Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab"

Transkript

1 Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om prosjektstøtte for oppgradering av kassesystem for Cybernetisk Selskab Vi søker med dette om kr 14 i prosjektstøtte for oppgradering av kassesystemet til Escape. Kort om CYB CYB har en aktiv medlemsmasse (interne) på rundt 1 personer, og er organisert med et hovedstyre og et kjellerstyre, i tillegg til en rekke andre grupper og ansvarsområder for å ivareta driften. Ved siden av kjellerdriften, som inkluderer daglig kafé og fredagspub (med quiz en gang i blant), arrangerer CYB skitur, galla, faglig helg, brettspillkvelder, samt flere andre arrangementer som er åpent for alle studenter ved instituttet. Om prosjektet Escape har per i dag en digital kasse av typen Pi Electronique Spin 8 1. Denne kan i dag kun styres fra kassa selv, slik at alle vareoppdateringer og endringer må gjøres direkte på kassa. I tillegg må vi aktivt plugge inn en USB-stick for å overføre detaljerte salgsrapporter (ikke nødvendig for vanlig oppgjør) for å få statistikk over varer som selges. Dette opplever vi som tungvindt, samt at det kan være problematisk å gjøre oppdateringer på priser og varer i f.eks. kafétid. Derfor ønsker vi å gå til investering av et system som kalles Backoffice Elyx Light. Dette et et program som gjør at man kan endre alle disse innstillingene på kassa fra en datamaskin. Det krever at kassa settes opp i nettverk mot en annen maskin denne programvaren settes opp på. Med dette systemet vil vi også kunne hente ut statistikk fortløpende/automatisk ved oppgjør, enkelt hente opp/skrive ut gamle kvitteringer, samt ikke minst oppdatere varer og priser direkte fra datamaskinen. På denne måten vil vi kunne få bedre oversikt over varebeholdningen vår elektronisk. Vi har i løpet av våren vært på besøk hos leverandøren, Barcontrol, og fått en titt på systemet, samt avklart en del spørsmål. For prosjektet sin den har vi fortsatt igjen å avklare hvordan vi skal få kassa på nettverk og hvor maskinen skal plasseres. Vi ser imidlertid på muligheten for å sette opp en server i DJ-boden, og undersøker hvorvidt det kan være et alternativ. Kassesystemet vi bruker i dag er en del av utstyret som fulgte med da bygget var nytt. Vi har fått oppgitt at pris for tilsvarende utstyr i dag er ca. kr 35 eks mva. Dette kun til orientering. Budsjett for prosjektet Vi har fått oppgitt pris på kr 12 eks mva for programvaren og oppsett av løsningen hos oss. I tillegg regner vi med at vi kommer til å trenge noe utstyr og materiell utover dette for å fullføre prosjektet, og ønsker å holde av kr 2 for dette. Evt. tildelte midler ikke benyttet vil bli tilbakebetalt. Budsjett og regnskap for foreningen Vedlagt ligger også regnskap for 214 og budsjett for 215 for hele foreningen. 1 Side 1 av 2

2 Oppstillingen benyttet skiller på CYB og Escape. Det må allikevel bemerkes at en del inntekter/kostnader er felles for både Escape og foreningen forøvrig (f.eks. medlemsinntekter og bonger), og er av praktiske årsaker ikke ført under Escape, men må allikevel sees i sammenheng. Utbetalingsinformasjon Evt. tildelt støtte kan utbetales til CYB sin konto i Nordea: Med vennlig hilsen for Cybernetisk Selskab Henrik Steen kasserer 8. juni 215 Vedlegg: 1. Revidert budsjett CYB 215 (6 sider) 2. Regnskap CYB (8 sider) Side 2 av 2

3 Vedtatt av generalforsamlingen

4

5

6

7

8

9 1 - Innledning Regnskapsrapport 213 og 214 Cybernetisk Selskab Foreløpig rapport per 14. mai 215 Kasserer: Henrik Steen Som orientert tidligere har det vært en del mangler i tidligere regnskap. Dette har vi jobbet aktivt med dette semesteret for å få rettet opp. Status per i dag er at mer eller mindre alt i balanse med unntak av MVA er ryddet opp. Når det kommer til MVA, har vi et avvik mellom innrapporterte avgiftsoppgaver til Skatteetaten og hva regnskapet tilsier. Dette avviket utgjør ca. kr 24 til ugunst for CYB. Vi har vært i dialog med Skatteetaten per 6. mai 215 og følger opp dette videre. Resultatregnskapene for 213 og 214 kan anses rimelig endelige. Noen mindre endringer kan komme inntil vi avslutter og sperrer periodene, samt regnskapet for 214 blir revidert. Generalforsamlingen har vedtatt at regnskapsåret 213 ikke må revideres. Regnskapet for 214 er ikke enda revidert på bakgrunn av oppryddingsarbeidet som har forsinket denne prosessen. 2 - Oppsummering 213 Ordinær drift Underskudd ca. kr 36 (inkl. usikre MVA-korrigeringer ca. kr 5 ). Ca. kr 21 5 i overskudd budsjettert. Omsetning kr Ifi-skitur 214 Kr 23 i overskudd inkl. tall i 214. Isolert i 213 kr 4 1 i underskudd, kr 4 33 i (budsjetteres høsten før) overskudd 214. Omsetning kr 164 inkl. tall i 214. Ifi-galla 213 Kr i underskudd, kr 15 budsjettert (revidert). Omsetning kr Fadderordningen 213 Kr 9 96 i overskudd, kr 12 underskudd budsjettert. Usikkert hvorfor så høyt resultat, mulig manglende kostnader tilknyttet i regnskapet. Omsetning kr 31. Året under helhet Kr 45 2 i underskudd. Korrigeringer og skiturer tidligere perioder holdt utenom. Omsetning kr Ifi-skiturer før 214 Isolert i 213 kr 2 i overskudd for skitur 212 og kr 31 9 i overskudd for Ifiskitur 213. Tilhører tidligere års budsjetter. Ifi-galla 212 Isolert i 213 kr i kostnader tilhørende Ifi-galla 212 budsjettert 212. Regnskapskorrigeringer Kr går inn som ekstra resultat grunnet første justering av varelager og øvrige rettelser i balanse i regnskapet. 214 Ordinær drift Overskudd kr 133 5, kr 1 budsjettert. Omsetning kr Ifi-skitur 215 (budsjetteres høsten før) Ifi-galla 214 Kr 4 i overskudd inkl. tall i 215. I 214 er det kr i underskudd pga. inntekter i 215. Omsetning kr inkl. tall i 215. Kr. I 214 er det kr 169 i underskudd. Refundering i 215 for vektere gir samlet overskudd kr 2 8. Overskudd tilbakebetales FU (motføres støttebeløp). Omsetning kr Året under helhet Kr i overskudd. Omsetning kr Ifi-skitur 214 I 214 er det også en refundering av ekstra støtte knyttet mot Ifi-skitur 214, samt noen innbetalinger og kostnader (budsjettert høst 13) totalt kr 4 33 i overskudd isolert. Dette er medtatt i rapporten for 213. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 1 av 8

10 3 - Balanseregnskap Konto Forklaring Note EIENDELER 1396 Depositum til leverandører Varebeholdning 1411 Varebeh. øl Varebeh. annet lav-alkoholholdig Varebeh. høy-alkoholholdig Varebeh. magic Varebeh. papp og plastglass Varebeh. mineralvann Varebeh. kaffe/te Varebeh. mat Varebeh. annet middels MVA 1431 Varebeh., til kaffe/te, mid mva Varebeh., til kaffe/te, høy mva Varebeh., til lav alk, mid mva Varebeh., til lav alk, høy mva Varebeh. pant og tomgods Delsum 1 Fordringer og ikke fakturerte inntekter 151 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Delsum Kasse og bank 1911 Kasse, Escape Terminal BAX Bank, Driftskonto, Bank, Regningskonto, Bank, Sparekonto, Delsum SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL 217 Avsetning, Faktura ikke mottatt Leverandørgjeld Utlegg av medlemmer Oppgjørskonto MVA (korrigert) PER Periodisering, skitur PER Periodisering, galla AVS Avsetning, korreksjoner AVS Avsetning, andre forhold EK Egenkapital SUM GJELD OG EK Endring i egenkapital Endring i EK uten avset, andre f.hold Noter til balanseregnskapet 1 Varebeholdning Regnskap før 213, inkludert inngående balanse i 213 mangler varebeholdning. Beholdningen er først regnskapsført per Dette medfører en kostnadsreduksjon i 213 (større overskudd), da verdien i varlageret er flyttet fra kostnadssiden til balansen. 2 Andre kortsiktige fordringer Beløpet består av støtte fra Velferdstingets Kulturstyre. Dette ble søkt innen frist høst 214, men behandlet og innvilget vår 215. Inntektsført høst Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Beløpet består av utlån som ikke har blitt fakturert. Både personell og varer eks mva. 4 Terminal BAX Dette er avvik mellom Z-rapport og avstemming på terminalen. Saldo er ikke kontrollert, men de to senere er kontrollert og funnet riktig. 5 Avsetning, faktura ikke mottatt Dette er fakturaer mottatt i senere perioder som er kostnadsført i tidligere perioder. Gjelder kun Ifi-galla 213. Vi har ikke brukt denne kontoen til andre føringer, så øvrige fakturaer ikke mottatt må kostnadsføres i senere perioder, se punkt 9. 6 Leverandørgjeld Ved de tre periodene ligger det en rekke kreditnota på leverandørgjelden. Også noen dobbeltbetalinger ligger ført opp. For de tre periodene utgjør kreditnota/dobbelbet. henholdsvis kr , kr og kr Utlegg av medlemmer Dette er en gammel konto vi ikke bruker lenger. Kontoen hadde avvik som ble nullet ut i 213. Utlegg av medlemmer føres nå som leverandørgjeld, slik at det får reskontrofunksjon og enklere å følge opp og spore i regnskapet. 8 Oppgjørskonto MVA (korrigert) Som orientert i innledningen, er ikke MVA-kontoene helt endelige. Beløpet som er ført i balansen skal være så korrekt som mulig, av de opplysningene vi sitter på per i dag. 9 Avsetning, andre forhold Vi har kjennskap til følgende fakturaer som vi ikke har mottatt. Disse er ikke kostnadsført, men det er forventet at dette blir fakturert oss. Studentkjellernes personalforening: Ikke fakturert per periode Ikke fakturert per d.d Mangler i SPF-systemet SUM RF Regi 214: Diverse innleie av utstyr (ukjent beløp, ikke avsatt midler), LP-spiller (kr 4 avsatt) OSI 214: Leie av KSI-hytta til styrekurs (kr 4 4 avsatt) I henhold til foreningens vedtekter skal evt. overskudd etter totalt kr 75 i kapital (drift kr 1, bardrift kr 4, vedlikehold kr 25 ) overføres Fordelingsutvalget. Foreningens egenkapital utgjør hhv. 46 %, 42 % og 57 % av dette beløpet. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 2 av 8

11 4 - Prosjektregnskap i perioden Regnskap Regnskap Sum - Beløp Result Result Høst Vår Høst Vår OverordnetProsjekt spes Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Ifi-galla Result Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Ifi-skitur Result Total Result Tall for Ifi-galla 212, Ifi-skitur 212 og Ifi-skitur 213 er ikke komplette, da det er regnskapsført tall før 213. Både Ifi-galla og Ifi-skitur budsjetteres på høsten. Det er ikke uvanlig at det påløper både inntekter og kostnader semesteret etter. Dette blir normalt ikke periodisert i regnskapet, derav resultattall fra flere perioder. Ifi-galla Ifi-galla har blitt gjennomført både høst 213 og høst 214. I 213 er det også noen kostnader tilnyttet Ifi-galla 212. Tall for Ifi-galla før 213 kan ikke hentes direkte ut fra regnskapet. Ifi-galla Result Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-galla Støtte Fordelingsutvalget Revidert budsjett til gallaen var kr 15. I tillegg er det benyttet kr i billetter til Cosa Nostra-medlemmer trukket fra representasjon. Ifi-galla Result Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-galla Støtte Fordelingsutvalget Utlån Studentkjellernes Personalforening Ifi-galla 214 ble ført som et avgiftspliktig arrangement (MVA). Inntektene og kostnadene er derfor oppgitt eks. mva. Budsjett kr (alt dekket med støtte/egenandel). I tillegg er det benyttet kr 3 3 i billetter til Cosa Nostra-medlemmer trukket fra representasjon. Refundering av vekterregning i 215 gjør at arrangementet går i (overskudd kr 2 8 refundres Fordelingsutvalget). Ifi-skitur Ifi-skitur foregår på våren, mens de fleste inntekter og kostnadene havner på høstsemesteret før. I 213 er det regnskapsført totalt 51 9 i inntekter som tilhører tidligere perioder. For CYB har Ifi-skitur vært et nullprosjekt. Ifi-skitur Result Result Høst Vår Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-skitur Støtte Fordelingsutvalget Ifi Ifi-skitur Korrigeringer i 213 (varelager og balanse) Result Result Vår Høst Relasjon Relasjonskonto Inntekter Inntekter Kostnader Arrangement Ifi-skitur Støtte Fordelingsutvalget Ifi Som det kan sees her, er det kr 22 6 i inntekter våren 215, som gjør at prosjektet under ett går kr 4 i overskudd. Fra telles og føres varelageret i regnskapet. Dette medfører en tilsvarende reduksjon i kostnader som størrelsen på varelageret utgjorde per Denne korreksjonen er stilt på siden av de øvrige resultatene i denne rapporten. I tillegg er det gjort en del øvrige korrigeringer i balansen. Dette består i hovedsak av korrigering av Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 3 av 8

12 kontantkontoen, hvor regnskapet viste et betydelig mindre beløp enn hva vi faktisk hadde i kontanter. Det er ikke gjort forsøk å i undersøke hva dette kommer av. Det har vært en miks av flere kontantkontoer og generelt rot i balansekontoene som omhandler dette. Overordnet avd ProsjektRelasjon Relasjonskonto Kostnader Korrigeringer 213 CYB Drift Korrigering gamle poster Drift Sum - Beløp CYB Result Escape Varer Escape Result Korrigeringer 213 Result *Emballasje Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Totalt utgjør dette kr som er regnskapsført som ekstra "inntekt" for året. 6 - Ordinært resultatregnskap Regnskapsåret 213 For 213 til og med vår 214 ble det benyttet en litt annen oppstilling enn i dag. Oppstillingen i dag er imidlertid av praktiske årsaker benyttet som sammenlikning mellom budsjett og regnskap. Fadderordningen 213 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 213 Høst Regnskap 4213 Høst 213 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett Ukj213 Høst B213 Vår Budsjett Ukje213 Vår Budsjett Ukjent Sum - Beløp Overordnet avd ProsjektRelasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Ifi-fadderordning (Ingen) Arrangement Ifi-fadderordning Arrangement Sum - Beløp Drift IFI-blekka KaffeBonger IFIBlekka SMS Drift Sum - Beløp Støtte Annen støtte til foreningsarbeid Ifi Støtte Sum - Beløp (Ingen) Result Ifi-fadderordning Result Budsjettet er oppgitt til å gå kr 12 i underskudd, mens det faktiske resultatet er kr 9 96 i overskudd. Det er ukjent hvorfor det ikke ligger flere kostnader her, og hvorfor evt. prosjektstøtte ikke er refundert. Ordinære føringer Regnskapet har et foreløpig avvik på kr (manglende kostnad). Dette har sammenheng med at det i 213 påløpte en god del tilleggavgift og renter fordi MVA-oppgaver ikke ble levert. Dette er imidlertid feilført, og dokumentasjonen brukt som bilag mangelfull. Dette vil bli korrigert når vi mottar informasjon fra Skatteetaten om transaksjonene. Beløpet er tatt med i beregningene nedenfor, dog ikke i selve regnskapstabellen. Ser vi bort fra korrigeringer, prosjektregnskap og fadderordningen, gikk øvrig drift ca. kr 36 i underskudd. Dette er kr 57 5 lavere enn budsjettert. Avvik kan analyseres slik: Arrangement: Kr 14 i gunst. Betydelige lavere kostnader/mindre aktivitet. CYB-drift: Kr 2 i ugunst. Kasseavvik, blæst og bank og kortgebyrer. Funk/intern/styrer: Kr 18 i gunst. Hovedsaklig styremiddag og møtemat (arbeidsgrupper) ikke brukt. Representasjon: Kr 1 4 i gunst. Nokså på budsjett. Støtte: Kr 16 5 i gunst. Mottatt mer støtte enn opprinnelig budsjettert. Escape-drift: Kr 1 i ugunst. Sannsynligvis sammenheng med ekstra støtte. Taxi betydelig overbudsjettert (diff. kr 14 ). Gass kr 1 i gunst. Arbeidsklær kr 11 i ugunst. Dyrere med terminaler. Lisensavgift Gramo ikke budsjettert. Utlån: Noe vanskelig å lese ut fra regnskapet. Forskyvning i kostnader fra SPF. Færre utlån enn fortusatt. Reell aktivitet/resultat skal være slitasjegebyret. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 4 av 8

13 Varer: Kr 71 i ugunst. Budsjettert margin 26,2 %, faktisk margin 16,3 %. Manglene varetelling gjør margin noe usikker, dog var margin vår ,8 % uten særlige endringer i prising. Kickback (ikke budsjettert) ble gitt i desember 212, og kom derfor ikke i 213-regnskapet. Differansen på varesalg utgjør kr 71 i lavere resultat. Sett bort fra varesalg gikk øvrig drift bedre enn budsjettert, ca. kr Varesalg var budsjettert med en salgsmargin på 26 %, noe som er alt for høyt. Det reelle resultatet på varesalg er igrunn ukjent da det ikke er foretatt varetellinger. Gitt at det var like mye på lager i staren av året som ved slutten av året, vil tallene være nokså reelle. Dette er imidlertid ukjent. Regnskapsåret 214 Ser vi bort fra prosjektregnskap, gikk øvrig drift ca. kr i overskudd, mot kr 1 budsjettert. Dette er altså en differanse på kr. Det har vært en betydelig økning i omsetning av varer i Escape, faktisk hele kr høyere omsetning enn året før. Kr 178 høyere enn budsjettert. Det ble også gjennomført en prisjustering for høsten, noe mer enn egentlig budsjettert, som medførte at salgsmarginen på varer økte fra 15,8 % til 21,4 %. Vår 214 Vårsemesteret gikk kr 7 59 i overskudd. Dette er et avvik på ca. kr 59 mot budsjett. Arrangement: Hovedsaklig mindre avvik. CYB-drift: Kr 15 i gunst. Medlemssalg kr 15 over budsjett. Kasseavvik kr 4 5 i ugunst. Blæst overbudsjettert med ca. kr 3 8. Ellers små avvik foruten medlemsinntektene. Medlemssalg utgjorde hele kr Kr 11 4 var budsjettert. Våren 213 utgjorde det samme beløpet under kr 1. Dette har stor sammenheng med hvor flinke man er på å ta medlemsskap på fredagspuber, og ikke minst komme tidlig i gang i løpet av semesteret på våren. Funk/intern/styrer: Kr 2 5 i ugunst. Bonger ganske underbudsjettert. Representasjon: Kr 6 i ugunst. Generelt noe mangelfull budsjettering. Pins på høstbudsjettet ble kjøpt på våren. Lite avvik sett bort fra pins. Støtte: Kr 12 i gunst. Noe ekstra prosjektstøtte enn budsjettert. Escape-drift: Kr 36 i gunst. Kickback kr 25 ikke budsjettert. Taxi overbudsjettert med kr 7. Ellers litt varierte avvik. Har ikke mottatt faktura for kjøp av LP-spiller (prosjektstøtte), ca. kr 4. Kickbacken er heller ikke budsjettert for vår 215, så strengt tatt har vi mottatt den fire ganger uten at den har vært budsjettert. Ved overgang til ASKO våren 214 oppfattet vi det slik at kickbacken var innberegnet i vareprisen, noe som viste seg ikke å stemme. Dette må budsjetteres for fremover. Utlån: Kr 8 5 i gunst. Mangler fremdeles faktura for utlån for kr i perioden samt noe leid utstyr. Ca. kr 5 6 av SPF-fakturaer tilhører tidligere perioder. Fakturert kr 1 4 for mye som blir rettet i 215. Reellt resultat skal egentlig være slitasjegebyret, kr 5 2 i overskudd, herunder kun kr 3 i ugunst. Varer: Kr 4 6 i ugunst. Resultat budsjettert noe høyt ift. prisene satt, men stort sett lite avvik totalt sett. Kaffe/te ca. 6 % økning ift. budsjett. Budsjettert margin 17,5 %, faktisk margin 15,8 %. Omsetning bittelitt over budsjett. Oppsummert så er årsaken for det store resultatet på vårsemesteret sammensatt. Noe svikt i budsjettering (herunder kickback), manglende fakturaer, samt særdeles høyt medlemssalg er hovedårsakene. I tillegg har vi mottatt godt med støtte. Høst 214 Høstsemesteret gikk kr i overskudd. Det var budsjettert å gå kr 775 i underskudd. Oppstillingen benyttet høst 214 er noe annerledes presentert her enn under budsjettet. Ny kategori arrangement internt er skilt ut fra arrangement (17. mai-brunsj, filmkveld og hyttetur) og funk/intern/styrer (generalforsamling, internfest). Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 5 av 8

14 Arrangement internt: Kr 3 4 i gunst. Bonger GF feilaktig ikke registrert/opptalt. Arrangement: Kr 9 8 i gunst. Av betydelige avvik: Faglig helg ble flyttet til senere periode, whiskyseminar går relativt mye i overskudd, budsjett temafest lite brukt. CYB-drift: Kr 16 i gunst. Ikke mottatt faktura for styrekurs høst 214, blæstposten overbudsjettert. Renteinntekter pga. overføring til rentekonto. Forvørig generelt overbudsjettert kostnader. Funk/intern/styrer: Kr 9 i gunst. Arbeidsgrupper dårlige på å bruke opp pengene sine. Endring i oppstilling: Ryddeenhet skilt ut fra ordinære bonger. Representasjon: Kr 5 4 i gunst. Pins innkjøpt på våren i stedet for. Reisestøtte Online-galla ikke benyttet. Medaljestamper for Ifi-orden dekket av CYB, totalt kr Færre gallarepresentasjoner enn budsjettert. Støtte: kr 23 5 i ugunst. Prosjektstøtte fra FU kr 11 5 ikke budsjettert. Driftsstøtte FU høst 214 ble trukket pga. resultat og stort støttebeløp våren. Endring fra tidligere år er også at FU støtter Ifi-galla mer i stedet for at CYB bruker egne midler på å sponse den (CYB brukte kr 2 i 213). Escape-drift: Kr 9 2 i ugunst. Hovedsaklig knyttet mot ekstra prosjektstøtte. Ellers litt varierte avvik. Underbudsjettert kortterminaler og service på utstyr. Nye arbeidsklær ikke innkjøpt. Utlån: Kr 4 6 i ugunst. SPF (Studentkjellernes Personalforening) hadde likviditetsproblemer og det ble enighet mellom kjellerne at alle betaler inn en slant. Kriseinnbetaling fra CYB utgjør kr 9 5. Det er mulighet for at dette blir betalt tilbake senere. Faktura fra SPF for vårsemesteret på ca. kr 5 3. Status ved slutten av året er at vi mangler fakturaer fra SPF på ca. kr 35 som må kostnadsføres senere (se balanseoppstilling). Varer: Kr 57 i gunst. Omsetningen på høsten er kr 164 over budsjett. Økning på 27 % ift. budsjett. Salgsmarginen på varer havnet på 21,4 % mot 17,7 % budsjettert. Dette har sammenheng med prisjusteringen, som ble noe høyere enn budsjettert, til dels bevisst. Dette gir en ekstra fortjeneste på kr 57 ift. budsjettet. Oppsummert kan det sies at høy omsetning i kombinasjon med prisjustering er hovedårsakene for det høye resultatet på høsten. Forvørig noe mindre kostnader enn budsjettert, samt redusert støttebeløp. Året samlet Resultatet mellom 213 og 214 har en differanse på kr 169. Dette kan i hovedsak forklares med økte inntekter. Medlemsinntekter, godt år ift. støtte, kickback som for 213 ble utbetalt i 212 samt fortjeneste på varer utgjør de store forskjellene Regnskap Regnskap SumRegnskap Regnskap Sum - Beløp Prosjekt/avdeling Relasjon Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader DIFF CYB CYB Result Escape Escape Result Arr. intern Arrangement Drift Funk/intern/styrer Representasjon Støtte Drift Utlån Varer I tillegg til de ordinære tallene har gallaen fått økt støttebeløp i stedet for at CYB bruker midler på det. Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 6 av 8

15 7 - Tall for 213 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 213 Høst Regnskap 4213 Høst 213 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett Ukj213 Høst B213 Vår Budsjett Ukje213 Vår Budsjett Ukjent Sum - Beløp Relasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Arr. intern 17. mai-brunsj Filmkveld Generalforsamling Hyttetur Internfest Internmiddag Arr. intern Sum - Beløp Arrangement Annet arrangement Brettspillkvelder Faglig helg Juleverksted Magic Premier Rekruteringsfrokost Temafester Whiskyseminar Ølskole Arrangement Sum - Beløp Drift Administrasjonsgebyr Administrielle kostnader Annet Bank og kortgebyr Blæst Domene Kasseavvik Kontorrekvisita Medlemskapsinntekter Porto Purregebyr leverandører Rekruttering Renteinntekter Øreavrunding Drift Sum - Beløp Funk/intern/styArbeidsgrupper sosiale midler Arrangementsstyret Bonger til funksjonærer Hovedstyret sosiale midler Kjellerstyret sosiale midler Ryddepizza Styremiddag Uspesifiserte styrer Funk/intern/styrer Sum - Beløp RepresentasjoCosa Nostra-repr. på Ifi-galla Gaver Medaljer Nostrabrunsj Pins Reisestøtte til Online-galla Uspesifisert representasjon Representasjon Sum - Beløp Støtte Annen støtte til foreningsarbeid Fordelingsutvalget Frifond Tilbakebetaling til Frifond Tilbakebetaling til FU Støtte Sum - Beløp Drift Andre kurs Arbeidsklær Betalingsterminal Bærepose Dekor Forsikring: Ansvarsforsikring Forsikring: Yrkesskadeforsikring Førstehjelpsutstyr Gass til tappeanlegget Gebyr for skjenking Kunskapsprøve om alkoholsalg Musikk Musikk, TONO Prosjekt: Hylle Prosjekt: Sofaprosjekt Såpe og renholdsartikler Taxi Uspesifiserte driftkostnader kjeller Uspesifiserte forbruksartikler Uspesifiserte forsikringer Uspesifiserte lisensavg og royalties Utstyr bar Utstyr DJ Utstyr kafé Utstyr leie av utstyr Utstyr service på utstyr Utstyr teknisk Vareprøver, bar Vareprøver, kafé Drift Sum - Beløp Utlån Andre inntekter knyttet mot utlån Bonginntekter for utlån Slitasjegebyr, utlån Utlån av Escape Utlån Sum - Beløp Varer *Emballasje *Fraktkostnader Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Annet høy MVA Annet middels MVA Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 7 av 8

16 8 - Tall for 214 Regnskap Regnskap RBudsjett Budsjett Result Høst Vår Høst Vår 214 Høst Regnskap 4214 Høst 214 Vår Regnskap Vår Regnskap Høst Budsjett GF214 Høst B214 Vår Budsjett GF 214 Vår Budsjett GF h13 Sum - Beløp ProsjektRelasjon Relasjonskonto Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader CYB Arr. intern 17. mai-brunsj Filmkveld Generalforsamling Hyttetur Internfest Internmiddag Arr. intern Sum - Beløp Arrangement Brettspillkvelder CYB-bursdag Faglig arrangementer Faglig helg Juleverksted Magic Premier Rekruteringsfrokost Temafester Whiskyseminar Arrangement Sum - Beløp Drift Administrasjonsgebyr Administrielle kostnader Annen inntekt Annet Bank og kortgebyr Blæst Domene Kasseavvik Kontorrekvisita Medlemskapsinntekter Purregebyr leverandører Rekruttering Renteinntekter Semesterstart i Oslo Styrekurs Øreavrunding Drift Sum - Beløp Funk/intern/styArbeidsgrupper sosiale midler Arrangementsstyret Bonger til funksjonærer Hovedstyret sosiale midler Kjellerstyret sosiale midler Ryddeenhet Ryddepizza Styremiddag Funk/intern/styrer Sum - Beløp RepresentasjoCosa Nostra-repr. på Ifi-galla Gaver Gaver til andre Gaver til galla Medaljer Nostrabrunsj Orden-representasjon på Ifi-galla Pins Reisestøtte til Online-galla Styrebånd Representasjon Sum - Beløp Støtte Fordelingsutvalget Frifond Ifi Kulturstyret (SiO) Tilbakebetaling til FU Støtte Sum - Beløp CYB Result Escape Drift Andre kurs Arbeidsklær Betalingsterminal Dekor Forsikring: Ansvarsforsikring Forsikring: Kundeutbytte Gjensidige Forsikring: Yrkesskadeforsikring Gass til tappeanlegget Gebyr for skjenking Kasseapparat, rekvisita Kickback fra leverandører Kunskapsprøve om alkoholsalg Musikk Musikk, Gramo Musikk, TONO Såpe og renholdsartikler Taxi Utstyr bar Utstyr DJ Utstyr kafé Utstyr leie av utstyr Utstyr service på utstyr Utstyr teknisk Vareprøver, bar Vareprøver, kafé Drift Sum - Beløp Utlån Andre inntekter knyttet mot utlån Andre kostnader knyttet mot utlån Bonginntekter for utlån Slitasjegebyr, utlån Studentkjellernes Personalforening Utlån av Escape Utlånsbonger til fakturering Utlån Sum - Beløp Varer *Emballasje *Fraktkostnader *Svinn på varer Alkohol: Andre lav-alkoholholdige var Alkohol: Høy-alkoholholdige varer Alkohol: Øl Annet høy MVA Internpizza Kaffe/te Mat/snacks Mineralvann Papp- og plastglass Varer Sum - Beløp Escape Result Annet middels MVA Regnskapsrapport 213 og 214 for CYB foreløpig rapport per 14. mai 215 Side 8 av 8

Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om driftsstøtte for Cybernetisk Selskab våren 2015

Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om driftsstøtte for Cybernetisk Selskab våren 2015 Søknad til Fordelingsutvalget ved Ifi om driftsstøtte for Cybernetisk Selskab våren 215 Vi søker med dette om kr 2 til driftsstøtte for vårsemesteret 215. Disse midlene er tiltenkt å bidra til driften

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering

Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering Hva er regnskap? Definisjon: Registrering Vurdering Kommunikasjon Beslutninger Økonomiske ressurser Evaluering 1 Hva er regnskap? Redegjørelse for inntekter og kostnader Utfyllende og godkjent dokumentasjon

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014 Regnskapsrapport Måned: oktober 2014 Hovedposter i rapporten oktober 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 436 426 1 115 000 11 007 839 12 424 739 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva et budsjett er, hvordan det er bygget opp og hvordan man utformer et budsjett.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva et budsjett er, hvordan det er bygget opp og hvordan man utformer et budsjett. Modul 4 - Budsjett Modulen forklarer hva et budsjett er og viktigheten av å ha et realistisk og pålitelig budsjett. Den viser hvordan man utformer og setter opp et budsjett. Sist endret 10.09.2004 Generelt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013

REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTATREGNSKAP 2013 ØKONOMI I denne beretningen er både regnskap for året 2013 og for sesongen 2013/2014 medtatt. For året 2013 viser breddes regnskap en omsetning på kr 2 458 196 og et overskudd på kr 163.414,- Vi er pliktige

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer