ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av

2 Innhold 1. Innledning Handlingsplanprosessen Organisasjon og visjon Utfordringer og hovedprioriteringer Befolkningsutvikling Utdanning, kompetanse og rekruttering Økonomiske forutsetninger Fosen Helse IKS - administrasjonen Folkehelse Fosen Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Fosen Helsekompetanse Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Prosjekter Pågående prosjekter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Fosen Distriktsmedisinske Senter Tiltak / aktiviteter Utviklingstrekk og utfordringer Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Investeringer

3 1. Innledning Handlingsplanen skal være et langsiktig, strategisk hjelpemiddel for å gjøre regionen i stand til å møte framtidas utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Den skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for en fireårsperiode innenfor en realistisk økonomisk ramme. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan Fosen Helse IKS sin visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i planperioden. Den skal være et del av et helhetlig styringssystem med årshjulet som utgangspunkt for aktivitetene knyttet til planprosessen. Hovedinnsatsområdene i planen er utløst med bakgrunn i samfunnsutviklingen og nasjonale myndighetskrav og handlingsplaner. Utfordringene for Fosenkommunene er i all hovedsak likelydende med det som beskrives i nasjonale planer og rapporter. En viktig bærebjelke i den norske velferdsmodellen er å redusere sosiale helseforskjeller og sikre befolkningen lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i tråd med Kommunehelsetjenestelovens 1-1 og Sosialtjenestelovens 2-1. For å sikre at kommunene oppfyller sitt ansvar regulerer statlige myndigheter oppgavene gjennom blant annet lover og forskrifter, stortingsmeldinger, planer, veiledninger og forventningsbrev. Kommunene står i dag overfor store utfordringer, blant annet ved å innfri Omsorgsplan 2015, Strategi 2020 for helseforetakene og Samhandlingsreformen, med bl.a. endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samhandlingsreformen har i tillegg utløst endringer i lovgivningen ved en helt ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov. I dette ligger endringer i kommunerollen som krever ny kunnskap og fagkompetanse. Fosenregionen skal sammen organisere oppgaveløsningen og tjenestetilbudene til befolkningen, i samarbeid med Fosen Helse IKS. Med bakgrunn i at det har skjedd og vil skje relativt store endringer innefor helse- og omsorgsfaglige området både nasjonalt og lokalt, har Fosenkommunene sett behov 3

4 for en felles forståelse av utfordringene og oppgaveløsningen nedfelt i en felles, strategisk Helse- og omsorgsplan/handlingsplan for regionen. Felles Helse- og omsorgsplan vil også være et virkemiddel som bidrar til at innbyggerne kan oppleve trygghet og forutsigbarhet i forhold til egne behov og forventninger til offentlige tjenestetilbud. Felles Helse- og omsorgsplan vil derfor være et bakgrunnsmateriale for denne planen. Samtidig har vi en pågående prosess i forhold til kommunereform, som har som mål å blant annet sikre evnen til å levere gode tjenester til innbyggerne. Den skal styrke demokratiet og gi større kommuner mer ansvar, dette vil og skal redusere behovet for interkommunale løsninger. De regionale prosessene opp mot reformen vil foregå i perioden , og det er ingen gitte svar på hvordan kommunekartet på Fosen vil bli i fremtiden. Beslutningsfasen i kommunene vil foregå høsten 2015 og våren 2016, så det er en kort prosess. Styrets medlemmer er opptatte av hvordan ny kommunestruktur vil påvirke Selskapet. Det er et ønske fra Styret om å bidra til at Fosen Helse IKS skal "overleve" de endringer som måtte komme. De uttrykker et fortsatt behov for de funksjoner som Selskaper i dag ivaretar, selv om det skulle bli større og mer robuste kommune(r). Styret må ha en bevisst holdning til temaet i den pågående debatten om kommunereformen, og vil at Selskapet skal inneha en aktiv rolle i prosessen i kommunene på Fosen. Det er også under utarbeidelse en felles Folkehelseplan. Da den ikke er ferdigstilt, vil den ikke omtales mer i dette dokumentet. Ved rullering av handlingsplanen vil det være naturlig å implementere den. 1.1 Handlingsplanprosessen Dette er en videreføring av Handlingsplan Det er samme tallmateriale som er lagt til grunn under "Utfordringer og hovedprioriteringer" Følgende framdriftsplan er lagt til grunn for behandlingen av budsjett og handlingsplan for : o Behandling i Styret, sak 14/14; Budsjett Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune o Endelig behandling og vedtak i Representantskapet 4

5 2. Organisasjon og visjon Fosen Helse IKS er regionens vedtatte utviklingsaktør/samarbeidsorganisasjon med fokus på utvikling samt å etablere varige, forpliktende og fleksible former for samarbeid innen helse og omsorgstjenester. Fosen Helse IKS har etablert en tett dialog og samarbeid med St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF for å kunne utnytte ressurser og å koordinere tjenester til det beste for pasient og samfunn. Fosen Helse IKS skal levere både interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Fosen Helse IKS skal være et godt verktøy for eierkommune for iverksetting av strategiske tiltak innen helse og omsorgssektoren. Fosen Helse IKS ønsker å være aktiv og synlig innen forskning og utvikling og har etablert et tett samarbeid med anerkjente Norske forskningsmiljø. VISJON Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Fosen Helse IKS tilbyr tjenester nærmest mulig brukeren for alle kommunene i regionen. Tjenestene gir bedre helse til en lavere kostnad og gir god opplevd kvalitet. Bidrar til at befolkningen på Fosen mestrer egen hverdag. 5

6 Vedtatt IKS for regionalt helsearbeid Fosen Helse IKS Representantskap Styre Administrasjon Folkehelse Fosen Fosen Helsekompetanse Fosen Distriktsmedisinske Senter Prosjekter.. Samfunnsmedisin Miljørettet helsevern Prosjekter: Diabetes Friskliv Fosen NettOpp Fosen Fagforum Spesialistpoliklinikk Avd. for obs. og etterbeh. / spes.rehab Fosen legevaktsenter Jordmortjenester beredskap og følgetj. Totalt antall årsverk Fosen DMS pr = 32,6 årsverk Antall personer: 50 Digitale Fosen Velferdsteknologi Kreftkoordinator Fosen Rask psykisk helsehjelp Praksiskonsulent i gynekologi Folkehelse: Diabetes og overvekt: - Felles konsultasjoner fastlege/spes. og pas - Diabetesspl. i poliklinikk Framtidige samarbeidsområder FOSEN DMS IKS 4 3. Utfordringer og hovedprioriteringer Gjennom de siste hundre år har vi opplevd en betydelig forbedring i helse og levealder i hele befolkningen. Utvikling av lover og regler, hygiene, kunnskapsutvikling og folkeopplysning har hatt stor betydning. Skritt for skritt har tiltak og reformer i mange samfunnssektorer bidratt til denne utviklingen. Helsetjenester av høy kvalitet er viktig for å oppnå god helse i befolkningen. Men i et historisk perspektiv har utviklingen i andre sektorer og bedring i velferden hatt større betydning. Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse 6

7 samtidig som en frisk og arbeidsfør befolkning har vært en forutsetning for økonomisk utvikling. Den positive utviklingen har vist at mange helseproblemer er løst. Nå må vi ruste oss for å møte nye utfordringer. Man står overfor en global trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Økt levealder og flere eldre i befolkningen sammen med bedre behandling og livsstilsendringer, fører til at flere lever med kroniske lidelser. Medisinsk og teknologisk utvikling gir økende forventninger til de tjenestene som gis. Samtidig er det fortsatt store sosiale forskjeller i helse. Indikator Kommune Fylke NorgeEnhet Røyking, kvinner Prosent (a*) Overvekt inkl. fedme, menn prosent Psykiske sympt. Og lidelser, primærh.tj Per 1000 (a,k*) Psykiske lidelser, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Kolesterolsenkende legemidler, brukere Per 1000 (a,k*) Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus Per 1000 (a,k*) KOLS og astma, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Type 2-diabetes, legemiddelbrukere Per 1000 (a,k*) Type 2-diabetes, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Kreft totalt, nye tilfeller Per (a,k*) Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller Per (a,k*) Lungekreft og KOLS, dødelighet Per (a,k*) Hoftebrudd, behandlet i sykehus 2,5 2,2 2,2 Per 1000 (a,k*) Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten Per 1000 (a,k*) Vaksinasjonsdekning, MMR, 6-åringer prosent Utvikling av helse er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene vi lever under. Vi må ha en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. Lykkes vi med å utvikle og skape et mer helsefremmende samfunn, vil vi samtidig skape et godt grunnlag for inkluderende arbeidsliv, kreativitet, innovasjon og god samfunnsbygging. 3.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for utviklingen i kommunene, og gir oss klare bilder på om utviklingen er positiv eller negativ. Befolkningsutviklingen består av tre komponenter; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring. 7

8 Fosenregionen har hatt nedgang i folketallet i perioden, men Fosen har hatt en moderat vekst de siste åra. Likevel ligger folketallet pr ,86 % under folketallsnivået i Folketallet i Fosenregionen har gått ned med 220 personer i perioden 2000 til Nedgangen i Osen og Roan har vært størst med til sammen 309 personer, men begge kommunene opplyser at nedgangen har vært mindre enn forventet. Også Åfjord har hatt en forholdsvis stor nedgang, men her virker det som antall innbyggere har stabilisert seg. Utviklinga i Bjugn har variert noe i perioden, men også her ser det ut som befolkningsutviklinga er stabilisert de siste åra og med en forholdsvis stor økning fra 2012 til Utviklinga på Ørland er spesiell, hvor det var vekst de første åra. Deretter falt folketallet, men de siste 4 åra har det vært en jevn stigning igjen. I 2013 nærmer man seg folketallet i 2004 hvor det var 5169 innbyggere på Ørland. I Rissa har befolkningsutviklinga sett under et fram til 2008 vist en fallende tendens. De siste 3 til 4 åra har antall innbyggere steget forholdsvis mye fra laveste nivå i 2007/2008 med 6366 innbygger til et folketall på 6652 pr I Leksvik har det i perioden sett under ett vært lite endring i folketallet. Samlet sett hadde Fosen fødselsunderskudd både i 2011 og 2012 med hhv -30 og Tall for innenlandsk flytting i 2012 viser at med unntak av Osen er det flere som flytter inn til kommunene enn ut. Isolert sett bidro netto flytting i 2012 til 104 flere innbygger på Fosen. Det er interessant å registrere at det er forholdsvis mange som flytter enten inn (1036 i 2011) eller ut (987 i 2011) av kommunene. Den innenlandske flyttingen (ca. 70 %) skjer i hovedsak til / fra kommuner i Midt-Norge. Tilflytting fra utlandet bidrar til økning av folketallet i alle kommunene. I 2011 var overskuddet fra utenlandsk innvandring på 92 personer. Økt rekruttering, kompetanse og bosetting er sentrale utfordringer for mange kommuner i Norge. Bjugn kommune og etter hvert også Åfjord har inngått avtale (i 2012) med aksjeselskapet Placement AS, som siden 2003 har jobba med 8

9 innflytterprosjekter i hele Norge på oppdrag fra kommuner, småsamfunn og regioner. Aktiviteten til Placement AS retter seg i hovedsak mot nederlendere, men også belgiere og tyskere. Antallet som er tilflytta Bjugn gjennom dette prosjektet er oppgitt til 27 personer. Antallet utenlandske innvandrere i regionen økte fra 701 i 2007 til 953 i Antallet innbefatter også personer som har inngått korttids arbeidskontrakter. Tabell nr. 1 folketallet på Fosen (folketallet pr i året) Endring Prosentvis endring Osen ,41 % Roan ,15 % Åfjord ,88 % Bjugn ,66 % Ørland ,34 % Rissa ,29 % Leksvik ,54 % Fosen ,86 % Kommunenes egne tall for befolkningsframskriving fram til 2023: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Fosen Folketall pr Forventa folketall pr Stabilisering / vekst 1) Stabilisering / vekst 1) ) I denne sammenhengen tolkes dette som samme folketall i 2023 som pr Antall eldre over 80 år - prognose 2030: Osen Roan Åfjord Bjugn Ørland Rissa Leksvik Fosen Folketall pr Andel over 80 år i 2012 Folketall i 2030 (prognose SSB) Andel over 80 år i 2030 (prognose SSB) ,62 7,39 7,03 5,51 4,55 5,88 5,75 6, ,00 10,60 8,30 8,20 6,70 7,00 9,20 8,71 Tabellen overfor viser prognose fra SSB for folketallutvikling fram mot 2030 og utviklingen av antall eldre over 80 år i samme periode. 9

10 3.2 Utdanning, kompetanse og rekruttering Totalt sett er utdanningsnivået til innbyggerne på Fosen forholdsvis likt i kommunene. I de fleste kommunene er det i 2011 ca % over landsgjennomsnittet (28,6 %) som kun har utdanning på grunnskolenivå. Tallet nærmer seg landsgjennomsnittet, men er ikke merkbart lavere i 2011 sammenligna med Utdanningsnivået i befolkningen Totalt prosent Osen Roan Åfjord Bjug n Ørlan d Rissa Leksvi k Fosen Hele landet Sør- Tr.lag Nord- Tr.lag Grunnskolenivå 41,7 41,7 36,7 37,1 32,5 32, ,8 28,6 26,5 29,8 Videregående skolenivå 43, , ,7 49,4 45,9 46,8 42,3 42,5 47,1 Universitets- og høgskolenivå kort 13,3 10,9 13,3 14, ,9 16,1 14,2 21,7 21,9 19,2 Universitets- og høgskolenivå lang 1,3 1,4 1,9 2,3 2,8 2,8 3 2,2 7,4 9,1 3,9 Andelen av befolkninga på Fosen som ikke har utdanning ut over videregående skolenivå ligger i % over landsgjennomsnittet (42,3 %). Heller ikke her har endringene fra 2007 til 2011 vært merkbart store. Andelen av befolkninga på Fosen som har utdanning på høgskole- eller universitetsnivå (kort), ligger i snitt ca. 5 6 % under landsgjennomsnittet. Unntatt er Roan og dels Osen som ligger 8 10 % under landsgjennomsnittet. Kommunene forklarer utdanningsnivået som blir beskrevet med at det «speiler» kompetansekravene i det lokale næringslivet. Bortsett fra offentlig virksomhet er det i dag få bedrifter som etterspør arbeidskraft i særlig grad ut over videregående skolenivå. Flere av kommunene peker på at det forholdsvis lave utdanningsnivået til innbyggerne er en utfordring i forhold til at man i regionen kan se for seg etablering av kompetansearbeidsplasser. Det er lite sannsynlig at noen utenfra vil etablere slike arbeidsplasser her når man samtidig vet at mesteparten av arbeidskrafta må importeres utenfra. Stillingsoversikt ): OSEN ROAN ÅFJORD BJUGN ØRLAND RISSA LEKSVIK FOSEN Merkantile medarb uten høgskoleutdanning 2) 4,50 7,50 19,30 13,00 15,90 21,00 8,10 89 Merkantile medarb med høgskoleutdanning 3,20 1,00 3,80 12,00 3,00 13,30 8,70 45 Administrative lederstillinger 4,50 4,00 8,00 15,00 7,00 10,10 7,20 56 Assistenter - pleie og omsorg 3) 3,60 4,20 3,90 8,00 13,60 34,40 14,70 82 Fagarbeider - helse, pleie, omsorg 4) 16,60 19,90 48,80 54,60 50,80 73,00 64,

11 Miljøterapeuter- omsorg 1,40 1,00 1,90 1,60 6 Vernepleiere 1,00 3,60 10,60 4,00 4,50 3,50 27 Ergoterapeut 0,50 2,90 1,00 1,30 1,70 7 Sykepleiere 4,60 3,80 24,20 20,90 26,00 29,30 14, Leger 0,40 1,50 1,40 4,50 4,10 1,00 13 Fagleder helse- og omsorg 0,50 7,00 5,80 7,50 21 Lederstillinger helse og omsorg 2,00 1,00 4,30 3,00 10,60 10,00 8,00 39 Sykepleiere med spesialutd (jordmor, helsesøster, 3,80 4,30 5,90 9,80 10,50 10,00 7,20 52 kreft mv) Barnevernspedagoger( Fosen Barnevernstjeneste) 17,40 17 Sosionomer 1,00 2,60 2,00 4,40 1,40 11 Fysioterapeuter 1,00 1,50 1,80 1,50 3,80 2,60 12 Kokker 2,30 3,60 3,00 1,20 2,00 3,50 16 Assistenter - barnehager 3,00 3,80 5,40 14,80 6,60 12,00 16,10 62 Fagarbeidere - barnehager 5,20 0,80 5,10 15,30 15,10 13,90 2,30 58 Førskolelærere 5,20 7,80 2,70 1,40 17 Lederstillinger - barnehager 4,00 3,70 6,50 16,40 22,00 20,40 10,80 84 Assistenter - grunnskole - oppvekst 4,00 1,70 6,60 5,70 7,40 11,40 5,10 42 Fagarbeidere - skole 1,70 3,90 5,70 5,70 9,40 6,90 3,10 36 Lærere - grunnskole 12,80 8,80 29,50 35,30 50,70 36,50 33, Lærere med spesialutdanning 5,00 8,20 22,60 24,60 18,20 46,80 28, Lederstillinger - grunnskole 3,00 2,80 8,00 9,10 8,70 10,50 3,00 45 Lærere - musikk og kulturskolen 0,20 0,60 4,50 10,70 7,50 4,30 0,80 29 Kulturmedarbeidere - inkl. lederstillinger 0,30 3,20 4,30 7,10 2,00 1,00 18 Renholdere 5) 5,50 3,70 8,70 13,30 17,00 17,10 11,40 77 Vedlikeh./drift bygg/anlegg - ansatte uten fagbrev 2,40 1,00 7,50 5,70 2,80 4,20 1,20 25 Vedlikeh. / drift av bygg og anlegg - fagarbeidere 0,40 2,00 2,60 5,30 1,80 6,00 6,90 25 Næringsutvikling inkl. lederstilling 3,80 Landbruk inkl. lederstillinger 2,00 4,00 3,00 9 Arbeidsledere 1,00 4,00 7,00 1,00 1,40 14 Ingeniører 2,00 1,60 4,90 5,00 6,80 6,60 2,40 29 Lederstillinger - teknisk 3,00 5,00 5,00 2,00 15 Lærlinger 1,00 2,40 4,40 2,50 3,70 6,70 5,20 26 Andre stillinger 6) 1,30 1,80 1,00 0,30 1,70 6 Tillitsvalgte 0,30 0,60 1,00 1,40 1,30 0,90 6 SUM årsverk 97,00 94,00 271,00 353,00 357,00 468,80 291, ) Oversikten innbefatter også bemanning i regionale samarbeidstiltak og kommunale foretak 2) Etter hvert stilles det krav til høgskoleutdanning i merkantile saksbehandlerstillinger 3) Går etter hvert over til helsefagarbeiderstillinger - innbefatter også assistenter på kjøkken 4) Omfatter også stillinger med hjelpepleierutdanning 5) Inkl. fagarbeidere innen renhold 6) Gjelder følgende: samfunnsplanlegger, arkitekt, prosjektstillinger Kommunenes antatte arbeidskraftbehov sett i et 10-årsperspektiv (Kilde: Fosen Lønn) OSEN ROAN ÅFJORD BJUGN ØRLAND RISSA LEKSVIK SUM FOSEN Merkantile st. uten høgsk.utd , ,5 5,5 2, Merkantile st. med høgsk.utd ,5 2,5 1 5,5 7 5,5 Administrative lederstillinger , , Assistenter - pleie og omsorg , ,5 1 2, ,5 5,5 5 8,5 Fagarbeider - helse, omsorg , , , ,5 6 10, ,5 40,5 55,5 Sykepleiere 1,5 3 1, ,5 2, ,5 7,5 Leger 2 1 0,5 2 0,5 1 Lederstillinger helse og omsorg , ,5 Sykepleiere med spesialutd , ,5 0,5 2,

12 Barnevernsped.( Fosen BVT) 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 Fysioterapeuter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kokker Assistenter - barnehager 1,5 1, ,5 2 1,5 1, ,5 2, ,5 13 Fagarbeidere - barnehager 1 1, ,5 3,5 1 0,5 1 8 Lederstillinger - barnehager Assistenter - grunnskole , ,5 5 Lærere - grunnskole 0, , ,5 2,5 1, , ,5 6, Lærere med spesialutd , , Lederstillinger - grunnskole 0, ,5 2 1, ,5 2,5 7,5 Kulturmedarb. - inkl. ledere 0,5 3 1,5 1,5 0,5 1,5 2, ,5 2,5 Renholdere 2,5 0,5 1 1,5 1 1,5 2,5 2,5 0, , ,5 18,5 Drift av bygg og anlegg 0,5 1 1, ,5 1,5 0,5 3,5 3,5 4,5 Drift av bygg og anlegg - fagarbeidere 1, , ,5 3,5 3 Landbruk inkl. lederstillinger 1 1 1,5 1 1,5 2 1 Ingeniører ,5 3,5 2 2 Lederstillinger - teknisk ,5 8,5 14 5,5 9, Oversikten ovenfor viser at det i 10 års-perioden vil være en naturlig avgang i de kommunale organisasjonene som følge av oppnådd aldersgrense på til sammen 545 årsverk. Det gjøres oppmerksom på at mange av stillingene i kommunene er deltidsstillinger. I oversikten ovenfor har vi valgt å avrunde til nærmeste hele eller halve tall. Videre er det ikke tatt hensyn til at noen av stillingene har særaldersgrense, men forholdt oss til 67 år som pensjoneringsalder. AFP-ordningen er heller ikke tatt hensyn til. Andre offentlige stillinger i regionen, vil utenom forsvaret være ansatte i statlige og fylkeskommunale stillinger. Sistnevnte vil i hovedsak være undervisningsstillinger i de 4 videregående skolene i regionen. Det er beregnet at i 10-års-perioden vil det skje en naturlig utskifting i de 4 videregående skolene på ca. 70 årsverk. 4. Økonomiske forutsetninger Den økonomiske i selskapet vil ha sammenheng med den økonomiske situasjon i eierkommunene og hos eksterne samarbeidspartnere. Med innfasing av 12

13 samhandlingsreformen har det vært knyttet og vil fortsatt bli usikkerhet rundt ekstern finansiering på enkelte tilbud. Fosen Helse IKS har vært aktiv innen forskning og utvikling, som har resultert i prosjektbaserte tjenester. Det vil knyttes utfordringer til videreføring fra prosjekt til varig drift med en stram kommuneøkonomi som Fosen har. Ved å etablere interkommunale tiltak antas det at kostnadene vil være lavere enn om den enkelte kommune selv skal etablere tilsvarende tilbud, sett opp mot kompetanse og kvalitet. Med bakgrunn i utfordringsbildet på utdanning, kompetanse og rekruttering, ser vi at den enkelte Fosen kommune har utfordringer med å skaffe riktig og viktig kompetanse. For å sikre at alle innbyggere på Fosen har et kvalitativt godt tilbud, står kommunene bedre rustet gjennom interkommunalt samarbeid. Dette må tas med i betraktninger rundt at interkommunale samarbeidsløsninger medfører kostnader som kan virke uforholdsmessig høy for den enkelte kommune. Flere av tjenestene i Fosen DMS er døgnkontinuerlige tjenester, hvor kommunene sine innbyggere er sikret et stabilt tilbud. Den økonomiske gevinsten er avhengig av bruk. For mulighet til utvikling av tjenesteområdene vises det til oppsett for bruk av disposisjonsfond i økonomiperioden , side 26. Dette er en langsiktig plan med tiltak som er retningsgivende for hvilke fokusområder som man tror vil være mest aktuelle i perioden. 5. Fosen Helse IKS - administrasjonen I forbindelse med samhandlingsreformen og økende utadrettet virksomhet vil daglig ledelse få flere utviklings- og driftsoppgaver i tråd med selskapets rolle som regionens utviklingsaktør for reformen. For å fortsatt kunne være en region som sees på som modell for samhandlingsreformen, må Fosen Helse IKS kontinuerlig utvikles der helheten blir mer enn summen av de enkelte delene. Dette krever god strategisk planlegging i dialog mellom de enkelte eierkommuner, eksterne samarbeidspartnere og selskapets styre og ledelse. 13

14 Selskapet har etter etablering utviklet seg til å ha mange tiltak, både etablerte og prosjektbaserte som skal følges opp. Administrasjonen har lav bemanning sett ut fra aktivitet. 6. Folkehelse Fosen Folkehelse Fosen består av følgende tjenester: o Samfunnsmedisin o Miljørettet helsevern o Folkehelsekoordinator Det er stort fokus på forebyggende helsearbeid, og et tettere samarbeid om fysak mellom kommunene VISJON Folkehelse Fosen bidrar til en sunnere befolking på Fosen. PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Folkehelse Fosen er en kunnskapsbasert pådriver og støttespiller for kommunene på Fosen. Er regionens viktigste virkemiddel som alternativ til sykehusinnleggelser. Er premissleverandør i kommunale planprosesser. Alle kommunene har nå en fysak koordinator og folkehelsekoordinatorer. Folkehelseenheten har hatt stor fokus på å tilby kompetanseheving til ansatte i eierkommunene 6.1 Tiltak / aktiviteter Tiltak igangsatt i 2013 Bra mat kurs - 3 kurs gjennomført Fiskesprell - kurs for familier 14

15 Tiltak igangsatt i 2011 Diabetes Fosen o Opplæring av hjemmesykeplein o Opplæring gjennom Helsekompetanse.no o Samarbeid med diabetessykepleier på St. Olavs Hospital HF Tiltak igangsatt i 2013 Frafall i idretten. Samarbeid med St. Olavs Hospital HF, barneforskning, næringshagen og idretten 6.2 Utviklingstrekk og utfordringer Dårlig helse rammer sosialt ulikt. Selv om alle grupper i befolkningen har fått bedre helse, er det fremdeles sosiale forskjeller i helse. Levealderen har økt mest i grupper med lang utdanning og høy inntekt. Det er hjerte og karsykdommene som skaper de største sosiale forskjellene i for tidlig død. Utviklingen viser at sykdomsbyrden i befolkningen i større grad preges av sykdommer som vi lever med enn sykdommer vi dør av. Økende overvekt og fedme kan få avgjørende betydning for folkehelsen framover. Sykdom kan i økende grad knyttes til usunt kosthold og mangel på fysisk aktivitet. I tillegg til nye livsstilssykdommer, skaper spredning av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens fortsatt utfordringer. 15

16 God helse innebærer å ha overskudd til å mestre hverdagens krav. Overskudd gir oss frihet til å velge. Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse, men forutsetningene begrenses av samfunnsskapte forskjeller i ressurser og overskudd. Forhold i samfunnet påvirker de valg vi tar, og vi må være bevisst muligheten for å legge til rette for sunne valg. Samfunnet har ansvar for å legge til rette for livsutfoldelse og skape muligheter. Det skal legges til rette for at enkeltmennesket kan utnytte egne ressurser og får muligheter til frie valg. Formålet med folkehelsearbeid er ikke å begrense handlefrihet, men å skape muligheter. Ett av målene i samhandlingsreformen er å bidra til at vi fremmer helse og forebygger bedre, at vi tar ansvar tidlig. Kommunene har gjennom den nye folkehelseloven fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Kommunene skal ha oversikt over utfordringer og muligheter, og velge mål og tiltak for å fremme befolkningens helse. Dette gir mulighet for en folkehelsesatsing der alle sektorer er med. Dette krever god ledelse, politisk engasjement, forankrede planer og gjennomføringskraft. 6.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Hovedprioriteringene skal være i samsvar med de nasjonale føringene og ut fra det som sees på å være de største utfordringene i regionen. 16

17 Fokuset skal være på forebyggende tiltak. Det skal jobbes med å få til et enda tettere samarbeid med oppvekstsektoren og plan og drift i kommunene. Fosen Helse IKS har ttt et bevisst valg med hensyn til prioriteringer. Satsing på forebygging og tidlig innsats mot barn og unge har i planperioden øverste prioritet. En vil sørge for å følge utviklingstrekkene i styringsdata i nært samarbeid med eierkommunene. Fosen Helse IKS vil på vegne av sine eierkommuner være nær dialog med spesialisthelsetjenesten for å initiere tiltak der dette viser seg nødvendig for å utvikle sammenhengende tjenesteforløp. Det ble gjennomført en prosessdag den 13. mai 2013, med deltagelse fra alle eierkommuner. Både politisk og administrativ/faglig ledelse var invitert. Prosessveileder ble innhentet fra NTNU, Samfunnsforskning. Målet med prosessdagen var økt for ankring, eierskap og klargjøring av mål - veien videre. Konklusjonen var entydig i at Fosen skal ha folkehelse som et viktig satsningsområde, både i regi av Folkehelse Fosen og den enkelte kommune. Planlagte aktiviteter Periode Videreutv av Rask Psykisk Helsehjelp - Aktivitetstilbud til pasienter med psykiske lidelser Mestringskurs til kreftpasienter og evt andre målgrupper Kostholdsendring til definerte grupper (2 kommunesamarbeid) 2 grupper/år Diabetespasienten - egenmestring Fisk i Fosen Fiskesprell og nye tiltak for barnehagebarn og deres foreldre. 17

18 Sushikurs for ungdom Overvekt for barn og unge Fosen Helsekompetanse Fosen Helsekompetanse skal tilrettelegge for helserelatert kompetanseheving på Fosen. Det skal være en ressurs for kommunene i sitt arbeid med å etablere tilstrekkelig og riktig kompetanse innenfor både folkehelse og innenfor tradisjonelle helsetjenester Kompetanseportalen skal være en arena for kompetanse og erfaringsutveksling kommunene i mellom 7.1 Tiltak / aktiviteter Tiltak igangsatt Kurs hvor deltakelse ikke registreres o Tannhelse - elæringsprogram utviklet lokalt o Pasient- og brukerrettighetsloven- utviklet av Helsedir. o Lær videokonferanse - utviklet av NST og lokale aktører Tiltak igangsatt Kurs som krever innlogging og passaord o Aldring på nett- 5 mnd.kursprogram o Legemiddelhåndtering o Diabeteslæring på nett Tiltak igangsatt Fagnett - "Fagutvikling sykepleie Fosen" 18

19 7.2 Utviklingstrekk og utfordringer Ut fra de utviklingstrekk som er skissert under hovedutfordringene, ser vi at det vil bli knapphet på ressurser og kompetanse i helse- og omsorgssektoren på Fosen både på kort og lang sikt. Det er bekymringer knyttet til allerede lavt utdanningsnivå. I forbindelse med samhandlingsreformen er det foretatt en dreining hvor spesialisthelsetjenesten forventer å kunne føre oppgaver over til kommunal helse- og omsorgstjeneste. For å kunne ivareta behovet for kompetanse, vil det være nødvendig å tenke innovativt it.å kunne skaffe den. Behovet for høyne kompetanse inne forskning ser en nødvendigheten av. Ved å satse på et samarbeid med utdanningsinstitusjonene om etablering av f.eks mastergrad- eller Post.dok stillinger i kommunal sektor. Selskapet må prioritere å sette økonomiske midler til gjennomføring av dette i handlingsplanen. Gjennom Fosen Helsekompetanse finnes det muligheter for teknologiske løsninger som kan brukes for å sikre dette. Velferdsteknologi vil i tillegg være et verktøy som sektoren må teste ut og implementere i større grad enn hva som er gjort generelt på Fosen. Bjugn og Åfjord kommuner er nasjonale piloter innenfor velferdsteknologi og i samarbeid med kompetanseenheten vil erfaringer fra piloten kunne overføres til de andre Fosen kommunene. Med større oppgavebyrde, da spesielt med tanke på etablering av øyeblikkelig hjelps tilbud i kommunene, trengs det høyere kompetanse og spisskompetanse enn det vi på Fosen har i dag. Erfaringer i Fosen DMS viser at det er mulig å bygge opp en slik kompetanse lokalt ved å etablere avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Erfaring viser at det er viktig med god samhandling/samarbeid med spesialisthelsetjenesten både for å kunne tilegne seg spisskompetanse derfra, men også å bidra med kompetanseoverføring fra de kommunale tjenestene til sykehusene i vårt opptaksområde. Dette bidrar til å skape gode pasientforløp til det beste for pasientene. 19

20 7.3 Hovedprioriteringer (fireårsperioden) Planlagte aktiviteter Periode Utarbeide felles strategisk kompetanseplan og kompetansekartlegging Nettbaserte kurs o Aldring på nett o Legemiddelhåndtering o "Trygge hender" (VK-streaming) o Sykepleiedokumentasjon o Opplæring og sertifisering i bruk av medisinsk teknisk utstyr Fagnett - knyttet til aktivitet hvor det er hensiktsmessig å opprette fagnett og videreutvikling av eksisterende Streaming av undervisning

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2015-2018...4 2. Organisasjon og visjon...4

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett pasient på rett sted til rett tid" Versjon av 10.6.2015 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2016-2019...4 2.

Detaljer

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2017-2020 "Bedre tjenester gjennom samarbeid - rett innsats på rett sted til rett tid" Innhold 1. Innledning...3 1.1 Handlingsplanprosessen 2017-2020...5 2. Organisasjon og visjon...6

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen helse IKS 1 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling.

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune FELLESNEMNDA INDRE FOSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Fellesnemnda Indre Fosen kommune 24.11.2016 Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen INDRE FOSEN KOMMUNE -

Detaljer

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud FOSEN DMS IKS Samarbeidsavtale mellom Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS og St. Olavs Hospital HF Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud Gjeldende fra 1.6.2012 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Samhandling mellom primærhelsetjeneste, DMS og sykehus bruk av moderne teknologi i pasientbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord Møtedato: 11.04. 2014 Tid: 10:00 - Innkalling er sendt

Detaljer

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Budsjett 2015 Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Versjon av 20.5.2014 Fosen Helse IKS Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015 Budsjett Budsjett Regnskap 2 015 2 014 2

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Nettverkssamling UHT/USH i Midt-Norge 12. oktober 2010 7 Fosenkommuner Fosen DMS St. Olavs Hospital Fokus

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2. etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 16.09.2013 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd v/sekretariatsleder Vidar Daltveit Samhandlingskonferanse 2. oktober FOSEN REGIONRÅD Etablert

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling /.7 ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Ørland kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Ørland kommune ved Fosen Distriktsmedisinske Senter Medisinsk etterbehandling Gjeldende

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse

Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Hvilke kompetanser har Oslo kommune behov for fremover innen helse Bjørg Månum Andersson Kommunaldirektør, Byrådsavdeling for eldre og sosiale

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Budsjett 2017 Budsjettkommentarer

Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Budsjett 2017 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon ansvar 100 Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S Seminar Med kommunene i fokus,, Tromsø 23.-24.4.2008 24.4.2008 Leena Stenkløv, prosjektleder

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Ver 10.3 30.06.17 Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017

Sum Fosen Helse IKS Budsjett 2017 Sum Fosen Helse IKS 100 Lønn og sosiale kostnader 2 069 1 819 2 022 100 Andre utgifter 504 771 828 100 Inntekter og overføringer -2 0 0 100 Overføringer fra eierkommuner -3 010-2 590-2 850 100 Renteinntekter

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS Morgendagens helse- og omsorgstjeneste Sigrid J. Askum, KS Kostnadene for velferdstjenestene avhenger av alder Barnehage, skole og pleie og omsorg er de store kommunale tjenesteområdene kostnadene er særlig

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser

Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser Fosen Helse IKS Oppbygging av kampflybase - samfunnsmedisinske konsekvenser Presentasjon på oppdrag for Ørland og Bjugn kommune under Fylkeslegens møte 11. mars 2013 Hovde Gård Torgeir Schmidt-Melbye,

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre.

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre. 6 Helsetilstand 6.1 Forekomst av smittsomme sykdommer Kommunelegen overvåker forekomsten av allmenfarlige smittsomme sykdommer gjennom MSISmeldinger. Det har ikke vært noen store variasjoner eller trender

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Strategi Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF

Strategi Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF Strategi 2030 -Fremragende helsetjeneste Helse Midt-Norge RHF Sakens bakgrunn: Høringsbrev og notat fra HM-N dat. 20. juni 2016 I høringsbrevet, ber Helse Midt-Norge om synspunkter fra kommunene på vedlagte

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Direktøren Styresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Saksbehandler: Øystein Reksen Johansen og Paul

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer