Realfagsatsing Industrihistorie Teknologi Opplevelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realfagsatsing Industrihistorie Teknologi Opplevelser"

Transkript

1 Realfagsatsing Industrihistorie Teknologi Opplevelser

2 Hovedpunkter: 1. Etablering av et teknologisk opplevelses- og vitensenter i Narvik. 2. Teknorama vil inneholde utstillinger, interaktive apparater, undervisningsrom, planetarium, m.m. 3. Målgrupper er skoleverket, næringslivet og publikum for øvrig, herunder turister. 4. Senteret oppføres i 2 plan med et samlet brutto areal på ca m2. 5. Kostnadene er kalkulert til 98,6 mill.kr, inklusive en utstillingsdel på 38 mill.kr. 6. Senteret vil få 9 ansatte og et driftsbudsjett på ca mill.kr pr år.

3 Kort om eierskap: 1. Prosjekteier: Narvikgården AS v/styret. Finansiering av forprosjekt: Regionale RDA-midler 2. Styringsgruppe: Rune H. Pettersen, Narvikgården AS - PA Edel Storelvmo, leder NHO Nordland Kirstin Mobakken, Futurum AS Tore Nysæther, varaordfører Narvik kommune Kjetil Kvalsvik, adm.dir. Høgskolen i Narvik Ola Torstensen, fylkesgeolog Nordland fylkeskommune (observatør)- rådg.f-råd for næring 3. Prosjektleder: Konsulent/sosialøkonom Svein Holbø

4 Hovedelementer: 1. Om Vitensentre 2. Forankring nasjonalt, regionalt 3. Lokalisering og bygningsmessig løsning 4. Profil og innholdskonsept 5. Kostnader, finansiering,

5 Om vitensentre: Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere med modeller, fysiske og digitale. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

6 Norske vitensentre: Det er i dag 7 regionale vitensentre i Norge som er organisert i et eget nettverk: Vitensenteret Vil Vite, Bergen 1. Vitensenteret Trondheim (1988) 2. Vitensenteret v/ Teknisk Museum, Oslo (2005) 3. Vitensenteret Vil Vite, Bergen (2007) 4. Vitensenteret Vitenfabrikken Sandnes (2008) 5. Vitenlaben, Grenland (ikke startet) 6. Vitensenteret Innlandet, Gjøvik (2007) 7. Nordnorsk Vitensenter, Planetariet, Tromsø (2003) Disse 7 vitensentra er inne på statsbudsjettet og får årlig driftstilskudd fordelt fra en samlet bevilgning på 18,5 mill.kr. i 2008.

7 Visjon for Teknorama Et engasjerende vitensenter i norsk og skandinavisk sammenheng med forankring i landsdelens naturgitte forhold og de regionale teknologiske og industrielle tradisjoner.

8 Mål 1. Teknorama skal gi opplevelser av pedagogisk art for barn og voksne, stimulere til lek, teknologiforståelse og sansing hos barn. 2. Teknorama skal bidra til å gjenvinne tapt terreng for teknologi- og realfag blant barn og unge. Bidra positivt til å øke teknologi- og realfags omdømme i samfunnet samt stimulere til økt søkning til teknologi- og realfagsstudier. 3. Teknorama skal fremme kontakt og samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forsterke de teknologiske miljøer slik at man bidrar til innovasjon, nyskapning og etablering av ny næringsvirksomhet

9 Om Undervisningstilbudet 1. Teknorama vil være en arena for realfaglig satsing som retter seg mot alle målgrupper fra barnehage via grunnskoler og videregående skoler til arbeidsliv, dvs hele utdanningsløpet. 2. Senteret vil tilby læreplanbasert etterutdanning for lærere i grunnskolen og videregående skole samt opplæringspakker for elever/klasser på de samme undervisningstrinn. Ressurser:

10 Forankring 1: Nasjonal satsing Vitensenterprogrammet: Vitensenterprogrammet (VITEN) ble startet i 2003 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (den gang Utdannings- og forskningsdepartementet) v/statsråd Kristin Clemet. (Bondevik II). Programmet gjennomføres av Forskningsrådet i tett samarbeid med ABM-utvikling.

11 Forankring 2: Nasjonal satsing Den sittende regjering. Soria Moria erklæringen (2005): - særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene.

12

13 Forankring 3: Utviklingsprogram Nordland (UPN) Resultatområde: Kompetanse Prioritert prosjekt: Realfagsatsing.Stimulere til å velge fordypning i realfag. Ansvarlig og samarbeidspartnere: NFK UT, Vgs i Mo, Narvik og Glomfjord, Høgskolene i Nordland, industrimiljøene i Nordland, NHO. Målgruppe: Ungdom og unge voksne Regioner: Helgeland, Salten og Ofoten

14 Forankring 4: Ofoten regionråd Strategisk Næringsplan for Ofoten ( ) Prosjektet inngår i Strategisk Næringsplan for Ofoten ( ), (Avsnitt 6: Teknologi og kompetanse)

15 Hvorfor teknologisk vitensenter i Nordland og Narvik? 1. Nordland fylke er uten sammenligning det fylke i nord som har de mest omfattende industritradisjoner og den lengste teknologihistorie 2. Narvik peker seg ut som det mest opplagte lokaliseringssted med sin årige teknologihistorie: - Ofotbaneanlegget - LKAB, transport, lagring, verksteder, logistikk, maritimt - Utdanning: yrkesskole, teknisk skole, tekn. høgskole - Moderne og framtidsrettede teknologibedrifter - Satsing på fornybar energi produsjon og forskning - Sterk vekst i industrisysselsettingen i det 21. århundre

16 Endring i industrisysselsettingen Alta 9,4 % Tromsø -14,0 % Harstad -10,4 % Rana -5,6 % Narvik 38,4 % Bodø -17,1 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

17 Lokalisering: Nytt bygg i front av lkab-verkstedene Grunnflate: m2 x 2 plan=3.000 m2

18 Modellskisse Fugleperspektiv

19 Front med inngangsparti

20 Fra sjøsiden

21 Utstillinger Toiletter/Gard. Rampe til 2.etg Lager/ Teknisk Sentralområde Utstillinger Plan 1. etasje Resepsjon/ Butikk

22 Planetarium Utstillinger Sentralområde Adm. kontorer Kollokvierom Kafeteria Plan 2. etasje Eksperimentarium/ Klasserom

23 Inngang til kafeteria

24 Kafeteria med utsikt over havna

25 Byggets sentralområde

26 Byggets sentralområde Til meny

27 Hovedtemaer i utstillingen Rommet og solsystemet Energi Tellus, jordkloden Vær og klima Matematikk Naturvitenskapene Teknologifagene

28 og sist, men ikke minst: Landsdelens og regionens industri- og teknologihistorie Gruvene i Sør-Varanger LKAB, Narvik og Kiruna Rana Gruber Høgskolen i Narvik ELKEM Aluminium, Mosjøen Hydro, Glomfjord

29 .og de rike tradisjonene i Ofotenregionen: BOGEN, EVENES, JERNMALM DRAG, TYSFJORD, KVARTS, FELTSPAT 1908 BJØRKÅSEN, BALLANGEN, KOPPERKIS KJØPSVIK, TYSFJORD, SEMENT 1918

30 Spesielle fokusområder: 1. Fornybar energi 2. Norge som energinasjon: Vannkraft: Olje: Gass: Thoriumreserver Nr 6 i verden Nr 3 i verden Nr 4 i verden Nr 3 i verden

31 Planetarium for film og projeksjoner Projektor

32 Interaktive modeller og apparater

33 Naturvitenskapene: Astronomi Fysikk Biologi Kjemi Geologi Matematikk

34 Eksperimentarium Se, utføre, forstå.

35 Simulatorer Maritim bro-simulator Tog - sim Fly cockpit-sim Jordskjelvsimulator

36 Profilering av regionale bransjer/bedrifter: Teknorama skal undervise i landsdelens teknologihistorie og presentere viktige bransjer/bedrifter. Bedriftene vil bli invitert til å etablere utstillingsenheter som forteller om deres historie, produkter og teknologi.

37 Utstilling: LKAB

38 Utskipningsanlegget med radiostyrte båter

39 Utskipningsanlegget med radiostyrte båter

40 SILA losseanlegget med silolagring

41 SILA losseanlegget med silolagring

42 SILA losseanlegget med silolagring

43 Elektriske togmodeller: bombardier iore 105

44 Utstilling: REC Solar

45 Takpaneler, solsimulator m.m.

46 Utstilling: Narvik Energi - Statkraft

47 Sponset utstilling: Narvik Energi - Statkraft

48 Utstilling: Narvik Energi - Statkraft

49 Selskapsform og grunnkapital Selskapsform: Allmenn stiftelse. Grunnkapital: Offentlige institusjoner og foreninger kr Bedrifter, næringsliv kr SUM grunnkapital/stiftelseskapital kr

50 TEKNORAMA OPPLEVELSES- OG VITENSENTER ORGANISASJONSPLAN RÅDET STYRET DAGLIG LEDER FUNKSJONER: SEKR. OG ØKONOMI Gruppe: Marked og salg Gruppe: Undervisning Gruppe: Utstillinger/prosjekt Gruppe: Teknisk drift Markedsføring Barnehager Faste utstillinger Bygning Resepsjon/butikk Grunnskolen Vandreutstillinger Utstillinger Videreg. skoler Egne prosjekter Lærere/Høgskoler 2 stillinger 2 stillinger 2 stillinger 1 stilling

51 Kostnader i sammendrag ID BESKRIVELSE DELSUM BELØP 1 Tomt, ervervet fra Narvikgården AS 2 Bygning, avrundet, inkl. reserver 3 Fradrag for inngående MVA, avrundet Inventar og utstyr Utstillinger m2 á kr Fradrag for inngående MVA SUM byggebudsjett

52 Finansiering: Utstillinger Paviljonger finansiert av Samarbeidspartnere eksempelvis: ID BEDRIFT ANTALL M2 KOSTNAD PR M2 EKSKL MVA VERDI AVRUNDET 1 Bedrift A Bedrift B Bedrift C Bedrift D SUM verdi finansierte paviljonger Totalt utstillingsbudsjett finansierte paviljonger Restkostnad utstillinger

53 Finansiering: oppsummert ID Kilde KOMMENTAR BELØP 1 Tomtelån Narvikgården AS 10 år, serielån 0% rente Tilskudd fra staten v/kunnskapsdep. Statsbudsjettet Tilskudd Nordland fylkeskommune Bidrag fra bedrifter og institusjoner Kan fordeles over 10 år og forskotteres med pantelån Paviljonger v/bedrifter SUM finansiering

54 Potensielle støttespillere/stiftere A. Institusjoner, foreninger: Narvikgården AS (initiativtaker) Forskningsparken (initiativtaker) Norut Narvik Narvik kommune Ofoten Regionråd Høgskolen i Narvik Futurum AS Narvik Næringsforum Nordland fylkeskommune Tekna NHO, Nordland B. Bedrifter: LKAB, Narvik Narvik Energi AS Statkraft REC Scancell/REC Solar HeatWork AS Hålogaland Ressursselskap Leonhard Nilsen & Sønner AS NCC AS Hålogaland Kraft AS Jernbaneverket Lokale banker Diverse teknologibedrifter i regionen

55 Herav: Teknorama besøk År 1-5 Budsjettert besøk ved Teknorama: År 1: besøkende År 2: År 3: År 4: År 5: Finansiering av reiser til Teknorama: Andel Skoleverket/næringsliv 65-70% Publikum ellers/turister 30-35% Teknoramas reisefond grunnskolens 10 trinn Sponsing fra teknologibedrifter i skolekommunen Bevilgning fra fylkeskommunen videregående skoler

56 Eksempler på besøkstall fra andre vitensentre ID Navn Antall besøk pr år 1 Vil Vite, Bergen Teknikens Hus, Luleå Vitensenteret, Trondheim Nordnorsk Vitensenter, Tromsø *) *) Nordnorsk Vitensenter har ingen besøkslokaler som er åpent på permanent basis. Besøk må avtales på forhånd for planetariet.

57 A Prosjektplan (Prosessdokument) Teknorama - Narvik Prosesskjema B Vedtatt Forprosjekt, forr.plan Teknorama C Prosess Presentasjon Teknorama Søknad Møter Narvik kommune Nordland fylkeskommune Ofoten Regionråd Kunnskapsdepartem. Lokale samarb.partn. Eksterne samarb.partn. Sponsorer Resultater, Evaluering Realisering/ Terminering

58

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen

EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT. Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen Persson, P. E. Ødegaard, M. Nielsen, S. S. 2009 1 EVALUERING AV VITENSENTERPROGRAMMET EKSPERTGRUPPENS RAPPORT 01.10.2009 Per-Edvin Persson Marianne Ødegaard Sigurd Solhaug Nielsen 2 Rapport Evaluering

Detaljer

Innledning - sammendrag

Innledning - sammendrag Næringsbarometer for Narvikregionen 211 1 Innhold Innledning - sammendrag 3 Demografi 4 Sysselsetting 5 Yrkesdeltaking 7 Næringsutvikling 8 Nyskaping 21 1 Bokommunen 12 Midt i opplevelsen 14 Det går alltid

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Sats på VITENSENTRENE

Sats på VITENSENTRENE Sats på VITENSENTRENE Vi hadde besøk fra Karmsund rett før jul. Da kom en entusiastisk rektor og fortalte om en elev. Eleven var deprimert og det var første gang på ½ år de hadde sett han smile. Rektors

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden 2007-2011

Strategi- og utviklingsplan for. stiftelsen. for perioden 2007-2011 - og utviklingsplan for stiftelsen for perioden 2007-2011 vedtatt av Rådet 14. desember 2006 NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST - KREATIVITET Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon og overordnede mål... 4 3.

Detaljer

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER

S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER ÅRSBERETNING FOR 2008 VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over det enkle og komplekse

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011

RAPPORT 2011. ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 RAPPORT 2011 KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND AS ToneJakobsen, Bjørn Audun Risøy, Torbjørn Aag, Monica Paulsen, Siren Døhl Himle RESULTATER OG AKTIVITETER I 2011 Kunnskapsparken Helgeland AS bidrar til vekst

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

Rosenkilden. Slik vinner Stavangerregioneṇ. .Side 14-15. .Side 26-28. Forskningsminister Tora Aasland:

Rosenkilden. Slik vinner Stavangerregioneṇ. .Side 14-15. .Side 26-28. Forskningsminister Tora Aasland: Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 5-2008 ÅRGANG 15 Forskningsminister Tora Aasland: Slik vinner Stavangerregioneṇ Side 6-8 Foto: Markus Johansson/BITMAP De nye og rike må komme UiS-rektor Aslaug Mikkelsen

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

SAMHANDLING OG SAMBRUK

SAMHANDLING OG SAMBRUK Vedlegg 1 Prosjekt SAMHANDLING OG SAMBRUK Referanse 1318582054419 Rapport nr.: 2 juni 2014 1 Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 2014 har vært eid av Lenvik bibliotek i samarbeid med Finnsnes AS, Studiesenter

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09.

PARTNERSKAP OFOTEN. Sak 23/09. <Kompetanseheving for assistenter i barnehager, grunnskolens barnetrinn og SFO.> PARTNERSKAP OFOTEN Dato: 02.12.2009 Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 23/09 Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten støtter

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene

Utviklingsprogram Nordland. 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Utviklingsprogram 2008-2011 Vekstfylket som griper mulighetene Foto: Britt Kjensli. FORORD/Åvddåbáhko Utviklingsprogram (UPN) Utviklingsprogram er fylkesplanens handlingsprogram. Gjennom sprogrammet skal

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: 27. - 28. november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere

Detaljer

Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla

Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla Forprosjekt Nasjonalt Vindenergisenter Smøla 2.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 3 1 Bakgrunn... 4 1.1 Smøla kommune... 4 1.2 Statkraft... 4 1.3 Energiregion Møre... 5 1.4 Forprosjekt kompetansesenter...

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer