RAPPORT 1. TERTIAL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 1. TERTIAL 2009"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1

2 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER STYRINGSSYSTEMET OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG OPPLÆRING VELFERD HELSE OG OMSORG KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV NÆRINGSPOLITIKK SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR MILJØ- OG BEREDSKAPSARBEID BOLIGPOLITIKK KOMMUNESTYREMELDINGER MEDARBEIDERE REKRUTTERE OG BEHOLDE NÆRVÆR KOMPETANSEUTVIKLING SENIORPOLITIKK VERDIIMPLEMENTERING PERSONALPOLITISK STRATEGI INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER ØKONOMI STATUS FINANSFORVALTNING KOMMUNESTYRETS VEDTATTE KUTT I BUDSJETTET FOR 2009 OG SENERE STATUS DRIFTSBUDSJETT FOR DE ENKELTE ENHETER FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFTSBUDSJETTET STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER PR 4.MAI 2009 I 1000 KRONER STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN)

3 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER 1.1 Styringssystemet Kommunen benytter en form for balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Medarbeidere: Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Interne systemer: Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Økonomi: Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet I vedtatt handlingsprogram er utvalgte strategier fra kommuneplanen løftet frem og aktuelle tiltak er knyttet opp mot disse. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i planperioden Da det er vedtatt mange strategier med tilhørende tiltak, gis det ikke her en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak i tertialrapporten. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte strategier/tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Videre er strategier og tiltak med høy politisk fokus også trukket frem. 1.2 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2009 Netto driftsresultat Status per 1. tertial viser at Frogn kommune går mot et netto driftsresultat for 2009 på ca 5 mill. Dette er 7 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes både økte utgifter som følge av nye behov hos enhetene og høyere lønnsutgifter enn forutsatt. I tillegg kan det være nødvendig å utgiftsføre et underskudd på VAR-området grunnet svikt i tilknytningsavgiftene på ca 2,5 mill kroner. Imidlertid er det stor usikkerhet knyttet til byggeaktiviteten. Et eventuelt underskudd på VAR, vil bli dekket gjennom økte gebyrer i kommende år. Utviklingen i utgifter og inntekter viser fortsatt at Frogn kommune har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Dette innebærer at nivået på tjenester må vurderes, samtidig som det må være et høyt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering de kommende år. Nivået på fremtidige investeringer bør også vurderes. Administrasjonen har tett dialog med formannskapet vedrørende innsparinger/omprioriteringer med tanke på rullering av handlingsprogrammet

4 Skatt og rammetilskudd Ved utgangen av april er skatteinngangen som budsjettert. Dette skyldes høy skatteinngang i april med antatt høye tilleggsforskudd utover det som er normalt. Kommunen har budsjettert merskattevekst knyttet til antatt høy boligbygging og medfølgende høy vekst i antall yrkesaktive. Det antas at denne veksten ikke blir realisert og at skatteinntektene blir redusert. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å øke rammetilskuddet til Frogn kommune med 2,7 mill kroner. Ut fra en samlet vurdering av skatt og rammetilskudd forelås ingen netto endring i disse inntektene. Vedtatte kutt Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen et kutt på 1,5 mill kroner i I tillegg ble det forutsatt at sykefraværet må reduseres tilsvarende effekt på 1 mill kroner. For 2009 har rådmannen lagt dette inn i budsjettet til enhetene som et flatt kutt hvor skolene er skjermet. Dette kommer i tillegg til at det ikke er kompensert for prisstigning på varer og tjenester. Noen enheter må også dekke økt antall brukere uten økt bemanning. Utviklingen i utgifter og inntekter viser fortsatt at Frogn kommune har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Dette innebærer at nivået på tjenester må vurderes, samtidig som det må være et høyt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering de kommende år. Nivået på fremtidige investeringer bør også vurderes. Administrasjonen har tett dialog med formannskapet vedrørende innsparinger/omprioriteringer med tanke på rullering av handlingsprogrammet Budsjettstyring Det er behov for å bedre kvaliteten på budsjettstyringen innenfor noen områder. Rådmannen vil spesielt fremheve Dal skole, Teknisk drift og forvaltning og rutiner knyttet til lønnsbudsjettering. 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens Mål- og strategidokument. Kun utvalgte strategier er her rapportert, enten det er tiltak som er nedprioritert eller det er aktuelle saker av særlig interesse. Oppdaterte befolkningstall fra SSB for 1. kvartal foreligger 20. mai Oppvekst og opplæring Strategi 1 - Tilby barnehage plass til alle som ønsker det Det er fortsatt full barnehagedekning. Administrasjonen følger nøye med på prognoser og etterspørsel. Strategi 2 - Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person Samtlige skoler har høy fokus på arbeid mot mobbing. Dal skole har hatt særlig stor fokus på tiltaket. IKT-strategi har også vært særlig vektlagt på Dal hittil i år. Når det gjelder tilpasset opplæring har videreutvikling av modell med aldersblanding hatt fokus på Dal. Læringssamtale/elevsamtale og elevvurdering har hittil i år vært spesielt høyt prioritert på øvrige skoler. 4

5 Seiersten u-skole har ved hjelp av to leseveiledere vært opptatt av å utvikle elevenes leseforståelse i tillegg til digitale ferdigheter. Utvikling av elevenes sosiale ferdigheter arbeider vi med kontinuerlig, det samme gjelder tilrettelegging av opplæring tilpasset den enkelte elev. I arbeidet med bevisstgjøring av den enkelte elev er lærings- /elevsamtalen, utviklingssamtalen og underveisvurdering viktige tiltak. Dyrløkkeåsen skole har vurderingssamtalen som hovedsatsingsområde. I tillegg leser vi så det freser. Underveisvurderinger som er direkte og positivt formet, gjør at elevene motiveres til å arbeide med de fag og områder som de har behov for å bedre. Alle elevene i klasse har hatt læringssamtaler i skoleåret. Skolens resultater ved offentlig eksamen på 10. trinnet har vært meget gode. Leseveilederne våre har sammen med lærere gjort at leseresultatene våre er gode. Dyrløkkeåsen bruker en stor del av sine midler på tilpasset opplæring. Stegfor-steg-programmet og Olweus-programmet brukes for å sette tydelige grenser for akseptabel atferd. Strategi 3 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysiske, sosiale og faglige utvikling En samordnet drøfting av alle tiltak (virksomheter, tiltak, prosjekter) rettet mot forebygging av kriminalitet blant barn og unge er et vedtatt tiltak som det særlig arbeides med i RUSH (ruspolitisk handlingsplan). Tiltakene på området er kartlagt og vurdert i forhold til hensikt, ressursbruk, tidsbruk osv. Fagdager med særlig fokus på samarbeid er gjennomført og vil bli fulgt opp våren og høsten 09. Fem ansatte innen barnevern, helse og skole tar nå videreutdanning ut året om tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Strategi 4 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise Familieteamet er evaluert. Endelig rapport foreligger 20. mai og blir lagt frem i utvalg for OOK over sommeren. Strategi 6 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet SAM har påbegynt arbeid med å forbedre rutiner som sikrer barn og unges perspektiv i planarbeidet. Ny plan og bygningslov vektlegger barn og unges interesser, men kommunen er ikke lenger pålagt å opprette rollen som barn og unges representant i plansaker. 2.2 Velferd helse og omsorg Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud Analyse og tiltaksplan for eldreomsorgen er under arbeid. Den inneholder tre hoveddeler. Del 1 er en status del som beskriver dagens tjenester. Del 2 sier noe om framtidens utfordringer i forhold til befolkningsvekst, helse, forholdet til spesialisthelsetjenesten, teknologi etc. Den tredje delen skal inneholde faglige råd for framtidenes tjenester og rekruttering av arbeidskraft, samt en tiltaksplan. Tiltaksdelen er under arbeid og vil legges fram for OOK til høsten. Utgangspunktet for analysen og tiltaksplanen er LEON-prinsippet og omsorgstrappa. Meldingen drøfter framtidens tjenestebehov og vil anbefale struktur og innhold på tjenester for framtiden, både på kortere og lengre sikt. Noen tjenestetilbud som vi i dag mangler i omsorgstrappa, må vi gjøre noe med på mer kort sikt, andre ting er mer omfattende avklaringer som vil ta mer tid å løse. 5

6 Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene. Et tiltak som knyttes til denne strategien er å utvikle et NAV kontor med godt arbeidsmiljø, gode rutiner og samarbeidsformer som gir "borgerne muligheter". Dette er en stor oppgave og utfordring på alle tre områder, der svært ulike arbeidsformer, metoder og rutiner skal innordnes. Det vil ta tid før forholdene er optimale for tjenestebrukerne og ansatte. Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Både familieteam og seniorkontakt er evaluert. Rapporter foreligger i løpet av mai og fremlegges over sommeren. Samfunnsmedisin er styrket med 10 % kommunelegestilling. Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser Rehabilitering av Murhuset er lagt på anbud. Tilbudet er styrket med opprettelse av seniorgruppe. Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud Det er et tett samarbeid med brukerorganisasjonene med faste møteplaner. Det arbeides med å legge til rette for at familie og pårørende får mulighet til å delta og medvirke i praktiske aktiviteter knyttet til dagliglivet. Barnevernet har gjennomført rutiner for barns deltakelse i undersøkelses- og tiltakssaker. Rutiner innebærer at det alltid skal være samtaler med barn i forhold til å bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er opprettet brukerråd på sykehjem. Mandat, sammensetning, oppgaver med mer orienteres det om i eget notat i OOK i mai. 2.3 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Strategi 1- Bygge et moderne (og funksjonelt) flerbrukshus/ -kirke Det gjennomføres kvalitetssikring av prosjektkostnadene for flerbrukskirken. Sak om dette forutsettes fremmet til behandling junimøter. Strategi 2- Sikre tilstrekkelig arenaer til kultur, idrett og friluftsformål gjennom planarbeid Herunder er et tiltak som går på å utrede behov for arenaer og aktivitetsrom kulturen i Frogn savner og hvorledes de kan realiseres ved å vurdere gamle og nye tilbud i sammenheng. Et mulighetsstudium er gjennomført og presentert i utvalg i april og i kommunestyret i mai. Rapport foreligger. Tema er også drøftet i notater om omprioritering som drøftes i formannskapet i løpet av våren. Kunstgressbanen på Måna er under prosjektering. Sak behandles i Formannskapet i mai. Strategi 2 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress 15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles øremerkes søkere som fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress. Spillemidler til ballbinge på Heer er bevilget. 6

7 Strategi 5 - Støtte opp under skolenes og barnehagenes sentrale rolle for barns opplæring i og kunnskap om kultur, med særlig fokus på opplevelse og egenutøvelse Det er satt i gang arbeid med forpliktende samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolene, SFO og barnehagene. Konkrete prosjekter vil bli iverksatt til høsten. 2.4 Næringspolitikk Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn På initiativ fra ordfører er det satt i gang arbeid knyttet til turisme. Strategi 3 - Sikre utvikling av Oscarsborg som reiselivsdestinasjon og næringsmotor i nært samspill med det lokale næringslivet Tiltak om å være pådriver overfor Statens vegvesen vedrørende etablering av severdighetskilt (brunt skilt) til Oscarsborg fra E6 og RV23 er fulgt opp av rådmannen. Rådmannen har holdt flere møter med Statens veivesen. Veivesenet er positive til å sette opp skilt ved RV23, men ikke på E6. Strategi 6 - Bidra til å legge til rette for arenaer for kompetanseutvikling og nettverksbygging Evaluering av kommunal støtte til næringsrådet er planlagt i 2009, men er foreløpig ikke igangsatt. Øvrige tiltak for å fremme næringsliv som er vedtatt i Handlingsprogrammet har ikke vært prioritert hittil i år. 2.5 Samferdsel og teknisk infrastruktur Strategi 1 - Å sikre tiltrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale veier, bygninger og offentlige rom. Innholdet i tiltakspakka er lagt frem som notat til orientering i Formannskapet i mai. Strategi 5 - Videreføre vannkvalitetsovervåkingsprogrammet Nytt høydebasseng iht hovedplan vannforsyning er under planlegging og det vil bli anleggsstart til høsten. 2.6 Miljø- og beredskapsarbeid Overordnet målsetting - et trygt og robust lokalsamfunn Årlig møte i beredskapsrådet er avholdt. Krise på sjøen og Crete Cement var hovedtemaer. 2.7 Boligpolitikk Strategi 1 - Gode boliger i gode bomiljøer Bomiljø vurderes gjennomgående i enkeltsaker (reguleringssak, byggesak), men temaet bomiljø har ikke vært prioritert å løfte frem og arbeide grundig og systematisk med. Strategi 2 - Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig Universell utforming er vektlagt i ny plan og bygningslov. Ansvar for oppfølging og gjennomføring er lagt til de aktuelle enhetene, (TDF og SAM). 7

8 2.8 Kommunestyremeldinger Parkeringsmelding Sak om parkeringssituasjonen i sentrum, turistparkering, pendlerparkering og kollektivtrafikk ble lagt frem i mars (s19/09) Det vises til vedtak som følger: 1. På grunn av kommunens økonomiske situasjon og allerede prioriterte investeringsprosjekt i handlingsprogramperioden , gjøres det ikke videre utredning av nye parkeringsanlegg i Drøbak sentrum i denne planperioden. 2. På bakgrunn av at bebyggelsesplan for Lehmannsbrygga er lagt ut på ny høring og spørsmålet om snuplass for buss på området kan opprettholdes som i dag ikke er endelig avklart, vil rådmannen anbefale at endelig avgjørelse om snuplass avventes til bebyggelsesplanen er vedtatt. 3. Det etableres et tilbud om turistparkering på Seiersten skole og p- plass mellom Rådhuset og skolen for sommeren Rådmannen utreder nærmere behov og kostnader ved et transporttilbud til Drøbak sentrum. 4. Det utarbeides konkrete planer for pendlerparkering ved snuplass for buss på Heer. 5. Rådmannen legger i løpet av våren fram et forslag på kollektivtrafikken med utredning av helhetlig lokalbusstilbud og politiske målsetninger for det generelle kollektivtransporttilbudet Formannskapet velger representant(er) til et samarbeidsorgan, der representanter for bl.a RUTER, pendlerforeningen, byforeningen m.m bør delta. Markaplan Planarbeidet videreføres i hht prosjektplan, men med noe forsinka framdrift. Skolene har gjennomført kartlegging av bruk av utearealer og grønnstrukturkart for Drøbak er oppdatert. Begge deler presenteres for utvalgene i mai. Klima- og energiplan Klima- og energiplan er på høring. Høringsfristen utløper

9 3 MEDARBEIDERE 3.1 Rekruttere og beholde Strategi 1: Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert personell i alle stillinger Vi har i enda større grad enn tidligere problemer med å rekruttere førskolepersonell og i noen grad sykepleiere. Det arbeides med tiltak knyttet til rekrutteringsproblematikken både generelt og spesielt i kommunen, noe som også vil bli nærmere konkretisert i arbeidet med å utforme en felles lønnspolitikk for Frogn kommune. Strategi 2: Frogn kommune skal ha et lønns og belønningssystem som er tilpasset markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidet med å utvikle Frogn kommunes lønnspolitikk er godt i gang. En partsammensatt arbeidsgruppe er nedsatt, og selve prosessen i arbeidet anses som viktig for å lykkes i å komme fram til et resultat som alle parter kan forholde seg til. SSF og AMU vil i juni bli forelagt gruppens forslag til lokal lønnspolitikk. Strategi 3: Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger I tråd med kommunestyrets vedtak er det tilsatt 8 nye lærlinger, i tillegg til de 5 som allerede er i gang, slik at vi fra høsten av har 13 lærlinger i kommunen. Det er tilsatt 3 lærlinger i helsearbeiderfaget, 1 aktivitør, 1 kokk og 3 barne- og ungdomsarbeidere. Undervisning, læreplan og læresteder for de nye lærlingene er fastlagt. Veiledere er utpekt og har gjennomført veilederopplæring for de respektive fagene. 3.2 Nærvær Strategi 1: Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres for hele organisasjonen for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og læringsmuligheter på arbeidsplassen Det ble i april 2008 gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frogn kommune. Over 70 % av de ansatte valgte å svare. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og mulighet for kompetanseutvikling. Samlet sett for Frogn kommune gav svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Alle tjenestesteder har mottatt rapport for sitt område, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan for forbedringstiltak. Ny medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i Strategi 2: Bruke medarbeidersamtale som et styringsverktøy i HMS arbeid. Gjøres kontinuerlig med alle medarbeidere minst 1 g. pr. år. Strategi 3: Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA avtalen med systematisk fokus på nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS tiltak. Fraværstall fra NAV for 1. og 2. kvartal 2009 foreligger ikke. Tendensen for 2008 er at fraværet, på tross av nærværstiltak, øker. Årsakene til sykefravær er sammensatte og har ingen entydige svar. Ulike arbeidsmiljøtiltak må tilpasses den enkelte arbeidsplass, noe som vektlegges i kommunens nærværsarbeid. Det holdes spesielt fokus på avdelinger som har høyt fravær. Det er satt i gang et samarbeid mellom økonomi, personal og bedriftshelsetjenesten for oppfølging av enhetene i forhold til sykefravær. Deres oppgave er å se på 9

10 muligheter for tilretteleggingstilskudd, unntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom eller graviditet, i tillegg til ergonomiske og arbeidsmiljømessige forhold. Arbeidet er tenkt som et støttetiltak for enhetene i nærværsarbeidet. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjøres av den enkelte leder med bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Ulike nærværstiltak som trening i arbeidstiden og motivasjonsøkter gjennomføres i stor grad for de fleste medarbeidere. Det arbeides med å utvikle egne fraværsrapporter i Agresso som vil gi raskere oppdaterte fraværstall. 3.3 Kompetanseutvikling Strategi 1: Sikre opplæringstiltak på strategiske områder Det har vært gjennomført grunnopplæringskurs for ufaglærte innen pleie og omsorg. Det pågår kontinuerlig IT kurs på enhetene i regi av opplæringsgruppa. I forbindelse med arbeidet med ruspolitisk handlingsplan har det vært gjennomført 4 dagskurs i 1. kvartal. Målgruppen har vært alle som jobber med barn og unge og med rusproblematikk, med fokus på samarbeid skole, helse, politi, psykiatri og sosialtjeneste. Det er planlagt oppfølgingskurs til høsten. Lederutviklingsprogrammet for enhetsledere er under bearbeiding med plan for oppstart høsten Undervisning i henhold til kunnskapsløftet er et kontinuerlig opplæringsområde. Kompetansehjulet som er systematisk kompetanseutvikling innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Follo, samarbeider om følgende tiltak: - To klasser hjelpepleierutdanning med og uten rett. - Hjelpepleierutdanning for elever med minoritetsspråklig bakgrunn - Etter/videreutdanning for sykepleiere og hjelpepleiere: Fornyet demensomsorg i Follo alderspsykiatri i praksis. - Instruktørkurs for helsearbeiderfaget På grunn av vanskeligheter med å rekruttere førskolepersonell er det startet opp en førskoleutdanning for barnehagepersonell i Follo i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus. Opplegget baserer seg på 70 % jobb og 30 % studier. I tillegg er det flere som ønsker å ta fagbrev, og ca 10 assistenter skal realkompetansevurderes for fagprøven. Det har vært avholdt dialogseminar på Oscarsborg for folkevalgte og enhetsledere, hvor det bl.a. ble gjennomført opplæring i habilitetsbestemmelser og delegeringsbestemmelser. Strategi 2: Sikre at ansatte får kompetanseutvikling i samsvar med kommunens behov I opplæringen av lederne i medarbeidersamtale har vi fokusert på viktigheten av en kompetanseutviklingsplan for den enkelte ansatte. Gjennom spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om de ansatte har en slik plan, ønsker vi å sikre oppfølging av tiltaket. Ledergruppen har i fellesskap kartlagt enhetsovergripende kompetanse behov. Det vil bli satt i verk tiltak knyttet til det. 10

11 Strategi 3: Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT ferdigheter, kunnskap om interne systemer, saksbehandling for effektiv samhandling og oppgaveløsning. I årets 3 første måneder ble det gitt tilbud om kurs i bl.a. E-sak 2 ganger pr. uke. I tillegg er det kontinuerlig opplæring av ansatte i Kontor Det har vært avholdt ulike kurs innen IKT, og det er gjennomført en kartlegging av alle ansattes IKT ferdigheter. Det planlegges nå en opplæringspakke med kurs via web og med kursholder, tilpasset den enkeltes og arbeidsplassens behov. Kvalitetshåndbok med system for håndtering av avvik og forbedringsforslag, er etablert og implementert. Opplæring er gjennomført for ledere og lokalt på den enkelte arbeidsplass. 3.4 Seniorpolitikk Strategi 1: Frogn kommune skal ha en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver. I januar 2008 ble den vedtatte seniorpolitiske strategien for Frogn kommune iverksatt. Da undervisningspersonalet ikke var omfattet av tiltaket om 20 % redusert arbeidstid og full lønn, fremmet rådmannen i september et eget forslag for denne gruppen. Kommunestyret sluttet seg til rådmannens innstilling, og rådmannen vil på denne bakgrunn starte forhandlinger med utdanningsforbundet. Viktigheten av å tilrettelegge for seniorer i arbeidsdagen har blitt fokusert spesielt i opplæringen knyttet til medarbeidersamtalen. Kurset Snart pensjonist ble gjennomført i januar Verdiimplementering Strategi 1: Frogn kommune skal ha et felles verdigrunnlag. Arbeidet startet opp i januar alle ansatte er blitt gjort kjent med prosjektet ved at de har fått informasjon på arbeidsplassen av medlemmer fra prosjektgruppen. Det har vært gjennomført verdiseminar med 111 deltakere, politikere og ansatte. Gjennom en prosess kom man frem til 4 verdier for Frogn kommune; ENGASJEMENT, RESPEKT, PROFESJONELL, RAUSHET. Disse verdiene skal det nå jobbes videre med å gi et innhold. Til høsten starter implementeringsfasen i alle enheter og også i samhandling mellom politikere og administrasjon. 3.6 Personalpolitisk strategi Arbeidet er startet i avdelingen. Det er satt sammen en partsammensatt gruppe som skal jobbe med strategien. Denne består av representanter fra personal, organisasjonene og enkelte enheter Lønnspolitisk strategi, som en del av den personalpolitiske strategien, skal være ferdig juni Arbeidet med den personalpolitiske strategien er planlagt ferdig i løpet av

12 4 INFORMASJON OG INTERNE SYSTEMER Viktige fokusområder: Effektiv bruk av IKT for å erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. En oppdatert IKT strategi bevisstgjør kommunens virksomheter i strategisk bruk av IKT verktøy i egne arbeidsprosesser. Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 %. Internett benyttes for å hente nyheter, bestille reiser, banktjenester osv. Nettet benyttes også i stadig større grad til offentlig informasjon og tjenester. Elektroniske publikums- tjenester er tilgjengelig for innbyggerne i Frogn via Selvbetjeningsportalen på frogn.no eller via den nasjonale MinSide. Demokratiportalen gir innbyggerne i Frogn mulighet til å følge kommunens saksbehandling og politikernes vedtak. Portalen er også et viktig arbeidsverktøy for politikerne. Gjennom Kunnskapsløftet i skolene er det satt mål for Digital kompetanse. Elevene bruker i økende grad digitale verktøy i undervisningen. Lærere er utstyrt med egne bærbare PC,er og benytter Skolearena som et stedsuavhengig nettbasert arbeidsområde. Læringsplattformen ITL (It s learning) gir elevene et nettbasert arbeidsområde og arena for digital kommunikasjon. ITL er også en viktig arena for kommunikasjon mellom skole og hjem. ITL er under etablering også for barnehagene. Økt bruk av bærbare PC,er og trådløse nettverk samt økt samhandling mellom systemer krever en moderne og tidsmessig IKT teknologi. En sikker og fleksibel infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet er viktig for å gi de enkelte brukergrupper tilgjengelighet til sine tjenester. En helhetlig satsing på IKT er et virkningsfullt tiltak for å styrke kvalitet og effektivitet innen helse og omsorgssektoren. Bruk av Helsenett for elektronisk utveksling mellom helseforetak, kommuner og legetjenesten frigjør tid som kan benyttes til pasientbehandling. De ansatte i hjemmetjenesten kan benytte elektroniske hjelpemidler for innhenting og formidling av informasjon og pasienter kan i større grad være forvaltere av egen helseinformasjon. Strategi 1: Frogn kommuner har en IKT strategi som er kommuneledelsens instrument for å styre og kontrollere kommunens organisering, drift og investeringer innenfor IKT-området. Målet er en strategi som favner alle virksomheter og bidrar til mest mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Det er ikke jobbet videre med IKT strategiarbeidet i 1. tertial grunnet stor arbeidsmengde, redusert bemanning og prioritering av IKT konsolideringsprosjektet. Strategi 2: Frogn kommune er en digital døgnåpen kommune innenfor de områdene som gir økt brukervennlighet, intern effektivisering og som gir brukeren mulighet til å kommunisere med kommunen ut fra den enkeltes behov og ønsker. IKT-systemene bidrar til en god informasjonsutveksling og dialog med Frogn kommunes innbyggere samt de folkevalgte. 12

13 Arbeidet med ny nettside for Frogn kommune er igangsatt og avtaler er inngått med leverandør av rammeverk og grafisk design. WEB gruppen i Follo samarbeidet arbeider med ny versjon av selvbetjeningsportalen og det arbeides videre med å ta Demokratiportalen i bruk i de andre kommunene. Dette arbeidet er noe forsinket grunnet påvente av ny versjon av Sak/arkiv systemet. Kartportalen i Follo er videreutviklet med nye kart og flybilder. Portalen inneholder nå også reguleringsplaner og skråfoto. Strategi 3: IKT systemene i Frogn bidrar til en effektiv oppgaveløsning og samhandling uavhengig av fysisk arbeidsplass eller organisatorisk plassering. Saksbehandlere og ledelse har tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon Papirbaserte målebrev er skannet inn og innsynsløsning for disse er under etablering i Follo samarbeidet. Arbeidet med integrasjon mellom turnus system og økonomisystem er igangsatt. Frogn kommune har deltatt i en Benchmarking mellom flere kommuner innen IKT området. Denne sammenligningen inkluderte en brukerundersøkelse for alle brukere av IKT systemene. Selv om resultatene viste at brukerne stort sett er godt fornøyd viste undersøkelsen områder hvor det er et forbedringspotensial. Dette blir tatt med videre i Bedre hverdag. Strategi 4: Frogn kommune skal ha en moderne, stabil og sikker IKT infrastruktur med enhetlig arkitektur som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og tilgjengelighet og som muliggjør integrasjoner og samordning mellom forskjellige systemer IKT-konsolideringsprosjektet (Bedre hverdag) pågår. Design og utviklingsfase er gjennomført. Deler av ny teknisk plattform er tatt i bruk og de første virksomhetene vil bli flyttet over til den nye plattformen i mai. Kartlegging av mulighetene for fiberstamnett ned til Kino og bibliotek er igangsatt. Strategi 5: Frogn kommune har arkivering og saksbehandling som ivaretar både arkiv- og offentlighetsloven, samt personopplysningsloven. Frogn kommune har arkiv som gir effektive interne prosesser og gir publikum enkel tilgang til offentlig og egen informasjon. Arbeidet med en arkivplan og strategivurdering i forhold til fullelektronisk arkiv er startet. Skanning av innkommende dokumenter og elektronisk arkiv knyttet til Pleie og omsorgstjenesten er etablert. Strategi 6: Frogn kommune har en innkjøpsstrategi som sikrer at kommunen følger lov om offentlige anskaffelser. Strategien skal klargjøre i hvilken grad kommunen vektlegger samfunnsansvar, etikk og miljø ved anskaffelser. Ny innkjøpsstrategi for Frogn kommune ble vedtatt i kommunestyret Elektronisk utfakturering avventer Follo samarbeidet. Strategi 7 - Frogn kommune har ledelse og ansatte med god kompetanse innen IKT området Kompetansekartlegging innen grunnleggende bruk av IKT og kontorstøttesystemene er utført. Plan for opplæring er under etablering. Strategi 8 - Lokalt NAV kontor etablert i Frogn Kommunens IKT systemer og telefoni er tilgjengelig etter de spesifikasjoner som er satt opp av NAV. De ansatte i NAV som skal forholde seg til både stat og kommune opplever doble telefonsystemer og mangel på felles avtale/kalendersystem som en utfordring. 13

14 5 ØKONOMI Økonomidelen inneholder fire kortfattede deler: Status finansforvaltning Status driftsbudsjett Forslag til endringer i driftsbudsjett Status investeringsprosjekter 5.1 Status finansforvaltning Markedskommentar. Den svenske Sentralbanken senket styringsrenten til 0,5 prosentpoeng den 21. april og illustrerer med dette den dype nedturen i nabolandets økonomi. Denne beslutningen, sammen med at Norges Bank senket sin rentebane i forbindelse med fremleggelsen av Pengepolitisk rapport i mars og kuttet renten på ny til 1,5 % den 6. mai, har bidratt til ytterligere å senke forventningen til rentebunnen i denne syklusen. Den korte renten, målt ved 3M nibor, ligger nå på 2,36 %, mens rentebunnen vil bli nådd i september med en 3M nibor på 2,14 % ifølge gjeldende prising i FRA-markedet. (FRA Framtdige Rente Avtaler). Nytt lån. Frogn kommune etablerte i mars et nytt obligasjonslån på 108 millioner kroner. Lånet med 2 års løpetid har flytende rente basert på 3Måneders nibor, med et tillegg på 0,32 prosentpoeng. Lånet er benyttet til refinansiering av et sertifikatlån (72 mill) som forfalt, samt nytt låneopptak. Samlet lånevolum er nå 690 mill. Forventning til utvikling i den korte renten. Ved utarbeidelsen av økonomiplanen sist høst ble det lagt til grunn høyere rentekostnad for flytende lån i 2010 enn det markedet nå legger til grunn. Dette positive avviket kan låses inn ved å kjøpe sikringskontrakter (FRAkontrakter). Markedet priser inn følgende utvikling for den korte renten (3M nibor): juni 09 2,30% sept 09 2,14% des 09 2,22% mars 10 2,35% juni 10 2,62% sept 10 2,90% 14

15 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 rente Tertialrapport nr Frogn kommune Kommunens renteutgifter for I fjor høst valgte kommunen å sikre nivået på deler av (200 mill) de flytende lånene for Prognosen viser nå at kommunen vil få en samlet renteutgift for 2009 på 25,8 millioner. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Frogn kommune porteføljerente vs. referanserente referanserente porteføljerente Foliorente NB tidspunkt Lånemarkedet. Lånemarkedet er fortsatt preget av finanskrisen. Dette betyr at dårlige låntagere sliter med å etablere nye lån og refinansiere gamle lån. For Frogn kommune betyr finanskrisen at marginen man må betale for lån er høyere enn tidligere. Det er likevel god tilgang på kreditt, gitt markedsriktige priser. Dessuten har det kommet en avklaring rundt situasjonen for Kommunekreditt. KLP har kjøpt selskapet av Eksportfinans, slik at Kommunekreditt nok vil være operative i utlånsmarkedet i 2. halvår. Likviditet - plasseringer. Likviditeten er god. Det er etablert trekkrettighet i konsernkontosystemet med 30 mill kroner i tråd med vedtak i handlingsprogrammet. Pr 1. mai er all likviditet plassert i hovedbankforbindelsen DnB NOR med vilkår 1 mnd NIBOR flatt med unntak av 52 mill kroner som er plassert i Sparebank 1 med vilkår 3 mnd NIBOR + 55 punkter. 5.2 Kommunestyrets vedtatte kutt i budsjettet for 2009 og senere Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen et kutt på 1,5 mill kroner i I tillegg ble det forutsatt at sykefraværet må reduseres tilsvarende effekt på 1 mill kroner. For 2009 har rådmannen lagt dette inn i budsjettet til enhetene som et flatt kutt hvor skolene er skjermet. Dette kommer i tillegg til at det ikke er kompensert for prisstigning på varer og tjenester. Noen enheter må også dekke økt antall brukere uten økt bemanning. Utviklingen i utgifter og inntekter viser fortsatt at Frogn kommune har behov for å tilpasse driften til et nivå som er i samsvar med disponible inntekter. Dette innebærer at nivået på tjenester må vurderes, samtidig som det må være et høyt fokus på økonomistyring og kostnadseffektivisering de kommende år. Nivået på fremtidige investeringer 15

16 bør også vurderes. Administrasjonen har tett dialog med formannskapet vedrørende innsparinger/omprioriteringer med tanke på rullering av handlingsprogrammet Status driftsbudsjett for de enkelte enheter Enhet Regnskap per 1. terital Revidert årsbudsjett Forbruk i % av årsbudsjett Vurderte avvik (årsbasis) ved uendret drift Rådmannens forslag til endringer i budsjettet Rådmannsgruppa/felles pott , Enhet for borgerkontakt og tjenester ,6 IKT ,5 Økonomi ,4 100 POP , Samfunnsutvikling , Barnehager og skolefaglige tjenester , Dal Skole og barnehage , Drøbak skole ,2 Dyrløkkeåsen skole , Heer skole ,0 Seiersten skole ,5 Sogsti skole ,5 Helse , barnevernstjenester , Pleie og omsorg i institusjon ,3 Enhet for hjemmebaserte tjenester ,9 Rehabilitering ,0 Kultur og fritid ,7 Teknisk, drift og forvaltning , VAR ,0 NAV Frogn ,9 Skatt og rammetilskudd ,8 Sum Kolonnen Forbuk i % viser forbruk per 1.terital i % av årets siste reviderte budsjett. Dersom utgiftene er jevnt fordelt gjennom året skal forbruket ligge på ca 33 % for kjøp av varer og tjenester. For lønn bør forbruket ligge på 36 %. - Kolonnen vurdert avvik (årsbasis) ved uendret drift, viser forventet avvik ved årets slutt dersom det ikke gjøres justeringer eller omprioriteringer gjennom året. Ved uendret drift vil årets resultat bli ca 13,3 mill.kr lavere enn budsjett. Dette skyldes nye behov, uforutsette hendelser eller manglende budsjettering. - For å unngå et negativt netto driftsresultat, foreslår Rådmannen omprioriteringer og justeringer i driften som medfører at forventet avvik reduseres fra 13 mill kr til 6,8 mill. kr. Enhetene må da dekke en del av forventet avvik gjennom tilpassinger i driften innenfor egen ramme. Dette er nærmere forklart under omtalen av de enkelte enheter. Utgifter som rådmannen ikke finner at enhetene kan dekke innenfor rammen meldes inn som nye behov, jf punkt 5.4 i rapporten. Per 1. tertial utgjør dette 6,8 mill. kr. Rådmannsgruppa/felles pott Manglende lønnspott I budsjettet for 2009 har man lagt til grunn den lønnsveksten som er beregnet i statsbudsjettet. Til tross for dette er lønnspotten anslått å være ca 2,5 mill kr for lav. Dette skyldes flere forhold : 1. Noen vakante stillinger har ikke kommet med i grunnlaget for lønnsberegning. 2. Det har vært en betydelig vekst i lønnsbudsjettet til pleie- og omsorgsenhetene som følge av at man har gått over til lønnsbudsjettering i turnussystemet NOTUS. Her er det avdekket at tidligere lønnsrammer har vært noe lavere enn det vedtatt bemanning krever. 3. Lønnsveksten i statsbudsjettet er et gjennomsnitt for kommunesektoren. De ulike kommunene kan ha høyere og lavere lønnsvekst enn dette. Det kan se ut til at Frogn kommune har noe høyere vekst enn det sentrale anslaget. 16

17 Enhet for borgerkontakt og tjenester Enheten ligger an til å gå i balanse i Økonomi Det er lagt inn et kutt på kr i 2009 til overføring av midler til felles kemnerkontor. Det er ikke mulig å redusere overføringene i denne størrelsesorden i år. Kemnerkontoret gikk med overskudd på kr i 2008 som tilbakeføres eierkommunene. Dette utgjør kroner for Frogn kommune. Det jobbes med tiltak for å redusere overføringene ytterligere fra Enheten regner med å gå i balanse i Personal, organisasjon og politiske tjenester Satsene for godtgjørelser folkevalgte fastsettes etter at rådmannen har lagt fram budsjettet. Godtgjørelsene er anslått å øke med kr. Videre er det behov for innkjøp av skanner til kr for gjennomføring av valget. Skanner vil bli dekket innenfor enhetens eksisterende rammer. Rådmannen foreslår å øke enhetens ramme med kroner. Samfunnsutvikling Byggesak Etter finanskrisen har byggeaktiviteten og dermed antall nye saker gått betydelig ned. Nye boliger, større boligbygg og næringsbygg har blitt færre, og det er her de store gebyrinntektene ligger. Våren 2009 har antall saker tatt seg noe opp, men det er overvekt av mindre tiltak, som tilbygg og påbygg og disse gir relativt lite gebyrinntekter, selv om mange av disse sakene kan være relativt arbeidskrevende. Det er vanskelig å spå om månedene som kommer, men det er trolig at antall saker øker noe utover i året. Det vil bli satt økt fokus på oppfølging av ulovliglig bygging. Dette vil kunne øke gebyrinntektene noe, men ikke vesentlig på grunn av lave gebyrsatser og at sakene er relativt arbeidskrevende. Miljøkontoret Det viser seg at de budsjetterte gebyrinntekter ikke er realistisk å oppnå, samt at søknadsbehandling er noe mer tidkrevende enn forutsatt. Det arbeides blant annet med å få bedre kvalitet på innkomne søknader, samt muligheter for å forenkle behandligsprosedyrene. Det er også budsjettert med årlig tilsyns- /kontrollgebyr (for godkjente anlegg), men p.g.a. at vi ikke har fått på plass et opplegg for tilsyn/kontroll har vi ikke utferdiget slikt gebyr ennå. Å få på plass et slikt kontrollsystem vil få prioritet, men på grunn av en vakanse er det mest trolig at et slikt gebyr først kan ilegges f.o.m Geodata /oppmåling Det er færre fradelingsssaker og spesielt tomtefelt hvor de største inntektene ligger. Det har i tillegg vært færre bestillinger av situasjonskart (som brukes i forbindelse med byggesaker), samt færre eiendomsforespørsler. Antallet eiendomsforespørsler er i ferd med å ta seg noe opp, mens det er vanskelig å si hvorvidt det blir mange større tomtefelt, da dette avhenger av hvilke reguleringsplaner som blir vedtatt og hvor raskt de kommer (f.eks. Holt Park, Måna øst, Tverrkjegla øst). 17

18 Plan Innen plan ligger det an til at gebyrinntektene blir noe over budsjettert. Samlet vurdering Redusert byggeaktivitet og utfordringer innefor miljøkontoret fører til at de samlede gebyrinntektene kan bli ca 2 mill kr lavere enn budsjettert. Dersom byggeaktiviteten tar seg noe opp, kan underskuddet bli mindre. Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor nevnte gebyrer hvor temaet er selvkost. Dette arbeidet er i startgropa og vil kunne gi oss nyttig svar på hvilket gebyrnivå som er det riktige. Gebyrene bør også kunne ses over en lengre periode enn ett år slik at mindreinntekter ett år kan inndekkes i påfølgende år og vice versa.. På grunn av vakanser anslås et mindreforbruk på lønn på ca 1 mill. kr. Samlet sett forventes det dermed et underskudd på ca 1 mill. kr for enheten. Det arbeides med tiltak for ytterligere å begrense gebyrsvikten. Rådmannen foreslår ikke å tilføre ekstra midler til enheten nå, men avvente situasjonen til 2. tertial. Barnehager og skolefaglige tjenester Lønnsbudsjettet for barnehagene er anslått å være 3 mill for lavt på grunn av økt bemanning i de nye barnehagene (Ullerud og Elleflaten) utover det som var forutsatt i budsjettet. Årsaken til dette er blant annet flere barn under 3 år enn antatt (det er høyere bemanning knyttet til denne aldergruppen). Bemanningsnormen er ikke økt, men er videreført på samme nivå som tidligere. Merbehovet dekkes delvis inn ved antatt høyere foreldrebetaling, høyere driftstilskudd fra staten og økte skjønnsmidler fra staten. Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på skjønnsmidlene og det er ikke usannsynlig at disse nå er budsjettert for høyt. Enheten har innsparing på lønnsbudsjettet innenfor PPT og skolekoordinator. Tilskudd til private barnehager blir noe høyere enn budsjettert. Vedtakene er fattet i henhold til gjeldende regelverk for tildeling av tilskudd til private barnehager. Samlet forventes enheten å gå med underskudd på 1 mill kroner. Dette forutsetter en meget stram budsjettstyring og som nevnt er usikkerheten knyttet til skjønnsmidlene stor. Rådmannen foreslår å tilføre enheten 1 mill kr i denne tertialrapporten. Dal Skole og barnehage Det viser seg at rammene i skolemodellen ikke er tilstrekkelig i forhold til hvordan skolen er organisert. Videre er det større utgifter til spesialundervisning for elever i andre kommuner enn tidligere antatt, samt merutgifter som følge av langtids sykemeldinger. Dette innebærer at utgiftene anslås å bli kr høyere enn budsjettert. Dette forutsetter at minimum 1,2 lærerstillinger og 0,4 assistentstillinger tas ut fra og med høstsemesteret. Videre forutsetter det at ytterligere fire trinn slås sammen til to fra og med høsten Skolen går da fra å være 6-delt til 4 delt. For å begrense utgiftene for 2010 vil det bli arbeidet videre med tiltak for å redusere utgiftene til Dal skole. Rådmannen foreslår å tilføre Dal skole kroner. Drøbak skole Det ser ut til å bli et overforbruk på lønn for skole og SFO våren Ved å redusere antallet ansatte fra høsten 18

19 2009, regner enheten å gå i balanse på årsbasis. Dyrløkkeåsen skole Det er fortsatt store ungdomskull som utfordrer kapasiteten ved de to ungdomsskolene. Neste skoleår, 2009/2010, vil det komme en ekstra klasse på U-trinnet. Denne klassen er vedtatt tillagt Dyrløkkeåsen skole siden kapasiteten på Seiersten U-skole er begrenset. Seiersten U-skole vil ha fem 8. klasser, mens Dyrløkkeåsen får tre. Behovet knyttet til ny klasse er 2 lærerstillinger for å dekke ordinær undervisning, tilpasset opplæring, spesialundervisning, undervisning for 2-språklige elever og midler til drift. For budsjettåret 2009 betyr det et tillegg for Dyrløkkeåsen skole på Det forutsettes at skolen dekker kroner av dette innenfor egen ramme. Heer skole Heer skole ligger med et overforbruk hittil i år på grunn av for stor bemanning vår 2009 i forhold til rammer. Dette vil bli regulert høst 2009, da bemanningen reduseres. Videre holdes et lavt forbruksnivå på varer og tjenester for å sikre balanse for hele året. Seiersten skole Seiersten skole ligger an til å gå i balanse, men det er noe usikkerhet knyttet til økt tilbud til enkelte elever med særskilte behov. Sogsti skole Sogsti skole tar sikte på å komme i mål med budsjettet innen året er omme. For å få dette til, må skolen redusere tilsettinger fra høsten. De største utfordringene er å nå budsjett på SFO-inntekter og vikarutgifter både på skole og SFO. Helse Overgrepsmottak er en lovpålagt oppgave. Tidligere har Frogn kommune hatt sitt mottak på A-hus. Dette mottaket er imidlertid nedlagt og det er siden blitt arbeidet med alternative løsninger for Folloregionen. Kommunene i Follo har fått mulighet til å knytte seg til Oslo kommune ved Legevakta. Pris for tjenesten er kr for perioden Det er budsjettert kr for høyt i refusjoner fra andre kommuner vedr miljørettet helsevern. Enheten har allerede lagt inn flere innsparingstiltak for å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Rådmannen foreslår derfor å øke enhetens rammer med kroner. Barnevernstjenester Barneverntjenesten hadde mange nye plasseringer i 2008, og de fleste av disse skjedde mot slutten av året. 19

20 Disse kom dermed ikke med i budsjettet for Økning i antall plasseringer medfører et merforbruk på 2,2 mill. kr. I tillegg har enheten i 2009 fått melding om at det blir en økning i kommunens egenandel i statlige institusjoner, noe som medfører en ytterligere økning i utgiftene på kr Deler av dette merbehovet er foreslått dekket slik: 1. Ved gjennomgang av budsjettet er diverse poster redusert med kroner 2. På bakgrunn av forbruket så langt i år, er det ytterligere mulig å spare kr Disse innsparingene er imidlertid usikre og avhengig av bl.a. utgifter til advokater og sakkyndige i forbindelse med eventuelle fylkesnemndssaker. Det er heller ikke noe rom for uforutsette hendelser og hvert enkelt tiltak må vurderes nøye. Rådmannen foreslår at det tilføres 1,6 mill kroner til enhet for barnevern. Pleie og omsorg i institusjon For å få budsjettet i balanse er det stram styring på driftsbudsjettet. Blant annet er utgifter til medisiner sterkt redusert og utgifter til mat er redusert. Enheten skal bidra med innsparing på kr i år - i tillegg har enheten med et underskudd på kr fra Det forsøkes å holde stillinger vakante, samt at man ikke dekker inn alt fravær med vikarer. Det har vært noe økning i sykefraværet i perioden. Dette må derfor følges nøye, og nødvendige tiltak må eventuelt iverksettes. Enhet for hjemmebaserte tjenester Enheten har et stramt budsjett, med det er høyt fokus på holde budsjettet i balanse, blant annet gjennom streng styring av vikarbruk. Rehabilitering Enheten har et stramt budsjett, med det er høyt fokus på holde budsjettet i balanse, blant annet gjennom streng styring av vikarbruk. Teknisk drift og forvaltning På grunn av ekstraordinært mye snø forventes det et overforbruk på ca 1 mill kroner til snøbrøyting. Opprusting av Kirkeveien innenfor rammen vil gå på bekostning av annet vedlikehold til vei og bygninger. Etter at budsjettet ble vedtatt, er det vedtatt å opprettholde gratis parkering på Bankløkka. Budsjetterte inntekter ble samtidig redusert med 1 mill kroner. Til tross for dette anslås en ytterligere inntektssvikt på kr , men dette er usikkert. Enheten har problemer med å dimensjonere renholdet innfor planlagt ramme. For å unngå overskridelser, må vedlikehold av bygninger reduseres med om lag 2 mill kroner. Dersom dette lar seg gjennomføre, vil enheten holde seg innenfor budsjettet i NAV Sosial Økningen i arbeidsledigheten gir utfordringer med å holde seg innenfor budsjettet til økonomisk sosialhjelp. 20

21 Gjennom satsing på tiltaksarbeid er det imidlertid en målsetting å holde seg innenfor budsjettrammen på dette området. Skatt, rammetilskudd og finans- utgifter/inntekter Kommunestyret har (i sak 16/2009) allerede foretatt en justering av budsjettet vedr. finansutgifter, skatteinntekter og endret rammetilskudd som følge av tiltakspakken. I revidert nasjonalbudsjett er skatteanslaget for kommunesektoren tilnærmet uendret i forhold til tidligere anslag (anslag i tiltakspakken). I skatteanslaget for Frogn er det lagt inn antatt vekst knyttet til befolkningsvekst og gevinst som følge av bortfall selskapsskatt. Med lav boligbygging er det sannsynlig at kommunen ikke vil få skattevekst knyttet til nye innbyggere. Ved utgangen av april var skatteinngangen som budsjettert, men det er innbetalt relativt store summer i tilleggsforskudd i april. Det er dermed for tidlig å anslå hvordan skatteinngangen vil utvikle seg. I revidert nasjonalbudsjett foreslås å tilføre kommunene økte frie inntekter gjennom rammetilskuddet. Frogn vil om dette blir vedtatt, få økt rammetilskudd på 2,7 mill kroner. Det er også usikkerhet knyttet til renteinntektene da kommunen ikke har likviditetsbudsjett. Netto renteutgifter er allerede nedjustert med 5 mill kroner. Det er ikke realistisk å nedjustere utgiftene ytterligere. I tertialrapporten foreslår rådmannen at rammetilskuddet økes med 2,7 mill kroner og skatteinntektene reduseres tilsvarende på grunn av usikkerhet knyttet til antatt økning i innbyggertallet. 21

22 5.4 Forslag til justeringer i driftsbudsjettet Tabell under viser rådmannens forslag til endringer i budsjettet. Endringene innebærer at budsjettert netto driftsresultat svekkes med 6,8 mill kroner. Budsjettert netto driftsresultat blir etter justeringene ca 5 mill kroner. DRIFTSBUDSJETT Generelle utgifter og inntekter Endring i Utgifter Endring i Inntekter Konsekvens utover 2008 Kommentarer Økt rammetilskudd Økning i rammetilskudd iht Regeringens forslag til reviert budsjett 2009 Endret skatteinngang Anslått skattesvikt - redusert boligbygging Ny beregning for lønnsbudsjettet viser at lønnspotten må økes Manglende lønnspott ja med 2,5 mill. kr. Netto reduserte renteutgifter - - Barnevern Økning i plassering i institusjon Barneverntjenesten har fått en økning av antall plasseringer i institusjon i Dal skole Dyrløkkeåsen 350 ja Helse Refusjoner fra andre kommuner for miljørettet helsevern -150 Overgrepsmottak 105 ja Barnehage Skolefordelingsmodellen i budsjettet for 2009 har ikke avsatt nok midler i forhold til hvordan skolen er organisert. Videre er det merutgifter som følge av langtids sykemelding. Klassesprekk på ungdomskole trinnet fra høsten 2009 medfører behov for å oppbemanne med flere lærere. Endringer i inntekter som følge av at Ås kommune har trukket seg ut av samarbeidet om miljørettet helsevern kom ikke med i opprinnelig budsjett. Overgrepsmottak er en lovpålagt tjeneste som kommunene må finansiere fra 2009, jf. egen sak om dette. Manglende lønnsbudsjett ja Det er behov for å øke rammen til lønn som følge av at økningen i antall stillinger i nye barnehagerer større enn budsjettert. Personal Godtgjørelser folkevalgte 240 ja Godgjørelsene til folkevalgte er økt med kr. Sum drift Netto effekt driftsbudsjett - redusert avsetning disposisjonsfond Nytt anslag Netto driftsresultat Budsjettet er saldert ved å redusere budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond. 22

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer