EE-registeret Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2009"

Transkript

1 EE-registeret Årsrapport 2009

2 EE-registeret Årsrapport 2009 mai 2010 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon Dokumentnr. 1 Versjon 2 Utgivelsesdato Utarbeidet ninj Kontrollert Godkjent

3 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriften 1-10, og informere disse om de forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. EE-registeret har vært i drift siden 1. juli I 2009 har EE-registeret hentet inn data om bl.a. innsamlede og behandlede mengder EEavfall fra returselskapene. Det var fire sertifiserte kollektive returselskap godkjent av Klimaog forurensningsdirektoratet (Klif) i 2009; Elretur AS, Eurovironment AS, Ragn-Sells Elektronikkretur AS og RENAS AS. EE-registeret har også innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende import og eksport av EE-produkter. Basert på disse dataene har EEregisteret sammenstilt en rekke rapporter som presenteres i denne årsrapporten. Tallene viser bl.a. at det totalt ble samlet inn over tonn eller 31,6 kilo EE-avfall per innbygger. Dette er en økning i innsamlet mengde på om lag 2,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Returselskapene behandlet tonn EE-avfall i Rundt 85 prosent av avfallet er materialgjenvunnet eller gått til ombruk. Mengde EE-produkter til ombruk var tonn. Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av EE-avfall bidrar til å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen som igjen kan medføre negative helseeffekter. EE-produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly, organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere. EE-registeret følger opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens krav om medlemskap i et returselskap de såkalte gratispassasjerene. Fra denne oppfølgingen begynte i oktober 2006 og ut 2009, har EE-registeret tilskrevet over 3100 virksomheter. I samme periode er det totalt registrert om lag nye medlemmer i returselskapene. 547 av disse har meldt seg inn i løpet av Om lag 79 prosent av de nye medlemmene har fått informasjonsbrev fra EE-registeret. I 2009 informerte EE-registeret Klima- og forurensningsdirektoratet om at 161 foretak ikke hadde meldt seg inn i returselskap etter gjentatte oppfordringer og påminnelser fra EEregisteret. Klima- og forurensningsdirektoratet har anmeldt 5 foretak til Økokrim. Økokrim utferdiget i 2009 forelegg på til sammen kroner mot disse på grunn av manglende medlemskap i returselskap. Saken er ennå ikke avsluttet. EE-registeret eies av Klima- og forurensningsdirektoratet og driftes av Norsas AS. Årsrapporten er skrevet av Norsas AS. Oslo, mai 2010

4 Årsrapport Innholdsfortegnelse 1 EE-registerets oppgaver Bakgrunn Drift av EE-registeret i Importører og produsenter av EE-produkter EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer Ikke-medlemmers import og eksport 12 3 Innsamling av EE-avfall Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel Innsamlet EE-avfall 14 4 Behandling av EE-avfall Behandlet EE-avfall per produktgruppe Behandlete materialtyper/avfallsfraksjoner EE-produkter til ombruk 26 5 Videre arbeid Oppfølging av gratispassasjerer Drift og videreutvikling av EE-registeret 28 6 Vedlegg 29.

5 Årsrapport Figuroversikt: Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i returselskapene. Akkumulert Figur 2: Antall registrerte gratispassasjerer etter anslått besparelse. Mars Figur 3: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer. 2006, 2007, 2008 og Tonn Figur 4: Endring i total varetilførsel for medlemmer av et returselskap og ikke-medlemmer Tonn Figur 5: Innsamlet EE-avfall per fylke. Alle returselskap. Tonn Figur 6: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger Figur 7: Behandling av EE-avfall per produktgruppe og behandlingsmåte. Alle returselskap Prosentvis fordeling Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU Prosentvis fordeling Figur 9: Behandling av EE-avfall etter land Prosentvis fordeling Figur 10: Behandlingsmåter materialtyper/ avfallsfraksjoner Prosentvis fordeling Figur 11: Behandlingsland for materialtyper/ avfallsfraksjoner. Norge og andre land Prosentvis fordeling Figur 12: Behandlingsland for miljøsanert EE-avfall etter land Prosentvis fordeling Tabelloversikt: Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap Tonn Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe. Alle returselskap Tonn Tabell 3: Behandlede materialtyper/ avfallsfraksjoner Tonn Tabell 4: Ombruk av EE-produkter som hele apparater pr produktgruppe og returselskap Tonn

6 1 EE-registerets oppgaver 1.1 Bakgrunn Årsrapport EE-registeret ble opprettet i 2006 og er hjemlet i kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter i forskrift av 1. juli 2004 nr. 930 om og behandling av avfall (avfallsforskriften). Avfallsforskriftens kapittel 1 legger ansvaret for innsamling og behandling av EE-avfall på produsenter og importører (heretter kalt produsenter) av EE-produkter. Produsentene er pålagt å være organisert i kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. EE-registeret er opprettet for å følge opp returselskapene og produsentene. EE-registeret skal samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling og behandling av EE-avfall. EE-registeret skal også avdekke produsenter av EE-produkter som ikke overholder sine plikter etter avfallsforskriftens Disse produsentene opptrer som gratispassasjerer, og EE-registeret skal informere dem om hvilke forpliktelser avfallsforskriften pålegger dem. EE-registeret eies av Klima- og forurensningsdirektoratet og driftes av Norsas Norsk kompetansesenter for avfall og AS. COWI AS er underleverandør til Norsas AS. 1.2 Drift av EE-registeret i 2009 Driftsoppgaver som EE-registeret har gjennomført i 2009, kan grovt deles opp som følger: Oppfølging av gratispassasjerer Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Informasjonsoppgaver Finansielle oppgaver Administrasjon og prosjektledelse Oppfølging av gratispassasjerer EE-registeret skal identifisere og følge opp produsenter som ikke oppfyller avfallsforskriftens 1-10, det vil si produsenter som opptrer som gratispassasjerer. EE-registeret kartlegger hvilke produsenter som ikke følger forskriftens krav, informerer om hvilke plikter forskriften pålegger dem og oppfordrer dem til å bli medlem i et returselskap. EE-registeret gir Klima- og forurensningsdirektoratet oversikter over hvilke produsenter som, til tross for informasjon fra EE-registeret, ikke blir medlem i returselskap for EE-avfall. Det er da opp til Klima- og forurensningsdirektoratet å vurdere ytterligere steg overfor disse produsentene Innhenting, sammenstilling og kvalitetssikring av data Returselskapene rapporterer til EE-registeret to ganger årlig. En rapportering ble gjennomført i august (for 1. halvår 2009) og en i februar 2010 (for 2. halvår 2009). I tillegg til halv-.

7 Årsrapport årlige rapporteringer, oppdaterer returselskapene jevnlig oversikten over deltagende medlemsbedrifter. EE-registeret har også mottatt data fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) vedrørende import og eksport av EE-produkter i hvert kvartal. Returselskapenes rapportering EE-registeret har definert formatet og innholdet i rapportene som returselskapene skal levere. EE-registeret kontrollerer bare innholdet i rapportene for å sikre at det ikke er logiske feil, formateringsfeil eller mangler i rapportene. EE-registeret har ingen videre kontroll mot returselskapene. Regelmessig oppdatering av medlemsoversikter er viktig for at EE-registeret effektivt skal kunne følge opp gratispassasjerer. Returselskapenes rapportering i 2009 har ikke vært tilfredsstillende. Flere selskaper har ikke overholdt rapporteringsfristene, og mange av rapportene som EE-registeret har mottatt har vært mangelfulle og inneholdt feil både i format og innhold. Dette har resultert i store forsinkelser og mye merarbeid for EE-registeret, og forårsaket at EE-registeret ikke har kunnet overholde sine frister i rapportering til myndighetene. Rapporter fra EE-registeret Basert på de dataene som rapporteres inn fra returselskapene og TAD, lager EE-registeret rapporter til Klima- og forurensningsdirektoratet. Følgende rapporter er tilgjengelige på våre hjemmesider Rapport om total varetilførsel av EE-produkter per produktgruppe. Rapport om eksport av EE-produkter per mottakerland og produktgruppe. Rapport over innsamlet EE-avfall per fylke, kommune, produktgruppe, kilde og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte, produktgruppe og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall per produktgruppe, behandlingsmåte og land. Rapport om ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe og returselskap. Rapport om sandeler per produktgruppe og returselskap. Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon og behandlingsmåte. Rapport om behandling av EE-avfall etter materialtype/avfallsfraksjon, behandlingsmåte og land. Tall og tabeller fra innrapporteringene finnes i kapittel 2, 3 og 4 og i egne vedlegg Informasjonsoppgaver Hjemmesider EE-registerets hjemmesider er utformet med tanke på at produsenter av EE-produkter lett skal finne relevant informasjon om kravene i lovverket, og hvordan de kan overholde sine forpliktelser. I tillegg skal returselskapene og andre interesserte kunne finne nyttig informasjon på sidene..

8 Årsrapport Det publiseres jevnlig oppdaterte medlemslister, og nye rapporter publiseres hvert halvår. I tillegg legges alle endringer som angår returselskapene løpende ut som nyheter. Oversikten over hvilke tolltariffkoder (varenumre) som er inkludert i EE-registerets datauttak fra Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD), ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Endringer av disse numrene offentliggjøres som nyhet på hjemmesiden. Henvendelser De aller fleste henvendelser EE-registeret besvarer, er fra produsenter som har mottatt brev om manglende medlemskap i et returselskap. De har gjerne noen spørsmål rundt hvorvidt de virkelig er omfattet av forskriftens krav, hvordan de blir medlem av et returselskap, hvilke kostnader det medfører osv. EE-registeret veileder produsenter om deres forpliktelser etter avfallsforskriften, og informerer om hvilke returselskaper for EE-avfall som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. EE-registeret skal være nøytrale i forholdet mellom konkurrerende returselskap, og informerer derfor kun i hovedtrekk om de ulike selskapers løsninger knyttet til systemer for beregning og innkreving av miljøvederlag. Spørsmål som dreier seg konkret om priser og lignende ber EE-registeret produsentene stille direkte til returselskapene. I 2009 er det totalt journalført 209 innkommende telefonsamtaler, 807 e-poster og 43 brev til EE-registeret. De aller fleste av disse er henvendelser fra produsenter som er tilskrevet av EE-registeret. EE-registeret har i perioden sendt ut informasjonsbrev og påminnelser til produsenter som er gratispassasjerer. Andre informasjonstiltak, foredrag etc. EE-registeret har i 2009 vært aktiv overfor medlemmer i returselskap som er norske produsenter av EE-produkter. Medlemmene er blitt kontaktet for å informere dem om deres forpliktelser til å rapportere produksjon til returselskapet og for å klargjøre hvem som er ansvarlig for denne type rapportering. EE-registeret har tilskrevet 123 virksomheter med informasjon om dette kravet i forskriften Finansielle oppgaver Finansiering av EE-registeret Alle kostnader ved utvikling og drift av EE-registeret dekkes av returselskapene med en andel tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Basert på varetilførselsberegninger, har EE-registeret sendt over fordelingsforslag (grunnlag for fakturering) til Klimaog forurensningsdirektoratet. Klima- og forurensningsdirektoratet har selv forestått faktureringen. Avsetning av finansiell garanti EE-registeret skal administrere finansiell garanti knyttet til individuelt finansierte returselskaper, jf. avfallsforskriften 1-22 h. Det skal redegjøres for avsetningen av denne finansielle garantien i EE-registerets årsrapport. Siden det ikke eksisterer noen individuelt finansierte returselskaper, har EE-registeret i 2009 ikke jobbet med administrasjon av finansielle garantier..

9 Årsrapport Regnskap Det ikke utarbeidet eget regnskap for EE-registeret da det ikke har vært noen individuelt finansierte returselskaper Administrasjon og prosjektledelse Av større administrativt arbeid i 2009 kan bl.a. nevnes arbeidet i forbindelse med nye rapporteringskrav overfor returselskapene. Nye rapporter Det ble i 2009 innført noen endringer i rapporteringskravene overfor returselskapene. 1. Rapporten for behandlet miljøsanert EE-avfall ble utvidet og skal fra 2009 også inneholde informasjon om navn på siste behandlingsanlegg. 2. Returselskapene skal i egen rapport rapportere land og navn på alle behandlingsanlegg som avfallet er innom til endelig behandling er funnet sted. 3. Returselskapene er også gitt anledning til å rapportere EE-produkter til fratrekk fra EEregisterets importdata. Dette gjelder de mengder av medlemmers import av EE-produkter som enten ikke leveres det norske markedet eller som er utenfor forskriftens virkeområde. Avfallsforskriftens 1-19 b gir returselskapet plikt til å informere om hvilke behandlingsanlegg som benyttes. Tidligere ble behandlingsanlegg rapportert ved hjelp av et flytskjema. For å bedre rapporteringen av behandlingsanlegg, er rapporten for behandling av materialtyper/ avfallsfraksjoner utvidet og skal nå også inkludere informasjon om siste behandlingsanlegg. For at myndighetene skal få informasjon om alle behandlingsanlegg som avfallet er innom på veien mot endelig behandling, rapporteres navn på behandlingsanlegg og land i egen rapport. Varetilførsel beregnes av EE-registeret på grunnlag av tall som kommer fra TAD. En del medlemmer i returselskap har import av EE-produkter som enten ikke leveres det norske markedet eller er unntatt fra forskriftens krav (jf. forskriftens 1-1). For å få riktigst mulige grunnlag for å beregne varetilførsel for returselskapene, gis alle returselskap anledning til å rapportere unntaksmengder i en egen rapport. Tallene skal rapporteres per medlem og på produktgruppenivå. Andre administrative oppgaver. Det foretas løpende revisjon av hvilke tolltariffkoder (varenummer) som skal inkluderes i EE-registerets uttak av data fra TAD. I 2009 søkte EE-registeret TAD om å få skilt ut produktet røykvarslere som eget varenummer fra varenummer Tollmyndighetene har per 1.jan 2010 splittet varenummer i to og røykvarslere har fått eget varenummer I tillegg til dette varenummer fortolles ioniske røykvarslere inn på varenummer Av øvrige administrative arbeidsoppgaver i 2009 av et visst omfang kan følgende nevnes: Informasjon til returselskapene; generell informasjon om EE-registerets arbeid og spesiell informasjon om metode for beregning av varetilførsel og innsamlingsforpliktelser. Informasjonskampanje mot norske produsenter av EE-produkter. Generelt informasjonsarbeid via telefon og e-post..

10 Årsrapport Videreutvikling, drift og oppdatering av nettsider. Utvikling av nye rapporter for rapportering fra returselskap. Kvalitetssikring, videreutvikling og forbedring av funksjonalitet i administrasjonsmodulen..

11 Årsrapport Importører og produsenter av EE-produkter Avfallsforskriftens 1-10 pålegger produsenter av EE-produkter å finansiere innsamling, sortering, ombruk,, disponering og annen behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. 2.1 EE-registerets oppfølging av gratispassasjerer En av EE-registerets oppgaver er å identifisere og følge opp produsenter som ikke følger forskriftens krav om å bli medlem i et returselskap for EE-avfall. Produsenter som ikke har medlemskap defineres her som "gratispassasjerer". Oversikten over importører og eksportører av EE-produkter hentes inn fra TAD. Dataene legges inn i EE-registerets database og sammenholdes med medlemslistene fra returselskapene. Dersom en produsent ikke er registrert som medlem i noe returselskap, fremstår denne som en gratispassasjer i EE-registerets lister. Basert på en grundig gjennomgang gjøres en vurdering av om vedkommende produsent skal tilskrives av EE-registeret og informeres om de plikter som pålegges dem etter avfallsforskriftens kapittel 1. Alle utgående og innkommende brev, e-post og telefoner med gratispassasjerer blir journalført og arkivert i EE-registerets administrasjonsmodul. Dette gjør det enkelt å hente opp all informasjon på den enkelte produsent Informasjon til gratispassasjerer De produsenter som blir tilskrevet av EE-registeret får et brev med informasjon om: At det er registrert at de importerer EE-produkter. En oversikt over importerte varenummer legges ved. Informasjon om kravene i avfallsforskriftens kapittel 1 som sier at produsenter av EEprodukter må være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall. Informasjon om at det ikke er registrert at de er medlem i et returselskap. Produsenten oppfordres til å kontakte returselskapene for å tegne medlemskap. Navn og adresser til returselskapene ligger vedlagt. At manglende oppfyllelse av avfallsforskriften vil bli rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet. Når en gratispassasjer har skaffet seg medlemskap i et returselskap, registreres vedkommende som medlem og går dermed ut av EE-registerets oversikt over gratispassasjerer. De gratispassasjerer som ikke skaffer seg medlemskap rapporteres fortløpende til Klima- og forurensningsdirektoratet Utvikling av antall gratispassasjerer EE-registeret prioriterer som hovedregel å sende brev til de gratispassasjerer som til en hver tid har anslått størst total økonomisk besparelse ved å stå uten medlemskap. Det ble i 2009 sendt brev til 548 nye produsenter. Om lag 470 fikk et påminnelsesbrev, og det ble sendt ut nok en påminnelse i form av en e-post/faks til 266 av produsentene. EE-.

12 okt.06 des.06 feb.07 apr.07 jun.07 aug.07 okt.07 des.07 feb.08 apr.08 jun.08 aug.08 okt.08 des.08 feb.09 apr.09 jun.09 aug.09 okt.09 des.09 Årsrapport registeret har i 2009 rapportert totalt 161 foretak som ikke har fulgt EE-registerets oppfordring til å få medlemskap i et returselskap for EE-avfall, til Klima- og forurensningsdirektoratet. Det er deretter opp til direktoratet å vurdere ytterligere steg overfor disse produsentene. Klima- og forurensningsdirektoratet (den gang SFT) anmeldte i 2008 fem foretak til Økokrim. Økokrim utferdiget i 2009 forelegg på til sammen kroner mot disse på grunn av manglende medlemskap i returselskap. Saken er per mars 2010 ikke avsluttet. Fra EE-registeret begynte sin oppfølging av gratispassasjerer i oktober 2006, og frem til utgangen av 2009 har virksomheter fått ett eller flere brev fra EE-registeret. I samme periode er det totalt registrert nye medlemmer i returselskapene. Av disse er om lag 79 prosent tilskrevet av EE-registeret. I løpet av 2009 ble det registrert 562 nye medlemskap i returselskapene Utvikling av antall gratispassasjerer tilskrevet og innmeldt i returselskap Virksomheter fulgt opp, akkumulert Virksomheter innmeldt, akkumulert Figur 1: Virksomheter fulgt opp av EE-registeret og virksomheter innmeldt i returselskapene. Akkumulert Figur 1 gir et bilde av hvor mange gratispassasjerer som har blitt tilskrevet fra EE-registeret hver måned siden starten i 2006 til og med 2009, og hvor mange virksomheter som er meldt inn i returselskap i den samme perioden..

13 Antall gratispassasjerer Årsrapport Om gratispassasjerer og ikke-medlemmer EE-registeret har informasjon om all import og eksport til og fra Norge av de varenummer som er utvalgt som et EE-produkt fra tolltariffen. I 2009 var det registrert rundt virksomheter som ikke har dekkende medlemskap i et returselskap. Å være registrert som importør av EE-produkter i EE-registeret uten å være tilknyttet et returselskap, innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at virksomheten er en gratispassasjer. En del av importen som registreres ligger utenfor forskriftens virkeområde, og en del import er innførsel av produkter som ikke er EE-produkter. Tolltariffen er inndelt slik at noen av de varenumrene EE-registeret henter ut data på, kan brukes både ved innførsel av EEprodukter og ved innførsel av andre typer produkter. Det reelle antallet gratispassasjerer er derfor betydelig lavere enn Når produsenter av EE-produkter som er omfattet av forskriften, ikke er medlem i et returselskap, vil det være en økonomisk besparelse for disse produsentene, og et tilsvarende innteksttap for returselskapene. De aller fleste registrerte gratispassasjerer har en svært beskjeden import. EE-registeret beregner et anslag på hvor stor besparelse hver enkelt har hatt ved ikke å være knyttet til et returselskap for EE-avfall. Om lag 1440 importører har i gjennomsnitt per år spart mer enn kr ved ikke å være medlem i returselskap. Om lag 50 prosent av disse har vært kontaktet av EE-registeret. Rundt 560 importører har spart mer enn kr per år, og av disse har rundt 90 prosent vært kontaktet av EE-registeret. Øker vi samlet besparelse til mer enn kr per år, er det nå om lag 370 importører som mangler medlemskap i returselskap. Alle disse er kontaktet av EE-registeret, men de fleste er fremdeles ikke knyttet til et returselskap. Figur 2 viser sammenhengen mellom gratispassasjerers besparelse og hvor mange som er kontaktet av EE-registeret. Gratispassasjerer og besparelser Minimum sparte kr per år Gratispassasjerer Kontaktet av EE-reg Figur 2: Antall registrerte gratispassasjerer etter anslått besparelse. Mars

14 Årsrapport Denne oversikten er tatt ut av EE-registerets database i mars 2010, og anslagene som EEregisteret gjør på besparelser gjelder samlet for all import foretatt i hele 2006, 2007, 2008 og Ikke-medlemmers import og eksport Import av EE-produkter fra ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) var i 2006 på rundt tonn, og i 2009 er importen redusert til tonn. Eksporten fra ikkemedlemmer var i 2006 på tonn og er redusert til om lag tonn i Totalt sett er andelen av EE-produkter som tilføres markedet av ikke-medlemmer redusert vesentlig over de siste årene. Eller sagt med andre ord: Gratispassasjerenes markedsandel er stadig blitt mindre. Figur 3 viser import og eksportmengder fra ikke-medlemmer i perioden Vi ser at importen er redusert til omtrent en tredjedel og at eksportmengden også er redusert. Det er imidlertid viktig å huske at tallene import fra ikke-medlemmer som nevnt inkluderer mengder som ikke er omfattet av forskriften Utvikling av import/ eksport hos ikke-medlemmer Import i tonn Eksport i tonn Figur 3: Utvikling i import og eksport fra ikke-medlemmer. 2006, 2007, 2008 og Tonn. Varetilførsel av EE-produkter vil si mengde av EE-produkter som kommer på det norske markedet. Den beregnes ut fra mengder EE-produkter som importeres til det norske markedet pluss norsk produksjon minus eksport av EE-produkter. For ikke-medlemmer (gratispassasjerer + andre) har vi ingen tall på produksjon, men ser vi på summen av importtall minus eksporttall for denne gruppen og anslår at det tilsvarer omtrent varetilførsel, ser vi at "varetilførsel" for denne gruppen er svært redusert fra 2006 til

15 Årsrapport Endringer i varetilførsel over 4 år Medlemmer Gratispassasjerer Figur 4: Endring i total varetilførsel for medlemmer av et returselskap og ikke-medlemmer Tonn. Figur 4 viser kurver for utvikling i varetilførselstall for medlemmer og anslått varetilførsel for ikke-medlemmer over en 4 års periode. Varetilførselen fra medlemmer i returselskap økte fra drøyt tonn i 2006 til nesten tonn i I 2008 og 2009 var varetilførselen noe lavere (nedgangen i 2009 skyldes sannsynligvis den forventede finanskrisen.) I 2006 var "varetilførsel" for ikke-medlemmer på tonn, mot tonn i Dette er en reduksjon på rundt 97 prosent. Årsaken til den store nedgangen er at mange som ikke var medlem i returselskap i 2006, nå følger forskriftens krav, og er blitt medlem i returselskap for EE-avfall..

16 3 Innsamling av EE-avfall Årsrapport Det er fire kollektive returselskaper for EE-avfall i Norge som har godkjenning av Klimaog forurensningsdirektoratet. Disse er: Elretur AS, Eurovironment AS, Ragn-Sells Elektronikkretur AS og Renas AS. Alle returselskapene samler inn EE-avfall i alle produktgrupper beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriften, og har rapportert innsamlete mengder til EEregisteret i Mengdene rapporteres fra returselskapene to ganger årlig. 3.1 Innsamlingsforpliktelser og varetilførsel Returselskapene skal hente og motta en andel av totalt innsamlet mengde EE-avfall som svarer til sine medlemmers andel av total varetilførsel i det samme geografiske området. Mengden som et returselskap er pliktig å samle inn, kalles innsamlingsforpliktelse. Innsamlingsforpliktelsen beregnes for hvert halvår etter en funksjon av total mengde innsamlet EE-avfall i forrige periode (siste halvår) multiplisert med returselskapets andel av varetilførselen i forrige periode (siste halvår). Det beregnes innsamlingsforpliktelse for hver produktgruppe. Med varetilførsel menes ervervsmessig omsetning og annen forsyning av EE-produkter til det norske markedet. Varetilførselen beregnes på bakgrunn av import- og eksportdata fra TAD, samt norskproduserte EE-produkter. Norsk produksjon rapporteres fra returselskapene. Fra 1.januar 2010 har returselskapene også anledning til å rapportere til EE-registeret medlemmers import som er unntatt fra forskriftens virkeområde eller ikke leveres det norske markedet. Slike mengder går til fratrekk fra EE-registerets importdata. Et returselskaps markesandel av EE-produkter, er andelen av total varetilførsel som returselskapets medlemmer har hatt i et gitt halvår. EE-registeret beregner hvert halvår total varetilførsel og innsamlingsforpliktelse for hvert enkelt returselskap. Tallene beregnes for Klima- og forurensningsdirektoratet og meddeles også returselskapene. 3.2 Innsamlet EE-avfall I 2009 ble det rapportert inn en total mengde innsamlet EE-avfall på tonn. Dette er en økning på om lag 3300 tonn fra året før. I rapporten til EE-registeret anslår returselskapene hvor stor andel av det innsamlede EEavfallet som kommer fra husholdninger og hvor stor andel som kommer fra andre kilder. Beregningene viser at anslagsvis 56 prosent av innsamlet EE-avfall kommer fra husholdningene, mens 44 prosent kommer fra andre kilder. Tabell 1 gir en oversikt over totale mengder fordelt på produktgruppene i henhold til vedlegg 1 til kapittel 1 i avfallsforskriften..

17 Årsrapport Tabell 1: Innsamlet EE-avfall per produktgruppe og returselskap Tonn. Periode: 2009 Norge totalt Elretur Eurovironment Ragn-Sells Renas Innsamlet EE-avfall totalt Store husholdningsapparater a. Kuldemøbler b. Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a. Datamonitorer b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr Lyd- og bildeutstyr a. Fjernsynsapparater b. Annet lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Returselskapene rapporterer i hvilke fylker og kommuner EE-avfallet er samlet inn i. Figur 5 gir en oversikt over innsamlet mengde EE-avfall fordelt på alle fylker i Norge. Figuren viser at de største vektmengdene er samlet inn i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland i

18 Årsrapport Innsamlet EE-avfall per fylke Figur 5: Innsamlet EE-avfall per fylke. Alle returselskap. Tonn Figur 5 viser mengde innsamlet EE-avfall per fylke de siste tre årene. I Oslo samles det hvert år inn mest EE-avfall, i 2009 var mengden på tonn. I Akershus ble det i 2009 samlet inn tonn. For å se hvor mye det samles inn per person i hvert fylke, er det regnet ut et gjennomsnitt av innsamlet EE-avfall per innbygger i alle fylkene i Norge. Dette illustreres i figur Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Figur 6: Innsamlet EE-avfall per innbygger og fylke Kg per innbygger. Vi ser av tabellen at antall kg per innbygger har vært rundt 31,5 kg de siste tre årene. I Oslo ble det i 2009 samlet inn 38,3 kg EE-avfall per innbygger. I 2008 var mengden på 36,9 kg. Sør - Trøndelag er det fylket hvor det samles inn mest EE-avfall med over 40 kg per person i gjen-.

19 Årsrapport nomsnitt. I Aust-Agder ble det samlet inn minst EE-avfall per innbygger. Her er mengden om lag 21 kilo per innbygger. Aust-Agder har laveste innsamling av EE-avfall i landet for tredje året på rad..

20 4 Behandling av EE-avfall Årsrapport Returselskapene skal sørge for at innsamlet EE-avfall blir behandlet i samsvar med kravene i avfallsforskriftens Her står det bl.a. at materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall, skal sorteres ut og håndteres ved godkjent behandlingsanlegg. Øvrige materialer og komponenter i avfallet skal ombrukes og gjenvinnes der dette ut i fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget. EE-avfall blir behandlet etter forskjellige behandlingsmetoder. Returselskapene rapporter etter fem behandlingsmåter: material energi termisk destruksjon deponering annen behandling Returselskapene rapporterer behandlet EE-avfall på to måter: 1. Behandlet EE-avfall rapportert etter produktgrupper 2. Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner fra EE-avfall Returselskapene rapporterer også i hvilket land avfallet er behandlet. Når returselskapene rapporterer etter produktgrupper, oppgis alle land i EU/EØS, men ikke navn på land utenfor EU/EØS. Disse land samles i en gruppe kalt Land utenfor EU/EØS. Når det gjelder behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, rapporteres imidlertid også navn på land utenfor EU/EØS- området. 4.1 Behandlet EE-avfall per produktgruppe I rapportene fra returselskapene er EE-avfallet fordelt etter de 14 produktgruppene som er beskrevet i vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel Store husholdningsapparater 1a. Kuldemøbler 1b. Andre store husholdningsapparater 2. Små husholdningsapparater 3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 3a. Datamonitorer 3b. Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4. Lyd- og bildeutstyr 4a. Fjernsynsapparater 4b. Andre lyd- og bildeutstyr 5. Belysningsutstyr 6. Lyskilder 7. Elektrisk og elektronisk verktøy 8. Leker, fritids- og sportsutstyr.

21 Årsrapport Medisinsk utstyr 10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a. Røykvarslere 10b. Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 11. Salgsautomater 12. Kabler og ledninger 13. Elektroteknisk utstyr 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Returselskapene rapporterer mengder avfall per produktgruppe. I tillegg skal de rapportere hvilken behandling avfallet har fått og i hvilke land behandlingen av avfallet har funnet sted Mengder behandlet EE-avfall per produktgruppe. For 2009 rapporterte returselskapene at total mengde behandlet EE-avfall var tonn. Tabell 2 fordeler mengden behandlet EE-avfall på de 14 produktgruppene. Tabell 2: Behandlet EE-avfall etter produktgruppe. Alle returselskap Tonn Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet totalt % - vis fordeling Alle produktgrupper totalt ,0 % 1. Store husholdningsapparater a. Kuldemøbler ,5 % 1b. Store holdningsapparater ,0 % 2. Små husholdningsapparater ,5 % 3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a. Datamonitorer ,9 % 3b. Annet databehandling-, telekommunikasjon ol ,0 % 4. Lyd- og bildeutstyr a. Fjernsynsapparater ,1 % 4b. Annet lyd- og bildeutstyr ,6 % 5. Belysningsutstyr ,2 % 6. Lyskilder 891 0,6 % 7. Elektrisk verktøy ,8 % 8. Leker, fritids- og sportsutstyr 637 0,4 % 9. Medisinsk utstyr 558 0,4 % 10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere 16 0,0 % 10b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter ,5 % 11. Salgsautomater 285 0,2 % 12. Kabler og ledninger ,3 % 13. Elektroteknisk utstyr ,8 % 14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon ,2 %.

22 Årsrapport De største mengdene som er blitt behandlet, er i produktgruppe 1: Store husholdningsapparater. Denne gruppen utgjør tonn, og gruppe 3: Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr er nest størst med tonn. Figur 7 viser hvilke behandlingsmåter avfallet har fått og mengdeforholdet mellom de fem behandlingsmetodene returselskapene rapporterer til EE-registeret. 85 prosent av EE-avfallet ble materialgjenvunnet og 7 prosent ble deponert. Behandlingsmåter for EE-avfall 2009 Material 85 % Energi- 7 % Deponering 7 % Termisk destruksjon 1 % Annen behandling 0 % Figur 7: Behandling av EE-avfall per produktgruppe og behandlingsmåte. Alle returselskap Prosentvis fordeling. I 2009 er EE-avfallet blitt behandlet i 11 EU-land samt i land utenfor EU. Figur 8 viser prosentvis fordeling mellom avfall behandlet i Norge, i EU og utenfor EU. Behandlingsland EU Land 21 % Norge 66 % Land utenfor EU 13 % Figur 8: Behandling av EE-avfall etter land i og utenfor EU Prosentvis fordeling..

23 Årsrapport Hovedandelen av avfallet behandles i Norge. Rundt tonn; dvs. 66 prosent av EEavfallet ble behandlet ved norske behandlingsanlegg, om lag 16 prosent ble behandlet i Sverige, mens 13,2 prosent ble behandlet i land utenfor EU. Figur 9 viser i hvilke land innen EU behandlingen av EE-avfallet fant sted og hvor stor andel som ble behandlet i de angitte land. Behandlingsland 2009 Sverige, 16,0 % Land utenfor EU, 13,2 % Tyskland, 1,7 %, Frankrike, 1,3 % Litauen, 0,9 % Norge, 66,0 %, Tsjekkia, 0,0 % Latvia, 0,5 % Danmark, 0,1 % Finland, 0,1 % Nederland, 0,1 % Storbritannia, 0,1 % Lichtenstein, 0,1 %, Figur 9: Behandling av EE-avfall etter land Prosentvis fordeling. Sammenlignet med 2008, økte andelen av EE-avfall behandlet i Norge med 6,5 prosent i Andelen behandlet i land utenfor EU/EØS-området er redusert fra 15 prosent til om lag 13,2 prosent i Behandlete materialtyper/avfallsfraksjoner Materialer og komponenter som ved kassering av produktet er farlig avfall i henhold til kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften, skal systematisk lokaliseres og fjernes fra EE-avfall som et første trinn i behandlingsprosessen. I kapittel 1, Del C: "Kriterier for sertifisering av returselskap", pkt. nr 6 beskrives hvilke materialer og komponenter som skal fjernes fra EE-avfall. Materialene og komponentene som returselskapene skal rapportere til EE-registeret, er inndelt i 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner fra a til og med w: a b c d Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt- a) Tonerkassetter og fargetoner Eksterne batterier. Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall. Bortsett fra de som er montert på.

24 Årsrapport kretskort e Andre batterier enn nevnt under pkt. d) f Asbest og komponenter som inneholder asbest g Ildfaste keramiske fibre h Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer. Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper i LCD-skjermer større enn 100 cm 2 j Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer k Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg l Kretskort m Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass), bortsett fra SF6-gass n SF6-gass o Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort p Plast med bromerte flammehemmere q Eksterne elektriske kabler r Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere s Oljeholdig avfall inkludert spillolje t Gassutladningslamper lysrør u Gassutladningslamper pærer v Annet farlig avfall w Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder Som et samlebegrep på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene bruker vi miljøsanert EE-avfall. Returselskapene rapporterer hvilke mengder av de 23 materialtyper/ avfallsfraksjoner som fjernes fra EE-avfallet, hvordan avfallsfraksjonene behandles og i hvilke land behandlingen foregår. Returselskapene skal også oppgi behandlingsmåte og behandlingsland. Rapportene som omhandler behandlet miljøsanert EE-avfall, inndelt i materialtyper/ avfallsfraksjoner, gir bare informasjon om det farlige avfallet fra kasserte EE-produktene, og de gir ingen informasjon om fraksjoner som metaller, rene plaster, trevirke og annet ikkefarlig avfall. I rapportene for produktgrupper derimot, inkluderes vekten av disse fraksjonene slik at mengdene i kapittel 4.1 følgelig ikke er sammenlignbare med mengdene fra rapportene i dette kapittelet Mengder behandlede materialtyper/avfallsfraksjoner. Rapporten fra returselskapene gir en samlet oversikt over mengder miljøsanert EE-avfall, hvordan avfallet fordeler seg på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene, og hvilken sluttbehandling avfallet har fått. Tabell 3 angir hvor store mengder miljøsanert EE-avfall som er behandlet i 2009 og fordeler avfallet på de 23 materialtypene/ avfallsfraksjonene..

25 Årsrapport Tabell 3: Behandlede materialtyper/ avfallsfraksjoner Tonn. Materialtype / Avfallsfraksjon / Behandlingsmetode Behandlet antall tonn Prosentvis fordeling Alle produktgrupper totalt ,0 % a. Kondensatorer eller andre komponenter som inneholder PCB eller PCT. 85 0,1 % b. Kondensatorer med høyde/bredde/diameter over 25 millimeter, og som inneholder miljøskadelige stoffer, bortsett fra de nevnt i pkt. a). 16 0,0 % c. Tonerkassetter og fargetoner ,1 % d. Eksterne batterier. Det vil si alle batterier som kan fjernes før annen behandling av EE-avfall uten spesialverktøy, og interne batterier som er farlig avfall. Bortsett fra de som er montert på kretskort ,2 % e. Andre batterier enn nevnt under pkt. d). 17 0,0 % f. Asbest og komponenter som inneholder asbest. 54 0,0 % g. Ildfaste keramiske fibre. 0 0,0 % h. Kvikksølvholdige lamper for bakgrunnsbelysning av LCD-skjermer. 24 0,0 % i. LCD-skjermer større enn 100 cm2. Alle LCD-skjermer som er bakgrunnsbelyst med lysrør/gassutladningslamper ,5 % j. Andre komponenter som inneholder kvikksølv, slik som brytere, kontakter, termometre, termostater og releer. 16 0,0 % k. Billedrør/katodestrålerør, inkludert fluoriserende belegg ,2 % l. Kretskort ,0 % m. Klorfluorkarboner (KFK), hydroklorfluorkarboner (HKFK) eller hydrofluorkarboner (HFK), og andre gasser som virker nedbrytende på ozonlaget eller har et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på over 15 (vekt av gass), bortsett fra SF6-gass. 82 0,1 % n. SF6-gass. 0 0,0 % o. Beryllium, bortsett fra beryllium i komponenter som er fastmontert på kretskort. 2 0,0 % p. Plast med bromerte flammehemmere ,1 % q. Eksterne elektriske kabler ,6 % r. Komponenter i EE-avfall som inneholder radioaktive kilder, slik som røykvarslere. 10 0,0 % s. Oljeholdig avfall inkludert spillolje ,4 % t. Gassutladningslamper lysrør ,5 % u. Gassutladningslamper pærer. 73 0,1 % v. Annet farlig avfall ,3 % w. Miljøsanert EE-avfall inngående til shredder ,7 % Tabell 3 angir at den største mengden miljøsanert avfall er fraksjonen w. Miljøsanert EEavfall inngående til shredder. Den utgjør 74,7 prosent av totalmengde miljøsanert EEavfall..

26 Årsrapport Behandlingsmåter for miljøsanert EE-avfall Material, 83 % Deponering, 9 % Termisk destruksjon, 0 % Annen behandling, 0 % Energi, 8 % Figur 10: Behandlingsmåter materialtyper/ avfallsfraksjoner Prosentvis fordeling. Figur 10 illustrerer forholdet mellom alle behandlingsmåter og prosentvis andel som behandles etter de rapporterte behandlingsmåtene. Om lag 83 prosent av det miljøsanerte EEavfallet materialgjenvinnes og rundt 9 prosent går til deponi. Sammenligner vi tabell 2 på side 18 med tabell 3 på side 22, ser vi at tallene ikke er sammenfallende. Behandlet totalmengde EE-avfall etter produktgrupper på tonn og behandlete materialtyper / avfallsfraksjoner har en totalmengde i 2009 på tonn. Årsaken er, som tidligere forklart, at mengder som rapporteres til EE-registeret er miljøsanert farlig avfall og ikke inkluderer metaller, plast, trevirke etc. Returselskapene skal også rapportere i hvilke land sluttbehandlingen har foregått. Alle land hvor avfallet sluttbehandles skal angis, også for land utenfor EU/EØS-området. Figur 11 viser mengdefordeling mellom avfall behandlet i Norge og i land i og utenfor EU..

27 Årsrapport Behandlingsland for miljøsanert EE- avfall Norge - 66 % EU-land - 22 % Land utenfor EU- 12 % Figur 11: Behandlingsland for materialtyper/ avfallsfraksjoner. Norge og andre land Prosentvis fordeling. Som det fremkommer av figur 11, ble rundt 66 prosent av det miljøsanerte EE-avfallet behandlet i Norge. Dette er en økning på om lag 4 prosent fra Det ble behandlet 33 prosent i utlandet; 22 prosent i EU og 12 prosent i land utenfor EU. Miljøsanert EE-avfall ble i 2009 sendt til sluttbehandling i totalt 15 land: Norge, Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Storbritannia, Tsjekkia og Tyskland, Folkerepublikken Kina, Malaysia, Pakistan og Sør-Korea. Sverige er største behandlingsland etter Norge. Figur 12 viser hvilken prosentvis andel av det miljøsanerte EE-avfallet, som ble behandlet i de ulike behandlingsland..

28 Årsrapport Behandlingsland for miljøsanert EE-avfall Norge 66 % Tyskland 0 % Danmark 0 % Finland Frankrike 0 % 1 % Kina 9 % Sverige 19 % Tsjekkia 0 % Sør Korea 2 % Malaysia Latvia 1 % Liechtenstein 0 % 0 % Pakistan 1 % Storbritannia 0 % Litauen 1 % Figur 12: Behandlingsland for miljøsanert EE-avfall etter land Prosentvis fordeling. Norge dominerer som behandlingsland med en andel på 66 prosent mot 62,4 prosent i 2008, og Sverige er nest størst med en andel på om lag 19 prosent. Detaljert oversikt over behandlete mengder EE-avfall for hvert enkelt returselskap er gitt i vedlegg 1. Vedlegg 3 viser sandeler for hvert enkelt returselskap. 4.3 EE-produkter til ombruk EE-avfall til ombruk rapporteres etter produktgrupper, og mengdene oppgis både i tonn og i antall enheter per produktgruppe. Tabell 4 viser hvilke mengder i de ulike produktgrupper som er gått til ombruk i I 2009 rapporterte returselskapene at tonn gikk til ombruk mot tonn til ombruk i Som det fremkommer av tabellen, er det i hovedsak produktgruppe 3: Datautstyr, og i produktgruppe 7: Elektrisk og elektronisk verktøy, som går til ombruk..

29 Årsrapport Tabell 4: Ombruk av EE-produkter som hele apparater pr produktgruppe og returselskap Tonn Totalt ELRETUR AS EUROVIRON MENT AS Ragn-Sells Elektronikkretur AS RENAS AS Produktgruppe / Returselskap tonn tonn tonn tonn tonn Totalt Store husholdningsapparater a. Kuldemøbler b. Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a. Datamonitorer b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr Lyd- og bildeutstyr a. Fjernsynsapparater b. Annet lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon For ytterligere detaljer vedrørende innsamling av EE-avfall henvises det til EE-registerets hjemmesider: Det er her lagt ut detaljerte tabeller med oversikt over mengder innsamlet EE-avfall fra hvert returselskap, fordelt på produktgrupper, fylker og kommuner..

30 5 Videre arbeid 5.1 Oppfølging av gratispassasjerer Årsrapport Å følge opp gratispassasjerer vil være en prioritert oppgave også i Vi ser at det stadig kommer til nye gratispassasjerer, og hele tiden er det nye virksomheter som starter eller øker sin import av EE-produkter. EE-registeret vil tilskrive nye virksomheter og følge opp de som har fått informasjonsbrev. Virksomheter som velger å stå utenfor returselskapene, til tross for gjentatte henvendelser fra EE-registeret, vil bli rapportert til Klima- og forurensningsdirektoratet. 5.2 Drift og videreutvikling av EE-registeret EE-registeret skal fortsette driften av registeret som tidligere år ved å innhente data fra TAD (en gang hvert kvartal) og fra returselskapene (en gang hvert halvår). På bakgrunn av disse dataene skal alle rapporter sammenstilles. EE-registeret har fra 2010, etter henvendelse til TAD, fått skilt ut optiske røykvarslere som eget varenummer i tolltariffen. Som en konsekvens av dette faller returselskapenes egenrapportering av medlemmenes import av optiske røykvarslere bort i Returselskapene skal i 2010 rapportere følgende til EE-registeret: Medlemmer i returselskap. Minimum annen hver uke. Innsamlet EE-avfall per fylke, kommune og produktgruppe samt fordeling på kilder. Halvårlig. Medlemmenes innenlands produksjon av EE-produkter. Halvårlig. Medlemmenes importmengder til fratrekk fra EE-registerets importdata fra TAD. Behandlet EE-avfall per produktgruppe, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland. Årlig. Behandlete materialtyper/ avfallsfraksjoner, endelig behandlingsmåte og siste behandlingsland. Årlig. oversikt over alle behandlingsanlegg avfallet er innom; navn på anlegg og land. Årlig Ombruk av EE-produkter som hele apparater per produktgruppe. Årlig..

31 Årsrapport Vedlegg - Vedlegg 1: Behandlet EE-avfall per behandlingsmåte og produktgruppe Vedlegg 2: Behandlet EE-avfall per produktgruppe og behandlingsmåte. Land Vedlegg 3: Rapporter om sandeler Vedlegg 4: Innsamlingsforpliktelser 1. halvår 2009 og faktisk innsamlede mengder 1. halvår 2009 (ikke offentlig tilgjengelig). - Vedlegg 5: Innsamlingsforpliktelser 2. halvår 2009 og faktisk innsamlede mengder 2. halvår 2009 (ikke offentlig tilgjengelig)..

32 Årsrapport 2009 Vedlegg 1: Behandlet EE-avfall per behandlingsmåte og produktgruppe Rapport om behandling av EE-avfall per behandlingsmåte og produktgruppe. Tonn. Periode: 2009 Returselskap: [ Alle Returselskap ] Produktgruppe/behandlingsmetode Behandlet totalt Annen behandling totalt Deponering totalt Energigjenvinn ing totalt Materialgjen vinning totalt Termisk destruksjon totalt Alle produktgrupper totalt Store husholdningsapparater a. Kuldemøbler b. Andre store husholdningsapparater Små husholdningsapparater Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr a. Datamonitorer b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr 4. Lyd- og bildeutstyr a. Fjernsynsapparater b. Annet lyd- og bildeutstyr Belysningsutstyr Lyskilder Elektrisk og elektronisk verktøy Leker, fritids- og sportsutstyr Medisinsk utstyr Overvåknings- og kontrollinstrumenter a. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; røykvarslere b. Overvåknings- og kontrollinstrumenter; andre overvåknings- og kontrollinstrumenter 11. Salgsautomater Kabler og ledninger Elektroteknisk utstyr Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2010

EE-registeret Årsrapport 2010 www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2010 EE-registeret Årsrapport 2010 1.mars 2011 Norsas AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 www.norsas.no Dokumentnr. 1 Versjon

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2011

EE-registeret Årsrapport 2011 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2011 EE-registeret Årsrapport 2011 23102012 Norsas AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 40 61 82 00 wwwnorsasno Dokumentnr 1 Versjon 4 Utgivelsesdato

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2012

EE-registeret Årsrapport 2012 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2012 EE-registeret Årsrapport 2012 11042013 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 11april 2013

Detaljer

EE-registeret Årsrapport 2015

EE-registeret Årsrapport 2015 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2015 EE-registeret Årsrapport 2015 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino 15042016 Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato 15042016 Utarbeidet:

Detaljer

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT

EE-registeret 2504 ÅRSRAPPORT EE-registeret ÅRSRAPPORT 2008 2504 2009 TA-2504/2010 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato:

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 01.07.2016 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 31.12.2013 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 31.12.2013.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008

EE-registeret 2392 ÅRSRAPPORT 2007 2008 EE-registeret ÅRSRAPPORT 2007 2392 2008 Forord EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om produksjon, import og eksport av nye EE-produkter, samt data om innsamling

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 01.07.2016 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om endring av forskrift. juli 004 nr. 90 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet den (dato_) med hjemmel i lov. mars 98 nr. 6 om vern mot

Detaljer

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret:

Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: Notat om returselskapenes datarapportering til EE-registeret. Endret: 24.01.2017 Innledning I filen Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper 24.05.2016.pdf finnes en kortfattet oversikt

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

LOVHEFTE NORSIRK.no 1

LOVHEFTE NORSIRK.no 1 LOVHEFTE NORSIRK.no 1 I den senere tid har vi sett store endringer i bransjen vår. Monopoler har falt, og vi har beveget oss fra bransjeavtaler til lover og forskrifter. Elretur har blitt til NORSIRK,

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er:

Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli 2010. De mest vesentlige endringene er: Brukerveiledning Miljøportalen Versjon 3, fra og med rapporteringsperiode 201006 Brukerveiledning 201006 Versjonen er tatt i bruk fra juli 2010 og gjelder fra og med rapporteringen som avsluttes 15. juli

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006).

0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Kapittel 1. Kasserte eelektriske og elektroniske produkter avfall 0 Kapittel 1 endret ved forskrift 2 mai 2005 nr. 406 som endret ved forskrift 27 juni 2006 nr. 754 (i kraft 1 juli 2006). Fastsatt med

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Rutiner for bruk av Miljøportalen

Rutiner for bruk av Miljøportalen Rutiner for bruk av Miljøportalen Hensikten med Miljøportalen er å: Rapportere til EE-registeret hva hver bedrift har importert, produsert og eksportert. Samle data for bedrifter for miljøgebyrberegning.

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Importør/produsent: Organisasjonsnummer:

Importør/produsent: Organisasjonsnummer: Avtale om produsentansvar for kasserte EE-produkter er inngått mellom Elretur AS, organisasjonsnummer 979 736 355 og Batterigjenvinning AS under stiftelse (heretter samlet kalt Elretur) og: Importør/produsent:

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje)

Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Forslag til Forskrift om endringer i avfallsforskriften (produsentansvar for emballasje) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal.

Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Brukerveiledning Elreturs Miljøportal. Gjelder fra og med januar 2012 (registrering av data per 31.12.2011). Nytt i versjonen: Forbedret brukergrensesnitt Tilgang til importdatadetaljer (tolldeklarasjonsdata)

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617

Revisjon ved Eurovironment AS Dato for revisjonen: 1-12 november 2010 Rapportnummer: R.Klif Saksnr.: 2007/617 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.R.KLIF

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm

Miljøportalen. Forenklet rapportering og fakturering. Økonomisjef Ole Strøm Miljøportalen Forenklet rapportering og fakturering Økonomisjef Ole Strøm Bakgrunn Elretur ønsker å forenkle og effektivisere Ensartet beregningsgrunnlag for alle bransjer Avtale med Elretur = faktura

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -...

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) -... von 9 3.0.05 :54 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel. Kasserte elektriske og elektroniske produkter 0 Kapittel endret ved forskrift mai 005 nr. 406 som endret

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 Hele landet Nr. Betegnelse År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 7011 Spillolje, refusjonsberettiget 24105754 23922366 23406730 25147213 24883339

Detaljer

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene

Høringsuttalelse. Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Høringsuttalelse Felles høringsuttalelse fra EE-returselskapene Innhold 1. Innledning... 2 2. Generelle innspill til endringsforslaget... 3 2.1. Ønske om mer samkjørte sertifiserings- og forskriftskrav...

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap

Innhold. 4-5: Om RENAS 6-7: Produktet 8-9: Innsamling 10-11: Behandling 12-13: Nytt produkt 14-15: 18-19: Deponering 16-17: Miljøregnskap RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Om RENAS 6-7: Sertifisering 8-9: Miljøregnskap 10-11: Produktet 12-13: Innsamling 14-15: Behandling 16-17: Nytt produkt 18-19: Deponering Om RENAS Returselskapet for næringselektro

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012

DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL ÅRSRAPPORT 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 0663 Oslo Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 406 18 200 WWW cowi.com DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy

Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy Veiledning til søknadsskjema: Retursystem for kasserte kjøretøy I det følgende gis veiledning til enkelte punkter i søknadsskjema for godkjenning av retursystem for kasserte kjøretøy. 2. Beskrivelse av

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres.

TILBUDSSKJEMA. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall. Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjemaene skal fylles ut i sin helhet og signeres. 1 Henting, transport og behandling av farlig avfall I prisen skal alle kostnader knyttet til henting behandling av avfallet være

Detaljer

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS

Innhold Tar miljøet på alvor Forsker på miljøgifter Miljøregnskap 2008 Fire miljøgifter Innsamleren Kildesortereren Dette er RENAS RENAS Miljørapport Innhold 4-5: Tar miljøet på alvor 6-7: Forsker på miljøgifter 8-11: Miljøregnskap 2008 12-13: Fire miljøgifter 14-15: Innsamleren 16-17: Kildesortereren 18-19: Dette er RENAS 2 -Gi oss

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 641 000 tonn 1 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. April. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 24. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 602 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. Tillatelse nr

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER. Tillatelse nr FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse (Bes oppgitt ved svar) 22.oktober 1999 99/8348-02 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Thor Nordhagen, tlf 62 55 11

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer