EE-registeret Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013"

Transkript

1 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013

2 EE-registeret Årsrapport COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato Utarbeidet: Nina Jetmundsen Kontrollert: Lisa Erlandsen: Godkjent: Barbro Sørlid Engh

3 Sammendrag wwweeregisteretno EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10, og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret har vært i drift siden 1 juli 2006 I 2013 hentet EE-registeret inn data om blant annet innsamlede og behandlede mengder EEavfall fra returselskapene I 2013 var det fem sertifiserte kollektivt finansierte returselskaper som var godkjent av Miljødirektoratet Disse var Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og Renas AS EE-registeret har også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter Basert på disse dataene er det sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten Tallene viser blant annet at det totalt ble samlet inn omlag tonn EE-avfall, som tilsvarer omlag 28,6 kg EE-avfall per innbygger i Norge Dette er en svak økning i innsamlet mengde sammenlignet med 2012 Returselskapene behandlet rundt tonn EE-avfall i 2013 Mer enn 82 prosent av avfallet er materialgjenvunnet Mengde EE-produkter til ombruk var 987 tonn EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i et returselskap de såkalte gratispassasjerene Fra denne oppfølgingen som begynte i oktober 2006 og varte ut 2013, har EE-registeret tilskrevet rundt 5000 virksomheter I samme periode har nettotilvekst av medlemmer i returselskapene vært over 3500 Om lag 75 prosent av alle nye medlemmer har fått henvendelse fra EE-registeret EE-registeret eies av Miljødirektoratet og driftes av COWI AS Årsrapporten er skrevet av COWI AS Oslo, april 2014

4 Årsrapport Innholdsfortegnelse 1 EE-registerets oppgaver 4 11 Bakgrunn 4 12 Drift av EE-registeret i Importører og produsenter av EE-produkter 8 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer 8 22 Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer Ikke-medlemmers import og eksport 10 3 Innsamling av EE-avfall Varetilførsel og innsamlingsforpliktelser Innsamlet EE-avfall Etterregulering og vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EEavfall 16 4 Behandling av EE-avfall Behandlet EE-avfall per produktgruppe Behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer EE-produkter til ombruk Gjenvinningsandeler på innsamlet EE-avfall 27 5 Videre arbeid Oppfølging av gratispassasjerer Drift og videreutvikling av EE-registeret 28

5 Årsrapport Figuroversikt: Figur 1: Utvikling av medlemsantallet i returselskap Periode Figur 2: Utvikling i import og eksporttall hos ikke-medlemmer 2006 til 2013 Tonn 11 Figur 3: Endring i total varetilførsel for medlemmer Tonn 13 Figur 4: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn Figur 5: Innsamlet EE-avfall (kg per innbygger) i hvert fylke, Figur 6: Behandling av EE-avfall og behandlingsmåte Alle returselskap, 2013 Prosentvis fordeling 19 Figur 7: Behandling av EE-avfall i og utenfor EU 2013 Prosentvis fordeling 20 Figur 9: Behandlingsmåter for rapporterte materialtyper/ avfallsfraksjoner, 2013 Prosentvis fordeling 23 Figur 11: Behandlet avfallsfraksjoner i EU og utenfor EU 2013 Prosentvis fordeling 24 Tabelloversikt: Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2013 Tonn 14 Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn Tabell 3 Behandlet EE-avfall etter produktgruppe og land Tonn og %-vis fordeling Tabell 4: 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall 21 Tabell 5: Behandlede mengder materialtyper/ avfallsfraksjoner fra miljøsanert EE-avfall 2013 Tonn 22 Tabell 6 Behandlingsland for sluttbehandling, EU/ utenfor EU Prosenvtvis fordeling Tabell 7: Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap, Tabell 8 Gjenvinningsandeler alle returselskap 27

6 Årsrapport EE-registerets oppgaver 11 Bakgrunn EE-registeret ble opprettet i 2006 Opprettelsen og registerets oppgaver er hjemlet og beskrevet i kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1 juli 2004 nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen Miljøgifter fra EE-avfall i naturen kan medføre negative helseeffekter på dyr og mennesker EE-produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere Avfallsforskriftens kapittel 1 legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter Produsentene er pålagt å være organisert i et kollektivt eller individuelt finansierte returselskap EEregisteret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriftens 1-10 Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer, og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret eies av Miljødirektoratet og driftes av COWI AS 12 Drift av EE-registeret i 2013 Driftsoppgaver som EE-registeret gjennomfører deles opp i følgende hovedaktiviteter Oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Informasjonsoppgaver Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse 121 Oppfølging av gratispassasjerer EE-registeret skal identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer EE-registeret kartlegger hvilke produsenter som ikke følger forskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å bli medlem i et returselskap EE-registeret gir Miljødirektoratet oversikter over hvilke produsenter som, til tross for informasjon fra EE-registeret, ikke er blitt medlem i et returselskap for EE-avfall Det er da opp til Miljødirektoratet å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene I 2013 informerte EE-registeret Miljødirektoratet om 47 foretak som ikke hadde meldt seg inn i et returselskap etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EE-registeret

7 Årsrapport Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Returselskapene rapporterer normalt to ganger årlig til EE-registeret Én rapportering er i august (for 1 halvår) og én i februar påfølgende år (for 2 halvår) I tillegg til returselskapenes halvårlige rapporteringer, sender returselskapene jevnlig oppdatert oversikt over deltagende medlemsbedrifter Dette legges inn i EE-registerets database EE-registeret mottar data også fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal Returselskapenes rapportering EE-registeret har definert formatet og innholdet i rapportene som returselskapene skal levere over innsamlet og behandlet EE-avfall EE-registeret kontrollerer bare innholdet i rapportene for å sikre at det ikke er logiske feil, formateringsfeil eller mangler EEregisteret har ingen videre kontroll mot returselskapene Også for året 2013 har Miljødirektoratet fattet vedtak om at returselskapene skal levere en årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall, en revisorgodkjenning av totalt innsamlete mengder EE-avfall samt en revisorkontroll av snittvekt og fordelingsnøkler Fristen var satt til 15februar 2014 Regelmessig oppdatering av medlemsoversikter er viktig for at EE-registeret effektivt skal kunne følge opp gratispassasjerer Returselskapenes rapportering inneholdt også i 2013 noe feil Det er feil i formatet på rapportene som går igjen fra år til år samt noe manglende eller feilrapporterte tallmengder Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD, lager EE-registeret rapporter til Miljødirektoratet Følgende rapporter er tilgjengelige på våre hjemmesider, wwweeregisteretno: Rapport om total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og total innsamlet EE-avfall Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe Rapport om innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land Rapport om ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon og behandlingsmåte Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes i kapittel 2, 3 og 4

8 Årsrapport Informasjonsoppgaver Hjemmesider EE-registerets hjemmesider er utformet med tanke på at produsenter av EE-produkter lett skal finne relevant informasjon om kravene i lovverket, og hvordan de kan overholde forpliktelsene sine I tillegg skal returselskapene og andre interesserte kunne finne nyttig informasjon på sidene Det publiseres jevnlig oppdaterte medlemslister Rapporter over innsamlet og behandlet EE-avfall publiseres hvert halvår I tillegg legges alle endringer som angår returselskapene løpende ut som nyheter Dette kan for eksempel være informasjon om endringer i forbindelse med krav til rapportering for returselskapene, endringer i varenummerlisten eller andre aktuelle saker Oversikten over hvilke tolltariffkoder (varenumre) som er inkludert i EE-registerets datauttak fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) ligger tilgjengelig på hjemmesiden Endringer av disse varenumrene offentliggjøres som nyhet på hjemmesiden, samtidig som oversikten oppdateres Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i et returselskap De har gjerne noen spørsmål rundt hvorvidt de virkelig er omfattet av forskriftens krav, hvordan de blir medlem av et returselskap, hvilke kostnader det medfører osv EE-registeret veileder produsenter om deres forpliktelser etter avfallsforskriften, og informerer om hvilke returselskaper for EE-avfall som er godkjent av Miljødirektoratet EEregisteret skal være nøytrale i forholdet mellom konkurrerende returselskaper Det informeres derfor kun i hovedtrekk om de ulike selskapers løsninger knyttet til systemer for beregning og innkreving av miljøvederlag Spørsmål som dreier seg konkret om priser og lignende ber EE-registeret produsentene stille direkte til returselskapene I 2013 er det totalt journalført 230 e-poster, 53 telefonsamtaler og 22 andre brev til og fra EE-registeret De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som har mottatt brev fra EE-registeret I løpet av 2013 har EE-registeret sendt ut mer enn 400 informasjonsbrev og påminnelser til produsenter som er gratispassasjerer Informasjonsbrosjyre - Kampanjer mot spesielle bransjer Som et nytt tiltak for å nå flere produsenter av EE-produkter har EE-registeret utviklet en informasjonsbrosjyre Informasjonsbrosjyren skal rette seg mot aktører i spesielle bransjer I 2013 sendte EE-registeret ut brev til aktører og importører av mekanoterapeutisk utstyr Det omfatter produkter som massasjebad og andre elektriske massasjeapparater av ulik karakter Det ble sendt ut brosjyrer og informasjonsbrev til rundt 90 virksomheter Kun en inngikk avtale med et returselskap Annonser i tidsskrift EE-registeret har fått utarbeidet annonser som retter seg mot produsenter av EE-produkter I 2013 er det annonsert i 10 nummer av fagbladet "Elektronikkbransjen" Annonsene har foto for å illustrere ulike type varer som kvalifiserer til å være et EE-produkt Videre gir

9 Årsrapport annonsene informasjon om hvilke produkter det gjelder og hvor produsentene kan finne mer informasjon 124 Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en kostnad som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel Etter rapportering fra returselskapene to ganger årlig, har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til Miljødirektoratet Miljødirektoratet fakturerer returselskapene Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf avfallsforskriften 1-22 h Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper har EE-registeret i 2013 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier Regnskap Det er ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret da det ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper 125 Administrasjon og prosjektledelse EE-registeret har i 2013 ikke hatt nye administrative arbeidsoppgaver Driften har løpt som tidligere etter plan

10 Årsrapport Importører og produsenter av EE-produkter Avfallsforskriftens 1-10 pålegger produsenter av EE-produkter å finansiere innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer En av EE-registerets oppgaver er å identifisere og følge opp produsenter som ikke følger forskriftens krav om å bli medlem i et returselskap for EE-avfall Produsenter som ikke har medlemskap defineres her som gratispassasjerer Oversikten over importører og eksportører av EE-produkter hentes inn fra TAD Dataene legges inn i EE-registerets database og sammenholdes med medlemslistene fra returselskapene Dersom en produsent ikke er registrert som medlem i et returselskap, fremstår denne som en gratispassasjer i EE-registerets lister Basert på en grundig gjennomgang vurderes det om produsent skal tilskrives av EEregisteret for å få informasjon om de plikter som pålegges dem etter avfallsforskriftens kapittel 1 I denne vurderingen inngår blant annet om produsenten omfattes av forskriften og om de har hatt import de siste årene Dersom importøren anses som gratispassasjerer, tilskrives den av EE-registeret Alle utgående og innkommende brev, e-post og telefoner med gratispassasjerer blir journalført og arkivert i EE-registerets administrasjonsmodul Dette gjør det enkelt å hente opp all informasjon på den enkelte produsent 211 Informasjon til gratispassasjerer De produsenter som blir tilskrevet av EE-registeret får et brev med informasjon om: At det er registrert at de importerer EE-produkter En oversikt over importerte varenummer legges ved Kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 som sier at produsenter av EE-produkter må være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall At det ikke er registrert at de er medlem i et returselskap Produsenten oppfordres til å kontakte returselskapene for å tegne medlemskap Navn og adresser til returselskapene ligger vedlagt At manglende oppfyllelse av avfallsforskriften vil bli rapportert til Miljødirektoratet Når en gratispassasjer har skaffet seg medlemskap i et returselskap, registreres vedkommende som medlem og går dermed ut av EE-registerets oversikt over gratispassasjerer De gratispassasjerer som ikke skaffer seg medlemskap rapporteres videre til Miljødirektoratet

11 Årsrapport Endring i antall gratispassasjerer EE-registeret prioriterer som hovedregel å sende brev til de gratispassasjerer som til en hver tid har anslått størst total økonomisk besparelse ved å stå uten medlemskap i et returselskap Det ble i 2013 sendt brev til 265 virksomheter med informasjon om at de er registrert som gratispassasjerer EE-registeret har etter avtale med Miljødirektoratet trappet ned på antall utsendte brev fra 2012 Bakgrunnen er at store importører og produsenter allerede er medlem i returselskap for EE-avfall Det kommer imidlertid jevnlig nye betydelige importører som tilskrives EE-registeret har i år gjennomført ulike informasjonstiltak mot bransjen som supplement til brevutsendelser både i form av annonser og utsendelser av informasjonsbrosjyrer I 2013 fikk 90 virksomheter som var importør av mekano-terapeutisk utstyr; dvs ulike massasje apparater, tilsendt informasjonsbrev samt en brosjyre De resterende fikk det ordinære brevet fra EE-registeret som inneholder detaljert informasjon om hvilke varenummer virksomheten har importert EE-registeret har i 2013 rapportert 47 foretak som ikke har fulgt EE-registerets oppfordring til å få medlemskap i et returselskap for EE-avfall til Miljødirektoratet EE-registeret avslutter da sin oppgave mot disse, og det er så opp til direktoratet å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene Fra EE-registeret begynte sin oppfølging av gratispassasjerer i oktober 2006 og frem til utgangen av 2013, har 5135 gratispassasjerer fått ett eller flere brev fra EE-registeret I samme periode er det totalt registrert nye medlemmer i returselskapene Av disse er om lag 75 prosent tilskrevet av EE-registeret Det ble i 2013 registrert 303 nye medlemmer i returselskapene Nettotilvekst av medlemmer i returselskap er på mer enn 3800 (Med nettotilvekst menes alle nye medlemmer minus utmeldte medlemmer i en gitt periode) Figur 1 gir et bilde av utvikling av medlemsantall i returselskap fra 2006 Blå kurve viser akkumulert antall nye medlemmer og rød kurve antall utmeldt i samme periode Den grønne kurven viser nettotilvekst av medlemmer i returselskap akkumulert over tid Utvikling i medlemsantall i returselskap Antall medl akkumulert Utmeldte medl akkumulert Nettotilvekst akkumulert Figur 1: Utvikling av medlemsantallet i returselskap Periode

12 Årsrapport Årsaken til at medlemmer meldes ut av returselskap, kan være at virksomheter legges ned, slettes i Brønnøysundregisteret etter fusjoner og konkurser, endring i varesortimentet og at virksomheter flytter sitt medlemskap til et annet returselskap Medlemstilveksten i 2013 er relativ lav i forhold til tidligere år Dette skyldes at det i 2013 ble ryddet opp i medlemslistene hos noen returselskap Da ble mange organisasjonsnumre som var slettet i Brønnøysundregisteret, fjernet fra medlemslistene 22 Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer EE-registeret har informasjon om all import og eksport til og fra Norge av de varenummer som er utvalgt som et EE-produkt fra tolltariffen Tolltariffen er inndelt slik at noen av de varenumrene EE-registeret henter ut data på, kan brukes både ved innførsel av EEprodukter og ved innførsel av andre typer produkter Å være registrert som importør av EE-produkter i EE-registeret uten å være tilknyttet et returselskap, innebærer derfor ikke nødvendigvis at virksomheten er en gratispassasjer En del av importen som registreres kan ligge utenfor forskriftens virkeområde, og en del import er innførsel av produkter som ikke er EE-produkter Det reelle antallet gratispassasjerer er derfor betydelig lavere enn statistikken tilsier Når produsenter av EE-produkter som er omfattet av forskriften, ikke er medlem i et returselskap, vil disse produsentene ha en økonomisk besparelse sammenlignet med produsenter som er medlem i et returselskap Tilsvarende vil det være et inntektstap for returselskapene Importører tilskrives løpende av EE-registeret, og de med til en hver tid størst besparelse tilskrives først Besparelsen beregnes i EE-registeret database hvor det er registrert gjennomsnittpriser for behandling av avfallet, beregnet ut fra informasjon fra returselskapene Det var 27 gratispassasjerer som ikke var kontaktet av EE-registeret i utgangen av 2013, og som hadde spart omlag 5000 kr per år ved ikke å være medlem i et returselskap De resterende gratispassasjerer har mindre besparelse Reduseres besparelsen til 3000 kr pr år er det rundt 320 gratispassasjerer som ikke er kontaktet av EE-registeret Tallene her endrer seg kontinuerlig 23 Ikke-medlemmers import og eksport Totalt sett er andelen av EE-produkter som tilføres markedet av ikke-medlemmer redusert vesentlig over de siste årene Det vil si at gratispassasjerenes markedsandel stadig er blitt mindre Import av EE-produkter fra ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) var da EEregisteret ble opprettet i 2006 på rundt tonn I 2013 var importen redusert til rundt tonn Eksporten fra ikke-medlemmer var i 2006 på tonn og er om lag tonn i 2013

13 Årsrapport Figur 2 viser import- og eksportmengder fra ikke-medlemmer i perioden Vi ser det er størst reduksjon av importen fra Eksportmengden har en noe slakere kurve Årsaken til den store nedgangen er at mange som ikke var medlem i et returselskap i 2006 nå følger forskriftens krav, og er medlem i et returselskap for EE-avfall Det er imidlertid viktig å huske at tallene for import og eksport av ikke-medlemmer, også inkluderer mengder som ikke er omfattet av forskriften Utvikling av import/ eksport hos ikke-medlemmer Import i tonn Eksport i tonn Figur 2: Utvikling i import og eksporttall hos ikke-medlemmer 2006 til 2013 Tonn

14 Årsrapport Innsamling av EE-avfall Det er fem kollektive returselskaper for EE-avfall som har godkjenning av Miljødirektoratet Disse er Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og Renas AS Alle returselskapene samler inn EE-avfall i alle produktgrupper beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriften, og har rapportert innsamlede mengder til EE-registeret i 2013 Innsamlet mengde rapporteres fra returselskapene to ganger årlig 31 Varetilførsel og innsamlingsforpliktelser Med varetilførsel menes ervervsmessig omsetning og annen forsyning av EE-produkter til det norske markedet Varetilførselen beregnes på bakgrunn av import- og eksportdata fra TAD, samt norskproduserte EE-produkter Norsk produksjon rapporteres fra returselskapene Fra 1januar 2010 fikk returselskapene også anledning til å rapportere medlemmers import som er unntatt fra forskriftens virkeområde eller ikke leveres det norske markedet Slike mengder går til fratrekk fra EE-registerets importdata Et returselskaps markedsandel av EE-produkter er andelen av total varetilførsel som returselskapets medlemmer har hatt i et gitt halvår Innsamlingsforpliktelse For å være et sertifisert returselskap må visse kriterier i avfallsforskriften kapittel 1 vedlegg 2 del C oppfylles Ett av kravene til returselskapene er at de skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som svarer til deres medlemmers andel av total varetilførsel i det samme geografiske området Mengden som et returselskap er pliktig å samle inn kalles innsamlingsforpliktelse Estimert innsamlingsforpliktelse er et anslag for hvor mye et returselskap skal samle inn av EE-avfall i en periode Det beregnes for hvert halvår ut fra en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (siste halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (siste halvår) Det beregnes estimert innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe EE-registeret beregner total varetilførsel, markedsandel og innsamlingsforpliktelse for det enkelte returselskap for hvert halvår Tallene beregnes for Miljødirektoratet, og returselskapenes informeres om tall på varetilførsel og egen markedsandel Figur 3 viser variasjonen i total varetilførsel for alle medlemmer i returselskap i perioden

15 Årsrapport Endring i medlemmers varetilførsel over tid Medlemmer i returselskap Figur 3: Endring i total varetilførsel for medlemmer Tonn Varetilførselen varierer noe fra år til år og påvirkes av antall medlemmer i returselskap, av økonomien generelt og endring av produkter I var varetilførselen for medlemmer på det høyeste på over tonn I 2013 var varetilførselen om lag tonn Når produkter blir mindre og lettere, vil varetilførselen reduseres 32 Innsamlet EE-avfall Returselskapene skal to ganger i året rapportere innsamlede mengder EE-avfall til EEregisteret EE-avfallet skal fordeles på 14 produktgrupper i henhold til vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 1 I 2013 rapporterte returselskapene total mengde innsamlet EE-avfall på tonn Dette er en økning fra 2012 på rundt 2 prosent

16 Årsrapport Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2013 Tonn Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder Tonn ERP Euroviron Periode 2013 Totalt Elretur Elsirk Norway ment Renas Innsamlet EE-avfall totalt , , , , , ,6 1 Store husholdningsapparater , , , ,2 460, ,3 1a Kuldemøbler , , , ,7 127, ,7 1b Andre store husholdningsapparater , , , ,5 333, ,5 2 Små husholdningsapparater 5 435, ,7 496, ,1 189,1 838,9 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,0 3a Datamonitorer 1 921,0 733,7 230,5 584,5 181,9 190,4 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,6 4 Lyd- og bildeutstyr , , , ,8 295, ,5 4a Fjernsynsapparater 9 516, ,3 512, ,7 32,0 471,6 4b Annet lyd- og bildeutstyr 6 937, ,1 657, ,1 263,6 587,0 5 Belysningsutstyr 8 886, ,2 482,9 424,1 412, ,8 6 Lyskilder 901,6 75,5 30,7 11,2 15,8 768,3 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 896,7 916,0 437,7 160,0 185, ,4 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 669,3 349,4 27,2 100,2 14,6 177,9 9 Medisinsk utstyr 524,3 153,6 56,0 0,0 22,1 292,6 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 137,6 80,8 110,3 122,3 31, ,5 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 20,6 1,8 1,5 0,8 0,9 15,7 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 117,0 79,1 108,9 121,5 30, ,8 11 Salgsautomater 468,7 266,3 81,4 0,0 0,8 120,3 12 Kabler og ledninger , ,3 441,7 48,4 290, ,0 13 Elektroteknisk utstyr , ,4 307,9 295,5 483, ,3 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 7 455,3 874,5 606,7 643,6 183, ,7 Tabell 1 gir en oversikt over totale mengder innsamlet EE-avfall fordelt på produktgrupper Tabellen viser at det er samlet inn mest EE-avfall i produktgruppe 1 Store husholdningsapparater Renas er det returselskapet som samles inn mest EE-avfall I rapportene til EE-registeret anslår returselskapene hvor stor andel av det innsamlede EEavfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder Beregningene viser at anslagsvis 57 prosent av innsamlet EE-avfall kommer fra husholdningene, mens 43 prosent kommer fra andre kilder Returselskapene rapporterer også i hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i Figur 4 gir en oversikt over innsamlet mengde EE-avfall fordelt på alle fylker i Norge i de siste tre årene

17 Årsrapport Figur 4 viser innsamlede mengder EE-avfall de siste tre årene Innsamlet EE-avfall per fylke Figur 4: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn De største mengdene i 2013 er samlet inn i Oslo, Akershus og Hordaland fylke I 2013 var innsamlet mengde i Oslo på rundt tonn mot tonn i 2012 Det gir en nedgang på 20 prosent For å se hvor mye det samles inn per person i hvert fylke, er det regnet ut et gjennomsnitt av innsamlet EE-avfall per innbygger i alle fylkene i Norge for de siste tre årene Dette illustreres i figur 5 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Innsamlet EE-avfall i kg per innbygger og fylke Figur 5: Innsamlet EE-avfall (kg per innbygger) i hvert fylke, I 2013 var gjennomsnittlig mengde EE-avfall per innbygger i Norge på 28,6 kg Dette er en liten nedgang fra 2012, da det ble samlet inn 29,6 kg EE-avfall per innbygger I 2013 hadde Buskerud høyest innsamling per innbygger med 43 kg I 2012 var det Oslo som var høyeste med 37,7 kg Aust-Agder er det fylket med lavest samling av EE-avfall per innbygger de siste 8 årene I 2013 var innsamlingen på 21,5 kg mot 22,8 kg per innbygger i 2012 For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider på siden Statistikk og rapporter:

18 Årsrapport Etterregulering og vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall Innføring av etterregulering Det ble i 2012 innført et system for etterregulering av innsamlet mengde EE-avfall Dette har til hensikt å føre kontroll med hvilke mengder returselskapene samler inn og sørge for at returselskapene samler inn riktig mengde avfall og riktige typer avfall over tid slik de er forpliktet til Ved etterregulering vil over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen tas med i tillegg til neste års totale innsamlingsforpliktelse Dette gjør at et returselskap som har samlet inn for lite avfall får en økt innsamlingsforpliktelse neste periode, mens et returselskap som har samlet inn for mye får en redusert innsamlingsforpliktelse Finansdepartementets fastsatte samfunnsøkonomiske kalkulasjonsrente anvendes på de over- eller underinnsamlede mengdene Rentepåslaget vil innebære at de som har underoppfylt innsamlingsforpliktelsen får en litt høyere total innsamlingsforpliktelse i neste periode, mens de som har overoppfylt innsamlingforpliktelsen vil få en litt lavere total innsamlingsforpliktelse Hvert enkelt returselskaps fratrekk eller tillegg til innsamlingsforpliktelsen (etterreguleringen) beregnes og vedtas av Miljødirektoratet etter rapportering fra returselskapene for 2 halvår Etterreguleringen skal være et verktøy for å håndtere mindre avvik i innsamlingsforpliktelsen Store avvik vil bli fulgt opp ytterligere, feks med bruk av tvangsmulkt Vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall For å kunne gjennomføre etterregulering varslet Miljødirektoratet vedtak om at returselskapene skal levere revisorgodkjent årsrapport for totalt innsamlede mengder EE-avfall i perioden 1 januar 31 desember 2013 Rapporten skal inneholde tall for innsamlede mengder EEavfall pr produktgruppe med undergrupper i vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 1 Returselskapene har levert årsrapporter for 2013 Tallene tilsvarer totalt innsamlede mengder EE-avfall oppført i Tabell 1 side 14: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2013 Tonn

19 Årsrapport Behandling av EE-avfall Returselskapene skal sørge for at innsamlet EE-avfall blir behandlet i samsvar med kravene i avfallsforskriftens 1-18 Forskriften krever blant annet at materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall, skal sorteres ut og håndteres ved godkjent behandlingsanlegg Øvrige materialer og komponenter i avfallet skal ombrukes og gjenvinnes der dette ut i fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget EE-avfall blir behandlet etter forskjellige behandlingsmetoder Returselskapene rapporterer etter fem behandlingsmåter til EE-registeret: materialgjenvinning energigjenvinning termisk destruksjon deponering annen behandling Returselskapene rapporterer behandlet EE-avfall på to måter: 1 Behandlet EE-avfall rapportert etter produktgrupper 2 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall Returselskapene rapporterer også i hvilket land avfallet er behandlet på følgende måter: 1 Når returselskapene rapporterer etter produktgrupper oppgis alle land i EU/EØS, men ikke navn på land utenfor EU/EØS Disse land samles i en gruppe kalt Land utenfor EU/EØS 2 Når det gjelder behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, rapporteres imidlertid også navn på land utenfor EU/EØS-området 41 Behandlet EE-avfall per produktgruppe Returselskapene skal rapportere behandlet EE-avfall fordelt på de 14 produktgruppene som er beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 1: 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler 1b Andre store husholdningsapparater 2 Små husholdningsapparater 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater 4b Andre lyd- og bildeutstyr 5 Belysningsutstyr 6 Lyskilder 7 Elektrisk og elektronisk verktøy

20 Årsrapport Leker, fritids- og sportsutstyr 9 Medisinsk utstyr 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 11 Salgsautomater 12 Kabler og ledninger 13 Elektroteknisk utstyr 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon I tillegg skal de rapportere i hvilke land behandlingen av avfallet har funnet sted 411 Mengder behandlet EE-avfall per produktgruppe For 2013 rapporterte returselskapene at totalt tonn EE-avfall ble behandlet Tabell 2 viser mengden behandlet EE-avfall fordelt på de 14 produktgruppene Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn 2013 Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet totalt (tonn) %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt ,56 100,0 % 1 Store husholdningsapparater ,55 31,4 % 1a Kuldemøbler ,02 11,2 % 1b Andre store husholdningsapparater ,53 20,2 % 2 Små husholdningsapparater 5 429,06 3,7 % 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,71 9,1 % 3a Datamonitorer 1 827,36 1,3 % 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,35 7,8 % 4 Lyd- og bildeutstyr ,91 11,2 % 4a Fjernsynsapparater 9 326,43 6,4 % 4b Annet lyd- og bildeutstyr 6 930,48 4,8 % 5 Belysningsutstyr 8 884,21 6,1 % 6 Lyskilder 903,836 0,6 % 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 895,74 6,8 % 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 669,007 0,5 % 9 Medisinsk utstyr 524,609 0,4 % 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 138,57 1,5 % 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 23,196 0,0 % 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 115,38 1,5 % 11 Salgsautomater 469,722 0,3 % 12 Kabler og ledninger ,36 11,7 % 13 Elektroteknisk utstyr ,77 11,5 % 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 7 395,51 5,1 % De største mengdene som behandles er i produktgruppe 1: Store husholdningsapparater Denne gruppen utgjør tonn, som tilsvarer over 31 prosent av totalt behandlet mengde

21 Årsrapport EE-avfall Produktgruppe 12: Kabler og ledninger er nest størst med tonn, tilsvarende 11,7 prosent av totalt behandlet mengde EE-avfall 412 Behandlet EE-avfall etter behandlingsmetode Returselskapene rapporterer hvor store mengder av avfallet som er behandlet etter behandlingsmåter Figur 6 viser behandlingsmåter og mengdeforholdet mellom de fem behandlingsmetodene returselskapene rapporterer til EE-registeret Behandlingsmåter for EE-avfall i 2013 Materialgjenvinning totalt 82,1 % Termisk destruksjon totalt 0,2 % Annen behandling totalt 0,3 % Energigjenvinning totalt 11,8 % Deponering totalt 5,6 % Figur 6: Behandling av EE-avfall og behandlingsmåte Alle returselskap, 2013 Prosentvis fordeling Returselskapene rapporterte at i 2013 ble 82,1 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 11,8 prosent ble energigjenvunnet Kun 5,6 prosent gikk til deponi I 2012 var andelen til materialgjenvinning på 81,6 prosent og 12,7 prosent ble energigjenvunnet 413 Behandllingsland for EE-avfall per produktgruppe I 2013 ble hovedandelen av EE-avfallet behandlet Norge og i EU-land Noe behandles utenfor EU Tabell 3 viser prosentvis fordeling mellom avfall behandlet i Norge, i EU og utenfor EU

22 Årsrapport Behandlingsland per produktgruppe Totalt antall tonn %-vis fordeling per land Totalt ,85 100,0 % Norge ,54 48,6 % Sverige ,02 27,7 % Tyskland 4 641,75 3,3 % Frankrike 2 132,15 1,5 % Danmark 1 255,56 0,9 % Portugal 275,69 0,2 % Latvia 182,54 0,1 % Spania 95,09 0,1 % Finland 50,93 0,0 % Storbritannia 39,87 0,0 % Litauen 21,64 0,0 % Belgia 20,94 0,0 % Tsjekkia 4,86 0,0 % Land utenfor EU ,28 17,6 % Tabell 3 Behandlet EE-avfall etter produktgruppe og land Tonn og % -vis fordeling2013 Tabell 3 viser at hovedmengden behandles i Norge Sverige er det største behandlingslandet i EU Sverige behandler om lag 28 prosent Figur 7 angir andel til behandling av EE-avfallet i og utenfor EU Behandlingsland for EE-avfall Land utenfor EU 17,6 % Norge 48,6 % EU land 33,8 % Figur 7: Behandling av EE-avfall i og utenfor EU 2013 Prosentvis fordeling Om lag 48 prosent ble behandlet i Norge, mens 33,8 prosent ble behandlet i EU-land og 17,6 prosent ble behandlet utenfor EU

23 Årsrapport Behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer Materialer og komponenter som ved kassering av produktet er farlig avfall i henhold til kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften, skal systematisk lokaliseres og fjernes fra EE-avfall som et første trinn i behandlingsprosessen I kapittel 1, del C: "Kriterier for sertifisering av returselskap", punkt nr 6 beskrives hvilke materialer og komponenter som skal fjernes fra EE-avfall Returselskapene skal rapportere mengder av gitte materialer og komponenter med farlige stoffer som skal fjernes fra EE-avfallet Disse materialene og komponentene deles inn i 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner Tabell 3 gir oversikt over de 23 materialtypene, angitt med bokstavene a til w Tabell 4: 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall a b c d Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt a) Tonerkassetter og fargetoner Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall Bortsett fra de som er montert på kretskort e Andre batterier enn nevnt under pkt d) f g h Asbest og komponenter som inneholder asbest Ildfaste keramiske fibre Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper i LCD-skjermer større enn 100 cm 2 j k l m n o p q r s t u v w Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg Kretskort Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass), bortsett fra SF6-gass SF6-gass Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort Plast med bromerte flammehemmere Eksterne elektriske kabler Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere Oljeholdig avfall inkludert spillolje Gassutladningslamper lysrør Gassutladningslamper pærer Annet farlig avfall Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder Som et samlebegrep på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene brukes miljøsanert EEavfall I tillegg skal behandlingsmåte for hver avfallsfraksjon angis og i hvilke land behandlingen foregår Returselskapene skal også oppgi behandlingsmåte

24 Årsrapport Rapportene som følger gir bare informasjon om det farlige avfallet fra kasserte EEprodukter, og ikke om komponenter som metaller, plast, trevirke etc I rapportene på produktgrupper derimot, inngår vekten av disse fraksjonene også Det betyr at mengdene fra kapittel 42 følgelig ikke er sammenlignbare med mengdene i kapittel Behandlede mengder materialtyper/ avfallsfraksjoner Rapporten fra returselskapene gir en samlet oversikt over mengder miljøsanert EE-avfall, hvordan avfallet fordeler seg på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene, og hvilken sluttbehandling avfallet har fått Tabell 5 angir hvor store mengder miljøsanert EE-avfall som ble behandlet i 2013, fordelt på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene Tabell 5: Behandlede mengder materialtyper/ avfallsfraksjoner fra miljøsanert EE-avfall 2013 Tonn Materialtype / Avfallsfraksjon / Behandlingsmetode Behandlet totalt (tonn) %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt ,66 100,0 % a Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT 41,99 0,0 % b Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og 148,75 0,1 % c Tonerkassetter og fargetoner 132,53 0,1 % d Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling 626,40 0,6 % e Andre batterier enn nevnt under pkt d) 74,91 0,1 % f Asbest og komponenter som inneholder asbest 37,60 0,0 % g Ildfaste keramiske fibre 4,89 0,0 % h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer 4,01 0,0 % i LCD-skjermer større enn 100 cm2 Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst 858,83 0,8 % j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, 24,49 0,0 % k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg 8 128,37 7,2 % l Kretskort 2 543,18 2,2 % m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), 77,56 0,1 % n SF6-gass 0,93 0,0 % o Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort 0,71 0,0 % p Plast med bromerte flammehemmere 2 335,60 2,1 % q Eksterne elektriske kabler ,25 13,6 % r Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere 12,92 0,0 % s Oljeholdig avfall inkludert spillolje 841,63 0,7 % t Gassutladningslamper lysrør 689,69 0,6 % u Gassutladningslamper pærer 239,37 0,2 % v Annet farlig avfall 130,71 0,1 % w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder ,38 71,4 % Vi ser av tabellen at den største mengden miljøsanert avfall er fraksjon w Miljøsanert EEavfall inngående til shredder Denne utgjør over 71 prosent av total mengde miljøsanert EE-avfall

25 Årsrapport Sammenligner vi totalmengder behandlet EE-avfall i Tabell 2 på side 18 med totalmengder i Tabell 4, ser vi at tallene ikke er sammenfallende Årsaken er, som tidligere opplyst, at i tabell 4 er det kun er avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer sanert fra EE-avfallet som tas med, mens i Tabell 2 er hele produktet tatt med, også komponenter som metaller, plast, trevirke etc 422 Behandlet etter behandlingsmetode Returselskapene rapporterer hvilke behandlingsmåter avfallet har fått Figur 9 viser behandlingsmåter og angir prosentvis andel av de fem behandlingsmetodene returselskapene rapporterer til EE-registeret Behandlingsmåter for materialtyper/ avfallsfraksjoner Materialgjenvinning totalt 79,2 % Termisk destruksjon totalt 0,3 % Annen behandling totalt 0,1 % Deponering totalt 6,5 % Energigjenvinning totalt 13,9 % Figur 8: Behandlingsmåter for rapporterte materialtyper/ avfallsfraksjoner, 2013 Prosentvis fordeling Omlag 79,2 prosent av avfallsaksjonen ble materialgjenvunnet, mens 13,9 prosent gikk til energigjenvinning For fraksjon w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder som utgjør over 71 prosent av total mengde miljøsanert EE-avfall, blir om lag 83 prosent materialgjenvunnet og rundt 11 prosent til energigjenvinnes Fraksjonene g Ildfaste keramiske fibre og h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer går til deponi 423 Land for sluttbehandling av materialtyper/ avfallsfraksjoner Returselskapene skal også oppgi i hvilke land sluttbehandlingen har foregått Alle land hvor avfallet sluttbehandles skal angis, også land utenfor EU - EØS-området

26 Årsrapport Tabell 6 Behandlingsland for sluttbehandling, EU og utenfor EU Prosentvis fordeling 2013 Behandlingsland for materialtype / Totalt antall tonn %-vis avfallsfraksjon fordeling Totalt behandlet ,66 100,0 % Norge ,38 50,0 % USA 11,32 0,0 % Belgia 17,97 0,0 % Danmark 960,865 0,8 % Finland 32,13 0,0 % Kina 9 099,32 8,0 % Frankrike 2 069,57 1,8 % Latvia 290,40 0,3 % Litauen 5,80 0,0 % Pakistan 462,51 0,4 % Polen 624,96 0,6 % Portugal 47,75 0,0 % Storbritannia 36,62 0,0 % Sverige ,76 33,2 % Tsjekkia 6,95 0,0 % Tyskland 5 437,36 4,8 % Tabell 6 viser hvilke land sluttbehandling fant sted i 2013 og hvilke mengder som ble behandlet i det enkelte land Rapporterte materialtyper og avfallsfraksjoner ble sluttbehandlet i totalt 16 land Sverige er største behandlingsland etter Norge Sverige behandlet i 2013 om lag 33 prosent av mengdene Figur 11 viser hvilken prosentvis andel av de rapporterte mengdene som ble behandlet i og utenfor EU Behandling i og utenfor EU Norge 50,0 % EU land 41,6 % Figur 9: Behandlet avfallsfraksjoner i EU og utenfor EU 2013 Prosentvis fordeling Land utenfor EU 8,4 % I 2013 ble 50 prosent av totale avfallsfraksjoner behandlet i Norge, i 2012 var mengden 55,5 prosent I 2013 ble 41,6 prosent behandlet i EU-land og bare 8,4 prosent i land utenfor EU I 2012 ble 30,4 prosent behandlet i EU-land og 14,1 prosent i land utenfor EU

27 Årsrapport For ytterligere detaljer vedrørende behandling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider: wwweeregisteretno Her er det lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder EE-avfall fra hvert returselskap under siden Statistikk og rapporter:

28 Årsrapport EE-produkter til ombruk EE-produkter til ombruk rapporteres etter produktgrupper, og mengdene oppgis både i tonn og i antall enheter per produktgruppe Tabell 7 viser hvilke typer EE-produkter og mengder som gikk til ombruk i 2013 Tabell 7: Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap, 2013 Totalt Produktgruppe / Returselskap tonn stykk Totalt Store husholdningsapparater 0 0 1a Kuldemøbler 0 0 1b Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a Datamonitorer b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr Lyd- og bildeutstyr 0 0 4a Fjernsynsapparater 0 0 4b Annet lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 0 0 I 2013 var det kun Elsirk som rapporterte mengder til ombruk Som det fremkommer av tabellen er det produkter tilknyttet produktgruppene 3 og 12

29 Årsrapport Gjenvinningsandeler på innsamlet EE-avfall I avfallsforskriftens vedlegg 2, del C pkt 64 Gjenvinning og ombruk av EE-avfall stilles det krav til returselskapene om hvor mye av det innsamlete EE-avfallet som skal gjenvinnes Returselskapene skal samle inn og systematisere samlede gjenvinningsandeler for alt innsamlet EE-avfall og for hver produktgruppe Det er i pkt 64 spesifisert hvilke andeler som skal gjenvinnes Tabell 8 viser i prosent hvilke krav det er til gjenvinning i de ulike produktgruppene/ undergrupper og hvor mye som er oppnådd samlet for alle returselskap i 2013 Tabell 8 Gjenvinningsandeler alle returselskap Året Alle returselskap Krav til gjenvinning Oppnådd gjenvinning Produktgrupper Gjenvinningsnivå(%) Nivå for material gjenvinning og ombruk(%) Gjenvinningsnivå (%) Nivå for Material gjenvinning og ombruk (%) Totalt 93,9 82,1 1 Store husholdningsapparater ,1 79,3 1a Kuldemøbler ,3 84,9 1b Andre store husholdningsapparater ,8 76,2 2 Små husholdningsapparater ,8 83,6 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,1 82,1 3a Datamonitorer ,2 82,3 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,1 82,1 4 Lyd- og bildeutstyr ,6 80,4 4a Fjernsynsapparater ,3 77,9 4b Annet lyd- og bildeutstyr ,3 83,8 5 Belysningsutstyr ,8 85,4 6 Lyskilder 80 93,2 91,3 7 Elektrisk og elektronisk verktøy ,4 87,4 8 Leker, fritids- og sportsutstyr ,1 84,3 9 Medisinsk utstyr 94,9 81,3 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter ,2 83,9 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykv ,9 63,8 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre ,4 84,1 11 Salgsautomater ,5 87,1 12 Kabler og ledninger 87,1 75,9 13 Elektroteknisk utstyr 96,3 90,2 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition 94,9 85,0 For mer informasjon vedrørende gjenvinningsandeler av EE-avfall for de enkelte returselskap henvises det til EE-registerets hjemmesider: Her er det lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over gjenvinningsandeler for hver produktgruppe på hvert returselskap

30 Årsrapport Videre arbeid 51 Oppfølging av gratispassasjerer Å følge opp gratispassasjerer vil være en prioritert oppgave også i 2014 Det kommer stadig til nye gratispassasjerer og nye virksomheter som starter eller øker sin import av EEprodukter EE-registeret vil tilskrive nye virksomheter og følge opp de som har fått informasjonsbrev Virksomheter som velger å stå utenfor returselskapene, til tross for gjentatte henvendelser fra EE-registeret, vil bli rapportert til Miljødirektoratet I 2012 ble det utarbeidet en annonse og en informasjonsfolder Det vil også i 2014 bli annonsert i elektrobransjens fagtidsskrifter der EE-registeret gir informasjon om hvilke plikter avfallforskriften pålegger produsenter av EE-produkter EE-registeret vil først se nærmere på nytten det gav å sende ut brosjyrer til virksomheter i valgte bransjer før vi eventuelt velger denne informasjonsmetoden igjen 52 Drift og videreutvikling av EE-registeret EE-registeret skal som tidligere år innhente data fra TAD (en gang hvert kvartal) og fra returselskapene (en gang hvert halvår) På bakgrunn av disse dataene skal alle rapporter sammenstilles Rapporter utarbeides to ganger i året til Miljødirektoratet, og returselskapene får informasjon om total varetilførsel hvert kvartal fra EE-registeret For de mellomliggende kvartaler skal EE-registeret sende ut en forenklet varetilførsel til returselskapene Forenklet varetilførsel beregnes bare på grunnlag av kvartalstall fra TAD som er import- og eksportdata da ikke produksjon WEEE direktivet er endret og skal implementeres i Norge Avfallsforskriftens kapittel 1 skal revideres og når den foreligger, vil EE-registeret foreta de endringer som kreves for å tilpasse driften til ny forskrift RAPPORTER Returselskapene skal i 2014 rapportere følgende til EE-registeret: Medlemmer i returselskap Annenhver uke Innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder Halvårlig Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Halvårlig Medlemmenes importmengder til fratrekk fra EE-registerets importdata fra TAD Halvårlig Behandlet EE-avfall per produktgruppe, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland Årlig Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland Årlig Oversikt over alle behandlingsanlegg avfallet er innom; navn på anlegg og land Årlig Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe Årlig Årsrapport for totalt innsamlede mengder EE-avfall- revisorgodkjent Etter vedtak fra Miljødirektoratet Årlig

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -...

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -... von 9 3.0.05 :54 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel. Kasserte elektriske og elektroniske produkter 0 Kapittel endret ved forskrift mai 005 nr. 406 som endret

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.R.KLIF

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene?

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Stena Sanering / sortering av WEEE Fraksjoner og avsetninger Behandlingsprosesser i dag og i fremtiden Hvordan sikre optimal utnyttelse av

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund INSPEKSJONSRAPPORT STENA RECYCLING AS AVD FROGNER Oslo, 6. juni 2014 Tretjerndalsvegen 70 2016 Frogner Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ellen Bergland 2013/38 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap 2008 12-13: Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2 -Gi oss

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

MILJØDIREKTORATET M REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2016

MILJØDIREKTORATET M REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2016 MILJØDIREKTORATET M-842 2017 REFUSJONSORDNINGEN FOR SPILLOLJE ÅRSRAPPORT 2016 Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2016. M-842 2017 2 MILJØDIREKTORATET M-842/2017 Refusjonsordningen for spillolje

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 Vår dato Vår referanse 09.05.06 2006/2751 Inspeksjonsrapport Fellesrapport for kontroll ved gjenvinningsstasjoner

Detaljer