Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013"

Transkript

1 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper pdf finnes en kortfattet oversikt over hvilke data som skal rapporteres og hvilket format vi ønsker dataene rapportert på. For å utdype hvilke data som skal rapporteres legger vi ved dette notatet, hvor hver rapportering fra returselskapene til EE-registeret gjennomgås i detalj. Dokumentene bygger på kapittel 1 i avfallsforskriften og vedleggene til denne. Forskriften og vedleggene ble vedtatt av Miljøverndepartementet (MD) Endringer i denne utgaven Pkt. 5. Mengde innsamlet EE-avfall: Hvis det handles EE-avfall mellom returselskap, skal det leveres to rapporter. En rapport skal justere kjøp og salg, mens den andre rapporten skal være ujustert. Årsaken er at man ønsker enkelt å kunne verifisere returselskapenes tall. Pkt. 12 EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata: Returselskapene gis fra 2013, mulighet for å korrigere feildeklarering av varenumre og mengder EEprodukter registrert i TVINN databasen i rapport 12. Det skal i rapporten oppgis kundens organisasjonsnummer, varenummer og mengde som skal korrigeres. Det kreves dokumentasjon for feildeklarering som må sendes EE-registeret i forkant. Pkt. 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall i 2013: Dato og år er endret. Gjennomgang av de enkelte rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret Under gjennomgås de enkelte rapporteringene fra returselskapene til EE-registeret. Nummereringen tilsvarer nummereringen i dataimportspesifikasjonen. 1. Filformat Vi har i utgangspunktet lagt opp til at data skal rapporteres som semikolonseparerte tekstfiler for de fleste rapporter. Dette er et datateknisk enkelt format og representerer et minste felles multiplum for ulike dataløsninger hos returselskapene. I noen rapporteringer er det spesifisert at det skal rapporteres i "flyttall". Flyttall er en teknisk beskrivelse av tall som oppgis med desimaler. Der det er oppgitt at rapporteringen skal gjøres i heltall skal ikke desimaler oppgis. Dersom det er problematisk å levere data på formatet vi etterspør, så vil vi gjerne ha tilbakemeldinger fra returselskapene. Dersom noen ønsker å levere data på andre formater (for eksempel som Excel filer) er dette mulig. Vi er fleksible i forhold til deres ønsker og bistår gjerne i dette arbeidet. Dato: Side 1 av 11

2 2. Rapportering: Medlemmer av returselskap EE-registeret må ha oversikt over alle medlemmene i returselskapene. Informasjonen vi etterspør er organisasjonsnummer, navn, adresser, ansvarlig kontaktperson hos medlemsbedriften og hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. For de produktgrupper som har undergrupper skal medlemskap registreres på laveste nivå. I tillegg ønsker vi å registrere dato for innmelding og utmelding i vår database. For de bedrifter som var medlem per kan medlem fra dato settes til (vi trenger ikke nøyaktig innmeldingsdato for disse). For medlemmer som har meldt seg inn etter ønsker vi oppgitt den konkrete innmeldingsdatoen. Viktig presiseringer: Det er organisasjonsnummeret som brukes for å gjenkjenne importører registrert av TAD og medlemmene i returselskapene. Det er derfor avgjørende at organisasjonsnummeret er korrekt utfylt og at det er organisasjonsnummeret til selve importøren som oppgis - og ikke for eksempel org.nr til et holdingsselskap eller lignende. Det er kun de org.nr. EE-registeret får oppgitt fra returselskapene som regnes som medlemmer. All import registret på andre org.nr enn de EE-registeret har fått oppgitt av returselskapene, vil bli registrert og håndtert som import fra gratispassasjerer. Som nevnt skal det oppgis hvilke produktgrupper/undergrupper medlemskapet gjelder for. Dersom noen av medlemsbedriftene har import av en eller flere produktgrupper/undergrupper som de ikke har registrert medlemskap for, så vil de bli å betrakte som en gratispassasjer innenfor de udekkede produktgruppene/undergruppene gitt at de ikke er medlem for disse produktgruppene/undergruppene i annet returselskap. Disse vil dermed havne på EE-registerets lister over gratispassasjerer og vil kunne motta varsel fra EE-registeret om at de må tilknytte seg en returordning også for de udekkede produktgruppene/undergruppene. EE-registeret skal ha en fullstendig og oppdatert medlemsliste oversendt fra av alle returselskap. Deretter legges det opp til at returselskapene minimum hver annen uke sender EE-registeret en e-post med informasjon om nyinnmeldinger, utmeldinger eller endringer i medlemskap (såfremt det har skjedd endringer i medlemsmassen). En så hyppig oppdatering av medlemslistene er viktig pga oppfølgingsarbeidet vi skal gjøre mot gratispassasjerer. 3. Rapportering: Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Returselskapene skal hente inn data fra sine medlemmer om deres innenlands produksjon av EEprodukter. Disse data skal så rapporteres til EE-registeret, og de vil inngå som en del av varetilførselsberegningene. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det ikke holder og kun rapportere inn medlemmenes samlede innenlands produksjon. Det er viktig at det er innenlands produsert mengde (per varenummer / tolltariffnummer) som rapporteres og ikke for eksempel solgt mengde. Produsert mengde skal brukes i beregning av varetilførsel, og i denne beregningen kan ikke solgt mengde EE-produkter brukes. For å oppnå best mulig grunnlag ved beregning av varetilførsel, skal det brukes varenummer. Dette for å kunne gjøre bruk av eventuelle avkortningsfaktorer i videre beregninger. Dato: Side 2 av 11

3 Det er den totale produksjonen i Norge uavhengig av om produktene havner på norsk eller utenlandsk marked som skal rapporteres. Evt. produksjon til utenlandsk marked registreres som eksport hos TAD og trekkes fra av EE-registeret. De produksjonstall som rapporteres, skal være fratrukket de elektriske innsatsfaktorer, som enten er egen import eller importert av andre medlemmer i returselskap slik at ikke en import av EE-produkter rapporteres 2 ganger. En oversikt over relevante varenummer i tolltariffen ligger på hjemmesiden under Hvilke produkter omfattes? Mengden produsert skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metoden som brukes for å innhente data og de rapporterte tallene, kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metodikk og de innrapporterte tallene. Medlemmenes innenlandske produksjon av EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 4. Rapportering: Medlemmenes import og eksport av EE-produkter Fjernet. EE-registeret henter inn import og eksporttall fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). 5. Rapportering: Mengde innsamlet EE-avfall I henhold til kravene i forskriften ( 1-19 a og kriterium 7.01 b i vedlegg 2, del C) skal returselskapene rapportere innsamlede mengder i hver produktgruppe/undergruppe fordelt på fylke og kommune. For produktgruppene som har undergrupper skal mengde innsamlet avfall rapporteres på det laveste nivå. Fylker skal oppgis med fylkesnummer og kommuner med kommunenummer. En oversikt over alle fylker og kommuner med nummerering finnes her: Innsamlet EE-avfall skal fordeles på fylke og kommune. Dersom det brukes statistiske beregninger for å fordele de innsamlede mengdene på fylke og kommuner, anbefaler EE-registeret at returselskapene sørger for at metodikken kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metoden og de innrapporterte tallene. Mengden innsamlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det skal her oppgis tre desimaler. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. Dersom returselskapene handler EE-avfall med hverandre, skal det leveres to rapporter for innsamlet mengde. En rapport skal justere kjøp og salg, mens den andre rapporten skal være ujustert. Den justerte rapporten vil bli lagt inn i EE-registerets database, mens den ujusterte rapporten brukes til verifisering av returselskapenes tall. Tall fra denne rapporteringen vil bli brukt videre i beregninger av nye innsamlingsforpliktelser. Konkret er det tallene for total mengde innsamlet EE-avfall i hver produktgruppe/undergruppe som brukes i Dato: Side 3 av 11

4 beregning av ny innsamlingsforpliktelse. Det er derfor viktig at alt innsamlet EE-avfall blir rapportert inn. I forbindelse med beregninger av nye innsamlingsforpliktelser har det kommet opp en problemstilling som Miljødirektoratet har tatt en avgjørelse på. Problemstillingen gjelder store/ tunge produkter hvor kun en mindre andel av produktet er et EE-produkt. Dersom returselskapene har ulike rutiner for rapporteringen på innsamling av slike produkter vil det kunne oppstå skjevheter. Følgende eksempel kan illustrere problemstillingen: Når et stort/tungt produkt oppstår som avfall får Returselskap A ikke inn hele det opprinnelige produktet, men kun den delen som er EE-avfall. Dette kan f.eks. være en traversheis på mange tonn hvor kun motoren havner i Returselskap A sitt system. Verdien på metallene gjør at avfallsbesitteren selger øvrige deler til skraphandlere og denne tonnasjen havner dermed ikke i EE-avfallssystemet. Dersom Returselskap B på sin side rapporterer inn mengdetall som tilsvarer hele traversheisen (og ikke bare EE-enheten) så får Returselskap B en stor mengde innsamlet avfall i denne produktgruppen. Dette påvirker i sin tur tallet for total mengde innsamlet avfall av denne produktgruppen og dette påvirker igjen innsamlingsforpliktelsen for alle returselskaper som samler inn avfall i denne produktgruppen. Dette fører til at innsamlingsforpliktelsen blir urimelig høy for Returselskap A som ikke får inn/rapporterer inn hele produktet, men kun den delen som faktisk er EE-avfall. SFT(nå Miljødirektoratet) har tatt en avgjørelse på dette og fastslått at for store og tunge produkter skal ikke hele produktet, men bare EE-enheten, samles inn som avfall i EE-systemet. På disse store/tunge produktene er det derfor kun vekten av EE-enheten som skal rapporteres inn som innsamlet avfall. Mengde innsamlet avfall skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. 6. Rapportering: Fordeling av innsamlet EE-avfall Den totale mengden innsamlet EE-avfall innen hver produktgruppe/undergruppe skal fordeles på kilde. Det finnes to ulike kilder å skille på; husholdninger og andre kilder. Det er i vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 c) åpnet for at statistiske metoder og estimater kan brukes. Dette innebærer at det ikke forventes helt nøyaktige tall her, men at man kan gjøre egne beregninger. For å gjøre rapporteringen enklest mulig ber vi om at hver produktgruppe/undergruppe fordeles på de ulike kildene prosentvis. Pass på at prosentandelene i sum blir 100 for hver produktgruppe/undergruppe. EE-registeret anbefaler at returselskapene sørger for at metodikken kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metoden og de innrapporterte tallene. Det er i vedlegg 2, del C lagt opp til at denne at rapporteringen skal skje årlig, men vi ønsker halvårlig rapportering på dette for å kunne knytte fordelingen på kilder opp mot innsamlet mengde EE-avfall (innsamlet mengde rapporteres halvårlig). Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun gjelde fordelingen i 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 4 av 11

5 7. Rapportering: Behandlet EE-avfall Avfallsforskriften krever svært detaljert rapportering på behandlet EE-avfall. Behandlet EE-avfall skal rapporteres iht. vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), og fordeles på behandlingsmåte, behandlingsanlegg og land. I denne rapporteringen fordeles det behandlede EE-avfallet på produktgrupper/undergrupper, behandlingsmåte og i hvilket land den endelige behandlingen skjer. Detaljer om innholdet i rapporteringen gis under. Produktgrupper Det skal rapporters på produktgrupper og for de produktgrupper som har undergrupper skal behandlingen rapporteres på det laveste nivå. EE-registeret har tidligere fått tilbakemeldinger på at det vil være problematisk å rapportere på produktgrupper når avfallet behandles i flere trinn. Dette fordi EE-avfallet gjerne demonteres og de ulike fragmenter/fraksjoner sendes videre. I utgående varestrøm kan det dermed bli vanskelig å identifisere hvilke produktgrupper/undergrupper de forskjellige fraksjonene/fragmenter opprinnelig kom fra. Kravene som gis i forskriftens vedlegg 2, del C forutsetter allikevel at returselskapene skal ha svært detaljert oversikt over avfallets vei frem til endelig behandling og returselskapene skal kunne knytte strømmen av EE-avfall opp mot de ulike produktgruppene/undergruppene, selv om avfallet fraksjoneres og behandles på flere anlegg. Dette følger bl.a. av kriterium 6.52, 6.54 og Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. Landkoden trenger man bare å oppgi for behandling i EØS-land. Ved behandling utenfor EØS-land skal kode 99 oppgis. En oversikt over EØS-landenes ISO-landkoder finnes i tabellen under. Oversikten over landkodene finnes på følgende web side: Land ISO-landkode Land ISO-landkode Land ISO-landkode Belgia BE Latvia LV Slovenia SI Danmark DK Liechtenstein LI Spania ES Bulgaria BG Litauen LT Storbritannia GB Estland EE Luxembourg LU Sverige SE Finland FI Malta MT Tsjekkia CZ Frankrike FR Nederland NL Tyskland DE Hellas GR Norge NO Ungarn HU Irland IE Polen PL Østerrike AT Dato: Side 5 av 11

6 Island IS Portugal PT Italia IT Romania RO Andre land 99 Kypros CY Slovakia SK Videre bruk Tall fra denne rapporteringen av behandlet EE-avfall vil brukes av EE-registeret i beregningene av gjenvinningsnivå/nivå for materialgjenvinning og ombruk, jfr. kriterium 6.46 og Bokstav A, B og D i formelen gitt i kriterium 6.46 hentes fra denne rapporteringen. Øvrige tall i formelen hentes fra rapportering om gjenbruk av EE-produkter. Det er dermed ikke behov for egen rapportering som følge av bestemmelsene i 1-19 d og kriterium 7.03 i vedlegg 2, del C. Behandlet EE-avfall rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 8. Rapportering: Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner For å få en bedre oversikt over hvordan og hvor de farlige komponentene i EE-avfallet behandles, ble det innført en ny rapportering der fokus er utvalgte materialtyper / avfallsfraksjoner i EEavfallet. Det er valgt å bruke materialtyper/ avfallsfraksjoner som det vises til i avfallsforskriftens Kap 1, vedlegg 2, del C, kriterium 6.23 og Denne rapporteringen kommer i tillegg til rapport 7 hvor det skal rapporteres på produktgrupper. Iht. vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), skal returselskap også rapportere behandlingsanlegg hvor EEavfallet blir behandlet. Videre kreves det at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. I rapporten skal avfallet fordeles etter de utvalgte 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Materialtyper/avfallsfraksjoner I denne rapporteringen skal det ikke rapporteres på produktgrupper som i de øvrige rapporteringene, men på et på forhånd definert utvalg materialtyper/avfallsfraksjoner. De forhåndsdefinerte materialtypene/avfallsfraksjoner er oppført i tabell 1. Tabell 1 Kode a b c d e f g h i j k Beskrivelse av materialtype/avfallsfraksjon Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT. Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt. a). Tonerkassetter og fargetoner. Eksterne batterier, det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall, bortsett fra de som er montert på kretskort. Andre batterier enn nevnt under pkt. d). Asbest og komponenter som inneholder asbest. Ildfaste keramiske fibre. Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer. LCD-skjermer større enn 100 cm2. Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper. Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer. Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg. Dato: Side 6 av 11

7 l m n o p q r s t u v w Kretskort. Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass) bortsett fra SF6-gass. SF6-gass. Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort. Plast med bromerte flammehemmere. Eksterne elektriske kabler. Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere. Oljeholdig avfall inkludert spillolje. Gassutladningslamper lysrør. Gassutladningslamper pærer. Annet farlig avfall. Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder. Behandlingsanlegg Det skal rapporteres endelig/siste behandlingsanlegg hvor EE-avfallet behandles. Det skal benyttes koder og ikke navn på behandlingsanleggene. Koden er satt sammen av ISO landkode + 2 siffer, i henhold til koder mottatt fra EE-registeret. Behandlingsmåte Behandlingsmåten som oppgis skal være den endelige behandlingen av EE-avfallet. Behandlingsmåtene som det kan rapporteres på er: Materialgjenvinning (kode 01) Energigjenvinning (kode 02) Termisk destruksjon (kode 03) Deponi (kode 04) Annen behandling (kode 99). Behandlingsland Det skal rapporteres i hvilket land den endelige behandlingen av EE-avfallet skjer i. Om behandlingen skjer i Norge skal også dette rapporteres. Landene oppgis med ISO landkode. En oversikt over landkoder finnes på følgende web side: ents.htm Husk: I denne rapporteringen skal landkode også oppgis ved behandling utenfor EØS-land. Mengder Mengden behandlet EE-avfall skal oppgis i tonn, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Behandlet EE-avfall materialtyper og avfallsfraksjoner rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. Dato: Side 7 av 11

8 9. Rapportering: Behandlingsanlegg for EE-avfall Vedlegg 2, del C, kriterium 7.01 d), krever at dersom samme avfall behandles ved flere behandlingsanlegg, skal dette spesifiseres ved navn på anlegget uavhengig av om avfallet behandles i eller utenfor Norge. EE-avfall går gjerne via flere behandlingsanlegg før endelig behandling. For å kunne få informasjon om alle behandlingsanlegg, må returselskapene sette opp en skjematisk oversikt over alle behandlingsanlegg som benyttes for delvis behandling eller fullstendig behandling av de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner. Skjematisk kan denne rapporteringen fremstilles som vist i tabell 2. Tabell 2 Navn på behandlingsanlegg Behandlingsanlegg A Behandlingsanlegg B Behandlingsanlegg C Behandlingsanlegg D Behandlingsanlegg E osv Land Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Landkode a. b. c. d. e. f. g. h. osv Behandlingsanlegg rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 10. Rapportering: Ombruk av EE-produkter Dette er en enklere rapportering. Det er kun EE-produkter som er ombrukt som hele apparater som skal rapporteres inn. Det skal ikke rapporteres dersom kun deler av et produkt har gått til ombruk, for eksempel motorer i vaskemaskiner eller komponenter i datamaskiner. Det skal rapporteres på hver produktgruppe. For produktgruppene som har undergrupper skal det rapporteres på det laveste nivået. Mengden ombrukt skal oppgis i tonn og antall stk. På tonnasjen kan det benyttes opp til tre desimaler. Om desimaler rapporteres skal det benyttes punktum (.) som desimalskilletegn. Ombruk av EE-produkter rapporteres en gang årlig. Tallene for foregående år rapporteres innen 15. februar hvert år. 11. Rapportering: Medlemmenes import av optiske røykvarslere Dato: Side 8 av 11

9 Fjernet. Fra 1.januar 2010 gir Tolltariffen EE-registeret oversikt over importerte mengder optiske røykvarslere. Optiske røykvarslere innfortolles nå på eget varenummer Røykvarslere, unntatt slike som hører under varenummer Rapportering: EE-produkter til fratrekk fra EE-registerets importdata Hvis returselskapet har medlemmer hvor importdata EE-registeret har hentet fra Toll & avgiftsdepartementet (TAD) er ukorrekt, kan returselskapene hente inn data på mengder fra de medlemmer dette berører. Begrunnelsen for at et medlem kan få fratrekk i importerte mengder fra EE-registerets database, må være på grunnlag av et av de punktene som er beskrevet her: 1. Et medlem har egenimport av EE-produkter som ikke leveres til det norske markedet: 1.1. utførsel (eksport) av EE-produkter registreres ikke hos TAD som ordinær eksport 1.2. når varen ikke eksporteres som et EE-produkt og dermed ikke vises i eksportdata EE-registeret henter fra TAD. (Et EE-produkt forstås her som de varenumre i tolltariffen som er registrert på EE-registerets vareliste.) 2. EE-produktet er komponent i norsk produksjon av innretninger som ikke omfattes av forskriftens virkeområde (jamfør avfallsforskriftens 1-1). Dette kan være importerte EE-produkter som fastmonteres ved norsk produksjon av biler, skip og plattformer. 3. Et medlem har fått feildeklarert varenumre og/eller mengder i tollmyndighetenes Tvinn-database. Når det foreligger dokumentasjon på denne type feil, kan varenumre og mengder korrigeres i rapporten. EE-registeret krever denne type feil dokumentert ved kopi av den feile og den korrigerte deklarasjonen tilsendt fra ansvarlig speditør. Noen presiseringer: Data skal rapporteres på medlemsnivå, dvs. at det ikke holder å rapportere inn medlemmenes samlede mengder. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere en totalsum per medlem. Fratrekk skal rapporteres på kundens organisasjonsnummer, varenummer og korrigert mengde. Mengdene som skal trekkes fra skal oppgis som negative tall, dvs med (-) minustegn foran tallet. Ved feildeklarering på varenumre/mengde, føres det opp negative tall hvis registrert mengde er for høy eller ved bruk av feilt varenummer, og det føres opp positive tall hvis import skal registreres på annet varenummer. Punktum (.) skal benyttes som desimalskilletegn. EE-registeret anbefaler generelt at returselskapene sørger for at metoden som brukes for å innhente data og at de rapporterte tallene kan dokumenteres. Dette for at sertifiseringsorganene lettere kan etterprøve metodikk og de innrapporterte tallene. Medlemmenes fratrekk av importerte EE-produkter skal rapporteres 2 ganger årlig. Tall for 1. halvår rapporteres innen 15. august og tall for 2. halvår rapporteres innen 15. februar. Legg merke til at det skal rapporteres for hvert halvår. Rapporteringen med frist 15. februar skal kun inneholde tall for 2. halvår og ikke hele foregående år. Dato: Side 9 av 11

10 13. Revisorgodkjent årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall i Miljødirektoratet har i vedtak av 31.oktober 2013 vedtatt at returselskapene skal levere årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall for perioden 1.januar - 31.desember 2013 og revisorgodkjenning av totalt innsamlede mengder EE-avfall. Årsrapporten for 2013 med den standardiserte revisorerklæringen skal sendes til Miljødirektoratet og EE- registeret innen 15.februar Bakgrunnen for revisorgodkjent årsrapport er innføring av etterregulering i forbindelse med over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen, som skal bidra til å sikre innsamling av alt EE-avfall. Ved etterregulering vil over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen tas med i tillegg til neste års totale innsamlingsforpliktelse. Dette gjør at returselskap som har samlet inn for lite avfall får en økt innsamlingsforpliktelse neste periode, mens et returselskap som har samlet inn for mye får en redusert innsamlingsforpliktelse. Årsrapporten vil brukes som grunnlag for beregning av etterreguleringsleddet. Årsrapporten skal sikre at den totale mengden er basert på reelle innsamlingstall. Tallene i årsrapporten kontrolleres mot rapporterte mengder innsamlet EE-avfall for 1.halvår og 2.halvår Noen presiseringer: Årsrapporten skal vise totale mengder innsamlet EE-avfall for 2013 og vise separate mengder for 1.halvår og for 2.halvår, per produktgruppe/undergruppe. Mengdene skal ikke fordeles på fylke og kommune. Rapporten skal leveres som Excel-fil og tabellen skal ha en kolonne for hvert halvår og en kolonne med summen for hele Mengdene skal oppgis i tonn per produktgruppe og undergruppe, og det kan benyttes opp til tre desimaler. Komma (,) skal brukes som desimalskilletegn. Revisorgodkjent årsrapport med totaltall og tall for 1. halvår og tall for 2. halvår 2013 skal leveres innen 15.februar Dato: Side 10 av 11

11 Oppsummeringstabell. Rapporteringer fra returselskapene til EE-registeret. Pkt. Rapportering Hyppighet Rapporteringsfrister 2 Medlemmer av returselskap 2.hver uke Løpende oppdatering ved endringer i medlemsmassen. 3 Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 5 Mengde innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 6 Fordeling av innsamlet EE-avfall Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 12 Medlemmenes EE-produkter som kan trekkes fra EE-registerets importdata Halvårlig 15. august og 15. februar hvert år. 7 Behandlet EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 8 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner Årlig 15. februar hvert år. 9 Behandlingsanlegg for EE-avfall Årlig 15. februar hvert år. 10 Ombruk av EE-produkter Årlig 15. februar hvert år. 13 Revisorgodkjent årsrapport for 2013 Vedtak fra Miljødirektoratet 15.februar 2014 Dato: Side 11 av 11

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten

Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten orge for N 94/26 Notater 1994 Hans Kristian Østereng, Anne B. Dahle og Arne Bråten Forberedelse til et NTRASTATSYSTEM I Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for industri og utenrikshandel Om notatet

Detaljer

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning

FARLIG AVFALL. Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall. utgave 2012. Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning FARLIG AVFALL Veileder om innlevering og deklarering av farlig avfall utgave 2012 Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning www.norsas.no 1. Forord Denne veilederen om innlevering og deklarering

Detaljer

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003

Notater. Anne Finstad og Kristin Rypdal. Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt. 2003/29 Notater 2003 23/29 Notater 23 Anne Finstad og Kristin Rypdal Notater Bruk av helse- og miljøfarlige produkter i husholdningene - et forprosjekt Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

Notater. Ann Christin Bøeng. Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak 2009/10.

Notater. Ann Christin Bøeng. Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak 2009/10. 2009/10 Notater Ann Christin Bøeng Notater Rapport fra arbeidsgruppe for samordning av energi- og nasjonalregnskap Forslag til tiltak Avdeling for økonomi-, energi- og miljøstatistikk/seksjon for energistatistikk

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI

Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI FFI-rapport 2011/02085 Rutiner for Næringsdatabasen og analyser av forsvarsindustrien ved FFI Kari Tvetbråten Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 28. oktober 2011 FFI-rapport 2011/02085 1167 P: ISBN 978-82-464-1987-9

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer