Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013"

Transkript

1 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper pdf finnes en kortfattet oversikt over hvilke data som skal rapporteres og hvilket format vi ønsker dataene rapportert på. For å utdype hvilke data som skal rapporteres legger vi ved dette notatet, hvor hver rapportering fra returselskapene til EE-registeret gjennomgås i detalj. Dokumentene bygger på kapittel 1 i avfallsforskriften og vedleggene til denne. Forskriften og vedleggene ble vedtatt av Miljøverndepartementet (MD) Endringer i denne utgaven Pkt. 5. Mengde innsamlet EE-avfall: Hvis det handles EE-avfall mellom returselskap, skal det leveres to rapporter. En rapport skal justere kjøp og salg, mens den andre rapporten skal være ujustert. Årsaken er at man ønsker enkelt å kunne verifisere returselskapenes tall. Pkt. 12 EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata: Returselskapene gis fra 2013, mulighet for å korrigere feildeklarering av varenumre og mengder EEprodukter registrert i TVINN databasen i rapport 12. Det skal i rapporten oppgis kundens organisasjonsnummer, varenummer og mengde som skal korrigeres. Det kreves dokumentasjon for feildeklarering som må sendes EE-registeret i forkant. Pkt. 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall i 2013: Dato og år er endret. Gjennomgang av de enkelte rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret Under gjennomgås de enkelte rapporteringene fra returselskapene til EE-registeret. Nummereringen tilsvarer nummereringen i dataimportspesifikasjonen. 1. Filformat Vi har i utgangspunktet lagt opp til at data skal rapporteres som semikolonseparerte tekstfiler for de fleste rapporter. Dette er et datateknisk enkelt format og representerer et minste felles multiplum for ulike dataløsninger hos returselskapene. I noen rapporteringer er det spesifisert at det skal rapporteres i "flyttall". Flyttall er en teknisk beskrivelse av tall som oppgis med desimaler. Der det er oppgitt at rapporteringen skal gjøres i heltall skal ikke desimaler oppgis. Dersom det er problematisk å levere data på formatet vi etterspør, så vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra returselskapene. Dersom noen ønsker å levere data på andre formater (for eksempel som Excel filer) er dette mulig. Vi er fleksible i forhold til deres ønsker og bistår gjerne i dette arbeidet. Dato: Side 1 av 11

2 2. Rapportering: Medlemmer av returselskap EE-registeret må ha oversikt over alle medlemmene i returselskapene. Informasjonen vi etterspør er organisasjonsnummer, navn, adresser, ansvarlig kontaktperson hos medlemsbedriften og hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. For de produktgrupper som har undergrupper skal medlemskap registreres på laveste nivå. I tillegg ønsker vi å registrere dato for innmelding og utmelding i vår database. For de bedrifter som var medlem per kan medlem fra dato settes til (vi trenger ikke nøyaktig innmeldingsdato for disse). For medlemmer som har meldt seg inn etter ønsker vi oppgitt den konkrete innmeldingsdatoen. Viktig presiseringer: Det er organisasjonsnummeret som brukes for å gjenkjenne importører registrert av TAD og medlemmene i returselskapene. Det er derfor avgjørende at organisasjonsnummeret er korrekt utfylt og at det er organisasjonsnummeret til selve importøren som oppgis - og ikke for eksempel org.nr til et holdingsselskap eller lignende. Det er kun de org.nr. EE-registeret får oppgitt fra returselskapene som regnes som medlemmer. All import registret på andre org.nr enn de EE-registeret har fått oppgitt av returselskapene, vil bli registrert og håndtert som import fra gratispassasjerer. Som nevnt skal det oppgis hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. Dersom noen av medlemsbedriftene har import av en eller flere produktgrupper/undergrupper som de ikke har registrert medlemskap for, så vil de bli å betrakte som en gratispassasjer innenfor de udekkede produktgruppene/undergruppene gitt at de ikke er medlem for disse produktgruppene/undergruppene i annet returselskap. Disse vil dermed havne på EE-registerets lister over gratispassasjerer og vil kunne motta varsel fra EE-registeret om at de må tilknytte seg en returordning også for de udekkede produktgruppene/undergruppene. EE-registeret skal ha en fullstendig og oppdatert medlemsliste oversendt fra av alle returselskap. Deretter legges det opp til at returselskapene minimum hver annen uke sender EE-registeret en e-post med informasjon om nyinnmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemskap (såfremt det har skjedd endringer i medlemsmassen). En så hyppig oppdatering av medlemslistene er viktig pga oppfølgingsarbeidet vi skal gjøre mot gratispassasjerer. 3. Rapportering: Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Returselskapene skal hente inn data fra sine medlemmer om deres innenlands produksjon av EEprodukter. Disse data skal så rapporteres til EE-registeret, og de vil inngå som en del av varetilførselsberegningene. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det ikke holder og kun rapportere inn medlemmenes samlede innenlands produksjon. Det er viktig at det er innenlands produsert mengde (per varenummer / tolltariffnummer) som rapporteres og ikke for eksempel solgt mengde. Produsert mengde skal brukes i beregning av varetilførsel, og i denne beregningen kan ikke solgt mengde EE-produkter brukes. For å oppnå best mulig grunnlag ved beregning av varetilførsel, skal det brukes varenummer. Dette for å kunne gjøre bruk av eventuelle avkortningsfaktorer i videre beregninger. Dato: Side 2 av 11

3 Det er den totale produksjonen i Norge uavhengig av om produktene havner på norsk eller utenlandsk marked som skal rapporteres. Evt. produksjon til utenlandsk marked registreres som eksport hos TAD og trekkes fra av EE-registeret. De produksjonstall som rapporteres, skal være fratrukket de elektriske innsatsfaktorer, som enten er egen import eller importert av andre medlemmer i returselskap slik at ikke en import av EE-produkter rapporteres 2 ganger. En oversikt over relevante varenummer i tolltariffen ligger på hjemmesiden under Hvilke produkter omfattes? Mengden produsert skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metoden som brukes for å innhente data og de rapporterte tallene, kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metodikk og de innrapporterte tallene. Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 4. Rapportering: Medlemmenes import og eksport av EE-produkter Fjernet. EE-registeret henter inn import og eksporttall fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). 5. Rapportering: Mengde innsamlet EE-avfall I henhold til kravene i forskriften ( 1-19 a og kriterium 7.01 b i vedlegg 2, del C) skal returselskapene rapportere innsamlede mengder i hver produktgruppe/undergruppe fordelt på fylke og kommune. For produktgruppene som har undergrupper skal mengde innsamlet avfall rapporteres på det laveste nivå. Fylker skal oppgis med fylkesnummer og kommuner med kommunenummer. En oversikt over alle fylker og kommuner med nummerering finnes her: Innsamlet EE-avfall skal fordeles på fylke og kommune. Dersom det brukes statistiske beregninger for å fordele de innsamlede mengdene på fylke og kommuner, anbefaler EE-registeret at returselskapene sørger for at metodikken kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metoden og de innrapporterte tallene. Mengden innsamlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det skal her oppgis tre desimaler. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. Dersom returselskapene handler EE-avfall med hverandre, skal det leveres to rapporter for innsamlet mengde. En rapport skal justere kjøp og salg, mens den andre rapporten skal være ujustert. Den justerte rapporten vil bli lagt inn i EE-registerets database, mens den ujusterte rapporten brukes til verifisering av returselskapenes tall. Tall fra denne rapporteringen vil bli brukt videre i beregninger av nye innsamlingsforpliktelser. Konkret er det tallene for total mengde innsamlet EE-avfall i hver produktgruppe/undergruppe som brukes i Dato: Side 3 av 11

4 beregning av ny innsamlingsforpliktelse. Det er derfor viktig at alt innsamlet EE-avfall blir rapportert inn. I forbindelse med beregninger av nye innsamlingsforpliktelser har det kommet opp en problemstilling som Miljødirektoratet har tatt en avgjørelse på. Problemstillingen gjelder store/ tunge produkter hvor kun en mindre andel av produktet er et EE-produkt. Dersom returselskapene har ulike rutiner for rapporteringen på innsamling av slike produkter vil det kunne oppstå skjevheter. Følgende eksempel kan illustrere problemstillingen: Når et stort/tungt produkt oppstår som avfall får Returselskap A ikke inn hele det opprinnelige produktet, men kun den delen som er EE-avfall. Dette kan f.eks. være en traversheis på mange tonn hvor kun motoren havner i Returselskap A sitt system. Verdien på metallene gjør at avfallsbesitteren selger øvrige deler til skraphandlere og denne tonnasjen havner dermed ikke i EE-avfallssystemet. Dersom Returselskap B på sin side rapporterer inn mengdetall som tilsvarer hele traversheisen (og ikke bare EE-enheten) så får Returselskap B en stor mengde innsamlet avfall i denne produktgruppen. Dette påvirker i sin tur tallet for total mengde innsamlet avfall av denne produktgruppen og dette påvirker igjen innsamlingsforpliktelsen for alle returselskaper som samler inn avfall i denne produktgruppen. Dette fører til at innsamlingsforpliktelsen blir urimelig høy for Returselskap A som ikke får inn/rapporterer inn hele produktet, men kun den delen som faktisk er EE-avfall. SFT(nå Miljødirektoratet) har tatt en avgjørelse på dette og fastslått at for store og tunge produkter skal ikke hele produktet, men bare EE-enheten, samles inn som avfall i EE-systemet. På disse store/tunge produktene er det derfor kun vekten av EE-enheten som skal rapporteres inn som innsamlet avfall. Mengde innsamlet avfall skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 6. Rapportering: Fordeling av innsamlet EE-avfall Den totale mengden innsamlet EE-avfall innen hver produktgruppe/undergruppe skal fordeles på kilde. Det finnes to ulike kilder å skille på; husholdninger og andre kilder. Det er i vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 c) åpnet for at statistiske metoder og estimater kan brukes. Dette innebærer at det ikke forventes helt nøyaktige tall her, men at man kan gjøre egne beregninger. For å gjøre rapporteringen enklest mulig ber vi om at hver produktgruppe/undergruppe fordeles på de ulike kildene prosentvis. Pass på at prosentandelene i sum blir 100 for hver produktgruppe/undergruppe. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metodikken kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metoden og de innrapporterte tallene. Det er i vedlegg 2, del C lagt opp til at denne at rapporteringen skal skje årlig, men vi ønsker halvårlig rapportering på dette for å kunne knytte fordelingen på kilder opp mot innsamlet mengde EE-avfall (innsamlet mengde rapporteres halvårlig). Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun gjelde fordelingen i 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 4 av 11

5 7. Rapportering: Behandlet EE-avfall Avfallsforskriften krever svært detaljert rapportering på behandlet EE-avfall. Behandlet EE-avfall skal rapporteres iht. vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), og fordeles på behandlingsmåte, behandlingsanlegg og land. I denne rapporteringen fordeles det behandlede EE-avfallet på produktgrupper/undergrupper, behandlingsmåte og i hvilket land den endelige behandlingen skjer. Detaljer om innholdet i rapporteringen gis under. Produktgrupper Det skal rapporters på produktgrupper og for de produktgrupper som har undergrupper skal behandlingen rapporteres på det laveste nivå. EE-registeret har tidligere fått tilbakemeldinger på at det vil være problematisk å rapportere på produktgrupper når avfallet behandles i flere trinn. Dette fordi EE-avfallet gjerne demonteres og de ulike fragmenter/fraksjoner sendes videre. I utgående varestrøm kan det dermed bli vanskelig å identifisere hvilke produktgrupper/undergrupper de forskjellige fraksjonene/fragmenter opprinnelig kom fra. Kravene som gis i forskriftens vedlegg 2, del C forutsetter allikevel at returselskapene skal ha svært detaljert oversikt over avfallets vei frem til endelig behandling og returselskapene skal kunne knytte strømmen av EE-avfall opp mot de ulike produktgruppene/undergruppene, selv om avfallet fraksjoneres og behandles på flere anlegg. Dette følger bl.a. av kriterium 6.52, 6.54 og Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. Landkoden trenger man bare å oppgi for behandling i EØS-land. Ved behandling utenfor EØS-land skal kode 99 oppgis. En oversikt over EØS-landenes ISO-landkoder finnes i tabellen under. Oversikten over landkodene finnes på følgende web side: Land ISO-landkode Land ISO-landkode Land ISO-landkode Belgia BE Latvia LV Slovenia SI Danmark DK Liechtenstein LI Spania ES Bulgaria BG Litauen LT Storbritannia GB Estland EE Luxembourg LU Sverige SE Finland FI Malta MT Tsjekkia CZ Frankrike FR Nederland NL Tyskland DE Hellas GR Norge NO Ungarn HU Irland IE Polen PL Østerrike AT Dato: Side 5 av 11

6 Island IS Portugal PT Italia IT Romania RO Andre land 99 Kypros CY Slovakia SK Videre bruk Tall fra denne rapporteringen av behandlet EE-avfall vil brukes av EE-registeret i beregningene av gjenvinningsnivå/nivå for materialgjenvinning og ombruk, jfr. kriterium 6.46 og Bokstav A, B og D i formelen gitt i kriterium 6.46 hentes fra denne rapporteringen. Øvrige tall i formelen hentes fra rapportering om gjenbruk av EE-produkter. Det er dermed ikke behov for egen rapportering som følge av bestemmelsene i 1-19 d og kriterium 7.03 i vedlegg 2, del C. Behandlet EE-avfall rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 8. Rapportering: Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner For å få en bedre oversikt over hvordan og hvor de farlige komponentene i EE-avfallet behandles, ble det innført en ny rapportering der fokus er utvalgte materialtyper / avfallsfraksjoner i EEavfallet. Det er valgt å bruke materialtyper/ avfallsfraksjoner som det vises til i avfallsforskriftens Kap 1, vedlegg 2, del C, kriterium 6.23 og Denne rapporteringen kommer i tillegg til rapport 7 hvor det skal rapporteres på produktgrupper. Iht. vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), skal returselskap også rapportere behandlingsanlegg hvor EEavfallet blir behandlet. Videre kreves det at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. I rapporten skal avfallet fordeles etter de utvalgte 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Materialtyper/avfallsfraksjoner I denne rapporteringen skal det ikke rapporteres på produktgrupper som i de øvrige rapporteringene, men på et på forhånd definert utvalg materialtyper/avfallsfraksjoner. De forhåndsdefinerte materialtypene/avfallsfraksjoner er oppført i tabell 1. Tabell 1 Kode a b c d e f g h i j k Beskrivelse av materialtype/avfallsfraksjon Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT. Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt. a). Tonerkassetter og fargetoner. Eksterne batterier, det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall, bortsett fra de som er montert på kretskort. Andre batterier enn nevnt under pkt. d). Asbest og komponenter som inneholder asbest. Ildfaste keramiske fibre. Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer. LCD-skjermer større enn 100 cm2. Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper. Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer. Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg. Dato: Side 6 av 11

7 l m n o p q r s t u v w Kretskort. Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass) bortsett fra SF6-gass. SF6-gass. Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort. Plast med bromerte flammehemmere. Eksterne elektriske kabler. Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere. Oljeholdig avfall inkludert spillolje. Gassutladningslamper lysrør. Gassutladningslamper pærer. Annet farlig avfall. Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder. Behandlingsanlegg Det skal rapporteres endelig/siste behandlingsanlegg hvor EE-avfallet behandles. Det skal benyttes koder og ikke navn på behandlingsanleggene. Koden er satt sammen av ISO landkode + 2 siffer, i henhold til koder mottatt fra EE-registeret. Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal rapporteres i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. En oversikt over landkoder finnes på følgende web side: ents.htm Husk: I denne rapporteringen skal landkode også oppgis ved behandling utenfor EØS-land. Mengder Mengden behandlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Behandlet EE-avfall materialtyper og avfallsfraksjoner rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. Dato: Side 7 av 11

8 9. Rapportering: Behandlingsanlegg for EE-avfall Vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), krever at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. EE-avfall går gjerne via flere behandlingsanlegg før endelig behandling. For å kunne få informasjon om alle behandlingsanlegg, må returselskapene sette opp en skjematisk oversikt over alle behandlingsanlegg som benyttes for delvis behandling eller fullstendig behandling av de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Skjematisk kan denne rapporteringen fremstilles som vist i tabell 2. Tabell 2 Navn på behandlingsanlegg Behandlingsanlegg A Behandlingsanlegg B Behandlingsanlegg C Behandlingsanlegg D Behandlingsanlegg E osv Land Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Landkode a. b. c. d. e. f. g. h. osv Behandlingsanlegg rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 10. Rapportering: Ombruk av EE-produkter Dette er en enklere rapportering. Det er kun EE-produkter som er ombrukt som hele apparater som skal rapporteres inn. Det skal ikke rapporteres dersom kun deler av et produkt har gått til ombruk, for eksempel motorer i vaskemaskiner eller komponenter i datamaskiner. Det skal rapporteres på hver produktgruppe. For produktgruppene som har undergrupper skal det rapporteres på det laveste nivået. Mengden ombrukt skal oppgis i tonn og antall stk. På tonnasjen kan det benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Ombruk av EE-produkter rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 11. Rapportering: Medlemmenes import av optiske røykvarslere Dato: Side 8 av 11

9 Fjernet. Fra 1.januar 2010 gir Tolltariffen EE-registeret oversikt over importerte mengder optiske røykvarslere. Optiske røykvarslere innfortolles nå på eget varenummer Røykvarslere, unntatt slike som hører under varenummer Rapportering: EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata Hvis returselskapet har medlemmer hvor importdata EE-registeret har hentet fra Toll & avgiftsdepartementet (TAD) er ukorrekt, kan returselskapene hente inn data på mengder fra de medlemmer dette berører. Begrunnelsen for at et medlem kan få fratrekk i importerte mengder fra EE-registerets database, må være på grunnlag av et av de punktene som er beskrevet her: 1. Et medlem har egenimport av EE-produkter som ikke leveres til det norske markedet: 1.1. utførsel (eksport) av EE-produkter registreres ikke hos TAD som ordinær eksport 1.2. når varen ikke eksporteres som et EE-produkt og dermed ikke vises i eksportdata EE-registeret henter fra TAD. (Et EE-produkt forstås her som de varenumre i tolltariffen som er registrert på EE-registerets vareliste.) 2. EE-produktet er komponent i norsk produksjon av innretninger som ikke omfattes av forskriftens virkeområde (jamfør avfallsforskriftens 1-1). Dette kan være importerte EE-produkter som fastmonteres ved norsk produksjon av biler, skip og plattformer. 3. Et medlem har fått feildeklarert varenumre og/eller mengder i tollmyndighetenes Tvinn-database. Når det foreligger dokumentasjon på denne type feil, kan varenumre og mengder korrigeres i rapporten. EE-registeret krever denne type feil dokumentert ved kopi av den feile og den korrigerte deklarasjonen tilsendt fra ansvarlig speditør. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det ikke holder å rapportere inn medlemmenes samlede mengder. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere en totalsum per medlem. Fratrekk skal rapporteres på kundens organisasjonsnummer, varenummer og korrigert mengde. Mengdene som skal trekkes fra skal oppgis som negative tall, dvs med (-) minustegn foran tallet. Ved feildeklarering på varenumre/mengde, føres det opp negative tall hvis registrert mengde er for høy eller ved bruk av feilt varenummer, og det føres opp positive tall hvis import skal registreres på annet varenummer. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. EE-registeret anbefaler generelt at returselskapene sørger for at metoden som brukes for å innhente data og at de rapporterte tallene kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metodikk og de innrapporterte tallene. Medlemmenes fratrekk av importerte EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 9 av 11

10 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall i Miljødirektoratet har i vedtak av 31.oktober 2013 vedtatt at returselskapene skal levere årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall for perioden 1.januar - 31.desember 2013 og revisorgodkjenning av totalt innsamlede mengder EE-avfall. Årsrapporten for 2013 med den standardiserte revisorerklæringen skal sendes til Miljødirektoratet og EE- registeret innen 15.februar Bakgrunnen for revisorgodkjent årsrapport er innføring av etterregulering i forbindelse med over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen, som skal bidra til å sikre innsamling av alt EE-avfall. Ved etterregulering vil over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen tas med i tillegg til neste års totale innsamlingsforpliktelse. Dette gjør at returselskap som har samlet inn for lite avfall får en økt innsamlingsforpliktelse neste periode, mens et returselskap som har samlet inn for mye får en redusert innsamlingsforpliktelse. Årsrapporten vil brukes som grunnlag for beregning av etterreguleringsleddet. Årsrapporten skal sikre at den totale mengden er basert på reelle innsamlingstall. Tallene i årsrapporten kontrolleres mot rapporterte mengder innsamlet EE-avfall for 1.halvår og 2.halvår Noen presiseringer: Årsrapporten skal vise totale mengder innsamlet EE-avfall for 2013 og vise separate mengder for 1.halvår og for 2.halvår, per produktgruppe/undergruppe. Mengdene skal ikke fordeles på fylke og kommune. Rapporten skal leveres som Excel-fil og tabellen skal ha en kolonne for hvert halvår og en kolonne med summen for hele Mengdene skal oppgis i tonn per produktgruppe og undergruppe, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Komma (,) skal brukes som desimalskilletegn. Revisorgodkjent årsrapport med totaltall og tall for 1. halvår og tall for 2. halvår 2013 skal leveres innen 15.februar Dato: Side 10 av 11

11 Oppsummeringstabell. Rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret. Pkt. Rapportering Hyppighet Rapporteringsfrister 2 Medlemmer av returselskap 2.hver uke Løpende oppdatering ved endringer i medlemsmassen. 3 Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 5 Mengde innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 6 Fordeling av innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 12 Medlemmenes EE-produkter som kan trekkes fra EE-registerets importdata Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 7 Behandlet EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 8 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Årlig 15. februar hvert år. 9 Behandlingsanlegg for EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 10 Ombruk av EE-produkter Årlig 15. februar hvert år. 13 Revisorgodkjent årsrapport for 2013 Vedtak fra Miljødirektoratet 15.februar 2014 Dato: Side 11 av 11

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p

NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p NOR/310D0409.sd OJ L 189/10, p. 19-27 COMMISSION DECISION of 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council KOMMISJONSAVGJERD

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008. av 23. september 2008 Nr. 49/21 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 933/2008 2015/EØS/49/05 av 23. september 2008 om endring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til identifikasjonsmerking av dyr og transportdokumentenes

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11

NOR/308R T OJ L 256/08, p. 5-11 NOR/308R0933.00T OJ L 256/08, p. 5-11 Commission Regulation (EC) No 933/2008 of 23 September 2008 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the means of identification of animals

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene

Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene Bjørn Erik Næss Finansdirektør, DNB Finans Norges seminar om kapitalkrav, 4. juni 2014 Effekter for norske banker av manglende harmonisering av kapitalkrav over landegrensene DNB støtter strengere kapitalkrav,

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Arbeidsnotat. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land,

Arbeidsnotat. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land, Arbeidsnotat Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: horisontal og vertikal kjønnssegregering, en sammenligning mellom Norge og EU-land, 1998-2010 Erling Solheim 26. april 2012 Innledning Dette arbeidsnotatet

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse

Klimatiltak i Europa. Innholdsfortegnelse Klimatiltak i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/klimatiltak-i-europa/ Side 1 / 5 Klimatiltak i Europa Publisert

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd?

Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Jon Erik Dølvik & Line Eldring Hva har skjedd? Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april 2014 Forhistorien på 1-2-3 1989: Berlinmurens fall 1994: Norge inn i EUs åpne marked 1999: Euroen innført 2004:

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på:

Forordning (EF) nr. 561/ Artikkel Denne forordning får anvendelse på: Forordning (EF) nr. 561/ 2006 Artikkel 2 1. Denne forordning får anvendelse på: a) godstransport på vei med kjøretøyer der største tillatte totalvekt, medregnet vekten av tilhenger eller semitrailer, overstiger

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

16.9.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. kartene nedenfor erstatter tilsvarende kart i avsnitt 4:

16.9.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. kartene nedenfor erstatter tilsvarende kart i avsnitt 4: 16.9.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/397 «kartene nedenfor erstatter tilsvarende kart i avsnitt 4: « Nr. 47/398 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2004 16.9.2004

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Innhold Støtteordninger Elsertifikatordningen Fornybardirektivet Støtteordninger i ulike land Kilde: CEER/2011

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Nytt kontrollprogram. Oppgjør med ortopediske verksteder

Nytt kontrollprogram. Oppgjør med ortopediske verksteder 1 av 9 ENDRINGSLOGG Kontorsjef arja Lundell, Helsetjenestekontoret, er ansvarlig for oppdatering og distribusjon av dette dokumentet. Versj. Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.0 Rune Breivik 10.10.01

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner

Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Poliklinikk korrekt oppgjør av konsultasjoner Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering EPJ-prosjektet fase 2 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! F5 - Pasientopplysninger F5 bildet skal kontrolleres

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

OVERSETTERNES LILLE RØDE

OVERSETTERNES LILLE RØDE OVERSETTERNES LILLE RØDE En huskeliste for Standardiseringssekretariatet, oversettere, prosjektledere og andre som jobber med tekst i standarder. 1 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av endringer i standardene...3

Detaljer

Norsk økonomi og EUs. En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser. MENON Business Economics

Norsk økonomi og EUs. En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser. MENON Business Economics Norsk økonomi og EUs tjenestedirektiv En kartlegging av økonomiske forhold og konsekvenser ved tjenestedirektivet Formålet med tjenestedirektivet Sikre fri tjenesteytelse og fri etableringsadgang for tjenesteytere

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer