MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING /06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde (Ap) Nils-Olav Nøss (Ap) Lisbeth L. Axelsen (H) Vara som møter: Liv Rønning (Sp) Ellen Haugland (Krf) Nils Gunnar Drange (Ap) Stein Ove Lien (Ap) Olav Djuve (H) SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING /06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN /06 06/549 FORDELING AV OVERSKOT /06 06/593 EIGEDOM SOM AKTIVAKLASSE I FINANSREGLEMANGET /06 05/1159 TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN - BUDSJETT 2006/ØKONOMIPLAN /06 06/151 AREAL FOR FOLKEBIBLIOTEK /06 05/2055 BUSTADFELT HJELLE - KOMMUNAL MEDVERNAD - FERDIGSTILLING AV HOVUDANLEGG 33/06 06/379 FLYKTNINGTENESTA I OS: EVALUERING AV INTRODUKSJONS- ORDNINGA - EVENTUELL NY BUSETTING AV FLYKTNINGAR /06 06/681 MILJØRETTA HELSEVERN - GODKJENNING /06 05/2346 SMITTEVERNPLAN FOR OS KOMMUNE /06 04/532 GODKJENNING - REG.PLAN TORSNESET, DEL AV G.NR.29/1 OG 34, RØTTINGEN 493 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 37/06 06/676 ÅRSRAPPORT FOR OS KONTROLLUTVAL /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, rom 326 Venstre Os Folkebibliotek

3 Sak 26/06 MØTEBOK ÅRSMELDING 2005 Saksbehandlar: Lars Atle Skorpen Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 06/502 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 26/06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2005, del 1, til orientering. Os den 27. mars 2006 Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 26/06 Vedlegg: 1. Årsmeldinga del 1. Eige vedlegg. Bakgrunn for saka Årsmelding for Os kommune er sett saman av to delar. Del 1 er ei felles og overordna del, og ligg som vedlegg til saka. Del 2 er årsmelding frå den einskilde eining, og ligg tilgjengeleg på UTSIO på Lars A Skorpen Side 4 av 50

5 Sak 27/06 MØTEBOK ÅRSREKNESKAPEN 2005 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/548 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 45/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for Os, Lars Atle Skorpen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Revisjonsmelding, dat. 14. mars 2005, vart delt ut på møtet Særutskrift frå møteprotokoll frå Kontrollutvalet, sak 014/06, vart delt ut på møtet Samrøystes tilråding som administrasjonen si innstilling Vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 27/06 Vedlegg: Rekneskapen for Os kommune 2005 eige hefte/bok* Årsberetning Hovudoversikter m.v. - rekneskapen for 2005 Revisjonsmelding for 2005 Uttale frå Kontrollutvalet om rekneskapen for 2005 * Følgjer saka som utrykt vedlegg Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsrekneskapen for Det vert vist til vedlegga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 50

7 Sak 28/06 FORDELING AV OVERSKOT 2005 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/549 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret vedtek følgjande disponering av overskotet for 2005: Opprinneleg årsoverskot 2005: kr ,97 Periodisering påløpt, ikkje utbetalt timeløn 2005: kr , Årsoverskot for 2005: kr ,97 Disponert slik: K sak 17/06: Ekstraløyving vedk. undervisning kr F sak 29/06: Vaksinasjonsprogram kr K sak 24/06: Legevakt telefonsentral og hjelpepersonale kr Tilbakeført til einingane kr Disposisjonsfond for formannskapet kr Disposisjonsfond for rådmannen kr Finansbufferfond kr Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 28/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Terje Hermannsen (Ap) hadde følgjande framlegg til endring av tilrådinga til Kommunestyret: Disposisjonsfond for formannsskapet kr ( ) Styrking av einingane kr ( ) Disposisjonsfond for rådmannen kr ( ) Finansbufferfond kr ( ) Framlegget fekk 3 røyster (2Ap, 1V) og fall Administrasjonen sitt framlegg til tilråding vart vedteke med 6 mot 3 røyster (2Ap, 1V). Vedtak: Kommunestyret vedtek følgjande disponering av overskotet for 2005: Opprinneleg årsoverskot 2005: kr ,97 Periodisering påløpt, ikkje utbetalt timeløn 2005: kr , Årsoverskot for 2005: kr ,97 Disponert slik: K sak 17/06: Ekstraløyving vedk. undervisning kr F sak 29/06: Vaksinasjonsprogram kr K sak 24/06: Legevakt telefonsentral og hjelpepersonale kr Tilbakeført til einingane kr Disposisjonsfond for formannskapet kr Disposisjonsfond for rådmannen kr Finansbufferfond kr Side 8 av 50

9 Sak 28/06 Vedlegg: Resultatoversikt Saksopplysningar: Rådmannen viser til dokumenta i saka Årsrekneskapen 2005 og vedlagte resultatoversikt. Denne saka føreset at rekneskapen for 2005 vert godkjent av kommunestyret. Årsoverskotet for 2005 vart til slutt kr ,97. Dette talet framkjem etter at det er gjort ei periodisering (rekneskapsmessig belastning) for påløpt, ikkje utbetalt timeløn på nærare 4 mill. kr etter tilråding frå revisor. Størsteparten av overskotet kan tilskrivast ei svært god avkastning frå finansporteføljen, men og skatt/rammetilskot vart betre enn budsjettert. Finansbufferfond I 2004 vart det etablert eit finansbufferfond på 5 mill. kr. Bakgrunnen for etablering av dette fondet var å starta oppbygginga av ein buffer som gjer kommunen i stand til å klara år med negativ avkastning utan at dette går ut over tenesteproduksjonen. Kommunen er framleis i ein situasjon der vi nyttar 100% av avkastninga frå finansporteføljen til ordinære driftstiltak i kommunen, noko som gjer oss svært risikoutsett for svingningar i finansmarknaden. Dersom avkastninga skulle verta mindre enn det som er budsjettert, vil det kunne medføra store økonomiske utfordringar for kommunen og dermed tenesteproduksjonen. Eit finansbufferfond vil kunne avdempa verknadene av ein slik situasjon, og rådmannen rår difor til at ein held fram oppbygginga av finansbufferfondet. Rådmannen ser for seg at finansbufferfondet bør ha ein storleik på mellom 30 og 40 mill. kr. Rådmannen rår til at det vert sett av kr ,- av årsoverskotet for 2005 til styrking av finansbufferfondet. Einingane Resultatoversikten viser at tenesteproduksjonen, det vil seia driften av einingane, i utgangspunktet har eit overskot på nærare 2,8 mill. kr. Imidlertid meiner vi det må korrigerast for momskompensasjon frå investeringsprosjekt, som er inntektsført på einingane men budsjettert på ansvar momskompensasjon. Vidare meiner vi at det bør korrigerast for periodiseringar, det vil seia rekneskapsmessige føringar for å få inntekter og kostnader ført på riktig år. Tenesteproduksjonen kjem då ut med ein pluss på vel 2 mill. kr. Rådmannen vil foreslå å vidareføra prinsippet om at overskot skapt i einingane og som ikkje skuldast tilhøve utanfor eininga, vert tilbakeført til einingane. Vidare vil rådmannen foreslå at underskot i einingane skal trekkast av budsjettramma for 2006, dersom eininga ikkje har kunna forhindra underskotet. Rådmannen vil koma attende med eiga sak om dette. Rådmannen rår til at kr ,- av årsoverskotet for 2005 vert tilbakeført til einingane. Disposisjonsfond Budsjettet for 2006 har ingen tilleggsløyvingspost som kan nyttast til saker som dukkar opp gjennom året. Det er ønskjeleg å ha ein viss fleksibilitet i form av eit fond som kan nyttast i særskilte høve, utan at ein må gjera omprioriteringar i budsjettet. Rådmannen presiserar at bruken av slike midlar må vera eingongstiltak som ikkje pådrar kommunen komande utgifter. Rådmannen rår til at kr ,- av årsoverskotet for 2005 vert sett av til fond til disposisjon for formannskapet, og kr ,- til disposisjon for rådmannen. Side 9 av 50

10 Sak 28/06 Oppsummering Rådmannen rår til følgjande disponering av årsoverskotet for 2005: Opprinneleg årsoverskot 2005: kr ,97 Periodisering påløpt, ikkje utbetalt timeløn 2005: kr , Årsoverskot for 2005: kr ,97 Disponert slik: K sak 17/06: Ekstraløyving vedk. undervisning kr F sak 29/06: Vaksinasjonsprogram kr K sak 24/06: Legevakt telefonsentral og hjelpepersonale kr Tilbakeført til einingane kr Disposisjonsfond for formannskapet kr Disposisjonsfond for rådmannen kr Finansbufferfond kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 50

11 Sak 29/06 MØTEBOK EIGEDOM SOM AKTIVAKLASSE I FINANSREGLEMANGET Saksbehandlar: Lars Atle Skorpen Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 06/593 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 47/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre vedtek endringar i finansreglementet, slik at det for framtida også kan investerast i eigedom med inntil 10% av finansportefølgjen (+/- 10%), der endringane gjennomførast slik det kjem fram i vedlegga til denne saka, jfr beslutningsnotat og endringar i tabellen for aktiva allokering. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Administrasjonen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre vedtek endringar i finansreglementet, slik at det for framtida også kan investerast i eigedom med inntil 10% av finansportefølgjen (+/- 10%), der endringane gjennomførast slik det kjem fram i vedlegga til denne saka, jfr beslutningsnotat og endringar i tabellen for aktiva allokering. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 29/06 Vedlegg: 1. Beslutningsnotat frå AON 2. Vedlegg til beslutningsnotatet Saksopplysningar: Rådmannen syner til siste sak om endringa av finansreglementet vedr investeringar i hegdefond blei eit særs godt år mht avkastning på finansformuen for Os kommune, med over NOK 38 mill og meir enn ei dobling av kva som var i budsjettet. Det er fleire årsaker til at året blei så bra, og rådmannen vil ikkje gå nærere inn på detaljane i dette i denne saken, ut over også denne gangen å sende ein vennleg tanke til befolkninga i Kina. Det kjem eiga sak om årsrekneskapen, der kommentarar til denne delen av finansresultatet vert kommentert. Os kommune har i gjeldande finansreglement lagt til grunn ein langsiktig snittavkastning på finansformuen på 8% kvart år. Kommunen har kunna gleda seg over at ein har hatt avkastning langt over dette mest heilt sidan reglementet første gong vart vedteke. No er det eingong slik med gjennomsnittsberekningar, at ligg ein over snittet nokre år, vil ein normalt liggje under snittet andre år. Slik er det og i finansforvaltning, og rådmannen gjenntek sin påstand at ov for kvart år vi har store finansoverskot er vi eit år nærare første året med underskot. I ein slik situasjon, i gode tider og på høgda av kva ein kan forvente av resultat, er det ansvarleg og riktig å sjå etter høve til p redusera risikoen noko for framtida, samstundes som ein ikkje gjer frå seg for mykje potensiale for inntening. Når vi opna opp for investeringar i hedgefond, var det utelukkande for å spreia risikoen meir. Slik er det og med eigedom. Eigedom er tradisjonelt ei aktivaklasse som i det lange perspektivet alltid har kasta greit av seg, med ein relativt låg risiko. For pengar med kort horisont har likevel eigedom ein større grad av risiko, då eigedomsmarknaden går både opp og ned i periodar, men mest opp i det lange perspektivet. Når rådmannen no gjer framlegg om endring av finansreglementet til å opna for investeringar i eigedom, er det viktig å presisera kva type eigedom ein då tenkjer på. Aktuelle investeringar skal vera i kommersielle og noko lunde likvide eigedomsprosjekt, og ikkje i ordinær kommunal indrastruktur eller investeringar i tomteland. Det betyr at kommunale bygg og anlegg, investeringar i tomter eller industriareal framleis skal finansierast på tradisjonelt kommunalt vis, og ligg utanfor kva endringa gjev høve til, medan investeringane skal gjerast som ein av fleire partar i tilrettelagte og/eller syndikerte eigedomsprosjekt eller eigedomsobligasjonskonsept. Eigedom som aktivaklasse plasserast gjerne mellom aksjar og obligasjonar i høve risiko. Rådmannen meiner det kun blir aktuelt for Os kommune å engasjera seg i trygge og konservative prosjekt, der ein byggjer opp erfaring over tid, og legg derfor til grunn at aktuelle eigedomsprosjekt for oss vil være nærare obligasjonar enn aksjar i risiko. Dette er også ein viktig grunn til at posten for obligasjonar blir redusert med den andel vi no legg inn for eigedom. Etter denne endringa får Os kommunen ei endå betre mix av aktiva ein har plassert finansformuen i, noko som kan bidra til at avkastninga på sikt blir høgare, med mindre risiko, enn den ellers ville ha vært, og at ein større del av portefølgjen utviklar seg motsyklisk til einannan (når noko går ned går noko anna opp). Lars A Skorpen Rådmann Side 12 av 50

13 Sak 30/06 MØTEBOK TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN - BUDSJETT 2006/ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/1159 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 44/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som administrasjonen si innstilling Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 30/06 Vedlegg: Brev frå Fylkesmannen i Hordaland av Saksopplysningar: Vedlagt følgjer tilbakemelding frå Fylkesmannen i Hordaland på Os kommune sitt budsjett for 2006 og økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 14 av 50

15 Sak 31/06 MØTEBOK AREAL FOR FOLKEBIBLIOTEK Saksbehandlar: Lars Atle Skorpen Arkiv: F00 &10 Arkivsaksnr.: 06/151 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 12/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: A. Os kommunestyre vedtek å inngå avtale om lenging av leigeavtale i eksisterande areal, eiga av Os Næringspark AS, der Os Folkebibliotek no er lokalisert, ca 690m2 til ei leige på kr 675,- per m 2 per år + kr 33,- per m 2 per år i felleskostnader, til saman kr ,- per år. Inkludert i tilbodet er kostnadsfri oppgradering av lokala, mellom anna med ny moderne heis, kjøling på ventilasjonsanlegg og overflatebehandling. Rådmannen får fullmakt til å forhandla fram avtalen innanfor dei vilkåra som er referert i tilbodet og dei standardar som gjeld for Os kommune. A1. Os kommunestyret vedtek å inngå forhandlingar med Os Næringspark AS om felles finansiert gangbru over hovudvegen, slik det går fram i bev av 9. mars B. Os kommunestyre vedtek å inngå avtale om leige av nytt areal for Os Folkebibliotek på ca 1045m 2 i første høgda (gateplan) i same bygget som biblioteket held til i dag, eigd av Os Næringspark AS. Årleg leige vil vera kr 790 per m 2 per år + kr 33,- per m 2 per år i felleskostnadar, til saman om lag kr ,- per år. Inkludert i tilbodet er kostnadsfri oppgradering av lokala, slik det er referert i tilbodet. Rådmannen får fullmakt til å forhanla fram avtalen innanfor dei vilkåra som er referert i tilbodet og dei standardar som gjeld for Os kommune. B1. Os kommunestyret vedtek å inngå forhandlingar med Os Næringspark AS om felles finansiert gangbru over hovudvegen, slik det går fram i bev av 9. mars C. Os kommunestyre vedtek å inngå avtale med Bjørnegården AS om leige av ca 850 m 2 areal til Os Folkebibliotek i Bjørnegården i Os sentrum for kr 925,- per m 2 per år + kr 135,- per m 2 per år i felleskostnadar, til saman ca kr ,- per år. Areala blir kostnadsfritt rusta opp til avtalt standard. Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandla fram avtalen innanfor dei vilkår som er referert i tilbodet og dei standardar som gjeld for Os kommune. Formannskapet får fullmakt til, etter særskilt handsaming, å gjera vedtak om leige av areal for sosialtenesta i Os, i arealfellesskap med den nye NAV-etaten (Trygdekontor & A-etat) i same bygg, på vilkår slik dei kjem fram i tilbodet, basert på eiga saksutgreiinga frå rådmannen. D. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 31/06 Os kommunestyre vedtek å inngå avtale med Irisgården AS om leige av areal for Os Folkebibliotek på ca 1000 m 2 i 2 og 3 høgda i Irisgården. Årleg leige vil vera kr 850,- per m 2 per år + kr 100,- per m 2 per år i felleskostnadar, til saman om lag kr ,- per år. Inkludert i tilbodet er kostnadsfri oppgradering av lokala, slim det er referert i tilbodet. Rådmannen får fullmakt til å forhanla fram avtalen innanfor dei vilkåra som er referert i tilbodet og dei standardar som gjeld for Os kommune. Formannskapet får fullmakt til, etter særskilt handsaming, å gjera vedtak om leige av areal for sosialtenesta i Os, i arealfellesskap med den nye NAV-etaten (Trygdekontor & A-etat) i Bjørnegården, frå Bjørnegården AS, på vilkår slik dei kjem fram i tilbodet, basert på eiga saksutgreiinga frå rådmannen. E. Os kommunestyre ber rådmannen koma attende til finansieringa av kostander i denne saka for 2006 i eiga sak, når alle detaljar er klare. Auka kostander frå 2007 og frametter vert å ta med i økonomiplanen. Os den 15. mars 2006 Lars Atle Skorpen Rådmann Side 16 av 50

17 Sak 31/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Etter ordskifte om dei ulike alternativa i framlegg til tilråding frå administrasjonen, vart det røysta slik: Alternativ C fekk 2 røyster (Ap) og fall. Alternativ A fekk 7 røyster (3Frp, 2H, 1V, 1Tvs) og vart vedteke Vedtak: Os kommunestyre vedtek å inngå avtale om lenging av leigeavtale i eksisterande areal, eiga av Os Næringspark AS, der Os Folkebibliotek no er lokalisert, ca 690m2 til ei leige på kr 675,- per m 2 per år + kr 33,- per m 2 per år i felleskostnader, til saman kr ,- per år. Inkludert i tilbodet er kostnadsfri oppgradering av lokala, mellom anna med ny moderne heis, kjøling på ventilasjonsanlegg og overflatebehandling. Rådmannen får fullmakt til å forhandla fram avtalen innanfor dei vilkåra som er referert i tilbodet og dei standardar som gjeld for Os kommune. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Haldor Fosse (SV) kom med følgjande utsetjingsframlegg: Saka vert utsett til krava i lov- og avtaleverket er stetta jfr. brevet frå dei tillitsvalde. Framlegget frå SV fekk 2 røyster (2SV) og fall. FrP/H kom med følgjande fellesframlegg: Under føresetnad av at Os kommune midlertidig får forlengja leigetilhøvet for Os folkebibliotek i Os Næringspark, vert saka utsett for å få ei samla vurdering av ulike framtidige lokaliseringalternativ for NAV-samarbeidet og Os folkebibliotek: Leige av areal for felleslokalisering (ulike alternativ i sentrum) Utbygging av Os Rådhus Felleslokaliseing av NAV-etatane Framtidige lokaliseringsalternativ for Os folkebibliotek separat Ny sak må vurdera føremuner og ulemper med dei ulike lokaliseringsalternativa, samt vurdra mogeleg realseringstidspunkt for alternativa både med omsyn til økonomi, ege/leige, sentrumsnærleik og funksjonalitet. FrP/H sitt utsetjingsframlegg vart vedteke mot 5 røyster (5A). Vedtak: Under føresetnad av at Os kommune midlertidig får forlengja leigetilhøvet for Os folkebibliotek i Os Næringspark, vert saka utsett for å få ei samla vurdering av ulike framtidige lokaliseringalternativ for NAV-samarbeidet og Os folkebibliotek: Leige av areal for felleslokalisering (ulike alternativ i sentrum) Utbygging av Os Rådhus Felleslokaliseing av NAV-etatane Framtidige lokaliseringsalternativ for Os folkebibliotek separat Ny sak må vurdera føremuner og ulemper med dei ulike lokaliseringsalternativa, samt vurdra mogeleg realseringstidspunkt for alternativa både med omsyn til økonomi, ege/leige, sentrumsnærleik og funksjonalitet. Side 17 av 50

18 Sak 31/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Lisbeth L. Axelsen er ikkje ugild i denne saka. Avsnitt 1 vart samrøystes vedteke. Avsnitt 2 vart vedteke mot 1 røyst (1V) Avsnitt vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre stør planen om utvikling av Bjørnegården til eit felles senter for fleire ulike offentlege etatar. Os kommunestyre vedtek å flytta Os Folkebibliotek til Bjørnegården, og gjev rådmannen fullmakt til å inngå leigeavtale om dette, innanfor dei rammer som er i saksutgreiinga. Os kommunestyre vedtek at sosialkontordelen av eininga Prykiatri- & Sosialeininga skal samlokaliserast i Bjørnegården i fellesskap med kontoret til den nye NAV-etaten. Formannskapet får fullmakt til å ta avgjerd i økonomiske og praktiske detaljar i saka, når desse er klare, innanfor dei rammene som er i saksutgreiinga. Kommunestyret ber om at rådmannen i seinare sak kjem attende med framlegg om detaljert finansiering av auka leige- og driftskostnader til begge formåla for 4 kvartal 2006, og at kostandene frå 2007 og frametter vert lagt inn i økonomiplanen. Side 18 av 50

19 Sak 31/06 Vedlegg: 1. Tilbod frå Os Næringspark AS 2. Tilbod frå Bjørnegården AS (Profier) 3. Tilbod frå Irisgården AS 4. Tilleggsopplysningar frå kultursjefen dat Saksopplysningar: Rådmannen syner til handsaming av sak om sentrumssamarbeid med NAV og relokalisering av Os Folkebibliotek i kommunestyremøte den 14. februar Basert på vedtak i saka, har rådmannen både annonsert og teke direkte kontakt med eigarar av areal som kan vera teneleg for føremålet. Innan fristen den 10. mars 2006 er det komen inn 3 tilbod. Det er ikkje komen inn tilbod frå andre etter fristen. Tilboda Bjørnegården AS fornyar og justerar sitt tilbod om hhv areal til Os Folkebibliotek og sosialtenesta i samlokalisering med NAV-etaten i Bjørnegården i Os sentrum. Tilbodet er delt opp slik at kommunen kan sjå på leige til biblioteket og sosialtenesta separat eller samla. Prisane for areala er justert ned, i hovudsak av di lengda på leietida er nedra frå 12 til 15 år. I tilbodet går det klart fram at utleiar vil vera fleksibel ved behov for justeringar i areal og innhald. Irisgården AS tilbyr i første runde berre plass til Os Folkebibliotek på ca 1000m 2, men kan sjå på løysingar for sosialtenesta og NAV-etaten dersom dette er av interesse. Areala er over 2 plan i 2. og 3. høgda i Irisgården, med open trappeløysing mellom etasjane og tilgong til eksisterande heis, Os Næringspark AS kjem med to tilbod. Det eine er å bli i eksisterande lokale, der desse vert oppgradert. Det andre er å flytta til anna lokale i første høgda i same bygget, i eit større lokale. I tillegg kjem dei med eit tilbod om å delta i finansiering av ei gangbru over hovudvegen. Vurdering av tilboda Alle dei fire tilboda vil etter rådmannen sitt syn gje tilfredstillande høve for Os Folkebibliotek, anten ein blir i eksisterande lokalar, flyttar ned i første høgda der ein er i dag, flyttar til irisgården eller flyttar til Bjørnegården. Slik sett har ein no eit unikt høve til å velgja kva vilkår som skal prioriterast når ein tek avgjerda om stadval. Eit viktig spørsmål er knytt til storleik, eit anna til avstand frå sentrum og eit tredje til pris. Når det gjeld storleik har Os Folkebibliotek klart seg med den storleiken dei no har i dei siste 15 åra. Dei vil klara seg med dette arealet i nye 15 år om dei må, men det er då sterkt avgrensa kva utvikling biblioteket kan ha, i høve aktivitetar, teknologi og innhald. Aukar ein arealet til rundt m 2, og får nyttig utnytting av areala, legg ein til rette for ei spanande og fleksibel framtid. Denne storleiken finn ein på alle dei tre adressane. Avstand til sentrum har ei fysisk og ei mental dimensjon. Den fysiske må alle vera einige om. Om torget er sentrum i sentrum ligg Bjørnegården nærast, Irisgården nest nærast og Næringsparken lengst vekke. Mentalt er avstand eit individuelt spørsmål det ikkje finst eit riktig svar på. Nokon likar og treng alt på ein stad, medan andre ikkje opplever nokre hundre meter i bil eller på beina som eit hinder. Om ein vel å sjå til kva tiltak ein treng for å fylla intensjonane i profilprosjektet, og venta intensjonar i sentrumsplanen, er det ikkje til å koma forbi at dei ulike adressane vil ha ulik grad av innverknad på å vitalisera sentrum. Eit bibliotek i Bjørnegården vil ha stor verknad på Side 19 av 50

20 Sak 31/06 vitalisering av sentrum, eit i irisgården vil ha mindre verknad på vitaslisering av sentrum, medan eit i os Næringspark i praksis vil ha liten innverknad på vitaliering av sentrum. Prisane i tilboda er per m 2 per år, inkl felleskostnadar; Tilbydar pr m 2 m 2 per år Os Næringspark AS, 2. høgda kr 708,- 690m 2 kr ,- Os Næringspark AS, 1. høgda kr 823,- 1045m 2 kr ,- Bjørnegården AS kr 1060,- 850 m 2 kr ,- Irisgården AS kr 950, m 2 kr ,- (Rådmannen legg til grunn at tilbydarane vil vera villige til å justera storleiken på areala sine, om Os kommune bestemmer seg for eit maksimalt arealnivå, slik at det f eks vil vera mogleg å leiga 850 eller 950 m2 også i os Næringspark eller i Irisgården). Prisane gjer inga store overraskingar. Det er grunn til å tru at standarden på lokala på alle adressene vil bli om lag den same. Truleg er det avstand til sentrum som er viktigaste årsak til skilnaden i pris, i tillegg til at tilboda skil seg noko i storleiken på felleskostnadane. Om ein vel i bli i noverande lokalar, etter at desse er oppgradert, blir det i praksis inga auka kostnad for Os kommune, då leigenivået blir likt, ca kr ,- i dag. I dei andre tre alternativa velgjer ein å godta ei auka leige, mest på grun n av auka i arealet, dernest på grunn av meir sentral lokalisering. Auka aktivitet i sentrum / samarbeid med NAV Årsaka til at rådmannen, då denne saka var framme i februar, kun peike på Bjørnegården som alternativ kan delest i to. Det eine er at ein i fleire folkevalde organ har gjort vedtak om revitalisering av sentrum i Os. Os Folkebibliotek i Bjørnegården vil i stor grad bidra til dette, med aktivitet for folk i alle aldrar og opningstid også på kveld og helg. Denne effekten vil ein ikkje ha ved Irisgården eller ved Næringsparken. Eit vitalt og aktivt sentrum, med mangfald og trivnad for alle kjem ikkje av seg sjølv, ein lyt investera i tiltak for å få det til. Det andre er utviklinga innan NAV-etaten. Fra 1 juli blir Trygdeetaten og A-etat fusjonert og skal i framtida ha tett samarbeid med sosialtenesta i kommunane. NAV og sosialtenesta skal iht vedtak frå Stortinget flytta saman på samme adresse, no eller innan får år. Det er rådmannen sin vurdering at NAV blir verande i Bjørnegården og at sosialtenesta før eller seinare også havnar der. I fleire saker dei siste åra, mellom anna i saka om å flytta rådhusfunksjonane til leigde areal i 2 høgder i Irisgården, saman med alle andre offentlege etatar i Os, har rådmanne argumentert for tanken om ein dør inn til alle offentlege tenester. Av ulike årsaker har dette ikkje vore aktuelt. I Bjørnegården er det likevel høve til å koma eit godt stykke på veg, ved å ha bibliotek, sosialteneste, trygd og a-etat bak same dør i eit bygg det også ligningskontor, folkeregister og post held til. Oppsummering / tilråding Alle fire framlegg til vedtak vil vera tilfredstillande for Os kommune. Det første gjev inga auke i kostnad, men heller inga auke i potensiale for utvikling. Det andre gjev høve til auka aktivitet i utvida areal, men inga effekt for sentrum. Det tredje er dyrast, men gjev flest effektar for sentrum og samarbeid med sosialteneste og NAV. Det fjerde er delt på to plan og gjev lita effekt for sentrum, men ligg i eit av dei områda som vil bli opplevd som spanande og attraktiv i åra som kjem. Om pris er viktigast, bør ein bli der ein er. Om auke i storleik er viktigast kan ein vera alle tre stader. Om auka aktivitet og vitalisering i sentrum er viktigast bør ein velgja Bjørnegården. Side 20 av 50

21 Sak 32/06 MØTEBOK BUSTADFELT HJELLE - KOMMUNAL MEDVERNAD- FERDIGSTILLING AV HOVUDANLEGG Saksbehandlar: Håkon Østgulen Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 05/2055 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 35/06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at Os kommune medverkar med kr ,- til ferdigstilling av trykkaukingsanlegg på Hjelle. Det vert tatt til orientering at utgiftene vert dekka av løyvde midlar, post vassutbetring Os, og at kommunalteknisk eining opprettar nødvendig avtale med utbyggjar, byggmester Markhus a/s. Grunngjevinga for vedtaket er å sikra vassforsyning og brannberedskap i området i samsvar med dagens krav. Formannskapet tar til orientering at administrasjonen, i eiga sak, evaluerer rutinar for feltutbygging i kommunen, der krav til utbyggjarar og samspel mellom kommunale einingar som handterer slike saker, står sentralt (arealbruk, kommunalteknikk og brann). Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

22 Sak 32/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet godkjenner at Os kommune medverkar med kr ,- til ferdigstilling av trykkaukingsanlegg på Hjelle. Det vert tatt til orientering at utgiftene vert dekka av løyvde midlar, post vassutbetring Os, og at kommunalteknisk eining opprettar nødvendig avtale med utbyggjar, byggmester Markhus a/s. Grunngjevinga for vedtaket er å sikra vassforsyning og brannberedskap i området i samsvar med dagens krav. Formannskapet tar til orientering at administrasjonen, i eiga sak, evaluerer rutinar for feltutbygging i kommunen, der krav til utbyggjarar og samspel mellom kommunale einingar som handterer slike saker, står sentralt (arealbruk, kommunalteknikk og brann). Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Børge Lunde (H) kom med utsetjingsframlegg. Saka vert sendt attende til administrasjonen for nærare utgreiing om kva som er pliktene til kommunen og kva samspel som skal vera mellom einingane for arealbruk og kommunalteknikk. Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Saka vert sendt attende til administrasjonen for nærare utgreiing om kva som er pliktene til kommunen og kva samspel som skal vera mellom einingane for arealbruk og kommunalteknikk. Side 22 av 50

23 Sak 32/06 Vedlegg: 1. Utbyggingsavtale, datert Reguleringsføresegner For Hjelle, datert Referat fra avklaringsmøte Utrykt vedlegg Formannskapssak 35/06, møtedato Saksopplysningar: Det vert vist til saksutgreiing, sak 35/06, som vart handsama av formannskapet i møte Saka vart utsett og det vart gjort slikt vedtak : Saka vert sendt attende til administrasjonen for nærare utgreiing om kva som er pliktene til kommunen og kva samspel som skal vera mellom einingane for arealbruk og kommunalteknikk Administrasjonen har drøfta ovannemde vedtak og vil handsama vedtaket todelt: 1. Kommunal medverknad til ferdigstilling av trykkaukingsanlegg ( utsett sak). 2. Rutinar for feltutbygging i kommunen, der krav til utbyggjarar og samspel mellom kommunale einingar må stå sentralt Det som går på rutinar for feltutbygging i kommunen, pkt. 2, vil bli drøfta med dei einingane som er mest involvert i slike saker. Det vil vera naturleg å leggja fram sak om dette for FVS. I den første saka ønskjer kommunalteknisk eining eit vedtak på kommunal medverknad med kr ,-. Formannskapet ønskte ei nærere utgreiing om kva som er pliktene til kommunen. Utbygginga har gått over lang tid og frå avtale vart inngått og fram til i dag, har det skjedd endra krav til dimmensjonering m. a. til brannslokking, utforming av stasjonar og overvaking av desse. Det vert her vist til vedlegg 3, der det framgår at krav til brannslokking er auka frå 12 l/sek til 18 l / sek. Hadde utbyggjar ferdigstilt anlegg og overlevert etter dei tidlegaste krava, ville kommunen måtta oppdimmensjonert anlegg for eiga rekning. No må det byggjast ein ny stasjon medan den andre er i drift. Med mange bustader i området må vasstilførsla oppretthaldast kontinuerlig. I utgreiinga til den utsette saka, var kommunalteknisk eining usikker på kor stort ansvar kommunen har. Etter ny vurdering vil ein halda fast på framlegget om å nytta kommunale vassverksmidlar som medverknad til ferdigstilling av trykkaukinsanlegget på Hjelle. Det er etter eininga si meining ikkje mogeleg å finna eit nøyaktig beløp for meirkostnad med oppdinmmensjonering av stasjon frå 12 til 18 l/sek, då ein her må ta omsyn til andre forhold som nemd ovanfor. Med tilvising til ovanståande ber ein om at Formannskapet sluttar seg til at kommunen medverkar til ferdigstilling av trykkaukingsanlegget. Os, Håkon Østgulen Side 23 av 50

24 Sak 33/06 MØTEBOK FLYKTNINGTENESTA I OS: EVALUERING AV INTRODUKSJONSORDNINGA - EVENTUELL NY BUSETTING AV FLYKTNINGAR Saksbehandlar: Åse Østensjø Arkiv: F31 &73 Arkivsaksnr.: 06/379 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 52/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering Os, Lars Atle Skorpen Rådann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Saka vart handsama etter sak 47/06 Det vart røysta over dei to avsnitta kvar for seg. 1. avsnitt: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering vart samrøystes vedteke. 2. avsnitt: Med bakgrunn i evalueringa og eit ønske om vidare utvikling av tenesteområdet vert det på ny opna for at vi kan ta imot flyktningar til Os kommune. Opninga gjeld mottak av 10 flyktningar (inkl. familiegjenforening) i kvart av åra 2006 og fekk 4 røyster (2Ap, 1V, 1Tvs) og fall. Vedtak: Kommunestyret tek den framlagde evalueringa av introduksjonsordninga for flyktningar til orientering ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

25 Sak 33/06 FLYKTNINGTENESTA I OS EVALUERING AV INTRODUKSJONSORDNINGA INNLEIING I samband med justeringa av den administrative organisasjonsstrukturen i kommunen vart flyktningtenesta flytta til kulturavdelinga frå og med januar I tråd med gjeldande kommunestyrevedtak, 0036/05, vert det no ei viktig oppgåve for kultursjefen å halda fram med arbeidet med å tilpassa omfanget av flyktningtenesta på ein forsvarleg måte, sett i høve til redusert mottak av flyktningar. Sjølv om tenesteområdet berre har høyrd til kulturavdelinga svært kort tid, meiner kultursjefen at mykje tyder på at området vert drive på ein svært god måte, og at det er viktig at kommunen freistar ta vare på den gode kompetansen som er å finna innan fagfeltet. I Flyktningplan for Os kommune heiter det mellom anna at introduksjonsprogrammet for flyktingar skal evaluerast etter 2 år. I og med at det alt no må startast førebuing av nedtrapping på området har kultursjefen bede om at evalueringa vert gjort no, etter halvanna års drift. Dette vert gjort for å laga grunnlag for ein best mogeleg prosess, og evalueringa gjev samstundes politikarane høve til å vurdera inntaksstoggen på nytt, gjerne sett i lys av kommunen sine kjerneverdiar. I det følgjande vert det gjort ei evaluering og resultatvurdering av introduksjonsordninga i Os kommune. Saka vil berre omfatta dei av flyktningane som er å finna innanfor integreringsfasen (5 år) og som Os kommune tek imot integreringstilskot for, jfr. kommunestyrevedtak 80/94 ; Alle kostnadskrevjande tiltak skal overførast til ordinære budsjett etter at flyktningane har budd i kommunen i 5 år INTEGRERINGSFASEN Integreringstilskot Kommunen mottek eit integreringstilskot over fem år for å busetja og integrera flyktningar. Dette har som føresetnad å dekka kommunen sine kostnader til integreringa. For 2006 er satsane for samla integreringstilskot kr pr person (År År År År År ). Integreringstilskotet er resultatorientert i og med at kommunen må føra ein politikk og eit arbeid som gjer at kommunen lukkast i å kvalifisera busette flyktningar til deltaking i arbeidslivet, slik at dei vert i stand til å forsørgja seg og familiane sine sjølve. I integreringsfasen kan ein gjera ei todeling og skilja mellom dei flyktningane som har rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram og som mottek introduksjonsstønad, og dei flyktningane som ikkje har rett og plikt til å delta i eit program og som mottek sosialstønad. Den tredje gruppa, som ikkje kjem inn under det aktive flyktningarbeidet i dag, er dei flyktningane som har budd i kommunen i meir enn 5 år og som Os kommune ikkje mottek integreringstilskot for. Introduksjonsordninga i Os EIN GOD START! Introduksjonsordninga, innført i Os kommune 1. september 2004, viser seg å vera ein svært god reiskap i arbeidet med å styrkja flyktningane sine evner til deltaking i yrkes- og samfunnslivet, og dermed deira økonomiske sjølvstende. Om lag 1½ år med obligatorisk introduksjonsordning og individuelt tilpassa introduksjonsprogram gjer oss i dag i stand til å sjå eit positivt mønster i integreringsarbeidet, der resultata kan seiast å vere gode, både med tanke på graden av måloppnåing og graden av nøgde flyktningar. Dette er ein følgje av gode og effektive kvalifiseringstiltak og tett oppfølging. Ved innføring av introduksjonsordninga Side 25 av 50

26 Sak 33/06 hausten 2004 hadde 7 flyktningar rett og plikt til å delta i eit introduksjonsprogram. I 2005 var det samla 19 programdeltakarar i ordninga. Desse har følgd og følgjer eit heildags- og heilårig (30 timer pr veke, 5 veker fri pr år) program, der reglane ligg tett opp til reglane som gjeld i det ordinære arbeidslivet. Det vert stilt krav til deltakaren frå dag ein, der det vert gjort trekk på kr 337 pr dag og kr 65 pr time ved ugyldig fråver frå programmet. Faste innslag som Bli kjent i Os gjer også sitt, og viser seg å bidra til at programdeltakaren vert ansvarleg og sjølvstendig i høve til eigen livssituasjon og økonomiske situasjon. Her møter dei næringslivet i Os, representantar frå likningskontoret, lensmannskontoret, trygdekontoret m.fl. Dei lærer å bruka nettbank, data, lesa av og senda inn straumforbruk elektronisk, skrive CV/søknad. Dei lærer om enøk, brannføresegner, å betala rekningar, handtera eigen økonomi osb. Dette står i motsetnad til sosialkontormodellen, der den einskilde brukar leverer inn rekningar som så vert betalt av ein saksbehandlar utan at brukaren er tilstades og vert gjort medviten sin eigen økonomi. Pr i dag har ingen av programdeltakarane vore i kontakt med sosialkontoret. Vi meiner dei vil klara seg godt sjølve, og erfaringane viser at med god rettleiing og oppfølging lukkast dei godt. Bli kjent i Os er eit tiltak som vert kombinert med norskopplæring, språkpraksis og arbeidspraksis, der ein har eit hovudfokus på norsk m/samfunnskunnskap og det å praktisera norskkunnskap (språkpraksis) det første året av programmet. Deretter vert fokus retta mot andre kvalifiseringstiltak. Bli kjent i Os er ein raud tråd gjennom heile introduksjonsprogrammet. Bli kjent i Os er eit samansett tiltak, eit lokalt konsept og eit lokalt utarbeidd virkemiddel som flyktningtenesta har fått mange gode tilbakemeldingar på, både frå IMDI (tidligare UDI) og andre kommunar som meinar at Os kommune har kome langt i arbeidet med introduksjonsordninga. Introduksjonsordninga vart sist omtala i Flyktningprosjektet, men mykje har gått føre seg sidan februar Introduksjonsordninga har vist seg å få ei positiv utvikling, ei utvikling som kunne vera vanskeleg å spå i februar eller etter 4-5 månadar med obligatorisk ordning. Prognosane i Flyktningprosjektet om kor mange som kom til å vera i arbeid i løpet av 2 år har i løpet av 1 ½ år vorte innfridd med om lag det dobbelte. Utviklinga er altså svært god. Resultatvurdering Mål Det er eit overordna mål at flyktningar fortast råd skal bli sjølvhjelpne, både økonomisk og i det å delta og fungera i samfunnet på lik linje med folk elles. Noverande situasjon pr 1. mars 2006 Tiltak/arbeid Kommentar Samla har 19 programdeltakarar (PD) vore inne i introduksjonsprogramm et 7 av 19 programdeltakarar Norskopplæring Bli kjent i Os Språkpraksis Arbeidspraksis/ arbeidsmarknadstiltak Godkjenning av realkompetanse Temamøte Grunnskule for vaksne Sosial nettverksbygging Fast arbeid hjå Henrik J. Askvik og Sønner AS, Os Fiskemat AS Døme på språkpraksisplassar; Opus KulturCafè, Døsen, SFO, skular og barnehagar. Det er inngått formaliserte avtaler med desse, noko som vil seia at plassane står opne og ventar på flyktningar som er klare for språkpraksisplass Deler av næringslivet i Os er i ferd med å fatta interesse for introduksjonsordninga og har kontakta flyktningtenesta for å få ein presentasjon Side 26 av 50

27 Sak 33/06 11 programdeltakarar mottek introduksjonsstønad ca kr per md. m.fl. Norskopplæring Bli kjent i Os Språkpraksis Arbeidspraksis/arbeid smarknadstiltak Godkjenning av kompetanse Temamøte Grunnskule for vaksne Sosial nettverksbygging 1 programdeltakar Morspermisjon - tilbake august av 11 programdeltakarar - 2 av desse 6 tildelt arbeidspraksisplass Ferdig med norskopplæring og er no registrert i Aetat sitt system kurs/arbeidspraksis/ar beid/utdanning i løpet av kort tid av ordninga (Henrik J. Askvik og Sønner AS, Lyssand Treindustri m.fl). Dette fordi dei treng kvalifisert arbeidskraft og fordi dei ser potensialet i dei nytilflytta flyktningane som deltek i eit introduksjonsprogram. Lions-club har også gjeve uttrykk for konkret ynskje om nærare presentasjon av ordninga. Drageset har allereie fått ein presentasjon og seier at dei vil inngå eit samarbeid om å gje opning for praksisplassar, evt. anna arbeid til kvalifiserte flyktningar. Integreringstilskotet går til kommunen, sjølv om programdeltakaren er ute av introduksjonsprogrammet Fleire av desse 11 er på veg ut i ordinært arbeid eller utdanning i løpet av kort tid Kursstønad går til kommunen når programdeltakaren er på kurs eller er i arbeidspraksis i aetat sin regi 4 programdeltakarar Har deltidsarbeid på kveldstid/helg i tillegg til å delta i eit introduksjonsprogram Introduksjonsordninga i Os: har vore eit stort LØFT for kommunen sitt flyktningarbeid gjer det lettare å setja seg klare mål for integreringsarbeidet er resultatorientert i og med at resultata kan målast i talet på flyktningar i arbeid og i utdanning består av lokale metodar og lokale virkemiddel (til dømes Bli kjent i Os) som treff blink er ei ordning som både flyktningane og Os kommune tener på. Os kommune får integreringstilskot flyktningane får arbeid næringslivet har nytte av flyktningane som ressurs Os kommune får skatteinntekter osb. er ein ordning som kan overførast til andre tenesteområde (jfr. nasjonalt prosjekt Ny sjanse ) Vi har erfart at introduksjonsordninga i Os fungerer i praksis fordi ho: fremjar ein raskare overgang til ordinært arbeid eller utdanning - samanlikna med tidligare erfaringar fremjar aktivitet framfor passivitet Side 27 av 50

28 Sak 33/06 fremjar sjølvstende kring eigen privatøkonomi og ansvar for eigen livssituasjon fremjar ein auka vilje til å klara seg sjølv - sosialkontoret er ikkje ein stad ein ynskjer å koma til gjev ein kunnskapsplattform som gjev hjelp til sjølvstende til dømes kunnskap om det norske samfunnet og om lokalsamfunnet Os gjev ein plan og eit mål for eige liv - flyktningane føler tilhøyre i kommunen og auka tru på seg sjølv gjev meir målbevisste og ambisiøse flyktningar som vil ut i arbeid eller inn i utdanning gjev meir motiverte og nøgde flyktningar Ein liten solskinshistorie frå Os Familie på fem vart busett i Os i hausten Etter vel 1 år med kvalifisering i introduksjonsordninga er både mor og far i fast arbeid. Med tett oppfølging, mykje rettleiing, norskundervisning, Bli kjent i Os, språkpraksis, arbeidspraksis og ein stor eigeninnsats har denne familien funne seg godt til rette i bygda, trivst og er vortne ein ressurs i Os. Dette er ein solskinshistorie som saman med liknande døme kan syna at introduksjonsordninga i Os fungerer svært godt i praksis. At introduksjonsordninga er ein godt reiskap i arbeidet med menneske/flyktningar kjem som tidligare nemnd også til uttrykk frå statleg hald i det nye prosjektet Ny sjanse. Her skal ein del større kommunar få høve til å prøva ut kvalifiseringsprogram for innvandrarar som har budd lenge i Noreg, men som framleis er avhengige av sosialhjelp. Programma følgjer same modell som introduksjonsordninga for innvandrarar, og har som mål å få fleire over frå passiv stønadsmottaking til arbeid og/eller utdanning. Nytt mottak? Redusert mottak av flyktningar vil på sikt føra til at personar som har ein unik kompetanse på fagfeltet sitt (flyktningfeltet/introduksjonsordninga) vil forsvinna frå kommunen. Det er fort gjort å leggja ned eit tenesteområde, men det vil eventuelt ta svært lang tid å byggja det opp igjen. Det har tatt tid og ressursar å tilegna seg alt det introduksjonsordninga har med seg av nye føringar og nye oppgåver. Etter 1 ½ år med introduksjonsordninga i Os har fagpersonar opparbeidd seg ein kunnskap som omgjort til praksis/handling no tek til å visa resultat. Forsvinn kompetansen for tidleg kan ein risikera å sitja igjen med eit opplegg for flyktningane som fort kan føra til at kommunen får større belastning på andre tenesteområde. Os kommune har etter den 1. september 2004 staka ut ein ny retning i flyktningarbeidet, ein retning som gjev ein menneskeleg og økonomisk vinst, fordi systematisk kvalifisering og oppfølging har ført fleire ut i jobb, allereie tidleg i integreringsfasen. Utvikling -Tabell I den følgjande tabellen syner Dersom Nytt mottak konsekvensen dersom Os kommune tek imot 10 flyktingar per år - inkl. familiegjenforening. Med mottaksstopp syner konsekvensen for kommunen etter gjeldande vedtak om mottaksstopp Rekneskapstall Med Dersom nytt Med Dersom nytt Tekst mottaksstopp mottak mottaksstoppmottak Integreringstilskot ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Aetat praksiskompensasjon ( ) ( ) ( ) ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Introduksjonsordninga Lønn Introduksjonsstønad Etableringsutgifter Side 28 av 50

29 Sak 33/06 Tolkeutgifter Overføring til kultur Andre utgifter Sosialhjelp Psykiatri 35 % Sosialkurator 20 % Helsesøster 50 % Sum utgifter Netto utgifter/(inntekter) (50 000) Utgifter til undervisning er ikkje teke med (norsk 2 og morsmålsundervisning) då dette ikkje skal dekkjast av integreringstilskotet. Utgifter til norskopplæringa (for vaksne innvandrarar) er ikkje teke med då dette skal dekkjast av andre tilskotsordningar/skulestilskot skulen skal være sjølvfinansierande. Kommentarar til tabellen 1. Integreringstilskot Tabellen syner ei auka inntekt dersom kommunen tek i mot 10 nye flyktningar per år (inkl. familiegjenforening). Os kommunen mottek integreringstilskot på kr for busette flyktningar, fordelt over 5 år. Tilskotet et størst dei første to åra. Integreringstilskotet har auka frå kr i Frå vart det gjeninnført integreringstilskot til kommunane for familiegjenforening for familiar som vert gjenforent med personar som har fått opphald på humanitært grunnlag. Desse har også rett og plikt til å delta i introduksjonsordninga. Integreringstilskotet skal, saman med mellom anna tilskot til norskopplæring for vaksne innvandrarar, dekkja utgifter til introduksjonsordninga for nye innvandrarar. Introduksjonstilskotet skal dekkja kommunen sine gjennomsnittlige utgifter i busettingsåret og dei fire påfølgjande åra til sosialhjelp, sosialkontortenester, barneverntenester, innvandrar- og flyktningkontortenester, tolketenester, bustad- og bustadadministrasjonstenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, barnehagetenester, helsetenester, kultur- og ungdomstiltak knytt til boseting og integrering (Rundskriv nr 08/04 ADA). Os kommune mottek ikkje integreringstilskot for flyktningar som har vore i Noreg i meir enn 5 år. 2. Aetat praksiskompensasjon Tabellen syner inntekter og føreståande inntekter som kjem frå kursstønad/praksisplasstønad frå aetat. Etter 1 og 1 ½ år i programmet er mange av programdeltakarane våre no ferdige med norskopplæringa si, og kvalifiseringa er no kurs/arbeidspraksis i aetat sin regi. 6 programdeltakarar er eller skal inn på kurs, - eller ut i arbeidspraksis. Stønad frå aetat vert gjeve til Os kommune. Kommune v/ Flyktningtenesta har i dag ein formalisert samarbeidsavtale og eit tett samarbeid med aetat lokalt og aetat Nesttun, heilt i tråd med Introduksjonslova. 3. Løn Tabellen syner også utviklinga av lønsutgifter ved mottaksstopp og liknande utgifter knytt til mottak av nye flyktningar. Flyktningområdet skal, i tråd med kommunestyrevedtak 0036/05, tilpassa omfanget av flyktningtenesta i Os kommune i høve til redusert mottak. Lønsutgiftene vil gradvis verta redusert dersom Os kommune ikkje opnar for nytt mottak. 4. Introduksjonsstønad Side 29 av 50

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRINGAR I INTRODUKSJONSLOVA MED FORSKRIFTER

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRINGAR I INTRODUKSJONSLOVA MED FORSKRIFTER Arkiv: K2 - F31, K3 - &13 Vår ref: 14/1671-4 Journalpostid: 17/20664 Saksbeh.: Yvonne van Bentum HØYRINGSUTTALE - FORSLAG TIL ENDRINGAR I INTRODUKSJONSLOVA MED FORSKRIFTER Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 2015/1046 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 02.11.2015 Busetting av flyktningar i perioden 2017-2019 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer