Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3321 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/120 Formannskapet Trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen Forslag til vedtak Formannskapet vedtar at planlagt løsning, 1 a, for de trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen opprettholdes. Det tilrettelegges for å utvikle kapasitet for av- og påstigning ved at en jobber videre med alternativ 1 c. Ytterligere utvidelse av kapasiteten etter alternativ 1 d sees som en framtidig mulighet dersom behovet tilsier det. Sammendrag Saken gjelder løsning av de trafikale forhold ved Kulturhuset Stormen. Bakgrunn er formannskapets vedtak i møte , under referatsaker, RS 14/9 Stormen orientering om avslutning av byggeprosjektet. Det er vurdert 3 hovedalternativer, med underalternativer. Disse er illustrert og vurdert i forhold til fordeler og ulemper. Konklusjonen er at planlagt løsning, 1 a, anbefales. Det tilrettelegges for å utvikle kapasitet for avog påstigning ved at en jobber videre med alternativ 1 c. Videre kan kapasitet utvides ytterligere ved alternativ 1 d, selv om en slik løsning vil ha konsekvens for eksisterende regulering (brede fortau).

2 Saksopplysninger Bakgrunn I formannskapets møte , ble det under referatsaker, RS 14/9 Stormen orientering om avslutning av byggeprosjektet gjort følgende vedtak: «Formannskapet ber om at administrasjonen fremmer en sak knyttet til trafikale forhold, herunder av og påstigning for handikappede utenfor eksempelvis Kulturhuset Stormen.» Bakgrunn for saken er diskusjon i styringsgruppen for kulturkvartalet om tilgjengelighet til Stormen konserthus. God tilgjengeligheten gjelder generelt, men med spesielle fokus på bevegelseshemmede. I diskusjonen er det bedt om vurdering av muligheten for av- og påstiging i Storgata. Gjeldende planer Storgata ble regulert til gågate mellom Glasshuset og havna i reguleringsplanen for Nerbyen i Senere detaljreguleringer har fulgt dette opp. I detaljreguleringen for Kulturkvartalet er det i planbestemmelsene til trafikkformålet gågate kun tillatt med kjøring for rednings- og nyttekjøretøy mellom Hålogalandsgata og Sandgata. For gågata mellom Radisson Blu hotell og biblioteket er det gitt anledning til kjøring til hotellinngangen for avsetting/henting. Trafikken skal være envegs, fra vest mot øst, ut i Hålogalandsgata. Nedenfor er kart som viser reguleringssituasjonen i området. Detaljregulering for Gågategarasje vest er uaktuell, og skal oppheves. Gågate er vist med lys rosa farge. Av- og påstigning til konserthuset er forutsatt å skje i Hålogalandsgata og Sandgata. I Hålogalandsgata er det etablert et avsetningsfelt mot biblioteksbygget for trafikk fra Sjøgata (sørgående). I tillegg er det regulert et felt for buss/taxi/varelevering på østsiden av Hålogalandsgata mellom Dronningens gate og Storgata som også kan nyttes til av- og påstiging (nordgående trafikk). Sandgata er vedtatt envegsregulert mot sør som i dag fra Storgata til Kongens gate. Mot konserthuset er det etablert et avsetningsfelt som en lomme.

3 Kartet under viser planlagt kjøremønster rundt Kulturkvartalet. Konserthus Bibliotek Konserthuset har publikumsinnganger både på hjørnet mot kryss Storgata/Sandgata, midt på bygget mot Storgata, og mot Hålogalandsgata. Alle er tilpasset bevegelseshemmede, men for å komme til inngangen mot Sandgata trinnfritt må en et stykke inn i Storgata. Biblioteket har publikumsinnganger både på hjørnet mot Hålogalandsgata/Storgata, og på hjørnet mot Sjøgata/kaia. Alle inngangene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Inngangene er markert på utomhusplanen under. Det er avsatt 8 parkeringsplasser for bevegelseshemmede i Sjøgata vest for Hålogalandsgata.

4 Det må for øvrig tas med i vurderingen at gågata er prosjektert og under ferdigstilling med trær, lysmaster, sykkelstativ mv., samt tilrettelagt for uteservering og lignende bruk. Dette er i tråd med reguleringsformålet gågate. Opparbeidingen er en del av prosjektet Kulturkvartalet, og det er innvilget byutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune til utearealene rundt konserthuset og biblioteket med grunnlag i gjeldende planer. Vurderinger Problemanalyse Problemstillingen i denne saken er om det etter gjeldende planer er tilstrekkelig tilrettelagt for atkomst med bil, herunder drosje, for av og påstigning for besøkende ved arrangementer i Stormen konserthus. Det er spesielt fokusert på bevegelseshemmede. Saken angår ikke parkering. De alternativene som foreligger er: 1. Gjeldende plan (planlagt kjøremønster) a. Avsettingsfelt i Hålogalandsgata og Sandgata b. Som a pluss avsetting i del av høyresvingefelt i Hålogalandsgata mellom Storgata og Sjøgata c. Som a pluss avsettingsfelt i Hålogalandsgata mellom Storgata og Dronningens gate (begge sider) d. Som a og c pluss avsettingsfelt i Sandgata mellom Storgata og Dronningens gate (mot vest) 2. Åpne Storgata for drosje (ev. buss) envegsregulering fra Hålogalandsgata mot Sandgata (ut Sandgata mot Dronningens gate) 3. Åpne Storgata for biltrafikk envegsregulering fra Hålogalandsgata mot Sandgata (ut Sandgata mot Dronningens gate) Vurdering av alternativene Alternativene er utviklet og vurdert i samråd mellom prosjektansvarlig for Kulturkvartalet, representant for Byteknikk og Byplan, og med trafikkfaglig bistand fra Norconsult. Alt. 1 a - Gjeldende plan med avsettingsfelt i Hålogalandsgata og Sandgata 1. Avklart og tydelig kjøremønster 2. Korte avstander (30 60 m avhengig av valg inngang) 3. Skiller gående og kjørende godt, høy trafikksikkerhet 4. Storgata mer attraktiv for folkeliv/ uteservering etc. mindre støy /eksos., utekonserter og andre muligheter 5. I tråd med reguleringsplan, prosjektert og under utførelse 1. Ikke så stor kapasitet for av og påstigning (samtidighet; 4 biler i Hålogalandsgata, 3 i Sandgata)

5 2. Noe avstand til inngang (se pkt. 2 over) 3. Noen gående må krysse Hålogalandsgata Alt. 1 b - Som 1 a pluss avsetting i del av høyresvingefelt i Hålogalandsgata mellom Storgata og Sjøgata 1. Rett ved HC inngang 2. Litt økt kapasitet for av- og påstigning (1 til 2 biler) 3. Reguleringsplan åpner for dette 1. Lite plass 2. Litt konflikt mot høyresving 3. Mindre tydelig trafikkbilde Alt. 1 c - Som 1 a pluss avsettingsfelt i Hålogalandsgata mellom Storgata og Dronningens gate (begge sider) 1. Økt kapasitet for av- og påstigning 2. Kort avstand til inngang (40 70 m fra nærmeste) 3. Reguleringsplan åpner for dette 4. Flere muligheter for drosje på sikt (vestside) 5. Forsterker grunnløsningen 6. Kan gjennomføres med skilting 1. Noen må krysse Hålogalandsgata 2. Ikke med i byggeplan 3. Litt stigning søndre del 4. Høyresving mot Moloveien/kan være konflikt med avsetning

6 Alt. 1 d Som 1 a og 1 c pluss avsettingsfelt i Sandgata mellom Storgata og Dronningens gate (mot vest) 1. Økt kapasitet for av- og påstigning 2. Forsterker Sandgata/ rute inn Sjøgata 1. Trangt pga. baldakin / takoverbygg Norrøna 2. Stigning i gate 3. Nåværende parkering forsvinner 4. I strid med økt bredde på fortau slik som tenkt i reguleringsplanen Alt 2 Åpne Storgata for drosje (ev. buss) envegsregulering fra Hålogalandsgata mot Sandgata (ut Sandgata mot Dronningens gate) 1. Kort avstand, kjøring helt til inngang 2. Økt kapasitet for av- og påstigning? 3. Favoriserer drosjer 4. Antas å kunne gjennomføres uten reguleringsendring (med skiltvedtak) 1. Konflikt blanding bil - fotgjengere 2. Ikke planlagt for en slik løsning 3. Ikke regulert og prosjektert for en slik løsning 4. Kjøring skaper usikkert, mindre tydelig trafikkbilde 5. Dårlig tilrettelagt i kryssene, spesielt i Storgata/Sandgata 6. Reduserer mulige for andre aktiviteter i Storgata

7 Alt 3 Åpne Storgata for biltrafikk envegsregulering fra Hålogalandsgata mot Sandgata (ut Sandgata mot Dronningens gate) 1. Kort avstand, kjøring helt til inngang 2. Økt kapasitet for av- og påstigning? 1. Konflikt blanding bil - fotgjengere 2. Ikke regulert for en slik løsning krever reguleringsendring 3. Ikke prosjektert for en slik løsning - krever fysiske endringer i gågata i forhold til utførelse under gjennomføring 4. Kjøring skaper usikkert, mindre tydelig trafikkbilde 5. Dårlig tilrettelagt i kryssene, spesielt i Storgata/Sandgata 6. Reduserer sterkt mulighet for andre aktiviteter i Storgata Oppsummering Gjeldende plan (1 a) har et tydelig og avklart trafikkmønster, god lokalisering av avsetningsfelt med korte avstander til inngang, men noe begrenset kapasitet. Kapasiteten kan økes ved å utnytte mulighetene for felt i begge retninger i Hålogalandsgata mellom Dronningens gate og Storgata (1 c). Bredden er tilstrekkelig. Dette kan gjøres med skilting alene, eller tydeligere opparbeiding, men dette inngår ikke i prosjektet Kulturkvartalet. En ytterligere mulighet for å øke kapasiteten er å legge til rette for avsetningsfelt i Sandgata mellom Storgata og Dronningens gate (1 d). Dette har noen ulemper og bør avventes. Å åpne for drosje inn i gågata/storgata gir ikke store gevinster i form av nærhet til inngang, og har klare ulemper ved at det skapes konflikter mellom publikumsmyldring og biltrafikk, og et utydeligere trafikkbilde. Formelt antas dette å kunne gjennomføres uten reguleringsendring, da det bare er i mindre strid med reguleringsformålet og -bestemmelsen. Å åpne for generell trafikk inn i gågata øker konfliktpotensialet og minker sikkerheten, og reduserer tydeligheten i trafikkbildet. Det er tvilsomt at det gir økt tilgjengelighet totalt sett. Dette alternativet vil kreve formell endring av reguleringsplanen. Sannsynligvis vil det også gjøre det nødvendig å opparbeide denne strekningen av gågata på nytt fordi det ikke er forenelig med den prosjekterte utformingen. Konklusjon og anbefaling Planlagt løsning, 1 a, anbefales. Det tilrettelegges for å utvikle kapasitet for av- og påstigning ved at en jobber videre med alternativ 1 c. Videre kan kapasitet utvides ytterligere ved alternativ 1 d, selv om en slik løsning vil ha konsekvens for eksisterende regulering (brede fortau).

8 Annelise Bolland Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer