EE-registeret Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EE-registeret Årsrapport 2012"

Transkript

1 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012

2 EE-registeret Årsrapport COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013 Utarbeidet: Nina Jetmundsen Kontrollert: Lisa Erlandsen: Godkjent: Barbro Sørlid Engh

3 Forord wwweeregisteretno EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10, og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret har vært i drift siden 1 juli 2006 I 2012 hentet EE-registeret inn data om blant annet innsamlede og behandlede mengder EEavfall fra returselskapene I 2012 var det fem sertifiserte kollektivt finansierte returselskaper som var godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Disse var Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og Renas AS EE-registeret har også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter Basert på disse dataene er det sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten Tallene viser blant annet at det totalt ble samlet inn nærmere tonn EE-avfall, som tilsvarer omlag 29,2 kg EE-avfall per innbygger i Norge Dette er en nedgang i innsamlet mengde på 2 prosent sammenlignet med 2011 Returselskapene behandlet tonn EE-avfall i 2012 Nesten 82 prosent av avfallet er materialgjenvunnet Mengde EE-produkter til ombruk var 841 tonn EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i et returselskap de såkalte gratispassasjerene Fra denne oppfølgingen som begynte i oktober 2006 og varte ut 2012, har EE-registeret tilskrevet rundt virksomheter I samme periode er det totalt registrert om lag nye medlemmer i returselskapene 314 av disse har meldt seg inn i løpet av 2012 Om lag 77 prosent av de nye medlemmene har fått henvendelse fra EE-registeret EE-registeret eies av Klif og driftes av COWI AS Årsrapporten er skrevet av COWI AS Oslo, april 2013

4 Årsrapport Innholdsfortegnelse 1 EE-registerets oppgaver 4 11 Bakgrunn 4 12 Drift av EE-registeret i Importører og produsenter av EE-produkter 8 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer 8 22 Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer Ikke-medlemmers import og eksport 11 3 Innsamling av EE-avfall Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel Innsamlet EE-avfall Innføring av etterregulering og vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall 16 4 Behandling av EE-avfall Behandlet etter behandlingsmetode Behandlet EE-avfall per produktgruppe Behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer EE-produkter til ombruk Gjenvinningsandeler på innsamlet EE-avfall 27 5 Videre arbeid Oppfølging av gratispassasjerer Drift og videreutvikling av EE-registeret Vedlegg 28 30

5 Årsrapport Figuroversikt: Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i et returselskap Periode Figur 2 Tilskrevet og nye medlemmer i returselskaper, Figur 3: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer 2006 til 2012 Tonn 11 Figur 4: Endring i total varetilførsel for medlemmer i returselskap og ikke-medlemmer Tonn 12 Figur 5: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn Figur 6: Innsamlet EE-avfall (kg per innbygger) i hvert fylke, Figur 7: Behandling av EE-avfall og behandlingsmåte Alle returselskap, 2012 Prosentvis fordeling 18 Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU 2012 Prosentvis fordeling 20 Figur 9: Behandling av EE-avfall innen EU 2012 Prosentvis fordeling 20 Figur 10: Behandlingsmåter for rapporterte materialtyper/ avfallsfraksjoner, 2012 Prosentvis fordeling 24 Figur 11: Behandlingsland for rapporterte materialtyper og avfallsfraksjoner, 2012 Prosentvis fordeling 25 Tabelloversikt: Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2012 Tonn 14 Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn Tabell 3: 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall 21 Tabell 4: Behandlede mengder materialtyper/ avfallsfraksjoner fra miljøsanert EE-avfall 2012 Tonn 23 Tabell 5: Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap, Tabell 6 Gjenvinningsandeler alle returselskap 27

6 Årsrapport EE-registerets oppgaver 11 Bakgrunn EE-registeret ble opprettet i 2006 Opprettelsen og registerets oppgaver er hjemlet og beskrevet i kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1 juli 2004 nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen Miljøgifter fra EE-avfall i naturen kan medføre negative helseeffekter på dyr og mennesker EE-produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere Avfallsforskriftens kapittel 1 legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter Produsentene er pålagt å være organisert i et kollektivt eller individuelt finansierte returselskap EEregisteret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriftens 1-10 Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer, og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem EE-registeret eies av Klif og driftes av COWI AS 12 Drift av EE-registeret i 2012 Driftsoppgaver som EE-registeret har gjennomført i 2012 deles opp i følgende hovedaktiviteter Oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Informasjonsoppgaver Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse 121 Oppfølging av gratispassasjerer EE-registeret skal identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer EE-registeret kartlegger hvilke produsenter som ikke følger forskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å bli medlem i et returselskap EE-registeret gir Klif oversikter over hvilke produsenter som, til tross for informasjon fra EE-registeret, ikke er blitt medlem i et returselskap for EE-avfall Det er da opp til Klif å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene

7 Årsrapport I 2012 informerte EE-registeret Klif om at 53 foretak som ikke hadde meldt seg inn i et returselskap etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EE-registeret 122 Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Returselskapene rapporterer normalt to ganger årlig til EE-registeret Én rapportering ble gjennomført i august 2012 (for 1 halvår 2012) og én i februar 2013 (for 2 halvår 2012) I tillegg til returselskapenes halvårlige rapporteringer, sender returselskapene jevnlig oppdatert oversikt over deltagende medlemsbedrifter Dette legges inn i EE-registerets database EE-registeret har også mottatt data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal Returselskapenes rapportering EE-registeret har definert formatet og innholdet i rapportene som returselskapene skal levere over innsamlet og behandlet EE-avfall EE-registeret kontrollerer bare innholdet i rapportene for å sikre at det ikke er logiske feil, formateringsfeil eller mangler EEregisteret har ingen videre kontroll mot returselskapene Regelmessig oppdatering av medlemsoversikter er viktig for at EE-registeret effektivt skal kunne følge opp gratispassasjerer Returselskapenes rapportering inneholdt også i 2012 noe feil Det er feil i formatet på rapportene som går igjen fra år til år For året 2012 har Klif for første gang fattet vedtak om at returselskapene skal levere en årsrapport over innsamlete mengder EE-avfall, en revisorgodkjenning av totalt innsamlete mengder mengder EE-avfall samt en revisorkontroll av snittvekt og fordelingsnøkler Fristen var satt til 15februar, men ikke alle returselskap klarte å overholde fristen for de revisorkontrollerte rapportene Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD, lager EE-registeret rapporter til Klif Følgende rapporter er tilgjengelige på våre hjemmesider, wwweeregisteretno: Rapport om total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe og total innsamlet EEavfall Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe Rapport om innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land Rapport om ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe og returselskap Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon og behandlingsmåte Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land

8 Årsrapport Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes i kapittel 2, 3 og Informasjonsoppgaver Hjemmesider EE-registerets hjemmesider er utformet med tanke på at produsenter av EE-produkter lett skal finne relevant informasjon om kravene i lovverket, og hvordan de kan overholde forpliktelsene sine I tillegg skal returselskapene og andre interesserte kunne finne nyttig informasjon på sidene Det publiseres jevnlig oppdaterte medlemslister Rapporter over innsamlet og behandlet EE-avfall publiseres hvert halvår I tillegg legges alle endringer som angår returselskapene løpende ut som nyheter Dette kan for eksempel være informasjon om endringer i forbindelse med krav til rapportering for returselskapene, endringer i varenummerlisten eller andre aktuelle saker Oversikten over hvilke tolltariffkoder (varenumre) som er inkludert i EE-registerets datauttak fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) ligger tilgjengelig på hjemmesiden Endringer av disse varenumrene offentliggjøres som nyhet på hjemmesiden, samtidig som oversikten oppdateres Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i et returselskap De har gjerne noen spørsmål rundt hvorvidt de virkelig er omfattet av forskriftens krav, hvordan de blir medlem av et returselskap, hvilke kostnader det medfører osv EE-registeret veileder produsenter om deres forpliktelser etter avfallsforskriften, og informerer om hvilke returselskaper for EE-avfall som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet EE-registeret skal være nøytrale i forholdet mellom konkurrerende returselskaper Det informeres derfor kun i hovedtrekk om de ulike selskapers løsninger knyttet til systemer for beregning og innkreving av miljøvederlag Spørsmål som dreier seg konkret om priser og lignende ber EE-registeret produsentene stille direkte til returselskapene I 2012 er det totalt journalført 107 telefonsamtaler, 628 e-poster og 75 andre brev til og fra EE-registeret De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som har mottatt brev fra EE-registeret I løpet av 2012 har EE-registeret sendt ut om lag 500 informasjonsbrev og påminnelser til produsenter som er gratispassasjerer Annonser i tidskrift EE-registeret har fått utarbeidet annonser som retter seg mot produsenter av EE-produkter I 2012 er det annonsert i 6 nummer av fagbladet "Elektronikkbransjen" Annonsene har foto for å illustrere ulike type varer som kvalifiserer til å være et EE-produkt Videre gir annonsene informasjon om hvilke produkter det gjelder og hvor produsentene kan finne mer informasjon

9 Årsrapport Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en kostnad som tilsvarer medlemmenes andel av total varetilførsel Etter rapportering fra returselskapene to ganger årlig, har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til Klif Klif fakturerer returselskapene Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf avfallsforskriften 1-22 h Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper har EE-registeret i 2012 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier Regnskap Det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret da det ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper 125 Administrasjon og prosjektledelse De større administrative arbeidsoppgavene i 2012 var tilpassing av EE-registerts database, endringer av arbeidsoppgaver, rapporter og prosedyrer i forbindelse med innføring av etterregulering Etterregulering har til hensikt å føre kontroll med hvilke mengder returselskapene samler inn og sørge for at returselskapene samler inn riktig mengde avfall og riktig typer avfall som de er forpliktet til over tid Som en konsekvens av etterregulering ble det gejnnomført endringer i rapportering av produksjon for medlemmene Produksjon rapporteres nå på varenummer, mens det tidligere ble rapportert på produktgruppe I tillegg ble det laget en ny rapport for kontroll av mengder innsamlet i henhold til forpliktelsen Det er også utviklet en ny rapport som er grunnlaget for beregning av etterreguleringsleddet

10 Årsrapport Importører og produsenter av EE-produkter Avfallsforskriftens 1-10 pålegger produsenter av EE-produkter å finansiere innsamling, sortering, ombruk, gjenvinning, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Klif 21 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer En av EE-registerets oppgaver er å identifisere og følge opp produsenter som ikke følger forskriftens krav om å bli medlem i et returselskap for EE-avfall Produsenter som ikke har medlemskap defineres her som gratispassasjerer Oversikten over importører og eksportører av EE-produkter hentes inn fra TAD Dataene legges inn i EE-registerets database og sammenholdes med medlemslistene fra returselskapene Dersom en produsent ikke er registrert som medlem i et returselskap, fremstår denne som en gratispassasjer i EE-registerets lister Basert på en grundig gjennomgang vurderes det om produsent skal tilskrives av EEregisteret for å få informasjon om de plikter som pålegges dem etter avfallsforskriftens kapittel 1 I denne vurderingen inngår blant annet om produsenten omfattes av forskriften og om de har hatt en import de siste årene Gratispassasjerer tilskrives av EE-registeret Alle utgående og innkommende brev, e-post og telefoner med gratispassasjerer blir journalført og arkivert i EE-registerets administrasjonsmodul Dette gjør det enkelt å hente opp all informasjon på den enkelte produsent 211 Informasjon til gratispassasjerer De produsenter som blir tilskrevet av EE-registeret får et brev med informasjon om: At det er registrert at de importerer EE-produkter En oversikt over importerte varenummer legges ved Kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 som sier at produsenter av EE-produkter må være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall At det ikke er registrert at de er medlem i et returselskap Produsenten oppfordres til å kontakte returselskapene for å tegne medlemskap Navn og adresser til returselskapene ligger vedlagt At manglende oppfyllelse av avfallsforskriften vil bli rapportert til Klif Når en gratispassasjer har skaffet seg medlemskap i et returselskap, registreres vedkommende som medlem og går dermed ut av EE-registerets oversikt over gratispassasjerer De gratispassasjerer som ikke skaffer seg medlemskap rapporteres videre til Klif

11 Årsrapport Endring i antall gratispassasjerer EE-registeret prioriterer som hovedregel å sende brev til de gratispassasjerer som til en hver tid har anslått størst total økonomisk besparelse ved å stå uten medlemskap i et returselskap Det ble i 2012 sendt brev til 285 nye gratispassasjerer EE-registeret har for 2012 rapportert totalt 53 foretak som ikke har fulgt EE-registerets oppfordring til å få medlemskap i et returselskap for EE-avfall til Klif Det er deretter opp til direktoratet å vurdere ytterligere tiltak overfor disse produsentene Fra EE-registeret begynte sin oppfølging av gratispassasjerer i oktober 2006 og frem til utgangen av 2012, har om lag virksomheter fått ett eller flere brev fra EE-registeret I samme periode er det totalt registrert nye medlemmer i returselskapene Av disse er om lag 77 prosent tilskrevet av EE-registeret Det ble i 2012 registrert 314 nye medlemmer i returselskapene Figur 1 gir et bilde av hvor mange gratispassasjerer som har blitt tilskrevet fra EEregisteret årlig i perioden , og hvor mange nye medlemmer returselskapene har fått i samme periode EE-registeret har etter avtale med Klif trappet ned på antall utsendte brev i 2012 Bakgrunnen er at store importører og produsenter allerede er medlem i returselskap for EE-avfall Når det kommer nye data fra TAD dukker det imidletid opp noen få nye, store importører som tilskrives EE-registeret har i tillegg gjennomført ulike informasjonstiltak mot bransjen som supplement til brevutsendelser Antall tilskrevne gratispassasjere og nye medlemmer i returselskap Brev sendt Nye medlemmer Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i et returselskap Periode Det var virksomheter som var medlem i et returselskap for EE-avfall ved utgangen av 2012

12 Årsrapport Figur 2 viser utvikling mellom tilskrevne gratispassasjerer og innmeldte medlemmer over tid 5000 Tilskrevet av EE-registeret- nye medlemmer Tilskrevet, akkumulert Innmeldt, akkumulert Figur 2 Tilskrevet og nye medlemmer i returselskaper, Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer EE-registeret har informasjon om all import og eksport til og fra Norge av de varenummer som er utvalgt som et EE-produkt fra tolltariffen Tolltariffen er inndelt slik at noen av de varenumrene EE-registeret henter ut data på, kan brukes både ved innførsel av EEprodukter og ved innførsel av andre typer produkter Å være registrert som importør av EE-produkter i EE-registeret uten å være tilknyttet et returselskap, innebærer derfor ikke nødvendigvis at virksomheten er en gratispassasjer En del av importen som registreres kan ligge utenfor forskriftens virkeområde, og en del import er innførsel av produkter som ikke er EE-produkter Det reelle antallet gratispassasjerer er derfor betydelig lavere enn statistikken tilsier Når produsenter av EE-produkter som er omfattet av forskriften, ikke er medlem i et returselskap, vil disse produsentene ha en økonomisk besparelse sammenlignet med produsenter som er medlem i et returselskap Tilsvarende vil det være et inntektstap for returselskapene Importører tilskrives løpende av EE-registeret, og de med til en hver tid størst besparelse tilskrives først Besparelsen beregnes i EE-registeret database hvor det er registrert gjennomsnittpriser for behandling av avfallet, beregnet ut fra informasjon fra returselskapene Av de gratispassasjerer som i 2012 hadde import / eksport av EE-produkter, og som ikke ble kontaktet av EE-registeret, hadde rundt 50 stk i gjennomsnitt spart omlag 5000 kr per år ved ikke å være medlem i et returselskap De resterende gratispassasjerer har mindre besparelse

13 Årsrapport Ikke-medlemmers import og eksport Import av EE-produkter fra ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) var i 2006 på rundt tonn I 2012 var importen redusert til rundt tonn Eksporten fra ikkemedlemmer var i 2006 på tonn og ble redusert til om lag tonn i 2012 Totalt sett er andelen av EE-produkter som tilføres markedet av ikke-medlemmer redusert vesentlig over de siste årene Det vil si at gratispassasjerenes markedsandel er stadig blitt mindre Figur 3 viser import- og eksportmengder fra ikke-medlemmer i perioden Vi ser at importen er redusert til omtrent 30 prosent og at eksportmengden er redusert til om lag 61 prosent av mengdene fra 2006 Det er imidlertid viktig å huske at tallene import fra ikke-medlemmer som nevnt inkluderer mengder som ikke nødvendigvis er omfattet av forskriften Utvikling av import- eksporttall hos gratispassasjerer Import Eksport Figur 3: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer 2006 til 2012 Tonn Varetilførsel av EE-produkter vil si mengde av EE-produkter som kommer på det norske markedet Den beregnes ut fra mengder EE-produkter som importeres til det norske markedet pluss norsk produksjon minus eksport av EE-produkter I tillegg kan returselskapene rapportere sine medlemmers mengder som ikke omfattes av forskriften Dette trekkes fra For ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) foreligger det ikke tall på produksjon Summen av import minus eksport for denne gruppen vil ansalgsvis tilsvare omtrentlig varetilførsel

14 Årsrapport Figur 4 viser kurver for utvikling i varetilførselstall for medlemmer og anslått varetilførsel for ikke-medlemmer over en 6-års periode Varetilførselen varierer noe fra år til år avhenging av økonomien generelt I 2006 var varetilførsel for medlemmer på drøyt tonn, mens i 2012 var varetilførselen om lag tonn Endring i varetilførsel over tid Medlemmer Ikke-medlemmer Figur 4: Endring i total varetilførsel for medlemmer i returselskap og ikke-medlemmer Tonn I 2006 var anslått varetilførsel for ikke-medlemmer i overkant av tonn, mens anslaget i 2012 var under tonn Årsaken til den store nedgangen er at mange som ikke var medlem i et returselskap i 2006 nå følger forskriftens krav, og dermed er blitt medlem i et returselskap for EE-avfall

15 Årsrapport Innsamling av EE-avfall Det er fem kollektive returselskaper for EE-avfall som har godkjenning av Klif Disse er Elretur AS, Elsirk AS, ERP Norway AS, Eurovironment AS og Renas AS Alle returselskapene samler inn EE-avfall i alle produktgrupper beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriften, og har rapportert innsamlede mengder til EE-registeret i 2012 Innsamlet mengde rapporteres fra returselskapene to ganger årlig 31 Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel For å være et sertifisert returselskap må visse kriterier i avfallsforskriften kapittel 1 vedlegg 2 del C oppfylles Ett av kravene til returselskapene er at de skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som svarer til sine medlemmers andel av total varetilførsel i det samme geografiske området Mengden som et returselskap er pliktig å samle inn kalles innsamlingsforpliktelse Estimert innsamlingsforpliktelse beregnes for hvert halvår ut fra en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (siste halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (siste halvår) Det beregnes estimert innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe Med varetilførsel menes ervervsmessig omsetning og annen forsyning av EE-produkter til det norske markedet Varetilførselen beregnes på bakgrunn av import- og eksportdata fra TAD, samt norskproduserte EE-produkter Norsk produksjon rapporteres fra returselskapene Fra 1januar 2010 fikk returselskapene også anledning til å rapportere medlemmers import som er unntatt fra forskriftens virkeområde eller ikke leveres det norske markedet Slike mengder går til fratrekk fra EE-registerets importdata Et returselskaps markedsandel av EE-produkter er andelen av total varetilførsel som returselskapets medlemmer har hatt i et gitt halvår EE-registeret beregner hvert halvår total varetilførsel og innsamlingsforpliktelse for hvert enkelt returselskap Tallene beregnes for Klif, og returselskapenes meddeles tall på varetilførsel 32 Innsamlet EE-avfall Returselskapene skal to ganger i året rapportere innsamlede mengder EE-avfall til EEregisteret EE-avfallet skal fordeles på 14 produktgrupper i henhold til vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 1 I 2012 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn Dette er en nedgang på om lag 3 prosent fra året før Tabell 1 gir en oversikt over totale mengder innsamlet EE-avfall fordelt på produktgrupper

16 Årsrapport Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2012 Tonn Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder Tonn ERP Euroviron Periode 2012 Totalt Elretur Elsirk Norway ment Renas Innsamlet EE-avfall totalt , , , , , ,490 1 Store husholdningsapparater , , , ,759 76, ,920 1a Kuldemøbler , , , ,136 46, ,810 1b Andre store husholdningsapparater , , , ,623 29, ,110 2 Små husholdningsapparater 5 140, , , , , ,560 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,290 3a Datamonitorer 2 444, , , , , ,810 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr , , , , , ,480 4 Lyd- og bildeutstyr , , , , , ,740 4a Fjernsynsapparater , , , , , ,870 4b Annet lyd- og bildeutstyr 7 310, , , , , ,870 5 Belysningsutstyr 7 975, , , , , ,840 6 Lyskilder 907, ,424 42,880 8,128 8, ,030 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 098, , ,930 79,240 72, ,890 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 458, ,408 15,490 26,512 13,510 52,090 9 Medisinsk utstyr 702, ,822 46,080 0,621 0, , Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 149, ,079 42,320 31,057 54, ,510 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 19,833 5,750 1,100 2,274 0,329 10,380 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 129, ,329 41,220 28,783 54, , Salgsautomater 472, ,027 20,330 9,059 10, , Kabler og ledninger , , ,040 36, , , Elektroteknisk utstyr , , , , , , Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 8 152, , , , , ,920 I rapporten til EE-registeret anslår returselskapene hvor stor andel av det innsamlede EEavfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder Beregningene viser at anslagsvis 59 prosent av innsamlet EE-avfall kommer fra husholdningene, mens 41 prosent kommer fra andre kilder Returselskapene rapporterer også i hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i Figur 5 gir en oversikt over innsamlet mengde EE-avfall fordelt på alle fylker i Norge de siste tre årene

17 Årsrapport Figur 5 viser at de største mengdene i 2012 er samlet inn i Oslo, Akershus og Hordaland fylke I Oslo samles det hvert år inn mest EE-avfall I 2012 var denne mengden på rundt tonn Innsamlet EE-avfall per fylke Figur 5: Innsamlet EE-avfall per fylke Alle returselskap Tonn For å se hvor mye det samles inn per person i hvert fylke, er det regnet ut et gjennomsnitt av innsamlet EE-avfall per innbygger i alle fylkene i Norge de siste tre årene Dette illustreres i figur Innsamlet EE-avfall i kg per innbygger i hvert fylke Figur 6: Innsamlet EE-avfall (kg per innbygger) i hvert fylke, I 2012 var gjennomsnittlig mengde EE-avfall per innbygger i Norge på 29,5 kg Dette er en liten nedgang fra 2011, da det ble samlet inn 29,9 kg EE-avfall per innbygger I 2010 var innsamlet gjennomsnittsmengde på 28,5 kg I 2012 var det Oslo som har høyeste innsamling per innbygger med 37,7 kg I 2011 hadde Buskerud høyest innsamling per innbygger med 36,7 kg Aust-Agder har hatt lavest samling av EE-avfall per innbygger de siste tre årene I 2012 var innsamlingen på 22,8 kg per innbygger i Aust-Agder

18 Årsrapport For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider: wwweeregisteretno Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder EE-avfall fra hvert returselskap under siden Statistikk og rapporter: 33 Innføring av etterregulering og vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall Innføring av etterregulering Det er for året 2012 innført et system for etterregulering av innsamlet mengde EE-avfall Dette har til hensikt å føre kontroll med hvilke mengder returselskapene samler inn og sørge for at returselskapene samler inn riktig mengde avfall og riktige typer avfall som de er forpliktet til over tid Ved etterregulering vil over- eller underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen tas med i tillegg til neste års totale innsamlingsforpliktelse Dette gjør at et returselskap som har samlet inn for lite avfall får en økt innsamlingsforpliktelse neste periode, mens et returselskap som har samlet inn for mye får en redusert innsamlingsforpliktelse Finansdepartementets fastsatte samfunnsøkonomiske kalkulasjonsrente anvendes på de over- eller underinnsamlede mengdene Rentepåslaget vil innebære at de som har underoppfylt innsamlingsforpliktelsen får en litt høyere total innsamlingsforpliktelse i neste periode, mens de som har overoppfylt innsamlingforpliktelsen vil få en litt lavere total innsamlingsforpliktelse Hvert enkelt returselskaps fratrekk eller tillegg til innsamlingsforpliktelsen (etterreguleringen) beregnes og vedtas av Klif etter rapportering fra returselskapene for 2 halvår 2012Etterreguleringen vil være godt verktøy for å å håndtere mindre avvik i innsamlingsforpliktelsen Store avvik vil bli fulgt opp ytterligere, feks med bruk av tvangsmulkt Vedtak om årsrapport for innsamlet mengde EE-avfall For å kunne gjennomføre etterregulering varslet Klif vedtak om at returselskapene skal levere revisorgodkjent årsrapport for totalt innsamlede mengder EE-avfall i perioden 1 januar desember 2012 Rapporten skal inneholde tall for innsamlede mengder EE-avfall pr produktgruppe med undergrupper i vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 1 Returselskapene har levert årsrapporter for 2012 Tallene tilsvarer tallene oppført i Tabell 1 side 14: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap 2012 Tonn

19 Årsrapport Behandling av EE-avfall Returselskapene skal sørge for at innsamlet EE-avfall blir behandlet i samsvar med kravene i avfallsforskriftens 1-18 Forskriften krever blant annet at materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall, skal sorteres ut og håndteres ved godkjent behandlingsanlegg Øvrige materialer og komponenter i avfallet skal ombrukes og gjenvinnes der dette ut i fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget 41 Behandlet etter behandlingsmetode EE-avfall blir behandlet etter forskjellige behandlingsmetoder Returselskapene rapporterer etter fem behandlingsmåter til EE-registeret: materialgjenvinning energigjenvinning termisk destruksjon deponering annen behandling Returselskapene rapporterer behandlet EE-avfall på to måter: 1 Behandlet EE-avfall rapportert etter produktgrupper 2 Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall Returselskapene rapporterer også i hvilket land avfallet er behandlet på følgende måter: 1 Når returselskapene rapporterer etter produktgrupper oppgis alle land i EU/EØS, men ikke navn på land utenfor EU/EØS Disse land samles i en gruppe kalt Land utenfor EU/EØS 2 Når det gjelder behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, rapporteres imidlertid også navn på land utenfor EU/EØS-området Returselskapene rapporterer hvilke behandlingsmåter avfallet har fått Figur 7 viser behandlingsmåter og mengdeforholdet mellom de fem behandlingsmetodene returselskapene rapporterer til EE-registeret

20 Årsrapport Behandlingsmåter for EE-avfall i 2012 Materialgjenvinning totalt 81,6 % Termisk destruksjon totalt 0,3 % Annen behandling totalt 0,0 % Energigjenvinning totalt 12,7 % Deponering totalt 5,3 % Figur 7: Behandling av EE-avfall og behandlingsmåte Alle returselskap, 2012 Prosentvis fordeling I 2012 ble 81,6 prosent av EE-avfallet materialgjenvunnet og 12,7 prosent energigjenvunnet I 2011 var materialgjenvinningen 84 prosent og energigjenvinning 10 prosent 42 Behandlet EE-avfall per produktgruppe I rapportene fra returselskapene er EE-avfallet fordelt etter de 14 produktgruppene som er beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 1: 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler 1b Andre store husholdningsapparater 2 Små husholdningsapparater 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater 4b Andre lyd- og bildeutstyr 5 Belysningsutstyr 6 Lyskilder 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 9 Medisinsk utstyr 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 11 Salgsautomater 12 Kabler og ledninger 13 Elektroteknisk utstyr 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

21 Årsrapport Returselskapene rapporterer mengder avfall per produktgruppe I tillegg skal de rapportere hvilken behandling avfallet har fått og i hvilke land behandlingen av avfallet har funnet sted 421 Mengder behandlet EE-avfall per produktgruppe For 2012 rapporterte returselskapene at total mengde behandlet EE-avfall var tonn Tabell 2 fordeler mengden behandlet EE-avfall på de 14 produktgruppene Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe Alle returselskap Tonn 2012 Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet totalt (tonn) %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt , % 1 Store husholdningsapparater ,44 30,6 % 1a Kuldemøbler ,32 11,8 % 1b Andre store husholdningsapparater ,12 18,8 % 2 Små husholdningsapparater 5 142,86 3,6 % 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,98 11,1 % 3a Datamonitorer 2 348,10 1,6 % 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,88 9,5 % 4 Lyd- og bildeutstyr ,92 12,3 % 4a Fjernsynsapparater ,69 7,2 % 4b Annet lyd- og bildeutstyr 7 313,23 5,1 % 5 Belysningsutstyr 7 974,88 5,6 % 6 Lyskilder 905,183 0,6 % 7 Elektrisk og elektronisk verktøy 9 094,73 6,4 % 8 Leker, fritids- og sportsutstyr 458,364 0,3 % 9 Medisinsk utstyr 703,057 0,5 % 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 149,90 1,5 % 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 21,153 0,0 % 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 2 128,75 1,5 % 11 Salgsautomater 472,574 0,3 % 12 Kabler og ledninger ,95 11,7 % 13 Elektroteknisk utstyr ,81 9,8 % 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon 8 155,21 5,7 % De største mengdene av behandlet EE-avfall er i produktgruppe 1: Store husholdningsapparater Denne gruppen utgjør tonn, som tilsvarer over 30 prosent av totalt behandlet mengde EE-avfall Produktgruppe 4: Lyd- og bildeutstyr er nest størst med tonn, tilsvarende 12,3 prosent av totalt behandlet mengde EE-avfall I 2012 var EE-avfallet behandlet i 13 EU-land samt i land utenfor EU Figur 8 viser prosentvis fordeling mellom avfall behandlet i Norge, i EU og utenfor EU

22 Årsrapport Behandlingsland for EE-avfall Land utenfor EU 17,6 % Norge 48,6 % EU land 33,8 % Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU 2012 Prosentvis fordeling Figur 8 viser at hovedandelen av EE-avfallet behandles i Norge Om lag 48,6 prosent ble behandlet i Norge, mens 33,8 prosent ble behandlet i EU-land og 17,6 prosent ble behandlet behandlet utenfor EU Figur 9 angir i hvilke land innen EU behandlingen av EE-avfallet fant sted og hvor stor andel som ble behandlet i de rapporterte land Behandlet EE-avfall - Land Land utenfor EU 17,6 % Sverige 27,7 % Tyskland 3,2 % Portugal 0,2 % Frankrike 1,5 % Norge 48,6 % Belgia 0,0 % Tjekkia 0,0 % Litauen 0,0 % Danmark 0,9 % Finland 0,0 % Latvia 0,1 % Spania 0,1 % Storbritannia 0,0 % Figur 9: Behandling av EE-avfall innen EU 2012 Prosentvis fordeling

23 Årsrapport Sverige er det største behandlingslandet etter Norge Sverige behandler om lag 27,7 prosentg Tyskland om lag 3,2 prosent av EE-avfallet 43 Behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer Materialer og komponenter som ved kassering av produktet er farlig avfall i henhold til kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften, skal systematisk lokaliseres og fjernes fra EE-avfall som et første trinn i behandlingsprosessen I kapittel 1, del C: "Kriterier for sertifisering av returselskap", punkt nr 6 beskrives hvilke materialer og komponenter som skal fjernes fra EE-avfall Returselskapene skal rapportere til EE-registeret hvilke mengder materialer og komponenter med farlige stoffer som fjernes fra EE-avfallet Disse materialene og komponentene deles inn i 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner Tabell 3 gir oversikt over de 23 materialtypene, angitt med bokstavene a til w Tabell 3: 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall a Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT b Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt a) c Tonerkassetter og fargetoner d Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall Bortsett fra de som er montert på kretskort e Andre batterier enn nevnt under pkt d) f Asbest og komponenter som inneholder asbest g Ildfaste keramiske fibre h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper i LCD-skjermer større enn 100 cm 2 j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg l Kretskort m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass), bortsett fra SF6-gass n SF6-gass o Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort p Plast med bromerte flammehemmere q Eksterne elektriske kabler r Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere s Oljeholdig avfall inkludert spillolje t Gassutladningslamper lysrør u Gassutladningslamper pærer v Annet farlig avfall w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder

24 Årsrapport Som et samlebegrep på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene brukes miljøsanert EEavfall Returselskapene rapporterer hvor store mengder, fordelt på de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner, som fjernes fra EE-avfallet I tillegg rapporteres hvordan avfallsfraksjonene behandles og i hvilke land behandlingen foregår Returselskapene skal også oppgi behandlingsmåte Rapportene som omhandler behandlet miljøsanert EE-avfall, inndelt i materialtyper/ avfallsfraksjoner, gir bare informasjon om det farlige avfallet fra kasserte EE-produkter De gir ingen informasjon om fraksjoner som metaller, rene plaster, trevirke og annet ikkefarlig avfall I rapportene for produktgrupper derimot, inkluderes vekten av disse fraksjonene slik at mengdene i kapittel 42 følgelig ikke er sammenlignbare med mengdene fra rapportene i dette kapittelet 431 Behandlede materialtyper/ avfallsfraksjoner fra miljøsanert EE-avfall Rapporten fra returselskapene gir en samlet oversikt over mengder miljøsanert EE-avfall, hvordan avfallet fordeler seg på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene, og hvilken sluttbehandling avfallet har fått Tabell 4 angir hvor store mengder miljøsanert EE-avfall som ble behandlet i 2012, fordelt på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene

25 Årsrapport Tabell 4: Behandlede mengder materialtyper/ avfallsfraksjoner fra miljøsanert EE-avfall 2012 Tonn Materialtype / Avfallsfraksjon / Behandlingsmetode Behandlet totalt (tonn) %-vis fordeling Alle produktgrupper totalt ,07 100,00 % a Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT 47,791 0,04 % b Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og 70,422 0,06 % c Tonerkassetter og fargetoner 100,94 0,09 % d Eksterne batterier Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling 687,615 0,58 % e Andre batterier enn nevnt under pkt d) 49,177 0,04 % f Asbest og komponenter som inneholder asbest 51,814 0,04 % g Ildfaste keramiske fibre 47,343 0,04 % h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer 3,842 0,00 % i LCD-skjermer større enn 100 cm2 Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst 520,15 0,44 % j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, 12,807 0,01 % k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg 7 472,88 6,32 % l Kretskort 3 084,32 2,61 % m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), 88,951 0,08 % n SF6-gass 0 0,00 % o Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort 2,13 0,00 % p Plast med bromerte flammehemmere 2 083,33 1,76 % q Eksterne elektriske kabler ,18 13,19 % r Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere 8,607 0,01 % s Oljeholdig avfall inkludert spillolje 751,095 0,64 % t Gassutladningslamper lysrør 654,397 0,55 % u Gassutladningslamper pærer 172,641 0,15 % v Annet farlig avfall 138,706 0,12 % w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder ,94 73,23 % I følge Tabell 4 bestod den største mengden miljøsanert avfall av fraksjon w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder Denne utgjør rundt 73 prosent av total mengde miljøsanert EE-avfall Sammenligner vi totalmengder behandlet EE-avfall i Tabell 2 på side 18 med totalmengder i Tabell 4, ser vi at tallene ikke er sammenfallende Behandlet totalmengde EE-avfall etter produktgrupper var tonn i 2012, mens behandlede materialtyper / avfallsfraksjoner hadde en totalmengdepå tonn i 2012 Årsaken er, som tidligere opplyst, at det kun er rapporterte materialtyper og avfallsfraksjoner med innhold av farlige stoffer fra EEavfallet som tas fra Tabell 4, mens i Tabell 2 er hele produktet tatt med, også komponenter som metaller, plast, trevirke etc Figur 10 viser hvilken endelig behandlingsmetode de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene har fått og angir prosentvis andel som behandles etter de fem rapporterte behandlingsmåtene

26 Årsrapport Behandlingsmåte for materialtyper/ avfallsfraksjoner Materialgjenvinning totalt 79,8 % Termisk destruksjon totalt 0,4 % Annen behandling totalt 0,0 % Deponering totalt 6,1 % Energigjenvinning totalt 13,7 % Figur 10: Behandlingsmåter for rapporterte materialtyper/ avfallsfraksjoner, 2012 Prosentvis fordeling Figur 10 viser at omlag 79,8 prosent av avfallsfraksjone ble materialgjenvunnet, mens 13,7 prosent gikk til energigjenvinning Returselskapene skal også oppgi i hvilke land sluttbehandlingen har foregått Alle land hvor avfallet sluttbehandles skal angis, også land utenfor EU/EØS-området I 2012 ble rundt 55,5 prosent av de rapporterte materialtypene og avfallsfraksjonene fra EE-avfallet behandlet i Norge, mens i 2011 var mengden 58 prosent I 2012 ble 30,4 prosent behandlet i EU-land og 14,1 prosent i land utenfor EU Rapporterte materialtyper og avfallsfraksjoner fra EE-avfallet ble i 2012 sluttbehandlet i totalt 15 land: Norge, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Litauen, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia og Tyskland i tillegg til Folkerepublikken Kina, Malaysia, Pakistan og USA Figur 11 viser hvilken prosentvis andel av de rapporterte mengdene som ble behandlet i de 15 behandlingslandene

27 Årsrapport Behandlingsland for materialtyper/ avfallsfraksjoner i 2012 Sverige 25,20% Belgia 0,01% Norge 55,52% USA 0,00% Danmark 1,13% Finland Kina 0,09% 12,19% Tyskland 1,96% Tsjekkia 0,01% Storbritania 0,03% Portugal 0,23% Litauen 0,30% Pakistan 1,41% Frankrike 1,40% Malaysia 0,52% Figur 11: Behandlingsland for rapporterte materialtyper og avfallsfraksjoner, 2012 Prosentvis fordeling Sverige er største behandlingsland etter Norge Sverige behandlet i 2012 om lag 25 prosent av mengdene, mot 21 prosent i 2011 For ytterligere detaljer vedrørende behandling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider: wwweeregisteretno Her er det lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder EE-avfall fra hvert returselskap under siden Statistikk og rapporter:

28 Årsrapport EE-produkter til ombruk EE-avfall til ombruk rapporteres etter produktgrupper, og mengdene oppgis både i tonn og i antall enheter per produktgruppe Tabell 5 viser hvilke typer EE-produkter og mengder som gikk til ombruk i 2012 Tabell 5: Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap, 2012 Totalt Elsirk Renas Produktgruppe / Returselskap tonn stykk tonn stykk tonn stykk Totalt 841, , , Store husholdningsapparater 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1a Kuldemøbler 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1b Andre store husholdningsapparater 0,00 0 0,00 0 0, Små husholdningsapparater 0,00 0 0,00 0 0, Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontor 800, , ,00 0 3a Datamonitorer 96, , ,00 0 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- 704, , , Lyd- og bildeutstyr 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4a Fjernsynsapparater 0,00 0 0,00 0 0,00 0 4b Annet lyd- og bildeutstyr 0,00 0 0,00 0 0, Belysningsutstyr 0,00 0 0,00 0 0, Lyskilder 0,00 0 0,00 0 0, Elektrisk og elektronisk verktøy 6,00 9 0,00 0 6, Leker, fritids- og sportsutstyr 0,00 0 0,00 0 0, Medisinsk utstyr 0,00 0 0,00 0 0, Overvåknings- og kontrollinstrumenter 0,00 0 0,00 0 0, a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 0,00 0 0,00 0 0, b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; 0,00 0 0,00 0 0, Salgsautomater 0,00 0 0,00 0 0, Kabler og ledninger 0, , , Elektroteknisk utstyr 34, , , Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og vent 0,00 0 0,00 0 0,00 0 I 2012 rapporterte to returselskap om mengder til ombruk Totalt er det rapportert 841 tonn til ombruk i 2012, mot tonn i 2011 Som det fremkommer av tabellen er det i hovedsak produkter tilknyttet produktgruppene 3 og 13 som ombrukes

29 Årsrapport Gjenvinningsandeler på innsamlet EE-avfall I avfallsforskriftens vedlegg pkt 64 Gjenvinning og ombruk av EE-avfall stilles det krav til returselskapene om hvor mye av det innsamlete EE-avfallet som skal gjenvinnes Returselskapene skal samle inn og systematisere samlede gjenvinningsandeler for alt innsamlet EE-avfall og for hver produktgruppe Det er i pkt 64 spesifisert hvilke andeler som skal gjenvinnes Tabell 6 viser i prosent hvilke krav det er til gjenvinning i de ulike produkgruppene/ undergrupper og hvor mye som er oppnådd samlet for alle returselskap i 2012 Tabell 6 Gjenvinningsandeler alle returselskap Året Alle returselskap Krav til gjenvinning Oppnådd gjenvinning Nivå for Nivå for material Material Gjenvinningsnivå(%nivå (%) Gjenvinnings- Produktgrupper gjenvinning gjenvinning og ombruk(%) (%) og ombruk Totalt 92,8 80,8 1 Store husholdningsapparater ,7 78,3 1a Kuldemøbler ,7 86,1 1b Andre store husholdningsapparater ,5 73,4 2 Små husholdningsapparater ,9 73,9 3 Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,5 74,9 3a Datamonitorer ,3 82,9 3b Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr ,1 73,5 4 Lyd- og bildeutstyr ,7 82,5 4a Fjernsynsapparater ,5 86,7 4b Annet lyd- og bildeutstyr ,7 76,6 5 Belysningsutstyr ,6 81,0 6 Lyskilder 80 93,8 92,9 7 Elektrisk og elektronisk verktøy ,5 86,0 8 Leker, fritids- og sportsutstyr ,1 80,5 9 Medisinsk utstyr 93,8 82,7 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter ,6 83,4 10a Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykv ,6 51,9 10b Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre ,8 83,8 11 Salgsautomater ,4 86,9 12 Kabler og ledninger 93,3 89,3 13 Elektroteknisk utstyr 95,1 88,8 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition 93,5 80,0 For mer informasjon vedrørende gjenvinningsandeler av EE-avfall for de enkelte returselskap henvises det til EE-registerets hjemmesider: Her er det lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over gjenvinningsandeler for hver produktgruppe på hvert returselskap

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -...

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -... von 9 3.0.05 :54 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel. Kasserte elektriske og elektroniske produkter 0 Kapittel endret ved forskrift mai 005 nr. 406 som endret

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006

Inspeksjonsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Veglo Miljøservice AS 21.04.2006 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato 12.05.2006 Vår referanse 2006/2516 Saksbehandler, innvalgstelefon: Anne Sundet Tangen, tlf. 74 16 80 65 Arkiv nr.472.1 Deres referanse Inspeksjonsrapport

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap 2008 12-13: Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2 -Gi oss

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy I det følgende gis veiledning til enkelte punkter i søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjøretøy. 2. Beskrivelse av

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Klima- og forurensningsdirektoratet Deklarasjonssystemet for farlig avfall - Årsrapport for 2009 Juni 2010 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Klima-

Detaljer

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold

Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Konsekvensvurdering av Miljødirektoratets forslag til endring av avfallsforskriften kap. 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter Innhold Hovedbudskap... 2 Kostnader knyttet til innføring av

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12

1 INNLEDNING... 2 5 AVFALLSTRØMMENE I BIR... 11 6 AVFALLSBEHANDLING... 12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 RENOVASJONSLØSNINGENE I BIR... 3 2.1 HENTESYSTEM, BRINGESYTEM, KOMPOSTERING... 3 2.2 GJENBRUKSSTASJONER OG RETURPUNKT... 4 2.3 RESTAVFALL FRA RUTE OG GJENBRUKSSTASJONER

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Miljørapport. Gode gjerninger for miljøet. Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen. ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6

Miljørapport. Gode gjerninger for miljøet. Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen. ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6 Miljørapport Det du trenger å vite om EE-avfall og returordningen 2009 ABB: Medlemskap gir markedsfordeler Side 6 Hvor finnes miljøgiftene? Side 8 Gode gjerninger for miljøet ENAS samlet inn 47 000 tonn

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer