ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid"

2 Innhold 1. Innledning Handlingsplanprosessen Organisasjon og visjon Utfordringer og hovedprioriteringer Befolkningsutvikling Utdanning, kompetanse og rekruttering Økonomiske forutsetninger Fosen Helse IKS - administrasjonen Folkehelse Fosen Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Fosen Helsekompetanse Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Prosjekter Pågående prosjekter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Fosen Distriktsmedisinske Senter Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Investeringer

3 1. Innledning Handlingsplanen skal være et langsiktig, strategisk hjelpemiddel for å gjøre regionen i stand til å møte framtidas utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Den skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for en fireårsperiode innenfor en realistisk økonomisk ramme. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan Fosen Helse IKS sin visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i planperioden. Den skal være et del av et helhetlig styringssystem med årshjulet som utgangspunkt for aktivitetene knyttet til planprosessen. Hovedinnsatsområdene i planen er utløst med bakgrunn i samfunnsutviklingen og nasjonale myndighetskrav og handlingsplaner. Utfordringene for Fosenkommunene er i all hovedsak likelydende med det som beskrives i nasjonale planer og rapporter. En viktig bærebjelke i den norske velferdsmodellen er å redusere sosiale helseforskjeller og sikre befolkningen lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i tråd med Kommunehelsetjenestelovens 1-1 og Sosialtjenestelovens 2-1. For å sikre at kommunene oppfyller sitt ansvar regulerer statlige myndigheter oppgavene gjennom blant annet lover og forskrifter, stortingsmeldinger, planer, veiledninger og forventningsbrev. Kommunene står i dag overfor store utfordringer, blant annet ved å innfri Omsorgsplan 2015, Strategi 2020 for helseforetakene og Samhandlingsreformen, med bl.a. endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samhandlingsreformen har i tillegg utløst endringer i lovgivningen ved en helt ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov. I dette ligger endringer i kommunerollen som krever ny kunnskap og fagkompetanse. Fosenregionen skal sammen organisere oppgaveløsningen og tjenestetilbudene til befolkningen, i samarbeid med Fosen Helse IKS. Med bakgrunn i at det har skjedd og vil skje relativt store endringer innefor helse- og omsorgsfaglige området både nasjonalt og lokalt, har Fosenkommunene sett behov 3

4 for en felles forståelse av utfordringene og oppgaveløsningen nedfelt i en felles, strategisk Helse- og omsorgsplan/handlingsplan for regionen. Felles Helse- og omsorgsplan vil også være et virkemiddel som bidrar til at innbyggerne kan oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til egne behov og forventninger til offentlige tjenestetilbud. Felles Helse- og omsorgsplan vil derfor være et bakgrunnsmateriale for denne planen. Det er også under utarbeidelse en felles Folkehelseplan. Da den ikke er ferdigstilt, vil den ikke omtales mer i dette dokumentet. Ved rullering av handlingsplanen vil det være naturlig å implementere den. 1.1 Handlingsplanprosessen Dette er en videreføring av Handlingsplan Det er samme tallmateriale som er lagt til grunn under "Utfordringer og hovedprioriteringer" Følgende framdriftsplan er lagt til grunn for behandlingen av budsjett og handlingsplan for : o Behandling i Styret, sak 14/14; Budsjett Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune o... Endelig behandling og vedtak i Representantskapet 2. Organisasjon og visjon Fosen Helse IKS er regionens vedtatte utviklingsaktør/samarbeidsorganisasjon med fokus på utvikling samt å etablere varige, forpliktende og fleksible former for samarbeid innen helse og omsorgstjenester. Fosen Helse IKS har etablert en tett dialog og samarbeid med St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF for å kunne utnytte ressurser og å koordinere tjenester til det beste for pasient og samfunn. Fosen Helse IKS skal levere både interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Fosen Helse IKS skal være et godt verktøy for eierkommune for iverksetting av strategiske tiltak innen helse og omsorgssektoren. Fosen Helse IKS ønsker å være aktiv og synlig innen forskning og utvikling og har etablert et tett samarbeid med anerkjente Norske forskningsmiljø. 4

5 VISJON Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Fosen Helse IKS tilbyr tjenester nærmest mulig brukeren for alle kommunene i regionen. Tjenestene gir bedre helse til en lavere kostnad og gir god opplevd kvalitet. Bidrar til at befolkningen på Fosen mestrer egen hverdag. Vedtatt IKS for regionalt helsearbeid Fosen Helse IKS Representantskap Styre Administrasjon Folkehelse Fosen Fosen Helsekompetanse Fosen Distriktsmedisinske Senter Prosjekter.. Samfunnsmedisin Miljørettet helsevern Prosjekter: Diabetes Friskliv Fosen NettOpp Fosen Fagforum Spesialistpoliklinikk Avd. for obs. og etterbeh. / spes.rehab Fosen legevaktsenter Jordmortjenester beredskap og følgetj. Totalt antall årsverk Fosen DMS pr = 32,6 årsverk Antall personer: 50 Digitale Fosen Velferdsteknologi Kreftkoordinator Fosen Rask psykisk helsehjelp Praksiskonsulent i gynekologi Folkehelse: Diabetes og overvekt: - Felles konsultasjoner fastlege/spes. og pas - Diabetesspl. i poliklinikk Framtidige samarbeidsområder FOSEN DMS IKS 4 5

6 3. Utfordringer og hovedprioriteringer Gjennom de siste hundre år har vi opplevd en betydelig forbedring i helse og levealder i hele befolkningen. Utvikling av lover og regler, hygiene, kunnskapsutvikling og folkeopplysning har hatt stor betydning. Skritt for skritt har tiltak og reformer i mange samfunnssektorer bidratt til denne utviklingen. Helsetjenester av høy kvalitet er viktig for å oppnå god helse i befolkningen. Men i et historisk perspektiv har utviklingen i andre sektorer og bedring i velferden hatt større betydning. Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse samtidig som en frisk og arbeidsfør befolkning har vært en forutsetning for økonomisk utvikling. Den positive utviklingen har vist at mange helseproblemer er løst. Nå må vi ruste oss for å møte nye utfordringer. Man står overfor en global trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Økt levealder og flere eldre i befolkningen sammen med bedre behandling og livsstilsendringer, fører til at flere lever med kroniske lidelser. Medisinsk og teknologisk utvikling gir økende forventninger til de tjenestene som gis. Samtidig er det fortsatt store sosiale forskjeller i helse. Indikator Kommune Fylke NorgeEnhet Røyking, kvinner Prosent (a*) Overvekt inkl. fedme, menn prosent Psykiske sympt. Og lidelser, primærh.tj Per 1000 (a,k*) Psykiske lidelser, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Kolesterolsenkende legemidler, brukere Per 1000 (a,k*) Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus Per 1000 (a,k*) KOLS og astma, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Type 2-diabetes, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Type 2-diabetes, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Kreft totalt, nye tilfeller Per (a,k*) Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller Per (a,k*) Lungekreft og KOLS, dødelighet Per (a,k*) Hoftebrudd, behandlet i sykehus 2,5 2,2 2,2 Per 1000 (a,k*) Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Vaksinasjonsdekning, MMR, 6-åringer prosent 6

7 Utvikling av helse er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene vi lever under. Vi må ha en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. Lykkes vi med å utvikle og skape et mer helsefremmende samfunn, vil vi samtidig skape et godt grunnlag for inkluderende arbeidsliv, kreativitet, innovasjon og god samfunnsbygging. 3.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for utviklingen i kommunene, og gir oss klare bilder på om utviklingen er positiv eller negativ. Befolkningsutviklingen består av tre komponenter; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring. Fosenregionen har hatt nedgang i folketallet i perioden, men Fosen har hatt en moderat vekst de siste åra. Likevel ligger folketallet pr ,86 % under folketallsnivået i Folketallet i Fosenregionen har gått ned med 220 personer i perioden 2000 til Nedgangen i Osen og Roan har vært størst med til sammen 309 personer, men begge kommunene opplyser at nedgangen har vært mindre enn forventet. Også Åfjord har hatt en forholdsvis stor nedgang, men her virker det som antall innbyggere har stabilisert seg. Utviklinga i Bjugn har variert noe i perioden, men også her ser det ut som befolkningsutviklinga er stabilisert de siste åra og med en forholdsvis stor økning fra 2012 til Utviklinga på Ørland er spesiell, hvor det var vekst de første åra. Deretter falt folketallet, men de siste 4 åra har det vært en jevn stigning igjen. I 2013 nærmer man seg folketallet i 2004 hvor det var 5169 innbyggere på Ørland. I Rissa har befolkningsutviklinga sett under et fram til 2008 vist en fallende tendens. De siste 3 til 4 åra har antall innbyggere steget forholdsvis mye fra laveste nivå i 2007/2008 med 6366 innbygger til et folketall på 6652 pr I Leksvik har det i perioden sett under ett vært lite endring i folketallet. Samlet sett hadde Fosen fødselsunderskudd både i 2011 og 2012 med hhv -30 og

8 Tall for innenlandsk flytting i 2012 viser at med unntak av Osen er det flere som flytter inn til kommunene enn ut. Isolert sett bidro netto flytting i 2012 til 104 flere innbygger på Fosen. Det er interessant å registrere at det er forholdsvis mange som flytter enten inn (1036 i 2011) eller ut (987 i 2011) av kommunene. Den innenlandske flyttingen (ca. 70 %) skjer i hovedsak til / fra kommuner i Midt-Norge. Tilflytting fra utlandet bidrar til økning av folketallet i alle kommunene. I 2011 var overskuddet fra utenlandsk innvandring på 92 personer. Økt rekruttering, kompetanse og bosetting er sentrale utfordringer for mange kommuner i Norge. Bjugn kommune og etter hvert også Åfjord har inngått avtale (i 2012) med aksjeselskapet Placement AS, som siden 2003 har jobba med innflytterprosjekter i hele Norge på oppdrag fra kommuner, småsamfunn og regioner. Aktiviteten til Placement AS retter seg i hovedsak mot nederlendere, men også belgiere og tyskere. Antallet som er tilflytta Bjugn gjennom dette prosjektet er oppgitt til 27 personer. Antallet utenlandske innvandrere i regionen økte fra 701 i 2007 til 953 i Antallet innbefatter også personer som har inngått korttids arbeidskontrakter. Tabell nr. 1 folketallet på Fosen (folketallet pr i året) Endring Prosentvis endring Osen ,41 % Roan ,15 % Åfjord ,88 % Bjugn ,66 % Ørland ,34 % Rissa ,29 % Leksvik ,54 % Fosen ,86 % Kommunenes egne tall for befolkningsframskriving fram til 2023: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Fosen Folketall pr Forventa folketall pr Stabilisering / vekst 1) Stabilisering / vekst 1) ) I denne sammenhengen tolkes dette som samme folketall i 2023 som pr

9 Antall eldre over 80 år - prognose 2030: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Fosen Folketall pr Andel over 80 år i 2012 Folketall i 2030 (prognose SSB) Andel over 80 år i 2030 (prognose SSB) ,62 7,39 7,03 5,51 4,55 5,88 5,75 6, ,00 10,60 8,30 8,20 6,70 7,00 9,20 8,71 Tabellen overfor viser prognose fra SSB for folketallutvikling fram mot 2030 og utviklingen av antall eldre over 80 år i samme periode. 3.2 Utdanning, kompetanse og rekruttering Totalt sett er utdanningsnivået til innbyggerne på Fosen forholdsvis likt i kommunene. I de fleste kommunene er det i 2011 ca % over landsgjennomsnittet (28,6 %) som kun har utdanning på grunnskolenivå. Tallet nærmer seg landsgjennomsnittet, men er ikke merkbart lavere i 2011 sammenligna med Utdanningsnivået i befolkningen Totalt prosent Osen Roan Åfjord Bjug n Ørlan d Rissa Leksvi k Fosen Hele landet Sør- Tr.lag Nord- Tr.lag Grunnskolenivå 41,7 41,7 36,7 37,1 32,5 32, ,8 28,6 26,5 29,8 Videregående skolenivå 43, , ,7 49,4 45,9 46,8 42,3 42,5 47,1 Universitets- og høgskolenivå kort 13,3 10,9 13,3 14, ,9 16,1 14,2 21,7 21,9 19,2 Universitets- og høgskolenivå lang 1,3 1,4 1,9 2,3 2,8 2,8 3 2,2 7,4 9,1 3,9 Andelen av befolkninga på Fosen som ikke har utdanning ut over videregående skolenivå ligger i % over landsgjennomsnittet (42,3 %). Heller ikke her har endringene fra 2007 til 2011 vært merkbart store. Andelen av befolkninga på Fosen som har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (kort), ligger i snitt ca. 5 6 % under landsgjennomsnittet. Unntatt er Roan og dels Osen som ligger 8 10 % under landsgjennomsnittet. Kommunene forklarer utdanningsnivået som blir beskrevet med at det «speiler» kompetansekravene i det lokale næringslivet. Bortsett fra offentlig virksomhet er det i 9

10 dag få bedrifter som etterspør arbeidskraft i særlig grad ut over videregående skolenivå. Flere av kommunene peker på at det forholdsvis lave utdanningsnivået til innbyggerne er en utfordring i forhold til at man i regionen kan se for seg etablering av kompetansearbeidsplasser. Det er lite sannsynlig at noen utenfra vil etablere slike arbeidsplasser her når man samtidig vet at mesteparten av arbeidskrafta må importeres utenfra. Stillingsoversikt ): OSEN ROAN ÅFJORD BJUGN ØRLAND RISSA LEKSVIK FOSEN Merkantile medarb uten høgskoleutdanning 2) 4,50 7,50 19,30 13,00 15,90 21,00 8,10 89 Merkantile medarb med høgskoleutdanning 3,20 1,00 3,80 12,00 3,00 13,30 8,70 45 Administrative lederstillinger 4,50 4,00 8,00 15,00 7,00 10,10 7,20 56 Assistenter - pleie og omsorg 3) 3,60 4,20 3,90 8,00 13,60 34,40 14,70 82 Fagarbeider - helse, pleie, omsorg 4) 16,60 19,90 48,80 54,60 50,80 73,00 64, Miljøterapeuter- omsorg 1,40 1,00 1,90 1,60 6 Vernepleiere 1,00 3,60 10,60 4,00 4,50 3,50 27 Ergoterapeut 0,50 2,90 1,00 1,30 1,70 7 Sykepleiere 4,60 3,80 24,20 20,90 26,00 29,30 14, Leger 0,40 1,50 1,40 4,50 4,10 1,00 13 Fagleder helse- og omsorg 0,50 7,00 5,80 7,50 21 Lederstillinger helse og omsorg 2,00 1,00 4,30 3,00 10,60 10,00 8,00 39 Sykepleiere med spesialutd (jordmor, helsesøster, 3,80 4,30 5,90 9,80 10,50 10,00 7,20 52 kreft mv) Barnevernspedagoger( Fosen Barnevernstjeneste) 17,40 17 Sosionomer 1,00 2,60 2,00 4,40 1,40 11 Fysioterapeuter 1,00 1,50 1,80 1,50 3,80 2,60 12 Kokker 2,30 3,60 3,00 1,20 2,00 3,50 16 Assistenter - barnehager 3,00 3,80 5,40 14,80 6,60 12,00 16,10 62 Fagarbeidere - barnehager 5,20 0,80 5,10 15,30 15,10 13,90 2,30 58 Førskolelærere 5,20 7,80 2,70 1,40 17 Lederstillinger - barnehager 4,00 3,70 6,50 16,40 22,00 20,40 10,80 84 Assistenter - grunnskole - oppvekst 4,00 1,70 6,60 5,70 7,40 11,40 5,10 42 Fagarbeidere - skole 1,70 3,90 5,70 5,70 9,40 6,90 3,10 36 Lærere - grunnskole 12,80 8,80 29,50 35,30 50,70 36,50 33, Lærere med spesialutdanning 5,00 8,20 22,60 24,60 18,20 46,80 28, Lederstillinger - grunnskole 3,00 2,80 8,00 9,10 8,70 10,50 3,00 45 Lærere - musikk og kulturskolen 0,20 0,60 4,50 10,70 7,50 4,30 0,80 29 Kulturmedarbeidere - inkl. lederstillinger 0,30 3,20 4,30 7,10 2,00 1,00 18 Renholdere 5) 5,50 3,70 8,70 13,30 17,00 17,10 11,40 77 Vedlikeh./drift bygg/anlegg - ansatte uten fagbrev 2,40 1,00 7,50 5,70 2,80 4,20 1,20 25 Vedlikeh. / drift av bygg og anlegg - fagarbeidere 0,40 2,00 2,60 5,30 1,80 6,00 6,90 25 Næringsutvikling inkl. lederstilling 3,80 Landbruk inkl. lederstillinger 2,00 4,00 3,00 9 Arbeidsledere 1,00 4,00 7,00 1,00 1,40 14 Ingeniører 2,00 1,60 4,90 5,00 6,80 6,60 2,40 29 Lederstillinger - teknisk 3,00 5,00 5,00 2,00 15 Lærlinger 1,00 2,40 4,40 2,50 3,70 6,70 5,20 26 Andre stillinger 6) 1,30 1,80 1,00 0,30 1,70 6 Tillitsvalgte 0,30 0,60 1,00 1,40 1,30 0,90 6 SUM årsverk 97,00 94,00 271,00 353,00 357,00 468,80 291, ) Oversikten innbefatter også bemanning i regionale samarbeidstiltak og kommunale foretak 2) Etter hvert stilles det krav til høgskoleutdanning i merkantile saksbehandlerstillinger 3) Går etter hvert over til helsefagarbeiderstillinger - innbefatter også assistenter på kjøkken 4) Omfatter også stillinger med hjelpepleierutdanning 5) Inkl. fagarbeidere innen renhold 6) Gjelder følgende: samfunnsplanlegger, arkitekt, prosjektstillinger 10

11 Kommunenes antatte arbeidskraftbehov sett i et 10-årsperspektiv (Kilde: Fosen Lønn) OSEN ROAN ÅFJORD BJUGN ØRLAND RISSA LEKSVIK SUM FOSEN Merkantile st. uten høgsk.utd , ,5 5,5 2, Merkantile st. med høgsk.utd ,5 2,5 1 5,5 7 5,5 Administrative lederstillinger , , Assistenter - pleie og omsorg , ,5 1 2, ,5 5,5 5 8,5 Fagarbeider - helse, omsorg , , , ,5 6 10, ,5 40,5 55,5 Sykepleiere 1,5 3 1, ,5 2, ,5 7,5 Leger 2 1 0,5 2 0,5 1 Lederstillinger helse og omsorg , ,5 Sykepleiere med spesialutd , ,5 0,5 2, Barnevernsped.( Fosen BVT) 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 Fysioterapeuter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kokker Assistenter - barnehager 1,5 1, ,5 2 1,5 1, ,5 2, ,5 13 Fagarbeidere - barnehager 1 1, ,5 3,5 1 0,5 1 8 Lederstillinger - barnehager Assistenter - grunnskole , ,5 5 Lærere - grunnskole 0, , ,5 2,5 1, , ,5 6, Lærere med spesialutd , , Lederstillinger - grunnskole 0, ,5 2 1, ,5 2,5 7,5 Kulturmedarb. - inkl. ledere 0,5 3 1,5 1,5 0,5 1,5 2, ,5 2,5 Renholdere 2,5 0,5 1 1,5 1 1,5 2,5 2,5 0, , ,5 18,5 Drift av bygg og anlegg 0,5 1 1, ,5 1,5 0,5 3,5 3,5 4,5 Drift av bygg og anlegg - fagarbeidere 1, , ,5 3,5 3 Landbruk inkl. lederstillinger 1 1 1,5 1 1,5 2 1 Ingeniører ,5 3,5 2 2 Lederstillinger - teknisk ,5 8,5 14 5,5 9, Oversikten ovenfor viser at det i 10 års-perioden vil være en naturlig avgang i de kommunale organisasjonene som følge av oppnådd aldersgrense på til sammen 545 årsverk. Det gjøres oppmerksom på at mange av stillingene i kommunene er deltidsstillinger. I oversikten ovenfor har vi valgt å avrunde til nærmeste hele eller halve tall. Videre er det ikke tatt hensyn til at noen av stillingene har særaldersgrense, men forholdt oss til 67 år som pensjoneringsalder. AFP-ordningen er heller ikke tatt hensyn til. 11

12 Andre offentlige stillinger i regionen, vil utenom forsvaret være ansatte i statlige og fylkeskommunale stillinger. Sistnevnte vil i hovedsak være undervisningsstillinger i de 4 videregående skolene i regionen. Det er beregnet at i 10-års-perioden vil det skje en naturlig utskifting i de 4 videregående skolene på ca. 70 årsverk. 4. Økonomiske forutsetninger Den økonomiske i selskapet vil ha sammenheng med den økonomiske situasjon i eierkommunene og hos eksterne samarbeidspartnere. Med innfasing av samhandlingsreformen har det vært knyttet og vil fortsatt bli usikkerhet rundt ekstern finansiering på enkelte tilbud. Fosen Helse IKS har vært aktiv innen forskning og utvikling, som har resultert i prosjektbaserte tjenester. Det vil knyttes utfordringer til videreføring fra prosjekt til varig drift med en stram kommuneøkonomi som Fosen har. Ved å etablere interkommunale tiltak antas det at kostnadene vil være lavere enn om den enkelte kommune selv skal etablere tilsvarende tilbud, sett opp mot kompetanse og kvalitet. Med bakgrunn i utfordringsbildet på utdanning, kompetanse og rekruttering, ser vi at den enkelte Fosen kommune har utfordringer med å skaffe riktig og viktig kompetanse. For å sikre at alle innbyggere på Fosen har et kvalitativt godt tilbud, står kommunene bedre rustet gjennom interkommunalt samarbeid. Dette må tas med i betraktninger rundt at interkommunale samarbeidsløsninger medfører kostnader som kan virke uforholdsmessig høy for den enkelte kommune. Flere av tjenestene i Fosen DMS er døgnkontinuerlige tjenester, hvor kommunene sine innbyggere er sikret et stabilt tilbud. Den økonomiske gevinsten er avhengig av bruk. For mulighet til utvikling av tjenesteområdene vises det til oppsett for bruk av disposisjonsfond i økonomiperioden , side 26. Dette er en langsiktig plan med tiltak som er retningsgivende for hvilke fokusområder som man tror vil være mest aktuelle i perioden. 12

13 5. Fosen Helse IKS - administrasjonen I forbindelse med samhandlingsreformen og økende utadrettet virksomhet vil daglig ledelse få flere utviklings- og driftsoppgaver i tråd med selskapets rolle som regionens utviklingsaktør for reformen. For å fortsatt kunne være en region som sees på som modell for samhandlingsreformen, må Fosen Helse IKS kontinuerlig utvikles der helheten blir mer enn summen av de enkelte delene. Dette krever god strategisk planlegging i dialog mellom de enkelte eierkommuner, eksterne samarbeidspartnere og selskapets styre og ledelse. Selskapet har etter etablering utviklet seg til å ha mange tiltak, både etablerte og prosjektbaserte som skal følges opp. Administrasjonen har lav bemanning sett ut fra aktivitet. 6. Folkehelse Fosen Folkehelse Fosen består av følgende tjenester: o Samfunnsmedisin o Miljørettet helsevern o Folkehelsekoordinator Det er stort fokus på forebyggende helsearbeid, og et tettere samarbeid om fysak mellom kommunene VISJON Folkehelse Fosen bidrar til en sunnere befolking på Fosen. PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Folkehelse Fosen er en kunnskapsbasert pådriver og støttespiller for kommunene på Fosen. Er regionens viktigste virkemiddel som alternativ til sykehusinnleggelser. Er premissleverandør i kommunale planprosesser. 13

14 Alle kommunene har nå en fysak koordinator og folkehelsekoordinatorer. Folkehelseenheten har hatt stor fokus på å tilby kompetanseheving til ansatte i eierkommunene 6.1 Tiltak / aktiviteter i 2013 Bra mat kurs - 3 kurs gjennomført Fiskesprell - kurs for familier i 2011 Diabetes Fosen o Opplæring av hjemmesykeplein o Opplæring gjennom Helsekompetanse.no o Samarbeid med diabetessykepleier på St. Olavs Hospital HF i 2013 Frafall i idretten. Samarbeid med St. Olavs Hospital HF, barneforskning, næringshagen og idretten 6.2 Utviklingstrekk og utfordringer Dårlig helse rammer sosialt ulikt. Selv om alle grupper i befolkningen har fått bedre helse, er det fremdeles sosiale forskjeller i helse. Levealderen har økt mest i grupper med lang utdanning og høy inntekt. Det er hjerte og karsykdommene som skaper de største sosiale forskjellene i for tidlig død. Utviklingen viser at sykdomsbyrden i befolkningen i større grad preges av sykdommer som vi lever med enn sykdommer vi dør av. Økende overvekt og fedme kan få avgjørende betydning for folkehelsen framover. Sykdom kan i økende grad knyttes til usunt kosthold og mangel på fysisk aktivitet. I tillegg til nye livsstilssykdommer, skaper spredning av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens fortsatt utfordringer. 14

15 God helse innebærer å ha overskudd til å mestre hverdagens krav. Overskudd gir oss frihet til å velge. Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse, men forutsetningene begrenses av samfunnsskapte forskjeller i ressurser og overskudd. Forhold i samfunnet påvirker de valg vi tar, og vi må være bevisst muligheten for å legge til rette for sunne valg. Samfunnet har ansvar for å legge til rette for livsutfoldelse og skape muligheter. Det skal legges til rette for at enkeltmennesket kan utnytte egne ressurser og får muligheter til frie valg. Formålet med folkehelsearbeid er ikke å begrense handlefrihet, men å skape muligheter. Ett av målene i samhandlingsreformen er å bidra til at vi fremmer helse og forebygger bedre, at vi tar ansvar tidlig. Kommunene har gjennom den nye folkehelseloven fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Kommunene skal ha oversikt over utfordringer og muligheter, og velge mål og tiltak for å fremme befolkningens helse. Dette gir mulighet for en folkehelsesatsing der alle sektorer er med. Dette krever god ledelse, politisk engasjement, forankrede planer og gjennomføringskraft. 6.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Hovedprioriteringene skal være i samsvar med de nasjonale føringene og ut fra det som sees på å være de største utfordringene i regionen. 15

16 Fokuset skal være på forebyggende tiltak. Det skal jobbes med å få til et enda tettere samarbeid med oppvekstsektoren og plan og drift i kommunene. Det ble gjennomført en prosessdag den 13. mai 2013, med deltagelse fra alle eierkommuner. Både politisk og administrativ/faglig ledelse var invitert. Prosessveileder ble innhentet fra NTNU, Samfunnsforskning. Målet med prosessdagen var økt for ankring, eierskap og klargjøring av mål - veien videre. Konklusjonen var entydig i at Fosen skal ha folkehelse som et viktig satsningsområde, både i regi av Folkehelse Fosen og den enkelte kommune. Planlagte aktiviteter Periode Videreutv av Rask Psykisk Helsehjelp - Aktivitetstilbud til pasienter med psykiske lidelser Mestringskurs til kreftpasienter og evt andre målgrupper Kostholdsendring til definerte grupper (2 kommunesamarbeid) 2 grupper/år Diabetespasienten - egenmestring Fisk i Fosen Fiskesprell og nye tiltak for barnehagebarn og deres foreldre. Sushikurs for ungdom Overvekt for barn og unge

17 7. Fosen Helsekompetanse Fosen Helsekompetanse skal tilrettelegge for helserelatert kompetanseheving på Fosen. Det skal være en ressurs for kommunene i sitt arbeid med å etablere tilstrekkelig og riktig kompetanse innenfor både folkehelse og innenfor tradisjonelle helsetjenester Kompetanseportalen skal være en arena for kompetanse og erfaringsutveksling kommunene i mellom 7.1 Tiltak / aktiviteter Kurs hvor deltakelse ikke registreres o Tannhelse - elæringsprogram utviklet lokalt o Pasient- og brukerrettighetsloven- utviklet av Helsedir. o Lær videokonferanse - utviklet av NST og lokale aktører Kurs som krever innlogging og passaord o Aldring på nett- 5 mnd.kursprogram o Legemiddelhåndtering o Diabeteslæring på nett Fagnett - "Fagutvikling sykepleie Fosen" 17

18 7.2 Utviklingstrekk og utfordringer Ut fra de utviklingstrekk som er skissert under hovedutfordringene, ser vi at det vil bli knapphet på ressurser og kompetanse i helse- og omsorgssektoren på Fosen både på kort og lang sikt. Det er bekymringer knyttet til allerede lavt utdanningsnivå. I forbindelse med samhandlingsreformen er det foretatt en dreining hvor spesialisthelsetjenesten forventer å kunne føre oppgaver over til kommunal helse- og omsorgstjeneste. For å kunne ivareta behovet for kompetanse, vil det være nødvendig å tenke innovativt ift å kunne skaffe den. Gjennom Fosen Helsekompetanse finnes det muligheter for teknologiske løsninger som kan brukes for å sikre dette. Velferdsteknologi vil i tillegg være et verktøy som sektoren må teste ut og implementere i større grad enn hva som er gjort generelt på Fosen. Bjugn og Åfjord kommuner er nasjonale piloter innenfor velferdsteknologi og i samarbeid med kompetanseenheten vil erfaringer fra piloten kunne overføres til de andre Fosen kommunene. Med større oppgavebyrde, da spesielt med tanke på etablering av øyeblikkelig hjelps tilbud i kommunene, trengs det høyere kompetanse og spisskompetanse enn det vi på Fosen har i dag. Erfaringer i Fosen DMS viser at det er mulig å bygge opp en slik kompetanse lokalt ved å etablere avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Erfaring viser at det er viktig med god samhandling/samarbeid med spesialisthelsetjenesten både for å kunne tilegne seg spisskompetanse derfra, men også å bidra med kompetanseoverføring fra de kommunale tjenestene til sykehusene i vårt opptaksområde. Dette bidrar til å skape gode pasientforløp til det beste for pasientene. 18

19 7.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Planlagte aktiviteter Periode Utarbeide felles strategisk kompetanseplan og kompetansekartlegging Nettbaserte kurs o Aldring på nett o Legemiddelhåndtering o "Trygge hender" (VK-streaming) o Sykepleiedokumentasjon o Opplæring og sertifisering i bruk av medisinsk teknisk utstyr Fagnett - knyttet til aktivitet hvor det er hensiktsmessig å opprette fagnett og videreutvikling av eksisterende Streaming av undervisning

20 8. Prosjekter Gjennom å ha søkt og fått tildelt prosjektmidler er det initiert ulike prosjekt i regi av Fosen Helse IKS. Dette gir muligheter til å videreutvikle tjenester og opprette nye tiltak, og prøve det ut før man evt. vurderer permanent drift. 8.1 Pågående prosjekter Følge- og beredskapstjeneste jordmor o Følge- og beredskapstjeneste jordmor er spesialisthelsetjenestens ansvar for alle fødende med reisetid utover 1,5 time til fødeavdeling fra kommunesenteret o Det er inngått samarbeidsavtale mellom Fosen DMS IKS og St. Olavs Hospital. Fosen Helse IKS koordinerer tjenesten på vegne av Fosen kommunene o 1.mars 2012 ble det etablert beredskaps- og følgetjeneste med jordmor i kommunene Bjugn og Ørland, Roan, Åfjord og Rissa o Tjenesten er etablert med to vaktdistrikter. Målet for tjenesten er at transport og fødesituasjonen skal oppleves som trygg og forutsigbar o Tjenesten er evaluert høsten 2013 / våren 2014 og tilbudet foreslås å fortsette Rask psykisk helsehjelp o Prosjekt initiert av Helsedirektoratet med 12 nasjonale piloter, hvorav Fosen er den eneste interkommunale piloten, med kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord som deltar o Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for mennesker med lett til moderat angst og depresjon o Personellet som deltar i prosjektet skal gjennomføre et utdanningsløp over 1 år, en 20

21 videreutdanning i kognitiv terapi o Prosjektets varighet er 3 år, og hadde oppstart 1.november 2012 Kreftkoordinatorer Fosen o Kreftforeningen har bidratt med midler til 97 kreftkoordinatorstillinger nasjonalt for å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor, i kommunene. o Tilbudet er for pasienten, pårørende eller personell ved behandlende avdelinger/instanser. Tilbudet er frivillig, og det er opp til pasienten selv å avgjøre om og i hvilken grad kreftkoordinatoren skal bistå o Fosen Helse IKS har ansatt 2 kreftsykepleiere som skal jobbe i 50 % stilling hver, med hvert sitt geografiske ansvarsområde på Fosen o Kreftkoordinatoren skal være en lett tilgjengelig støttespiller for kreftrammede og deres pårørende i en vanskelig og sårbar tid, og informere om ulike tjenester og samarbeidspartnere. De skal også være et bindeledd mellom sykehus og kommune. Målet er å skape opplevelse av trygghet, sammenheng og forutsigbarhet gjennom hele sykdomsforløpet, og bidra til at pasient og pårørende 8.2 Utviklingstrekk og utfordringer Med bakgrunn i at prosjekter har en tidsavgrenset finansiering, er det nødvendig å ha et forhold til mulighet og behov for å overføre tiltak til permanent drift etter endt prosjektperiode. Dette gir prosjektmedarbeider noe uforutsigbarhet, men det er viktig å få prosjektmedarbeidere til å se gevinst gjennom blant annet økt kompetanse. Fosen Helse IKS har ikke hatt utfordringer med å få ansatte til å delta i ulike prosjekt. Prosjektbaserte tiltak gir en fin mulighet til å teste ut effekt og behov. 21

22 8.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Prioriteringene er avhengig av om prosjektene inngår i ordinær drift når prosjektperioden er over. Det er hovedmålet. Nedenfor fremkommer de aktiviteter som er planlagt i prosjektperioden og som vil videreføres ved evt. ordinær drift. Det vil høsten 2013 bli iverksatt en prosess sammen med styret vedrørende mulighet for videreføring til permanent drift. Planlagte aktiviteter Periode Følge- og beredskapstjeneste jordmor o Utvikle en mer robust tjeneste. Tilgangen på jordmødre vil være avgjørende for dette og det kan være nødvendig å se på interkommunalt samarbeid utover vaktsamarbeidet Rask psykisk helsehjelp o Aktivitetstilbud til brukergruppen Kreftkoordinatorer o Fagnett o Selvhjelpsgrupper o Trimgrupper o Mestringskurs Tilbudene vil bli etablert i tett samarbeid med Folkehelse Fosen og Fosen Helsekompetanse 22

23 9. Fosen Distriktsmedisinske Senter Fosen Distriktsmedisinske Senter (Fosen DMS) er de kliniske tjenesteområdene som er etablert i regi av Ørland kommune som vertskommune. Under Fosen Distriktsmedisinske ligger Avd. for ø-hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering, Fosen legevaktsenter og Spesialistpoliklinikken Fosen. Samhandlingsreformen sine intensjoner er å dreie tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Fosen DMS, i nært samarbeid med St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge, har vært i forkant av samhandlingsreformen. Sengeposten har 13 plasser; 3 øyeblikkelig hjelp, 6 medisinsk etterbehandling og 4 spesialistrehabilitering. Ø-hjelps tilbudet ble i Fosen DMS etablert i Med samhandlingsreformens inntreden kom følgende lovbestemmelse som trer i kraft fra 2016; "Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp." På Helse- og omsorgsdepartementet sine sider for øyeblikkelig hjelp står følgende; "Flere kommuner har allerede i dag etablert tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Blant dem er Fosen distriktsmedisinske senter." Så beskrives det tilbudet vi har på Fosen. Dette viser at Fosen har en modell som er nasjonalt anerkjent. Dette i tråd med selskapets visjon. Fosen legevaktsenter er en stasjonær legevaktstjeneste for kommunene Bjugn, Roan, Ørland og Åfjord. Legevaktsenteret er samlokalisert med sengeposten og Ambulanse Midt-Norge, avd. Ørland. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er en tjeneste som krever spisskompetanse. I Fosenregionen ville det vært vanskelig og hatt en slik spisskompetanse i alle kommuner. Kompetansen som er opparbeidet er summen av den opplæring og de erfaringer man har høstet gjennom å ta imot pasienter på de 3 ulike pasientkategoriene (ø-hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering). I tett samhandling med St. Olavs Hospital HF har man fått den kompetansehevingen man til enhver tid har hatt behov for, ut fra pasienter som er blitt overført til Fosen. 23

24 Spesialistpoliklinikken har i tillegg spesialister som har polikliniske dager på Fosen. Røntgentjenesten er et av tilbudene, og er viktig for den polikliniske aktiviteten og tilbudet i sengepost og legevaktsenter. 9.1 Tiltak / aktiviteter AHLR (avansert hjert- og lungeredning) opplæring for alle ansatte 2 ganger årlig Fagdag arrangeres årlig for helsepersonell i alle eierkommuner Oppstart av "Faggruppe Sykepleie Fosen" med månedlige møter. 2 sykepleiere fra hver kommune deltar samt Nettopp Fosen og FDMS En sykepleier ferdig med videreutdanning i akuttsykepleie 2 sykepleier starter med videreutdanning i legevaktsykepleie høsten 2014 Akuttmedisinske prosedyrer for sengepost og legevakt utarbeidet Fokusmåneder med ulike tema felles i kommunene og Fosen DMS Ukentlig internundervisning med akuttmedisinske tema, i samarb. med amb.tj. og 330 skv. Tilbud til alle kommunene via VK. 24

25 Hospitering ved aktuelle avdelinger ved St. Olavs Hospital HF Implementering av LEAN 9.2 Utviklingstrekk og utfordringer De utviklingstrekk som beskriver utdanning, kompetanse og rekruttering, og ser dette opp mot antatt behov for arbeidskraft i årene fremover, er dette et bilde som ikke er samstemt. Når vi vet at det mest sannsynlig vil være vanskelig å få nok kvalifisert arbeidskraft i sektoren i årene som kommer, må man allerede nå begynne å tenke på hvordan man skal løse dette. Fosen DMS må videreutvikle sine tjenester slik at kommunene står bedre rustet til å håndtere utfordringene som kommer. Dette vil blant annet gjelde bruk av velferdsteknologi, skape attraktive arbeidsplasser og kunne rekruttere nok arbeidskraft til Fosenregionen. 9.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Planlagte aktiviteter Periode Oppstart for 1 sykepleier i videreutdanning i kardiologi Hospitering fra kommunene på Fosen DMS og fra Fosen DMS i kommune - erfaringsutveksling og kompetanseoverføring Videreutvikle bruken av LEAN som et verktøy for effektiv drift

26 Tidsplan for utvidelse og etablering av eksisterende og nye tilbud ved spesialistpoliklinikken følges Investeringer Det vil ved Fosen DMS være et behov for å investere i nytt medisinsk teknisk utstyr. Dette på bakgrunn av utfasing og slitasje på eksisterende utstyr. En vil i løpet av driftsåret 2014 se på det eksakte behov og utarbeide en investeringsplan. Fosen Helse IKS Bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden Aktivitet / prosjekt Ansv Rask psykisk helsehj 1) Kreftkoordinatorer 2) Fisk i Fosen 3) Nettbasert kurs 4) Fagnett 5) Streaming av undervisn. 6) Videreutdanning sykepl. 7) Inventar og utstyr 8) Sum bruk av fond Sum bruk av fond i planperioden er kr Bruken av fond i perioden avgjør hva som kan overføres til Samtidig er målet å ferdigstille aktiviteter / prosjekter, og det vil gjennomføres en prosess i 2015 med fokus på videre satsningsområder. 26

27 Kommentarer til hvert prosjekt: 1. Rask Psykisk helsehjelp Aktivitetstilbud til pasienter med psykiske lidelser 2. Kreftkoordinatorer Mestringskurs til kreftpasienter og andre aktuelle målgrupper 3. Fisk i Fosen Fiskesprell og nye tiltak for barnehagebarn og deres foreldre. 4. Nettbasert kurs Kurs 5. Fagnett Fagnett 6. Streaming av undervisning 7. Videreutd. sykepleiere Sushikurs for ungdom Aldring på nett Legemiddelhåndtering "Trygge hender" Sykepleierdokumentasjon Videreutvikle eksisterende fagnett og opprette nye aktuelle 8. Inventar og utstyr Medisinsk teknisk utstyr og utstyr til overføring av pasientdata rett inn i journal 27

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 25.9.2014 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2.

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030

Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 Innledning Strategiplan for rekruttering og kompetanse i pleie og omsorgstjenesten 2010-2030 er en overordnet plan for

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025

Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Kompetanseplan i helse- og omsorgstjenestene Harstad kommune 2013-2025 Godkjent Kommunestyret 19. september 2013 Forord Fremtiden kommunerolle med nye oppgaver, et stramt arbeidsmarked og en tiltagende

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer