EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008"

Transkript

1 EE-registeret ÅRSRAPPORT

2 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10, og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. EE-registeret har vært i drift siden 1. juli I 2007 har EE-registeret hentet inn data om bl.a. innsamlede og behandlede mengder EEavfall fra returselskapene. Det er også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter. Basert på disse dataene har EE-registeret sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten. Tallene viser bl.a. at det ble samlet inn tonn eller 31,8 kilo EE-avfall per innbygger i Av innsamlet avfall ble nesten 90 % gjenvunnet, ved material- eller energigjenvinning. Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen som igjen kan medføre negative helseeffekter. EE-produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly og organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere. EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i returselskap de såkalte gratispassasjerene. Fra denne oppfølgingen begynte i oktober 2006 og ut 2007, har EE-registeret tilskrevet over virksomheter. I samme periode er det registrert nye medlemmer i returselskapene av disse har meldt seg inn i løpet av Over 80 prosent av de nye medlemmene har fått informasjonsbrev fra EE-registeret. I 2007 har 254 foretak blitt rapportert til SFT etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EE-registeret. Som en oppfølging av dette har SFT tilskrevet 148 foretak i 2007 med blant annet varsel om tvangsmulkt. SFT vil jobbe videre opp mot rapporterte gratispassasjerer i EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Årsrapporten er skrevet av Norsas AS. SFT, Oslo, april 2008 Sigurd Tremoen Avdelingsdirektør i avdeling for kjemikalier og lokalmiljø 2

3 Innhold 1. EE-registerets aktiviteter i Bakgrunn Drift av EE-registeret i Oppfølging gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Informasjon Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse Innsamling og behandling av EE-avfall Innrapporterte mengder innsamlet EE-avfall Innsamlingsforpliktelser Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall etter behandlingsland Innrapporterte mengder EE-produkter til ombruk Gratispassasjerer. Omfang og EE-registerets oppfølging Omfang av gratispassasjerer EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer Registrering av gratispassasjerer Gjennomgang og vurdering av gratispassasjerer Informasjon til gratispassasjerer Antall virksomheter Utvikling i varetilførselstall Videre arbeid Oppfølging av gratispassasjerer Drift og videreutvikling av EE-registeret Om driften av EE-registeret Vedlegg

4 1. EE-registerets aktiviteter i Bakgrunn EE-registeret ble opprettet i 2006 og er hjemlet i kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Avfallsforskriftens kapittel 1 legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter. Produsentene er pålagt å være organisert i kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. EE-registeret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene. EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. EE-registeret eies av Statens forurensingstilsyn (SFT) og driftes av Norsas Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning AS. 1.2 Drift av EE-registeret i 2007 Selve etableringen av EE-registeret, med utvikling av databaseverktøy, administrasjonsmodul, hjemmesider, rapporteringsrutiner og så videre ble hovedsakelig gjennomført i I 2007 har EE-registerets driftsoppgaver stått i fokus. EE-registerets hovedoppgaver er: Oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data. Informasjonsoppgaver Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse I de påfølgende avsnittene gjennomgås noen av de oppgaver som EE-registeret har utført i Oppfølging gratispassasjerer EE-registeret skal identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer. Ved hjelp av administrasjonsmodulen som er utviklet, kartlegger EE-registeret hvilke produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å knytte seg til et returselskap. EE-registeret gir SFT oversikter over hvilke produsenter som, til tross for informasjon fra EE-registeret, ikke skaffer seg medlemskap. Det er da opp til SFT å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene. Se kapittel 3 for ytterligere detaljer om EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data 4

5 Returselskapene har rapportert til EE-registeret to ganger i En rapportering ble gjennomført i august (for 1. halvår 07) og en i januar 2008 (for 2. halvår 2007). I tillegg til disse rapporteringsrundene har returselskapene ukentlig oppdatert oversikten over deltagende medlemsbedrifter. EE-registeret har også mottatt data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal. Returselskapenes rapportering EE-registeret har definert formatet og innholdet i rapportene som returselskapene skal levere. EE-registeret sjekker innholdet i rapportene for å sikre at det ikke er logiske feil eller mangler i tallene. For eksempel sjekkes det at det ikke finnes noen negative tall i filene, det sjekkes at det er overensstemmelse mellom oppgitt kommune- og fylkesnummer, det kontrolleres at oppgitte kommunenummer er korrekte og så videre. Kvaliteten på rapportene returselskapene oversender EE-registeret har blitt betraktelig bedre sammenlignet med rapporteringene i Returselskapene rapporterer ukentlig sine medlemslister til EE-registeret. I 2006 var det en del feil og mangler i disse oversiktene. Det var bl.a. oppgitt en del feilaktige organisasjonsnummer, en del produsenter som faktisk var medlemmer var ikke oppført på listene EE-registeret fikk osv. I løpet av 2006 var de aller fleste feil og mangler borte, men noen har hengt igjen og blitt rettet opp i For at EE-registeret skal kunne følge opp gratispassasjerer på en effektiv måte og sammenstille tall på riktig måte, er det svært viktig at disse medlemslistene er riktig formatert og fri for skrivefeil og lignende. Feil i for eksempel oppgitt organisasjonsnummer eller innmeldingsdato kan gi store utslag på lage de rapporter som EE-registeret produserer. Medlemslistene returselskapene forsyner EE-registeret med, er i all hovedsak riktig formatert og laget. EE-registeret har utarbeidet manuelle og maskinelle kvalitetssikringsrutiner og eventuelle feil blir da fanget opp. I de tilfeller det oppdages feil blir det gitt tilbakemelding til returselskapet og som regel oversender de ny og korrigert medlemsrapport til EE-registeret. Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD lager EE-registeret en rekke rapporter. Disse rapportene er: Halvårlig: Rapport om varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og returselskap. Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe. Rapport om gratispassasjerer (flere ulike varianter) Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap. Rapport om innsamlingsforpliktelse per produktgruppe for kollektive returselskaper. Årlig: Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land. Rapport om ombrukt av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap. Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap. 5

6 Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes kapittel 2 og i egne vedlegg. De offentlig tilgjengelige rapportene er også lagt ut på EE-registerets hjemmeside: Informasjon Hjemmesider EE-registerets hjemmesider er utformet med tanke på at produsenter og importører av EEprodukter lett skal finne relevant informasjon om kravene i lovverket og hvordan de kan overholde sine forpliktelser. I tillegg er det meningen at returselskapene og andre interesserte skal kunne finne nyttig informasjon på sidene. Oversikten over hvilke virksomheter som er tilknyttet de ulike returselskapene oppdateres ukentlig. Svært mange av henvendelsene EE-registeret får kommer fra produsenter som har mottatt informasjonsskriv fra EE-registeret. Mange av forespørslene handlet om de samme problemstillingene. I mai 2007 ble det derfor utarbeidet en egen OSS-side (Ofte Stilte Spørsmål) på hjemmesiden. Her gis det svar på tolv av de vanligste spørsmålene EE-registeret får. Oversikten over hvilke tolltariffkoder (varenumre) EE-registeret som er inkludert EEregisterets datauttak fra TAD ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Tidligere inneholdt denne listen også oversikt over avkortningsfaktorer. Disse faktorene bruker EE-registeret når returselskapenes varetilførsel regnes ut. Faktorene er grove anslag på hvor stor andel av ulike sammensatte produkter som kan anses som et EE-produkt. Det har vist seg at en del produsenter misforstår hva disse avkortningsfaktorene kan benyttes til, for eksempel tror noen det er rabattprosenter som skal gi avslag på returselskapenes miljøvederlag osv. For å unngå denne typen unødvendige misforståelser har oversikten over avkortningsfaktorer blitt fjernet fra hjemmesidene. Faktorene er allikevel tilgjengelige for returselskapene på forespørsel. Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i returselskap. De fleste produsenter som kontakter EE-registeret ønsker å oppfylle de krav som avfallsforskriften pålegger dem, men de har gjerne noen spørsmål om hvorvidt de virkelig er omfattet av forskriftens krav, hvordan de blir medlem av returselskap, hvilke kostnader det medfører osv. EE-registerets rolle er å informere produsentene om de kravene som finnes i avfallsforskriften, hvordan de skal forholde seg til dette produsentansvar osv. EE-registerets inntrykk er at særlig produsenter som importerer EE-produkter til eget bruk i virksomheten og ikke til salg, ikke kjenner til de krav som ligger i avfallsforskriften. EE-registeret er pålagt å være nøytrale i forholdet mellom de fire godkjente returselskapene og informerer derfor kun i hovedtrekk om de ulike selskapers løsninger knyttet til systemer for beregning og innkreving av miljøgebyrer. Spørsmål som dreier seg konkret om priser og lignende ber vi produsentene stille direkte til returselskapene. I 2007 er det journalført 445 innkommende og utgående telefonsamtaler, 887 e-poster og 112 brev til og fra EE-registeret. De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som er tilskrevet av EE-registeret. I tillegg til disse henvendelsene kommer ca informasjonsbrev og påminnelser som EE-registeret har sendt ut til produsenter som er gratispassasjerer. 6

7 Andre informasjonstiltak, skriftlige, foredrag etc. EE-registeret har registrert følgende oppslag som omhandler EE-registeret eller hvor EEregisteret er nevnt: Elmagasinet, februar 2007 SFT.no, februar og juli 2007 Elektronikkbransjen.no, mars 2007 Prosessindustrien.no, april 2007 Computerworld Norge, juni 2007 Elektronett.no, oktober 2007 Elmagasinet, november 2007 EE-registeret har også spredt informasjon om vårt arbeid på møter med returselskapene, på bransjemøter arrangert av SFT og på referanse-/medlemsmøter hos returselskapene Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Basert på varetilførselsberegningene har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til SFT. SFT har selv forestått faktureringen til egen konto. Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf. avfallsforskriften 1-22 h. Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport. Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper har EE-registeret i 2007 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier. Regnskap Da EE-registeret selv ikke har administrert inn- og utbetalinger for driften av registeret, og det heller ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper, er det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret Administrasjon og prosjektledelse Av større administrativt arbeid i 2007 kan bl.a. revisjonen av tolltariffen nevnes. Tolltariffen gjennomgikk en større revisjon per I forbindelse med dette måtte hele varenummerlisten som EE-registeret benytter oppdateres. Oppdatering av varenummerlisten ble gjort i nært samarbeid med returselskapene, hovedsakelig Elretur og RENAS. I tillegg til revisjonen ved årsskiftet foregår det en løpende revisjon av hvilke tolltariffkoder (varenumre) som inkluderes i EE-registerets uttak av data fra TAD. I løpet av 2007 har flere varenumre blitt tatt ut av listen, hovedsakelig som følge av at andelen EE-produkter som innføres på varenummeret er lav sammenlignet med ikke-ee-produkter. I løpet av 2007 ble fire returselskaper sertifisert og godkjent av SFT. Elretur AS og RENAS AS ble godkjent i juni 2007, mens Ragn-Sells Elektronikkretur AS og Eurovironment AS ble 7

8 godkjent i desember Ett returselskap, Veolia Miljø Metall AS søkte ikke om godkjenning, og virksomheter tilknyttet dem ble overført til Eurovironment per 1. juli Elretur AS og RENAS AS har tidligere ikke kunnet tilby sine medlemmer avtaler som dekker alle produktgruppene i avfallsforkriftens kapittel 1. Elretur har hatt tilbud om avtale om ansvar for innsamling av EE-produkter i produktgruppene 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 8, 9 og 11, mens RENAS har tilbudt avtale for produktgruppene 5, 6, 7, 10, 12, 13 og 14. I desember 2007 ble begge disse returselskapene godkjent av SFT som returselskap for alle produktgrupper. Som følge av dette begynte begge returselskaper å tilby eksisterende og nye tilsluttede bedrifter avtale om ansvar for innsamling av alle produktgrupper i avfallsforskriften. Denne utvidelsen av ansvarsområde medførte en del administrativt arbeid i EE-registeret, bl.a. knyttet til rapporteringsrutiner, databaseløsninger med mer. Av øvrige administrative arbeidsoppgaver i 2007 av et visst omfang, kan følgende nevnes: Deltagelse på European WEEE-Register Network møte i Portugal Videreutvikling, drift og oppdatering av nettsider Kvalitetssikring, videreutvikling og forbedring av funksjonalitet i administrasjonsmodul 8

9 2. Innsamling og behandling av EE-avfall 2.1 Innrapporterte mengder innsamlet EE-avfall I 2007 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Dette er en økning på tonn, eller 11 prosent, fra året før. Returselskapene har anslått hvor stor andel av det innsamlede EE-avfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder. Beregningene viser at av den totale innsamlede mengden EE-avfall i 2007, var 54 prosent anslått å ha oppstått i husholdningene, mens 46 prosent kommer fra andre kilder. Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap Tonn. Produktgruppe/Returselskap Alle produktgrupper Ragn- Sells Sum alle returselskap Elretur AS Eurovironment AS Elektron ikkretur AS RENAS AS , , , , ,55 Beregnet andel fra husholdningene Beregnet andel fra andre kilder 1. Store husholdningsapparater 1a. Kuldemøbler 1b. Andre store husholdningsapparater 2. Små husholdningsapparater 3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a. Datamonitorer 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4. Lyd- og bildeutstyr 4a. Fjernsynsapparater 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 5. Belysningsutstyr 6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 7. Elektrisk og elektronisk verktøy 8. Leker, fritids- og sportsutstyr 9. Medisinsk utstyr 10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter 11. Salgsautomater 12. Kabler og ledninger 13. Elektroteknisk utstyr 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 54 % 87 % 56 % 41 % 6 % 46 % 13 % 44 % 59 % 94 % , , , , , ,66 690,56 633, , , ,72 872, , , ,13 440, , , ,52 857, , , ,06 348, , , ,46 508, , , ,26 532, , ,65 829,76 326, , ,45 821,50 205, ,71-128,79 158, ,47 945,35-38,81 49,80 856, ,23-24, , , ,76 330,12 198, ,51-432,09 390,15 15,69 26, ,25-9,28 101, ,15 181,61 85,45 8,72 87, ,86-173,49 205, , ,53-220,57 294, , ,93-31, , ,54 Returselskapene har rapportert inn hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i. Tabellen og figuren under viser at de største mengdene er samlet inn i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland i Uttrykt som kilo per innbygger, er innsamlet mengde relativt jevnt fordelt fylkene i mellom. I 2007 er det samlet inn mest EE-avfall per innbygger i Oslo, Telemark og Sør-Trøndelag hvor 9

10 gjennomsnittet ligger på over 35 kilo per innbygger. Den laveste mengden per innbygger finner vi i Aust-Agder hvor det i gjennomsnitt er samlet inn 22,3 kilo per innbygger i Tabell 2: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke. Tonn og kg per innbygger og Fylke/kommune Innsamlet EE-avfall. Tonn Innsamlet EE-avfall. Kg per innbygger Innsamlet EE-avfall. Tonn Innsamlet EE-avfall. Kg per innbygger Norge ,33 28, ,49 31,8 Østfold 7 755,85 29, ,09 35,0 Akershus ,31 23, ,42 28,7 Oslo ,56 31, ,48 38,0 Hedmark 5 079,52 26, ,57 27,8 Oppland 6 255,17 34, ,77 34,6 Buskerud 7 356,86 29, ,87 33,7 Vestfold 6 001,65 26, ,96 29,9 Telemark 5 366,38 32, ,66 36,1 Aust-Agder 2 356,14 22, ,67 22,3 Vest-Agder 4 466,19 27, ,03 31,3 Rogaland ,04 29, ,62 32,0 Hordaland ,15 25, ,88 30,1 Sogn og Fjordane 2 664,17 25, ,71 26,8 Møre og Romsdal 6 724,71 27, ,12 31,8 Sør-Trøndelag 9 539,87 34, ,72 35,7 Nord-Trøndelag 3 852,23 29, ,06 30,6 Nordland 6 617,43 28, ,01 29,3 Troms 4 035,29 26, ,74 26,7 Finnmark Finnmárku 1 758,82 24, ,11 25, Tonn Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku Figur 1: Total mengde innsamlet EE-avfall per fylke og Tonn. 10

11 Kg/innbygger Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Finnmárku Figur 2: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke og Kg per innbygger. For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall, henvises det til EE-registerets hjemmesider: Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder innsamlet EE-avfall fra hvert returselskap, fordelt på produktgrupper, fylker og kommuner. 2.2 Innsamlingsforpliktelser De ulike returselskapene skal hente og motta en andel av innsamlet mengde EE-avfall som tilsvarer den samlede markedsandelen for medlemmene i returselskapet. EE-registeret utfører hvert halvår beregninger over hvert enkelt returselskaps innsamlingsforpliktelse for SFT. Innsamlingsforpliktelsen beregnes som en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (halvår). Det beregnes en egen innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe og for hvert returselskap. Matematisk kan modellen som brukes ved beregning av innsamlingsforpliktelsene for hvert returselskap fremstilles som vist i boksen under. 11

12 MODELL: BEREGNING AV INNSAMLINGSFORPLIKTELSE F r, t = Vr, t 1 A Total, t 1 V Total, t 1 for alle p F = innsamlingsforpliktelse t = tidsperiode V = varetilførsel produkter (tonn) = import + produksjon eksport A = innsamlet mengde avfall (tonn) r = returselskap p = produktgruppe jf. vedlegg 1 i forskriften Total = samlet varetilførsel eller innsamlet avfallsmengde i kollektivt finansierte returselskap, for hver kategori EE-avfall I vedlegg 4 og 5 finnes oversikt over beregnede innsamlingsforpliktelser og innrapporterte mengder innsamlet EE-avfall for 1. og 2. halvår Vedleggene er unntatt offentlighet. 2.3 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall I 2006 ble det rapportert inn en total mengde behandlet EE-avfall på tonn. Over 83 prosent av dette gikk til materialgjenvinning, ca.9,5 prosent ble deponert, 6,2 prosent gikk til energigjenvinning, 1,2 prosent til termisk destruksjon og 0,08 prosent til annen behandling. Sammenlignet med 2006 har andelen til materialgjenvinning økt med ca. 2,5 prosentpoeng, mens andelen til deponi har gått ned med ca. 2,5 prosentpoeng. For de øvrige behandlingsformene er det kun mindre endringer. Materialgjenvinning 83,09 % Annen behandling 0,08 % Energigjenvinning 6,16 % Deponering 9,47 % Termisk destruksjon 1,20 % Figur 3: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte Prosent. 12

13 Tabellen under viser detaljer om behandlingen av EE-avfall i Tabell 3: Behandling av EE-avfall. Alle returselskap Tonn. Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruk sjon Alle produktgrupper ,13 123, , , , ,53 1. Store husholdningsapparater ,99 23, , , ,99 363,57 1a. Kuldemøbler ,98 11,6 745, , ,17 176,74 1b. Andre store husholdningsapparater ,01 11, ,19 736, ,82 186,83 2. Små husholdningsapparater 7 095, ,82 358, ,74 27,64 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr ,21 73, , , ,18 750,17 3a. Datamonitorer 7 666,54 11,6 581, , ,40 165,81 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,67 61, , , ,78 584,36 4. Lyd- og bildeutstyr ,74 11, , , ,56 520,12 4a. Fjernsynsapparater 9 297,22 11,6 754, , ,40 409,79 4b. Annet lyd- og bildeutstyr 4 609, ,43 726, ,16 110,33 5. Belysningsutstyr 6 235, ,09 98, ,24 51,75 6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper 871,59 0,98 22,82 3,99 841,57 2,23 7. Elektrisk og elektronisk verktøy , ,25 128, ,98 6,5 8. Leker, fritids- og sportsutstyr 1 329,57 11,6 82,87 88, ,13 2,15 9. Medisinsk utstyr 396, ,27 58,2 282,41 1, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 128,23 3,16 143,28 48, ,56 3, Salgsautomater 103,1 0 9,3 9,44 84,14 0, Kabler og ledninger , ,36 534, , Elektroteknisk utstyr , ,06 778, ,80 23, Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 7 562, ,78 171, ,95 12,59 Se vedlegg 1 for detaljert oversikt over behandlede mengder EE-avfall for hvert enkelt returselskap. Se også vedlegg 3 for tabeller som viser beregnede gjenvinningsandeler for hvert returselskap. 2.4 Innrapporterte mengder behandlet EE-avfall etter behandlingsland Totalt ble halvparten av EE-avfallet behandlet i Norge, 26 prosent ble behandlet i EU/EØSområdet, mens 24 prosent ble behandlet i land utenfor EU/EØS. Sammenlignet med 2006 er det en liten økning i andelen av EE-avfall behandlet utenfor Norge. Tabellen og figuren under viser hvilke land behandlingen av EE-avfallet skjedde i. 13

14 Tabell 4: Behandling av EE-avfall per behandlingsmåte og land. Alle returselskap. Sum alle produktgrupper Tonn. Totalt behandlet Annen behandling Deponering Energigjenvinning Materialgjenvinning Termisk destruksjon Norge ,43 87, , , ,10 860,56 Belgia 737, ,26 - Danmark 5 651,55-391,02 366, ,94 89,70 Finland 151,63-1,10 41,96 14,47 94,10 Frankrike 71, ,17 - Litauen 1 030,39-129,19 53,29 845,47 2,44 Luxembourg 179, ,48 - Sverige ,53 21, , , ,04 530,85 Tsjekkia 31,05 15,38-14,05-1,62 Tyskland ,14-608,27 418, ,91 186,26 Andre land ,50-3, ,01-1 Andre land er alle land utenfor EU/EØS området. Andre land 23,95 % Norge 50,35 % Tyskland 7,62 % Tsjekkia 0,02 % Sverige 12,75 % Luxembourg 0,12 % Litauen 0,70 % Finland 0,10 % Frankrike 0,05 % Belgia 0,50 % Danmark 3,84 % Figur 4: Behandling av EE-avfall per behandlingsland Prosent. Se vedlegg 2 for flere detaljer om behandlet EE-avfall fordelt på land. 2.5 Innrapporterte mengder EE-produkter til ombruk tonn EE-produkter gikk til ombruk i Dette er i samme størrelsesområdet som året før. 14

15 Tabell 5. Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap Tonn og stk. Totalt ELRETUR AS EUROVIRO- NMENT AS Ragn-Sells Elektronikk-retur AS Produktgruppe / Returselskap tonn stykk tonn stykk tonn stykk tonn stykk Totalt 1 677, , , , Store husholdningsapparater 23, , a. Kuldemøbler 11, , b. Andre store husholdningsapparater 11, , Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 933, , , , a. Datamonitorer 769, , , b. Annet databehandlings-, 163, , , , telekommunikasjons- og kontorutstyr 4. Lyd- og bildeutstyr 59, , , a. Fjernsynsapparater 11, , b. Annet lyd- og bildeutstyr 47, , Belysningsutstyr Lysstoffrør og andre gassutladningslamper Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr 11, , Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr 625, , Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 25, ,

16 3. Gratispassasjerer. Omfang og EE-registerets oppfølging. I følge avfallsforskriftens 1-10, skal produsenter av EE-produkter finansiere innsamling og håndtering av EE-avfall. Dette skal gjøres gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Statens forurensningstilsyn. En av EE-registerets viktigste oppgaver er å identifisere og følge opp de produsenter som ikke følger dette kravet de såkalte gratispassasjerene. 3.1 Omfang av gratispassasjerer EE-registeret inneholder informasjon om all import og eksport av de varenumre som er utvalgt fra tolltariffen. Totalt er det registrert nesten virksomheter som ikke har dekkende medlemskap i returselskap, i EE-registerets database.. Å være registrert i EE-registeret uten å være tilknyttet et returselskap, innebærer ikke nødvendigvis at virksomheten opptrer som en gratispassasjer. En del av importen som registreres er unntatt fra forskriftens krav og en del import er innførsel av produkter som ikke er EE-produkter. Tolltariffen er inndelt slik at noen av de varenumrene EE-registeret henter ut data på, kan brukes både ved innførsel EE-produkter og innførsel av andre typer produkter. Det reelle antallet gratispassasjerer er derfor en god del lavere. De aller fleste registrerte gratispassasjerer har en svært beskjeden import. EE-registeret beregner hvor stor besparelse hver enkelt har hatt på å stå utenfor returselskapene for EEavfall. Figuren under illustrerer dette Antall registrerte gratispassasjerer. Stk Alle Anslått besparelse. Kr. Figur 5: Antall registrerte gratispassasjerer etter anslått besparelse. Februar

17 Figuren viser at det totale registrerte antall gratispassasjerer er på nesten virksomheter. Ser en kun på virksomheter som har spart minst kr. 100,- på ikke å ha deltatt i et returselskap faller dette antallet til ca virksomheter. Øker vi den anslåtte besparelsen til minst kr , faller antallet registrerte virksomheter til ca stk. Settes grensen til kr , faller antallet til noe under 200 virksomheter. Denne oversikten er tatt ut i februar 2008, og anslagene som EE-registeret har beregnet på besparelser gjelder for all import foretatt i hele 2006 og I kapittel 3.3 finnes ytterligere detaljer om varetilførsel fra produsenter som ikke er medlemmer i returselskap for EE-avfall. 3.2 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer Som tidligere nevnt er en av EE-registeret hovedoppgaver å identifisere og følge opp gratispassasjerer. I denne sammenhengen betyr det produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens Identifiseringen og oppfølgingen av disse skjer som vist under Registrering av gratispassasjerer Oversikten over importører og eksportører av EE-produkter (kalles her produsenter) hentes inn fra Toll- og avgiftdirektoratet. Dataene legges inn i EE-registerets database og sammenholdes med medlemslistene fra returselskapene. Dersom en produsent ikke er registrert som medlem i noe returselskap, fremstår denne som en gratispassasjer i EEregisterets lister. Produsenter som er medlem i RENAS eller Elretur kan også fremstå som gratispassasjerer i EE-registerets database. Det skyldes at de nevnte returselskapene frem til desember 2007 ikke dekket alle produktgrupper. Noen av medlemmene i RENAS eller Elretur har import av varenumre som faller utenfor de produktgruppene som deres medlemskap gjelder for. De fremstår dermed som gratispassasjerer i disse udekkede produktgruppene. Både Elretur og RENAS ble godkjent som returselskaper for alle produktgrupper i desember 2007, og alle nye medlemmer dekkes for alle produktgrupper etter dette tidspunktet. Som nevnt i kap. 4.1 vil EE-registeret prioritere å følge opp produsenter med udekkede produktgrupper i begynnelsen av Gjennomgang og vurdering av gratispassasjerer EE-registeret benytter ulike funksjoner i administrasjonsmodulen for å prioritere hvilke produsenter som følges opp. Oversiktene over gratispassasjerer kan sorteres etter vekten på importen/eksporten, eller beregnet besparelse på ikke å være medlem. Denne besparelsen kan splittes på total besparelse og besparelse de siste kvartaler. Det kan også lages oversikter over gratispassasjerer på de enkelte produktgruppene, det kan søkes opp produsenter på navn og organisasjonsnummer. Det kan også legges inn filter der kun produsenter med en tilført vekt over x tonn, eller vinning over x kr tas med i listene. I det praktiske arbeidet med å identifisere og følge opp gratispassasjerer, gjør EE-registeret en vurdering av hver enkelt produsent. Bl.a. sjekkes produsentenes hjemmesider på internett for å få oversikt over hvem de er og hva de driver med, det foretas en sjekk i Enhetsregisteret for å sjekke om adresseopplysninger og organisasjonsnummer er riktig, og det gjøres en vurdering av hvilke produkter som er importert/eksportert. Basert på denne gjennomgangen gjøres en vurdering av om vedkommende produsent skal tilskrives av EE-registeret og 17

18 informeres om hvilke plikter som påligger dem etter avfallsforskriftens kapittel 1. I administrasjonsmodulen gis alle vurderte produsenter en status, for eksempel Utvilsom gratispassasjer, Følges opp, Brev sendt osv. I tillegg inneholder modulen et eget kommentarfelt hvor nøkkelopplysninger om produsenten lagres Informasjon til gratispassasjerer De produsenter som blir tilskrevet av EE-registeret får et brev med informasjon om: At det er registrert at de importerer EE-produkter. En oversikt over registrert import legges ved. Kravene i avfallsforkriftens kapittel 1: Produsenter av EE-produkter må delta i et godkjent returselskap. Informasjon om at det ikke er registrert at de er medlem i et returselskap. Produsenten oppfordres til å kontakte et returselskap for å tegne medlemskap. Navn og adresser til returselskapene ligger vedlagt. At manglende oppfyllelse av avfallsforkriften vil bli rapportert til SFT Alle utgående og innkommende brev, e-post og telefoner med gratispassasjerer blir journalført og arkivert i EE-registerets administrasjonsmodul. Dette gjør det enkelt å hente opp all informasjon på hver enkelt registrerte produsent. Når en gratispassasjer har skaffet seg medlemskap i et returselskap, registreres vedkommende som medlem og går dermed ut av EE-registerets oversikt over gratispassasjerer. De gratispassasjerer som ikke skaffer seg medlemskap etter å ha mottatt et brev, blir fulgt opp med et påminnelsesbrev. Virksomheter som fortsatt ikke tegner medlemskap følges opp på e- post eller telefon. De informeres da om at et medlemskap må komme på plass innen en gitt frist og at de vil bli rapportert til SFT om dette ikke skjer. Når fristen utløper, meddeles SFT om de virksomheter som, selv etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EE-registeret, fortsatt ikke følger forskriftens krav om medlemskap i returselskap Antall virksomheter EE-registeret prioriterer som hovedregel å sende brev til de til en hver tid største gratispassasjerene, vurdert etter anslått total besparelse på å stå utenfor returselskapene. I en del tilfeller blir også søster- eller datterselskaper av større gratispassasjerer tilskrevet. I 2006 ble det sendt brev til ca 1000 gratispassasjerer. Av disse fikk ca 200 stk medlemskap i returselskap i løpet av det året. I 2007 ble de resterende ca 800 fulgt opp med et påminnelsesbrev, og de som etter påminnelsen ikke ble medlem i returselskap, ble kontakt på telefon eller e-post. Denne oppfølgingen resulterte i at ca 210 av tilskrevne gratispassasjerer ikke fulgte forskriftens krav om medlemskap i returselskap. Disse ble derfor rapportert til SFT for videre oppfølging. SFT sendte brev til 148 av disse med forvarsel om tvangsmulkt og 19 stk fikk i 2007 varsel om tvangsmulkt. Per 31. desember 2007 var det 30 gratispassasjerer av de 148 som fortsatt ikke hadde blitt medlem i returselskap. Disse følges opp av SFT i 2008 med varsel om tvangsmulkt. Parallelt med oppfølging av de ca 800 gratispassasjerene fra 2006, ble det sent brev til ca 625 nye produsenter. Om lag 500 av disse fikk deretter et påminnelsesbrev, og de som ikke 18

19 skaffer seg medlemskap i returselskap har blitt eller vil bli fulgt opp med e-post/telefon med en frist for å melde seg inn i returselskap. EE-registeret har i 2007 rapportert 254 foretak som ikke har fulgt EE-registerets oppfordring til å få medlemskap i returselskap for EE-avfall, til SFT. Fra EE-registeret begynte sin oppfølging av gratispassasjerer i oktober 2006 og frem til utgangen av 2007 har altså over virksomheter blitt fulgt opp med ett eller flere brev. I samme periode er det registrert nye medlemmer i returselskapene av disse har meldt seg inn i løpet av Over 80 prosent av de nye medlemmene har fått informasjonsbrev fra EE-registeret Ant. innmeldte Virksomheter fulgt opp, akkumulert Virksomheter innmeldt, akkumulert 0 okt.06 nov.06 des.06 jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 Mnd Figur 6: Antall virksomheter fulgt opp av EE-registeret og antall virksomheter innmeldt i returselskapene. Akkumulert. Oktober 2006 til desember Utvikling i varetilførselstall EE-registeret beregner returselskapenes varetilførsel to ganger i året. Disse tallene brukes som utgangspunkt for beregning av innsamlingsforpliktelse og som nøkkel for fordeling av kostnadene ved driften av EE-registeret. Varetilførselstallene kan også brukes som indikator på hvor stor del av tilførselen av EEprodukter som foretas av medlemsbedrifter versus andelen som tilføres av ikke-medlemmer. Varetilførselen beregnes ut fra følgende formel: Innenlands produsert mengde EE-produkter (kilde: returselskapene) + Importert mengde EE-produkter (kilde: TAD) - Eksportert mengde EE-produkter (kilde: TAD) = Varetilførsel av EE-produkter 19

20 Innenlands produsert mengde EE-produkter rapporteres til EE-registeret fra returselskapene. For bedrifter som ikke er medlem mangler vi denne oversikten. EE-registeret kan derfor ikke sette opp en figur som viser varetilførsel fra medlemmer og varetilførsel fra ikke-medlemmer direkte. Vi kan allikevel få et inntrykk av forholdet ved å sammenligne varetilførselen fra medlemmer med importen og eksporten fra ikke-medlemmer. Utviklingen i den totale varetilførselen (sum alle produktgrupper) for 2006 og 2007 vises i figuren under Varetilførsel medlemmer Import ikke-medlemmer Tonn Eksport ikke-medlemmer - (50 000) (20 751) (25 501) (30 419) (30 339) 1. halvår halvår halvår halvår 2007 Periode Figur 7: Utvikling i total varetilførsel for medlemmer av returselskap (produksjon + import eksport) samt import og eksport fra ikke-medlemmer og Tonn. Som figuren over viser, økte varetilførselen fra medlemmer i returselskap fra drøyt tonn i første halvår 2006 til nesten tonn i 2. halvår Importen fra ikkemedlemmer har blitt redusert fra rundt tonn til drøyt tonn. Eksporten fra ikkemedlemmer har variert i perioden. Totalt sett er andelen av EE-produkter som tilføres markedet av medlemmer i returselskapene økende. Eller sagt med andre ord: Gratispassasjerenes markedsandel blir stadig mindre. Størrelsen på de røde søylene i figuren over antyder allikevel at det fortsatt er en ikke ubetydelig mengde EE-produkter som tilføres det norske markedet av gratispassasjerer. Tabellen under viser detaljer i varetilførsel på produktgruppenivå fra medlemmer i returselskap, samt import og eksport fra ikke medlemmer i 1. og 2. halvår

21 Tabell 6. Utvikling i varetilførsel for medlemmer av returselskap (produksjon + import eksport) samt import og eksport fra ikke-medlemmer. 1. og 2. halvår Tonn. Varetilførsel medlemmer 1. halvår Varetilførsel medlemmer 2. halvår Import ikkemedlem. 1. halvår Import ikkemedlem. 2. halvår Eksport ikkemedlem. 1. halvår Eksport ikkemedlem. 2. halvår Totalt (25 501) (30 339) 1. Store husholdningsapparater (1 992) (1 917) 1a. Kuldemøbler (1 837) (1 831) 1b. Andre store husholdningsapparater (156) (86) 2. Små husholdningsapparater (323) (189) 3. Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr (4 169) (3 706) 3a. Datamonitorer (404) (263) 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr (3 765) (3 443) 4. Lyd- og bildeutstyr (300) (383) 4a. Fjernsynsapparater (43) (144) 4b. Annet lyd- og bildeutstyr (256) (238) 5. Belysningsutstyr (345) (166) 6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper (8) (6) 7. Elektrisk og elektronisk verktøy (10 344) (3 611) 8. Leker, fritids- og sportsutstyr (296) (300) 9. Medisinsk utstyr (222) (230) 10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter (2 769) (2 482) 11. Salgsautomater (1) (1) 12. Kabler og ledninger (1 064) (13 185) 13. Elektroteknisk utstyr (2 621) (3 124) 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon (1 047) (1 039) Tabellen viser at mengden som tilføres markedet av ikke-medlemmer varierer mellom de ulike produktgruppene. Det er allikevel noen viktige momenter som tilsier at mengdene EEprodukter som tilføres av gratispassasjerer kan være lavere enn det som fremkommer av tallene direkte: EE-registeret registrerer all import og eksport av i overkant av 800 varenumre fra tolltariffen. En rekke av disse varenumrene kan brukes både ved innførsel av EEprodukter og innførsel av produkter som ikke er elektriske/elektroniske. Det er sannsynlig at andelen import/eksport av disse ikke-ee-produktene er større blant ikke-medlemmer enn hos medlemsbedrifter. En del import/eksport av EE-produkter er unntatt fra forskriftens krav (jf. forskriftens 1-1). Det anses som sannsynlig at import/eksport av EE-produkter som faller utenfor forskriftens krav er større hos ikke-medlemmer enn hos medlemmer. Noen av gruppene skiller seg ut med en relativt høy import fra ikke-medlemmer sammenlignet med varetilførsel fra medlemmer. Dette gjelder i særlig grad produktgruppe 2, 7, 8, 9, 10 og 14. Følgende kan sies om disse gruppene: 21

22 Produktgruppe 2: Små husholdningsapparater I denne produktgruppen var følgende varenummer med i varenummerlisten frem til og med 3. kvartal 2007: Apparater for filtrering/rensing av gasser, unnt luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer Varenummeret var med i EE-registerets liste da det kan importeres elektriske luftrensere og lignende EE-produkter på denne koden. I tillegg importeres det en stor mengde produkter som ikke er EE-produkter på dette varenummeret, for eksempel ulike typer filtre. Sammenlignet med den totale importen på dette varenummeret importen av EE-produkter svært liten. En stor andel av import fra ikke-medlemmer i produktgruppe 2 er import av nettopp dette varenummeret. Varenummeret ble derfor fjernet fra og med 4. kvartal Produktgruppe 7: Elektrisk og elektronisk verktøy I denne produktgruppen inngår mange varenumre og svært ulike typer produkter. Gruppen inneholder for eksempel både håndholdt verktøy som borremaskiner og store industriroboter. Det er fortsatt en god del virksomheter som opptrer som gratispassasjerer innen denne produktgruppen. Det ser ut til at særlig virksomheter som importerer EE-produkter til eget bruk ikke er klar over kravene i avfallsforskriften. Mange importører av utstyr tilhørende produktgruppe 7 har blitt fulgt opp av EE-registeret, og mange har knyttet seg til returselskap for EE-avfall. Allikevel gjenstår det fortsatt en god del virksomheter her. Også i denne produktgruppen finnes det ett varenummer som inneholder store mengder som ikke er EE-produkter. Dette gjelder: Deler til maskiner/appr til hage-, land- og skogbruk, i.e.n. På dette varenummeret ser det ut til å bli innført relativt store mengder produkter som ikke er EE-produkter. EE-registeret vil vurdere å ta varenummeret ut i løpet av Produktgruppe 8: Leker, fritids- og sportsutstyr I denne produktgruppen er det kun 7 varenumre. Av disse er det ett varenummer som er svært dominerende mengdemessig: Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett Mengdene som importeres på dette varenummeret dominerer tallene i tabellen over. Samtidig brukes denne koden både ved innførsel av EE-produkter (for eksempel tredemøller) og andre typer produkter som ikke er EE-produkter (lekeapparater, bordtennisbord og lignende). Antagelig er det kun en mindre del av tonnasjen som innføres på dette varenummeret som faktisk er EE-produkter. På grunn av dette er andelen EE-produkter i produktgruppe 8 som tilføres markedet av gratispassasjerer anses en god del lavere enn tallene i tabellen antyder. EE-registeret vil vurdere å ta det nevnte varenummeret ut i løpet av Produktgruppe 9: Medisinsk utstyr I 2006 var det importen fra ikke-medlemmer omtrent like stor som varetilførselen fra medlemmene i denne produktgruppen. I 2007 har denne andelen blitt kraftig redusert, da flere importører av medisinsk utstyr nå deltar i returselskapene for EE-avfall. Allikevel er det 22

23 fortsatt en god del medisinsk utstyr som innføres av virksomheter som ikke deltar i noe returselskap. De fleste varenumre som tilhører produktgruppe 9 benyttes kun til EE-produkter. Et unntak er: Møbler til medisinsk, kirurgisk eller veterinær bruk, samt deler dertil På dette varenummeret innføres det både EE-produkter og andre typer produkter. Tonnasjen som innføres på dette varenummeret er allikevel ikke svært dominerende i produktgruppen. Andelen EE-produkter i produktgruppe 9 som tilføres markedet av gratispassasjerer er sannsynligvis noe lavere enn det tallene i tabellen antyder, men det er også klart at det gjenstår en del virksomheter som opptrer som gratispassasjerer i denne gruppen. Produktgruppe 10: Overvåknings- og kontrollinstrumenter Denne produktgruppen inneholder mange varenumre og svært ulike typer produkter. I gruppen finnes vekter, solenergipaneler, kompass og navigasjonsinstrumenter, ulike apparater for måling og kontroll etc. Noen av varenumrene kan muligens benyttes ved innførsel av produkter som ikke er EE-produkter, men andelen er antagelig ikke veldig stor her Mengden overvåknings- og kontrollinstrumenter som tilføres markedet av gratispassasjerer har blitt redusert fra 2006 til 2007, men det finnes fortsatt et relativt stort antall virksomheter som opptrer som gratispassasjerer innen denne produktgruppen. Produktgruppe 14: Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon I denne produktgruppen var det 49 varenumre i Flere av varenumrene i denne produktgruppen kan brukes ved innførsel både av EE-produkter og andre typer produkter, for eksempel på varenumrene: Deler til dampkjeler og hetvannskjeler, unnt fyrganger, korrugerte Deler til sentralvarmekjeler, unntatt vannrørskjeler, dampkjeler og hetvannskjeler Deler til hjelpeapparater for damp- og sentralvarmekjeler, og deler til kondensatorer til dampmaskiner Varmevekslere En del av mengdene i produktgruppe 14 er altså ikke nødvendigvis EE-produkter. Det ser allikevel ut til at det er et relativt stort antall virksomheter som opptrer som gratispassasjerer også innen produktgruppe

24 4. Videre arbeid 4.1 Oppfølging av gratispassasjerer Å følge opp gratispassasjerer vil være en prioritert oppgave også i I begynnelsen av året vil det bli fokusert på virksomheter som er medlem i et returselskap for EE-avfall, men hvor medlemskapet ikke dekker alle produktgrupper som importeres. I tillegg vil EE-registeret tilskrive nye virksomheter og følge opp de som har fått informasjonsbrev i Virksomheter som velger å stå utenfor returselskapene, til tross for gjentatte henvendelser fra EE-registeret, vil bli rapportert til SFT. 4.2 Drift og videreutvikling av EE-registeret 1. januar 2008 ble det innført enkelte endringer i avfallsforskriftens kapittel 1. En av endringene er at produktgruppe 10 - Overvåknings- og kontrollinstrumenter, deles opp i 10a. Røykvarslere 10b. Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Endringen medfører at EE-registeret må gjøre en del endringer i sin database. Det må også gjøres enkelte endringer i rutinene for hvordan og hva fra returselskapene skal rapportere halvårlig. Bl.a. kommer det til å innføres et krav om at returselskapene rapporterer inn sine medlemmers import av optiske røykvarslere. Videre vil det bli jobbet med en ny rapporteringsrutine knyttet til behandlet EE-avfall. Frem til og med 2007 har returselskapene rapportert inn hvordan de ulike produktgruppene har blitt behandlet. I 2008 vil det bli jobbet med en ny rapporteringsrutine hvor fokus skal være på materialtyper og/eller avfallsfraksjoner i stedet for produktgruppene. Det legges opp til at land for endelig behandling skal spesifiseres, også land utenfor EU/EØS. EE-registeret skal også innhente data fra TAD (en gang hvert kvartal) og fra returselskapene (en gang hvert halvår). På bakgrunn av disse dataene skal det sammenstilles en rekke rapporter. 24

25 5. Om driften av EE-registeret EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS. Norsas AS har fått oppgaven med å bygge opp registeret og drive det i 4 år med opsjon på 2 år i tillegg. Følgende personer er involvert i driften av EE-registeret. Barbro Sørlid Engh Norsas AS Prosjektansvarlig Overordnet prosjektansvar og økonomioppfølging Olav Rønningen Norsas AS Prosjektleder Hovedansvar for innsamling og sammenstilling av data samt daglig drift av EE-registeret. Nina Jetmundsen Norsas AS Rådgiver Hovedansvar for identifisering og oppfølging av gratispassasjerer Per-Håvard Kraggerud COWI AS Systemansvarlig Ansvarlig for utvikling av EEregisterets webside og administrasjonsmodul. Geir Oscar Nielsen COWI AS Systemutvikler Utviklet EE-registerets webside og administrasjonsmodul Per Henrik Johansen COWI AS Systemutvikler Utviklet EE-registerets webside og administrasjonsmodul 25

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2015 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-5 OMSETNING SIDE 6-7 OPPDRAGSMENGDE SIDE 8 PRISER SIDE 9-10 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST

Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK. ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Den lokale rapport og sjeldenhetskomité LRSK ved Kjetil Aa. Solbakken /LRSK-ST Hva er LRSK? Fylkesvise komiteer under NOFs fylkeslag. Består av 3-4 respekterte ornitologer med god kunnskap om fylkets fuglefauna

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer