VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER 2007

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side Politisk virksomhet 3 Ressursenheten 5 Administrasjonsenheten 6 Kjøp av tjenester m.m. 9 Økonomienheten 10 Utviklingsenheten 14 Servicetorget 18 Askimbyen skole 21 Eid skole 24 Korsgård skole 27 Moen skole 29 Rom skole 31 Grøtvedt og Toppen alternative skole 34 Løken ungdomsskole 37 Grøtvedt barnehage 40 Henstad barnehage 42 Parkveien barnehage 44 Rom barnehage 47 Trippestadlia barnehage 50 Jahrbo barnehage 53 Familiens hus 56 Sosiale tjenester 60 Tilrettelagte bo og aktivitesttilbud 62 Åpen omsorg med botiltak øst 65 Åpen omsorg med botiltak vest 69 Kultur og fritid 72 Askim bibliotek 75 Eiendom og intern service 77 Brann og redning 80 Byggesak og regulering 83 Teknisk drift 86 2

3 P O L I T I S K V I R K S O M H E T Fakta om virksomheten Askim kommune har i 2007 hatt ordfører i 100 % stilling og varaordfører i 20 % stilling. I tillegg er det 100 % merkantil stilling i politisk sekretariat. Nøkkeltall Budsjettramme, mill. kr Antall årsverk 1 1 Økonomisk resultat 0,6 0 (overskudd), mill. kr Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Bystyret Formannskapet Ungdommens bystyre Komite Komite Fast utvalg for plansaker Eldrerådet Mål for politisk virksomhet: 1. Styrke deltakelse og medvirkning til innbyggere og brukere 2. Bidra til økt politisk engasjement i befolkningen 3. Delta i regionale prosesser 4. Politisk bevissthet om sammenhengen mellom samfunnsutvikling og behov for tjenesteproduksjon Det er jobbet med målene gjennom hele året med: o Møter i brukerråd o Dialogmøte mellom brukere og politikere o Dialogseminar mellom politikere og virksomhetsledere Askim kommune er aktivt med i regionrådet for Indre Østfold med politisk og administrativ deltakelse. Det arbeides aktivt med interkommunalt samarbeid og i 2007 ble det opprettet et eget IKS, kalt Smaalensveven IKT IKS, for felles IKT-drift i regionen. Daglig leder begynte og øvrige ansatte fra deltakerkommunene ble overført fra Av andre fellesprosjekter kan nevnes: o Tilrettelegging for felles mottak sosiale tjenester, trygde og a-etat (NAV) med bl.a. ansettelse av NAV-leder Andre viktige saker/planer som er vedtatt av Askim bystyre i 2007: - Ombygging/tilbygg Korsgård skole - Plan for by- og sentrumsutvikling - Utbygging av barnehage i Prestenggata 1 - Helhetlig utvikling av Askimskolen - Evaluering av politisk organisering 3

4 - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Utbygging av Askim Rådhus etablering av NAV-kontor - Trafikksikkerhetsplan for Askim kommune - Kommunedelplan for oppvekstmiljø Ungdommens bystyre: Som ordfører ble Anniken Randem fra Grøtvedt skole valgt. Ungdommens bystyre har hatt 3 møter i 2007 og de viktigste sakene som er behandlet, er - Trafikksikkerhetsplan for Askim kommune - Implementering av høringer: Kommunedelplan for oppvekstmiljø Plan for by - og sentrumsutvikling I tillegg har ungdommens bystyre bevilget penger til: - Juleball Askim og Mysen vgs. - Årlig bevilgning til skolene 4

5 R E S S U R S E N H E T E N Fakta om virksomheten Ressursenheten har endret karakter fra å håndtere overtallighet til å bli en buffer for de som av helsemessige årsaker ikke lenger kan stå i de jobbene de er ansatt til å gjøre. Nøkkeltall Budsjettramme, mill. kr Antall årsverk (gj.snitt i året) 2,95 2,85 Andel kvinner 1,95 1,55 Andel menn 1,0 1,3 Sykefravær 10,3 % 1,2 % Økonomisk resultat (overskudd), mill. kr 0,5 0,8 Hva har vi lykkes med Lykkes i å få noen personer over i faste stillinger hvor de fungerer godt. Spesielle utfordringer o Finne tilfredsstillende jobbløsninger tilsvarende den stillingsstørrelse den ansatte har med seg inn i ressursenheten o Finne jobbløsning hvor vedkommende er kvalifisert 5

6 A D M I N I S T R A S J O N S E N H E T E N Fakta om virksomheten Virksomheten består av 3 team: Merkantilt team m/møtesekretariat, postføring/arkiv og kontorstøtte Lønn og personal IKT Virksomheten ivaretar fellesfunksjonene i kommunen i tillegg til administrering av lærlingeordningen, tolketjenesten, overformynderiet o.a. Administrasjonsenheten dekker de store fellesutgiftene innenfor telefoni, porto, IT-lisenser, opplæring, forsikringsordninger for ansatte og lønn til tillitsvalgte. Virksomhetsleder: Else Gunn Gustafsson Antall årsverk: 15,8. Nøkkeltall Budsjettramme, mill.kr Sykefravær i % 10,4 5,6 Hva har vi lykkes med Bra oppetid på IKT-tjenestene I mål med å bygge om serverstrukturen Trådløst nettverk i rådhuset Etablert ordningen med IKT-kontakter i hver virksomhet Godt samarbeid med de andre støtteenhetene i forb indelse med opplæring av databrukere Gjennomføring av evalueringsarbeidet, andre del God utnyttelse av IKT-prosjektlederstillingen Godt samarbeid med virksomhetene Godt arbeidsmiljø Spesielle utfordringer Felles kulturbygging mellom teamene Flere oppgaver ikke nok ressurser til det daglige arbeidet Sårbare ved sykdom Opprydding og systematisering av gammelt arkivverdig materiale Gjøre overføringen av ansatte og arbeidsoppgaver til interkommunale selskaper så smidig som mulig 6

7 Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Samfunn Medarb eidere Mål Måloppnåelse God kvalitet og tilgjengelighet på Brukerundersøkelse avholdt innenfor IKTområdet 2. år på rad for å se om om tjenestene investeringene i serverstruktur tilpasset organisasjonen og nye servere har hatt positiv innvirkning. Resultat i 2006 var 4.2 og i Brukerundersøkelsen i 2007 viste at resultatene på infrastrukturen var bedre, men at det var lavere score på support. Aktiv deltagelse og Tilrettelegge for bedre utnyttelse av samfunnsutvikling elektroniske skjemaer knyttet opp mot fagsystemene. Adm.enheten har brukt 60 % stillingsressurs i ¾ år for å jobbe spesielt med dette. Elektronisk søknad på ledige stillinger og søknad på barnehageplass og SFO-plass fungerer nå etter intensjonen. Godt arbeidsmiljø Resultat medarbeiderundersøkelsen: 4,3. Dette er en forbedring på 0,4 prosentpoeng fra Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Opplevelse av læring og utvikling i det daglige arbeidet. Prioriterer fagrelaterte kurs med varighet 1-5 dager. Opptatt av å medvirke til å heve kompetansen i kommunen slik at ansatte kan utnytte systemene bedre og bli mer selvhjulpne. Det er jobbet intenst de siste par årene for å få infrastrukturen mest mulig robust og stabil. Det er investert i nye servere og ny struktur er bygd opp etter virksomhetsmodellen. I tillegg er det jobbet med å få gode linjer til alle virksomheter. For å bli noe selvhjulpen på enkle tjenester, har en nøkkelperson i hver virksomhet blitt sertifisert som IKT-kontakt. Det er gjennomført opplæring innenfor sentrale områder og systemer. 7

8 Økonomi Økonomisk balanse Kommunen byttet i 2007 forsikringsselskap og endret forfallsdato på gruppelivs- og ulykkesforsikringene for de ansatte. I tillegg er pensjonspremien til KLP tatt ut av adm.enhetens budsjett. Kostnadene var vanskelige å anslå og har tidligere ført til overskridelser. Store investeringer innenfor IKT har spart oss for store vedlikeholdskostnader i driftsbudsjettet i Virkningen av ovennevnte tiltak er at administrasjonsenheten i 2007 får et overskudd på 2,2 mill. kr. 8

9 K J Ø P A V T J E N E S T E R M. M. Fakta om virksomheten Overføringer innholder kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer til virksomheter utenfor kommunen som kommunen har avtaler med. De viktigste postene er: Regnskap Budsjett Tiltak m.m. (tall i 1000 kr) Indre Østfold Voksenopplæring Indre Østfold Legevakt Miljørettet helsevern Indre Østfold Kommunerevisjon Landbrukskontoret ASVO Sivilforsvaret Kirkelig fellesråd Frivillighetssentralen Indre Østfold Krisesenter Østfoldbadet AS Diverse overføringer (1) Home start (etter skoletid) Felles skole , Totalt (1) Inklusiv tilskudd til private barnehager fra Kommentarer/ analyse av resultater Overføringer viser et mindreforbruk på 0,4 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket i forhold til budsjett under Diverse overføringer skyldes i første rekke større øremerket statstilskudd til drift av barnehager enn budsjettert. Budsjettoverskridelsen på Felles skole har først og fremst sammenheng med høyere utgifter enn forutsatt til tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov i, men også utenfor Askim-skolen hvor Askim kommune har det økonomiske ansvaret. 9

10 Ø K O N O M I E N H E T E N Fakta om virksomheten Økonomienheten er tillagt følgende oppgaver: Plan- og budsjettarbeid, virksomhets- og årsrapportering Regnskap, kommunal fakturering Innfordring av skatter avgifter og kommunale krav Boligkontor Eiendomsskattekontor Innkjøp Virksomhetens tjenesteproduksjon retter seg både mot innbyggere/næringsliv, rådmann, kommunens egne virksomheter og folkevalgte. Virksomheten ledes av økonomisjefen. Nøkkeltall Antall årsverk 12,9 15,0 Andel kvinner 70 % 75 % Andel menn 30 % 25 % Sykefravær 8,5 % 7,6 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 4,0 4,2 Resultat fra brukerundersøkelsen 4,0 -- Hva har vi lykkes med Vi opplever at enheten nyter faglig respekt og anerkjennelse og har gjennomslag for faglige vurderinger både blant folkevalgte, kommunenes administrative ledelse, virksomhetsledere og andre ansatte som arbeider med økonomifaglige problemstillinger. Vi har tatt i bruk dataprogrammet SOFIE som nytt innfordringsverktøy innenfor skatteinnfordringen. Med kun 3/5 bemanning ved skatteoppkreverkontoret har dette vært en krevende oppgave for de ansatte. Avtale om interkommunalt innkjøpskontor ble inngått med Eidsberg og Rakkestad i april I ettertid har ytterligere 3 kommuner sluttet seg til samarbeidet. Kontoret holder til i Eidsberg. Innenfor innkjøpskområdet er det i løpet av året inngått 4 nye rammeavtaler. Askim kommune har fortsatt et stort etterslep når det gjelder å inngå gode rammeavtaler for viktige produktgrupper. Spesielle utfordringer Enheten sliter med å kunne prioritere nok tid til veiledning, oppfølging og kontroll innenfor det økonomifaglige området overfor kommunens virksomheter. Konsekvensen har vært at enheten ikke tidsnok har klart å fange opp en negativ utvikling i enkelte av virksomhetens økonomi og innenfor ulike bygg- og anleggsprosjekter. Dette har gitt negative budsjettavvik for enkelvirksomheter som antagelig kunne vært avdekket på et tidligere tidspunkt. I samarbeid med rådmannen jobbes det med å styrke det økonomifaglig arbeidet rettet mot virksomhetene i løpet av To vakante stillinger gjennom året har sammen med innføringen av SOFIE gjort at den gode trenden med stadig bedre resultater innenfor skattinnfordringen er brutt. På grunn av stillingsvakanse er det heller ikke gjennomført regnskapskontroll slik skattedirektoratet krever. For første gang siden sommeren 2005 vil kontoret igjen være fullt bemannet ved 10

11 utgangen av mai Bedre innfordringsresultater og økt kontrollvirksomhet må derfor kunne forventes i løpet av Det har vært en utfordring å rekruttere kvalifisert personell til skatteoppkreverkontoret. I den forbindelse tok Skattefogden i Østfold høsten 2007 et initiativ overfor Eidsberg og Askim for å sondere mulighetene for etablering av et felles skatteoppkreverkontor for de to kommunene. Prosessen er foreløpig helt i oppstartfasen og vil kreve politisk behandling. Sykefraværet for året har falt fra 9,4 % i 2006 til 5,4 % i 2007 som følge av at langtidssykmeldte er tilbake på jobb. For en virksomhet hvor mange oppgaver er styrt av tidsfrister betyr dette en merbelastning for de gjenværende og iverksetting av enkelte strakstiltak for å løse det umiddelbare bemanningsbehovet. Det er i løpet av året jobbet frem et anbudsgrunnlag for nytt økonomi-, faktura- og lønningssystem for 6 av kommunene i Indre Østfold. Anbudet lyses ut i løpet av 1. kvartal Det forventes at systemet vil bli tatt i bruk i løpet av Det er ikke tapsført formidlingslån i 2007, men det arbeides med saker som vil kunne gi utgiftsføring i Stigende rente, og det faktum at de første låntagerne med startlån vil begynne å betale avdrag i 2008, kan medføre økte tap for kommunen i årene fremover. For å begrense de budsjettmessige konsekvensene av eventuelle tap for et enkelt budsjettår, er det både i 2007 og 2008 avsatt kr over kommunens driftsbudsjett til dekning av eventuelle tap. Dette kommer i tillegg de avsetninger til tap som kommunen normalt gis anledning til å foreta av tildelte tilskuddmidler. Virksomhetens ansatte opplever en stor, og på flere områder, økende arbeidsmengde. Resultatet fra siste medarbeiderundersøkelse er på linje med fjoråret (4,2). Fortsatt er resultatene under gjennomsnitt for kommunen. Det må derfor jobbes videre med HMS-tiltak i Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Rettidig avregning, innbetaling og innfordring av skatter og avgifter Måloppnåelse Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i Etter flere år med gradvis bedre resultater innefor skatteinnfordringen, har vakante stillinger og innføring av datasystemet SOFIE ført til dårligere resultater innenfor skatteinnfordringen. Innfordret restskatt per som andel av siste års ilignet skatt har falt fra 85,2 % til 81,4 %. På grunn av stillingsvakanse er det ikke gjennomført regnskapskontroll i

12 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn Et operativt og velfungerende boligkontor som er godt kjent blant innbyggerne Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Full operativ drift på SOFIE uten vesentlige forsinkelser i skatteinnfordringen Økonomisk balanse Ajourført regnskap og effektiv innfordring av kommunale krav Boligkontoret er i løpet av året styrket med ett årsverk som følge av omlegging av boligforvaltningen med økt antall oppgaver for kontoret. Kontoret har samtidig fått kapasitet til å gjennomføre flere hjembesøk for bedre å ivareta både leietager og kommunens interesser som eier. Totalt er det lånt ut 100,7 mill. kr i startlån per Det er ikke tapsført formidlingslån i Alle beboerne i kommunale boliger er blitt vurdert i forhold til Husbankens bostøtteordning. Det er utarbeidet en informasjonsfolder om kommunens utleieboliger rettet mot publikum. Skatteoppkreverkontoret har deltatt i opplæring av nye næringsdrivende organisert av likningskontoret. Det er etablert et samarbeid mellom et flertall av kommunene i Indre Østfold for å støtte hverandre i forbindelse med innføring og bruk av SOFIE. Siste medarbeiderundersøkelse viser en score på 4,2. Dette er likt med resultatet i Sykefraværet var på 5,3 %, en nedgang fra 9,4 % året før. Nedgangen skyldes i hovedsak langtidssykmeldte som var tilbake i jobb fra august Det er gjennomført flere HMS-aktiviteter i løpet av året for å styrke arbeidsmiljøet. Opplevelsen av læring og utvikling er målt til 3,5 i medarbeiderundersøkelsen. Dette er 0,3 lavere enn i Flere av de ansatte har i løpet av året gjennomført kompetansegivende opplæring. Innføringen av SOFIE var det viktigste tiltaket gjennom året for effektivisering av virksomheten ved bruk av IKT. En opplæringsplan for IKT er gjennomført av støtteenhetene. Skatteoppkreverkontoret har tatt i bruk SOFIE skatteetatens nye datasystem for innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift. Innføringen av SOFIE sammen med vakante stillinger over en lengre periode har resultert svakere innfordringsresultater sammenlignet med de senere år. Enheten har et mindreforbruk på 0,163 mill. kr. Avviket har sammenheng med stillingsvakanser. Enheten er gjennomgående godt à jour med regnskapsførsel og fakturering og har gode rutiner for innfordring av ubetalte krav. 12

13 Effektiv innkjøpsorganisering Askim kommune samarbeider med Rakkestad, Eidsberg, Spydeberg og Skiptvet om en interkommunal innkjøpsordning med kontor i Eidsberg. Kommunen har i tillegg en innkjøpskontakt som bindeledd mellom kommunen og innkjøpskontoret. Det er i løpet av 2007 fremforhandlet 4 nye rammeavtaler. Et anbud på nye multifunksjonsmaskiner ble trukket tilbake og blir utlyst på nytt i

14 U T V I K L I N G S E N H E T E N Fakta om virksomheten Utviklingsenheten skal bidra til langsiktig og helhetlig utvikling av kommunen og Askimsamfunnet i samarbeid og samhandling med lederteam, virksomhetsledere og politikere. Sentrale arbeidsområder er: - organisasjonsutvikling, kommunal- og regional planlegging, næringsutvikling, miljøvern- og naturforvaltning, skole, barnehage og helse og sosialfagligarbeid på kommunenivå. Nøkkeltall Antall årsverk 9,1 10 Andel kvinner årsverk 6,1 6 Andel menn - årsverk 3 4 Sykefravær 2,8 % 8,9 % Hva har vi lykkes med Stor produksjon Enheten har hatt stor produksjon av politiske saker deriblant Plan for ungdom, skole og sysselsetting, Oppvekstplan, Frivillighetsmelding, Kommuneplan arealdel, Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen, Kompetanseplan for helse- og sosialområdet og Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I de fleste av sakene har vi hatt gode medvirkningsprosesser med brukere og innbyggere. I samarbeid med Vegvesenet har Utviklingsenheten bidratt med å finne fram til løsninger for kommunalt prioriterte oppgaver for trafikksikkerhet og veiplanlegging i inneværende planperiode Bidratt til etablering av: Velkomstgruppe for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen og etablering av innvandrerråd. Helsefremmende arbeidsplasser BHT/HMS teamet har bidratt til å iverksette og sette fokus på helsefremmende aktiviteter som nå har en oppblomstring i mange virksomheter. Nettverk Friluftsliv Utviklingsenheten bidrar som sekretariat og med fagkompetanse inn i Nettverk Friluftsliv som har lykkes i å samle og koordinere offentlig og frivillig innsats. Dette arbeidet har fått regional oppmerksomhet. Vellykket system for tilpasset opplæring i grunnskolen Fylkesmannen utførte tilsyn med Askim kommune som skoleeier i forhold til tilpasset opplæring i grunnskolen. Kommunen har utviklet system for tilpasset opplæring som en del av den pedagogiske utviklingsplanen og Fylkesmannen fant ingen avvik! Spesielle utfordringer Utredningskapasitet Det er en stor utfordring å møte de folkevalgtes ønsker om politiske saksutredninger både 14

15 når det gjelder omfang og framdrift. I løpet av 2007 har man jobbet for å tilpasse arbeidsmenge og ressurser. Dette arbeidet må fortsette. Overgang fra utvikling til drift Vi har utarbeidet rutiner for overgang fra utvikling til drift, og det er satt ned arbeidsgrupper for å iversette planer som involverer flere virksomheter. Allikevel er det en kontinuerlig utfordring å sikre overgang fra utvikling til drift. Barnehage og skole UE hadde en totalressurs i 2007på 2 stillinger derav 50% dekket av ulike statlige tilskudd. Det er mange forvaltnings - og utviklingsoppgaver på kommunenivå. Totalt sett er det stramme ressurser på disse området. Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Utøve en pådriver- og støttefunksjon for tjenesteutvikling på de ulike fagområder Måloppnåelse Vi har ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2007, men resultatene fra 2006 var forholdsvis gode, men viste en synkende tendens i forhold til bidrag ved kvalitetsutvikling og avklaring av roller og ansvar. Vi har derfor hatt møte med representanter for barnehager og skoler. Hensikten var å avklare forventninger i forhold til bidrag til faglig utvikling. Skolene ønsket større ressurser i Utviklingsenheten til knyttet til faglig utvikling. I forhold til barnehagene førte denne avklaringen til et nærmere samarbeid og opprettelse av et pedagogisk utvalg. Kompetanseutviklingsplanene for skole og barnehage ble iverksatt i henhold til framdriftsplan. Det ble arbeidet kontinuerlig med system for språkkartlegging av minoritetsspråklige. I henhold til Lov om barnehager er det gjennomført barnehagetilsyn i private og kommunale barnehage totalt 4. Dette setter fokus på sikkerhet og kvalitet, og viste at vi har barnehager av god kvalitet. 15

16 Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Utvikle websidene til Utviklingsenheten Plan- og utviklingsprosesser med deltakelse og medvirkning Godt arbeidsmiljø Prioritere utviklingsoppgaver Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Utviklingsenheten bidro ved etablering og bidrar ved drift av Nettverk Friluftsliv som er aktivt partnerskap mellom kommune og frivillige. Det arbeides aktivt med å ha en god dialog med skjenkeinnehaverne. Det er gjennomført en brukerundersøkelse overfor denne brukergruppa som gav et forholdsvis godt skår på 4,4. Det vurderes som forebyggende å ha en konstruktiv dialog med skjenkeinnehaverne. Det er utviklet et godt samarbeid med representanter for frivillige lag og foreninger under utarbeidelsen av Frivillighetsmeldingen. Utviklingsenheten har i siste halvdel av 2007 lagt ned betydelige ressurser på å utvikle og legge stoff på vår WEB-sider. Systemet for å legge ut kortversjon av politiske saker har dessverre fungert etter intensjonen så dette vil bli prioritert i Utviklingsenheten har hatt brede medvirkningsprosesser ved utarbeidelse av de mange planene som er beskrevet ovenfor. Her har både brukere, innbyggere, frivillige lag og foreninger og andre offentlige samarbeidspartner medvirket. Utviklingsenheten har et godt arbeidsmiljø med et høyt medarbeiderengasjement. Enhetens HMS system er imidlertid noe mangelfullt. Det ble derfor opprettet en HMS gruppe i 2007 som har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse og arbeidet med å utforme handlingsplan og HMS mål. Sykefraværet har steget fra under 3% til nesten 9 %. Dette skyldes imidlertid at ansatte har gjennomgått operative inngrep med påfølgende rekonvalesens. Utviklingsenheten har som mål å ha hovedfokus på utviklingsoppgaver. En selvevaluering blant de ansatte viste et snitt på 4,6 omtrent lik vår oppsatte ambisjon på området. Alle ansatte opplever stor mulighet for skolering. Refleksjon er en suksessfaktor for læring og fornyelse. En selvevaluering når det gjelder tid til refleksjon viste kun et skår på 4 noe som er for lavt i en utviklingsenhet. Dette kan handle om tidspress. Enheten har to aktive WEB redaktører som jevnlig gir innspill på fellessamlingen. Utviklingsenheten har bidratt til å utforme og gjennomføre et opplæringsprogram. 16

17 Økonomi Utøve støtte- og pådriverfunksjon for utvikling av Askim kommune som organisasjon Økonomisk balanse Ekstern finansiering av tiltak/ oppgaver Vi har bidratt til å utvikle kommunens plan og styringssystem. Både balansert målstyring BMS - med IKT verktøyet Corporater og dialogprosessen. Utviklingsenheten gikk med et overskudd på om lag kr Det er vanskelig å få tilført eksterne midler til vårt arbeid. Slik midler gis som oftest til konkrete tiltak ute i virksomhetene. 17

18 S E R V I C E T O R G E T Fakta om virksomheten Det samarbeides med bibliotek, kafeteria og kino om å være et offentlig myldrerom. Servicetorget deler publikumsskranke med biblioteket og har en del fellesfunksjoner. Servicetorget innholder også publikumsmottaket (1. linjen) for NAV-trygd og sosiale tjenester. NAV-arbeid har vært delvis representert på Servicetorget. Servicetorget består av en informasjons-/servicesjef/webredaktør (100 % stilling) og 9 servicekonsulenter ( % stillinger). I tillegg er det tilknyttet saksbehandlere innen byggesak, boligkontor og overformynderi. I tilknytning til det fysiske Servicetorget har vi det elektroniske Servicetorget, som er kommunens hjemmesider. Dette driftes av redaktører med ansvar for egne tjenesteområder. Ny interkommunal portal har blitt innkjøpt og er nå i drift. I 2007 har virksomhetsleder vært leid ut i 50-30% til det interkommunale prosjektet Det Døgnåpne Østfold, og har da hatt utviklingsansvaret av Servicetorget. Samtidig har leder og en servicekonsulent vært leid ut til Askim Rådhus as i 50 %. En servicekonsulent har vært leid ut til Askim Kulturhus i 100%. Servicetorget leier ut tjenester tilsvarende 50% til NAVtrygd. Driftsansvaret av Servicetorget har vært ivaretatt av Grethe Iversen. Nøkkeltall Henvendelser pr.mnd gj.snitt Henvendelser helt eller delvis utført på Servicetorget 93% 93% Brukertilfredshet 97,5 97,5 Medarbeider tilfredshet 5,3 5,3 Hva har vi lykkes med Vellykket arbeidsfordeling daglig drift / utviklingsarbeid. Fornøyde brukere Godt samspill med faglandet Godt arbeidsmiljø Fått til god integrasjon av sosiale tjenester Fått ned sykefraværet Overskudd på budsjettet Spesielle utfordringer Felles kulturbygging, ressursfordeling med bibliotek, NAV-trygd, NAV-arbeid og sosialtjeneste. Mye større trafikk og antall henvendelser Flått flere oppgaver - for få årsverk 18

19 Mål og måloppnåelse for 2007 Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Skal oppfattes som et naturlig og positivt henvendelsespunkt for publikums møte med det offentlige Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste av punblikumshenvendelser på servicetorget Godt samspill med de andre virksomhetene Videreutvikle samarbeid om 1. linje med NAV Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skal forenkle hverdagen for borgerne NAV-kontor skal være etablert i Rådhuset Godt arbeidsmiljø De ansatte på servicetorget skal føle seg som en del av et trygt og dynamisk team De ansatte skal føle fagansvar/ utvikling NAV/ servicetorget opplever felles kultur Måloppnåelse Brukerundersøkelsen våren 2006 viser at 97,5% er helhetlig fornøyd med Servicetorget 95% er godt fornøyd med lokalene våre. Virksomhetene har egne kontaktpersoner på Servicetorget som fungerer veldig bra. Servicekonsulentene har jevnlig kontakt med virksomhetene. Vi har nå fått gode rutiner og godt samspill med NAV trygd og sosialtjenesten. Kontinuerlig, daglig dialog med publikum om tjenestetilbudene og forbedringer. Brukerundersøkelser viser at 93% fikk tjenesten helt eller delvis utført på Servicetorget. Brukerundersøkelserviser at 93% fikk tjenesten helt eller delvis utført på Servicetorget. Intensjonsavtale inngått med NAV om at sosialtjeneste, NAV-tryd og NAV arbeid skal være representert ved Servicetorget. Påbegynnelse av prosjekt om ombygging av rådhuset påbegynt. Romplassering av NAV er ferdigbehandlet. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, her er det rom for alt. Stor åpenhet og omsorg for hverandre. Lys og trivelig arbeidsplass. Tilbud om massasje og jobbfrukt. Omgås sosialt utenom arbeidstid. Vi scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen. Total medarbeiderengasjement 5,3. Vi har egne fagdager hvor det jobbes opp mot fagland og fagområder. Felles goder. Godt samspill. Fremdeles utviklingspotensiale. Kultur for læring og fornyelse Høyskolestudie i Serviceledelse Opplæring av kollegaer Fått flere arbeidsplasser og rutiner Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Videreutvikling av funksjonalitet på bærbare pc`er til alle sammen. Samordnet IKT-opplæring i kommunen Tilgang til flere fagsystem Sørge for videreutvikling Har sammen med de andre støtteenhetene startet egen opplæringsgruppe, og fullført Lotus opplæring Har i 2007 ikke følt behov for flere. Alle på Servicetorget oppfordres til videreutvikling gjennom kurs/skole og tilegning av kunnskap fra fagområder. 19

20 Økonomi Økonomisk balanse Generere midler til videre utvikling og drift Regnskapet viser et overskudd på kr ,-. Genererte inntekter for kr ,-. 20

21 A S K I M B Y E N S K O L E Fakta om virksomheten Askimbyen skole har i dag 286 elever fra trinn gruppa er en forsterket gruppe med 9 elever med barn fra 8 til 16 år. Elevene har et eget SFO-tilbud i samme lokaler med de samme fagarbeidere/assistenter som arbeider i skoletilbudet. I løpet av høsten 08 skal elevgruppa inn i et tilbygg til skolen, og målet vårt er enda bedre inkludering for både barn og voksne. Skolen er en flerkulturell virksomhet med 25 % minoritetsspråklige elever høsten 08 med 14 ulike språk. Rektor: Undervisningsinspektør: SFO-leder Nina Ullnæss Kari Weel Fransson Lena Aune Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skolen 30 30,6 Andel kvinner av de ansatte 79 % 79 % Antall av barn i SFO Sykefravær i % 4,1 5,0 Hva har vi lykkes med Gode resultater på nasjonale prøver for 5. trinn Gode rutiner for bruk av IKT både hos personalet og elever Etablert en FYSAK-gruppe som har opplegg gjennom året med daglig fysisk aktivitet Skolen har kommet godt i gang med arbeidet i Utviklingsplanen som er vedtatt for Askim kommune Godt arbeidsmiljø Spesielle utfordringer Diskusjoner rundt endelig plassering av 1919-gruppa var en stor belastning i personalgruppa. Sykefraværet blant ansatte i gruppa var høyt høsten 07, og det var vanskelig å få kvalifiserte vikarer Elever med enkeltvedtak i spesialundervisning på de laveste trinnene økte betydelig i løpet av året, og timene skal dekkes innenfor tildelt ramme. Det blir færre timer til ordinær undervisning, en utfordring når skolen skal ha et kunnskapsløft gjennom ny læreplan Elever uten norskferdigheter som ikke får plass i mottaksgruppa på Rom skole fordi den allerede er fylt opp. Elevene blir satt inn i ordinære klasser med elever og tilbud om to timer tospråklig opplæring i uka 21

22 Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Samfunn Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Trygghet og trivsel Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skolen drives etter Kunnskapsløftet Måloppnåelse Foreldreundersøkelsen viste et skår på: Hjemmet følger opp avtaler og beslutninger fattet i utviklingssamtalen: 65 % (helt eller delvis enig) Skolens ledelse og lærernes håndtering av mobbing: 95 % (helt eller delvis enig) Barnets trivsel og sosiale utvikling: 96 % og 66 % (helt eller delvis enig) Nasjonale prøver på 5. trinn viser at elevene skårer over snitt for kommunen, fylket og landet. Nasjonal lesetest på 2. trinn viser et skår høyere enn kommunen og nasjonalt nivå. Resultater fra nasjonal lesetest på 7. trinn foreligger ikke Elevundersøkelsen viser at 89 % av elevene sier at de ikke har blitt mobbet i det hele tatt. 91 % svarer at de trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen Ukentlige møter med pedagogisk personell. Ukentlige personalemøter med SFO-personell i 1919 og ordinær SFO Møte i Familiens hus 4 ganger pr. år Skolen har hatt en virksomhetsanalyse og med bakgrunn i den satt mål for videre utvikling. Det er utarbeidet en tidslinje med hovedmål og delmål fram til Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viste et skår på 5,0, og skolen har ulike tiltak for å skape et godt miljø. Sykefraværet steg noe fordi ansatte i 1919 hadde et høyt fravær. Det er inngått avtaler med to arbeidstakere/bedriftshelsetjenesten. Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet Her hadde vi et skår på 5,0 på medarbeiderundersøkelsen. Kompetanseheving skjer i forhold til virksomhetsanalysen og helhetlig plan Alle lærerne har en bærbar pc. Dokumenter /referater lagres på tilgjengelig på nett. Hele personalet mottar mail fra rektor ukentlig Ukeplaner, referater og informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside 22

23 Økonomi Økonomisk balanse Regnskap viser et overforbruk på ca. kr Skolen fikk ved skoleårets begynnelse ansvar for å gi et skoletilbud til en elev bosatt i bolig. Det var ikke planlagt da budsjettet ble lagt, og i avtale med administrasjonen skulle skolen melde om et overforbruk. Det høye sykefraværet i 1919 har også påført skolen betydelige merutgifter 23

24 E I D S K O L E Fakta om virksomheten Eid skole har store utearealer med stort potensiale for uteaktiviteter. Skolen gir tilbud til 220 elever. Av disse får 100 elever også et SFO-tilbud. Skolen startet skoleåret 07/08 prosessen med å utvide tilbudet fra en 1-4 skole til en 1-7 skole. Skoleåret 08/09 øker skolens elevtall med ca. 35 elever og skolen har da trinn. Skolen er en flerkulturell virksomhet hvor cirka 13 % av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen trenger utvidelse og oppussing og etablering av lekestativ i skolegård da det gamle er fjernet av sikkerhetshensyn. Høsten 07 ble det satt opp en midlertidig paviljong for å ha nok plass til 5. trinn. En foreløpig utvidelse/omgjøring for å kunne ta imot ett nytt trinn er under planlegging og skal være ferdigstilt innen 14. august Skolen har et nært og godt samarbeid med et velfungerende FAU. Rektor/virksomhetsleder: Undervisningsinspektør: SFO-leder: Jon Stanley Fredriksen Hege Brødholt Per-Olav Glenderød Virksomhetens visjon: Kunnskap og glede Nøkkeltall Antall elever Antall barn med minoritetsbakgrunn Antall årsverk 23 24,83 Andel kvinner av de ansatte 92 % 90 % Antall barn i SFO Sykefravær 7,2 % 6,3 % Merknad: Nøkkeltall for 2006 og 2007 er lite sammenlignbare da skolen har utvidet med et 5. trinn og flere ansatte på grunn av iverksetting av ny skolestruktur. Dette vil også kunne føre til en reduksjon i barn som benytter SFO-tilbudet. Hva har vi lykkes med o God prosess med utvikling av nytt verdidokument for virksomheten. Foresatte er godt involvert. o Utarbeidet gode rutiner ved bruk av IKT (for personalet). o Redusert et forventet merforbruk på kr til kr. o Implementering av 5. trinn i skolestrukturen med mange nye ansatte har skjedd på en god måte. o Fysisk aktivitet organisert fysisk aktivitet for alle elever utover kroppsøvingstimene. o Samarbeid skole/sfo vi jobber frem nye planer/rutiner for å sikre samhandling mellom skole og SFO. o Vi er godt i gang med pedagogisk tilnærming til Kunnskapsløftet. o God organisering/drift av utviklingstid. o Skaffe kvalifiserte vikarer. Spesielle utfordringer o Vi har ikke nødvendig areal for å ta imot 1. trinn høsten o Bygningsmassen er lite tilpasset en 1-7 skole. Vi mangler alle spesialrom (K&H, musikk, Mat & Helse, sløyd), bibliotek, grupperom, møterom og gymsalen er svært 24

25 liten. Usikkerhet rundt skolestruktur og bygningsmsse vanskeliggjør langsiktig planlegging/strategier og krever aktivt HMS-arbeid inn mot personalet. o Utvidelse med mellomtrinn gir økonomiske utfordringer i oppbyggingsfasen. o Rekruttering av kvalifisert lærerpersonell. o Få til gode og fleksible løsninger på skole/sfo ifm. ombyggingsfasen. o Flere og flere barn som trenger hjelp av et sammensatt hjelpeapparat. Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Trygghet og trivsel Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skolen drives etter Kunnskapsløftet Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Måloppnåelse Det ble ikke gjennomført foreldreundersøkelse verken på skole eller SFO. Dette vil finne sted våren Resultater fra nasjonal lesetest for 2. trinn ligger over nasjonalt nivå. Nasjonale prøver for 5. trinn viser at elevene scorer under nasjonalt snitt. Tiltak er iverksatt. Lokal trivselsundersøkelse viser at elevene trives godt på skolen og at vi har svært få mobbetilfeller. Lokal trivselsundersøkelse vil heretter bli erstattet av nasjonal elevundersøkelse. Rutiner og oppfølging av elevmiljø er under revidering. Ukentlige møteplasser for de ansatte. Forpliktende samarbeid med Familiens Hus. Forpliktende samarbeid med Kulturskolen. Skolen evaluerer/justerer fortløpende tidligere utarbeidet plan/tiltak for 2007/2008 og jobber videre med tiltak frem til 2010 i tråd Helhetlig plan for Askimskolen Det jobbes med å utarbeide nytt verdidokument. Dette ferdigstilles våren Medarbeiderundersøkelsen viste god score (over snitt for Askim), selv om det var en svak nedgang sammenlignet med Skolen har høyt fokus på arbeidsmiljø og har gode og innarbeidede rutiner for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Flere langtidsfravær gir relativt høyt score på sykefravær, men likevel under snitt for Askim. Medarbeiderundersøkelsen viste god score (godt over snitt for Askim), selv om det var en svak nedgang sammenlignet med Det jobbes aktivt med utvikling og refleksjon for å forbedre virksomheten etter innspillene fra virksomhetsanalysen og i sammenheng med utarbeidelse av nytt verdidokument. 25

26 Økonomi Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet Økonomisk balanse Alle lærerne har nyere bærbar PC. Det jobbes aktivt med å etablere tidsbesparende og hensiktsmessige rutiner ved bruk av de mulighetene som finnes innenfor IKT. Krav om bruk av tilgjengelige elektroniske systemer vil ha fokus. Nett mot kommunen er til tider ustabilt. Ukeplaner, referater og informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside. Regnskap er i balanse (merforbruk på ca kr). Det har vært to spesielle økonomiske utfordringer i 2007: -Mange nye tilsettinger i høstsemesteret. -Utgifter til etablering av 5. trinn på Eid skole. 26

27 K O R S G Å R D S K O L E Fakta om virksomheten Korsgård skole ligger i naturskjønne omgivelse med fine muligheter for uteaktiviteter. Skolen trenger til utvidelse og oppussing, og dette er nå i gang. Nybygget skal stå ferdig til høsten 08 og øvrig bygningsmasse skal være totalrenovert innen Skolen gir tilbud til 305 elever. Av disse får 91 barn også et SFO-tilbudet. Skolen er en flerkulturell virksomhet hvor i overkant av 20% av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. FAU gir fine fritidstilbud til elevene spesielt må nevnes de årvisse karusellrennene på ski hvor det deltar barn fra hele Askim. Rektor: Rigmor Bidne-Mork Uv. Inspektør: Marit T. Johansen Leder av SFO: Jon Iversby ( permisjon) vikar Heidi S. Johansen Virksomhetens visjon: Kunnskap og venner gir lys, varme og vekst Nøkkeltall Antall elever Antall barn m. Mino.bakgrunn Antall årsverk på skolen 28,75 29,11 Antall kvinner av de ansatte 80% 80% Antall barn i SFO Sykefravær Hva har vi lykkes med - gode resultater på nasjonale prøver for 5. trinn / over Østfold og nasjonalt snitt - utviklet nye verdidokumenter for virksomheten skole /SFO - dokumentert systemer på TPO gjennom Fylkesmannens tilsyn - legge til rette for drift i skole/sfo under utbyggingen Spesielle utfordringer - få til gode midlertidige løsninger på skole og SFO i bygge og renoveringsfasen - sikre best mulig arbeidsmiljø for ansatte og elever - god kommunikasjon med alle involverte parter - sikre TPO til alle elvene innenfor tildelte rammer Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse Det ble ikke gjennomført foreldreundersøkelse verken på skole eller SFO. Dette vil finne sted våren Korsgård skole hadde tilsyn fra Fylkesmannen på TPO høsten Fylkesmannen fant ingen avvik. Nasjonale prøver viser at elevene ved skolen scorer over nasjonalt snitt. 27

28 Økonomi Læring og fornyelse Medarbeidere Samfunn Trygghet og trivsel Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skolen drives etter Kunnskapsløftet Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet Økonomisk balanse Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen. De er motiverte og mener de får faglig veiledning. Imidlertid er det fortsatt nødvendig å jobbe generelt med tiltak i forhold til mobbing. På dette området er vi ikke helt fornøyde med resultatene. Ukentlige møteplasser for de ansatte. Forpliktende samarbeid med Familiens hus. Fokus på møteplasser i forhold til byggeaktivitetene - opprettet lokalt arbeidsmiljøutvalg. Tiltak i henhold til helhetlig plan for Askimskolen er i verksatt. Det arbeides lokalt resultat-kontrakt grupper for å beskrive gjeldende praksis et ledd i kvalitetsarbeidet. Medarbeiderundersøkelsen viser en god skår selv om den er litt lavere enn forrige år. Det er høyt fokus på Friskvern spesielt i forhold til stor aktivitet med flytting av aktiviteter flere ganger under byggeperioden. Skolen fikk fra NAV kr. til arbeid med Friskvern. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte er fornøyde ligger godt over snitt i Askim. En stor del av maskinparken må byttes ut mange gamle maskiner. Stabilt nett til kommunen er en utfordring. Større effektivisering ved felles mapper for Askimskolen både på elevsiden og generelt. Registrert kompetanse hos de ansatte og tilbud om egentrening eller kurs. Ukeplaner, referater fra interne møter, årsinfo og annen nødvendig info legges ut på skolens hjemmeside. Regnskapet går pr. dato i underskudd med om lag 1.5%. Det er spesielt to forhold som kan pekes på: Utestående fordringer til Moss kommune med om lag kr. Det øvrige underskuddet har sin hovedårsak i opplæring i hjemmet hele høsten for en elev med alvorlig sykdom. Endelig underskudd på 0.9%. 28

29 M O E N S K O L E Fakta om virksomheten Moen skole er en 1-7 skole med 210 elever høsten Skolen har 17 pedagoger og 2 skoleassistenter, noe som utgjør 17,44 årsverk. Skolen har sekretær i 48,92% stilling. Våren 2007 startet prosjekt hinderløype på skolen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom skole og hjem. Målet er å gjøre uteområdet mer attraktivt. 1. trinn i prosjektet ble ferdig 20. oktober. 2. trinn av prosjektet er i gang i løpet av mars Skolefritidsordningen har 65 barn. Bemanningen er på 3,5 årsverk. Virksomhetens visjon: Rektor/virksomhetsleder: Undervisningsinspektør: SFO-leder: Sekretær: En levende skole. Kåre Mosdøl Vidar Olaussen Ingjerd Stordahl Torill Støten Nøkkeltall Antall elever Antall grupper Antall elever med flerkulturell bakgrunn 6 8 Antall barn på SFO Antall årsverk på skolen 21,47 20,94 Andel kvinner av de ansatte i % Sykefravær i % for virksomheten 5,06 5,5 Hva har vi lykkes med Gode resultater på kartleggingsprøver på 2. trinn og nasjonale prøver på 5. trinn Samarbeid skole/sfo jobbet med felles rutiner for å sikre samhandling mellom skole og SFO Gode tilbakemeldinger på hva skolen står for fra de foresatte (foreldreundersøkelsen) Prosjekt hinderløype: Har aktivisert 60 foreldre, 210 elever og 8 lærere for å opparbeide et nytt aktivitetsanlegg Spesielle utfordringer Bruk av IKT grunnet fremdeles trådløst nettverk Gamle datamaskiner på datarom og i klasserom Rekruttering av kvalifisert lærerpersonell Plan for fysisk aktivitet i skoletida Strukturell bruk av PedIt 29

30 Mål og måloppnåelse for 2007 Brukere Samfunn Mål Måloppnåelse God kvalitet og tilgjengelighet på Foreldreundersøkelsen ga skolen gode tjenestene tilbakemeldinger (3,5). Tilpasset opplæring Resultater fra nasjonal lesetest for 2. trinn ligger over nasjonalt nivå. Nasjonale prøver på 5. trinn ga også gode tilbakemeldinger om hvordan skolen drives. Skolen samarbeider med høyskolen i Østfold: LOV (læring og vurdering). Dette vil forhåpentligvis øke kvaliteten av undervisningen som gis. Trygghet og trivsel Foreldreundersøkelsen gir en score på 3,6 som er svært tilfredsstillende. Ingen mistrives og alle har venner på skolen. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skolen drives etter Kunnskapsløftet Ukentlige møteplasser for de ansatte. Forpliktende samarbeid med Familiens Hus. Tiltak i henhold til helhetlig plan for Askimskolen er iverksatt. Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet Medarbeiderundersøkelsen viste en score på 4,6 over snittet i Askim og med stigende kurve. Skolen har høyt fokus på arbeidsmiljø, og har gode og innarbeidede rutiner for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet har økt litt grunnet langtidssykemeldinger, men det er langt under gjennomsnittet for Askim. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte er fornøyde (4,4) ligger godt over snittet i Askim. Det trådløse nettverket har i perioder vært så ustabilt at vi ikke har hatt kontakt med kommunens server over lengre tid. Lærerne fikk ny bærbar PC 12. desember (2 dager senere ble halvparten stjålet). De stasjonære PCene i klasserom og på datarom er gamle. En stor del av maskinparken må byttes ut. Ukeplaner, referater og informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside. Økonomisk balanse Virksomheten har et underskudd på 3,7%. Underskuddet ble meldt til rådmannsteam i mars Årsaken er for en stor del ressurser som er brukt til en elev med store behov samt sentralt lønnsoppgjør. 30

31 R O M S K O L E Fakta om virksomheten Rom skole var ny i 1990 og har fin beliggenhet med gode muligheter for fysisk aktivitet. Vi gir tilbud til elever fra trinn. I august 2007 ble det ved Rom skole etablert velkomstgruppe for minoritetsspråklige elever i Askim (Tilbud til elever som nettopp har kommet til Norge og ikke kan norsk). Parkveien barnehage har høsten 2007 hatt en avdeling på Rom skole. Rektor/virksomhetsleder: Undervisningsinspektør: Leder, SFO: Sekretær: Deltakere, plangruppe: Leder, Skolemiljøutvalget: Gunnar Aandstad Unni Løkke Jan Olav Holm Merethe Knudsen Kathrine Gaup, Karen Korol og Jannicke Halstvedt Berge Leif Gunnar Erlandsen Nøkkeltall Antall elever Antall grupper 7 trinn/to trinn med mer enn 28 elever 7 trinn hvorav to trinn med mer enn 28 elever. Velkomstgruppe. Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn Antall årsverk i skolen 14 15,9 Andel kvinner 85,7 % 87 % Sykefravær 2,7 % 3,3 % Bemanning SFO 2,34 årsverk 2,3 årsverk Antall barn i SFO (Hele plasser) 34,6 hele plasser 35 hele plasser Hva har vi lykkes med - Nasjonale prøver, 5. trinn. Engelsk: Best i Østfold og et bra resultat på landsbasis Norsk: Over gjennomsnittet i Østfold - Gode resultater på kartleggingsprøve for 2. trinn - Etablering av Velkomstgruppe for minoritetsspråklige elever ihh til bystyrevedtaket - Mottatt HMS prisen - Gjennomført undervisning som planlagt i rehabiliteringsfasen etter brannen Spesielle utfordringer - Sikre tilpasset opplæring til alle elever innenfor tildelte rammer - Fysisk aktivitet i skoletida - Sikre IKT undervisning på alle trinn ihh til Kunnskapsløftet 31

32 Mål og måloppnåelse for 2007 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse Oppslutningen rundt foreldreundersøkelsen var lav og resultatene er ikke valide. Nasjonal lesetest på 2. trinn. Her vurderes elevene i forhold til kritisk grense. Testen er gjennomført med svært gode resultater: - Antall elever med alt rett: 59 % - Antall elever under kritisk grense: 0,8 % Brukere Nasjonale prøver, 5. trinn. Lesing Engelsk Regning Nivå 1 20 % 24 % 40 % Nivå 2 52 % 36 % 40 % Nivå 3 28 % 40 % 20 % Nivå 1-3, hvor 3 er best. Resultatene fra Rom skole befinner seg over landsgjennomsnittet i norsk og engelsk, men under landsgjennomsnittet i matematikk. Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse Trygghet og trivsel Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling Skolen drives etter Kunnskapsløftet Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Skolen samarbeider med Høgskolen i Østfold og deltar i et forskningsprosjekt rundt læring og vurdering (LOV). Vi blir utfordret på egen praksis i undervisningen. Det oppfattes som nyttig og lærerikt. Elevundersøkelsen viser at det er lite mobbing ved skolen. Vi scorer bra på trivsel. Ukentlige møteplasser for de ansatte. Forpliktende samarbeid med Familiens hus. Samarbeid med Parkveien barnehage om etablering av midlertidige barnehageplasser ved Rom skole. Godt besøkt kveldsskole i april. Tiltak i henhold til Helhetlig plan for Askimskolen er iverksatt. Medarbeiderundersøkelsen viste godt score, men vi har noe å strekke oss etter. Personalet opplever at det er for lite ressurser til oppfølging av enkeltelever. Sykefraværet har over tid vært lavt. Det er en god tone på arbeidsplassen. Rom skole ble tildelt HMS prisen for Resultatene viser at de ansatte er fornøyde, men viser også at vi må strekke oss videre. Vi evaluerer resultatene fra bruker- og medarbeiderundersøkelser. 32

33 Økonomi Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet Økonomisk balanse Alle lærere har tilgang til bærbar PC, og det er et nyttig verktøy. Lærere er kurset i bruk av PowerPoint. Skolen har nå flere datamaskiner for elever enn tidligere, men er ikke i mål i forhold til reelt behov. Ukeplaner, referater og informasjon legges fortløpende ut på skolens hjemmeside. Corporater viser et overforbruk på ca kr. 33

34 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN ALTERNATIVE SKOLE Fakta om virksomheten Grøtvedt skole har elever fra 6. til 10.trinn fordelt på 12 grupper/klasser. Skolen er inne i en endringsprosess fra en kombinert barne- og ungdomsskole, 5.-10, til en ren ungdomsskole. Antallet elever er det samme, lærersammensetningen er endret p.g.a. behov for fagkompetanse på ungdomstrinnet. 7 lærere har tatt videreutdanning i fag for ungdomstrinnet. Toppen holder hus i Vamma og tar i mot elever som har behov for et praktisk rettet skoletilbud eller et mindre miljø p.g.a. atferdsvansker. Elevene rekrutteres både fra Løken og Grøtvedt. Rektor Undervisningsinspektør Leder av Toppen Sekretær Marit Svinningen Bent Johnny Grønbech Vigdis Mørk Løken Karin Kleve Hagen Nøkkeltall Antall elever Antall elever m/ særskilt norskopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Antall årsverk ved skolen 30,4 31,2 Antall elever ved Toppen Antall årsverk ved Toppen 3 3 Sykefravær 12,4 5,5 Hva har vi lykkes med Utvikle bruk av data i undervisningen Gode eksamensresultater Åpent og godt samarbeid hjem/skole Systematisk arbeid med tilpasset opplæring Lage bedre systemer innad i organisasjonen Toppen Lite fravær Endring av ei jentegruppe som var voldelig Alle elevene fullførte grunnskolen og søkte seg videre til videregående skole Spesielle utfordringer Sikre tilpasset opplæring til alle elevene innenfor tildelte rammer Øke læringstrykket Sikre best mulig arbeidsmiljø for elever og ansatte Redusere frekvensen av mobbing Flere og flere barn som trenger hjelp av et sammensatt hjelpeapparat Teknisk bistand til drift av skolens datautstyr 34

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Årsmelding 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk...

Detaljer

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 -

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 - SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill ÅRSMELDING 2014-0 - INNHOLDSFORTEGNELSE Sidetall Rådmannens årsmelding 3 Økonomisk analyse 7 Kommunebarometeret 10 Etisk standard 11 Likestilling

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2008

1. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 30 april 1 Søndre Land kommune 1. TERTIALRAPPORT Perioden 1/1 30/4 Tertialrapport pr 30 april 2 I N N H O L D S FO R T E GNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 OPPSUMMERING... 5 GENERELLE ØKONOMISKE

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Nordre Land kommune 0538

Nordre Land kommune 0538 Nordre Land kommune 0538 Årsmelding 2004 2 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 Økonomi... 6 Sentraladministrasjon... 13 Dokka Barneskole... 17 Torpa Barne- og ungd.skole... 21 Dokka Ungdomsskole... 24

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer