Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Forslag til innstilling Med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel gir bystyret følgende føringer for hvordan bestemmelsen om boliger i indre bykjerne skal praktiseres i reguleringsplansaker: Det tillates ikke boliger i byggene som er definert som punkthus. Ved behandling av forslag til reguleringsendring eller ny detaljregulering for bruksendring til bolig for bygg som er regulert til forretning, kontorer, hotell eller annen næring, skal det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Kriterier for vurderingen skal være egnethet og mulighet for nødvendige bokvaliteter - herunder forholdet til barn og unges interesser, lokalisering av bygget og behov for næringsarealer samt andre relevante forhold i de enkelte tilfeller. Sammendrag Det foreligger en søknad om endring av reguleringsplanen for kvartal 22 slik at det tillates boliger i 50 % av arealet i regulert punkthus, dvs. bygg i etasjer. I gjeldende plan for kvartal 22 er dette regulert til kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting og hotell. Bakgrunn for søknaden om endring er den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel , hvor det åpnes for boliger i indre bykjerne. Søknaden utløser en prinsipiell problemstilling som ikke er tilstrekkelig belyst og vurdert i behandlingen av kommuneplanen. Den generelle åpningen for boliger i indre bykjerne kan få utilsiktede konsekvenser ved at punkthus og verdifulle næringsarealer og hotell omdisponeres til boliger. Administrasjonen fremmer derfor en sak til bystyret der spørsmålet belyses og drøftes på prinsipielt grunnlag før videre behandling av den konkrete søknaden. Rettsvirkningsbestemmelsen i kommuneplanens arealdel tilsier at vedtatte reguleringsplaner går foran kommuneplanens arealdel med visse unntak. Det innebærer at endring av arealformål krever reguleringsendring eller ny detaljregulering. Med dette som utgangspunkt ber administrasjonen om føringer for hvordan bestemmelsen om boliger i indre bykjerne skal praktiseres i reguleringssaker. Det anbefales at det ikke åpnes for boliger i punktbygg i sentrumskjernen, heller ikke i bygg som er Side187

2 regulert til hotell uten at det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, jfr kommuneplanens samfunnsdel med strategi for Bodø som attraktivt reisemål og møtested. Saksopplysninger Bakgrunn Bakgrunn for prinsippsaken er den vedtatte kommuneplanens arealdel med generell tillatelse til boliger i indre bykjerne, og søknad fra Corponor AS om endring av reguleringsplanen for kvartal 22 slik at det tillates boliger i 50 % av arealet i regulert punkthus (høyde 51,5 m, ca. 16 etasjer). I den gjeldende reguleringsplanen er punkthuset regulert til formålene forretning, kontor, tjenesteyting og hotell. I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel heter det om boliger i indre bykjerne: «Hovedregel er at første etasje mot gate/plass skal være utadrettet og inneholde forretning eller tjenesteyting (servering, kulturelle formål), mens andre etasje også kan inneholde kontorer og næringsvirksomhet. Det tillates derfor ikke boliger i første og andre etasje innenfor området Storgata og Sjøgata fra Torvgata avgrenset av havna i vest og nord.» Indre bykjerne er gitt slik avgrensing: I plankartet til kommuneplanen er indre bykjerne avsatt til sentrumsformål. Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen. I planbestemmelsene framgår det av 1.1 Rettsvirkning at alle vedtatte reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanens arealdel (punkt B), men med unntak av visse bestemmelser som går foran - herunder plankrav for tiltak, bestemmelser om parkering og uteareal mv. (punkt C). Side188

3 I planbestemmelsene til kommuneplanen, 12.5, om områder avsatt til sentrumsformål, heter det om arealbruk i : «I områder avsatt til sentrumsformål tillates forretninger, tjenesteyting (servering, kulturelle virksomheter), kontorer og boligbebyggelse. I 1. etasje mot offentlig gate eller plass tillates bare forretning, serveringssted eller kulturelle formål. Boliger tillates ikke i 1. etasje. I Sjøgata og Storgata vest for Torvgata, avgrenset mot sjøen i vest og nord, tillates ikke boliger i 1. og 2. etasje. I utpregede boligområder kan 1. etasje også benyttes til boligformål dersom gulv i 1. etasje ligger minst 1 meter over fortausnivå.» Slik bestemmelsen er utformet er den eneste innskrenkingen av boligformål gjort for 1. og 2. etasje i det mest sentrale området, og ellers for 1. etasje i resten av bykjernen. Det er ikke gjort unntak for punktbyggene i Nerbyen, og heller ikke for bygg som er designet spesielt for hotell, kontorer eller andre spesifikke formål. Figur nedenfor viser regulerte punktbygg i Nerbyen. Punktbygg i Nerbyen Konsekvensen er at regulerte punktbygg i kvartal 22 og kvartal 21 kan bli boligbygg, og i ytterste fall at Radisson Blu og Scandic Havet også kan ombygges til boliger. Det samme gjelder eksempelvis Jakhelln Brygge og Central Atrium. Den styringsmuligheten kommunen har ligger i at vedtatte reguleringsplaner gjelder, og at endring av arealbruk krever reguleringsendring. Problemstillingen er aktualisert av søknad om reguleringsendring for kvartal 22, og behandlingen av denne. Administrasjonen ser at denne reiser en prinsipiell problemstilling som ikke er tilstrekkelig belyst og vurdert i behandlingen av kommuneplanen, og har derfor funnet det nødvendig å fremme en prinsippsak til bystyret før videre behandling av den konkrete søknaden. Reguleringsendring kvartal 22 - redegjørelse Side189

4 Detaljregulering for kvartal 22 ble vedtatt 20. juni Behandlingen skjedde innenfor rammene av reguleringsplanen for Nerbyen fra 2008 og kommunedelplan for Bodø sentrum fra Etter disse planene var det ikke tillatt med nye boliger i indre bykjerne. Tiltakshaver har søkt om endring slik at det kan tillates boliger i regulert punkthus, senere presisert til inntil 50 % av arealet. På bakgrunn av den vedtatte kommuneplanens arealdel vurderte Byplan at saken kunne behandles som mindre endring med endelig vedtak i PNM-komiteen. Etter gjeldende prosedyre ble forslaget sendt berørte naboer, samt offentlige myndigheter og andre med spesiell interesse i saken, til uttalelse. I høringsbrevet hadde Byplan følgende vurdering: «Byplan vurderer det slik at selv om det åpnes for boligformål innenfor områdene avsatt til sentrumsformål, så er det ikke dermed gitt at dette skal gjelde for alle bygg i alle situasjoner. Hensikten med punktbyggene i Nerbyen var at de skulle gi mulighet for typer av virksomheter som kunne utnytte det helt spesielle og spektakulære i disse punktbyggene som rager høyt over all annen bebyggelse. Det var særlig tenkt på hoteller eller prestisjefylte kontorlokaler.» Uttalelser Fylkesmannen i Nordland mener i sin uttalelse at saken ikke kan behandles som mindre endring, da det bryter så mye med hensikten med den opprinnelige planen og må gjøres konkret vurdering i de enkelte tilfeller. Fylkesmannen informerer dessuten om at de i brev til departementet har stilt spørsmål ved lovligheten av frikjøpsordning for manglende leke- og uteoppholdsarealer, som etablering av boliger i dette kvartalet vil være avhengig av. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS vurderer det slik at kvartalet ikke er egnet for boliger på grunn av trafikksituasjonen, støybelastning og svevestøv. Samfunnskontoret, Bodø kommune, stiller seg negativ til åpning for boliger i punktbygg. Begrunnelsen er at Bodø må ha attraktive næringsbygg/arealer for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale etableringer og dermed arbeidsplasser. De punktbygg som det er åpnet opp for gir byen mulighet til å være attraktiv på det internasjonale markedet, og viser til Scandic Havet som et godt eksempel. Etterspørselen etter næringsarealer går i bølgedaler, og Bodø må til enhver tid sikre at det er nok næringsarealer i sentrum til å dekke det løpende behovet. Det er ikke prekært behov for flere boliger i sentrum ut over det som er åpnet opp for i arealdelen. Nordland fylkeskommune er positiv til at sentrum fortettes, og er opptatt av at fortetting skal skje med kvalitet, jfr. fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer. Det pekes på at det blir en særlig utfordring å sikre barns lekemuligheter i tilknytningen til boligene. De mener det ikke går fram hvordan barn sikres muligheter for nærlek og at barn og unges interesser er vurdert. Fylkeskommunen mener at det vil være uheldig å tillate boliger i punkthusene i den indre bykjerne. De mener også at planendringen ikke bør vurderes som en mindre endring. Fylkeskommunen mener at formålsendringen berører spørsmålet om hvilke bygg, for hvilke funksjoner som skal få lov til å dominere bybildet. Tradisjonelt har punkthus vært bygg for offentlige formål og også kontorbygg/hotell. Når det foreslås å åpne for boligformål, faller begrunnelsen for dette bort, og sier at en boligblokk med byggehøyde på vel 50 meter i byens sentrum innfører et nytt byplanmessig grep som potensielt vil kunne få store konsekvenser for byens fysiske utvikling. Vurderinger Problemanalyse Kommuneplanens arealdels generelle åpning for boliger i indre bykjerne kan få utilsiktede konsekvenser hvis punkthus og andre verdifulle næringsarealer omdisponeres til boliger. Spesielt punkthusene er særlig attraktive i et nasjonalt/internasjonalt marked, og hensikten med disse var Side190

5 nettopp å gi mulighet for lokaler med særlige kvaliteter og attraktivitet. Punkthusene ble vedtatt i Nerbyen-planen for å sikre nok arealreserver i et langsiktig perspektiv til mulige større etableringer av organisasjoner i spektakulære kontorbygg eller hoteller helt sentralt i sentrumskjernen av byen. I den siste rulleringen av kommuneplanens arealdel var det fokus på å åpne opp for boligbygging i sentrum for å bidra til å styrke sentrum. Det var ikke problematisert i planarbeidet om de planlagte punkthusene kunne nyttes til boligformål. I denne saken må de langsiktige konsekvensene for sentrumsutviklingen veies opp mot tiltakshavers planer for snarlig realisering av punkthusene der en andel boliger er en premiss for gjennomføringen. Ved å åpne opp for boligbygging i sentrumskjernen er det foretatt en vurdering av at det er ønskelig med en andel boliger sentralt for generelt å styrke vekst og liv i sentrumskjernen. Samtidig innebærer dette vedtaket at tilgjengelig næringsareal reduseres. Det er derfor i et langsiktig perspektiv nødvendig å opprettholde en balanse mellom nærings- og boligandel i de mest sentrale delene av sentrum. For nyetableringer anses det å være særlig attraktivt å være lokalisert i sentrumskjernen. Vurdering Bystyret kan gi føringer for hvordan det overordnede arealformålet sentrumsformål skal praktiseres i detaljreguleringsplaner innenfor indre bykjerne. Fylkesmannen slår fast at det må gjøres en konkret vurdering i de enkelte tilfeller sett opp mot hensikten med den opprinnelige planen ved reguleringsendringer. Byplan har sett på hvordan noen sammenlignbare byer har innrettet sine bestemmelser. Tromsø og Sandnes har bestemmelser om at boligandelen ikke kan overstige 20 % og 30 % for de mest sentrale områder. Drammen har en lignende bestemmelse som Bodø om at det ikke kan være boliger i de nederste etasjene. Det som er felles er at det søkes en balanse mellom forretninger, næring og boliger i byenes sentrumskjerner. Som Samfunnskontoret påpeker vil behovet for næringsarealer gå i bølger. Handel og arbeidsplasser er to hovedpilarer for et levedyktig sentrum. Arbeidsplasser skaper ringvirkninger for handel og service. Sentrum vil alltid være den delen av byen som har best kollektivdekning, slik at det i et miljøperspektiv vil være gunstig med størst mulig konsentrasjon av kontorarbeidsplasser, forretninger og service her. Det er derfor nødvendig å ha reserver. Gjennom prosessen med kommuneplanen er det enighet om at boliger i sentrum og bykjernen også vil bidra til å vitalisere sentrum. En balanse er derfor nødvendig, og det må tenkes langsiktig. Punktbyggene er spesielle for Bodø sammenliknet med de byer som er nevnt over. Punkthusene ble vedtatt som en kompensasjon for den generelle byggehøyden i sentrumskjernen og en arealreserve som attraktive næringsarealer. Når det gjelder punkthusene, har Byplan sammenfallende vurdering med Samfunnskontoret slik de har uttalt seg til den konkrete saken i kvartal 22. Punktbyggene er en eksklusiv ressurs som bør forbeholdes arbeidsplassrelaterte virksomheter, som kan gi Bodø et fortrinn i konkurransen om slike etableringer. Byplan anbefaler derfor primært at det ikke tillates boliger i punkthusene. Også boliger i sentrum er en ressurs som bør fordeles i de ulike gatene og bidra til bylivet. Boliger i høyhus bidrar i liten grad til å aktivisere byrommene og vitalisere byen. Det bør heller ikke i bygg som er regulert til hotell foretas en bruksendring til bolig uten at det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, jfr kommuneplanens samfunnsdel med strategi for Bodø som attraktivt reisemål og møtested. Det vises samfunnsdelen side 15: «Bodø har en viktig jobb å gjøre med å tilrettelegge best mulig for besøkende og turister, både i forhold til god infrastruktur, aktive opplevelser og et urbant sentrum.» Side191

6 Om det likevel skulle være ønskelig å starte en planprosess der det åpnes for boliger, bør det i denne prinsippsaken fastsettes en maks andel boliger i punkthusene. Punkthusene kan bygges i etasjer. Dersom det antas at punkthusene kan være 17 etasjer skal de to første skal være avsatt til publikumsrettet virksomhet. Da er det 15 etasjer igjen som kan eventuelt reguleres til boligformål etter bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Byplan mener at det må settes et tak på andelen boliger i punkthusene dersom det skal åpnes for boliger her. Dersom det åpnes for 20 % boliger av arealet angitt i bruksareal (BRA), vil inntil 2-3 etasjer kunne bygges til boligformål (etasjetallet er avhengig av etasjehøyden og kan derfor variere mellom totalt 16 eller 17). Det er en forutsetning for etablering av boliger at kvalitetskrav i forhold til uteopphold, barn og unges interesser, parkering, støy, lys mv er oppfylt. For nybygg i indre sentrumskjerne mener Byplan at bestemmelsene om at det ikke skal være bolig i nederste etasjer, jfr. bestemmelsen i , er tilstrekkelig styring. Gjennom nybygg kan det tilpasses krav til uteopphold og lys med videre som gir nødvendige kvaliteter til disse. Ved eventuell forslag om bruksendring til bolig for bygg som er regulert til forretning, kontorer, hotell eller annen næring, anbefales det at det i forbindelse med endring av reguleringsplanen, gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Kriterier vil være egnethet og mulighet for nødvendige bokvaliteter, herunder forholdet til barn og unges interesser, lokalisering av bygget og behov for næringsarealer med videre. I dette ligger at det vil bero på den konkrete vurderingen om det kan åpnes for boliger, og eventuelt i hvilket omfang. De avsatte mulighetene for å bygge to nye punkthus og en utvidelse av Radisson til etasjer, gir unike muligheter for framtidige næringsetableringer både til nye hotell og etablering av større organisasjoner. Det er viktig å se utviklingen og attraktiviteten til Bodø sentrum i et langsiktig perspektiv der det tas vare på mulighetene for spesielle etableringer. En kortsiktig mangel for næringsetableringer bør ikke være styrende for utviklingen. Byen Bodø har fått et løft med de nye etableringene som Havet hotell og Stormen. For videre utvikling av sentrum anses det viktig å kunne tilby tilsvarende attraktive tomter og prosjekter for framtidig vekst. I vurderingen av denne saken, må det også tas i betraktning at det er planavklart og er under planlegging mange nye boligprosjekter i Bodø sentrum. Målene om nok boligbygging til forventet befolkningsøkning vil nås i sentrum og sentrumsnære områder uten at deler av punkthusene må tas i bruk. Konklusjon og anbefaling Administrasjonen anbefaler at bystyret gir føringer for hvordan bestemmelsen om boliger i indre bykjerne skal praktiseres i reguleringsplansaker. Den primære anbefalingen er følgende: 1. Det tillates ikke boliger i byggene som er definert som punkthus. 2. Ved behandling av forslag til reguleringsendring eller ny detaljregulering for bruksendring til bolig for bygg som er regulert til forretning, kontorer, hotell eller annen næring, skal det gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Kriterier for vurderingen skal være egnethet og mulighet for nødvendige bokvaliteter - herunder forholdet til barn og unges interesser, lokalisering av bygget og behov for næringsarealer samt andre relevante forhold i de enkelte tilfeller. Dersom bystyret ønsker å åpne opp for boliger i punkthusene, vurderes som en sekundær anbefaling til punkt 1, at det må settes en grense for andelen boliger på 20 % utover de 2 første obligatoriske næringsetasjene. Side192

7 Rådmannen vil etter en helhetsvurdering, anbefale at det ikke tillates boliger i verken eksisterende eller regulerte punkthus i Bodø sentrum. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Knut Hernes Kommunaldirektør Saksbehandler: Knut Kaspersen/Annelise Bolland Vedlegg 1 Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland 2 Uttalelse fra Helse og miljøtilsyn Salten 3 Uttalelse fra Samfunnskontoret 4 Uttalelse fra Nordland fylkeskommune Side193

8 Bodø kommune Saksb.: Hanne M. K. Hanssen e-post: Tlf: Vår ref: 2012/5871 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: Høringsuttalelse - Mindre endring av detaljregulering kvartal 22 - Bodø kommune Vi viser til kommunens oversendelse av 15. september Saken gjelder mindre endring av detaljregulering for kvartal 22, hvor aktuelt areal i gjeldende plan er avsatt til forretning/kontor/tjenesteyting/hotell. Grunneier/utbygger ønsker at det skal åpnes for etablering av boliger, hvor det bare er i 1. etasje at boliger ikke skal tillates. Begrunnelsen for at endringen ønskes gjennomført som en mindre endring i henhold til planog bygningsloven andre ledd, er at det i den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel er åpnet for at «sentrumsformål» også omfatter boligbebyggelse. Vedtak om mindre endringer av reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven annet ledd delegeres av kommunestyret. Før det treffes vedtak om mindre endring, skal saken i henhold til bestemmelsens tredje ledd forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Med mindre endringer menes i henhold til Ot.prp. nr. 32 ( ) endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er «mindre vesentlig endring» etter loven av 1985 har ofte vært for vid. Forutsetningen er at «mindre endring» skal vurderes snevrere. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en «mindre» endring. En justering av grensene mellom to formål kan likevel i de fleste tilfeller anses som en mindre endring. På Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider «Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)» er dette utdypet. Med mindre endringer menes endringer som ikke går ut over hovedtrekkene i plan på en måte som forutsetter full medvirkningsprosess. Mindre endringer kan f.eks. være arrondering av formålsgrenser, justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg. Mindre endringer omfatter ikke innføring av nye eller fjerning av arealformål eller hensynssoner. Derimot vil en justering av grensene mellom to formål kunne anses som en mindre endring. Som mindre endring kan man også justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende. Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som allerede ligger inne i planen, men ikke innføre nye elementer. STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: Side194

9 Fylkesmannen er av den oppfatning at det ikke her er snakk om en mindre endring av detaljreguleringen for kvartal 22. Et nytt formål ønskes innført, og dette vil få andre virkninger på omgivelsene enn den tillate bruk av arealet. Ved vurderingen av om det er snakk om en mindre endring, må en ta utgangspunkt i den planen som skal endres. Selv om det i kommuneplanens arealdel er forutsatt at «sentrumsformål» også omfatter boligbebyggelse, er det etter Fylkesmannens oppfatning klart at det ikke kan tillates etablering av boliger på alt areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt som sentrumsformål. Etablering av boliger må vurderes i en ordinær reguleringsprosess, etter offentlig ettersyn og hvor det er bystyret som fatter vedtaket. Dette forsterkes av at det i planen som ønskes endret er åpnet for etablering av punkthus/punktbygg. Da det gjennom reguleringsplanen ble åpnet for et punktbygg, var hensikten med planen å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende hotell med punktbygg og tilhørende parkering. Ved vedtakelsen av planen ble det sagt at den legger til rette for ei høyblokk i 17 etasjer mot Dronningens gate, som skal være første byggetrinn og inneholde hotell og kontorer. Etablering av boligbebyggelse i et slikt bygg og ut fra det som var forutsetningene for reguleringsplanen da den ble vedtatt, kan ikke skje gjennom en mindre endring av planen. Vi forutsetter at saken behandles som en ordinær reguleringsendring. Barn og unges interesser Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven 3-1 tredje ledd bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. Det er i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 fastsatt følgende: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Barnekonvensjonens artikkel 31 gir uttrykk for «barnet rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder». I en generell kommentar til denne artikkelen fra FNs komité for barns rettigheter er det sagt bl.a. at en ved kommunal planlegging må prioritere etablering av miljøer som fremmer trivsel for barnet. For å oppnå de nødvendige barnevennlige, urbane og rurale miljøene, bør det i henhold til kommentaren tas hensyn til bl.a.: Tilgjengelige inkluderende parker, samfunnshus, idrettsanlegg og lekeplasser som er trygge og kan brukes av alle barn. Opprettelse av et trygt bomiljø for fri lek, herunder utforming av soner der spillere, fotgjengere og syklister har prioritet. Tilbud om tilgang til anlagte grøntområder, store åpne områder og natur til lek og rekreasjon, med trygg, rimelig og tilgjengelig transport. Veitrafikktiltak, herunder fartsgrenser, nivåer av forurensning, kryssinger på skoleveien, trafikklys, og beroligende tiltak for å sikre barns rett til å leke trygt innenfor sine lokalsamfunn. Enhver som fremmer planforslag, skal i henhold til plan- og bygningsloven 5-1 legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av private. Kommunen har i henhold til bestemmelsens annet ledd et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og Side 2 av 4 Side195

10 unge, jf. krav i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging pkt. 4. Kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven, og organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Barn og unges rett til å delta og bli hørt fremkommer også av barnekonvensjonens artikkel 12 og Kommunal- og moderniseringsdepartementets innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rapport «Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2014». Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. Det følger av Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 at tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med trafikksikre arealer og ferdselsårer. Det er også i byggteknisk forskrift kapittel 8 gitt bestemmelser om uteoppholdsareal. Grunnlaget for utforming av utearealer legges i planarbeidet, og de gunstigst beliggende deler av området må reserveres til felles uteoppholds- og lekearealer. Vi viser for øvrig til forskriften og veiledningen til denne. Planens konsekvenser for barn og unge må i det videre planarbeidet vurderes, og kravene til planleggingsprosessen og fysisk utforming i de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging må oppfylles i prosjektet. Kommunen må også oppfylle sine forpliktelser i henhold til barnekonvensjonen. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider om barn og unges interesser i planleggingen for ytterligere veiledning. Frikjøp fra krav om opparbeidelse av felles lekeplass Det er i søknad om reguleringsendring vist til at det kan bli en utfordring å oppfylle kravet om opparbeiding av lekeplass, og at det derfor kan bli aktuelt å kjøpe seg fri fra kravet. Fylkesmannen viser i denne forbindelse til brev datert 1. september 2014 herfra til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor vi har stilt spørsmål ved lovligheten av en frikjøpsordning for manglende leke- og uteoppholdsarealer. Videre håndtering av saker hvor frikjøp for manglende leke- og uteoppholdsarealer vil være nødvendig, bør etter Fylkesmannens oppfatning utsettes inntil avklaring foreligger. Forsøk om samordning av statlige innsigelser Nordland er fra 1. november 2013 deltager i et forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Målsettingen er å få en mer effektiv behandling av plansaker og bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Forsøket innebærer at Fylkesmannen har ansvar for å samordne, fremme og avskjære innsigelser til kommunale planer på vegne av de statlige innsigelsesmyndighetene. Side 3 av 4 Side196

11 Fylkesmannens samordning av innsigelser vil skje i forbindelse med offentlig ettersyn av plansaker. Sametinget, Riksantikvaren og Fylkeskommunen omfattes ikke av dette forsøket. Vi tror at mange konflikter kan løses ved å bedre dialogen tidlig i planprosessene. Vi ber derfor om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter i konfliktfylte saker før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. I saker som gjelder kommune(del)planer og større områdereguleringer vil vi anbefale at planforum benyttes som arena for konfliktavklaring. Ansvarlig for Forsøket om samordning av innsigelser i Nordland er Egil Johansen, , Nordlandsatlas Fra 1. januar 2014 har Fylkesmannen, Statens kartverk i Bodø og Nordland fylkeskommune tilbydd alle kommuner i Nordland kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Arealplaner på høring fra nevnte dato blir gjort tilgjengelige på internett i «Nordlandsatlas». Dette vil i betydelig grad lette planbehandlinga regionalt, i tillegg til at det vil gi folk flest bedre mulighet til å følge med og medvirke. Det vises i denne sammenheng til vår nettside og til brev med tilbud om kvalitetssikring av arealplankart som skal på høring. Vi ber om at denne plans sosifil, kart som pdf og lenke til plandokument blir sendt til ved utleggelse av planen til offentlig ettersyn. Med hilsen Tore Vatne (e.f.) seksjonsleder Hanne M. K. Hanssen seniorrådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Side 4 av 4 Side197

12 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Bodø kommune Byplankontoret Postboks BODØ Dato: Saksbehandler:... Kurt Stien Telefon direkte: Deres ref:... Byplankontoret Løpenr.:...315/2014 Saksnr/vår ref: /31 Arkivkode:...L00 Høring- endring av regulering kvartal 22 Bodø sentrum Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag: - Lov nr.29 om folkehelsearbeid - Forskrift om miljørettet helsevern. Bodø kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov nr.29 om folkehelsearbeid 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette, i samråd med kommuneoverlegen. Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet (ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på helsen. Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i virksomheten vurderes. Vår vurdering Kvartal 22 avgrenset av Hålogalandsgata, Storgata, Dronningens gate og Sandgata ligger i et meget trafikkert område av byen. Området er støybelastet og har særlig i vinterhalvåret trolig betydelig belastning med eksos og svevestøv. HMTS anbefaler ikke at det åpnes for etablering av nye boliger der. Med vennlig hilsen Katalin Nagy daglig leder Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur Kurt Stien Rådgiver Kopi: Kommuneoverlege folkehelse Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø Tlf e-post: Org.nr Saksbehandler e-post: Side198

13 Side199 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\540972_fix.html Side 1 av Fra: Asgeir Dato: :45:18 Til: Knut Kaspersen Kopi: Grete Kristoffersen; Daniel Wie Sandbakk Tittel: Innspill angående kvartal 22, sak 2012/5726 Hei Knut Ref. samtale i forbindelse med PNM. Samfunnskontoret stiller seg negativt til å åpne opp for bolig i punktbygg i kvartal 22. Bodø kommune har en målsetning om innbyggere i 2030 og en visjon om at Bodø skal være en attraktiv hovedstad i Nord. I dette ligger det at det må bygges mange boliger for å dekke behovet til ekstra Bodøværinger. Samtidig for å nå dette målet må Bodø ha attraktive næringsbygg/arealer for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale etableringer og dermed arbeidsplasser. Samfunnskontoret er av den oppfatning av at de punktbygg som det er åpnet opp for gir byen en mulighet til å være attraktiv på det internasjonale markedet. Scandic havet er et godt eksempel på at byen har fått mange nye arbeidsplasser i et bygg som gir byen oppmerksomhet. Den samme oppmerksomhet og ringvirkninger vil ikke etter samfunnskontorets syn ha tilfalt byen om dette var et leilighetskompleks. I oppslag i Avisa Nordland lørdag 18.okt ble det beskrevet at sentrum nå opplever et oppsving i etableringer. Dette går i bølgedaler og Bodø må til enhver tid sikre seg at det er nok næringsarealer i sentrum for å dekke det løpende behov. Gjennom kommuneplanens arealdel er det avsatt nok boligreserver i sentrum/sentrumsnære områder de kommende år. Det er derfor ikke noe prekært behov for flere boliger i sentrum utover det som er åpnet opp for i arealdelen. For å sikre balansegangen mellom bolig og næring er derfor Samfunnskontoret negativ til at det åpnes opp for boliger i kvartal 22. Asgeir Med vennlig hilsen BK-Mail Asgeir Jordbru Plankoordinator, Samfunnskontoret / Postadresse: Postboks 319, 8001 Bodø Besøksadresse: Teamgården, Prinsens gt. 113 A, Bodø

14 Vår dato: Vår referanse: 14/42913 Deres dato: Deres referanse: 2012/5726 Org.nr: Bodø kommune Postboks BODØ Uttalelse - mindre endring av detaljregulering - Kvartal 22 - Bodø kommune Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse: Nordland fylkeskommune beklager at vår uttalelse kommer etter fristen. Planleggingen skal legges til rette for boligetablering i kvartal 22. I reguleringsplan for Nerbyen ble det i 2008 åpnet for punkthus i sentrum av Bodø, hvor det ikke er tillatt med boliger. For kvartal 22 er det i detaljreguleringsplan, vedtatt , fastsatt at det aktuelle arealet skal brukes til forretning/kontor/tjenesteyting/hotell. Planforslaget omhandler endring slik at det også tillates bolig og at det åpnes for å tillate balkonger med krage ut over fortau. Kommunen har vurdert at endringen kan behandles som en mindre endring av reguleringsplanen. Planfaglig Fylkeskommunen er positiv til at sentrum fortettes, og er opptatt av at fortetting skal skje med kvalitet. Det vises til fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer, kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling: b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter. c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. Det vises til at det er mulig å frikjøpe seg fra krav om felles leke- og oppholdsareal jf bestemmelsene i kommuneplanens arealedel for "sone A indre bykjerne" som planområdet er en del av. Fylkeskommunen ser blant annet at det blir en særlig utfordring i planleggingen å sikre barns lekemuligheter i tilknytningen til boligene, og dermed sikre den gode fortettingen. Det er ikke klart for fylkeskommunen om at barn og unges interesser i planleggingen er tilstrekkelig tatt hensyn til. Hvor skal barn ha sine muligheter for nærlek, og hvordan er dette kravet kompensert for i området? Adresse Postmottak Dir.: Saksbehandler: Marianne Siiri Fylkeshuset Tlf.: Avdeling: Kultur og miljø 8048 Bodø Faks: Plan og miljø Besøksadresse Prinsens gate 100 E-post: Side200

15 I Bodø kommunes vurdering heter det at selv om "det åpnes for boligformål innenfor områdene avsatt til sentrumsformål, så er det ikke dermed gitt at dette skal gjelde for alle bygg". Punktbyggene i Nerbyen skulle benyttes til "det helt spesielle og spektakulære", og da med tanke på på hoteller eller prestisjefylte kontorlokaler. Nordland fylkeskommune deler denne vurderingen og er av den oppfatningen at det vil være uheldig å tillate boliger i punkthusene i den indre bykjernen. Fylkeskommunen vil samtidig vise til at kommunen gjennom den nylig vedtatte arealdelen har åpnet for økt byggehøyde i områdene rundt bykjernen nettopp for å få flere boliger nært sentrum, men ikke nødvendigvis i den indre bykjernen. Fylkeskommunen mener videre at det å tillate boliger i kvartal 22 vil påvirke omgivelsene av en slik grad at det kan stilles spørsmål om denne saken kan behandles som en "mindre" endring. Det vises til kulturminnefaglig uttalelse nedenfor som omhandler dette. For ordens skyld vil Nordland fylkeskommune vise til at det er kommunens ansvar som planmyndighet å vurdere om en endring av en reguleringsplan er «mindre». En endring er «mindre» dersom den ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da vil saken måtte behandles som vanlig reguleringsendring, jf. lovkommentaren til plan- og bygningslovens Dersom det fortsatt er aktuelt å tillate boliger i kvartal 22, ber fylkeskommunen om at det vurderes å fremme saken som en reguleringsendring. Dette for å bedre belyse konsekvensene av å tillate boliger i punkthus i den indre bykjernen, herunder barn og unges oppvekstvilkår, og for å sikre god medvirkning og medbestemmelse. Kulturminnefaglig Et nytt punktbygg regulert til boligformål vil ikke ha andre konsekvenser for bylandskap og stedsidentitet enn et bygg regulert til forretning/kontor/tjenesteyting/hotell. Formålsendringen berører likevel spørsmålet om hvilke bygg, for hvilke funksjoner, som skal få lov til å dominere i bybildet. Tradisjonelt har det vært bygg for offentlige formål, og som er av betydning for allmennheten, som har blitt tildelt en slik posisjon. Etter hvert har også mange kontorbygg og hoteller fått en rolle som "signalbygg". I kommunens vurdering inngår det at "hensikten med punktbyggene i Nerbyen var at de skulle gi mulighet for typer av virksomheter som kunne utnytte det helt spesielle og spektakulære i disse punktbyggene som rager høyt over all annen bebyggelse. Det var særlig tenkt på hoteller eller prestisjefylte kontorlokaler". Når det foreslås å åpne for boligformål i punktbygget i kvartal 22 faller denne begrunnelsen bort. At det åpnes for en boligblokk med byggehøyde på vel 50 m i byens sentrum innfører et nytt byplanmessig grep, som potensielt vil kunne få store konsekvenser også for byens fysiske utvikling. Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf Side201 2

16 Med vennlig hilsen Geir Davidsen fagleder plan Marianne Siiri rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Hovedmottakere: Bodø kommune Postboks BODØ Kopi til: Kari Torp Larsen 3 Side202

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 21.01.2015 82748/2014 2012/5726 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til endring av detaljregulering for kvartal

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - endring av detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2015 35304/2015 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/64 Bystyret 18.06.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2015 68354/2015 2013/1262 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/56 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/110 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2015 68354/2015 2013/1262 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Sjøgata 29-33,Sentrum

Sluttbehandling av reguleringsplan for Sjøgata 29-33,Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.04.2016 32315/2016 2014/6134 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø

Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.03.2016 18185/2016 2016/749 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/27 Komite for plan, næring og miljø 13.04.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12

Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.09.2015 63997/2015 2014/5440 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/49 Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 15/109 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Detaljregulering for kvartal 30 - Bodø

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Detaljregulering for kvartal 30 - Bodø Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Hanne M. K. Hanssen Sten Bruaas (støy) e-post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2015/3596 Deres ref: Vår dato: 11.04.2016 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

16/37 Komite for plan, næring og miljø /100 Bystyret

16/37 Komite for plan, næring og miljø /100 Bystyret Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.04.2016 32315/2016 2014/6134 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/37 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/100 Bystyret 16.06.2016 Bystyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR ROSENLUND BYDELSSENTER, LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 29/12/16 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/ Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2015/598 15/2533-3 03.12.15 Nøtterøy kommune - innsigelse til detaljregulering for Grindløkken Det vises til oversendelse

Detaljer

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø

Mindre endring planid Langstranda utfylling i sjø Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.12.20145 79703/2014 2013/6329 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2015 Mindre endring planid 2014003 Langstranda

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum

Sluttbehandling - Mindre endring av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.05.2016 34093/2016 2016/1163 138/4683 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/40 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Endring av to bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Endring av to bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.02.2017 11896/2017 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Komite for plan, næring og miljø 08.03.2017 17/29 Bystyret 30.03.2017 Endring

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2014 34360/2014 2014/3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet 03.06.2014 Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2016 53964/2016 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/55 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/144 Bystyret 08.09.2016 Fastsetting

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2013 73002/2013 2013/1096 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/72 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/171 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2015 61119/2015 2011/4569 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden

Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.02.2017 9483/2017 2010/1373 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Klage på vedtak -

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30, Sentrum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 25.02.2016 12279/2016 2015/1728 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av kvartal 30,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune

Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for Valnesvika, Bodø kommune Vår dato: 12.08.2014 Vår referanse: 14/36356 Deres dato: 17.06.2014 Deres referanse: 2013/6897 Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Uttalelse - forslag til detaljreguleringsplan for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Åltjønnveien Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2014 57818/2014 2014/2006 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/54 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/163 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret Spydeberg Kommune Saksframlegg Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 013/13 BSN Kommunestyret 19.03.2013 012/13 GRJ Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse

Folkehelse i planarbeidet. Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Folkehelse i planarbeidet Fylkesmannens rolle.. en ny komplisert øvelse Nettverksamling for regional og kommunal planlegging 8.-9. desmber 2015 Oversikt Fylkesmannesinnstruks jf. folkehelseloven jf. plan

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2013 28276/2013 2011/8106 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/37 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/106 Bystyret 20.06.2013 Forslag

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET

ENDRING AV DETALJREGULERING FOR RAMBERGNESET SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Trasti, Vegar

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen) Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2016 71618/2016 2015/7010 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/60 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 16/175 Bystyret 27.10.2016 Sluttbehandling

Detaljer