Fosen distriktsmedisinske senter - fra visjon til virkelighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosen distriktsmedisinske senter - fra visjon til virkelighet"

Transkript

1 Leena Stenkløv, Framtidens eldreomsorg , Bodø Fosen distriktsmedisinske senter - fra visjon til virkelighet St. Olavs Hospital Fosen DMS 8 Fosenkommuner Gjennom samarbeid: bedre tjenester for store pasientgrupper bedre utnytting av helseressurser bedre samfunnsøkonomi bedre samlet kompetanse

2 Verdier og prinsipper Helseforetaket og kommunene er likestilte partnere DMS er for alle Fosen-kommuner, men en kommune trenger ikke å være med i alle tiltak DMS er ikke først og fremst et bygg, men en samarbeidsorganisasjon Alle skal dra nytte av samarbeidet: pasienter og pårørende, kommuner og helseforetaket

3 Fosen DMS - området 8 kommuner innbyggere Sogner til 2 helseforetak - 4 sykehus Avstander: Ørland Osen: 2,5 3 timer til Trondheim: 1-2 t. (ferge) til Orkdal: 1 2 t. (ferge) til Namsos/Levanger: t. Fra Hitra til Ørland med kystekspress: 40min.-1,5 t.

4 Organisering av pilotprosjektet Fosen DMS FMST Styringsgruppe HMN RHF Spesialisthelsetjenester Fosenkommunene Prosjektleder St. Olavs Hospital Fosen DMS Interkommunale helsetjenester Felles oppgaver: 1 ½-linjetjenester, kompetanse, utvikling og forskning

5 Fosen DMS i 2008 Spesialistpoliklinikk Avdeling for observasjon, etterbehandling og spesialistrehabilitering Fosen legevaktsenter Kompetansenettverk Telemedisin Folkehelse

6 Spesialistpoliklinikk fra fritidspraksis til integrert sykehuspoliklinikk Kirurgi: 2 dgr. pr. mnd Gynekologi: 2 dgr. pr. mnd. ØNH: 2 dgr. pr. mnd. Audiograf: 100% stilling Hudlege: 1 dag pr. mnd. Lysterapi: daglig Gastroenterolog: 1 dag pr. mnd. Øyelege: 1 dag pr. uke Ortoped 1 dag pr. mnd Kreftbehandling: cellegift/blodprøver Digital røntgen: 50% radiograf (under utvidelse) 2 sykepleiere tilknyttet spesialistpoliklinikk (1,5 still.) Ca konsultasjoner pr. år

7 Avdeling for observasjon, etterbehandling og spesialistrehabilitering (ortopediprosjekt) 3 observasjonsplasser (1. pl. Forsvaret / 2. pl. Fosen legevaktsenter) - liggetid inntil 1 døgn 6 plasser for medisinsk etterbehandling liggetid inntil 21 dager (gj.snittlig liggetid 11,4 døgn) 4 plasser for ortopediprosjektet Det forsterkede leddet (kneog hofteproteser) liggetid inntil 7 dager Dagpasienter Utstyrt som en lokalsykehusavdeling Tilgang til røntgen/ultralyd og utvidet laboratorietjeneste. Daglig videokonferansemøte med Orkdal Sjukehus Overordnet medisinsk systemansvar: St. Olavs Hospital Stedlig lege har lokalt medisinsk systemansvar for avdelingen og legevaktsenteret Deling av pasientinformasjon: tilgang til EPJ gis ut fra definert tjenstlig behov (overordnet systemansvarlig)

8 Etterbehandling Pasienter der tilstanden er avklart ved St. Olavs Hospital, men som fortsatt er under aktiv medisinsk behandling og trenger mobilisering/rehabilitering før utskriving: - Ortopedi - Indremedisin - Kirurgi - Gynekologi - Onkologi - Revmatologi Kortere liggetid i sykehus, nærhet til hjemmet, god kontakt med de kommunale tjenester

9 Statistikk for pilotperioden 15. mars desember 2007 Innlagt i avdelingen totalt: 591 pasienter (306 kvinner/285 menn) Observasjon: 279 pasienter (70 % utskrevet til hjemmet etter opphold) Etterbehandling: 288 Dagbehandling: 24 (De fleste har flere opphold) Beleggsprosent: 95 % Liggetid: 11.4 døgn (medisinske etterbehandling/rehabilitering) Kjeungen fyr Foto: Karin Størseth

10 Statistikk for januar 25. september 2008 Innlagt i avdelingen totalt: 269 pasienter (171 kvinner/98 menn) Observasjon: kvinner/45 menn Etterbehandling: kvinner/35 menn Dagbehandling: dagopphold 6 kvinner/8 menn Spesialistrehabilitering: kvinner/10 menn Kjeungen fyr Foto: Karin Størseth

11 Statistikk for avdeling for observasjon og etterbehandling perioden 1. januar 25. september 2008 Innlagt i avdelingen totalt: 269 pasienter (171 kvinner/98 menn) Observasjonsenhet: kvinner/45 menn (1 forts. innel.) Innlagt FLVS/fastlege: kvinner/35 menn Innlagt Forsvaret: 10 3 kvinner/ 7 menn Innlagt fra Sykehus 0 0 kvinner Utskrevet til hjemmet: % Utskrevet til Forsvarets Sanitet/ ØHF 9 1 overflyttet sykehus Overført til annen institusjon: Av disse er innlagt i sykehus: 10/13 Orkdal/ Tr.heim Innlagt i psykiatrisk institusjon: 2 Død: 1 Overført til kommunal institusjon: Innlagt sykehus innen 3 døgn: korttid/0 langtidspl. Transport innl. FLVS ambulanse/taxi/privat/helikopter: 68/9/41/0 utskrevet hjemmet/overført annen inst. 29/24/57/0 Intern overflytting til komm. inst.: 5 (+ 1 mors)

12 Det forsterkede leddet Standardisert pasientforløp for protesepasienter (hofte- og kneproteser) Preoperativ poliklinikk Nøye planlagt per- og postoperativ arbeidsflyt: 7 hofte- og kneproteser hver uke Tidlig utskriving til Fosen DMS (2.-3. postoperative dag): inntil 4 pasienter pr. uke Intensiv tverrfaglig rehabilitering ved Fosen DMS: liggetid +/- 7 dager Utskriving til hjemmet Eventuell poliklinisk oppfølging

13 Det forsterkede leddet Redusert liggetid i sykehus og totalt Bedre livskvalitet gode behandlingsresultater (brukerundersøkelse gjennomføres) Testing av modellen i f.t. andre pasientforløp Hvordan er det mulig: Bedre metoder for bedøvelse og smertebehandling Nye mobiliserings- og treningsmetoder (forskning) Nøyaktig beskrevet behandlingsprotokoll Ressurser ved Fosen DMS God planlegging ved utskriving til hjemmet

14 Statistikk for avdeling for observasjon og etterbehandling perioden 1. mai 25. september 2008 Prosjekt det forsterkede leddet Totalt antall pasienter: kvinner/10 menn Protese kne kvinner/6 menn Protese hofte 14 9 kvinner/5 menn Protese skulder 1 1 kvinner/0 menn Utskrevet til hjemmet kvinner/8 menn Tilbakeført til sykehus pga. prog. i sykdom: 1/0/0 Orkdal/Trondheim/andre sh Til opphold institusjon egen kommune: (2K/1M) 3 3 korttid/0 langtidsopph. Overført offentlig/privat rehabilitering: 0 Døde: 0

15 FLVS Fosen legevaktsenter Interkommunalt tiltak mellom Ørland, Bjugn og Åfjord innbyggere Tilstedevaktordning ved FLVS kl hverdager og hele døgnet lørdag-søndag Hver kommune har ansvar for legevakt kl mandagtorsdag i egen kommune Åfjord helsesenter som satellittenhet Kommunikasjon: helseradio / tlf / videokonferanse Orkdal sjukehus er LV-sentral 2 observasjonsplasser ved avd. for observasjon og etterbehandling (70% ferdigbehandles lokalt) Samarbeid med Forsvarets sanitet og Sea King-redningstjeneste Videokonferanse opp mot sykehuset

16 Observasjon 63 konsultasjoner ved Fosen legevaktsenter i løpet av en uke 12 av disse innlegges i sykehus Hver 5. av disse innlegges i observasjonsseng Av 10 observasjonspasienter 7 sendes hjem 2 innlegges i sykehus 1 til lokalt sykehjem Sparer sykehuset for unødvendige innleggelser Nærhet trygghet Bedre helseøkonomi

17 Fosen DMS på nett Samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Videokonferanseutstyr plassert i seks kommuner to på vent Pasientbehandling over avstand (Fosen legevaktsenter, legevaktsatellit i Åfjord, avdeling for observasjon og etterbehandling og St. Olavs Hospital) Kompetanse: Forelesningsserier i Fosen DMS sin regi under arbeidsdagen Etterutdanning: Lær demens med bredbånd Videreutdanning: Kreftomsorg Grunnutdanning: Desentralisert sykepleierutdanning Ukentlig akuttmedisinsk kompetanseheving Møter

18 Fosen DMS på Nett videokonferanseforelesninger Lære bruk av videokonferanse nytt verktøy! Tema for forelesninger Våren -07: rus, psykisk helse, angst, sykelig overvekt Høsten -07: diabetes 2008: kreft og lindrende behandling Ca 200 deltakere årlig Kun 6 av 8 kommuner har videokonferanseutstyr Erfaring: behov for en mer helhetlig kompetansesatsning

19 Analyse fram til 2015 Dagens bemanningssituasjon er tilfredsstillende Fosen vil trenge 183 helsearbeidere for å opprettholde dagens dekningsgrad Mulighet for kompetanseheving er et viktig rekrutteringstiltak Kostnader ved kompetanseheving Hva er gjort hittil? Fosen DMS på Nett

20 IKT som strategisk kompetanseverktøy Helsefremming og forebygging Pasienten i sentrum Kunnskap gir makt Et verdig liv Samhandling felles forståelse Tjenesteutvikling - kvalitet Kompetanseheving på arbeidsplassen Mangel på helsepersonell Økonomi

21 Søknad om NettOpp Fosen

22 Aldring på nett en pilot for NettOpp Fosen

23 Pilot Digitale Fosen? Etablere digitale kommunikasjonsløsninger mellom pasienten hjemme og hjemmesykepleien, de distriktsmedisinske sentre og spesialisthelsetjenesten Infrastruktur: Bygge et kommunikasjonsnett med god kapasitet mellom kommunene Anvendelsesmuligheter i alle samfunnssektorer Bilde om Min helsestasjon NST/Heidi Jacobsen , Fosen

24 Folkehelse Fosen Miljørettet helsevern Felles samfunnsmedisiner Innovasjonsprosjekt Fosen DMS og Inn på tunet (partnerskap om folkehelse) Finn formen med FYSAK Samarbeid med RSSO om trenings- og oppfølgingstilbud for overvektige

25 Fosen DMS og Inn på tunet Et innovasjonsprosjekt: Bruk av gården og naturen som kilde til mestring og livskvalitet for demente med Fosen DMS som nav Omsorgsutfordringer behov for nye tiltak Samarbeid med: Inn på tunet, Demensforeningen på Fosen, Partnerskap for folkehelse, Aldring og helse Samkjøring med etterutdanning Aldring på Nett Finansiering: InnoMed og Innovasjon Norge

26 Evaluering av Fosen DMS ved Ernst & Young og HiST, Avdeling for helse- og sosialfag Spesialistpoliklinikk, AOE, FLVS og delprosjektene Telemedisin og Læringsnettverk rus og psykisk helse økonomi, kvalitet og tilfredshet Overordnet konklusjon Fosen DMS vurderes å gi positive økonomiske effekter, spesielt på lengre sikt Kvaliteten på de fleste tilbudene ved Fosen DMS vurderes å være meget god Interessentene er meget tilfredse med tilbudene ved Fosen DMS Det har vært en del utfordringer og problemer i forbindelse med Telemedisin og Læringsnettverket

27 Spesialistpoliklinikk Positiv økonomi (sparte transportkostnader > merkostnader) God behandlingskvalitet og lave ventetider God tilfredshet blant brukere og ansatte Bedre markedsføring av tilbudet? AOE De økonomiske konsekvensene vurderes å være positive, spesielt på lengre sikt Tilbudet vurderes å ha høy kvalitet Tilfredsheten er høy hos de aller fleste interessentgruppene FLVS Kommunene har fått noe økte kostnader pga vaktgodtgjørelse til legene Positiv effekt på rekruttering Kvaliteten vurderes i hovedsak som meget høy Tilfredsheten i hovedsak positiv

28 Fosen DMS som et varig tiltak Utprøving pilot Utredning av organisasjonsmodell Behandling i Fosen Regionråd, St. Olavs Hospital og kommunene

29 Fosen Regionråd - Styrets behandling, 1. nov. -07 Tar evalueringsrapporten til etterretning Enig i styringsgruppens anbefalinger Søke om midler til kompetanseheving Utrede fremtidige organisasjonsmodeller

30 Arbeidsgruppe nedsatt for å se på ulike organisasjonsmodeller Anbefaling til styret: Fosen DMS organiseres som et interkommunalt selskap

31 Selskapsavtale, vedtatt 4. sept -08 Kapittel 3: Selskapets formål Hovedformålet med Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er å utvikle et desentralisert helsetilbud til Fosen-befolkningen, som er: kvalitativt godt effektivt drevet lett tilgjengelig slik organisert at det oppleves som sømløst

32 Kapittel 4: Selskapets oppgaver Hensikten med Fosen DMS IKS er: å etablere varige, forpliktende og fleksible former for kontinuerlig samarbeid både interkommunalt og mellom kommuner og Helse Midt-Norge/St. Olavs Hospital. Gjennom samarbeid vil kommunene og helseforetaket være bedre i stand til å oppfylle lovkrav og utnytte sine ressurser mer koordinert og effektivt enn hver for seg.

33 4.2 Fosen DMS skal: levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester drive opplysningsvirksomhet være et lokomotiv i samfunnsutviklingen i Fosenregionen, spesielt ved å tilby interessante arbeidsplasser utvikle kompetanse bidra til bolyst og omdømmebygging fremme folkehelse stimulere til næringsutvikling drive et kontinuerlig utviklingsarbeid med tanke på innhold og kvalitet i tilbudene

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Samhandling mellom primærhelsetjeneste, DMS og sykehus bruk av moderne teknologi i pasientbehandlingen

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen helse IKS 1 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2. Organisasjon og visjon...4

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 25.9.2014 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2.

Detaljer

Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009

Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009 Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009 Rut Naversen, EPJ-rådgiver St. Olav Sigbjørn Skjervold, Siemens Healthcare Leena Stenkløv, daglig leder, Fosen DMS Berit G Wiklund,

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Alta DMS Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i samhandlingsreformen

Alta DMS Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i samhandlingsreformen Alta DMS Videreutvikling av Altamodellen etter intensjonene i samhandlingsreformen Postadresse: Besøksadresse: Rådmann Org.nr. 944 588 132 Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78 45 50 00 Bankgiro: 4901.07.00190

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Regionalt Senter for Sykelig Overvekt (RSSO), OVERVEKT OG FOLKEHELSE Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Nyhetsbrev Januar 2009 Et vellykket prosjekt som er med på å fremme folkehelse

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse

Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse Sluttrapport delprosjekt Kommunehelse Dato 31.08.09 Laila Steinmo Delprosjektleder 1 Delprosjekt kommunehelse har hatt følgende sammensetning: Laila Steinmo, prosjektleder Øivind Stenvik, medisinsk faglig

Detaljer