forebygger stress Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen Gode arbeidsplasser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "forebygger stress Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen Gode arbeidsplasser www.healthy-workplaces."

Transkript

1 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress Kampanjeveiledning Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen

2 Kampanjeveiledning Forebygging av stress Europe Direct er en tjeneste som hjelper deg å finne svar på dine spørsmål om Den europeiske union. Grønt nummer(*): (*) Enkelte mobiloperatører har sperret for grønne numre eller fakturerer for samtaler til slike numre. Fotoene i denne publikasjonen illustrerer ulike arbeidsaktiviteter. De viser ikke nødvendigvis god praksis eller hvordan lover og forskrifter skal overholdes. Mer informasjon om Den europeiske union finnes på internett (http://europa.eu). Bibliografiske opplysninger finnes bakerst i publikasjonen. Det europeiske arbeidsmiljøorganet, 2013 Konsept og design: ROS, Spania Foto: EU-OSHA, Shutterstock Printed in Luxembourg 2 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse.

3 Gode arbeidsplasser forebygger stress Innhold Innledning 4 Hva er arbeidsrelatert stress og psykososial risiko? 4 Hvorfor er det så viktig å forebygge stress og psykososial risiko? 5 Hvorfor arrangerer EU-OSHA denne kampanjen? 6 Hvor omfattende er problemet? 8 Forebygging av psykososial risiko 10 Ledelsens ansvar for å forbedre det psykososiale miljøet 11 Betydningen av arbeidstakermedvirkning 12 Forebygging 15 Hva kjennetegner et godt psykososialt arbeidsmiljø? 16 Hva er fordelene ved å forebygge psykososial risiko? 16 Kampanjen : Gode arbeidsplasser forebygger stress 19 Om kampanjen 19 Praktiske verktøy og støtte for å redusere stress 20 Hvem kan delta i kampanjen? 20 Praktiske måter du kan engasjere deg på 20 Den europeiske prisen for god praksis 23 Vårt eksisterende partnernettverk 25 Hva har vi oppnådd med tidligere kampanjer? 26 Ytterligere informasjon og ressurser 28 EU-OSHAs nettverk av kontaktpunkter 29 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 3

4 Kampanjeveiledning Innledning Effektivt arbeid med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er bra for arbeidstakerne, bra for bedriften og bra for samfunnet som helhet. Dette er særlig viktig å huske på i usikre økonomiske tider når det er avgjørende at bedriftene opprettholder produktiviteten. Det er når arbeidstakerne arbeider under press for å overholde tidsfrister at risikoen er størst for at det gjøres feil eller ulykker inntreffer. I dagens krevende arbeidssituasjon kan det være fristende å betrakte HMS som en administrativ byrde som utelukkende oppfyller lovpålagte krav. Men det er lite hensiktsmessig. Det er alltid viktig å kjenne til og styre risikofaktorene på arbeidsplassen. Denne brosjyren er en veiledning til kampanjen Gode arbeidsplasser forebygger stress , som organiseres av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Hovedmålet er å hjelpe arbeidsgivere, ledere, arbeidstakere og arbeidstakerrepresentanter til å gjenkjenne og forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen. Effektiv håndtering av psykososial risiko skaper et godt arbeidsmiljø der arbeidstakerne føler seg verdsatt og kulturen på arbeidsplassen er positiv. Dette vil i sin tur føre til bedre økonomiske resultater. Hva er arbeidsrelatert stress og psykososial risiko? Arbeidsrelatert stress oppstår når kravene i en jobb overstiger arbeidstakerens evne til å håndtere dem. Stress er en av de alvorligste konsekvensene av et dårlig psykososialt arbeidsmiljø ikke minst fordi arbeidstakere som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen, kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer. Psykososial risiko er forbundet med negative fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser som følge av dårlig organisering og styring på arbeidsplassen, og dårlige sosiale rammer rundt arbeidet, for eksempel: overdrevent krevende arbeid og/eller ikke tilstrekkelig med tid til å fullføre oppgavene motstridende krav og mangel på klarhet i arbeidstakerens rolle dårlig samsvar mellom kravene i jobben og arbeidstakerens kompetanse dårlig utnyttelse av en arbeidstakers ferdigheter kan være en like stor kilde til stress som for høye krav mangel på medvirkning i beslutninger som påvirker arbeidstakeren, og mangel på innflytelse på hvordan jobben skal gjøres alenearbeid, særlig når man har personlig kontakt med klienter og kunder der man kan bli utsatt for utskjelling, uønsket seksuell oppmerksomhet, vold og trusler mangel på støtte fra ledelse og kolleger, og dårlige mellommenneskelige relasjoner Arbeidsrelatert stress oppstår når kravene i en jobb overstiger arbeidstakerens evne til å håndtere dem. 4 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

5 Gode arbeidsplasser forebygger stress psykisk eller seksuell trakassering på arbeidsplassen mobbing, ydmykelse underminerende eller truende atferd fra ledere eller kolleger overfor en arbeidstaker eller gruppe arbeidstakere urettferdig fordeling av arbeid, belønninger, forfremmelser eller karrieremuligheter ineffektiv kommunikasjon, svak styring av organisatoriske endringer og jobbusikkerhet vansker med å kombinere forpliktelser på jobben og forpliktelser hjemme Her er det viktig å understreke at psykososial risiko ikke må forveksles med en utfordrende jobb som ellers har et godt og støttende arbeidsmiljø som stimulerer og oppmuntrer de ansatte til å utvikle seg og gjøre sitt ytterste. Hvorfor er det så viktig å forebygge stress og psykososial risiko? Konsekvensene for den enkelte av dårlig styring av psykososial risiko omfatter arbeidsrelatert stress, dårlig psykisk helse, utbrenthet, konsentrasjonsvansker og økt risiko for å gjøre feil, problemer i privatlivet, rusmisbruk og dårlig fysisk helse, særlig hjerte- og karsykdommer, samt muskel- og skjelettplager. For virksomheten kan konsekvensene være: dårlige resultater, økt fravær, «sykenærvær» (arbeidstakere som stiller på jobb når de er syke og ikke kan fungere effektivt) så vel som flere ulykker og skader. Fraværet varer gjerne lengre enn ved andre årsaker, (1) og arbeidsrelatert stress kan bidra til at flere går ut i førtidspensjon, særlig blant ledere og ansatte på kontor. (2) Anslag viser at kostnadene for bedriftene og samfunnet er enorme og beløper seg til milliarder av euro på nasjonalt nivå. Selv om det er mange faktorer som bidrar til arbeidstakernes psykiske helse og velferd, finnes det dokumentasjon på at miljøet på arbeidsplassen har stor betydning. I et godt psykososialt miljø kan arbeid være gunstig for arbeidstakernes psykiske helse siden det bidrar til struktur i livet og gir økt følelse av sosial inkludering, identitet og status, muligheter for utvikling og økt selvtillit. Omvendt kan et dårlig psykososialt arbeidsmiljø få betydelige negative følger for arbeidstakernes helse. ( 1 ) Health and Safety Executive, Tilgjengelig på: ( 2 ) Den østerrikske kartleggingen av arbeidstakeres helse, AK Oberösterreich (Arbeider- og forbrukerrådet i delstaten Oberösterreich) og Institut für empirische Sozialforschung GmbH (IFES) (Østerriksk institutt for empirisk samfunnsforskning), Wien. EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 5

6 Kampanjeveiledning Hvorfor arrangerer EU-OSHA denne kampanjen? Det er mange misforståelser og ulike følelser knyttet til psykososial risiko på arbeidsplassen, og psykisk helse er fortsatt stigmatisert. Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) fant at over 40 % av arbeidsgiverne synes at psykososial risiko er vanskeligere å forebygge enn tradisjonelle HMS-risikoer. De viktigste hindringene som ble oppgitt, var sakens sensitivitet og mangel på kunnskap. (3) I tillegg viste en kartlegging blant toppledere at nesten halvparten mente at ingen av deres arbeidstakere noen gang ville få problemer med sin psykiske helse i løpet av sin yrkeskarriere. (4) Sannheten er at nærmere en av seks vil få psykiske helseproblemer. Arbeidstakere som har en psykisk sykdom, betraktes noen ganger som en risiko for organisasjonen, men faktum er at mennesker som lider av en psykisk sykdom, som ikke er relatert til arbeidet, vanligvis kan fungere godt på en arbeidsplass som har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Europas arbeidsgivere har en lovfestet plikt til å vurdere og forebygge psykososial risiko på arbeidsplassen. (5) Videre erkjenner «European Pact for Mental Health and Well-being» (6) de skiftende kravene og økende press på arbeidsplassen og oppmuntrer arbeidsgiverne til å gjennomføre ytterligere frivillige tiltak for å fremme psykisk velferd. Ett av målene med kampanjen er å overbevise arbeidsgiverne om at deres lovfestede plikter har betydning for at driften skal gå godt og for at de skal beholde motiverte og friske ansatte. Mestring av stress og psykososial risiko krever at de gjennomfører organisatoriske tiltak. Når det gjelder arbeidstakerne, er målet å forsikre dem om at arbeidsrelatert stress er et organisatorisk spørsmål. De skal ikke være redde for å rapportere det eller bekymre seg for at det kan tas som et tegn på personlig svakhet. Denne kampanjen har som mål å gi bedre forståelse av dette problemet og bygge bro ved å gi støtte og råd til arbeidstakere og arbeidsgivere samt oppfordre til bruk av praktiske og brukervennlige verktøy. Arbeidsrelatert stress er et organisatorisk problem og ikke den enkeltes feil. ( 3 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER). Tilgjengelig på: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 4 ) The Shaw Trust, Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London. ( 5 ) Rammedirektiv 89/391/EØF. I rammeavtalen om arbeidsrelatert stress (2004) og rammeavtalen om trakassering og vold på arbeidsplassen (2007) får arbeidsgiverne veiledning i hvordan disse spørsmålene kan håndteres. ( 6 ) Den europeiske pakt for psykisk helse og velferd (European Pact for Mental Health and Well-being). Tilgjengelig på: health/docs/mhpact_en.pdf ( 7 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, 2013 Europeisk meningsmåling om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 21. mars Tilgjengelig på: https://osha. europa.eu/en/safety-health-in-figures 6 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

7 Hva mener arbeidstakere i Europa om arbeidsrelatert stress? En nyere europeisk meningsmåling (7) fant at: 72 % av arbeidstakerne mente at omorganisering på jobben eller jobbusikkerhet var blant de viktigste årsakene til arbeidsrelatert stress. 66 % mente at stress skyldes antall arbeidstimer eller arbeidsmengde. 59 % mente at stress skyldes uakseptabel oppførsel, for eksempel mobbing og trakassering. 51 % av alle arbeidstakerne rapporterte at arbeidsrelatert stress er vanlig på deres arbeidsplass. Rundt fire av ti arbeidstakere mente at stress ikke håndteres tilfredsstillende på deres arbeidsplass. EU-OSHA/Michel Wielick

8 Kampanjeveiledning Hvor omfattende er problemet? EU-OSHA/Cristina Vatielli EU-OSHA/Luigi Lauria Statistikken viser ingen grunn til optimisme. Studier tilsier at % av alle tapte arbeidsdager kan tilskrives arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. (8) Det er det nest hyppigst rapporterte arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa etter muskel- og skjelettplager. I løpet av en niårsperiode rapporterte nærmere 28 % av arbeidstakerne i Europa at de ble utsatt for psykososial risiko som påvirket deres psykiske helse. (9) Forskning tyder på at psykososial risiko og arbeidsrelatert stress koster både organisasjoner og nasjonale økonomier store summer. Generelt er arbeidstakerne gjerne lenge borte fra jobb når de lider av arbeidsrelatert stress eller andre psykososiale problemer. Det forekommer også ofte at arbeidstakerne møter på jobb når de ikke kan yte hundre prosent (såkalt «sykenærvær»). De samlede kostnadene ved psykiske lidelser i Europa (både slike som er relatert til arbeid og slike som ikke er det) anslås til 240 milliarder euro årlig. (10) Under halvparten av dette beløpet kan tilskrives direkte kostnader som medisinsk behandling, mens 136 milliarder euro er tapt produktivitet, herunder sykefravær. ( 8 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Forskning på arbeidsrelatert stress. Tilgjengelig på: ( 9 ) Det europeiske fellesskap, Health and Safety at Work in Europe ( ): A Statistical Portrait. Den europeiske unions publikasjonskontor, Luxembourg. Tilgjengelig på: ( 10 ) Det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser (ENWHP). A guide to the business case for mental health, Tilgjengelig på: enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_initiative/mentalhealth_broschuere_businesscase.pdf ( 11 ) Trontin C, Lassagne M, Boini S and Rinal S, Le coût du stress professionnel en France en Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris. ( 12 ) Health and Safety Executive, Tilgjengelig på: ( 13 ) Den østerrikske kartleggingen av arbeidstakeres helse, AK Oberösterreich (arbeider- og forbrukerrådet i delstaten Oberösterreich) og Institut für empirische Sozialforschung GmbH (IFES) (Østerriksk institutt for empirisk samfunnsforskning), Wien. 8 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

9 Økonomisk betydning eksempler Frankrikes nasjonale kostnader ved arbeidsrelatert stress ble i 2007 anslått til mellom 2 og 3 milliarder euro. (11) I Storbritannia anslås det at rundt 9,8 millioner arbeidsdager gikk tapt i grunnet arbeidsrelatert stress, og arbeidstakerne hadde i snitt et fravær på 22,6 dager. (12) I Østerrike er psykososiale lidelser rapportert som den viktigste årsaken til førtidspensjonering blant kontoransatte med over 42 % av alle tilfeller av førtidspensjonering i denne arbeidstakerkategorien. (13) Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi

10 Kampanjeveiledning Forebygging av psykososial risiko Alle organisasjoner må ta tak i arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. I snitt mener 51 % av arbeidstakerne at arbeidsrelatert stress er vanlig på deres arbeidsplass, og dette tallet er høyt i organisasjoner av alle størrelser. I svært små (mikro-) organisasjoner med ni eller færre ansatte mener 45 % av arbeidstakerne at arbeidsrelatert stress er vanlig, og i større organisasjoner øker dette tallet til %. (14) EU-OSHAs ESENER-undersøkelse fant at 79 % av Europas ledere er bekymret for stress på jobben. (15) Samtidig har mindre enn 30 % av organisasjonene i Europa prosedyrer for å håndtere arbeidsrelatert stress, trakassering og vold fra klienter og kunder. ESENER viste at mens % av større organisasjoner (over 250 ansatte) har tiltak på plass for å håndtere psykososial risiko, er det bare % av de mindre organisasjonene (10 49 ansatte) som har dette. Manglende støtte og veiledning, eller manglende kunnskap, ble særlig hyppig oppgitt i mindre organisasjoner. er å involvere alle i arbeidet for å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø. På denne måten vil både ledere og arbeidstakere stå rustet til å håndtere eventuelle vanskelige situasjoner på en effektiv måte. Det er bare under ekstraordinære omstendigheter at man kan ha behov for psykologisk ekspertise. EU-OSHA/Emmanuel Biard Men selv i mindre organisasjoner med begrensede ressurser kan psykososial risiko vurderes og forebygges. Fordelene ved forebygging av arbeidsrelatert stress i mindre organisasjoner veier opp for kostnadene ved tiltakene. (16) Nøkkelen ( 14 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Europeisk meningsmåling om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 21. mars Tilgjengelig på: https://osha. europa.eu/en/safety-health-in-figures ( 15 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) Tilgjengelig på: https://osha. europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management ( 16 ) Health and Safety Executive, The Suitability of HSE s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. Tilgjengelig på: gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf 10 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

11 Gode arbeidsplasser forebygger stress EU-OSHA/Adam Skrzypczak Ledelsens ansvar for å forbedre det psykososiale miljøet Arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre en plan for å forebygge psykososial risiko. Arbeidsgiver må sørge for medvirkning fra ansatte slik at de bidrar til å skape et sunt psykososialt arbeidsmiljø. Leder må være imøtekommende og lydhør og skape et tillitsfullt arbeidsmiljø, der arbeidstakerne blir oppmuntret til å ta opp spørsmål og finne løsninger. Selv om det ligger utenfor arbeidsgiverens lovpålagte plikter, vil også det å vise forståelse for arbeidstakernes problemer utenfor jobben bidra til å fremme et støttende arbeidsmiljø. Det samme gjelder også ved å legge til rette for sosiale sammenkomster utenfor arbeidstiden. Mellomledere spiller en særlig viktig rolle her, ettersom de har den daglige kontakten med arbeidstakerne. Derfor bør de oppmuntres til å utvikle sin kompetanse for å skape å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø. Godt lederskap kan bidra til å redusere arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. Gode lederegenskaper er ikke nødvendigvis noe man er født med men i likhet med andre ferdigheter kan godt lederskap og personalledelse både læres og utvikles. En god leder går foran med et godt eksempel for å inspirere arbeidstakerne og motivere dem til å realisere sitt fulle potensial. Han eller hun er åpen, imøtekommende og empatisk overfor kollegenes sterke og svake sider. En god leder utfordrer og oppmuntrer kollegene sine til å arbeide mot felles mål og til alles beste og ta ansvar for arbeidet sitt. Han eller hun vil fremme lagånd og høy moral og få det beste ut av teamet. Psykososial risiko finnes på alle arbeidsplasser. EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 11

12 Kampanjeveiledning Betydningen av arbeidstakermedvirkning Selv om arbeidsgiverne er forpliktet til å sikre at risikofaktorene på arbeidsplassen er hensiktsmessig vurdert og kontrollert, er det avgjørende at også arbeidstakerne involveres. Arbeidstakers medvirkning er også en lovpålagt plikt. Det er arbeidstakerne og deres representanter som har best forståelse av problemene som kan oppstå der de arbeider. Ved å dele denne kunnskapen med ledere og arbeidsgivere kan de være med og påvirke hvordan løsninger planlegges og gjennomføres. EU-OSHA/Marcos Oliveira Arbeidstakermedvirkning krever imidlertid mer enn bare tilbakemeldinger til ledelsen. Dialogen mellom arbeidsgivere og ansatte må være toveis, noe som betyr at partene må: snakke sammen lytte til hverandres bekymringer dele synspunkter og informasjon treffe beslutninger i fellesskap (17) Arbeidstakermedvirkning er særlig viktig for å lykkes med å håndtere stress og psykososial risiko på arbeidsplassen. Dersom lederne rådfører seg med de ansatte, bidrar det til å skape tillit slik at arbeidstakerne opplever at de kan ta opp saker. Å involvere arbeidstakerne i utformingen av forebyggende tiltak vil dessuten øke motivasjonen generelt og sikre at tiltakene som iverksettes er både hensiktsmessige og effektive. EU-OSHA/Tomas Bertelsen ( 17 ) Det europeiske arbeidsmiljøorganet, Arbeidstakermedvirkning i HMS-arbeidet: En praktisk veiledning. Tilgjengelig på: https://osha.europa.eu/en/ publications/reports/workers-participation-in-osh_guide 12 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

13 Gode arbeidsplasser forebygger stress EKSEMPEL FRA VIRKELIGHETEN: Rigshospitalet, København De positive virkningene av å samarbeide og involvere arbeidstakere i å forbedre arbeidsmiljøet, vises tydelig i en case-studie fra Danmark. (18) Det offentlige sykehuset, Rigshospitalet, er med sine rundt ansatte en av Danmarks største arbeidsgivere. En undersøkelse over jobbtilfredshet i 2011 avslørte imidlertid at arbeidsplassen hadde store problemer med stress, mobbing og seksuell trakassering. Forbedring av arbeidsmiljøet fikk høyeste prioritet hos den øverste ledelsen. Men i stedet for å ta i bruk en ovenfra-og-nedtilnærming ble det arbeidet med grupper som gjennomgikk arbeidsmiljøet med hver avdeling på hele sykehuset så vel som med representanter fra fagforeninger og arbeidstakere. Sammen utarbeidet de nye retningslinjer for å redusere arbeidsrelatert stress, mobbing og seksuell trakassering. Det ble lagt vekt på kunnskapsdeling og tilbakemeldinger, og arbeidet i eksisterende arbeidsgrupper ble omorganisert for å forbedre dette. Arbeidstakerrepresentantene deltok i utarbeiding av veiledninger og retningslinjer for forebygging av mobbing, seksuell trakassering og redusering av stress. Det ble også opprettet et ledelsesnettverk for å forebygge destruktiv atferd, og sykehusets elektroniske nyhetsbrev presenterte eksempler på hvordan enkelte avdelinger hadde forbedret arbeidsmiljøet. Blant de konkrete resultatene var en generell forbedring i jobbtilfredshet og et betydelig lavere stressnivå blant sekretærer og sykepleiere. ( 18 ) Tildelt pris for god praksis i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen , Samarbeid, ledelse og medvirkning. EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 13 Hay que poner el pie de foto

14 Kampanjeveiledning 14 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA/Mário Marques

15 Gode arbeidsplasser forebygger stress Forebygging Den mest effektive måten å forebygge psykososial risiko på arbeidsplassen er å være proaktiv og ha en plan. Erfaringen viser at når arbeidsrelatert stress, dårlig helse og sykefraværet på en arbeidsplass øker, er produktiviteten og nyskapingen allerede på vei ned. Dette vil igjen ha stor innvirkning på de økonomiske resultatene. Psykososial risiko kan vurderes og forebygges på samme systematiske måte som andre HMS-risikoer ved å bruke risikovurderingsmodellen og sørge for medvirkning: Identifiser farene og hvem som kan være utsatt for risiko. Bevisstgjøring er nøkkelen; og sørg for at ledere og arbeidstakere er bevisst på psykososial risiko og tidlige tegn på arbeidsrelatert stress; og hva som skaper dette. Begge parter må være involvert i risikovurderingen. Evaluer og prioriter risikofaktorene. Planlegg forebyggende tiltak. Hvis det ikke er mulig å unngå risikoer, hvordan kan de minimeres? Iverksett planen. Angi hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvilke ressurser som trengs, hvem som skal involveres og tidsrammen. Overvåk og gjennomgå planen kontinuerlig. Gjør endringer i tråd med resultatene av overvåkingen. Det er verdt å huske på at mennesker kan reagere ulikt i gitte situasjoner, for eksempel vil noen håndtere travle perioder eller stramme tidsfrister bedre enn andre. Der det er mulig, bør psykososial risikovurdering ta hensyn til arbeidstakernes psykologiske evner og behov. I små bedrifter har lederne gjerne et tettere samarbeid med arbeidstakerne og blir dermed kjent med dem. I større organisasjoner vil mellomlederne spille en viktig rolle, ettersom det er de som i har den daglige kontakten med de ansatte. Denne kampanjen skal støtte arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere og skal fremme bruken av enkle, brukervennlige verktøy og metoder for å vurdere og forebygge psykososial risiko på arbeidsplassen. En slik metode kan begynne med en vurdering av det nåværende arbeidsmiljøet gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med de ansatte, og deretter, gjennom drøftinger, identifisere praktiske forbedringer. En slik prosess sikrer arbeidstakermedvirkning og retter oppmerksomheten mot de underliggende årsakene til arbeidsrelatert stress og andre psykososiale problemer. Et rammeverk for å strukturere prosessen, vil også gjøre det mulig for organisasjonene å overvåke hvor vellykkede de forebyggende tiltakene er. Det er viktig at forebygging av psykososial risiko integreres i HMSarbeidet generelt; snarere enn at det gjøres som en egen aktivitet. Modellen for risikovurdering kan enkelt tas i bruk for å forebygge arbeidsrelatert stress. EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 15

16 Kampanjeveiledning Hva kjennetegner et godt psykososialt arbeidsmiljø? I et godt arbeidsmiljø rapporterer arbeidstakerne høy jobbtilfredshet, og de blir utfordret og motivert til å tilfredsstille sitt fulle potensial. For organisasjonen fører dette til gode økonomiske resultater, lavt fravær og liten gjennomtrekk av ansatte. Følgende faktorer bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø: Arbeidstakerne har fått god opplæring, og har tid og selvstendighet nok til å legge opp og utføre arbeidet sitt. Ensformige oppgaver er redusert til et minimum eller deles, og arbeidstakerne oppmuntres til å ta eierskap til sitt arbeid. Arbeidstakerne vet nøyaktig hva som forventes av dem, og de får regelmessig konstruktive tilbakemeldinger (positive og negative). Arbeidstakerne deltar i beslutninger som gjelder deres arbeid, og oppmuntres til å være med og utvikle for eksempel, arbeidsmetoder og tidsplaner. Fordelingen av arbeid, belønninger, forfremmelser eller karrieremuligheter er rettferdig. Arbeidsmiljøet er vennlig og støttende, og ekstra ressurser stilles tilgjengelig når det er mest hektisk. Kommunikasjonen er åpen og går begge veier, og arbeidstakerne holdes orientert om alt som skjer, særlig i tider med endringer i organisasjonen. Tiltak er på plass for å forebygge arbeidsrelatert stress, trakassering og vold fra klienter og kunder. Arbeidstakerne føler at problemer de tar opp, behandles på en fornuftig måte. Arbeidstakerne kan kombinere arbeid og fritid på en god måte. I tillegg kan arbeidsgiverne ha iverksatt frivillige tiltak for å fremme arbeidstakernes psykiske velferd. Hva er fordelene ved å forebygge psykososial risiko? Fordelene er enorme: For arbeidstakerne: bedre velferd og høyere jobbtilfredshet For lederne: en frisk, motivert og produktiv arbeidsstyrke For organisasjonene: bedre resultater generelt, redusert fravær, færre ulykker og skader. Lavere gjennomtrekk av ansatte For samfunnet: lavere kostnader og belastning på den enkelte og for samfunnet som helhet I et godt arbeidsmiljø rapporterer arbeidstakerne høy jobbtilfredshet, og de blir utfordret og motivert til å realisere sitt fulle potensial. ( 19 ) Verdens helseorganisasjon. Tilgjengelig på: 16 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

17 Gode arbeidsplasser forebygger stress Arbeid for å fremme psykisk helse Psykisk velferd er en forutsetning for god helse og livskvalitet. Det kan forstås som en tilstand av velvære der individet kan realisere sitt potensial, håndtere livets normale påkjenninger, arbeide produktivt og spille en positiv rolle samfunnet. (19) Å fremme psykisk velferd kan være et viktig bidrag til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Følgende er eksempler på tiltak som kan iverksettes: fleksible arbeidsordninger støtte i dagliglivets utfordringer, for eksempel gjennom ordninger for barnepass bevisstgjøring for ledere og ansatte omkring problemstillinger knyttet til psykisk helse gratis psykologisk rådgivning og støtte støtte og oppmuntre arbeidstakere til å drive fysisk trening EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 17 EU-OSHA/David Tijero Osorio

18 Kampanjeveiledning Visste du at... Rundt halvparten av alle arbeidstakere mener at arbeidsrelatert stress er vanlig på arbeidsplassen deres. Dette er det nest hyppigst rapporterte arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa % av alle tapte arbeidsdager kan tilskrives arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. En av seks arbeidstakere vil få problemer med sin psykiske helse i løpet av arbeidslivet. På nasjonalt nivå beløper kostnadene ved psykososial risiko seg til millioner av euro. Det er nyttig å kunne mestre stress og psykososial risiko på arbeidet fordelene for bedriftene oppveier kostnadene ved å gjennomføre tiltakene. 18 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet Shutterstock, Inc./wavebreakmedia

19 Gode arbeidsplasser forebygger stress Kampanjen : Gode arbeidsplasser forebygger stress Om kampanjen Psykososial risiko kan forekomme på alle arbeidsplasser, og arbeidsplassens kvalitet er sterkt forbundet med stressnivået arbeidstakerne opplever. Å få bukt med psykososial risiko og arbeidsrelatert stress kan synes å være en utfordrende oppgave, men denne kampanjen har som mål å vise at dette kan håndteres på samme logiske og systematiske måte som ethvert annet HMS-spørsmål. Dette er bakgrunnen for at kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» fokuserer på følgende hovedområder: Å øke oppmerksomheten om det økende problemet med arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. Å stille til rådighet og fremme bruken av enkle, praktiske verktøy samt veiledning i hvordan man kan forebygge psykososial risiko og stress på arbeidsplassen. Å belyse de positive virkningene av å forebygge psykososial risiko og stress på arbeidsplassen; så vel som de forretningsmessige. I forbindelse med at kampanjen skal lanseres, har EU-OSHA utviklet informasjon og verktøy som skal bidra til å øke oppmerksomheten om og forståelsen av arbeidsrelatert stress og psykososial risiko. Det andre året av kampanjen vil ha særlig fokus på lanseringen av en flerspråklig veiledning med enkel informasjon om psykososial risiko utarbeidet for arbeidsgivere og ledere i små bedrifter. Veiledningen har som mål å motivere arbeidsgiverne til å få bukt med arbeidsrelatert psykososial risiko, ved å vise at forebygging av psykososial risiko i små bedrifter ikke bare er mulig, men også svært nyttig. Veiledningen oppfordrer små bedrifter over hele Europa til å forebygge psykososial risiko, systematisk og effektivt, ved å bruke nasjonale og bransjevise verktøy. Denne kampanjen bygger på kampanjen «Samarbeid, ledelse og medvirkning» fra , som vektla betydningen av å kombinere godt lederskap med arbeidstakermedvirkning. Denne tilnærmingen gjenspeiles i kampanjen, som poengterer at både arbeidstakere og ledelsen må spille en aktiv rolle og samarbeide for å takle psykososial risiko og arbeidsrelatert stress på en effektiv måte. Gjennom samarbeid kan arbeidsgivere og arbeidstakere forebygge arbeidsrelatert stress og psykososial risiko på arbeidsplassen. Viktige datoer Kampanjestart: April 2014 Europeiske arbeidsmiljøuker: Oktober 2014 og 2015 Utdeling av Prisen for god praksis: April 2015 Toppmøte for kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»: November 2015 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 19

20 Kampanjeveiledning Praktiske verktøy og støtte for å redusere stress Psykososial risiko kan måles, behandles og reduseres ved hjelp av praktiske verktøy. På internett finnes det en rekke brukervennlige og effektive praktiske verktøy for vurdering og reduksjon av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen: ILOs håndbok «Stress Prevention at Work Checkpoints» inneholder brukervennlige sjekklister som kan brukes til å identifisere stressfaktorer og lindre skadevirkningene av stress. Det britiske Health and Safety Executives «Management Standards» (styringsstandarder) for arbeidsrelatert stress viser god praksis på seks viktige områder og gir en referanseverdi som organisasjoner kan måle sine resultater mot. Frankrikes nasjonale institutt for forskning og sikkerhet (INRS) presenterer i sin rapport «Faire le Point», metoder for vurdering av psykososial risiko i små bedrifter og praktiske tips om hvordan de kan forebygges. Den belgiske SOBANE-strategien er en firetrinns medvirkningsbasert strategi for vurdering og forebygging av psykososial risiko. Nettsiden «SOS in the workplace a guide to improving the health and well-being of employees in the workplace» (SOS på arbeidsplassen en veiledning til hvordan de ansattes helse og velferd kan bedres på arbeidsplassen) er lansert i Slovenia. Andre nasjonale verktøy for mestring av stress og psykososial risiko fra EU-OSHAs kontaktpunkter er tilgjengelige på nettstedet for kampanjen. Hvem kan delta i kampanjen? Alle organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å delta i kampanjen: arbeidsgivere av alle størrelser i offentlig og privat sektor ledere, arbeidsledere og arbeidstakere HMS-fagfolk fagforeninger og verneombud arbeidsgiverorganisasjoner fagorganisasjoner utdannings- og opplæringsinstitusjoner aktører innen forebyggende HMS-arbeid og forsikring Praktiske måter du kan engasjere deg på Enkeltpersoner og organisasjoner kan involvere seg i kampanjen på en rekke måter, blant annet ved å: spre og publisere kampanjeinformasjon og materiell organisere arrangementer og aktiviteter som seminarer og workshops bruke og fremme bruken av praktiske verktøy for å mestre arbeidsrelatert stress og psykososial risiko delta i konkurranse om Den europeiske prisen for god HMS-praksis engasje seg i de europeiske arbeidsmiljøukene i 2014 og 2015 bli en offisiell europeisk kampanjepartner eller nasjonal kampanjepartner 20 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

21 Gode arbeidsplasser forebygger stress Kampanjens verktøykasse EU-OSHAs verktøykasse for kampanjen er en nyttig ressurs for arbeidsgivere, ledere, verneombud og egentlig alle som vurderer å kjøre sin egen HMSkampanje. Verktøykassen inneholder praktiske råd og veiledning om alle sider ved det å gjennomføre en kampanje, blant annet: Råd i forbindelse med planlegging av en kampanje: fastsetting av målene for kampanjen fastsetting av kampanjens hovedbudskap merkevarebygging og hvordan publikum kan nås evaluering av kampanjens suksess Veiledning angående ressurser og nettverk: budsjettering arbeide i partnerskap gjøre mest mulig ut av mulighetene for å spre kampanjebudskapet Eksempler på hvordan verktøy og teknikker kan fremme kampanjen: pressemeldinger og bakgrunnsartikler reklame og markedsføring markedsføring på nett og sosiale medier organisering av arrangementer Eksempler på hvordan andre organisasjoner har gjennomført sine kampanjer, er også tilgjengelig som en ressurs for den som vil planlegge en kampanje. osha.europa.eu/en/campaign-toolkit EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 21 istockphoto /ImageegamI

22 Kampanjeveiledning Fordeler ved å være kampanjepartner Ved å fremme kampanjen og gi den omtale kan offisielle kampanjepartnere nyte godt av publisitet i en egen del på nettstedet for kampanjen og få hederlig omtale når EU-OSHA iverksetter kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» på EU-plan. Andre fordeler omfatter en invitasjon til EU-OSHAs arrangement. 22 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA/Eric VIDAL

23 Gode arbeidsplasser forebygger stress Den europeiske prisen for god praksis Den europeiske prisen for god praksis premierer fremragende og innovative bidrag til helse, miljø, og sikkerhet på arbeidsplassen og viser fordelene ved å vedta gode HMS-praksiser. Alle organisasjoner og bedrifter i EUs medlemsstater, søkerland, potensielle søkerland og i EFTA er velkommen til å sende inn bidrag. Bidragene bør vise følgende: effektiv ledelse og medvirkning fra ansatte som fremmer kampanjens hovedtema Gode arbeidsplasser mestrer stress vellykket gjennomføring av tiltak for å forbedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen dokumenterbar bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen at tiltakene er bærekraftige på sikt at tiltakene kan overføres til andre organisasjoner, som kan være i andre land eller av en annen størrelse EU-OSHAs nettverk av kontaktpunkter samler inn bidragene og nominerer nasjonale vinnere for den europeiske konkurransen. EU-OSHAs offisielle kampanjepartnere kan sende sine bidrag direkte til EU-OSHA. Formålet med Prisen for god praksis er å fremme og dele god praksis. Prisene deles ut på en seremoni i det andre året av kampanjen, der vinnerne presenteres og alt deltakerne har oppnådd, feires. EU-OSHA/Media Consulta Ireland EU-OSHA/Susan Kennedy EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 23

24 Kampanjeveiledning Et blikk på kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» Som en del av hver enkelt kampanje bidrar EU- OSHA med informasjon, praktiske veiledninger og verktøy. Alt kampanjemateriell er fritt tilgjengelig på 25 språk. Hver kampanje har ett tema for Den europeiske prisen for god praksis. Kampanjen har særlig fokus på Den europeiske arbeidsmiljøuken, som arrangeres i oktober hvert år. EU-OSHA kan sette sin lit til et nettverk av kontaktpunkter som fremmer kampanjene. Kontaktpunktene er vanligvis de nasjonale arbeidsmiljø-myndighetene. Hver kampanje har en partnerskapsordning der organisasjoner kan bli partnere med EU-OSHA for å bidra til å skape økt oppmerksomhet om kampanjens tema samt øke kampanjens og parternorganisasjonens synlighet. 24 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA/EU-OSHA

25 Gode arbeidsplasser forebygger stress Vårt eksisterende partnernettverk Godt partnerskap med sentrale aktører er avgjørende for at kampanjen skal lykkes. Vi har mange støttespillere fordelt på flere partnernettverk. Her er noen av dem: Nasjonale kontaktpunkter: Kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» koordineres på nasjonalt plan av EU-OSHAs nettverk av nasjonale kontaktpunkter. Hvis du ønsker å finne ut mer om våre kontaktpunkter, eller kontakte dem direkte, finner du en lenke til deres kontaktopplysninger bakerst i denne veiledningen. Offisielle kampanjepartnere: EU-OSHA oppfordrer europeiske og multinasjonale organisasjoner til å bli offisielle kampanjepartnere. Over 80 partnere støtter aktivt kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø». Hvis du er interessert i å bli kampanjeparter, kan du besøke kampanjens nettsted (www.healthy-workplaces.eu/). Mediepartnere: Dette er en eksklusiv gruppe journalister og redaktører fra hele Europa som er glødende opptatt av HMS på arbeidsplassen. Ledende europeiske HMS-magasiner bistår nå EU-OSHA med å markedsføre kampanjen, mens EU-OSHA tilbyr journalistene en plattform der de kan få kontakt med, informere og nå ut til sine nettverk i og utenfor Europa. Enterprise Europe Network: Dette nettverket hjelper små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i Europa med å utnytte forretningsmulighetene. Det er en viktig samarbeidspartner i kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø». EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Eric VIDAL EU-OSHA/Daniel de Pablos EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 25

26 Kampanjeveiledning Hva har vi oppnådd med tidligere kampanjer? Kampanjene skal øke oppmerksomheten på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Med dette for øyet har kampanjene dekket en rekke emner som er av særlig betydning for HMS. Kampanjene har vært arrangert siden 2000, og hvert kampanjetema løper i to år. Disse kampanjene er nå de største i sitt slag i verden og blir stadig mer populære. I dag er hundrevis av organisasjoner i over 30 land involvert. EU-OSHA med sine kampanjepartnerne koordinerer Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene, og i tillegg til å øke oppmerksomheten rundt viktige HMS-spørsmål er de opptatt av å få gjennomslag for at bedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er bra for bedriften. Øyeblikksbilde av kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» EU-OSHAs kampanjer har den senere tid fokusert på Samarbeid, ledelse og medvirkning ( ), Sikkert vedlikehold ( ) og Risikovurdering (2008 9) kampanjen Samarbeid, ledelse og medvirkning skapte økt oppmerksomhet om viktigheten av å kombinere godt lederskap med arbeidstakermedvirkning. For å støtte kampanjen har EU-OSHA utarbeidet to praktiske veiledninger om arbeidsgivers ledelse og arbeidstakers medvirkning i HMS-arbeidet. Over 80 offisielle kampanjepartnere, som representerer mange forskjellige sektorer, arrangerte workshops og arrangementer og deltok på konferanser. Det ble særlig satt søkelys på betydningen av å sikre at ledere og arbeidstakere har fora der de kan møtes og drøfte risikoforebygging og HMS på arbeidsplassen. Vinnerne av prisene for god praksis var like ulike som de var nyskapende, men alle fokuserte på samarbeid: fra løsninger for industrien i Østerrike, Nederland, Finland og Tyrkia til tiltak for å redusere stress på et sykehus i Danmark, via organisasjoner som støtter SMB-er i Tyskland og Spania, et detaljistkonsern i Portugal, en hotellkjede på Kypros og en diskusjonsgruppe for melkebønder i Irland. Under kampanjen Sikkert vedlikehold fikk EU-OSHA over 50 kampanjepartnere som bidro til å organisere en rekke aktiviteter og spre kampanjebudskapet. Formålet med kampanjen var å skape bevissthet om betydningen av vedlikehold for arbeidstakernes sikkerhet og helse så vel som risikoene forbundet med vedlikehold. En rekke publikasjoner om vedlikeholdsrelaterte emner ble utarbeidet og fremmet. Også kampanjen var svært vellykket, ettersom OiRA (nettapplikasjon for nettbaserte risikovurderingsverktøy) vil komme til nytte i lang tid etter kampanjens slutt. Risikovurdering, som er selve hjørnesteinen i den europeiske tilnærmingen til forebygging av arbeidsulykker og yrkessykdommer, var i fokus i denne kampanjen. Hensikten med OiRA er å tilrettelegge risikovurderingsprosessen. Den er beregnet på små bedrifter og tar brukerne gjennom en trinnvis prosess for å hjelpe dem med å gjennomføre og overvåke en risikovurderingsprosess. OiRAverktøyene, som er tilgjengelige for mikrobedrifter og små bedrifter på flere europeiske språk, er tilgjengelig på 26 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

27 Gode arbeidsplasser forebygger stress EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 27 Shutterstock, Inc./Andresr

28 Kampanjeveiledning Ytterligere informasjon og ressurser Et bredt utvalg av kampanjemateriell er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet for kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»: relevante fakta og tall rapporter og faktaark, herunder de nyeste resultatene fra ESENER praktiske veiledninger og verktøy praktisk informasjon som er særlig relevant for små bedrifter ideer til kampanjeaktiviteter PowerPoint-presentasjoner, plakater, brosjyrer og annet kampanjemateriell de nyeste videoene med Napo og vennene lenker til nyttige nettstederm All informasjonen er tilgjengelig på 25 språk: 28 EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA/Britt Vangenechten

29 Gode arbeidsplasser forebygger stress EU-OSHAs nettverk av kontaktpunkter https://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points ISLAND FINLAND NORGE SVERIGE ESTLAND LATVIA DANMARK LITAUEN IRLAND STORBRITANNIA POLEN NEDERLAND TYSKLAND BELGIA LUXEMBOURG TSJEKKIA SLOVAKIA LIECHTENSTEIN FRANKRIKE ØSTERRIKE SLOVENIA SVEITS ITALIA UNGARN ROMANIA KROATIA SERBIA MONTENEGRO KOSOVO BULGARIA iht. UNSCR 1244/99 ALBANIA FYROM SPANIA HELLAS PORTUGAL TYRKIA MALTA KYPROS EUs medlemsland Landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Vest-Balkan og Tyrkia EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 29

30 Kampanjeveiledning Kampanjeveiledning: Forebygging av stress og psykososial risiko på arbeidsplassen Luxembourg: Den europeiske unions publikasjonskontor pp x 25 cm ISBN doi: / EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet

31 Gode arbeidsplasser forebygger stress EU-OSHA Det europeiske arbeidsmiljøorganet 31

32 Kampanjen «Et sikkert og godt arbeidsmiljø» , «Gode arbeidsplasser forebygger stress», vektlegger betydningen av å anerkjenne arbeidsrelatert stress og andre psykososiale risikofaktorer. Kampanjen oppfordrer til å håndtere dette som et ledd i en integrert tilnærming for å opprettholde et sikkert og godt arbeidsmiljø. TE NO-C Psykososial risiko finnes på alle arbeidsplasser, men selv med knappe ressurser kan dette styres på en vellykket måte. I denne kampanjen finnes den støtten, veiledningen og de verktøyene som trengs for å forebygge arbeidsrelatert stress og psykososial risiko på en effektiv måte. Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMSinformasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i På hovedkontoret i Bilbao, Spania, finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstakerog arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land. Det europeiske arbeidsmiljøorganet C/Santiago de Compostela Bilbao, SPANIA doi: /

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis

forebygger stress Nominér kandidater Gode arbeidsplasser Den europeiske prisen for god praksis Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Gode arbeidsplasser #EUManageStress forebygger stress www.healthy-workplaces.eu Nominér kandidater Den europeiske prisen for god praksis Forebygging

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER. Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER Fremgang og utvikling 2005 2010 TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER FREMGANG OG UTVIKLING 2005 2010 Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM

FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM FIRE PILARER I KAMPEN MOT FATTIGDOM Grunnleggende tjenester Sosiale tjenester Bolig Minimumsinntekt Innhold Innledning Ms Vesna LESKOŠEK, Fakultetet for sosialarbeid, Universitet i Ljubljana, Slovenia...

Detaljer

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER.

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. IDA MARIE HERMANSEN PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. EN KVALITATIV STUDIE Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai 2011. Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer