Årsrapport TA-2258/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport TA-2258/2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006 TA-2258/2007

2 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10 og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. I løpet av 2006 har EE-registeret hentet inn data om bl.a. innsamlede og behandlede mengder EE-avfall fra returselskapene. Det er også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter. Basert på disse dataene har EE-registeret sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten. I oktober 2006 begynte EE-registeret arbeidet med å identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i returselskap de såkalte gratispassasjerene. I løpet av perioden oktober til desember 2006 ble det sendt ut ca brev til gratispassasjerer. I løpet av samme periode ble det registrert i underkant av 200 innmeldinger i returselskapene. EE-registeret fortsetter sin oppfølging av gratispassasjerer i EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Årsrapporten er skrevet av Norsas AS. SFT, Oslo, mai 2007 Hilde Terese Hamre Direktør i lokalmiljøavdelingen 2

3 Innhold 1 EE-REGISTERETS AKTIVITETER I BAKGRUNN UTVIKLING AV EE-REGISTERET 1. HALVÅR Utvikling av database og administrasjonsmodul Utvikling websider Utarbeidelse av rapporteringsrutiner Annet utviklingsarbeid DRIFTSFASE 2. HALVÅR Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Oppfølging gratispassasjerer Informasjon Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse INNSAMLING OG BEHANDLING AV EE-AVFALL INNRAPPORTERTE MENGDER INNSAMLET EE-AVFALL INNSAMLINGSFORPLIKTELSER INNRAPPORTERTE MENGDER BEHANDLET EE-AVFALL INNRAPPORTERTE MENGDER BEHANDLET EE-AVFALL ETTER BEHANDLINGSLAND INNRAPPORTERTE MENGDER EE-PRODUKTER TIL OMBRUK GRATISPASSASJERER. OMFANG OG EE-REGISTERETS OPPFØLGING OMFANG AV GRATISPASSASJERER EE-REGISTERETS OPPFØLGING AV GRATISPASSASJERER Metodikk ved oppfølging gratispassasjerer Oppfølgingen i Utvikling i varetilførselstall VIDERE ARBEID OPPFØLGING AV GRATISPASSASJERER DRIFT OG VIDEREUTVIKLING AV EE-REGISTERET GENERELT INFORMASJONSARBEID OM DRIFTEN AV EE-REGISTERET VEDLEGG

4 1 EE-registerets aktiviteter i Bakgrunn 1. juli 2006 ble det nye kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) iverksatt. Endringene i avfallsforskriftens kapittel 1 er en del av implementeringen av Europaparlamentets og Rådets direktiv om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEEdirektivet) i norsk lovverk. Et av kravene i WEEE-direktivet er at det skal opprettes et produsentregister for elektriske og elektroniske produkter. Opprettelsen av EE-registeret er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 1. Statens forurensningstilsyn (SFT) satte ut anbud på etablering og drift av EE-registeret i mai SFT valgte i november 2005 Norsas Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning AS som samarbeidspartner i dette arbeidet. EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Avfallsforskriften legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter. Produsentene er pålagt å være organisert i kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. EE-registeret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene. EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EEprodukter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem Utvikling av EE-registeret 1. halvår 2006 Arbeidet med å opprette EE-registeret startet i januar 2006 og pågikk frem til 1. juli Tiden ble brukt til å bygge opp databasen, administrasjonsmodulen, rapporteringsrutiner med mer. Det var en stor oppgave som skulle løses på kort tid. Oppbygningsfasen var derfor en svært hektisk periode. Under gjennomgås en del av de viktigste oppgavene som ble gjennomført i løpet av oppbygningsfasen Utvikling av database og administrasjonsmodul Den største jobben i 1. halvår 2006 var å utvikle databasen samt å utvikle et hensiktsmessig administrasjonsverktøy. En stor del av funksjonskravene var beskrevet i konkurransegrunnlaget fra SFT. Disse kravene ble innarbeidet i løsningene. I tillegg ble en rekke andre funksjonskrav definert og implementert underveis i arbeidet med å utvikle databasen og administrasjonsverktøyet. EE-registerets administrasjonsverktøy er en webbasert modul. Modulen er utviklet for å kunne løse de oppgaver EE-registeret er satt til å gjøre på en mest mulig hensiktsmessig måte. Noe av det viktigste innholdet i administrasjonsmodulen er: 4

5 Oversikt over alle produsenter av EE-produkter Oversikt over alle medlemmer i returselskap Mulighet til å hente frem oversikter over produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10 (gratispassasjerer) etter: o Total varetilførsel av EE-produkter til det norske markedet i tonn. o Beregnet vinning/besparelse på å stå utenfor returselskap (i kroner). o Varetilførsel/besparelse innen hver enkelt produktgruppe. o Søk på navn, organisasjonsnummer, vekt over x tonn, vinning over x tonn. o Produsenter som har meldt seg ut av returselskap. o Status i EE-registerets saksbehandling (produsenter som er vurdert, produsenter som er tilskrevet av EE-registeret osv) Kobling mot Enhetsregisteret for å hente informasjon derfra. Mulighet til å hente frem detaljer knyttet til hver enkelt produsents import, eksport og produksjon. Mulighet til å hente frem detaljer knyttet til hvert enkelt produsents medlemskap i returselskap (eller mangel på medlemskap) Journal og arkiv. All innkommende og utgående kommunikasjon på e-post, telefon, brev etc. blir journalført og arkivert i databasen. Generering av rapporter om: o Varetilførsel av EE-produkter til det norske markedet. o Eksport av EE-produkter. o Gratispassasjerer. o Innsamlet EE-avfall. o Behandlet EE-avfall. o Innsamlingsforpliktelser. Dvs. mengde EE-avfall hvert returselskap er forpliktet til å samle inn. Beregnes ut fra returselskapets andel av varetilførsel. o Ombruk. o Gjenvinningsandeler. Skjermbilde av EEregisterets administrasjonsmodul: Liste over gratispassasjerer. 5

6 1.2.2 Utvikling websider Spredning av informasjon er en viktig del av EE-registerets arbeid. Det er derfor utviklet en egen hjemmeside for EE-registeret: Målgruppen for hjemmesidene er først og fremst produsenter av EE-produkter og returselskapene for EE-avfall. Det er valgt å bruke en enkel struktur på sidene og hovedfokus er å forklare hvilke plikter produsenter av EE-produkter og returselskapene har. Nyheter fra EE-registeret samt offentlig tilgjengelige rapporter publiseres på hjemmesidene. I tillegg finner man rutiner tilknyttet de ulike rapporteringene, informasjon på engelsk, linker til lovverket, informasjon om returselskapene med mer på sidene. Oppdatering av websidene skjer ved hjelp av et webbasert redigeringsverktøy. Skjermbilde av EE-registerets hjemmesider Utarbeidelse av rapporteringsrutiner Å få på plass rutiner for rapportering av data var en viktig del av arbeidet i oppbygningsfasen. Det har blitt utarbeidet rutiner og formater for innrapportering av: Returselskapenes medlemslister Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter Mengder innsamlet EE-avfall (fordelt på produktgrupper, kommuner, fylker og kilder) Behandlet EE-avfall (fordelt på produktgrupper, behandlingsmåte og behandlingsland) Ombruk av EE-produkter 6

7 Både arbeidet med å definere innholdet i rapporteringene og definere format på rapporteringene var omfattende. Det måtte i arbeidet tas hensyn til kravene i avfallsforskriften, kravene i konkurransegrunnlaget fra SFT, kravene til rapportene som skal genereres samt returselskapenes muligheter til å avgi de data som etterspørres. EE-registeret har utarbeidet en kortfattet oversikt over hvilke data som returselskapene skal rapportere til EE-registeret (en dataimportspesifikasjon) og et notat som inneholder en mer detaljert gjennomgang av de ulike rapporteringene. Disse dokumentene ble laget i flere utkast som bl.a. returselskapene fikk mulighet til å kommentere. I tillegg til rapporteringene fra returselskapene er det utarbeidet rutiner knyttet til EEregisteret innhenting av data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Hvert kvartal hentes det inn oversikter over importerte og eksporterte EE-produkter, fordelt på varenummer, importør/eksportør, adresse, antall, verdi, vekt samt mottagerland (ved eksport) Annet utviklingsarbeid Av annet utviklingsarbeid i 1. halvår 2006 kan følgende nevnes: Det er utarbeidet oversikt over hvilke varenummer i tolltariffen som brukes til innførsel av EE-produkter. Listen brukes som utgangspunkt for EE-registerets innhenting av data fra TAD og er dermed avgjørende bl.a. i forhold til å registrere gratispassasjerer, dvs. produsenter som ikke er medlemmer i returselskap. Listen ble utarbeidet med stor hjelp fra returselskapene Elretur AS og RENAS AS og er tilgjengeliggjort på EE-registerets hjemmesider. Navnet EE-registeret og logo er registrert som varemerke hos Patentstyret. Det er avklart med Datatilsynet at opprettelsen av EE-registeret ikke er konsesjonspliktig. EE-registeret har et godt samarbeid med både SFTs avfallseksjon, TAD og samtlige returselskaper. Dette har vært en stor fordel både i oppbygningsfasen og i EE-registerets driftsfase. Viktige tema som har blitt diskutert i møter med SFT, TAD og/eller returselskapene er bl.a.: Hvilke forventninger returselskapene har til EE-registeret og hvordan oppfølging av gratispassasjerer bør prioriteres. Returselskapenes forpliktelser og muligheter til å rapportere til EE-registeret. Returselskapenes systemer for beregning og innkreving av miljøgebyrer. Vurderinger av hva gratispassasjerer sparer på å ikke følge forskriftens krav om medlemskap i returselskap. Innhold, format og bruk av de rapporter EE-registeret skal lage for SFT. Utforming av brevmaler til produsenter som tilskrives av EE-registeret. Innhold og utseende på webside og andre informasjonstiltak. Innhold og tolkninger av avfallsforskriftens kapittel 1 Rutiner for bestilling av data fra TAD. 1.3 Driftsfase 2. halvår 2006 EE-registeret gikk fra en utviklingsfase og over i en driftsfase 1. juli I driftsfasen kan EE-registerets arbeidsoppgaver grovt deles i: 7

8 1. Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data. 2. Oppfølging av gratispassasjerer 3. Informasjonsoppgaver 4. Finansielle oppgaver 5. Administrasjon og prosjektledelse I avsnittene under gjennomgås noen av de oppgaver som EE-registeret har utført i sitt første driftshalvår Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data For 2006 har det vært to innrapporteringer fra returselskapene til EE-registeret. Første rapportering fra returselskapene var i august 2006 og andre rapportering var i januar 2007 (rapporteringsfrist 1. februar 2007). I tillegg har vi mottatt data fra TAD vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal. Første rapportering I den første runden med innrapporteringer fra returselskapene ble det brukt relativt mye tid på å få innhold og format i rapportene til EE-registeret riktig. Blant annet var det en del utfordringer knyttet til at innsamlet EE-avfall skulle fordeles på innsamlingskommune og til formateringen av rapportene (hvilke felt som skulle være med og hvordan de skulle formateres). Videre ble det oppdaget en del regnefeil, logiske feil (f.eks. manglende samsvar mellom kommunenummer og fylkesnummer, negative verdier) og lignende i rapporteringene fra returselskapene. Det ble derfor brukt relativt mye tid på kvalitetssikring og korrigeringer av tallene. Tall og tabeller fra EE-registeret var klare 11. september Andre rapportering I den andre runden med rapportering fra returselskapene (med frist 1. februar 2007) var det færre feil og mangler. Det ble allikevel brukt relativt mye tid på å kvalitetssikre og korrigere selv om omfanget var betydelig mindre enn ved første rapportering. Etter den andre runden med innrapportering ble det oppdaget en feil i EE-registerets utregning av varetilførsel. Feilen var at deler av eksporten fra medlemsbedriftene ikke ble trukket ifra i varetilførselsberegningene slik de skulle. Etter at denne feilen ble rettet opp foretok EEregisteret en gjennomgang av de innrapporterte tallene for innenlandsk produksjon av EEprodukter. Denne gjenomgangen viste at flere returselskap hadde misforstått hva som skulle rapporteres inn og derfor hadde rapportert inn produksjon til det norske markedet (gebyrpliktig produksjon) i stedet for total produksjon i Norge. På grunn av disse feilene ble det laget nye og korrigerte varetilførselsberegninger for 1. halvår 2006 og innsamlingsforpliktelser for 2. halvår I de oppdaterte beregningene er regnefeilen i EE-registerets database rettet opp. I de oppdaterte rapportene er også tallene for medlemmenes innenlandsk produksjon korrigert samt at rapportene er basert på mer komplette medlemsoversikter. Rapportering og oppdatering av medlemslister Den opprinnelige innrapporteringen av medlemslister skjedde i august Etter hvert som EE-registeret begynte å tilskrive gratispassasjerer viste det seg at disse medlemslistene inneholdt en del feil og mangler. Det har i en del tilfeller vært oppgitt feil 8

9 organisasjonsnummer, en del produsenter som faktisk var medlemmer var ikke inkludert i oversiktene EE-registeret fikk osv. Etter hvert som EE-registeret har sendt brev til registrerte gratispassasjerer har disse feilene blitt luket ut. Vi har inntrykk av at de fleste feil og mangler i returselskapenes medlemslister ble rettet opp innen utgangen av I driftsfasen skal returselskapene ukentlig oversende oppdaterte medlemslister såfremt det har skjedd inn- og/eller utmeldinger i medlemsmassen siden sist rapportering. Medlemslistene skal bl.a. inneholde informasjon om medlemmets organisasjonsnummer, navn, adresse, innmeldingsdato, evt. utmeldingsdato og hvilke produktgrupper medlemskapet gjelder for. Den ukentlige oppdateringen har i all hovedsak fungert godt, men det er stadig forbedringspotensial knyttet til at oppdaterte medlemslister faktisk sendes ukentlig og knyttet til korrekt innhold i medlemslistene. EE-registeret har manuelle og maskinelle rutiner for å kontrollere at innholdet i de mottatte medlemslistene er i henhold til gjeldene spesifikasjoner. Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD lager EE-registeret en rekke rapporter. Disse rapportene er: Halvårlig: Rapport om varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og returselskap. Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe. Rapport om gratispassasjerer Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap. Rapport om innsamlingsforpliktelse per produktgruppe for kollektive returselskaper. Årlig: Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land. Rapport om ombrukt av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap. Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap. Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes kapittel 2 og i egne vedlegg. De offentlig tilgjengelige rapportene er også lagt ut på EE-registerets hjemmeside: Oppfølging gratispassasjerer Den andre hovedoppgaven EE-registeret har er å identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer. EE-registerets oppfølging av gratispassasjer er en oppgave som utføres på vegne av SFT. EEregisteret kartlegger produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å melde seg inn. Videre forsyner EE-registeret SFT med oversikter over de som ikke skaffer seg medlemskap, til tross for den informasjonen som er sendt. Det er da opp til SFT å vurdere ytterligere steg ovenfor disse produsentene. Se kapittel 3 for ytterligere detaljer om EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer. 9

10 1.3.3 Informasjon Å gi informasjon er en viktig del av EE-registerets oppgaver. Informasjon blir gitt gjennom ulike informasjonskanaler som: Internett Svar på skriftlige og muntlige henvendelser Utsendelse av skriftlig informasjon Informasjon/annonser i bransjetidsskrifter og lignende Informasjon på EE-registerets hjemmesider EE-registerets hjemmesider er en viktig informasjonskanal. På hjemmesidene publiseres alle nyheter fra EE-registeret med en kort tekst på førstesiden og ytterligere detaljer på en egen side. I 2006 ble hjemmesidene videreutviklet og inneholder nå blant annet informasjon på engelsk, en oversikt over alle medlemmene i returselskapene og en oversikt over hvilke varenummer i tolltariffen som EE-registeret henter data fra TAD på. Det er også lagt ut notater som beskriver innhold og format på de data som hentes inn fra returselskapene og TAD. I tillegg publiseres alle offentlig tilgjengelige tall på hjemmesidene. Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i returselskap. Det kommer allikevel inn en del spørsmål fra andre interesserte, særlig fra utenlandske bedrifter som har planer om å selge EE-produkter på det norske markedet. Disse produsentene tar enten kontakt selv eller via konsulentselskaper som har spesialisert seg på WEEE-direktivet, for å få informasjon om det norske systemet og hvordan registreringen av produsenter foregår i Norge. Tilbakemeldinger fra tilskrevne produsenter Produsenter som tilskrives av EE-registeret tar ofte kontakt per telefon, e-post eller brev for å få svar på spørsmål vedrørende informasjonen som er sendt dem. De aller fleste produsenter er villige til å rette opp feilen og melde seg inn i returselskap. Det ser ut til at mange produsenter ikke kjenner til kravene i avfallsforskriften. Typiske spørsmål er hvorfor de må være medlem, hvor mye det koster å være medlem og hvordan de i praksis blir medlemmer i et returselskap. En del produsenter mener de ikke er omfattet av forskriftens krav Når EE-registeret får denne typen henvendelser informeres det om avfallsforskriftens krav, prinsippet om produsentansvar og at alle som tilfører EE-produkter til det norske markedet er pliktige etter forskriften (med unntak av bestemmelsene i forskriftens 1-1). EE-registeret er nøytrale og anbefaler derfor ikke det ene returselskapet foran det andre. Det informeres om hvilke produktgrupper de ulike returselskapene håndterer og om deres system for beregning og innkreving av miljøgebyrer. Videre anbefales produsentene å ta direkte kontakt med returselskapene for ytterligere informasjon. I 2006 er det journalført ca 540 inn- og utkommende telefoner, e-poster, fakser og brev til og fra EE-registeret. De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som er tilskrevet av EE-registeret. I tillegg til disse henvendelsene kommer ca brev som EEregisteret har sendt ut til produsenter som er gratispassasjerer. 10

11 Andre informasjonstiltak, skriftlige, foredrag etc. EE-registeret utarbeidet i september 2006 et utkast til felles pressemelding med SFT. Det ble også utarbeidet en oversikt over tidsskrifter innenfor EE-bransjen som kan være interesserte i å omtale EE-registeret. EE-registeret har registrert følgende oppslag som omhandler EE-registeret eller hvor EEregisteret er nevnt: Artikkel på Digi.no, april 2006 Artikkel i Kretsløpet, september 2006 Elreturs nyhetsbrev, oktober 2006 Artikkel i Fagbladet Elektronikkbransjen nr Artikkel i RENAS informasjon nr Artikkel i Dagsavisen, november 2006 Artikkel på NorskIndustri.no, desember 06 Artikkel i EBL forum, desember 2006 EE-registeret har også spredt informasjon om vårt arbeid på møter med returselskapene, på bransjemøter arrangert av SFT og på referanse-/medlemsmøter hos returselskapene Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Basert på varetilførselsberegningene har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til SFT. SFT har selv forestått faktureringen til egen konto. Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf. avfallsforskriften 1-22 h. Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport. Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper har EE-registeret i 2006 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier. Regnskap Da EE-registeret selv ikke har administrert inn- og utbetalinger for driften av registeret, og det heller ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper, er det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret Administrasjon og prosjektledelse Driften av EE-registeret krever også en del ressurser til generell administrasjon og prosjektledelse. I 2006 har det blant blitt arbeidet med: Kvalitetssikring, videreutvikling og forbedring av funksjonalitet i administrasjonsmodul Videreutvikling, drift og oppdatering av nettsider. Oppdatering av innrapporteringsrutiner 11

12 Oppdatering og vedlikehold av varenummerlister. Generelt informasjonsarbeid Informere om EE-registeret på seminarer/konferanser Utvikling av brevmaler for ulike kategorier gratispassasjerer 12

13 2 Innsamling og behandling av EE-avfall 2.1 Innrapporterte mengder innsamlet EE-avfall I 2006 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Av dette ble 48,5 prosent samlet inn i 1. halvår og 51,5 prosent samlet inn i 2. halvår. Returselskapene har anslått hvor stor andel av det innsamlede EE-avfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder. Beregningene viser at av den totale innsamlede mengden EE-avfall i 2006 var andelen fra husholdningene og andre kilder fordelt 50/50. Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap Tonn. Produktgruppe/Returselskap Elretur AS Sum alle returselskap Eurovironment AS Ragn-Sells AS RENAS AS Veolia Miljø Metall AS Alle produktgrupper , , , , , ,06 Beregnet andel fra husholdningene 50 % 85 % 36 % 21 % 4 % 63 % Beregnet andel fra andre kilder 50 % 15 % 64 % 79 % 96 % 37 % 1. Store husholdningsapparater , ,57 34, , ,30 1a. Kuldemøbler , ,80 11,07 394,00-637,23 1b. Andre store husholdningsapparater , ,77 23,16 828,01-858,07 2. Små husholdningsapparater 5 859, ,54 69,28 475, ,00 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr , , ,66 455,31-727,32 3a. Datamonitorer 6 928, , ,86 205,00-232,84 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , ,80 250,31-494,48 4. Lyd- og bildeutstyr , ,14 286,03 421,68-118,44 4a. Fjernsynsapparater 7 825, ,48 192,01 193,30-57,19 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 3 285, ,66 94,01 228,37-61,25 5. Belysningsutstyr 6 229,56-17,53 411, ,42-6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 821,19-2,87 72,12 746,20-7. Elektrisk og elektronisk verktøy ,59-19,33 891, ,18-8. Leker, fritids- og sportsutstyr 293,44 155,91 59,61 77, Medisinsk utstyr 426,30 387,41 8,88 23,01-7, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 295,75-13,64 85, , Salgsautomater 226,18 69,73 29,44 127, Kabler og ledninger ,39-34,61 141, , Elektroteknisk utstyr ,06-51,77 218, , Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 5 950,03-17,36 349, ,83 - Returselskapene har også rapportert inn hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i. Tabellen og figuren under viser at de største mengdene er samlet inn i Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland. Ser man på innsamlet mengde per innbygger er mengdene relativt jevnt fordelt. Det er samlet inn mest EE-avfall per innbygger i Sør-Trøndelag og Oppland (34,2 kilo per innbygger), mens Aust-Agder og Akershus ligger i den andre enden av skalaen med henholdsvis 22,5 og 23,4 kilo per innbygger. 13

14 Tabell 2: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke Tonn og kg per innbygger. Fylke/kommune Innsamlet EE-avfall. Tonn Innsamlet EE-avfall. Kg per innbygger. Norge ,33 28,4 Østfold 7 755,85 29,5 Akershus ,31 23,4 Oslo ,56 31,7 Hedmark 5 079,52 26,9 Oppland 6 255,17 34,2 Buskerud 7 356,86 29,7 Vestfold 6 001,65 26,8 Telemark 5 366,38 32,3 Aust-Agder 2 356,14 22,5 Vest-Agder 4 466,19 27,3 Rogaland ,04 29,6 Hordaland ,15 25,7 Sogn og Fjordane 2 664,17 25,1 Møre og Romsdal 6 724,71 27,4 Sør-Trøndelag 9 539,87 34,2 Nord-Trøndelag 3 852,23 29,8 Nordland 6 617,43 28,1 Troms 4 035,29 26,2 Finnmark Finnmárku 1 758,82 24, , , , , ,00 Tonn 8 000, , , ,00 - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku Figur1: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke Tonn. 14

15 35,0 30,0 25,0 Kg per innbygger 20,0 15,0 10,0 5,0 - Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Figur2: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger. Telemark Aust-Agder Vest-Agder For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall i 2006 henvises det til EEregisterets hjemmesider: Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder innsamlet EE-avfall fra hvert returselskap, fordelt på produktgrupper, fylker og kommuner. Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku 2.2 Innsamlingsforpliktelser De ulike returselskapene skal hente og motta en andel av innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer den samlede markedsandelen for medlemmene i returselskapet. EE-registeret gjør hvert halvår beregninger over hvert enkelt returselskaps innsamlingsforpliktelse for SFT. Innsamlingsforpliktelsen beregnes som en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (halvår). Det beregnes en egen innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe og for hvert returselskap. Matematisk kan modellen som brukes ved beregning av innsamlingsforpliktelsene for hvert returselskap fremstilles som vist i boksen til under. 15

16 MODELL: BEREGNING AV INNSAMLINGSFORPLIKTELSE F r, t = Vr, t 1 A Total, t 1 V Total, t 1 for alle p F = innsamlingsforpliktelse t = tidsperiode V = varetilførsel produkter (tonn) = import + produksjon eksport A = innsamlet mengde avfall (tonn) r = returselskap p = produktgruppe jf. vedlegg 1 i forskriften Total = samlet varetilførsel eller innsamlet avfallsmengde i kollektivt finansierte returselskap, for hver kategori EE-avfall I følge EE-registerets beregninger ser det ut til at returselskapene i 2. halvår 2006 har overoppfylt sin innsamlingsforpliktelse i noen produktgrupper mens de i andre produktgrupper ikke oppfyller den beregnede innsamlingsforpliktelsen. Graden av under- og overoppfyllelse av de beregnede innsamlingsforpliktelsene varierer mellom returselskapene. I vedlegg 4 finnes oversikt over beregnede innsamlingsforpliktelser for 2. halvår 2006 og faktisk innsamlede mengder 2. halvår Vedlegget er unntatt offentlighet. 2.3 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall I 2006 ble det rapportert inn en total mengde behandlet EE-avfall på tonn. Over 80 prosent av dette gikk til materialgjenvinning, mens ca.12 prosent ble deponert. Videre gikk ca. 5,8 prosent til energigjenvinning, ca. 1,6 prosent til termisk destruksjon og 0,03 prosent til annen behandling. Materialgjenvinning 80,58 % Annen behandling 0,03 % Deponering 11,99 % Energigjenvinning Termisk destruksjon 5,77 % 1,62 % Figur 3: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte Prosent. Tabellen under viser detaljer på behandlingen av EE-avfall i

17 Tabell 3: Behandling av EE-avfall. Alle returselskap Tonn. Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruk sjon Alle produktgrupper ,51 45, , , , ,91 1. Store husholdningsapparater , , , ,47 388,33 1a. Kuldemøbler , ,72 543, ,77 322,45 1b. Andre store husholdningsapparater , ,75 556, ,70 65,88 2. Små husholdningsapparater 5 979,44-704, , ,91 116,21 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr ,43 40, , , ,45 820,48 3a. Datamonitorer 5 794,40-361,48 614, ,85 359,48 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,03 40, , , ,60 461,00 4. Lyd- og bildeutstyr ,49-857, , ,16 584,34 4a. Fjernsynsapparater 7 708,74-528,23 849, ,46 499,92 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 3 142,75-328,85 524, ,70 84,42 5. Belysningsutstyr 5 927,90-210,86 70, ,19 58,94 6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 748,74 0,41 19,66 0,39 727,70 0,58 7. Elektrisk og elektronisk verktøy ,28-851,31 257, ,05 59,75 8. Leker, fritids- og sportsutstyr 222,28-15,32 36,95 159,46 10,55 9. Medisinsk utstyr 404,53-49,89 42,55 295,99 16, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 221,40 3,92 190,54 50, ,24 20, Salgsautomater 142,01-54,95 7,86 79,14 0, Kabler og ledninger , ,40 161, ,11 3, Elektroteknisk utstyr ,88 0,06 894,09 460, ,22 21, Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 5 838,73-388,96 70, ,80 9,72 Se vedlegg 1 for detaljert oversikt over behandlede mengder EE-avfall for hvert enkelt returselskap. Se også vedlegg 3 for tabeller som viser beregnede gjenvinningsandeler for hvert returselskap. 2.4 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall etter behandlingsland Totalt ble ca. 52 prosent av EE-avfallet behandlet i Norge mens 48 prosent ble behandlet i utenfor Norge. Tabellen og figuren under viser i hvilke land behandlingen av EE-avfallet skjedde i. Tabell 4: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte og land. Alle returselskap. Sum alle produktgrupper Tonn. Totalt behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruksjon Norge ,94 17, , , , ,47 Belgia 650, ,46 - Danmark 3 832,56-12,01 12, ,83 3,72 Finland 225, ,16 0,22 116,26 Frankrike 81, ,27 - Litauen 261,00-21,00 21,00 214,00 5,00 Sverige ,33 16, , , ,84 725,01 Tsjekkia 11,88 11, Tyskland 9 568,01-109,90 206, ,77 10,00 Andre land ,42-89,60 98, ,05 63,45 1 Andre land er alle land utenfor EU/EØS området. 17

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Hva er LRSK? Fylkesvise komiteer under NOFs fylkeslag. Består av 3-4 respekterte ornitologer med god kunnskap om fylkets fuglefauna

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering M-372 2015 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie Kristiansen Kontaktperson

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge

Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge 23- Utarbeidet av: Norsk Bioenergiforening 1 1 Innledning...2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Metode... 3 2 Resultat...4 2.1 Pellets... 4 2.2 Briketter... 7 2.3 Flis...

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats. Borregaard Ind. Ltd. Hjalmar Wesselsv 10 1721 SARPSBORG Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 Gardermoen Att. Geir Vangsnes Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2008/444 Deres ref.: Saksbehandler: Ida Bjørkum, telefon: 22 57 34 01 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer