Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab"

Transkript

1 Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab Vi søker med dette om kr 14 i prosjektstøtte for oppgradering av kassesystemet til Escape. Kort om CYB CYB har en aktiv medlemsmasse (interne) på rundt 1 personer, og er organisert med et hovedstyre og et kjellerstyre, i tillegg til en rekke andre grupper og ansvarsområder for å ivareta driften. Ved siden av kjellerdriften, som inkluderer daglig kafé og fredagspub (med quiz en gang i blant), arrangerer CYB skitur, galla, faglig helg, brettspillkvelder, samt flere andre arrangementer som er åpent for alle studenter ved instituttet. Om prosjektet Escape har per i dag en digital kasse av typen Pi Electronique Spin 8 1. Denne kan i dag kun styres fra kassa selv, slik at alle vareoppdateringer og endringer må gjøres direkte på kassa. I tillegg må vi aktivt plugge inn en USB-stick for å overføre detaljerte salgsrapporter (ikke nødvendig for vanlig oppgjør) for å få statistikk over varer som selges. Dette opplever vi som tungvindt, samt at det kan være problematisk å gjøre oppdateringer på priser og varer i f.eks. kafétid. Derfor ønsker vi å gå til investering av et system som kalles Backoffice Elyx Light. Dette et et program som gjør at man kan endre alle disse innstillingene på kassa fra en datamaskin. Det krever at kassa settes opp i nettverk mot en annen maskin denne programvaren settes opp på. Med dette systemet vil vi også kunne hente ut statistikk fortløpende/automatisk ved oppgjør, enkelt hente opp/skrive ut gamle kvitteringer, samt ikke minst oppdatere varer og priser direkte fra datamaskinen. På denne måten vil vi kunne få bedre oversikt over varebeholdningen vår elektronisk. Vi har i løpet av våren vært på besøk hos leverandøren, Barcontrol, og fått en titt på systemet, samt avklart en del spørsmål. For prosjektet sin den har vi fortsatt igjen å avklare hvordan vi skal få kassa på nettverk og hvor maskinen skal plasseres. Vi ser imidlertid på muligheten for å sette opp en server i DJ-boden, og undersøker hvorvidt det kan være et alternativ. Kassesystemet vi bruker i dag er en del av utstyret som fulgte med da bygget var nytt. Vi har fått oppgitt at pris for tilsvarende utstyr i dag er ca. kr 35 eks mva. Dette kun til orientering. Budsjett for prosjektet Vi har fått oppgitt pris på kr 12 eks mva for programvaren og oppsett av løsningen hos oss. I tillegg regner vi med at vi kommer til å trenge noe utstyr og materiell utover dette for å fullføre prosjektet, og ønsker å holde av kr 2 for dette. Evt. tildelte midler ikke benyttet vil bli tilbakebetalt. Budsjett og regnskap for foreningen Vedlagt ligger også regnskap for 214 og budsjett for 215 for hele foreningen. 1 Side 1 av 2

2 Oppstillingen benyttet skiller på CYB og Escape. Det må allikevel bemerkes at en del inntekter/kostnader er felles for både Escape og foreningen forøvrig (f.eks. medlemsinntekter og bonger), og er av praktiske årsaker ikke ført under Escape, men må allikevel sees i sammenheng. Utbetalingsinformasjon Evt. tildelt støtte kan utbetales til CYB sin konto i Nordea: Med vennlig hilsen for Cybernetisk Selskab Henrik Steen kasserer 8. juni 215 Vedlegg: 1. Revidert budsjett CYB 215 (6 sider) 2. Regnskap CYB (8 sider) Side 2 av 2

3 Vedtatt av generalforsamlingen

4

5

6

7

8

9 1 - Innledning Regnskapsrapport 213 og 214 Cybernetisk Selskab Foreløpig rapport per 14. mai 215 Kasserer: Henrik Steen Som orientert tidligere har det vært en del mangler i tidligere regnskap. Dette har vi jobbet aktivt med dette semesteret for å få rettet opp. Status per i dag er at mer eller mindre alt i balanse med unntak av MVA er ryddet opp. Når det kommer til MVA, har vi et avvik mellom innrapporterte avgiftsoppgaver til Skatteetaten og hva regnskapet tilsier. Dette avviket utgjør ca. kr 24 til ugunst for CYB. Vi har vært i dialog med Skatteetaten per 6. mai 215 og følger opp dette videre. Resultatregnskapene for 213 og 214 kan anses rimelig endelige. Noen mindre endringer kan komme inntil vi avslutter og sperrer periodene, samt regnskapet for 214 blir revidert. Generalforsamlingen har vedtatt at regnskapsåret 213 ikke må revideres. Regnskapet for 214 er ikke enda revidert på bakgrunn av oppryddingsarbeidet som har forsinket denne prosessen. 2 - Oppsummering 213 Ordinær drift Underskudd ca. kr 36 (inkl. usikre MVA-korrigeringer ca. kr 5 ). Ca. kr 21 5 i overskudd budsjettert. Omsetning kr Ifi-skitur 214 Kr 23 i overskudd inkl. tall i 214. Isolert i 213 kr 4 1 i underskudd, kr 4 33 i (budsjetteres høsten før) overskudd 214. Omsetning kr 164 inkl. tall i 214. Ifi-galla 213 Kr i underskudd, kr 15 budsjettert (revidert). Omsetning kr Fadderordningen 213 Kr 9 96 i overskudd, kr 12 underskudd budsjettert. Usikkert hvorfor så høyt resultat, mulig manglende kostnader tilknyttet i regnskapet. Omsetning kr 31. Året under helhet Kr 45 2 i underskudd. Korrigeringer og skiturer tidligere perioder holdt utenom. Omsetning kr Ifi-skiturer før 214 Isolert i 213 kr 2 i overskudd for skitur 212 og kr 31 9 i overskudd for Ifiskitur 213. Tilhører tidligere års budsjetter. Ifi-galla 212 Isolert i 213 kr i kostnader tilhørende Ifi-galla 212 budsjettert 212. Regnskapskorrigeringer Kr går inn som ekstra resultat grunnet første justering av varelager og øvrige rettelser i balanse i regnskapet. 214 Ordinær drift Overskudd kr 133 5, kr 1 budsjettert. Omsetning kr Ifi-skitur 215 (budsjetteres høsten før) Ifi-galla 214 Kr 4 i overskudd inkl. tall i 215. I 214 er det kr i underskudd pga. inntekter i 215. Omsetning kr inkl. tall i 215. Kr. I 214 er det kr 169 i underskudd. Refundering i 215 for vektere gir samlet overskudd kr 2 8. Overskudd tilbakebetales FU (motføres støttebeløp). Omsetning kr Året under helhet Kr i overskudd. Omsetning kr Ifi-skitur 214 I 214 er det også en refundering av ekstra støtte knyttet mot Ifi-skitur 214, samt noen innbetalinger og kostnader (budsjettert høst 13) totalt kr 4 33 i overskudd isolert. Dette er medtatt i rapporten for 213. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 1 av 8

10 3 - Balanseregnskap Konto Forklaring Note EIENDELER 1396 Depositum til leverandører Varebeholdning 1411 Varebeh. øl Varebeh. annet lav-alkoholholdig Varebeh. høy-alkoholholdig Varebeh. magic Varebeh. papp og plastglass Varebeh. mineralvann Varebeh. kaffe/te Varebeh. mat Varebeh. annet middels MVA 1431 Varebeh., til kaffe/te, mid mva Varebeh., til kaffe/te, høy mva Varebeh., til lav alk, mid mva Varebeh., til lav alk, høy mva Varebeh. pant og tomgods Delsum 1 Fordringer og ikke fakturerte inntekter 151 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Delsum Kasse og bank 1911 Kasse, Escape Terminal BAX Bank, Driftskonto, Bank, Regningskonto, Bank, Sparekonto, Delsum SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL 217 Avsetning, Faktura ikke mottatt Leverandørgjeld Utlegg av medlemmer Oppgjørskonto MVA (korrigert) PER Periodisering, skitur PER Periodisering, galla AVS Avsetning, korreksjoner AVS Avsetning, andre forhold EK Egenkapital SUM GJELD OG EK Endring i egenkapital Endring i EK uten avset, andre f.hold Noter til balanseregnskapet 1 Varebeholdning Regnskap før 213, inkludert inngående balanse i 213 mangler varebeholdning. Beholdningen er først regnskapsført per Dette medfører en kostnadsreduksjon i 213 (større overskudd), da verdien i varlageret er flyttet fra kostnadssiden til balansen. 2 Andre kortsiktige fordringer Beløpet består av støtte fra Velferdstingets Kulturstyre. Dette ble søkt innen frist høst 214, men behandlet og innvilget vår 215. Inntektsført høst Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Beløpet består av utlån som ikke har blitt fakturert. Både personell og varer eks mva. 4 Terminal BAX Dette er avvik mellom Z-rapport og avstemming på terminalen. Saldo er ikke kontrollert, men de to senere er kontrollert og funnet riktig. 5 Avsetning, faktura ikke mottatt Dette er fakturaer mottatt i senere perioder som er kostnadsført i tidligere perioder. Gjelder kun Ifi-galla 213. Vi har ikke brukt denne kontoen til andre føringer, så øvrige fakturaer ikke mottatt må kostnadsføres i senere perioder, se punkt 9. 6 Leverandørgjeld Ved de tre periodene ligger det en rekke kreditnota på leverandørgjelden. Også noen dobbeltbetalinger ligger ført opp. For de tre periodene utgjør kreditnota/dobbelbet. henholdsvis kr , kr og kr Utlegg av medlemmer Dette er en gammel konto vi ikke bruker lenger. Kontoen hadde avvik som ble nullet ut i 213. Utlegg av medlemmer føres nå som leverandørgjeld, slik at det får reskontrofunksjon og enklere å følge opp og spore i regnskapet. 8 Oppgjørskonto MVA (korrigert) Som orientert i innledningen, er ikke MVA-kontoene helt endelige. Beløpet som er ført i balansen skal være så korrekt som mulig, av de opplysningene vi sitter på per i dag. 9 Avsetning, andre forhold Vi har kjennskap til følgende fakturaer som vi ikke har mottatt. Disse er ikke kostnadsført, men det er forventet at dette blir fakturert oss. Studentkjellernes personalforening: Ikke fakturert per periode Ikke fakturert per d.d Mangler i SPF-systemet SUM RF Regi 214: Diverse innleie av utstyr (ukjent beløp, ikke avsatt midler), LP-spiller (kr 4 avsatt) OSI 214: Leie av KSI-hytta til styrekurs (kr 4 4 avsatt) I henhold til foreningens vedtekter skal evt. overskudd etter totalt kr 75 i kapital (drift kr 1, bardrift kr 4, vedlikehold kr 25 ) overføres Fordelingsutvalget. Foreningens egenkapital utgjør hhv. 46 %, 42 % og 57 % av dette beløpet. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 2 av 8

11 4 - Prosjektregnskap i perioden Regnskap Regnskap Sum - Beløp Result Result Høst Vår Høst Vår OverordnetProsjekt spes Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Result Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Result Total Result Tall for Ifi-galla 212, Ifi-skitur 212 og Ifi-skitur 213 er ikke komplette, da det er regnskapsført tall før 213. Både Ifi-galla og Ifi-skitur budsjetteres på høsten. Det er ikke uvanlig at det påløper både inntekter og kostnader semesteret etter. Dette blir normalt ikke periodisert i regnskapet, derav resultattall fra flere perioder. Ifi-galla Ifi-galla har blitt gjennomført både høst 213 og høst 214. I 213 er det også noen kostnader tilnyttet Ifi-galla 212. Tall for Ifi-galla før 213 kan ikke hentes direkte ut fra regnskapet. Ifi-galla Result Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-galla Støtte Fordelingsutvalget Revidert budsjett til gallaen var kr 15. I tillegg er det benyttet kr i billetter til Cosa Nostra-medlemmer trukket fra representasjon. Ifi-galla Result Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-galla Støtte Fordelingsutvalget Utlån Studentkjellernes Personalforening Ifi-galla 214 ble ført som et avgiftspliktig arrangement (MVA). Inntektene og kostnadene er derfor oppgitt eks. mva. Budsjett kr (alt dekket med støtte/egenandel). I tillegg er det benyttet kr 3 3 i billetter til Cosa Nostra-medlemmer trukket fra representasjon. Refundering av vekterregning i 215 gjør at arrangementet går i (overskudd kr 2 8 refundres Fordelingsutvalget). Ifi-skitur Ifi-skitur foregår på våren, mens de fleste inntekter og kostnadene havner på høstsemesteret før. I 213 er det regnskapsført totalt 51 9 i inntekter som tilhører tidligere perioder. For CYB har Ifi-skitur vært et nullprosjekt. Ifi-skitur Result Result Høst Vår Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-skitur Støtte Fordelingsutvalget Ifi Ifi-skitur Korrigeringer i 213 (varelager og balanse) Result Result Vår Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-skitur Støtte Fordelingsutvalget Ifi Som det kan sees her, er det kr 22 6 i inntekter våren 215, som gjør at prosjektet under ett går kr 4 i overskudd. Fra telles og føres varelageret i regnskapet. Dette medfører en tilsvarende reduksjon i kostnader som størrelsen på varelageret utgjorde per Denne korreksjonen er stilt på siden av de øvrige resultatene i denne rapporten. I tillegg er det gjort en del øvrige korrigeringer i balansen. Dette består i hovedsak av korrigering av Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 3 av 8

12 kontantkontoen, hvor regnskapet viste et betydelig mindre beløp enn hva vi faktisk hadde i kontanter. Det er ikke gjort forsøk å i undersøke hva dette kommer av. Det har vært en miks av flere kontantkontoer og generelt rot i balansekontoene som omhandler dette. Overordnet avd ProsjektRelasjon Relasjonskonto Kostnader Korrigeringer 213 CYB Drift Korrigering gamle poster Drift Sum - Beløp CYB Result Escape Varer Escape Result Korrigeringer 213 Result *Emballasje Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Totalt utgjør dette kr som er regnskapsført som ekstra "inntekt" for året. 6 - Ordinært resultatregnskap Regnskapsåret 213 For 213 til og med vår 214 ble det benyttet en litt annen oppstilling enn i dag. Oppstillingen i dag er imidlertid av praktiske årsaker benyttet som sammenlikning mellom budsjett og regnskap. Fadderordningen 213 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 213 Høst Regnskap 4213 Høst 213 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett Ukj213 Høst B213 Vår Budsjett Ukje213 Vår Budsjett Ukjent Sum - Beløp Overordnet avd ProsjektRelasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Ifi-fadderordning (Ingen) Arrangement Ifi-fadderordning Arrangement Sum - Beløp Drift IFI-blekka KaffeBonger IFIBlekka SMS Drift Sum - Beløp Støtte Annen støtte til foreningsarbeid Ifi Støtte Sum - Beløp (Ingen) Result Ifi-fadderordning Result Budsjettet er oppgitt til å gå kr 12 i underskudd, mens det faktiske resultatet er kr 9 96 i overskudd. Det er ukjent hvorfor det ikke ligger flere kostnader her, og hvorfor evt. prosjektstøtte ikke er refundert. Ordinære føringer Regnskapet har et foreløpig avvik på kr (manglende kostnad). Dette har sammenheng med at det i 213 påløpte en god del tilleggavgift og renter fordi MVA-oppgaver ikke ble levert. Dette er imidlertid feilført, og dokumentasjonen brukt som bilag mangelfull. Dette vil bli korrigert når vi mottar informasjon fra Skatteetaten om transaksjonene. Beløpet er tatt med i beregningene nedenfor, dog ikke i selve regnskapstabellen. Ser vi bort fra korrigeringer, prosjektregnskap og fadderordningen, gikk øvrig drift ca. kr 36 i underskudd. Dette er kr 57 5 lavere enn budsjettert. Avvik kan analyseres slik: Arrangement: Kr 14 i gunst. Betydelige lavere kostnader/mindre aktivitet. CYB-drift: Kr 2 i ugunst. Kasseavvik, blæst og bank og kortgebyrer. Funk/intern/styrer: Kr 18 i gunst. Hovedsaklig styremiddag og møtemat (arbeidsgrupper) ikke brukt. Representasjon: Kr 1 4 i gunst. Nokså på budsjett. Støtte: Kr 16 5 i gunst. Mottatt mer støtte enn opprinnelig budsjettert. Escape-drift: Kr 1 i ugunst. Sannsynligvis sammenheng med ekstra støtte. Taxi betydelig overbudsjettert (diff. kr 14 ). Gass kr 1 i gunst. Arbeidsklær kr 11 i ugunst. Dyrere med terminaler. Lisensavgift Gramo ikke budsjettert. Utlån: Noe vanskelig å lese ut fra regnskapet. Forskyvning i kostnader fra SPF. Færre utlån enn fortusatt. Reell aktivitet/resultat skal være slitasjegebyret. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 4 av 8

13 Varer: Kr 71 i ugunst. Budsjettert margin 26,2 %, faktisk margin 16,3 %. Manglene varetelling gjør margin noe usikker, dog var margin vår ,8 % uten særlige endringer i prising. Kickback (ikke budsjettert) ble gitt i desember 212, og kom derfor ikke i 213-regnskapet. Differansen på varesalg utgjør kr 71 i lavere resultat. Sett bort fra varesalg gikk øvrig drift bedre enn budsjettert, ca. kr Varesalg var budsjettert med en salgsmargin på 26 %, noe som er alt for høyt. Det reelle resultatet på varesalg er igrunn ukjent da det ikke er foretatt varetellinger. Gitt at det var like mye på lager i staren av året som ved slutten av året, vil tallene være nokså reelle. Dette er imidlertid ukjent. Regnskapsåret 214 Ser vi bort fra prosjektregnskap, gikk øvrig drift ca. kr i overskudd, mot kr 1 budsjettert. Dette er altså en differanse på kr. Det har vært en betydelig økning i omsetning av varer i Escape, faktisk hele kr høyere omsetning enn året før. Kr 178 høyere enn budsjettert. Det ble også gjennomført en prisjustering for høsten, noe mer enn egentlig budsjettert, som medførte at salgsmarginen på varer økte fra 15,8 % til 21,4 %. Vår 214 Vårsemesteret gikk kr 7 59 i overskudd. Dette er et avvik på ca. kr 59 mot budsjett. Arrangement: Hovedsaklig mindre avvik. CYB-drift: Kr 15 i gunst. Medlemssalg kr 15 over budsjett. Kasseavvik kr 4 5 i ugunst. Blæst overbudsjettert med ca. kr 3 8. Ellers små avvik foruten medlemsinntektene. Medlemssalg utgjorde hele kr Kr 11 4 var budsjettert. Våren 213 utgjorde det samme beløpet under kr 1. Dette har stor sammenheng med hvor flinke man er på å ta medlemsskap på fredagspuber, og ikke minst komme tidlig i gang i løpet av semesteret på våren. Funk/intern/styrer: Kr 2 5 i ugunst. Bonger ganske underbudsjettert. Representasjon: Kr 6 i ugunst. Generelt noe mangelfull budsjettering. Pins på høstbudsjettet ble kjøpt på våren. Lite avvik sett bort fra pins. Støtte: Kr 12 i gunst. Noe ekstra prosjektstøtte enn budsjettert. Escape-drift: Kr 36 i gunst. Kickback kr 25 ikke budsjettert. Taxi overbudsjettert med kr 7. Ellers litt varierte avvik. Har ikke mottatt faktura for kjøp av LP-spiller (prosjektstøtte), ca. kr 4. Kickbacken er heller ikke budsjettert for vår 215, så strengt tatt har vi mottatt den fire ganger uten at den har vært budsjettert. Ved overgang til ASKO våren 214 oppfattet vi det slik at kickbacken var innberegnet i vareprisen, noe som viste seg ikke å stemme. Dette må budsjetteres for fremover. Utlån: Kr 8 5 i gunst. Mangler fremdeles faktura for utlån for kr i perioden samt noe leid utstyr. Ca. kr 5 6 av SPF-fakturaer tilhører tidligere perioder. Fakturert kr 1 4 for mye som blir rettet i 215. Reellt resultat skal egentlig være slitasjegebyret, kr 5 2 i overskudd, herunder kun kr 3 i ugunst. Varer: Kr 4 6 i ugunst. Resultat budsjettert noe høyt ift. prisene satt, men stort sett lite avvik totalt sett. Kaffe/te ca. 6 % økning ift. budsjett. Budsjettert margin 17,5 %, faktisk margin 15,8 %. Omsetning bittelitt over budsjett. Oppsummert så er årsaken for det store resultatet på vårsemesteret sammensatt. Noe svikt i budsjettering (herunder kickback), manglende fakturaer, samt særdeles høyt medlemssalg er hovedårsakene. I tillegg har vi mottatt godt med støtte. Høst 214 Høstsemesteret gikk kr i overskudd. Det var budsjettert å gå kr 775 i underskudd. Oppstillingen benyttet høst 214 er noe annerledes presentert her enn under budsjettet. Ny kategori arrangement internt er skilt ut fra arrangement (17. mai-brunsj, filmkveld og hyttetur) og funk/intern/styrer (generalforsamling, internfest). Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 5 av 8

14 Arrangement internt: Kr 3 4 i gunst. Bonger GF feilaktig ikke registrert/opptalt. Arrangement: Kr 9 8 i gunst. Av betydelige avvik: Faglig helg ble flyttet til senere periode, whiskyseminar går relativt mye i overskudd, budsjett temafest lite brukt. CYB-drift: Kr 16 i gunst. Ikke mottatt faktura for styrekurs høst 214, blæstposten overbudsjettert. Renteinntekter pga. overføring til rentekonto. Forvørig generelt overbudsjettert kostnader. Funk/intern/styrer: Kr 9 i gunst. Arbeidsgrupper dårlige på å bruke opp pengene sine. Endring i oppstilling: Ryddeenhet skilt ut fra ordinære bonger. Representasjon: Kr 5 4 i gunst. Pins innkjøpt på våren i stedet for. Reisestøtte Online-galla ikke benyttet. Medaljestamper for Ifi-orden dekket av CYB, totalt kr Færre gallarepresentasjoner enn budsjettert. Støtte: kr 23 5 i ugunst. Prosjektstøtte fra FU kr 11 5 ikke budsjettert. Driftsstøtte FU høst 214 ble trukket pga. resultat og stort støttebeløp våren. Endring fra tidligere år er også at FU støtter Ifi-galla mer i stedet for at CYB bruker egne midler på å sponse den (CYB brukte kr 2 i 213). Escape-drift: Kr 9 2 i ugunst. Hovedsaklig knyttet mot ekstra prosjektstøtte. Ellers litt varierte avvik. Underbudsjettert kortterminaler og service på utstyr. Nye arbeidsklær ikke innkjøpt. Utlån: Kr 4 6 i ugunst. SPF (Studentkjellernes Personalforening) hadde likviditetsproblemer og det ble enighet mellom kjellerne at alle betaler inn en slant. Kriseinnbetaling fra CYB utgjør kr 9 5. Det er mulighet for at dette blir betalt tilbake senere. Faktura fra SPF for vårsemesteret på ca. kr 5 3. Status ved slutten av året er at vi mangler fakturaer fra SPF på ca. kr 35 som må kostnadsføres senere (se balanseoppstilling). Varer: Kr 57 i gunst. Omsetningen på høsten er kr 164 over budsjett. Økning på 27 % ift. budsjett. Salgsmarginen på varer havnet på 21,4 % mot 17,7 % budsjettert. Dette har sammenheng med prisjusteringen, som ble noe høyere enn budsjettert, til dels bevisst. Dette gir en ekstra fortjeneste på kr 57 ift. budsjettet. Oppsummert kan det sies at høy omsetning i kombinasjon med prisjustering er hovedårsakene for det høye resultatet på høsten. Forvørig noe mindre kostnader enn budsjettert, samt redusert støttebeløp. Året samlet Resultatet mellom 213 og 214 har en differanse på kr 169. Dette kan i hovedsak forklares med økte inntekter. Medlemsinntekter, godt år ift. støtte, kickback som for 213 ble utbetalt i 212 samt fortjeneste på varer utgjør de store forskjellene Regnskap Regnskap SumRegnskap Regnskap Sum - Beløp Prosjekt/avdeling Relasjon Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader DIFF CYB CYB Result Escape Escape Result Arr. intern Arrangement Drift Funk/intern/styrer Representasjon Støtte Drift Utlån Varer I tillegg til de ordinære tallene har gallaen fått økt støttebeløp i stedet for at CYB bruker midler på det. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 6 av 8

15 7 - Tall for 213 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 213 Høst Regnskap 4213 Høst 213 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett Ukj213 Høst B213 Vår Budsjett Ukje213 Vår Budsjett Ukjent Sum - Beløp Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Arr. intern 17. mai-brunsj Filmkveld Generalforsamling Hyttetur Internfest Internmiddag Arr. intern Sum - Beløp Arrangement Annet arrangement Brettspillkvelder Faglig helg Juleverksted Magic Premier Rekruteringsfrokost Temafester Whiskyseminar Ølskole Arrangement Sum - Beløp Drift Administrasjonsgebyr Administrielle kostnader Annet Bank og kortgebyr Blæst Domene Kasseavvik Kontorrekvisita Medlemskapsinntekter Porto Purregebyr leverandører Rekruttering Renteinntekter Øreavrunding Drift Sum - Beløp Funk/intern/styArbeidsgrupper sosiale midler Arrangementsstyret Bonger til funksjonærer Hovedstyret sosiale midler Kjellerstyret sosiale midler Ryddepizza Styremiddag Uspesifiserte styrer Funk/intern/styrer Sum - Beløp RepresentasjoCosa Nostra-repr. på Ifi-galla Gaver Medaljer Nostrabrunsj Pins Reisestøtte til Online-galla Uspesifisert representasjon Representasjon Sum - Beløp Støtte Annen støtte til foreningsarbeid Fordelingsutvalget Frifond Tilbakebetaling til Frifond Tilbakebetaling til FU Støtte Sum - Beløp Drift Andre kurs Arbeidsklær Betalingsterminal Bærepose Dekor Forsikring: Ansvarsforsikring Forsikring: Yrkesskadeforsikring Førstehjelpsutstyr Gass til tappeanlegget Gebyr for skjenking Kunskapsprøve om alkoholsalg Musikk Musikk, TONO Prosjekt: Hylle Prosjekt: Sofaprosjekt Såpe og renholdsartikler Taxi Uspesifiserte driftkostnader kjeller Uspesifiserte forbruksartikler Uspesifiserte forsikringer Uspesifiserte lisensavg og royalties Utstyr bar Utstyr DJ Utstyr kafé Utstyr leie av utstyr Utstyr service på utstyr Utstyr teknisk Vareprøver, bar Vareprøver, kafé Drift Sum - Beløp Utlån Andre inntekter knyttet mot utlån Bonginntekter for utlån Slitasjegebyr, utlån Utlån av Escape Utlån Sum - Beløp Varer *Emballasje *Fraktkostnader Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Annet høy MVA Annet middels MVA Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 7 av 8

16 8 - Tall for 214 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 214 Høst Regnskap 4214 Høst 214 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett GF214 Høst B214 Vår Budsjett GF 214 Vår Budsjett GF h13 Sum - Beløp ProsjektRelasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader CYB Arr. intern 17. mai-brunsj Filmkveld Generalforsamling Hyttetur Internfest Internmiddag Arr. intern Sum - Beløp Arrangement Brettspillkvelder CYB-bursdag Faglig arrangementer Faglig helg Juleverksted Magic Premier Rekruteringsfrokost Temafester Whiskyseminar Arrangement Sum - Beløp Drift Administrasjonsgebyr Administrielle kostnader Annen inntekt Annet Bank og kortgebyr Blæst Domene Kasseavvik Kontorrekvisita Medlemskapsinntekter Purregebyr leverandører Rekruttering Renteinntekter Semesterstart i Oslo Styrekurs Øreavrunding Drift Sum - Beløp Funk/intern/styArbeidsgrupper sosiale midler Arrangementsstyret Bonger til funksjonærer Hovedstyret sosiale midler Kjellerstyret sosiale midler Ryddeenhet Ryddepizza Styremiddag Funk/intern/styrer Sum - Beløp RepresentasjoCosa Nostra-repr. på Ifi-galla Gaver Gaver til andre Gaver til galla Medaljer Nostrabrunsj Orden-representasjon på Ifi-galla Pins Reisestøtte til Online-galla Styrebånd Representasjon Sum - Beløp Støtte Fordelingsutvalget Frifond Ifi Kulturstyret (SiO) Tilbakebetaling til FU Støtte Sum - Beløp CYB Result Escape Drift Andre kurs Arbeidsklær Betalingsterminal Dekor Forsikring: Ansvarsforsikring Forsikring: Kundeutbytte Gjensidige Forsikring: Yrkesskadeforsikring Gass til tappeanlegget Gebyr for skjenking Kasseapparat, rekvisita Kickback fra leverandører Kunskapsprøve om alkoholsalg Musikk Musikk, Gramo Musikk, TONO Såpe og renholdsartikler Taxi Utstyr bar Utstyr DJ Utstyr kafé Utstyr leie av utstyr Utstyr service på utstyr Utstyr teknisk Vareprøver, bar Vareprøver, kafé Drift Sum - Beløp Utlån Andre inntekter knyttet mot utlån Andre kostnader knyttet mot utlån Bonginntekter for utlån Slitasjegebyr, utlån Studentkjellernes Personalforening Utlån av Escape Utlånsbonger til fakturering Utlån Sum - Beløp Varer *Emballasje *Fraktkostnader *Svinn på varer Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Annet høy MVA Internpizza Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Escape Result Annet middels MVA Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 8 av 8

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011.

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011. Torsdag, 2. September 2010 Søknad om midler fra Velferdstinget for 2011 Studentparlamentet i Oslo har på møte 29. august 2010 vedtatt revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011. Budsjett for 2011

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer