Årsrapport TA-2258/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport TA-2258/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006 TA-2258/2007

2 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10 og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. I løpet av 2006 har EE-registeret hentet inn data om bl.a. innsamlede og behandlede mengder EE-avfall fra returselskapene. Det er også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter. Basert på disse dataene har EE-registeret sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten. I oktober 2006 begynte EE-registeret arbeidet med å identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i returselskap de såkalte gratispassasjerene. I løpet av perioden oktober til desember 2006 ble det sendt ut ca brev til gratispassasjerer. I løpet av samme periode ble det registrert i underkant av 200 innmeldinger i returselskapene. EE-registeret fortsetter sin oppfølging av gratispassasjerer i EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Årsrapporten er skrevet av Norsas AS. SFT, Oslo, mai 2007 Hilde Terese Hamre Direktør i lokalmiljøavdelingen 2

3 Innhold 1 EE-REGISTERETS AKTIVITETER I BAKGRUNN UTVIKLING AV EE-REGISTERET 1. HALVÅR Utvikling av database og administrasjonsmodul Utvikling websider Utarbeidelse av rapporteringsrutiner Annet utviklingsarbeid DRIFTSFASE 2. HALVÅR Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Oppfølging gratispassasjerer Informasjon Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse INNSAMLING OG BEHANDLING AV EE-AVFALL INNRAPPORTERTE MENGDER INNSAMLET EE-AVFALL INNSAMLINGSFORPLIKTELSER INNRAPPORTERTE MENGDER BEHANDLET EE-AVFALL INNRAPPORTERTE MENGDER BEHANDLET EE-AVFALL ETTER BEHANDLINGSLAND INNRAPPORTERTE MENGDER EE-PRODUKTER TIL OMBRUK GRATISPASSASJERER. OMFANG OG EE-REGISTERETS OPPFØLGING OMFANG AV GRATISPASSASJERER EE-REGISTERETS OPPFØLGING AV GRATISPASSASJERER Metodikk ved oppfølging gratispassasjerer Oppfølgingen i Utvikling i varetilførselstall VIDERE ARBEID OPPFØLGING AV GRATISPASSASJERER DRIFT OG VIDEREUTVIKLING AV EE-REGISTERET GENERELT INFORMASJONSARBEID OM DRIFTEN AV EE-REGISTERET VEDLEGG

4 1 EE-registerets aktiviteter i Bakgrunn 1. juli 2006 ble det nye kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) iverksatt. Endringene i avfallsforskriftens kapittel 1 er en del av implementeringen av Europaparlamentets og Rådets direktiv om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEEdirektivet) i norsk lovverk. Et av kravene i WEEE-direktivet er at det skal opprettes et produsentregister for elektriske og elektroniske produkter. Opprettelsen av EE-registeret er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 1. Statens forurensningstilsyn (SFT) satte ut anbud på etablering og drift av EE-registeret i mai SFT valgte i november 2005 Norsas Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning AS som samarbeidspartner i dette arbeidet. EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Avfallsforskriften legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter. Produsentene er pålagt å være organisert i kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. EE-registeret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene. EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EEprodukter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem Utvikling av EE-registeret 1. halvår 2006 Arbeidet med å opprette EE-registeret startet i januar 2006 og pågikk frem til 1. juli Tiden ble brukt til å bygge opp databasen, administrasjonsmodulen, rapporteringsrutiner med mer. Det var en stor oppgave som skulle løses på kort tid. Oppbygningsfasen var derfor en svært hektisk periode. Under gjennomgås en del av de viktigste oppgavene som ble gjennomført i løpet av oppbygningsfasen Utvikling av database og administrasjonsmodul Den største jobben i 1. halvår 2006 var å utvikle databasen samt å utvikle et hensiktsmessig administrasjonsverktøy. En stor del av funksjonskravene var beskrevet i konkurransegrunnlaget fra SFT. Disse kravene ble innarbeidet i løsningene. I tillegg ble en rekke andre funksjonskrav definert og implementert underveis i arbeidet med å utvikle databasen og administrasjonsverktøyet. EE-registerets administrasjonsverktøy er en webbasert modul. Modulen er utviklet for å kunne løse de oppgaver EE-registeret er satt til å gjøre på en mest mulig hensiktsmessig måte. Noe av det viktigste innholdet i administrasjonsmodulen er: 4

5 Oversikt over alle produsenter av EE-produkter Oversikt over alle medlemmer i returselskap Mulighet til å hente frem oversikter over produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10 (gratispassasjerer) etter: o Total varetilførsel av EE-produkter til det norske markedet i tonn. o Beregnet vinning/besparelse på å stå utenfor returselskap (i kroner). o Varetilførsel/besparelse innen hver enkelt produktgruppe. o Søk på navn, organisasjonsnummer, vekt over x tonn, vinning over x tonn. o Produsenter som har meldt seg ut av returselskap. o Status i EE-registerets saksbehandling (produsenter som er vurdert, produsenter som er tilskrevet av EE-registeret osv) Kobling mot Enhetsregisteret for å hente informasjon derfra. Mulighet til å hente frem detaljer knyttet til hver enkelt produsents import, eksport og produksjon. Mulighet til å hente frem detaljer knyttet til hvert enkelt produsents medlemskap i returselskap (eller mangel på medlemskap) Journal og arkiv. All innkommende og utgående kommunikasjon på e-post, telefon, brev etc. blir journalført og arkivert i databasen. Generering av rapporter om: o Varetilførsel av EE-produkter til det norske markedet. o Eksport av EE-produkter. o Gratispassasjerer. o Innsamlet EE-avfall. o Behandlet EE-avfall. o Innsamlingsforpliktelser. Dvs. mengde EE-avfall hvert returselskap er forpliktet til å samle inn. Beregnes ut fra returselskapets andel av varetilførsel. o Ombruk. o Gjenvinningsandeler. Skjermbilde av EEregisterets administrasjonsmodul: Liste over gratispassasjerer. 5

6 1.2.2 Utvikling websider Spredning av informasjon er en viktig del av EE-registerets arbeid. Det er derfor utviklet en egen hjemmeside for EE-registeret: Målgruppen for hjemmesidene er først og fremst produsenter av EE-produkter og returselskapene for EE-avfall. Det er valgt å bruke en enkel struktur på sidene og hovedfokus er å forklare hvilke plikter produsenter av EE-produkter og returselskapene har. Nyheter fra EE-registeret samt offentlig tilgjengelige rapporter publiseres på hjemmesidene. I tillegg finner man rutiner tilknyttet de ulike rapporteringene, informasjon på engelsk, linker til lovverket, informasjon om returselskapene med mer på sidene. Oppdatering av websidene skjer ved hjelp av et webbasert redigeringsverktøy. Skjermbilde av EE-registerets hjemmesider Utarbeidelse av rapporteringsrutiner Å få på plass rutiner for rapportering av data var en viktig del av arbeidet i oppbygningsfasen. Det har blitt utarbeidet rutiner og formater for innrapportering av: Returselskapenes medlemslister Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter Mengder innsamlet EE-avfall (fordelt på produktgrupper, kommuner, fylker og kilder) Behandlet EE-avfall (fordelt på produktgrupper, behandlingsmåte og behandlingsland) Ombruk av EE-produkter 6

7 Både arbeidet med å definere innholdet i rapporteringene og definere format på rapporteringene var omfattende. Det måtte i arbeidet tas hensyn til kravene i avfallsforskriften, kravene i konkurransegrunnlaget fra SFT, kravene til rapportene som skal genereres samt returselskapenes muligheter til å avgi de data som etterspørres. EE-registeret har utarbeidet en kortfattet oversikt over hvilke data som returselskapene skal rapportere til EE-registeret (en dataimportspesifikasjon) og et notat som inneholder en mer detaljert gjennomgang av de ulike rapporteringene. Disse dokumentene ble laget i flere utkast som bl.a. returselskapene fikk mulighet til å kommentere. I tillegg til rapporteringene fra returselskapene er det utarbeidet rutiner knyttet til EEregisteret innhenting av data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Hvert kvartal hentes det inn oversikter over importerte og eksporterte EE-produkter, fordelt på varenummer, importør/eksportør, adresse, antall, verdi, vekt samt mottagerland (ved eksport) Annet utviklingsarbeid Av annet utviklingsarbeid i 1. halvår 2006 kan følgende nevnes: Det er utarbeidet oversikt over hvilke varenummer i tolltariffen som brukes til innførsel av EE-produkter. Listen brukes som utgangspunkt for EE-registerets innhenting av data fra TAD og er dermed avgjørende bl.a. i forhold til å registrere gratispassasjerer, dvs. produsenter som ikke er medlemmer i returselskap. Listen ble utarbeidet med stor hjelp fra returselskapene Elretur AS og RENAS AS og er tilgjengeliggjort på EE-registerets hjemmesider. Navnet EE-registeret og logo er registrert som varemerke hos Patentstyret. Det er avklart med Datatilsynet at opprettelsen av EE-registeret ikke er konsesjonspliktig. EE-registeret har et godt samarbeid med både SFTs avfallseksjon, TAD og samtlige returselskaper. Dette har vært en stor fordel både i oppbygningsfasen og i EE-registerets driftsfase. Viktige tema som har blitt diskutert i møter med SFT, TAD og/eller returselskapene er bl.a.: Hvilke forventninger returselskapene har til EE-registeret og hvordan oppfølging av gratispassasjerer bør prioriteres. Returselskapenes forpliktelser og muligheter til å rapportere til EE-registeret. Returselskapenes systemer for beregning og innkreving av miljøgebyrer. Vurderinger av hva gratispassasjerer sparer på å ikke følge forskriftens krav om medlemskap i returselskap. Innhold, format og bruk av de rapporter EE-registeret skal lage for SFT. Utforming av brevmaler til produsenter som tilskrives av EE-registeret. Innhold og utseende på webside og andre informasjonstiltak. Innhold og tolkninger av avfallsforskriftens kapittel 1 Rutiner for bestilling av data fra TAD. 1.3 Driftsfase 2. halvår 2006 EE-registeret gikk fra en utviklingsfase og over i en driftsfase 1. juli I driftsfasen kan EE-registerets arbeidsoppgaver grovt deles i: 7

8 1. Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data. 2. Oppfølging av gratispassasjerer 3. Informasjonsoppgaver 4. Finansielle oppgaver 5. Administrasjon og prosjektledelse I avsnittene under gjennomgås noen av de oppgaver som EE-registeret har utført i sitt første driftshalvår Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data For 2006 har det vært to innrapporteringer fra returselskapene til EE-registeret. Første rapportering fra returselskapene var i august 2006 og andre rapportering var i januar 2007 (rapporteringsfrist 1. februar 2007). I tillegg har vi mottatt data fra TAD vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal. Første rapportering I den første runden med innrapporteringer fra returselskapene ble det brukt relativt mye tid på å få innhold og format i rapportene til EE-registeret riktig. Blant annet var det en del utfordringer knyttet til at innsamlet EE-avfall skulle fordeles på innsamlingskommune og til formateringen av rapportene (hvilke felt som skulle være med og hvordan de skulle formateres). Videre ble det oppdaget en del regnefeil, logiske feil (f.eks. manglende samsvar mellom kommunenummer og fylkesnummer, negative verdier) og lignende i rapporteringene fra returselskapene. Det ble derfor brukt relativt mye tid på kvalitetssikring og korrigeringer av tallene. Tall og tabeller fra EE-registeret var klare 11. september Andre rapportering I den andre runden med rapportering fra returselskapene (med frist 1. februar 2007) var det færre feil og mangler. Det ble allikevel brukt relativt mye tid på å kvalitetssikre og korrigere selv om omfanget var betydelig mindre enn ved første rapportering. Etter den andre runden med innrapportering ble det oppdaget en feil i EE-registerets utregning av varetilførsel. Feilen var at deler av eksporten fra medlemsbedriftene ikke ble trukket ifra i varetilførselsberegningene slik de skulle. Etter at denne feilen ble rettet opp foretok EEregisteret en gjennomgang av de innrapporterte tallene for innenlandsk produksjon av EEprodukter. Denne gjenomgangen viste at flere returselskap hadde misforstått hva som skulle rapporteres inn og derfor hadde rapportert inn produksjon til det norske markedet (gebyrpliktig produksjon) i stedet for total produksjon i Norge. På grunn av disse feilene ble det laget nye og korrigerte varetilførselsberegninger for 1. halvår 2006 og innsamlingsforpliktelser for 2. halvår I de oppdaterte beregningene er regnefeilen i EE-registerets database rettet opp. I de oppdaterte rapportene er også tallene for medlemmenes innenlandsk produksjon korrigert samt at rapportene er basert på mer komplette medlemsoversikter. Rapportering og oppdatering av medlemslister Den opprinnelige innrapporteringen av medlemslister skjedde i august Etter hvert som EE-registeret begynte å tilskrive gratispassasjerer viste det seg at disse medlemslistene inneholdt en del feil og mangler. Det har i en del tilfeller vært oppgitt feil 8

9 organisasjonsnummer, en del produsenter som faktisk var medlemmer var ikke inkludert i oversiktene EE-registeret fikk osv. Etter hvert som EE-registeret har sendt brev til registrerte gratispassasjerer har disse feilene blitt luket ut. Vi har inntrykk av at de fleste feil og mangler i returselskapenes medlemslister ble rettet opp innen utgangen av I driftsfasen skal returselskapene ukentlig oversende oppdaterte medlemslister såfremt det har skjedd inn- og/eller utmeldinger i medlemsmassen siden sist rapportering. Medlemslistene skal bl.a. inneholde informasjon om medlemmets organisasjonsnummer, navn, adresse, innmeldingsdato, evt. utmeldingsdato og hvilke produktgrupper medlemskapet gjelder for. Den ukentlige oppdateringen har i all hovedsak fungert godt, men det er stadig forbedringspotensial knyttet til at oppdaterte medlemslister faktisk sendes ukentlig og knyttet til korrekt innhold i medlemslistene. EE-registeret har manuelle og maskinelle rutiner for å kontrollere at innholdet i de mottatte medlemslistene er i henhold til gjeldene spesifikasjoner. Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD lager EE-registeret en rekke rapporter. Disse rapportene er: Halvårlig: Rapport om varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og returselskap. Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe. Rapport om gratispassasjerer Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap. Rapport om innsamlingsforpliktelse per produktgruppe for kollektive returselskaper. Årlig: Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land. Rapport om ombrukt av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap. Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap. Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes kapittel 2 og i egne vedlegg. De offentlig tilgjengelige rapportene er også lagt ut på EE-registerets hjemmeside: Oppfølging gratispassasjerer Den andre hovedoppgaven EE-registeret har er å identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer. EE-registerets oppfølging av gratispassasjer er en oppgave som utføres på vegne av SFT. EEregisteret kartlegger produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å melde seg inn. Videre forsyner EE-registeret SFT med oversikter over de som ikke skaffer seg medlemskap, til tross for den informasjonen som er sendt. Det er da opp til SFT å vurdere ytterligere steg ovenfor disse produsentene. Se kapittel 3 for ytterligere detaljer om EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer. 9

10 1.3.3 Informasjon Å gi informasjon er en viktig del av EE-registerets oppgaver. Informasjon blir gitt gjennom ulike informasjonskanaler som: Internett Svar på skriftlige og muntlige henvendelser Utsendelse av skriftlig informasjon Informasjon/annonser i bransjetidsskrifter og lignende Informasjon på EE-registerets hjemmesider EE-registerets hjemmesider er en viktig informasjonskanal. På hjemmesidene publiseres alle nyheter fra EE-registeret med en kort tekst på førstesiden og ytterligere detaljer på en egen side. I 2006 ble hjemmesidene videreutviklet og inneholder nå blant annet informasjon på engelsk, en oversikt over alle medlemmene i returselskapene og en oversikt over hvilke varenummer i tolltariffen som EE-registeret henter data fra TAD på. Det er også lagt ut notater som beskriver innhold og format på de data som hentes inn fra returselskapene og TAD. I tillegg publiseres alle offentlig tilgjengelige tall på hjemmesidene. Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i returselskap. Det kommer allikevel inn en del spørsmål fra andre interesserte, særlig fra utenlandske bedrifter som har planer om å selge EE-produkter på det norske markedet. Disse produsentene tar enten kontakt selv eller via konsulentselskaper som har spesialisert seg på WEEE-direktivet, for å få informasjon om det norske systemet og hvordan registreringen av produsenter foregår i Norge. Tilbakemeldinger fra tilskrevne produsenter Produsenter som tilskrives av EE-registeret tar ofte kontakt per telefon, e-post eller brev for å få svar på spørsmål vedrørende informasjonen som er sendt dem. De aller fleste produsenter er villige til å rette opp feilen og melde seg inn i returselskap. Det ser ut til at mange produsenter ikke kjenner til kravene i avfallsforskriften. Typiske spørsmål er hvorfor de må være medlem, hvor mye det koster å være medlem og hvordan de i praksis blir medlemmer i et returselskap. En del produsenter mener de ikke er omfattet av forskriftens krav Når EE-registeret får denne typen henvendelser informeres det om avfallsforskriftens krav, prinsippet om produsentansvar og at alle som tilfører EE-produkter til det norske markedet er pliktige etter forskriften (med unntak av bestemmelsene i forskriftens 1-1). EE-registeret er nøytrale og anbefaler derfor ikke det ene returselskapet foran det andre. Det informeres om hvilke produktgrupper de ulike returselskapene håndterer og om deres system for beregning og innkreving av miljøgebyrer. Videre anbefales produsentene å ta direkte kontakt med returselskapene for ytterligere informasjon. I 2006 er det journalført ca 540 inn- og utkommende telefoner, e-poster, fakser og brev til og fra EE-registeret. De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som er tilskrevet av EE-registeret. I tillegg til disse henvendelsene kommer ca brev som EEregisteret har sendt ut til produsenter som er gratispassasjerer. 10

11 Andre informasjonstiltak, skriftlige, foredrag etc. EE-registeret utarbeidet i september 2006 et utkast til felles pressemelding med SFT. Det ble også utarbeidet en oversikt over tidsskrifter innenfor EE-bransjen som kan være interesserte i å omtale EE-registeret. EE-registeret har registrert følgende oppslag som omhandler EE-registeret eller hvor EEregisteret er nevnt: Artikkel på Digi.no, april 2006 Artikkel i Kretsløpet, september 2006 Elreturs nyhetsbrev, oktober 2006 Artikkel i Fagbladet Elektronikkbransjen nr Artikkel i RENAS informasjon nr Artikkel i Dagsavisen, november 2006 Artikkel på NorskIndustri.no, desember 06 Artikkel i EBL forum, desember 2006 EE-registeret har også spredt informasjon om vårt arbeid på møter med returselskapene, på bransjemøter arrangert av SFT og på referanse-/medlemsmøter hos returselskapene Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Basert på varetilførselsberegningene har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til SFT. SFT har selv forestått faktureringen til egen konto. Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf. avfallsforskriften 1-22 h. Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport. Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper har EE-registeret i 2006 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier. Regnskap Da EE-registeret selv ikke har administrert inn- og utbetalinger for driften av registeret, og det heller ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper, er det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret Administrasjon og prosjektledelse Driften av EE-registeret krever også en del ressurser til generell administrasjon og prosjektledelse. I 2006 har det blant blitt arbeidet med: Kvalitetssikring, videreutvikling og forbedring av funksjonalitet i administrasjonsmodul Videreutvikling, drift og oppdatering av nettsider. Oppdatering av innrapporteringsrutiner 11

12 Oppdatering og vedlikehold av varenummerlister. Generelt informasjonsarbeid Informere om EE-registeret på seminarer/konferanser Utvikling av brevmaler for ulike kategorier gratispassasjerer 12

13 2 Innsamling og behandling av EE-avfall 2.1 Innrapporterte mengder innsamlet EE-avfall I 2006 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Av dette ble 48,5 prosent samlet inn i 1. halvår og 51,5 prosent samlet inn i 2. halvår. Returselskapene har anslått hvor stor andel av det innsamlede EE-avfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder. Beregningene viser at av den totale innsamlede mengden EE-avfall i 2006 var andelen fra husholdningene og andre kilder fordelt 50/50. Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap Tonn. Produktgruppe/Returselskap Elretur AS Sum alle returselskap Eurovironment AS Ragn-Sells AS RENAS AS Veolia Miljø Metall AS Alle produktgrupper , , , , , ,06 Beregnet andel fra husholdningene 50 % 85 % 36 % 21 % 4 % 63 % Beregnet andel fra andre kilder 50 % 15 % 64 % 79 % 96 % 37 % 1. Store husholdningsapparater , ,57 34, , ,30 1a. Kuldemøbler , ,80 11,07 394,00-637,23 1b. Andre store husholdningsapparater , ,77 23,16 828,01-858,07 2. Små husholdningsapparater 5 859, ,54 69,28 475, ,00 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr , , ,66 455,31-727,32 3a. Datamonitorer 6 928, , ,86 205,00-232,84 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , ,80 250,31-494,48 4. Lyd- og bildeutstyr , ,14 286,03 421,68-118,44 4a. Fjernsynsapparater 7 825, ,48 192,01 193,30-57,19 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 3 285, ,66 94,01 228,37-61,25 5. Belysningsutstyr 6 229,56-17,53 411, ,42-6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 821,19-2,87 72,12 746,20-7. Elektrisk og elektronisk verktøy ,59-19,33 891, ,18-8. Leker, fritids- og sportsutstyr 293,44 155,91 59,61 77, Medisinsk utstyr 426,30 387,41 8,88 23,01-7, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 295,75-13,64 85, , Salgsautomater 226,18 69,73 29,44 127, Kabler og ledninger ,39-34,61 141, , Elektroteknisk utstyr ,06-51,77 218, , Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 5 950,03-17,36 349, ,83 - Returselskapene har også rapportert inn hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i. Tabellen og figuren under viser at de største mengdene er samlet inn i Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland. Ser man på innsamlet mengde per innbygger er mengdene relativt jevnt fordelt. Det er samlet inn mest EE-avfall per innbygger i Sør-Trøndelag og Oppland (34,2 kilo per innbygger), mens Aust-Agder og Akershus ligger i den andre enden av skalaen med henholdsvis 22,5 og 23,4 kilo per innbygger. 13

14 Tabell 2: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke Tonn og kg per innbygger. Fylke/kommune Innsamlet EE-avfall. Tonn Innsamlet EE-avfall. Kg per innbygger. Norge ,33 28,4 Østfold 7 755,85 29,5 Akershus ,31 23,4 Oslo ,56 31,7 Hedmark 5 079,52 26,9 Oppland 6 255,17 34,2 Buskerud 7 356,86 29,7 Vestfold 6 001,65 26,8 Telemark 5 366,38 32,3 Aust-Agder 2 356,14 22,5 Vest-Agder 4 466,19 27,3 Rogaland ,04 29,6 Hordaland ,15 25,7 Sogn og Fjordane 2 664,17 25,1 Møre og Romsdal 6 724,71 27,4 Sør-Trøndelag 9 539,87 34,2 Nord-Trøndelag 3 852,23 29,8 Nordland 6 617,43 28,1 Troms 4 035,29 26,2 Finnmark Finnmárku 1 758,82 24, , , , , ,00 Tonn 8 000, , , ,00 - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku Figur1: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke Tonn. 14

15 35,0 30,0 25,0 Kg per innbygger 20,0 15,0 10,0 5,0 - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Figur2: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger. Telemark Aust-Agder Vest-Agder For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall i 2006 henvises det til EEregisterets hjemmesider: Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder innsamlet EE-avfall fra hvert returselskap, fordelt på produktgrupper, fylker og kommuner. Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku 2.2 Innsamlingsforpliktelser De ulike returselskapene skal hente og motta en andel av innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer den samlede markedsandelen for medlemmene i returselskapet. EE-registeret gjør hvert halvår beregninger over hvert enkelt returselskaps innsamlingsforpliktelse for SFT. Innsamlingsforpliktelsen beregnes som en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (halvår). Det beregnes en egen innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe og for hvert returselskap. Matematisk kan modellen som brukes ved beregning av innsamlingsforpliktelsene for hvert returselskap fremstilles som vist i boksen til under. 15

16 MODELL: BEREGNING AV INNSAMLINGSFORPLIKTELSE F r, t = Vr, t 1 A Total, t 1 V Total, t 1 for alle p F = innsamlingsforpliktelse t = tidsperiode V = varetilførsel produkter (tonn) = import + produksjon eksport A = innsamlet mengde avfall (tonn) r = returselskap p = produktgruppe jf. vedlegg 1 i forskriften Total = samlet varetilførsel eller innsamlet avfallsmengde i kollektivt finansierte returselskap, for hver kategori EE-avfall I følge EE-registerets beregninger ser det ut til at returselskapene i 2. halvår 2006 har overoppfylt sin innsamlingsforpliktelse i noen produktgrupper mens de i andre produktgrupper ikke oppfyller den beregnede innsamlingsforpliktelsen. Graden av under- og overoppfyllelse av de beregnede innsamlingsforpliktelsene varierer mellom returselskapene. I vedlegg 4 finnes oversikt over beregnede innsamlingsforpliktelser for 2. halvår 2006 og faktisk innsamlede mengder 2. halvår Vedlegget er unntatt offentlighet. 2.3 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall I 2006 ble det rapportert inn en total mengde behandlet EE-avfall på tonn. Over 80 prosent av dette gikk til materialgjenvinning, mens ca.12 prosent ble deponert. Videre gikk ca. 5,8 prosent til energigjenvinning, ca. 1,6 prosent til termisk destruksjon og 0,03 prosent til annen behandling. Materialgjenvinning 80,58 % Annen behandling 0,03 % Deponering 11,99 % Energigjenvinning Termisk destruksjon 5,77 % 1,62 % Figur 3: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte Prosent. Tabellen under viser detaljer på behandlingen av EE-avfall i

17 Tabell 3: Behandling av EE-avfall. Alle returselskap Tonn. Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruk sjon Alle produktgrupper ,51 45, , , , ,91 1. Store husholdningsapparater , , , ,47 388,33 1a. Kuldemøbler , ,72 543, ,77 322,45 1b. Andre store husholdningsapparater , ,75 556, ,70 65,88 2. Små husholdningsapparater 5 979,44-704, , ,91 116,21 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr ,43 40, , , ,45 820,48 3a. Datamonitorer 5 794,40-361,48 614, ,85 359,48 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,03 40, , , ,60 461,00 4. Lyd- og bildeutstyr ,49-857, , ,16 584,34 4a. Fjernsynsapparater 7 708,74-528,23 849, ,46 499,92 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 3 142,75-328,85 524, ,70 84,42 5. Belysningsutstyr 5 927,90-210,86 70, ,19 58,94 6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 748,74 0,41 19,66 0,39 727,70 0,58 7. Elektrisk og elektronisk verktøy ,28-851,31 257, ,05 59,75 8. Leker, fritids- og sportsutstyr 222,28-15,32 36,95 159,46 10,55 9. Medisinsk utstyr 404,53-49,89 42,55 295,99 16, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 221,40 3,92 190,54 50, ,24 20, Salgsautomater 142,01-54,95 7,86 79,14 0, Kabler og ledninger , ,40 161, ,11 3, Elektroteknisk utstyr ,88 0,06 894,09 460, ,22 21, Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 5 838,73-388,96 70, ,80 9,72 Se vedlegg 1 for detaljert oversikt over behandlede mengder EE-avfall for hvert enkelt returselskap. Se også vedlegg 3 for tabeller som viser beregnede gjenvinningsandeler for hvert returselskap. 2.4 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall etter behandlingsland Totalt ble ca. 52 prosent av EE-avfallet behandlet i Norge mens 48 prosent ble behandlet i utenfor Norge. Tabellen og figuren under viser i hvilke land behandlingen av EE-avfallet skjedde i. Tabell 4: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte og land. Alle returselskap. Sum alle produktgrupper Tonn. Totalt behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruksjon Norge ,94 17, , , , ,47 Belgia 650, ,46 - Danmark 3 832,56-12,01 12, ,83 3,72 Finland 225, ,16 0,22 116,26 Frankrike 81, ,27 - Litauen 261,00-21,00 21,00 214,00 5,00 Sverige ,33 16, , , ,84 725,01 Tsjekkia 11,88 11, Tyskland 9 568,01-109,90 206, ,77 10,00 Andre land ,42-89,60 98, ,05 63,45 1 Andre land er alle land utenfor EU/EØS området. 17

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012 Returordning for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2012 Dato: 27. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 BAKGRUNN... 5 RETURSYSTEMET... 7 1.1 Innsamling av PCB-ruter... 7 1.2 Lokale mottak

Detaljer

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2012/34 Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Rapporttittel Rapportnummer 2012/34 ISBN 978-82-8126-083-2

Detaljer

Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter

Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 5 3 RETURSYSTEMET... 6 3.1 Innsamling... 6 3.2 Behandling... 6 3.3 Sluttdisponering av

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Rapport 88/01. Evaluering av Småbåtregisteret

Rapport 88/01. Evaluering av Småbåtregisteret Rapport 88/01 Evaluering av Småbåtregisteret ECON-rapport nr. 88/01, Prosjekt nr. 35920 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-483-6 GDH/AHa/PIL, RBe, 25. november 2001 Offentlig Evaluering av Småbåtregisteret

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Kartlegging av produsentansvarsordningene

Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging av produsentansvarsordningene Kartlegging våren 2008 Plogveien 1 Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo Telefon: *22 57 48 00 E-post: post@hjellnesconsult.no www. hjellnesconsult.no Kartlegging av

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer