Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen Helse IKS/ Fosen DMS"

Transkript

1 Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Samhandling mellom primærhelsetjeneste, DMS og sykehus bruk av moderne teknologi i pasientbehandlingen 12. mars 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS/Fosen DMS 1

2 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan 986 Åfjord 3242 Bjugn 4711 Ørland 5164 Rissa 6646 Leksvik Tall pr SSB Sykehus 2

3 Fra Fosen DMS til Fosen Helse IKS Forprosjekt Pilotprosjekt (Digitale Fosen/kompetanseportal og kliniske tjenester) Evalueringen førte til vedtak om etablering av Fosen DMS som et varig tiltak Utredning av organisasjonsmodell som ivaretar behovet for felles strategisk arena 8 Fosen kommuner etablerte interkommunalt selskap med forpliktende selskapsavtale av 3. april 2009 Målsettingen var å møte fremtidens helseutfordringer i en utkants region Fosen Helse IKS er regionens vedtatte utviklingsaktør med fokus på å utvikle varige, forpliktende, fleksible og robust samarbeid innen helse og omsorgssektoren på Fosen basert på kvalitet De har betalt inn eierandeler ut fra kommunestørrelse og bruk av tjenester 2 av de opprinnelige kommuner har valgt å gå ut av samarbeidet Osen og Mosvik Representantskapet består av ordførerne (eierstyring) Styret består av seks medlemmer med faglig og administrativ kompetanse Fosen Helse IKS er en bestillerorganisasjon på vegne av Fosens befolkning og inngår avtaler om tjenesteleveranser med: Kommuner Helseforetak Andre Fosen Helse IKS som en helsekommune? 3

4 Vedtatt IKS for regionalt helsearbeid Fosen Helse IKS Representantskap Styret Administrasjon Folkehelse Fosen Fosen Helsekompetanse Fosen Distriktsmedisinske Senter Prosjekter Samfunnsmedisin Miljørettet helsevern Prosjekter: Diabetes Friskliv Fosen NettOpp Fosen Fagforum Spesialistpoliklinikken Fosen Avd. for ø.hjelp, etterbeh. og spesialisert rehab. Fosen legevaktsenter Jordmortjenester beredskap og følgetj. Digitale Fosen Velferdsteknologi Kreftkoordinator Fosen Rask psykisk helsehjelp Kommunepsykologer Fosen Praksiskonsulent i gynekologi Folkehelse: - Diabetes og overvekt: - Felles konsultasjoner fastlege/spes. og pas. vha. VK - Diabetessykepleier i poliklinikk.. Framtidige samarbeidsområder Ø.hjelpstilbud Fosen Øst FOSEN DMS IKS Totalt antall årsverk Fosen DMS pr = 33 årsverk Antall personer: 52 4

5 Vedtatt 28.09i 2012 Representantskapet Fosen DMS IKS Visjon for Fosen DMS IKS VISJON Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted åbo og leve PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Fosen Helse IKS tilbyr tjenester nærmest mulig brukeren for alle kommunene i regionen. Tjenestene gir bedre helse til en lavere kostnad og gir god opplevd kvalitet. Bidrar til at befolkningen på Fosen mestrer egen hverdag. TJENESTER Folkehelsearbeid Kompetanseheving Legevaktsamarbeid Jordmortjenester (beredskap, følgetjenester) Øyeblikkelig hjelp, heldøgnstilbud Etterbehandling Spesialistrehabilitering Spesialistpoliklinikk Framtidige helserelaterte tjenester TJENESTEMOTTAKERE Folk som bor eller oppholder seg påfosen Kommunene Helseforetak Lokalt næringsliv Forsvaret Frivillige Enkelte pasientgrupper nasjonalt HVORDAN BLI GODE NOK? Høy kompetanse og høy faglig kvalitet Godt arbeidsmiljø Evaluering og refleksjon Konkurransedyktig Vilje til samhandling Nærhet til spesialisthelsetjenesten Helhetstenking og tverrfaglighet Faglig forankret ledelse Forskning, utvikling og innovasjon Effektiv teknologibruk Samarbeid i nettverk 5

6 - samhandling og samarbeid Tiltak i drift Prosjekter Samarbeidspartnere Norsk helsenett FoU-miljøer: NTNU SINTEF, NSEP, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) Spesialistpoliklinikken Fosen Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert.rehab. Fosen Helsekompetanse kompetanseplattform Felles legetjeneste Åfjord- Roan Digitale Fosen - infrastruktur Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fosenteamet Sør- Trøndelag fylkeskommune Helse Midt-Norge St Olavs Hospital Helse Nord-Trøndelag Fosen Regionråd Dialyse Leksvik Fosen DMS IKS Kreftpoliklinikk Rissa (avtalepraksis) BUP Fosen Fosen Legevaktsenter Folkehelse Fosen: felles koordinator, samf.medisiner, miljøhygieniker, Kreftkoord inatorer Rask psykisk helsehjelp Frisklivssenter Rissa/Leksvikl egevakt Følge- og beredskapstj. jordmor Kommunepsykolog Fosen 6

7 Fosen Helse IKS Ansatte: 32,9 årsverk 52 personer Administrasjon: 2 årsverk (driftssjef og daglig leder) 10 % st. økonomisjef 20 % st. merkantil tjeneste Personellressurser: Benytter bemanningsplaner med kompetansekrav i tjenestene Funksjonsbeskrivelse for alle stillinger Økonomi - budsjett 2014 Fosen Helse IKS: Kr / Vertskommunetjenester Ørland kommune: Kr Sum: kr ,- Søknader til FoU 2013: Kr ,- tildelt kr ,- 7

8 Samarbeidspartnere for de kliniske tjenester: Ørland Medisinske Senter/legesenter - Laboratorietjenester - Personell (sykepleiere/leger) AMK Sør-Trøndelag LV-sentral: St. Olavs Hospital HF/Orkdal Sjukehus Legevakt: Legevaktsleger/fastleger 330 Skvadron/redningstjeneste/anestesilege og redningsmann Spesialisthelsetjenesten: - Helse Midt-Norge RHF - St. Olavs Hospital HF - Helse Nord-Trøndelag HF Ambulansetjeneste: Fosen Prestetjenesten Ørland Hovedflystasjon (ØHF) Fosen kommunene Lederforum Helse- og omsorg Fosen 8 Foto: Morten Jensvold

9 Fosen Helse IKS/Fosen DMS Spesialistpoliklinikken Fosen: Kirurg: 2 dgr. pr. mnd. (konsultasjoner) Gynekologi: 2 dgr. pr. mnd. + 2 dgr. praksiskonsulent ØNH: 2 dgr. pr. mnd. Audiograf: 100% stilling Hudlege: 1 dag pr. mnd. Lysterapi: 5 dager pr. uke Gastroenterolog: 1 dag hver 3 uke Øyelege: 50 % avtalespesialist Ortopedi: 1 2 dgr. pr. mnd. Digital røntgentjeneste 3 og 2 dgr/uke Norsk Helsenett PAS/Doculive - sikker informasjon Kreftbehandling: Cellegiftbehandling etc. Diabetessykepleier 4 dgr. pr. mnd Avdeling for observasjon og etterbehandling: øyeblikkelig hjelp, medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering (Fast-track) Fosen Legevaktsenter: Interkommunalt legevaktsamarbeid 4 kommuner. Samdrift med sengepost om øyeblikkelig hjelp tilbud Fosen Team/BUP: Desentralisert spes.helsetj. psykiatri for barn, ungdom og voksne med kontor tilknyttet flere Fosenkommuner Telemedisin: Videokonferanse med sykehuset alle hverdager (St. Olavs Hospital HF) Fosen Helsekompetanse: Kompetanseportalen NettOpp Fosen, Digitale Fosen (pilot) og faggrupper Folkehelse Fosen: Folkehelsekoordinator/Miljørettet helsevern/samfunnsmedisiner Overvektsprosjekt/diabetes/helseovervåkning/styringsdata Jordmortjeneste: Beredskaps- og følgetjeneste på oppdrag fra St. Olavs Hospital HF (4 kommuner) Kreftkoordinator: 50 % stilling x 2. Direkte bruker-/pasientrettet tilbud for alle kommuner Rask psykisk helsehjelp: Prosjekt med 12 nasjonale piloter. Lavterskel tilbud psykisk helsearbeid 9

10 Avd. for ø.hjelp, etterbehandling & spesialistrehabilitering 3 senger for øyeblikkelig hjelp - liggetid inntil 3 døgn 6 medisinsk etterbehandling og rehabilitering liggetid inntil 21 dager (snitt liggetid 11 døgn) 4 spesialistrehabilitering ortopedi Fast track prosjekt: Pasienter med hoftebrudd liggetid +/- 10 dage Dagpasienter Enheten er utstyrt med mulighet for monitorering, og medisinsk teknisk utstyr som tilsvarer en lokalsykehus avdeling. Røntgen/ultralyd samt utvidet laboratorie tjeneste EPJ PAS/Doculive Legetjeneste tilgjengelig gjennom hele døgnet Videokonferanse med spesialisthelsetjenesten daglig 10

11 Statistikk for avd. ø.hjelp, etterbehandling & spesialisert rehabilitering Statistikk for pasientbehandling i avd. for ø.hj., etterbehandling og spesialisert rehab Observasjon Etterbehandling Dagbehandling Spesialistrehabilitering Pasientbehandling ved avd. ø.hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering perioden

12 Fosen DMS var tidlig ute med moderne teknolog for å fremme samhandling bruk av telemedisin/videokonsultasjoner/digital kompetanseplattform Samarbeid mellom Fosen Helse IKS/Fosen DMS, NTNU Samfunnsforskning, Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST) og Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal (NSEP) Tilrettelegging for samhandling på Fosen Følgeforskning med sluttrapport februar 2012 Utvikling av teknisk infrastruktur for bruk av digital kommunikasjon på Fosen Bistand til organisatorisk tilpasning Prosessveiledning 12

13 Telemedisinsk samarbeid mellom Fosen DMS og St. Olavs Hospital HF, Trondheim og Orkdal Sjukehus fra 2006 Videokonferanse under morgenmøte med den/de aktuelle avdeling(er) fast oppkobling St. Olavs Hospital/Orkdal Sjukehus, medisinsk avd. 4 dager pr. uke St. Olavs Hospital HF, Ortopedisk klinikk, Taumeseksjonen 2 dager pr. uke Pasientpresentasjoner og rådgivning Kontakt med legevakt lege og helsepersonell/pasienter fra Åfjord Andre bruksområder: fjernundervisning, læringsnettverk, læring og mestring, møtevirksomhet Besøk v/fosen DMS av Direktør Gunnar Bovim, Adm.dir. St. Olavs Hospital HF Møterom m/videokonferanse for leger v/medisinsk avd./st. Olavs Hospital HF, Orkdal Sjukehus Videokonferanse med Ort. avdeling, Traumatologisk seksjon Foto: Thor Nielsen 13

14 Samhandling og kompetanseoverføring mellom Fosen DMS, ambulansetjenesten på Fosen og kommunale helsetjenester Samlokalisering av basestasjon for ambulansetjenesten Ørland og Bjugn og Fosen Legevaktsenter fra mai 2013 en kraftsenter for prehospital akuttmedisinsk kompetanse Begge parter har en gevinst i samlokaliseringen og er bevisst på å realisere gevinsten Samarbeidet har både mulighet og forutsetninger for å utvikles ytterligere Ukentlig akuttmedisinsk undervisning (leger, ambulanse, personell SeaKing tjenesten, Forsvaret og personell i Fosen Helse IKS. Overfører undervisningen vha. videokonferanse til helsepersonell i alle eierkommuner samt ambulansetjenestene på Fosen Ambulansetjenesten i Osen/Roan deltar vha. LYNC Foto: Berit G. Wiklund/ Karin Størseth 14

15 Styrk Video en rapport om telemedisin/videokonsultasjon for en tryggere pasient Samarbeid mellom RSSO og NTNU Samfunnsforskning forprosjekt våren 2013 Evaluert bruk av VK Gjort mange piloter på bruk av VK, men lite som er satt i normal drift i stor skala bortsett fra Fosen Fosen DMS med oppstart i virtuelle previsitter i sengepost Fosen Helse IKS/fastleger på Fosen og RSSO med prosjektet Styrk video fra

16 4 hovedgrupper av utfordringer knyttet til implementering av VK: Individuelle: motivasjon, se behovet for/effekten av VK, negative opplevelser med bruk av systemet, belastning på spesialisten (økning i antall henvendelser) Organisatoriske: tidsbruk, tilgjengelighet, manglende system for bestilling av VK, forpliktelse Teknologiske: brukervennlig system, tillit Økonomiske: (trege) økonomiske prosesser, l av investeringsvilje, kostbart utstyr og få nasjonale økonomiske virkemidler Gutter hopper bukk Astrid Dahlsveen

17 Positive resultat: Svært positive tilbakemeldinger Redusert reisekostnad/-tid for pasient Foretrekker VK framfor konsultasjon ved poliklinikk Pasientene følte seg trygge og ivaretatt Økt samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjeneste Beslutningsstøtte på kort sikt, kompetanseoverføring på lang sikt Virtuell poliklinisk konsultasjon mellom pasient, fastlege og endokrinolog 17 Foto: Røe Kommunikasjon for HMN e-helse 02/2013

18 Fosen Helsekompetanse Fagområder/fagprogram som er i gang og under utvikling: Aldring på nett - eget læringsprogram Legemiddelhåndtering og Pasient og brukerrettighetsloven e-læringsprogram Tannhelse Lær videokonferanse Diabetes Fagnett for fagsykepleiere på Fosen Gynekologi kompetanseoverføring og fagnett til/for fastleger Ukentlig akuttmedisinsk kompetanseheving Overvekt og diabetes virtuell konsultasjon mellom pasient, endokriniolog og fastlege kompetanseoverføring mellom spesialist, fastleger og sykepleiere Felles strategisk Helse- og omsorgsplan og handlingsplan for Fosen er vedtatt Strategisk kompetanseplan og handlingsplan kompetanse for Fosen er nå under utarbeidelse 18

19 Diabetes Fosen Bård Kulseng, spes. i endokrinologi, leder RSSO, St. Olavs Hospital HF Gøril Haug, Diabetessykepleier St. Olavs Hospital HF 19

20 Fosen Helsekompetanse FOSEN DMS IKS Kompetanseportalen NettOpp Fosen Egen fleksibel kompetanseportal via helsekompetanse.no Eget læringsprogram Aldring på nett evaluert av NTNU Samfunnsforskning Fleksible arbeidsformer: Forelesninger via videokonferanse Nettbaserte kurs/læringsprogram Diskusjonsforum Fagnett To kompetansekoordinatorer 50 % stilling x 2 20

21 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon Fosen Helse IKS: Liz Raaken, driftssjef Mobil: Mail: Berit G. Wiklund, daglig leder Mobil: Mail: Monument over Hanna og Hans Ryggen Skulptur av Astrid Dahlsveen Foto: Berit G. Wiklund 21

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Rjukan sykehus et næringsprosjekt

Rjukan sykehus et næringsprosjekt TINN KOMMUNE Saksutredning Rjukan sykehus et næringsprosjekt Finn-Arild Bystrøm Kommunalsjef-samfunn, Tinn kommune 15. mai 2015 Utarbeidet i samarbeid med; Finn-Arild Bystrøm, prosjektleder og kommunalsjef

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse

Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse Dato 31.08.09 Laila Steinmo Delprosjektleder 1 Delprosjekt kommunehelse har hatt følgende sammensetning: Laila Steinmo, prosjektleder Øivind Stenvik, medisinsk faglig

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA DELPROSJEKTET SAMHANDLING SPESIALISTHELSETJENESTEN/KOMMUNENE

SLUTTRAPPORT FRA DELPROSJEKTET SAMHANDLING SPESIALISTHELSETJENESTEN/KOMMUNENE SLUTTRAPPORT FRA DELPROSJEKTET SAMHANDLING SPESIALISTHELSETJENESTEN/KOMMUNENE Perioden 15.4.09-15.10.09 Prosjektleder Ingrid Hallan 1 DMS INN-TRØNDELAG SLUTTRAPPORT VEDR. OPPSTARTFASEN 15.4.09-15.10.09

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer