Oversikt over EUs Territorial. norsk tilpasning til dette. Odd Godal, KRD. Kommunal- og regionaldepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over EUs Territorial. norsk tilpasning til dette. Odd Godal, KRD. Kommunal- og regionaldepartementet"

Transkript

1 Oversikt over EUs Territorial Agenda (ESDP) og ESPON og norsk tilpasning til dette Odd Godal, KRD 1 Kommunal- og regionaldepartementet

2 ESDP ESDPs overordnede målsetning er å fremme en balansert og bærekraftig utvikling av det europeiske territoriet Realisering av tre mål Økonomisk og sosial samhørighet Bevaring av naturressuser og kulturarv Mer balanserte konkurransevilkår 2 Kommunal- og regionaldepartementet

3 EUs fremtidige regionalpolitikk - herunder grønnbok om territorial cohesion I den nye reformtraktaten er for første gang begrepet "Territorial Cohesion" kommet inn. I tillegg er det kommet inn en ny artikkel hvor det heter: Among the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, areas affected by industrial transition, and regions which h suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low population density and islands, crossborder and mountain regions". 3 Kommunal- og regionaldepartementet

4 EUs fremtidige regionalpolitikk - herunder grønnbok om territorial cohesion (forts) Arbeidet med reformer i regionalpolitikken, dvs. den nye regionalpolitikken etter 2013, er allerede igangsatt. Den fjerde "cohesion"-rapporten ble lagt frem i månedsskiftet mai/juni i 2007 og var startskuddet for debatten om regionalpolitikken post Den femte rapporten vil komme i Kommunal- og regionaldepartementet

5 Kort om ESPON II Overordnede målsetninger (mission statement) Støtte politikkutvikling i forhold til territoriell samhørighet og en harmonisk territoriell utvikling Sammenlignbare data, informasjon, analyser når det gjelder territorielle strukturer og utvikling Støtte utviklingen av konkurransedyktige regioner ved dokumentere potensiale og muligheter 5 Kommunal- og regionaldepartementet

6 Om enkelte ESPON-funn Regioner som gjør det godt i forhold til Lisboa indikatorer er ikke bare å finne innefor det såkalte Pentagonet, men også i tynt befolkede områder i Nord-Europa Økonomisk suksessfulle regioner(vekst og BNP per capita kombinert) er jevnt fordelt over det europeiske territoriet Økonomisk vekst og vekst i befolkning er positivt korrelert Arbeidsmarkedene kan fungere godt både i sentrale og perifere regioner, noe som demonstreres i Norge og Nord-Sverige 6 Kommunal- og regionaldepartementet

7 Tilgjengelighet viser en klar senter- periferi dimensjon København, Stockholm, Helsingfors og Oslo kan utgjøre en motvekt til Pentagonet Det tradisjonelle senter-periferi mønsteret eksisterer fortsatt i EU med unntak av Nord-Europa 7 Kommunal- og regionaldepartementet

8 ESPONs scenarier for territoriell utvikling i Europa Olaf Foss, NIBR

9 Eksempel på tematiske hypoteser:

10 Konstruksjon av integrerte scenarier For å redusere kompleksiteten er noen av de mest sannsynlige trender og utviklingslinjer holdt konstant over samtlige scenarier (klimaendring, globalisering, teknologisk utvikling, utvikling i energipriser, jf. foregående bilde) Nettoeffekten av hvert scenario uttrykker interaksjonen mellom effekter av politikk, autonome trender og regionale forhold Søkelyset er på territorielle virkninger av europeisk politikk

11 De ulike bildene av det europeiske territoriet i t er sammenfattet i kart, som viser: De store metropolregionenes attraksjon og polariseringspotensial Grad av polysentrisitet Risiko ik for marginalisering i av rurale regioner Risiko for redusert næringsaktivitet i industriregioner i i Sterk aldring av befolkningen Potensial for turisme Effekter av natural hazards (tørke, branner, flom)

12 -Sterk konsentrasjon til metropolregionene, særlig pentagon (London-Paris- Milano-München-Hamburg), men også mot andre MEGAs (Metropolitan European Growth Areas) langs hovedtransportårene -Lite endring i grad av polysentrisitet -Mange områder har fått økt risiko for økonomisk stagnasjon/nedgang -Marginaliseringen av rurale områder har fortsatt, men med betydelige regionale variasjoner -Aldring og avfolking har enkelte steder nådd et kritisk nivå

13 -Enda sterke konsentrasjon til pentagon enn i base-line, lite spredning til andre MEGAs -Konsentrasjon også innenfor pentagon -Mer intens og utbredt risiko for marginalisering av rurale regioner -Også mer intens og utbredt risiko for stagnasjon og nedgang i næringsvirksomhet ii industriregioner i i -Større deler av territoriet opplever sterk aldring av befolkningen (særlig perifere/ rurale områder) -Effekter av tørke, branner og flom er også større enn i base-line

14 -Dette scenariet viser et mindre konsentrert/mer utbedt mønster m.h.t. metropolregionenes attraksjon og polariseringspotensial -Større grad av polysentrisitet, som omfatter større deler av territoriet -Antall regioner som risikerer marginalisering og økonomisk stagnasjon/ nedgang, tilsvarer baseline, men med noe lavere intensitet -Områdene med aldring er som i base-line -Effektene av natural hazards er lang mindre enn i base-line

15 Befolkningsutviklingen g i Europa Thomas Hanell, Helsinki University of Technology/ Eurofutures Finland

16 Population change East West Coastal inland Metropolisation ti

17 Total befolkningsforandring f i i norske, finske og svenske kommuner , 05, i prosent av befolkningen

18 Common Nordic urban typology

19 Immigration och emigration i Norden

20 Unemployment rate 2005

21 Velferds- eller verdiskapingsregime? I hvilken grad dbør EUs målsettinger gjøres norske, og hvilke konsekvenser kan det ha for norsk region- og senterstruktur? t Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer 1

22 Det beste fra alle verdener? - eller en garbage can - prosess Første utkast Komplett utkast Bynettverk INTERREG Hovedprinsippene MÅL: ESDP! START: Scenarier Ujevn utvikling Avsluttende prosess TEN Indikatorer Metode 2

23 Sveipende romanalyser 3

24 Målene: Et polysentrisk og balansert bysystem, og styrking av partnerskapet mellom byer og rurale områder. Dualismen by.land er utdatert Utvikling av et integrert transport- og kommunikasjonssystem. Lik tilgang til infrastruktur og kunnskap. Utvikling og bevaring av natur- og kulturarven. Det vil bidra til bevaring, og styrking av regional identitet og naturlig og kulturelt mangfold. 4

25 Territorial Agenda I. Styrke cohesion en permanent oppgave II. Styrke regional identitetog i mangfold III. Territorielle prioriteter IV. Iverksetting Networking New forms of partnerships/governance Styrke og utvide TEN Klimatilpasning Strengthening Ecolical structures an cultural resources as the added value for development 5

26 Bør vi gi vår tilslutning til målene i ESDP/TA? Norge sluttet seg til ESDP gjennom CEMAT (2000) Målsettingene er ikke spesielt kontroversielle, muligens med unntak av forkuseringen på byen/byregionen som redskap for regional utvikling. Legger stor vekt på infrastruktur, glir godt inn i en norsk tradisjon Kan skape et nytt samarbeidsfelt mellom plan- og utviklingsdepartementer Svakt som utviklingspolitisk dokument Svakt som bærekraftdokument i klimaperspektiv 6

27 Norske reformer II: Virkninger av sykehusreformen Lars Erik Kjekshus, Universitetet i Oslo

28 Samtidige reformer Fritt sykehusvalg, St.meld. nr 50 ( ) 94) Ventelistegaranti St.meld. nr. 44 ( ) 96) Nytt inntektssystem ( ) Enhetlig ledelse, Innst. S. nr. 165 ( ) 95) (Innført innen )

29 Eierskapsreformen i grove trekk Regionalisering Fra 19 fylkeskommunale styringsenheter til 4 store helseregioner Statlig eierskap Fra fylkeskommunalt ansvar til statlig ansvar Foretaksorganisering i Fra forvaltningsorganisering til foretaksmodell

30 Fra sykehus til foretak Større vekt på ledelse Økt vekt på styring og kontroll Sentraliserte styringsorgan (SHDir), eierstyring i (HOD) Foretaksmøter, regnskapslov Fra forvaltningsorgan til servicebedrift ift Bestiller/utfører, kontrakter, desentralisert t myndighet Pasienter som kunder Sykehussammenslåinger Funksjonsfordeling organisering etter funksjonelle kriterier Osloprosessen

31 Utgifter fordelt på psykiatri vs somatikk (2007 priser, i mdr.) Kilde: SSB psykiatri somatikk

32 Ventetider (antall dager) tert 2 tert 3 tert 1 tert 2 tert 3 tert 1 tert 2 tert 3 tert 1 tert 2 tert 3 tert 1 tert 2 tert 3 tert 1 tert 2 tert 3 tert 1 tert tert 3 tert Somatic Psychiatric - children Psychiatric - adults

33 Aktivitetsvekst Planned growth Actual growth

34 Sykehusenes driftskostnader (eksl. avskrivninger) 80 mrd. 11 mrd. annet 2 mrd. rusbehandling 13,5 mrd. psykiatriske sykehus 53,5 mrd. Somatiske sykehus 2006 Akkumulert underskudd: 18 mrd.

35 Redusert allokeringseffektivitet Økt re-innleggelser Lavere vekst i psykiatri vs somatikk Stor forskjell mellom planlagt og faktisk aktivitetsvekst Fortsatt store underskudd

36 Hva nå? Tilløp til konklusjon Effektene av reformen med statlige regionale helseforetak er svake og til dels negative når det gjelder effektivitet, demokrati og regional utvikling Endrede strukturer krever endret kompetanse og ledelse alle nye ideer er dårlige ideer En reform før Reformen?

37 Norske interregprosjekter I: Bruk av Panda/Raps d/ i Østfold Bohuslän lä Kjell Rennesund, Østfold Analyse

38 Fylke Län % menn % kvinner Arbeidspendlere over grensen Antall 625 til (5) 425 til 625 (5) 232 til 425 (5) 125 til 232 (5) 37 til 125 (5) 27 til 37 (5) 22 til 27 (3) 12 til 22 (6) Rikspendlere over grensen og kjønn etter arbeidsregion

39 Fordeling på næringer Svensker med hovedarbeidsinntekt i Østfold 2004 Svensker med hovedarbeidsinntekt i Norge 2004 verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl förvärvsarbete i hushåll verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o dyl förvärvsarbete i hushåll fiske el, gas, värme, vattenförsörjn finansiell verksamhet fiske el, gas, värme, vattenförsörjn finansiell verksamhet utvinning av mineral okänd näringsgren okänd näringsgren jordbruk, jakt och skogsbruk jordbruk, jakt och skogsbruk utbildning utbildning utvinning av mineral andra samhälleliga och personliga tjänster andra samhälleliga och personliga tjänster hotell och restaurangverksamhet offentlig förvaltn, försvar, obligatorisk socialförsäkring offentlig förvaltn, försvar, obligatorisk socialförsäkring transport, magasinering, kommunikation parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster transport, magasinering, kommunikation parti- och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar hotell och restaurangverksamhet helse og sosial helse og sosial tillverkning byggverksamhet fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster tillverkning byggverksamhet

40 Hva er hensiktsmessige regionale inndelinger? Politiske/administrative regioner er regioner som sammenfaller med/er avgrenset til politiske og/eller administrative enheter. Funksjonelle regioner er geografiske områder som fungerer som enheter økonomisk, kulturelt eller sosialt, uten at avgrensningen nødvendigvis sammenfaller med politiske og administrative enheter. Normative regioner er uttrykk for politiske prioriteringer og politiske beslutninger. Grensene for regionene fastsettes etter de oppgavene som tildeles de ulike territoriene, basert på størrelsen av den befolkning en mener er nødvendig for å utføre oppgavene godt, og historiske og kulturelle faktorer. Analytiske regioner er avgrenset til de analytiske krav som stilles. I EUs statistikk omfatter analytiske regioner bl.a. regioner som er skilt ut (definert) på grunnlag av fysiske forhold som jordbunnstype eller høyde over havet, eller på grunnlag av sosioøkonomiske forhold som f.eks. økonomiens homogenitet, komplementaritet eller polaritet.

41 Norske interregprosjekter II: Indre Skandinavia Morten Ørbeck, Østlandsforskning

42 Geografien i det nye Sverige-Norge- programmet Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

43 Høna eller e egget? Og hva så? Befolkningsutvikling næringsutvikling, men hva kommer egentlig først? Vi er blitt tjenesteytere Ringvirkninger av bedriftsetableringer avtar Ringvirkninger av tilflytting øker Human kapitalen viktigst innsatsfaktor Årsak-virkningsforholdene under endring Behov for ny næringspolitikk: Infrastruktur og pendlingsmuligheter Attraksjonskraft som bosted tilflytting Tilrettelegg for medfølgende næringsliv De som flytter etter rekrutteringen De som server innbyggerne Ikke enten eller, men både og Attraktive jobber også en bostedsattraksjon Mange områder uten pendlingsmuligheter Uansett: Tradisjonell næringspolitikk virker ikke alene uten sammen med bolyst

44 Vekstsoner og pendlingsomland rundt Oslo Befolkningsendring Pendlingsandeler til Oslo/Akershus 2005

45 Grenseflytting Andel norsk/svenske statsborgere i befolkningen SE-1730 Eda ,3 % SE-1486 Strömstad ,5 % SE-1765 Årjäng ,4 % SE-1438 Dals-Ed 281 5,7 % SE-1435 Tanum 382 3,1 % SE-1460 Bengtsfor 305 3,0 % SE-1737 Torsby 373 2,9 % SE-1784 Arvika 651 2,5 % SE-1461 Mellerud 207 2,1 % SE-1430 Munkedal 188 1,8 % SE-1785 Säffle 265 1,6% SE-1492 Åmål 190 1,5 % SE-2321 Åre 132 1,3 % 1738 Lierne 54 3,6 % 0434 Engerdal 44 2,9% 0618 Hemsedal 51 2,7 % 0121 Rømskog 17 2,5 % 0428 Trysil 142 2,1 % 1739 Røyrvik 11 2,0 % 0420 Eidskog 123 1,9 % 1620 Frøya 77 1,9 % 0119 Marker 63 1,8 % 2015 Hasvik 19 1,8 % 1711 Meråker 44 1,7 % 0301 Oslo ,5 % 0220 Asker % 1, Bærum ,2 % 0216 Nesodden 183 1,1 % 0101 Halden 304 1,1 % 0620 Hol 47 1,0 %

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge

Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge for 2014-2020 Av Morten Ørbeck & Lotta Braunerhielm (red) EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Grenseindeks og grenseanalyser Interreg

Detaljer

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020

EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 EU 2020 - Grenseindeks og grenseanalyser Interreg Sverige-Norge Faktaunderlag for ny programsøknad for 2014-2020 3. (OG SISTE) UTKAST 29. JUNI 2013 Østlandsforskning AS ble formelt etablert i 2011 og overtok

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07

ARBEIDSNOTAT. Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen. Sven Erik Skønberg AR.02.07 ARBEIDSNOTAT Et bidrag til tenkning omkring modellering av utviklingen i Grenseregionen Sven Erik Skønberg AR.02.07 i 1 Rapportnr.: AR.02.07 ISBN nr: - ISSN nr: - Rapporttittel: Et bidrag til modellering

Detaljer

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor

Grenseindeksen. En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor Grenseindeksen En indikatorbasert studie av regional utvikling, konkurransekraft og samhandling i grenseregionene innenfor EUs Mål 3 Territorielt samarbeid 2007-2013 Sverige-Norge-programmet Steinkjer

Detaljer

Grensependling og regional utvikling

Grensependling og regional utvikling ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes ØF-rapport nr. /8 Grensependling og regional utvikling av Svein Erik Hagen og Per Kristian Alnes Tittel:

Detaljer

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON

Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON NIBR-rapport 2013:9 Erik Gløersen Frants Gundersen Olaf Foss Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge i lys av ESPON Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse

Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse Prosjektrapport nr. 6/2003 Norske byregioner En drøfting av byenes geografiske utbredelse Jens Kristian Fosse, James Karlsen, May-Linda Magnussen og Jørn Cruickshank Tittel Norske byregioner. En drøfting

Detaljer

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen ØF-rapport nr. 11/2006 Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen av Morten Ørbeck og Espen Køhn ØF-rapport nr. 11/2006 Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen av Morten Ørbeck og Espen Køhn

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling

Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Knut Onsager, Frants Gundersen og Kjetil Sørlie Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Osloregionen - mangfold, innovasjon og utvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:35 NIBR-rapport

Detaljer

Hamars rolle som regionsenter

Hamars rolle som regionsenter ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck Atle Hauge Per Kristian Alnes Svein Erik Hagen Asgeir Skålholt 1 ØF-rapport nr. 02/2010 Hamars rolle som regionsenter av Morten Ørbeck,

Detaljer

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar av Per Kristian Alnes, Svein Erik Hagen, Arne Vasaasen, Morten Ørbeck ØF-rapport nr. 09/2009 Befolkning, næringsliv og attraktivitet

Detaljer

Hamar - Florida, tur/retur

Hamar - Florida, tur/retur ØF-Notat nr. 01/2010 Hamar - Florida, tur/retur - fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regional analyser? En pilotstudie av Atle Hauge, Per Kristian Alnes & Asgeir Skålholt

Detaljer

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Bygg- og anleggsnæringens geografi ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse i Indre Skandinavia av Per Kristian Alnes ØF-notat 08/2012 Bygg- og anleggsnæringens geografi Bygg- og anleggskompetanse

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Regional innovasjon og næringsutvikling

Regional innovasjon og næringsutvikling Frants Gundersen og Knut Onsager Regional innovasjon og næringsutvikling Regional innovasjon og næringsutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:20 NIBR Report 2010:5 Kompetanseintensive

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør- Trøndelag Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:1 NIBR-rapport 2012:31

Detaljer

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark

Pendling, flytting og bolyst i Hedmark ØF-rapport nr. 11/2003 Pendling, flytting og bolyst i Hedmark av Espen Køhn, Pelle Engesæter og Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Gjennomgang av noen eksempler BENT ASLAK BRANDTÆG og AILIN AASTVEDT Rapport nr. 312 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 312 Forfatter(e):

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer