as Ordning for produsentansvar gjennom Batteriretur AS Dersom dette er interessant, ta gjerne kontakt for en uforpliktende gjennomgang og tilbud - Tlf

16 Elsirk AS Miljøpolicy: Elsirk skal gjøre sitt ytterste for å unngå utslipp av miljøgifter, forebygge forurensning, øke ombruk og optimalisere gjenvinningsgraden ut ifra hensyn til miljø, ressurser og økonomi. Elsirk skal sammen med sine samarbeidspartnere kontinuerlig forbedre sitt arbeid for miljøet. Dette skal løses vha kompetente medarbeidere og avtaler med leverandører som har fokus på ansvarlige og miljøriktige løsninger. Elsirk skal følge og overholde det til enhver tid gjeldende regelverk. 16

17 FAKTA OM Elsirk AS er et heleid selskap i Ragn-Sells konsernet, Ragn-Sells har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Polen.. Elsirk AS er et landsdekkende returselskap for EE-avfall som har operert i Norge siden Elsirk er godkjent etter avfallsforskriftens kapittel 1 til drift av returselskap for EE-avfall samt miljøledelse etter ISO Elsirk AS, Skedsmogt. 3a, Postboks 49, 2001 Lillestrøm - Tlf: E-post:

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1 Miljøansvar - i hele Norge Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 2 Bare nesten fornøyde

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6

AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 AVFALLSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2005-2008 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 6 1. INNLEDNING...18 2. RAMMEBETINGELSER...18 2.1. Nasjonale føringer... 18 2.1.1. Nasjonale prinsipper og mål... 18 2.1.2. Virkemiddelbruk

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer