Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer"

Transkript

1 Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert. Høringsinnspill som ikke medfører endringer er også kommentert, sammen med andre mindre endringer fra det opprinnelige forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1. De ulike kommentarene og endringene gjennomgås tematisk. Unntak fra virkeområdet Norsk Industri ønsker at lysstoffrør og ioniske røykvarslere tas ut av virkeområdet i 1-1 i avfallsforskriften kapittel 1 og behandles som egne fraksjoner i det ordinære systemet for farlig avfall. Regelverket stiller klare krav til forsvarlig håndtering både ved innsamling, transport, omlasting og oppbevaring. Vi er kjent med at knuste lysstoffrør har vært et problem, men vi mener at dette er en utfordring som transport- og gjenvinningsbransjen og også returselskapene selv må ta tak i. Det er for eksempel muligheter til å sette konkrete krav til særskilt håndtering av enkelte typer EE-avfall i utforming av kontraktene, og kontrakter kan også inneholde insentiv som bidrar til å sikre en forsvarlig håndtering. I avfallsforskriften kapittel 1 stilles det allerede krav til at returselskapene skal sørge for at underleverandører gjør det som er nødvendig for å unngå uforsvarlig håndtering, som for eksempel knusing av lysstoffrør. I revisjoner av returselskap er det gitt avvik ved funn hvor underleverandører ikke har håndtert lysstoffrør forsvarlig. Miljødirektoratet mener derfor at problemet ikke først og fremst ligger i EE-regelverket. IKT-Norge ønsker ikke unntak for EE-produkter som veier mindre enn 1 gram i 1-1 syvende ledd. Miljødirektoratet har foreslått dette unntaket for å unngå plikt til medlemskap for importører av blant annet rfid-tags som festes til andre produkter enn EE-produkter. Unntaket vil føre til mindre administrative kostnader og unødvendige pliktsubjekter til forskriften. Unntaket i direktivet, som det vises til i høringsinnspillet, er generelt for alle EE-produkter som er festet til et annet produkt som ikke er EE-produkt. Et slikt unntak vil være betydelig mer omfattende enn det foreslåtte, og vi ser ikke at det er en hensiktsmessig med et slikt unntak fra det norske i virkeområdet. Definisjoner Flere høringsinstanser har innspill om definisjoner fra rammedirektivet for avfall i 1-3. De foreslåtte definisjonene er i tråd med definisjoner i rammedirektivet. Generelt ønsker Miljødirektoratet at definisjoner av ulike begrep skal være identiske gjennom hele avfallsregelverket, og kommenterer ikke innspill om hvorvidt de foreslåtte definisjonene også bør inngå i andre regelverk. Enkelte høringsinstanser stiller spørsmål ved definisjonen av forberedelse til ombruk. Vi vil understreke at forberedelse til ombruk er en form for gjenvinning og dermed er omfattet av definisjonen for behandling. Det er kommet noen høringsinnspill på behov for ytterligere definisjoner. Miljødirektoratet ser det ikke som hensiktsmessig å definere flere begrep, som «ombruk» og «tonere». Forhandlers plikter Virke, DMF og Elektronikkbransjen etterspør standarder for kontroller av forhandlers plikter etter kapittel 1. Miljødirektoratet lager alltid et aksjonsnotat i samarbeid med Fylkesmennene i forkant av slike kontrollaksjoner. Disse notatene kan alltid forbedres og erfaringer gjort ved slike aksjoner vil bli

2 tatt med til fremtidige aksjoner. Regelverket er også så omfattende at vi normalt peker ut enkelte deler av regelverket for prioritering i den enkelte kontrollaksjon. Vi ser det derfor som mindre hensiktsmessig å lage standarddokumenter for alle slike aksjoner. Virke, DMF og Elektronikkbransjen ønsker ikke ny plikt rettet mot forhandlere med et salgsareal på over 400 m 2 for EE-produkter i 1-4. Kravet om at alle forhandlere av EE-produkter med mer enn 400 m 2 salgsareal skal ta imot all småelektronikk er krav i WEEE-direktivet. Direktivet er et minimumsdirektiv, og vi vurderer ikke at vi har adgang til å fravike fra det. Det handlingsrom vi har innenfor EØS-avtalen, er å senke arealkravet. Dersom det oppstår usikkerhet for om hva som vil legges til grunn ved beregning av salgsareal, mener Miljødirektoratet at vurderinger av dette vil være egnet i informasjonsmateriale og ikke i forskriften. Virke, DMF og Elektronikkbransjen etterspør en definisjon av småelektronikk. Miljødirektoratet mener det ikke er behov for en definisjon utover beskrivelsen i 1-3 for dette formålet. Vi har samtidig foreslått en endring av teksten for å gi en bedre beskrivelse av produkter som vil være omfattet av kravet. Vi ser ikke for oss at avgrensning av hvilke produkter som er omfattet eller ikke vil bli satt på spissen i praksis. Avfall Norge har foreslått at forhandlere skal ha plikt til å henvise forbruker til nærmeste mottaksanlegg for farlig avfall i de tilfeller forbruker ønsker å levere knuste lyskilder som inneholder kvikksølv. Miljødirektoratet mener det er ikke er realistisk at alle ansatte hos alle forhandlere skal ha slik kunnskap, og ser det ikke som hensiktsmessig å foreslå en slik plikt. Krav til netthandlere om retur av småelektronikk Det har kommet noen mindre innspill til forslag om at netthandlere skal ha plikt til å tilby vederlagsfri returtjeneste for småelektronikk i 1-4. Enkelte høringsinstanser mente at forslaget vil kunne føre til unødig bruk av emballasje og at publikum neppe vil ta i bruk denne løsningen så lenge de kan levere inn i butikk. Miljødirektoratet ser på forslaget som et nødvendig supplement til levering i butikk og tror at det vil bli benyttet av en del. Det er også et viktig bidrag for å bidra til likere konkurranseforhold mellom fysiske- og nettbaserte forhandlere. Plikt til oppbevaring for forhandler og kommune Som påpekt av flere høringsinstanser, er det gjort en skrivefeil i 1-5 og 1-8 under plikter til forhandler og kommunen, slik at det ser ut som om krav knyttet til tyveri av EE-avfall er ulikt for disse aktørene. Miljødirektoratet har rettet kravet i begge paragrafene slik at det nå fremgår at forhandler og kommune har plikt til å gjennomføre tiltak for å forhindre tyveri. Hva som er tilstrekkelig tiltak for å hindre tyveri vil variere, og en viktig vurdering vil blant annet være om avfallet har en positiv verdi og dermed er utsatt for tyveri og om området hvor EE-avfallet oppbevares er særlig utsatt for tyveri. Normalt vil det være rimelig å forvente et gjerde med låst port, eller låst container/lager. Dette vil ikke være en garanti mot tyveri, men vil bidra til å forhindre tyveri. Miljødirektoratet foreslår ikke å stille krav om plikt til å lagre avfall på plasser med tett dekke og nødvendig tak eller annet klimavern for forhandler og kommuner, som foreslått av Norsk Industri. Vi vurderer det som tilstrekkelig å stille en plikt til å sørge forsvarlig oppbevaring.

3 Kommunens plikt til å unngå skjemmende oppbevaring Avfall Norge spilte inn at krav om at EE-avfall ikke skal oppbevares skjemmende ikke bør stå i forskriften 1-8, men være en del av tillatelsen fra fylkesmannen. Miljødirektoratet mener det er viktig at kravene til oppbevaring er lett tilgjengelige for kommuner, på lik linje som det er for forhandlere. Vi har forslått noen egne små endringer av teksten, uten realitetsmessige endinger. Godkjenning av returselskap Miljødirektoratet har sett behov for å gjøre mindre endringer i 1-13 om krav til godkjenning av returselskap og ønsker å klargjøre i hvilke tilfeller direktoratet kan trekke en godkjenning for returselskap. Det fremgår nå klarere at for å trekke godkjenning må det være gjentatte eller omfattende brudd på kapittel 1 i forskriften med vedlegg. Returselskaps plikt til likebehandling Miljødirektoratet er enig med returselskapene at det ikke er nødvendig å forskriftsregulere et fungerende marked. Miljødirektoratet ønsker ikke å regulere alle forhold til returordningen, som i dette tilfelle medlemskap. I stedet ser vi det som hensiktsmessig med mest mulig konkurranse på dette området. Per i dag får alle produsenter tilbud om å være medlem i returselskap. Vi har derfor strøket krav til hvordan medlemskap skal utformes i vårt forslag til 1-13 a. Henteplikt og eierskap til EE-avfall Avfall Norge ønsker at utrykket urimelig lang tid i 1-14 siste ledd skal defineres. De viser til at enkelte kommuner vil ha behov for hyppigere henting enn andre. Miljødirektoratet mener nettopp forskjellene mellom kommunene gjør at det vil være uheldig å definere dette konkret og viser til at det er nødvendig å bruke skjønn her. Hente- og mottaksplikt for returselskapene Returselskapene har ønsket tekst i 1-14 som sier at returselskap ikke har plikt til å motta mer enn sin innsamlingsforpliktelse. Miljødirektoratet viser til at innsamlingsforpliktelsen nettopp er den mengden returselskapet har plikt til å ta imot. Samtidig er ikke innsamlingsforpliktelsen kjent før etter at en innsamlingsperiode er avsluttet, slik at det vil være opp til returselskapet å vurdere om det er sannsynlig at forpliktelsen er nådd. Returselskapene har hatt konkrete innspill til 1-14 om nødhenting, hvor de ber om at nødhenting pålegges returselskap som ikke kan dokumentere å ha oppfylt sin forpliktelse til å hente avfall i det aktuelle området. Miljødirektoratet støtter ikke forslaget, da det ikke alltid vil være tid til å gjennomføre en tidkrevende innhenting av ny dokumentasjon. Ved en eventuell hentestopp vil Miljødirektoratet vurdere hvilke dokumentasjon som er raskt tilgjengelig og også historikken for innsamling og tidligere oppnåelse av innsamlingsforpliktelsen for de ulike returselskapene, Avfallsregnskap for returselskap Det har kommet enkelte innspill om at krav om avfallsregnskap og rapportering for returselskap i 1-18 b og 1-19 skal omfatte fordeling av innsamlet mengde på forhandler, kommunalt mottak og andre innsamlingspunkt innen den enkelte kommune. Krav om at avfallsregnskap og rapportering

4 skal vise innsamlet EE-avfall fordelt på kommunalt mottak, forhandler og andre innsamlingspunkt kommer som en følge av krav i WEEE-direktivet og Miljødirektoratet kan derfor ikke endre dette kravet. Virke, DMF og Elektronikkbransjen er bekymret for krav til avfallsregnskap i hele verdikjeden. Vi viser til at krav til avfallsregnskap er stilt til returselskapene og ikke til forhandler eller kommune, og vil dermed ikke innebære en økt byrde for verken forhandler eller kommune. Elsirk har kommentert at Miljødirektoratets forslag til forskrift snur dagens praksis for dokumentasjon av behandlede mengder EE-avfall ved kjøp og salg mellom returselskapene. Miljødirektoratet viser til at plikten til å dokumentere behandlingen av EE-avfallet etter 1-14 første ledd bokstav e vil ligge på det returselskapet som sørger for behandling ved sine kontraktører. Dette er i tråd med dagens praksis og fremgår også av 1-18 b. Miljødirektoratet foreslår å endre kravet til oppbevaring av dokumentasjon fra 10 til 5 år. Dette er i tråd med nye endringer i regnskapsloven. Denne endringen gjelder også for krav til oppbevaring av dokumentasjon for behandlere. Norsk industri ønsker en ordning hvor informasjon om nedstrøms behandlingsløsninger skal kunne gis til en nøytral tredjepart, i stedet for til returselskap, som kan oppfattes som konkurrenter. Miljødirektoratet ser det som grunnleggende viktig at returselskapene skal ha en mulighet for å kontrollere at EE-avfallet har fått en forsvarlig behandling, jf og 1-18 a. Det er også krav i WEEE-direktivet til at returselskap skal ha regnskap over avfallsstrømmen, inn og ut av alle behandlingsanlegg. Dette gjør at en løsning med nøytral tredjepart ikke vil være tilstrekkelig. Krav til rapportering for returselskap Vi har tatt inn returselskapenes forslag til konkretisering av hva rapportering om koordinering skal inneholde i 1-19 femte ledd. Flere aktører ba om konkretisering av hva som menes med salgsmetode i Miljødirektoratet foreslår å slette krav om rapportering av salgsmetode, da det ikke er nødvendig at returselskapene rapporter på dette til EE-registeret. Tallgrunnlag til EE-registeret og data fra Toll- og avgiftsdirektoratet Returselskapene ber om at EE-registeret innhenter tolldata fra SSB, og ikke TAD som i dag. Vi ser at det kan være behov for å se nærmere på kvaliteten på tolldata som brukes av returselskap og av EEregisteret. Sammenligninger som tidligere er gjennomført av EE-registeret har vist at forskjellene mellom data fra TAD og SSB ikke er så store. Returselskapene har også tatt opp behovet for å oppdatere reduksjonsfaktorene som brukes av EEregisteret. Miljødirektoratet er positive til samarbeid med returselskapene om nye reduksjonsfaktorer, men vil ikke forskriftsfeste slike faktorer. I stedet ser vi for oss et arbeid med oppdatering av reduksjonsfaktorer i etterkant av at ny forskrift er på plass. Miljødirektoratet er også positive til å utvide muligheten for hvilke TAD-data som kan rettes i EE-registeret, et behov som også er spilt inn av returselskapene. I forslaget som ble sendt på høring er det åpnet for at data om produsenter, inkludert deres import og eksport, kan rettes. Vi ser det som naturlig at vi i denne

5 prosessen også vurderer flere muligheter for retting av data. Dette innebærer ingen endring av avfallsforskriften kapittel 1. Returselskaps informasjonsplikt Miljødirektoratet har fjernet referanse til produsentenes plikter etter produktforskriften 2a-9 i 1-20, etter innspill fra returselskapene, da den er overflødig. Vi har også fjernet returselskapenes plikt til å innhente informasjon fra behandlingsanleggene for å fasilitere ombruk, da vi ikke ser at dette er en rolle det er hensiktsmessig at returselskapene har. LOOP foreslår at returselskapene skal ha en plikt til å informere butikkansatte. Miljødirektoratet ser det som hensiktsmessig at en slik plikt ligger på forhandler, som tidligere. Miljødirektoratet foreslår å endre begrepet «miljøgifter» til «farlige stoffer» i 1-20 første ledd, i tråd med innspill fra Norsk Industri. Krav til behandling Plikt til forsvarlig behandling Returselskapene har bedt om at overskriften i 1-22 blir identisk med 1-18, som også omhandler krav til forsvarlig behandling. Miljødirektoratet endrer ikke overskriften i 1-22, da kravene her også omfatter behandlere, men ikke innsamlere og transportører. Mottak inngår under begrepet behandling, og det er derfor ikke nødvendig å inkludere dette i overskriften. Returselskapene foreslår endret tekst angående tett dekke, nødvendig tak og klimavern i 1-22 første ledd. I tråd med ønsket om å være teknologinøytral, foreslår vi ikke å definere tett dekke i forskriften. Vi viser likevel til at vi andre sammenhenger har vært tydelige på at asfalt ikke er tett dekke og at Fylkesmannen er kjent med dette. Når det gjelder krav om nødvendig klimavern, så ligger det i ordet nødvendig en forventning om at behandlingsanleggene foretar en risikovurdering for å kunne ta et faglig valg om klimavern. I dette ligger det også at klimavern ikke alltid vil være nødvendig. Vi ser det heller ikke som ønskelig å gjøre dette regelverket mer detaljert og komplisert enn nødvendig. DNV spør om utrykket «urimelig byrdefullt» i 1-18 b siste ledd, og hvordan dette skal tolkes. Miljødirektoratet mener at dersom det ikke er urimelig byrdefullt for ett anlegg å bruke reelle vektmengder, så kan det ikke være det for andre anlegg heller. ERP Norway har foreslått et krav om måling av miljøsaneringseffektivitet. Miljødirektoratet synes forslaget er spennende og er positive til å vurdere krav på dette i fremtiden. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å foreslå et slikt krav nå. Forberedelse til ombruk og ombruk Returselskapene har spilt inn at også forhandlere og kommuner bør få krav til å tilrettelegge for forberedelse til ombruk, i tillegg til returselskap og behandlere. Miljødirektoratet ser at enkelte kommuner og forhandlere kunne ha tilrettelagt for forberedelse til ombruk, men vi mener at et slikt krav ikke er egnet som et generelt krav i forskriften. Vi har vanskelig for å se at små forhandlere kan pålegges å tilrettelegge for forberedelse til ombruk. Avfallsbesitter har uansett et krav om å oppbevare EE-avfall slik at muligheten for forberedelse til ombruk ikke reduseres. Vi vurderer det som tilstrekkelig og så langt vi kan gå.

6 Norsk Industri ønsker ikke konkrete krav til behandlere om at forberedelse til ombruk skal prioriteres foran materialgjenvinning. Miljødirektoratet beholder krav om å prioritere forberedelse til ombruk for både returselskap og behandlere. Vi vurderer at det er mer i tråd med intensjonene bak direktivet, som legger avfallshierarkiet til grunn, og dette kravet er ikke gjennomført eller omtalt andre steder i regelverket. Krav til behandling for behandlere Elretur har foreslått at avfallsbesitter, som leverer EE-avfall direkte til behandlingsanlegg uten at et returselskap er involvert, bør pålegges et utvidet ansvar til å føre kontroll med behandlingsanleggenes tillatelser. Dette er ikke nødvendig, da denne plikten allerede følger av forurensningsloven 32. Elretur har kommentert at behandlingsanlegg bør ha like krav som returselskap; både krav til innsamling, transport, mottak og behandling, samt sertifisering og revisorkontroll. Miljødirektoratet ser ikke at krav til innsamling er relevant for behandlingsanlegg. Innsamlingskrav er stilt til returselskap fordi de er etablert for å ivareta det avfallet, som av økonomiske og andre grunner, ellers ikke ville ha fått en behandling. Vi ser det ikke som relevant å stille krav til innsamling av EEavfall for behandlingsanlegg utenfor retursystemet. Disse behandlingsanleggene har ingen plikter til å samle inn avfall, men i den grad de gjør det får de samme krav som returselskapene til transport, mottak og behandling. Innsamling av EE-avfall fra disse behandlingsanleggene påvirker heller ikke returselskapenes innsamlingsforpliktelse. Videre mener Miljødirektoratet at en sertifiseringsordning for behandlere ikke er nødvendig, så lenge de allerede er gjenstand for jevnlige tilsyn av Fylkesmannen. Til slutt ser vi ikke at revisorkontroll tilsvarende det returselskapene pålegges er relevant, så lenge denne revisorkontrollen omhandler innsamlingsregnskap. Avfallsregnskap og rapportering for behandlere Returselskapene foreslår at rapporteringen også for behandlere skal gjøres til EE-registeret. Miljødirektoratet ser det som mest hensiktsmessig å bruke allerede etablerte rapporteringssystemer for behandlere, og vi endre derfor ikke vårt forslag. Med vårt forslag til rapportering vil kvalitetssikring av innrapporterte data gjøres av Miljødirektoratet i samarbeid med EE-registeret i forbindelse med sammenstilling av nasjonale data. Flere høringsinstanser har spilt inn at kravene til regnskap og rapportering for returselskap og behandlere er ulike. Miljødirektoratet vil kommentere at dette ikke er tilsiktet, men vi har gått gjennom teksten for å sørge for at det ikke skal være større, ubegrunnede forskjeller. Det vil likevel være situasjoner hvor det er grunnlag for å ha forskjellige krav til behandlere og returselskap. For eksempel knyttet til at behandlere kommer inn i materialkjeden senere enn returselskap. Registrering og rapportering for produsenter og representanter Miljødirektoratet har erfart at det kan være utfordrende for returselskapene å få inn data om norsk produksjon fra sine medlemmer, slik at dette kan rapporteres videre til EE-registeret. Vi foreslår derfor et lite tillegg i plikt til produsenter i 1-11 b om å rapportere innenlandsk produksjon. I tillegg til at det da kan bli enklere for returselskapene å skaffe til veie nødvendige data fra sine medlemmer, vil miljømyndighetene også enklere kunne følge opp norske produsenter som ikke ivaretar denne plikten.

7 Oppgaver til EE-registeret Avfall Norge og Oslo kommune ønsker at EE-registeret skal gi data til de parter som ønsker dette. Dette vil for eksempel kunne være data fra den enkelte kommune. Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at alle data som ikke er unntatt offentlighet, fordi de er konkurransesensitive, er tilgjengelig per i dag og kan fås på ee-registeret.no. EE-registeret kan også gi en del andre data, men sammenstiller ikke rapporter utover det som myndighetene har behov for. Vi minner om at EEregisteret er finansiert av returselskapene og at oppgavene dermed også er avgrenset. Forhold til avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Returselskapene har foreslått en endring i 1-26 slik at forhandlere og kommuner som ikke behandler, blir fritatt fra krav om tillatelse. Implisitt vil da kommuner som behandler avfall trenge en tillatelse etter forurensningsloven. Dette reguleres i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, og vi ser det ikke hensiktsmessig å regulere dette i EE-regelverket. Vi har forkortet og justert teksten i paragrafen noe, uten at dette medfører noen reell endring. Tilsyn Miljødirektoratet vil ikke ta inn Elretur sitt forslag om tekst i 1-27 som beskriver når kommune og forhandler blir tilsynsobjekt for Fylkesmannen. Dette er regulert i forurensningsloven. Avvikshåndtering ved sertifisering Returselskapene ber om lengre lukketid for avvik klasse 3, jf. vedlegg 2 del B. Avvik klasse 3 er laget for at avviket skal kunne lukkes i inneværende innsamlingsperiode. Dersom det hadde vært en generell adgang til å lukke avviket i neste innsamlingsperiode, ville dette gitt insentiver til underinnsamling på regionnivå. Ved avvik etter 1. oktober gis det likevel anledning til å lukke avvik i neste innsamlingsperiode, fordi det da vil være svært lite tid til å rette opp i inneværende periode. Returselskapene har tilgang på de samme tall som sertifiseringsorganene på innsamling i forhold til krav i punkt 2.05 i vedlegg 2 del C, som er det relevante sertifiseringspunkt for klasse 3 avvik. Miljødirektoratet mener det derfor burde være mulig å følge med på sin egen innsamling i regionene jevnt gjennom året for returselskapene, og på den måten sikre etterlevelse av krav i punkt Sertifiseringsperiode DNV har spilt inn at Miljødirektoratets forslag om at sertifiseringsperioden skal være tre og et halvt år ikke er i tråd med andre sertifiseringsperioder og foreslår endring av forslaget. Miljødirektoratet vurderer at de negative konsekvensene ved vårt forslag er større enn fordelene, og vi trekker derfor dette forslaget. Radioaktivt avfall Miljødirektoratet har på bakgrunn av innspill fra Statens strålevern inkludert henvisninger til avfallsforskriften kapittel 16 om radioaktivt avfall i 1-3, 1-22, 1-26 og punkt 6.15 i vedlegg 2 del C. Generelle krav til produsentansvarsordningen og avfallsforskriften kapittel 1 Oslo kommune ber om at også forslag i EUs første pakke for sirkulær økonomi til krav til produsentansvarsordninger tas inn i forslaget til endringer i avfallsforskriften kapittel 1. Miljødirektoratet foreslår kun å ta inn i norsk regelverk innholdet i EUs vedtatte direktiv (WEEE2). Vi

8 er kjent med at det kommer nye endringer til dette direktivet, men ser det ikke som aktuelt å foreslå å ta inn endringer som fortsatt ikke er vedtatt i EU eller tatt inn i EØS-avtalen. Avfall Norge savner tiltak for å forenkle forskriften. Miljødirektoratet har også sett behov for forenkling av forskriften, og har gjort endringer som bidrar til dette der det har vært mulig. Oslo kommune ønsker at generert mengde EE-avfall skal beregnes og at det settes mål om innsamling i forskriften. Miljødirektoratet viser til at EU er i ferd med å utvikle metode for å beregne generert mengde EE-avfall som skal brukes av alle land fra Det vil være opp til det enkelte land om en ønsker å måle oppnåelse av innsamlingsmål mot varetilførsel for EE-produkter de siste tre årene eller mot estimert generert mengde EE-avfall. Gitt at Norge velger sistnevnte, vil det være med utgangspunkt i metoden som er utviklet i EU. Norske myndigheter har enda ikke avgjort om vi ønsker å beregne innsamlingsmål målt opp mot generert mengde. Dette er uansett ikke noe som er relevant for den pågående endringen av forskriften.

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall

Endelig forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Endelig forslag til

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Dato: 16.03.2017 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Håkon Jentoft Arkivkode: 14/00896-4 Org.enhet: Stab

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Forslag til fastsettelse av nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 02.05.2017 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11510 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til fastsettelse av nytt

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall.

Høringsuttalelse miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall

Svar på høring - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall Mottaker Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM Norge Deres ref.: 2013/4639 Vår ref.: 2014/0478-2 Saksbehandlere: Saksansvarlig: Kjell J. Sunnevåg/Even Tukun Ingrid Kjellstad Gullaksen

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli

Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa. Produsentansvarsdagen, , Christoffer Back Vestli Nye rammebetingelser for produsentansvar i Norge og Europa Produsentansvarsdagen, 27.10.2017, Christoffer Back Vestli Dagens tema Nytt fra EU Forhandlinger om produsentansvar EUs plaststrategi Nytt kapittel

Detaljer

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Grønt Punkt Norge AS -Kommunesamling 2016 Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Grønt Punkt Norge Program i dag Onsdag 30. november Kl 1200: Lunsj, Radisson Blu, Værnes for de som ønsker Kl

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.06.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Ole Thomas Thommesen

Detaljer

Kari Aa, Miljødirektoratet

Kari Aa, Miljødirektoratet Forberedelse på fremtiden: De 5 viktigste utviklingstrekkene i det rammeverket EU og nordiske myndigheter nå er i ferd med å legge for de som skaper og håndterer farlig avfall Kari Aa, Miljødirektoratet

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse

i På delegert myndighet avgir byråden følgende høringsuttalelse Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådens sak Byrådens sak nr.: 2/2016 Vår ref. (saksnr.): 201502865-16 Vedtaksdato: 03.03.20] 6 Arkivkode: 014 BYRÅDENS SAK NR: 2/2016 - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo

Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo Foreslåtte endringer av avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Miljøforum, Oslo 24.09.2013 Ingebjørg Svindland, senioringeniør i Miljødirektoratet Hva skal jeg si noe om? Hva handler forskriftsendringen

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall

Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Høringsnotat og konsekvensutredning for nytt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall Innhold 1. Om forslaget til forskrift... 2 2. Produsentansvar for emballasje i Norge... 2 2.1 Returselskapenes

Detaljer

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Vår ref.: 2013/9922 Arkivnr.: 461.3 Dato: 28.10.2013 Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Industri AS avd Stavanger Dato for inspeksjonen: 24.9.2013 Rapportnummer: 2013.048.I.FMRO Saksnr.: 2013/9922 Kontaktpersoner

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT GEMINOR AS Oslo, 29. oktober 2015 Helganesvegen 41 4262 Avaldsnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tone Ingulstad 2015/10544 Saksbehandler: Britt Endre Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT GRØNT PUNKT NORGE AS Oslo, 19. mai 2017 Karenslyst Alle 9 A 0278 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Morten Hjorth-Johansen 2017/3580 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016

Farlig avfall. Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Farlig avfall Hege Rooth Olbergsveen, seksjon for avfall og gjenvinning Farlig avfallskonferansen 2016 Nasjonalt mål farlig avfall Nasjonalt mål: Utslipp av helse- og miljøfarlige stoff skal stanses Indikator:

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015 INSPEKSJONSRAPPORT RAGN SELLS AS AVD ADMINISTRASJON Oslo, 26. april 2016 Postboks 49 2001 Lillestrøm Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Magnus Bjerker 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning

Detaljer

Notat som utdyper de foreslåtte endringene

Notat som utdyper de foreslåtte endringene Notat som utdyper de foreslåtte endringene Miljødirektoratet ser behov for en del endringer og presiseringer i avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å oppnå en bedre og mer effektiv regulering.

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Avfall Norge 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 9-8. Avfallssortering. Kravet om at minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skanska mobilt asfaltverk i Hjera Grustak Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus SKANSKA ASFALT AS ASFALTFABRIKK MOBIL, Postboks 789 Sentrum 0106 Oslo Deres ref.: Bjørn Trana - QSHA-sjef Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Guro Holte Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1.

Følgeskriv - Høring av endring av forurensningsforskriften kapittel 20 følger saken som vedlegg 1. Byrådssak 1376 /13 Høring. Endring av forurensningsforskriften kapittel 20. Implementering av direktiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester i norsk rett. PEVI ESARK-03-201301526-177

Detaljer

Tilsyn og planer fremover. 7. mai 2015

Tilsyn og planer fremover. 7. mai 2015 Tilsyn og planer fremover 7. mai 2015 Plan for presentasjon Tilsynsplaner relatert til avfall i 2015 Tilsyn hos avfallsprodusenter Kontroll av grensekryssende transport av avfall Avfallsmeglere Prioriterte

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Avfallsstatistikker, rapportering, kodeverk.

Avfallsstatistikker, rapportering, kodeverk. Avfallsstatistikker, rapportering, kodeverk. Miljøforum 24. september 2013 Gunnar Grini, Norsk Industri Avfall og gjenvinning i industrien Industrien var den kilden som hadde desidert mest avfall i 1995,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus FOLLO TRUCKUTLEIE AS Oslo, 29.08.2017 Tomterveien 41 1408 Kråkstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Prytz 2017/27314 Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RENOVASJONSETATEN OSLO KOMMUNE, MOTTAK AV FARLIG AVFALL FOR NÆRINGSDRIVENDE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 979 594 844 0301.1148.01 2013.316.I.FMOA

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallstransport ved Svinesund INSPEKSJONSRAPPORT STENA RECYCLING AS AVD FROGNER Oslo, 6. juni 2014 Tretjerndalsvegen 70 2016 Frogner Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ellen Bergland 2013/38 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri Vår dato: 03.11.2010 Vår referanse: 2010/2771 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Nilsen bilhuggeri v/ Ole Nilsen Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA)

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Farlig avfallskonferansen 2017 Værmelding v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no To sannheter 1. «worst case» scenarioet (i et bransjeperspektiv)

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad INSPEKSJONSRAPPORT HRS METALLCO AS Oslo, 31. mai 2016 Skavdalsveien 6 9409 Harstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Skog 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune

Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Rapport etter tilsyn hos Børstad Transport AS i Stjørdal kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Børstad Transport AS Sutterøygata 14 7502 Stjørdal 971 964 057 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Downstream, avfallstrading

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Downstream, avfallstrading INSPEKSJONSRAPPORT NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS Oslo, 30. oktober 2015 Lysaker torg 35 1366 Lysaker Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cecilie Skauge 2015/10544 Saksbehandler: Brian Wennberg

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall MILJØVERNDEPARTEMENTET P.B. 8013 DEP 0030 OSLO Sendes som e-post til postmottak@md.dep.no Deres ref.: 200803891 Vår ref.: RHAF Bergen 14. august 2009 Høringsvar fra Helse Bergen HF Miljøregelverk for radioaktive

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714)

Høringsuttalelse endringer i forurensningsloven og svalbardmiljøloven (2013/1714) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer