Nyhetsbrev fra Sykehuspartner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Sykehuspartner"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Sykehuspartner Skøyen, april 2011 Kjære samarbeidspartnere ved helseforetakene i Helse Sør-Øst Det er vår i lufta og vi er inne i en periode hvor mye skjer og skal skje. I Helse Sør- Øst og foretaksgruppen er det nå et veldig høyt aktivitetsnivå. I Sykehuspartner jobber vi fortsatt for å smøre maskineriet og hente ut effektene etter at vi startet omstillingen i høst. Vi må jobbe langsiktig og strukturert for å bygge en profesjonell organisasjon. Samtidig må vi håndtere de daglige utfordringene vi opplever i driften. Med dette nyhetsbrevet ønsker vi å informere dere som bestillere og brukere om pågående aktiviteter, både de mer kortsiktige innsatsområdene og status på noen av de prosjektene vi har og har hatt mye fokus på. Du kan blant annet lese om vårt arbeid for Ahus 2011, vårt bidrag til å forenkle arbeidshverdagen ved OUS samt utviklingen av en felles HR-løsning for alle helseforetakene. Saksbehandlingstiden hos brukerstøtte blir stadig kortere. Dette bidrar til å forenkle helseforetakenes hverdag slik at de ansatte kan fokusere på det de gjør best, tilby gode helsetjenester til alle som trenger det. Tiltakene som er satt i gang for å redusere løsningstiden, kan du også lese mer om her. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med helseforetakene. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss slik at vi kan levere gode tjenester innen IKT, HR, innkjøp og brukerstøtte. En riktig god påske ønskes dere alle. Med vennlig hilsen Arild Gjerdseth Direktør Sykehuspartner

2 Ukentlige rapporter fra Sykehuspartner IKT I uke 13 begynte Sykehuspartner å sende ukentlige rapporter til helseforetakene. Både Sykehuspartner og helseforetakene har behov for informasjon om status på leveransekvaliteten og hvordan denne utvikler seg over tid. Vi håper at den ukentlige rapporten kan bidra til nettopp det. Sykehuspartners målsetning er å finne måleparametre som kan hentes fra alle foretak og som illustrerer brukeropplevd tjeneste. Det er et viktig poeng at vi rapporterer sammenlignbare ytelsesindikatorer/kpi fra samtlige foretak og at disse skal være lett tilgjengelige, slik at vi kan rapportere ukentlig. Foretakene Innsatsområder i IKT og Brukerstøtte For å bedre leveransesituasjonen i den hektiske perioden vi nå befinner oss i, etableres det dedikerte innsatsgrupper for brukerstøtte, HR og IKT. Disse teamene har til hensikt å gjøre grep som kan bedre arbeidsflyten og redusere flaskehalser i perioder med stor pågang. Vi vil også øke leveransekapasiteten i en utfordrende situasjon og redusere utestående leveranser etter Svært vellykket IKT-overføring til Ahus Sykehuspartner var ansvarlig for alle IKT-relaterte aktiviteter i forbindelse med utvidelsen av Ahus i Migrering av DIPS-data var den mest omfattende oppgaven. Migreringen pågikk i fire døgn. Med god hjelp fra DIPS-leverandøren overførte Sykehuspartner data for nærmere pasienter. Dette tilsvarer mer enn 15 millioner journaldokumenter, diagnoser og laboratoriesvar. I tillegg er DIPS nå tilpasset Ahus nye organisasjon med seks nye avdelinger, 20 nye poster og 60 seksjoner. Prosjektleder Eli Stokke Rondeel bekrefter at arbeidet har vært en suksess. Våre ansatte har lagt ned en formidabel innsats innenfor svært stramme tidsfrister, forteller Rondeel. Sykehuspartner har sikret at Ahus nå kan håndtere et nytt opptaksområde med ytterligere pasienter oppgradert infrastrukturen slik at den kan håndtere en produksjonsøkning på 40 % skiftet ut pc-klienter, skrivere og annet IT-utstyr for 1350 nye brukere. Av disse er 630 brukere på nye lokasjoner i Alna bydel og Follo-kommunene skiftet MTU-utstyr og tilpasset integrasjoner på Ski sykehus endret nettverk og telefoniløsning for de nye lokasjonene tilgjengeliggjort nødvendige applikasjoner for nye brukere kan benytte den ukentlige rapporten til interninformasjon om utvikling, spesielle hendelser og iverksatte tiltak. Rapporten kommer til å være kortfattet og skal være et supplement til en omfattende månedlig rapport som blant annet går til driftsstyret. Vi er opptatt av at dette skal bli et godt verktøy både for foretakene og for Sykehuspartner i videre arbeid og ønsker derfor tilbakemelding på rapporten; hva fungerer godt, hva kan gjøres bedre, hva savnes? Det er fint om dere kontakter kundeansvarlig ved foretaket hvis dere har forslag. beste evne. Vi forsøker å løse arbeidsoppgaver der pågangen nå oppleves som størst. Vi ønsker også å iverksette målrettede tiltak for å redusere uløste oppgaver. Dette vil forkorte tid fra bestilling til leveranse og dermed øke helseforetakenes tilfredshet. Tiltakene er del av en helhetlig gjennomgang hvor vi fokuserer på bestillingsprosessen, samhandling med helseforetakene og ytelsesindikatorer/kpi for våre leveranser. De største applikasjonsendringene har vært Migrering av pasientdata fra OUS (Aker) for DIPS og BUP Migrering av over 3500 blodgivere fra Prosang til Labcraft for Blodbanken på Ski sykehus Overtakelse av drift av Winmed for Follo interkommunale legevakt på Ski sykehus Kjell Borthne, prosjektansvarlig for Ahus, er meget fornøyd med Sykehuspartners innsats. - Sykehuspartners ansatte gjorde en kjempejobb. Både Brukerstøtte og teknisk support håndterte et ekstra påtrykk fra mange nye brukere etter produksjonssettingen. Det er ingen selvfølge at en slik svær operasjon skal gå knirkefritt eller ende godt, slik som den faktisk gjorde i denne sammenhengen, sier Borthne. Nyhetsbrev fra Sykehuspartner - april

3 Sykehuspartner forenkler hverdagen for ansatte ved OUS I slutten av mars fullførte Sykehuspartner konsolideringen av e-postsystemet ved Oslo Universitetssykehus. Alle ansatte ved OUS har nå tilgang til et felles system for e-post, kalender og møtereservasjon. På den måten kan eksempelvis ansatte ved Rikshospitalet og Ullevål booke møter og oppdatere hverandres kalendere på tvers av de ulike helseforetakene. Dermed unngår man at møter må koordineres gjennom sekundære kanaler som telefon, sms og muntlige avtaler. I tillegg har alle ansatte fått samme navnestandard og felles adresselister. I en hektisk hverdag er det viktig med enkle og brukervennlige systemer for kommunikasjon og håndtering av daglige, administrative gjøremål. Arbeidet har pågått siden oktober 2010, forteller Leif Egil Buen. Han er prosjektleder og er svært fornøyd med arbeidet som er gjort. Nærmere 20 personer fra Sykehuspartner har vært tilknyttet prosjektet. For å ta unna for økt pågang hos brukerstøtte bemannet vi med tre dedikerte personer samtidig som vi la inn eget tastevalg for Microsoft Exchange. Dette har forenklet arbeidet. At programvaren blir oppdatert on the fly er en ytterligere forbedring. Dette betyr at ansatte kan arbeide samtidig som oppgraderingen pågår. De merker ingenting, avslutter Buen. Totalt har brukere blitt migrert til det nye systemet. For å ta det nye systemet i bruk må man være registrert i personalportalen. Dette knytter alle ansatte til samme portal noe som igjen øker kvaliteten på e-postsystemets dataregistre. Travle dager ved OUS Sykehuspartner IKT leverer ny versjon av Pasdoc til OUS. Den første av fem leveranser ble foretatt i slutten av mars. Samtidig har Doculive blitt oppdatert og konsolidert. På sikt ønsker man å slå sammen Doculive på Ullevål og Rikshospitalet til en felles database. Dette arbeidet sluttføres i PC-er har fått ny nettleser, Internet Explorer 8. Samlokalisering fase to Sykehuspartner IKT har også ansvar for opplæring og innføring i de nye systemene. Å lære opp brukere er en svært viktig del av Sykehuspartners arbeid. Det er vanlig at man trener opp et visst antall superbrukere som siden videreformidler sin kunnskap til de ansatte på det enkelte foretak. Driftstyret i Sykehuspartner sluttet seg 25. mars til forslaget om vedtak om samlokalisering fase to. Dette innebærer ingen endringer for ansatte innen virksomhetsområdene IKT og HR Brukerstøtte. IKT Brukerstøtte samlokaliseres på de tre lokasjonene Grimstad, Innlandet og Oslo. Det er et vedtak om å avvikle IKT Brukerstøtte ved Østfold og Porsgrunn. Direktøren vil imidlertid foreta en vurdering av tidspunktet for når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre endringen, spesielt for Østfold. Ansatte i Sykehuspartner har vært involvert i prosessen blant annet gjennom arbeidsgrupper ved lokasjonene på Innlandet. Kontakt Brukerstøtte! Kontaktinformasjon for Brukerstøtte IKT Brukerstøtte: Østfold , innvalg 1 Ahus , innvalg 1 OUS-RH OUS-Ullevål OUS-Aker Innlandet SØR HR Brukerstøtte (innvalg HR) Nyhetsbrev fra Sykehuspartner - april

4 Prosjektleder Jan-Erik Bjørnstad og fungerende direktør i Sykehuspartner HR, Einar Devold. Felles HR-løsning for alle helseforetakene Forprosjektet for felles HR-løsning i Helse Sør- Øst ble avsluttet høsten Det ble besluttet å samordne fellestjenester for lønn og personaladministrasjon, ressursstyring og arbeidsplansystem og rekruttering. Implementeringsprosjektet for lønn, personal og rekruttering startet i januar Ved nyttår kom de siste foretakene inn på den regionale fellestjenesten Stort løft -I februar 2011 avsluttet vi leveransene i AdmHR, L&P prosjektet, forteller prosjektleder Jan-Erik Bjørnstad. Det vil si at alle ansatte i HSØ fra og med januar 2011 benytter samme lønns- og personalsystem og er brukere av Personalportalen inkludert personalhåndbok og rekrutteringsløsning. Dette har vært en stor leveranse for oss i Sykehuspartner. Prosjektet ble gjennomført i en periode der foretakene har vært i omstilingsprosesser. Dette har likevel gått bra. Prosjektdeltakerne ved foretakene har vært viktige bidragsytere til prosjektet. Det eksisterer nå felles arbeidsprosesser for alle som jobber med HR i hele Helse Sør-Øst. Dette vil bidra til effektivitetsgevinster i form av: Bedre styringsinformasjon for foretak og ledere Økte refusjonsinntekter fra NAV Felles arbeidsprosesser Ikke knirkefritt Vi kan ikke forvente at driften skal gå knirkefritt det første halvåret. Overgang til nye systemer tar tid. Selv om vi har jobbet strukturert med opplæring og kompetansebygging, dukker det normalt opp utfordringer også en tid etter implementeringen, sier fungerende direktør i Sykehuspartner HR, Einar Devold. Derfor er det viktig at prosjektet skaper tillit hos kunden og leverer i henhold til det som blir avtalt, slik at vi skaper gode relasjoner som vi kan bygge videre på når leveransene går over i en driftssituasjon. Relasjonene som skapes mellom foretakene og Sykehuspartner legger i stor grad grunnlaget for at vi lykkes videre i den store OU-prosessen som starter for fullt når systemplattformen er etablert. Godt samarbeid og felles mål er nøkkelen til å lykkes i den innkjøringsfasen vi fortsatt befinner oss i ved flere av foretakene, understreker Devold. Det er også viktig å minne om at HR-løsningen gir muligheter til å ta ut lokale gevinster. Det er nå vi begynner! Opplæring og kompetansebygging Sykehuspartner har hatt ansvar for å lære opp lokale instruktører ved foretakene. Instruktørene har stått for den interne opplæringen i foretakene hvor alle ansatte har vært målgruppe. Å gjennomføre en slik omfattende opplæring er krevende fordi alle ansatte må kurses. - Vi er imponert over hvordan foretakene har gjennomført opplæringen med dyktige instruktører og god kursplanlegging, sier Devold. Forstsatt i utvikling Helseforetakene blir også viktige for oss i det videre utviklingsarbeidet med verktøyene, sier prosjektleder Jan-Erik Bjørnstad. Sykehuspartner og foretakene er således i et avhengighetsforhold hvor god samhandling er nøkkelen til suksess. Vi behøver tilbakemelding fra brukerne for å kunne utvikle våre tjenester. Dette er den første fellestjenesten som leveres til samtlige foretak i foretaksgruppen. - Vi har overholdt tidsplanen og de økonomiske rammene. Det er vi stolte av, avslutter Devold og Bjørnstad. Ny tjenesteavtale for Sykehuspartner Innkjøp og Logistikk Innkjøp og logistikk inngikk nylig en tjenesteavtale med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS. Tjenesten inkluderer leveranse av teknisk løsning og konsulentbistand til Sykehuspartners egenutviklede innkjøpsportal. Leveransen omfatter en avtalemodul og en statistikkmodul. Avtalemodulen gir oversikt over alle nasjonale avtaler. Den skal forenkle arbeidet med avtaleforvaltningen ved å samle all informasjon på ett sted, helt ned på artikkelnivå. Systemet skal gjøre det mulig å registrere avtaler, gjøre avanserte søk, opprette varslinger og generere rapporter. Statistikkadministrasjon gjør det mulig å systematisere og godkjenne statistikk fra de ulike leverandørene. Nyhetsbrev fra Sykehuspartner - april

5 Medarbeidere sentrale i forbedringsprosjekt i Brukerstøtte IKT Sør Brukerstøtte IKT Sør gjennomfører et forbedringsprosjekt for å effektivisere prosesser og forbedre arbeidsmetoder. Høy grad av involvering av medarbeidere og kunder i prosjektet sikrer at forbedringstiltakene treffer og gir resultater. Fra november 2010 har Brukerstøtte IKT Sør i Grimstad gjennomført et prosjekt ledet av avdelingsleder Christine Brix Andersen. - Målet er å øke kvaliteten på brukerstøtten for å få mer fornøyde kunder i sør, sier Brix. Prosjektteamet har bestått av fire medarbeidere fra brukerstøtte og to konsulenter med erfaring fra liknende forbedringsarbeid. Teamet har holdt jevnlige arbeidsmøter i prosjektperioden. Vi har gjennomført dybdeanalyser som gjør at vi nå i større grad har oversikt over rotårsaker til utfordringene. Jeg er stolt av at medarbeiderne har bidratt til å snu steiner og identifisere konkrete tiltak som gir effekt både på kort og lang sikt, sier Brix. Prosjektfokus har blant annet vært å: Sikre bedre informasjon i sakene som meldes inn til Brukerstøtte Arbeide proaktivt ved foretakene for å redusere saksinngang Tilpasse operativ bemanning i forhold til pågang Tydeliggjøre interne retningslinjer for håndtering av brukerhenvendelser Innføre sjekklister og bedre spørsmålsteknikk i 1. linje Bedre informasjonen til brukere som ringer inn om driftshendelser Forbedre dokumentasjon og kunnskapsdeling Forbedre saksflyten og redusere antall medarbeidere som tar i en sak Øke kvalitet på utsvar til bruker En viktig suksessfaktor har vært samarbeidet med kunden, forteller Brix. Vi har hver måned i perioden november til april holdt arbeidsmøte med SSHF. Kunden har blant annet kvalitetssikret sjekklister som blir brukt i 1. linje på Brukerstøtte. På et ettermiddagsmøte med alle ansatte i Brukerstøtte stilte fire ledere/sykepleiere fra akutten i Arendal for å fortelle om sin hverdag og hvor viktig brukerstøtte er når problemer oppstår. I mai vil 15 medarbeidere fra brukerstøtte hospitere ved SSHF for å få bedre innsikt i hverdagen på et sykehus. Alt dette for å bidra til økt kvalitet på våre tjenester. Martin De Lange og Marie Kvikshaug Taule er ansatt i Brukerstøtte Sør og har bidratt aktivt i forbedringsprosjektet. Prosjektgruppen har benyttet prosessforbedringsmetodikk hvor fokus er å redusere ikke- verdiskapende aktiviteter. Prosjektet har innhentet konkrete fakta fra statistikk og målinger. Videre har både medarbeidere og brukere deltatt i møter for å dele sine erfaringer. Forbedringsforslag har blitt prioritert og gjort om til konkrete tiltak. Samarbeidet med SSHF har gjort at det ikke bare gjennomføres forbedringstiltak internt i Sykehuspartner, sier teamkoodinator Martin De Lange. Like viktig har det vært å identifisere hva kunden og brukerne kan gjøre for å øke kvaliteten på det som kommer inn av saker til Sykehuspartner eller å gjøre tiltak for å redusere antall saker som går inn til Sykehuspartner. Forbedringsprosjektet vil fortsette utover våren med fokus på kontinuerlig forbedring. Resultatet av prosjektet så lang er eksempelvis at antall saker løst i 1 linje har økt fra 37 % til 70 %. Effektiviteten øker gradvis som følge av at ikke-verdiskapende aktiviteter er luket bort. Systematisk nedbygging av backloggen fører til raskere saksbehandlingstid. Nyhetsbrev fra Sykehuspartner - april

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer