ADHD. Utfordringer - læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADHD. Utfordringer - læring"

Transkript

1 ADHD Utfordringer - læring

2 ADHD-historikk Defect moral control 1902 Restlessness syndrome 1920 Brain Injurid Child 1940 Minimal Brain Damage Minimal Brain Dysfunction Hyperactive Child Syndrome Attention Deficit Disorder 1987 Attention Deficite Hyperactivity Disorder med tre undertyper 1994

3 Utvikling ADHD Fra moralisering Til Kunnskap og forståelse Det er ikke vanskelige barn (eller foreldre), men barn (og foreldre) som har det vanskelig

4 Profesjonelle Fra det emosjonelle til Det profesjonelle

5 Ca 40 % av voksne pasienter med ADHD utvikler Diagnoses of Substance abuse. Biederman et al Dette tilsvarer ca % av rusavhengige. Frekvens av rusmibruk som fører til avhengighet er > 3 x større hos ADHD enn kontroll Biederman 1998

6 Senket dopamin nivå fører til økt Craving Selvmedisinering for å øke dopamin mengden. Medikamenter, alkohol og karbohydrater fører til økt dopamin utskillelse i frontal lappen,

7 Sattersfield 1997: 42 % av ungdom med ADHD registreres for krimminell adferd vs 11 % i kontrollgruppe. 21% av voksne med ADHD registreres for kriminell adferd vs 1 % i kontrollgruppe. Rusmisbrukere faller ut av ADHD behandling ADHD pasienter faller ut av rusbehandling Høy seponeringsfrekvens

8 Marihuana roer ned rastløshet og øker kreativitet. Noen opplever at Marihuana roer ned og gir økt energi. Demper prefrontal cortex funksjon Senker impulsivitet Kan midlertidig roe ned, men kan hisse opp AD/HD hjernen. Påvirker motivasjon Påvirker hormon produksjon

9 EGENVURDERT REALKOMPETANSE Stor kompetanse Liten kompetanse Ingen kompetanse Skole A Skole B Skole C Skole D Sum alle

10 Intervju av 9 elever med ADHD Alle opplevde at de ble møtt på samme måte - med samme tilbud og samme tiltak som alle andre elever. Ikke gjort noen spesiell tilrettelegging Trodde ikke lærerne visste at de hadde en diagnose 7 av 9 sluttet i løpet av 1.år vg skole

11 Evaluering av Reform 97 (Haug) Skulen synes vere best for dei som høyrer til dei gruppene som har tradisjon for å fungere godt i skulen. Tolkinga er at vi har ein skule som er lite kjenslevar overfor variasjon, heterogenitet, mangfald, avvik, fargerikdom, det som er anleis og ukjent. Skulen synes å vere sterkast og best for dei som passer inn i det mønsteret som skulen har skapt gjennom åra. Skulen har konstruert ein standard for kva som skal til for at ein skal få utbytte av å vere der. Dei som ikkje kan møte han som han er, får vanskar. Mange av dei kjem til kort fagleg. (s.81)

12 NORMALITET OG AVVIK Skolen er i for stor grad innrettet på en gjennomsnittselev som ikke finnes ( Kristin Clemet, Aftenposten ) Jo snevrere grensene er for det normale, godtatte og tillatte, jo flere avvik får man. ( Iglum Rønhovde, 1997) Tre ulike normalitetsbestemmelser: Den moralske Den statistiske Den medisinske ( Jesper Holst, 1978)

13 Arv og miljø Noen få vansker synes å være så sterkt betinget av medfødte egenskaper ( konstitusjon) at miljøbetingelsene har relativt liten påvirkningskraft for utvikling. Eksempler på dett er autisme, schizofreni, manisk-depressiv lidelse (bipolar lidelse) og hyperaktivitet/adhd. ( Kvello 2007)

14 Forstå barn? Mangelfull kunnskap om og forståelse av atferdsproblemenes tilknytning til skolens kontekst fører i følge Walker m.fl. (1995) til at skolen ofte har en tendens til å oppfatte barna og ungdommene slik at de med vilje velger å være antisosiale og opposisjonelle i sin måte å oppføre seg på.

15 Egenskapsforklaringer Umotivert Lat Slurvete Vanskelig Sint- aggressiv voldelig

16 Kompetanse å forstå eleven Atferds- og konsentrasjonsvansker kan være vanskelig å håndtere for lærer fordi ; Lærer mangler det nødvendige grunnlaget for å forstå barnas forskjellighet både mht årsaker til atferden og mht til de signaler og behov som barna uttrykker gjennom atferden.

17 Etiologi - Nevrologi Nyere forskning viser imidlertid at den vanligste årsaken til lærevansker kan tilskrives nevrologiske prosesseringsvansker i sentralnervesystemet. Med dette forstås nervesystemets evne til å bearbeide innkommende syns- og hørselsinntrykk i hjernen, ryggmargen og optisk shiasma (krysningspunktet mellom nervebanene fra høyre og venste øye til hjernens bakhodelapp [occipital lobe]).

18 ADHD / ADD Årsaker Stor usikkerhet 2-mekanismer Reguleringen av dopamin er sterkt involvert Underskudd dopamin i prefrontal cortex Overskudd dopamin i striatum (bevegelsesområde) i krevende situasjoner For lav aktivitet av glutamat Figur inn med drug på reseptor Årsakene til dette kan være flere.

19 Oppmerksomhet Utholdenhet Planlegging Vurderingsevne Impulskontroll Humør Selvinnsikt og overvåkning Problemløsning Kritisk tenkning Læring av erfaring og feil Føle og utrykke Prefrontal Cortex Egenskaper lokalisert i fremre del av hjernen Hvilke kjemiske prosesser er viktige for disse egenskapene?

20 Nevroner Axon Dendrit Nervesignaler Elektrisk signal gjennom axon Via neurotransmittere i den synaptiske kløft til reseptormolekyler på dendrit på andre neuroner Omformes til elektrisk signal igjen

21 Dopamin, norepinephrin, serotonin Eksempler på funksjoner Dopamin finnes i flere systemer i hjernen Regulerer bevegelser/motorikk Regulerer eksekutive funksjoner Involvert i hormonresponser Med mer... Serotonin finnes i flere systemer i hjernen Kontrollerer veksling mellom ulike sinnstilstander Regulerer søvn Regulerer humør Med mer.. Norepinephrin finnes i flere systemer i hjernen Involvert i læring Involvert i hukommelse Med mer..

22 Ubalanse i regulering av signalstoffene i prefrontal cortex Effekter av ubalanse kan f.eks gi Depresjoner OCD: tvangstanker og tvangshandlinger Spiseforstyrrelser ADHD/ADD: oppmerksomhetssvikt med/uten hyperaktivitet Tourette Søvnproblemer Autisme Schizofreni

23 Dopamin, norepinephrin, serotonin Eksempler på funksjoner Dopamin finnes i flere systemer i hjernen Regulerer bevegelser/motorikk Regulerer eksekutive funksjoner Involvert i hormonresponser Med mer... Serotonin finnes i flere systemer i hjernen Kontrollerer veksling mellom ulike sinnstilstander Regulerer søvn Regulerer humør Med mer.. Norepinephrin finnes i flere systemer i hjernen Involvert i læring Involvert i hukommelse Med mer..

24 ADHD-metaforer 17.mai-toget: Et barn med ADHD beskrev selv sine oppmerksomhetsvansker slik: Når en lærer gir meg beskjed i klassen er det omtrent som når noen snakker til meg mens jeg går i et 17.mai-tog

25 Høyt blodtrykk (Diagnose ADHD)

26 Strategiske vansker Manglende evne til strategisk tenkning Se på et problem som bestående av flere elementer Se hvordan elementer forholder seg til hverandre overordnet, sideordnet, underordnet Velge ut de elementene som det er viktig å fokusere på Definere problemet hva spørres det etter Velg egnet framgangsmåte Definere realistisk tidsramme Velge ny alternativ strategi

27 Jernbanestasjonen Å ha ADHD kan oppleves som å være på en jernbanestasjon der man virrer omkring og ikke helt vet hvor man skal, der det er masse mennesker rundt i alle retninger som man blir distrahert av, og der det stadig kommer meldinger fra en dårlig høyttaler og som man ikke helt får tak i.

28 ADHD- Allergi ADHD kan på mange måter sammenlignes med å ha en allergi. Det er viktig å få undersøkt hva man reagerer negativt på og hva man ikke reagerer på. En som er allergisk er ikke allergisk hele tida. Vanligvis som alle andre. Men når stressfaktorene blir for mange slår allergien til.

29 ADHD og Høyt blodtrykk Alle har litt ADHD Alle har blodtrykk Men når blodtrykket blir for høyt er det skadelig. Må behandles.

30 ADHD og Sukkersyke ADHD kan knyttes til kjemi/regulering av transmitterstoffet dopamin På samme måte som ved sukkersyke reagerer kroppen når den kjemiske balansen ikke er god.

31 ADHD / ADD Attention deficit (hyperactive) dysfunction Oppmerksomhetssvikt med og uten hyperaktivitet Hovedtrekk ved AD/HD Oppmerksomhetssvikt Hyperaktivitet Impulsivitet Symptomene vedvarer i større eller mindre grad livet ut. Solanto, M., Dopamine dysfunction in AD/HD: integrating clinical Motsatt and basic neuroscience av symptomene research. på Behavioural Brain Research (2002), 130(1,2), OCD Krause, et al. The dopamine transporter and neuroimaging in attention deficit hyperactivity disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2003), 27(7), Vaidya, C. al. Selective effects of methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder: a functional magnetic resonance study. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (1998), 95(24), Tilleggsvansker: Ca. halvparten har minst én betydelig diagnostisert tilleggsvanske: Konsentrasjonsproblemer Adferdsavvik Lærevansker Vansker med sanseoppfatning og tidsfølelse Motoriske koordinasjonsproblemer Språk/talevansker Tourettes syndrom Angstlidelse Søvnvansker Depresjon

32 TIDLIG FØDTE RISIKO Hvert år fødes det i Norge om lag barn med fødselsvekt under 1500 gram. (Norsk Folkehelseinstitutt) Gjennom en tiårsperiode gjelder dette 9000 barn. Nær halvparten av alle barn som er født to-tre måneder for tidlig og/eller med fødselsvekt under 1500 gram sliter med psykiske plager i 14- årsalderen. En av fire har symptomer på ADHD og mange får angst. ( Ny undersøkelse fra Sør-Trøndelag av 56 barn)

33 Kjernesymptomene ved ADHD er: Konsentrasjonsvansker/problemer med å opprettholde oppmerksomheten over tid Dette kan føre til at de ikke fanger opp beskjeder som blir gitt, og det kan se ut som om de ikke hører hva som blir sagt. Vansker med å fastholde oppmerksomheten gjør at personer med ADHD kan ha vanskelig med å følge instruksjoner, gjennomføre oppgaver eller organisere egen aktivitet. De glemmer lett og lar seg lett distrahere. Dermed skifter de raskt fra en aktivitet til en annen, uten at de blir ferdig med det de først var i gang med. Jenter kan gjerne ha symptomer som dagdrømming, passivitet og sjenerthet.

34 Egenskapsforklaringer

35 Lese-skrivevansker

36 Hyperaktivitet Impulsivitet Dette gir seg utslag i problemer med å holde hender og føtter i ro, og de vandrer gjerne rundt i klasserommet. Leken er gjerne støyende, med høye lyder og voldsom aktivitet. Overdreven prating, gjerne uavhengig av sosial setting, er også et kjennetegn hos barn med ADHD. Voksne har ikke like stor hyperaktivitet, men kan ha symptomer som rastløshet eller indre uro. Manglende impulskontroll gjør at de kan ha vansker med å vente på tur, avbryter andre midt i en samtale og svarer på spørsmål før de er avsluttet.

37 Typiske ADHD-trekk stimulushunger (stimulus craving) Sterkt indre krav om stadig nye inntrykk Lav kjedsomhetsterskel Rask habituering (tilnærming) til nyhet (fryktesløshet, ukritiskhet) Mangelfull filtrering/siling av sanseinntrykk Lett perserptuelt overstimulert- og reagerer med å bli oppskrudd og hektisk

38 Sluggish Cognitive Tempo In many ways, those who have an SCT profile have the opposite symptoms of those with classic ADHD: Instead of being hyperactive, extroverted, obtrusive, and risk takers, those with SCT are passive, daydreamy, shy, and "HYPO"-active in both a mental and physical way. They also don't have the same risk factors and outcomes. Their demeanor is sluggish, as if "in a fog" and logically they also process information more slowly. A key behavioural characteristic of those with SCT symptoms is that they are more likely to appear to be lacking motivation. They lack energy to deal with mundane tasks and will consequently seek things that are mentally stimulating because of their underaroused state. Those with SCT symptoms show a qualitatively different kind of attention deficit that is more typical of a true information input-output problem, such as memory retrieval and active working memory. Conversely, those with the other two subtypes of ADHD are characteristically excessively energetic and have no difficulty processing information.[1]

39 Sluggish Cognitive Tempo- SCT Barkley anbefaler SCT som egen fenotype og diagnosegruppe innenfor ADD-spekteret. Kjennetegn: Common presenting symptoms: daydreaming, spacy, stares, hypactive, slow moving, lethargic, sluggish,easy confused, mentally foggy

40 Developmental Coordinal Disorder, DCD. I DSM IV defineres motorikkproblem under betegnelsen Developmental Coordinal Disorder, DCD. Omhandler barn som ikke har de motoriske ferdigheter som ellers er vanlige for jevnaldrende med tanke på å klare lek, skolearbeid og idrett. De er klomsete og finmotorisk upresise/famlete. Dersom en slik utvikling kan knyttes opp mot generelle vansker eller forklares gjennom nevrologiske sykdommer, omtales dette som Developmental Coordination Disorder ( DCD).

41 KRITERIER FOR DCD Prestasjoner i hverdagslige aktiviteter som krever god koordinasjon ligger klart under det som må forventes av personer på samme alder og med tilsvarende intelligensnivå. Forstyrrelsen kan gi seg uttrykk i påtakelig forsinket motorisk utvikling ( gå, krype, sitte) at personen mister ting, er klumsete, presterer dårlig i sportslige aktiviteter og har dårlig handskrift. Forstyrrelser nevnt under pkt 1 får betydelige negative konsekvenser for skolearbeid og daglige aktiviteter. forstyrrelsene skyldes ikke somatisk sykdom eller skade og oppfyller ikke kriteriene for en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Dersom mental retardasjon er en del av bildet er de motoriske vanskene mer omfattende enn hva som kan forventes.

42 OVERLAPPING MELLOM ADHD OG DCD ADHD eller DCD alene er sjelden. Ulike undersøkelser viser at 50 % av barn med ADHd også har DCD og omvendt 50 % av barn med DCD har også ADHD.

43 TONUS Ved tonus forstås den aktiviteten en muskel utøver for å opprettholde en bestemt stilling

44 Prosesseringsvansker Prosesseringskapasitet Den kapasiteten barnet har til å motta og lagre informasjon innenfor en avgrenset tid. Gjentakelse av tallrekker, ordrekker eller motoriske sekvenser kan være en måte å teste dette på. Det er ofte forskjell på auditiv og/eller visuell kanal.

45 Utførelsesvansker (Eksekutive funksjoner) Mangelfull evne til å planlegge og arbeide mot et mål. Dårlig problemløsningsevne Mangelfull evne til å skifte strategi når en plan ikke virker Manglende evne til å vurdere tid skynde seg Må ofte tenke igjennom det som andre gjør automatisk

46 Eksekutivfunksjoner. Egenledelse kan være det norske ordet som erstatter Eksekutivfunksjoner.

47 Utførelsesvansker (Eksekutive funksjoner) Mangelfull evne til å planlegge og arbeide mot et mål. Dårlig problemløsningsevne Mangelfull evne til å skifte strategi når en plan ikke virker Manglende evne til å vurdere tid skynde seg Må ofte tenke igjennom det som andre gjør automatisk

48 JENTER MED ADHD BLIR OVERSETT Jenter med ADHD er ofte ikke utagerende på samme måte som gutter med ADHD. De er sjelden hyperaktive og oftest er de hyperverbale. Ofte innadvendte og fraværende. Kvinner med ADHD preges ofte av glemsomhet, konsentrasjonsproblem og de får angstproblem. De plages ofte av svingende stemning humør, og kan leve et svært slitsomt følelsesliv. Dette kan da også være en belastning for omgivelsene. Ofte plutselige, uforklarlige nedturer. De klarer ikke å si nei og føler seg ofte utsatte og hjelpeløse på jobben. Ofte intuitive hypersensivitet som blir en byrde. Ofte et negativt selvbilde og depressive reaksjoner. Ofte er graviditet en god periode. Kan skyldes høyt østerogennivå under svangerskapet.

49 Vansker ved ADHD Oppfatte beskjeder Komme i gang Holde i gang stå på - utholdenhet Motivasjon Liten produksjon Humørsvingninger Tidsforståelse Tidsopplevelse Liten fleksibilitet Evnen til å tilpasse seg nye situasjoner Organiseringsvansker Prosesseringsvansker (hastighet)

50 Eksekutive funksjoner Egenledelse er forsøkt delt opp i en rekke funksjoner, og Barkley (1997) hevder at det synes å være en hierarkisk oppbygging av disse funksjonene. De henger alle sammen, og svikt i en av funksjonene lavere nede i hierarkiet fører til forstyrrelser videre oppover. Denne selvkontrollen regulerer samspillet i det som vi oppfatter som omgivelsene, og det som blir våre handlinger. Forskning på egenledelse har konsentrert seg om faktorer som; regulering av egne følelser, metakognisjon (omtalt ovenfor), målretting av aktivitet (såkalt utholdenhet), fleksibilitet, vedvarende oppmerksomhet, arbeidshukommelse, impulskontroll, planlegging og prioritering,

51 Eksekutive funksjoner Arbeidshukommelse (nonverbal og verbal) Tidsbegrep Indre tale Emosjonell selvregulering/motivasjon

52 EKSEKUTIVFUNKSJONER PLANLEGGING PROBLEMLØSNING IMPULSKONTROLL VURDERING AV KONSEKVENSER FLEKSIBILITET ABSTRAKSJON ATFERDSENDRING RELATERT TIL TILBAKEMELDING

53 Eksekutive funksjoner Egenledelse er forsøkt delt opp i en rekke funksjoner, og Barkley (1997) hevder at det synes å være en hierarkisk oppbygging av disse funksjonene. De henger alle sammen, og svikt i en av funksjonene lavere nede i hierarkiet fører til forstyrrelser videre oppover. Denne selvkontrollen regulerer samspillet i det som vi oppfatter som omgivelsene, og det som blir våre handlinger. Forskning på egenledelse har konsentrert seg om faktorer som; regulering av egne følelser, metakognisjon (omtalt ovenfor), målretting av aktivitet (såkalt utholdenhet), fleksibilitet, vedvarende oppmerksomhet, arbeidshukommelse, impulskontroll, planlegging og prioritering,

54 Prosesseringsvansker tiltak Gi bedre tid la stå! Dele opp info i færre elementer Sikre at info er nådd fram før vi går videre Bruk visuell støtte ved auditiv presentasjon. Redusert mengde oppgaver Reduserte lekser

55 Typiske ADHD-trekk stimulushunger (stimulus craving) Sterkt indre krav om stadig nye inntrykk Lav kjedsomhetsterskel Rask habituering (tilnærming) til nyhet (fryktesløshet, ukritiskhet) Mangelfull filtrering/siling av sanseinntrykk Lett perserptuelt overstimulert- og reagerer med å bli oppskrudd og hektisk

56 De komorbide tilstandene som beskrives oftest hos barn og ungdom er: Atferdsforstyrrelser Depresjon Angsttilstander Spesifikke lærevansker, herunder språk- og matematikkvansker Motoriske problemer Autistiske symptomer Tics Søvnvansker Nevrologiske forstyrrelser Generelle lærevansker Bipolar lidelse Tilpasningsforstyrrelser Posttraumatisk stress

57 Lærevansker Hyppig komorbid tilstand til ADHD, men må ikke nødvendigvis være ADHD % av barn med ADHD kan ha vansker med lesing, skriving og /eller matematikk Lite undersøkt hos voksne

58 Tiltak Oppmerksomhetsvansker Gi en beskjed om gangen Gi beskjeder når du har blikkontakt Tilpass omfang, vanskegrad, lengde på arbeidsøkter Lag oversiktlige delmål Gi ekstra tid Bruk positiv oppmerksomhet følg opp tett Bruk læremidler og metoder som er motiverende. Evnen til egenmotivasjon er nedsatt Bruk positive konskevenser

59 Tiltak Oppmerksomhetsvansker Gi en beskjed om gangen Gi beskjeder når du har blikkontakt Tilpass omfang, vanskegrad, lengde på arbeidsøkter Lag oversiktlige delmål Gi ekstra tid Bruk positiv oppmerksomhet følg opp tett Bruk læremidler og metoder som er motiverende. Evnen til egenmotivasjon er nedsatt Bruk psitive konskevenser

60 Tiltak impulsivitet og hyperaktivitet Overse avvikende atferd Tillat småfikling,lufteturer,pauser. (avtal!) Gi muligheter for fysisk aktivitet Ha noen tydelige, få og klare regler Bruk belønning for ønsket atferd Bruk learning by doing lære gjennom aktiv handling Skift aktivitet før eleven blir svært urolig Unngå situasjoner der eleven erfaringsmessig blir svært urolig Bruk selvinstruksjon, belønningssystemer for å trene impulskontroll (ART, SNAP) Ha et rolig og oversiktlig miljø Reduser ytre forstyrrelser

61 Motivasjon/humør Bruk mye tid på det eleven mestrer og er god til Ta utgangspunkt i elevens interesser, motivasjon Ta eleven med på tilrettelegging avtaler Aksepter og ta hensyn til at yteevenen varierer Sekvensiering delmål hyppig belønning Tren affektkontroll og konfliktløsning Avvent situasjoner og ta opp samtale på et seinere tidspunkt Reduser stress Revurder lekser - reduser

62 organisering Dobbelt sett skolebøker Fargekoder Hjelp til med organsiering av skoledagen hele dagen Bruk visuelle hjelpemidler Bruk dagsplaner, ukeplaner, timeplaner Tett og godt samarbeid med hjemmet Tekniske hjelpemidlervær tydelig og konsekvent

63 ADHD-REFORMEN? I en lang rekke offentlige dokumenter de siste 20 årene beskrives norsk skole som en inkluderende skole for alle. En skole med rom for alle og blikk for den enkelte. Et differensiert skoletilbud med individuelt tilpasset opplæring for alle. Med utgangspunkt i et faretruende stort og økende frafall i videregående skole, er det grunn til å stille spørsmål ved om skolen i praksis faktisk er ekskluderende og slett ikke inkluderende. Integreringsarbeidet på 70- og 80-tallet og HVPU-reformen på 90-tallet satte fokus spesielt på rettigheter for mennesker med psykisk utviklingshemming. Selv om mange utfordringer gjenstår, kan man med stor rett hevde at barn og unge med psykisk utviklingshemming har fått et inkluderende og godt tilpasset opplæringstilbud. Svært få elever med psykisk utviklingshemming blir skjøvet ut av skolen eller gitt et skoletilbud uten muligheter for mestring. I mange fylker er det nå opp mot 20 % av elevene som avbryter videregående skole. I Markussen og Sandbergs undersøkelse Stayere, sluttere og returnerte, vises det til at etter ett år i videregående skole, var 12,5 % av elevene sluttet for godt. De fleste av disse elevene slutter ikke fordi de kan velge noe annet hva skulle 16 åringer velge? De fleste slutter fordi de ikke har fått et tilpasset undervisningstilbud og fordi skolen slett ikke er inkluderende. Forskning og kunnskap om ADHD og tilstøtende problematikk har vært i sterk utvikling de siste 15 årene. Vi vet i dag at et sted mellom 3 og 5 prosent av elevene i skolen sliter med store konsentrasjonsvansker, vansker med planlegging og organisering, vansker med å holde oppmerksomhet og ta imot muntlig informasjon. Noen er i tillegg impulsive og urolige og sliter med balanse eller muskulatur i rygg, skuldrer og armer. Alt dette er typisk for barn og unge med ADHD. Vanskene er så omfattende at de må beskrives som ei funksjonshemming på linje med fysiske funksjonshemninger som syns- eller hørselssvikt. Dersom elever med ADHD og tilstøtende problematikk ( for eksempel Tourette) skal ha muligheter til å klare seg i skolen er de totalt avhengige av voksne og pedagoger som kan etablere et opplæringstilbud som er tilpasset deres funksjonshemninger. Det kreves omfattende tiltak med tanke på tilpasset opplæring. Kompetent pedagogisk personale må hjelpe disse elevene med å skape struktur og oversikt i skolearbeidet. Det må lages individuelle dags- og ukeplaner. Tempo og mengde må tilpasses. Det kreves hjelpemidler, som f.eks pc i det daglige arbeidet. Men først og fremst kreves det lærere som klarer å skille mellom ei konsekvenser av ei medfødt, skjult funksjonshemning og mangelfull oppdragelse. Når disse elevene slutter i videregående skole er det fordi de blir stilt overfor utfordringer de ikke har muligheter til å mestre, men kanskje først og fremst fordi skolemiljøet oppfatter deres atferdsproblemer som manglende oppdragelse. Elever med ADHD oppfattes også av lærerne som uskikkelige, late, umotiverte og uhøflige. Dersom en slik påstand har en vesentlig grad av sannhetsgehalt, betyr det at det pedagogiske personalet mangler kunnskap om funksjonshemmingen ADHD og at de rett og slett ikke er kompetente til å kunne etablere tilpasset opplæring for disse elevene. Skolen blir dermed ekskluderende. Så vet vi at % av elever med ADHD som slutter i videregående skole får rusproblematikk som ofte må forstås som selvmedisinering. Deretter er veien til kriminalitet kort. Manglende inkludering av elever med ADHD får enorme kostnader. Først og fremst for den enkelte, men dernest også for familie og til syvende og sist også for hele samfunnet. Det er all grunn til å etterlyse en ny reform med utgangspunkt i ny og omfattende kunnskap om ADHD. Når tid skjønner vi nok til å skjønne alvoret? Og når tid kommer ADHD-reformen? Edvin M Eriksen Leder PP-tjenesten i Sør-Troms

64

65

66

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge

på 30 minutter 27.11.2013 -hvordan forstå og tilrettelegge -hvordan forstå og tilrettelegge Regional helsekonferanse fengselshelsetjenesten, 19.11.13, Sem psykologspesialist Spomenka Savic Balac på 30 minutter 1 2 psykisk lidelse - medisinering rusmisbruk - pågående,

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring?

Detaljer

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge

I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge I arbeid med ADHD v/ Marianne Oftedahl ADHD Norge Har du sett én med ADHD, har du kun sett én Presentasjon av ADHD Norge Hva er ADHD? FAKTA ADHD NORGE Ca 10 0000 betalende medlemmer 4,7 årsverk sentralt

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

Uoppmerksom type av AD/HD (ADD): De passive hyperaktive?

Uoppmerksom type av AD/HD (ADD): De passive hyperaktive? Uoppmerksom type av AD/HD (ADD): De passive hyperaktive? Nevropsykolog Geir Øgrim Nevropsykiatrisk enhet Åsebråten barne og ungdomspsykiatriske klinikk Mail: gei-oe@online.no Program Diagnoser generelt

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Hjernen og forklaring av funksjoner

Hjernen og forklaring av funksjoner Egenledelse og nevropsykiatriske diagnoser Marianne Skretting, Overlege BUPA- Hinna Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder Nevropsykiatrisk enhet, BUPA Hjernen og forklaring av funksjoner Vanlig utvikling

Detaljer

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden

Detaljer

Hva er demens - kjennetegn

Hva er demens - kjennetegn Hva er demens - kjennetegn v/fagkonsulent og ergoterapeut Laila Helland 2011 ICD-10 diagnostiske kriterier for demens I 1. Svekkelse av hukommelsen, især for nye data 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner

Detaljer

Hva er kognisjon og nevropsykologi?

Hva er kognisjon og nevropsykologi? HVA BETYR KOGNITIVE VANSKER FOR INNLÆRING OG SOSIALT SAMSPILL FOR BARN MED RYGGMARGSBROKK? Mars 2012 Nevropsykolog/stipendiat Jan Stubberud Hva er kognisjon og nevropsykologi? Kognisjon er en fellesbetegnelse

Detaljer

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning)

AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) AD/HD tiltaksprinsipper (utdypning) Russel Barkley har gjennom flere år arbeidet med å utvikle gode tiltak for foreldre til barn med AD/HD. Samtidig har han også vært opptatt av skolebaserte tiltak (Barkley

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland

ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland ADHD hva er det? Brusetkollen skole & ressurssenter Torgunn Skaaland Hvorfor forstår dere ikke? Hvorfor forstår dere ikke at jeg ikke fikser skolen? Hvorfor tror dere bare at jeg bare kan anstrenge meg

Detaljer

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016

Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer. Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Psykiatrisk komorbiditet ved ASD klinisk betydning og diagnostiske utfordringer Tønsbergkonferansen, 02. juni 2016 Elen Gjevik, konst. overlege, PhD BUPsyd, Oslo universitetssykehus Innhold Fenomenet komrobiditet

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Egenledelse. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår.

Egenledelse. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Hvordan vi utnytter vår mentale

Detaljer

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt SNAP IV Vurderingsskala for lærere og foreldre. Versjon 03.II.2006 James M. Swanson, Ph.D., University of California, Irvine, CA 92715 Oversatt av Geir Øgrim for Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Hva er autisme 2 Diagnostiske kriterier for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser En gruppe lidelser karakterisert ved kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønstre

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Bidrag av medikamentell behandling Bouke Strikwerda, psykiater Habiliteringsavdeling UNN Utfordrende atferd Hva er årsak Psykisk lidelse

Detaljer

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015

Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Move your ass and your mind will follow Innlegg påp Hurtigrutekurset søndag 27. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mekanismer og motivasjon Hvordan kan vi påvirke

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Nedsatt kognitiv funksjon

Nedsatt kognitiv funksjon Nedsatt kognitiv funksjon Kognitive funksjoner De prosesser som skjer i hjernen når vi tar imot, lagrer, bearbeider og nyttiggjør oss informasjon Det kognitive systemet tar inn informasjon via ulike kanaler

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med:

Autisme. Kjennetegn. Spesifikke vansker med: Autisme Kjennetegn Spesifikke vansker med: Visuell oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse Orienteringsevne (rom- og retningssans) Berøringssansen Oppgaver som krever sammensatt motorikk Generell problemløsning

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Unntatt offentlighet INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Personalia: Navn: Adresse: Født dato: Skole: Trinn: Individuell opplæringsplan utarbeides for elever som mottar spesialundervisning. De foresatte skal

Detaljer

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling

Program undervisning gruppe vår -10 2. samling Program undervisning gruppe vår -10 2. samling 12.00 Egenledelse, læringsprinsipper og samhandling v/kristian og Mette 12.45 Motorikk v/siri Om hjernen 13.45 Arbeid i TS-teamet med evaluering av GAS skala

Detaljer

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE

MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE MEDIKAMENTUTVIKLING I NORGE Medikamentutvikling 2004-2009 Barn og unge e*er kjønn og aldersgruppe Barn og unge i alder 0-19 e*er kjønn 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Schizofrenidagene 2014 Per Isdal - Alternativ til Vold Barn er familiens utsending i verden (ofte) Barn som symptombærer EVA JAN Psykolog Per Isdal -

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D.

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. 1 Groteske detaljer om terror og massedrap Lærere bør rådgi elever om

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Seminar 10.09.15 psykologspesialist Trine Iversen Depressive lidelser Hva er det?

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

ADHD og studier NTNU 25.3.2009. Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi

ADHD og studier NTNU 25.3.2009. Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi ADHD og studier NTNU 25.3.2009 Knut Hallvard Bronder, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, ToureCes Syndrom og Narkolepsi Du har for høy IQ til å ha ADHD 64 ADHD og53 uten =Lavere livskvalitet, dårligere

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming

Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming hos mennesker med utviklingshemming Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Historikk Langt tilbake: skilte ikke mellom utviklingshemming og alvorlige psykiske lidelser Nyere historie: skilt skarpt

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD

Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Helsedirektoratets nye retningslinjer for utredning og behandling av ADHD Tromsø fredag 22. juni 2012 Egil Midtlyng psykolog Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Veilederen

Detaljer

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling

UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD. ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling UTFORDRINGER I FAMILIER HVOR MOR ELLER FAR OGSÅ HAR ADHD ADHD Norge, Vestfold 24.04.10 v/bodil Sjømæling FAKTA Er det ofte slik at hvis et barn/ungdom har ADHD så har mor og /eller far det også? Hva er

Detaljer

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi

Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Nevrokognitiv fungering ved autisme og epilepsi Ylva Østby Psykolog, PhD, SSE OUS Diagnostiske utfordringer Autismesymptomer versus epilepsianfall? omhandlet i tidligere foredrag Kognitive vansker ved

Detaljer

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning

En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning En verdig skolehverdag for emosjonelt sårbare elever. Krever det spesielle tilpasninger av læringsmiljøet? Edvin Bru Senter for atferdsforskning Finnes det emosjonelt sårbare barn og unge? Det biologiske

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Hva er det med Hans? Om eleven med Asperger syndrom. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist

Hva er det med Hans? Om eleven med Asperger syndrom. Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Hva er det med Hans? Om eleven med Asperger syndrom Jon Fauskanger Bjåstad doctor of psychology (clinical)/ psykologspesialist Hans Asperger/ Lorna Wing Hans Asperger (1944) skriver om symptomene hos som

Detaljer

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni

Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Foreldreforedrag Hinna skole, 16. juni Hva menes med psykisk helse? Hvordan har norsk ungdom det? Myndighetenes satsing på skolen Ungdomsskoleprogrammet Alle har en psykisk helse Hva kan vi som foreldre/

Detaljer

Utviklingshemming og psykisk helse

Utviklingshemming og psykisk helse Utviklingshemming og psykisk helse Psykologspesialist Jarle Eknes Stiftelsen SOR Utviklingshemming og psykisk helse Jarle Eknes (red.) Universitetsforlaget 520 sider kr 398,- www.habil.net Innledning &

Detaljer

.(Polanczyk et.al.,2007).

.(Polanczyk et.al.,2007). ADHD ER DET OVER- ELLER UNDERDIAGNOSTISERING AV ADHD I NORGE I DAG? HVA ER DEN BESTE BEHANDLINGEN? Torsdag 23.oktober Bjørg Elisabeth H. Schorre og Ingebjørg Elisabeth Fahre (interesse konflikter: Ingebjørg

Detaljer

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no.

Vold kan føre til: Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Vold kan føre til: Akutt traume Vedvarende traumatisering Varig endring av selvfølelse og initiativ Endring av personlighet og følelsesliv Fysisk og psykisk sykdom Akutt krise, traumatisering Sterk emosjonell

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

2. Skolesamling etter Utøya

2. Skolesamling etter Utøya 2. Skolesamling etter Utøya Råd som er gitt unge overlevende (og etterlatte) og deres pårørende Gardermoen 27.03.12 Kari Dyregrov, dr. philos Senter for Krisepsykologi / Folkehelseinstituttet www.krisepsyk.no,

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden.

En mors hjertesukk. Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. En mors hjertesukk Gå! - min sønn gikk aldri. Han fikk flysertifikat ett år gammel. Føttene hans har ikke vært i nærheten av bakken siden. Inge Jørgensen 19.10.07 1 ADHD Attention Deficit Hyperactivity

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse.

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. KRISETEAM Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. Alvorlige hendelser er Ulykke Trusselsituasjoner Brå død Umiddelbart etter en hendelse kan alt oppleves uvirkelig

Detaljer

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft

Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Kognitive krav til flygere Psykologisk funksjonsvurdering av hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og dømmekraft Etterutdanningskurs i flymedisin, 7.09.07 Rita Bast-Pettersen dr.psychol, Statens Arbeidsmiljøinstitutt,

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Han kan hvis han vil

Han kan hvis han vil Høgskolen i Østfold Han kan hvis han vil En inkluderende skole for elever med diagnosen ADHD, sett fra et klasseromsperspektiv. Ida Madeleine Heen Hansen 06halm Pedagogikk 102 Innholdsfortegnelse Hva er

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge

Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi. Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Spesialsykehuset for epilepsi-ous Pedagogiske utfordringer hos elever med epilepsi Solberg skole Spesialpedagog Eva Korslund Hauge Om at hjelpe Søren Kierkegaard Naar man i sandhed skal lykkes at føre

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Autismespekterlidelser og lovbrudd

Autismespekterlidelser og lovbrudd Autismespekterlidelser og lovbrudd -Forekomst og særtrekk s ved personer som begår r alvorlige lovbrudd Siv Anita Aasnes Tsakem Sentral fagenhet for tvungen omsorg Kort om autisme Vanlige funksjonsutfall

Detaljer

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess

Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Fysisk aktivitets betydning i en rehabiliteringsprosess Åse B. Skåra Psykolog v/ Stiftelsen Bergensklinikkene Avdeling Klinisk Virksomhet aase.bae.skaara@bergensklinikkene.no Rehabilitering - grunnholdning

Detaljer

Män som använder våld i nära relationer. Psykolog Per Isdal 10.11.2010 - Tjörn

Män som använder våld i nära relationer. Psykolog Per Isdal 10.11.2010 - Tjörn Män som använder våld i nära relationer Psykolog Per Isdal 10.11.2010 - Tjörn Per Isdal Alternativ til Vold STAVANGER Alternativ til Vold (www.atv stiftelsen.no) MENINGEN MED VOLDEN: Jente 21 år DEN

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken

Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter. v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken Diagnosers relative betydning i behandling av dobbeltdiagnosepasienter v/psykolog Stig Solheim Folloklinikken - Diagnoser i et deskriptivt perspektiv - Diagnoser i et endringsperspektiv. - Diagnoser har

Detaljer

Egenledelse Tiltak V2 uke17 2013 1

Egenledelse Tiltak V2 uke17 2013 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Fisk og dyrevelferd Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, men har et dyrehold i den blå åkeren som aldri ville blitt akseptert i andre

Detaljer

Uteskole og fysisk aktiv læring

Uteskole og fysisk aktiv læring 19. NOVEMBER 2014 Uteskole og fysisk aktiv læring Seminar friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen 19. November 2014 Inger Marie Vingdal Innhold Uteskole Helhetlig læringsperspektiv Elever er lærende kropper

Detaljer

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse

Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Lærer-elev relasjonen og psykisk helse Oslo, 30/10-2012 May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP, NTNU Psykisk helse! Hvorfor er det viktig å rette fokus mot elevers psykiske helse og kvalitet på lærer-elev

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative

Detaljer

Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1

Egenledelse Tiltak S2 uke 19 2012 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Egenledelse Tiltak U2 uke 11 2013 1

Egenledelse Tiltak U2 uke 11 2013 1 Egenledelse Tiltak 1 Bevisstgjøring Nærpersoner: Bevisstgjøring/holdningsendring Miljømessig tilrettelegging Bruke aktiviteter i hverdagen Direkte trening av spesifikke funksjoner Barnet Utvikling av egenledelsesferdigheter

Detaljer

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND Målrettet arbeid med atferdsvansker Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND www.kontekst.as Emosjonelle og sosiale vansker Innagerende atferd Utagerende atferd Like store i omfang blant barn og unge

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

Rusbrukens innvirkning på barnet

Rusbrukens innvirkning på barnet Rusbrukens innvirkning på barnet Stiftelsen Bergensklinikkene Gerd Helene Irgens Bergensklinikkene I alt arbeid er begynnelsen viktigst, særlig når man har med noe ungt og sart å gjøre. ( Sokrates 469-399

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser

Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser Møte med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser Vergens rolle «En rolle er summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt stilling i samfunnet» Ivareta interessene til

Detaljer