VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14 Askimbyen skole...17 Eid skole...19 Korsgård skole...21 Moen skole...24 Rom skole...26 Grøtvedt skole og Toppen...28 Løken ungdomsskole...31 Grøtvedt barnehage...33 Henstad barnehage...36 Prestenga barnehage...39 Rom barnehage...42 Trippestadlia barnehage...46 Jahrbo barnehage...49 Familiens hus...53 Sosiale tjenester...57 Tilrettelagte bo og aktivitetstilbud...59 Åpen omsorg med botiltak øst...63 Åpen omsorg med botiltak vest...67 Kultur og fritid...70 Askim bibliotek...73 Eiendom og intern service...76 Brann og redning...79 Byggesak og regulering...82 Teknisk drift...85

4

5 POLITISK VIRKSOMHET Fakta om virksomheten Fra 2008 er varaordførervervet økt til 40 % stilling. Råd for funksjonshemmede er blitt lovpålagt og Innvandrerrådet ble konstituert fra Begge disse rådene får møtegodtgjørelse på lik linje med andre politiske råd og utvalg. Da det økonomiske resultatet etter 1. tertial lå an til mindre forbruk enn antatt, ble budsjettrammen redusert med kr ,-. Denne antagelsen viste seg å være feil da det meste av møtegodtgjørelsene utbetales på slutten av året. Med et godt lønnsoppgjør med økte satser både for ordfører, varaordfører og de politiske utvalgene, ble hele den antatte innsparingen pluss litt til brukt opp. Nøkkeltall Budsjettramme, mill. kr (revidert ramme) Antall årsverk 1 1 Økonomisk resultat (mill.kr) + 0,6-0,682 Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Bystyret Formannskapet Ungdommens bystyre 3 11 Komite for tjenesteutvikl Komite for samfunnsutvikl Fast utvalg for plansaker Eldreråd Råd for funksjonshemmede 8 30 Innvandrerråd 7 26 Mål for politisk virksomhet: 1. Styrke deltakelse og medvirkning til innbyggere og brukere 2. Bidra til økt politisk engasjement i befolkningen 3. Delta i regionale prosesser 4. Politisk bevissthet om sammenhengen mellom samfunnsutvikling og behov for tjenesteproduksjon Det er jobbet med målene gjennom hele året med: o Møter i brukerråd o Dialogmøte mellom brukere og politikere o Dialogseminar mellom politikere og virksomhetsledere Askim kommune er aktivt med i regionrådet for Indre Østfold med politisk og administrativ deltakelse. Det arbeides aktivt med interkommunalt samarbeid og fra 2008 ble de ansatte fra kommunene overført til Smaalensveven IKT IKS, for felles IKT-drift i regionen. I tillegg har det vært politisk enighet om opprettelse av felles overformynderisekretariat for regionen med Eidsberg kommune som vertskommune. Sekretariatet skulle vært i drift fra , men ble noe forsinket. 1

6 Et adhoc-utvalg har sammen med rådmannen jobbet med skolestrukturen i Askim med vekt på en eller to ungdomsskoler. Dette arbeidet fortsetter i komiteene og kommer til politisk behandling i Av andre prosjekter kan nevnes: o Tilrettelegging for felles mottak sosiale tjenester, trygde og a-etat (NAV). o Oppussing av parklokalet til møtevirksomhet, bl.a. for bystyremøtene Andre viktige saker/planer som er vedtatt av Askim bystyre i 2008: - Forslag på ny organisasjonsmodell ved Follo politidistrikt - Oppnevning av medlemmer til styrer råd og utvalg for perioden Utredning av felleskontor for regnskap, lønn og fakturering - Fjernvarmeanlegg Askim sentrum - Plan for digital kompetanse i Askimskolen - Omstillingsprosjektet Kvalitetskommunen Askim velferd i balanse - Nye lokaler til aktivitetssenter psykisk helsearbeid - Utbygging av barnehageplasser - Lys på Solbergfosslinnna - Interkommunalt sekretariat for overformynderiene i Indre Østfold - Plan for eierskaps/selskapskontroll for interkommunale selskaper Salg av næringstomt ved Eiebakke - En eller to ungdomsskoler i Askim kommune - Energi- og klimaplan for kommunene i Indre Østfold - Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ungdommens bystyre: Som ordfører ble Håkon Berge fra Grøtvedt skole valgt. Ungdommens bystyre har hatt 4 møter i 2008 og de viktigste sakene som er behandlet, er - Scan-Ice skøyteanlegg i plast permanent plassering - Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan I tillegg har ungdommens bystyre bevilget penger til: - Årlig bevilgning til skolene - Tilskudd til to pc er til internettcafe 2

7 RESSURSENHETEN Fakta om virksomheten Ressursenheten har endret karakter fra å håndtere overtallighet til å bli en buffer for de som av helsemessige årsaker ikke lenger kan stå i de jobbene de er ansatt til å gjøre. Nøkkeltall Budsjettramme, mill.kr (revidert ramme) Antall årsverk (gj.snitt i året) 2,85 2,38 Andel kvinner 1,55 1,08 Andel menn 1,3 1,3 Sykefravær 1,2 % 4,3 % Økonomisk resultat (overskudd), mill. kr 0,8 0,092 Hva har vi lykkes med God løsning å ha lønnsmidler til disposisjon for ansatte som er i en omstillingsfase. Spesielle utfordringer Finne tilfredsstillende jobbløsninger tilsvarende stillingsstørrelsen den ansatte har med seg inn i ressursenheten Finne jobbløsning hvor vedkommende er kvalifisert 3

8 ADMINISTRASJONSENHETEN Fakta om virksomheten Virksomheten besto i 2008 av 2 team: Merkantilt team med møtesekretariat, arkiv og kontorstøtte Lønn og personal Virksomhetsleder: Else-Gunn Gustafsson Nøkkeltall Antall årsverk 15,8 12,0 Sykefravær i prosent *) 5,6 % 8,2 % *) Korttidssykefraværet i administrasjonsenheten er minimalt, men pga. delvis sykemelding på en person, viser statistikken 8,2 %. I dette tallet ligger også lærlingeordningen og tillitsvalgte hvor sykefraværet til tider er høyt. Hva har vi lykkes med Opplæringstilbud til kommunens databrukere via E-læringsmoduler Godt samarbeid med virksomhetene Stabil og bra bemanning Forarbeidene til nytt økonomisystem ble ferdig til avtalt tid Oppryddingsarbeidene i fjernarkivet er godt i gang Deltakelse og engasjement i Kvalitetskommuneprosjektet Økonomien er under kontroll Elektroniske skjemaer er knyttet opp mot fagsystemene og fungerer slik de skal Spesielle utfordringer Sårbare ved sykdom Nye dataløsninger (nytt økonomisystem og turnus-/timeregistreringssystem) krever mye tid og ressurser av lønningskontoret fordi mye informasjon og nye data skal på plass i systemene Turnover det tar tid å lære opp nyansatte Mål og måloppnåelse for 2008 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Vi har ikke hatt brukerundersøkelse i Meningen var å ha undersøkelse innenfor lønnsområdet, men fordi det var så mye endringer på gang, valgte vi å vente til nytt system er i bruk. Vi har derfor i samråd med kommunalsjefen valgt å sende ut brukerundersøkelse til politikerne på tjenester Askim kommune utfører innenfor det politiske området. 4

9 Samfunn Utvikle Askimsamfunnet i samarbeid med andre samfunnsaktører Adm.enheten definerer 3 møteplasser med kommunens innbyggere og ansatte: Annonser i lokalavisen, internett og ved møte face to face. Medarbeidere Læring og fornyelse Økonomi Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Resultatet på våren i 2008 var 4,0 mens målet var 4,3. Vi har i løpet av året jobbet systematisk for å bedre samholdet i enheten, bl.a. hyppigere møter hvor temaene er informasjon, HMS-tiltak, sosiale tiltak, rutiner og retningslinjer. Resultat og mål 2008: 4,3. Målet for 2008 er nådd, men det er viktig å ha fokus på dette slik at de ansatte har fokus og kontroll på egen arbeidssituasjon. Attraktiv arbeidsgiver Resultat 2008: 4,2. Mål 2008: 4,3. Adm.enheten legger vekt på at de ansatte gis anledning til å benytte seg av tilbud om helsefremmende tiltak i arbeidstiden. Hvorfor resultatet ligger lavere enn målet, bygger på subjektive vurderinger fra de ansatte og er ikke lett å definere. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Resultat 2008: 3,2. Mål 2008: 4,0. I hverdagen opplever de ansatte ikke den læringsverdien som ligger i det daglige arbeidet. Det er en kontinuerlig prosess å motivere ansatte til å ta kompetansehevende kurs og utdanning. I 2009 vil alle ansatte på lønn og personal gjennomføre samme vekttallsstudier for å få felles læringsplattform. Ellers legges det vekt på fagrelaterte kurs med varighet 1-3 dager. Adm.enheten bidrar godt i prosessene for å bedre tjenestene på internett og mange tjenester kan nå utføres via elektroniske løsninger. Vi er helt avhengige av gode datasystemer i det daglige arbeidet og systemansvaret for de sentrale systemene ligger i adm.enheten. Alle ansatte i enheten er gode databrukere. Store investeringer de siste årene innenfor IKT har spart kommunen for ekstrakostnader til Smaalensveven IKT IKS, beregnet til kr ,- i I tillegg er det innsparing på gruppelivs- og pensjonsforsikringer på kr ,- og sykepengerefusjoner på kr ,-. Samlet gir dette en innsparing på 2 mill. kroner i tillegg til budsjettjusteringen i oktober på kr ,-. 5

10 KJØP AV TJENESTER M.M. Fakta om virksomheten Overføringer innholder kjøp av tjenester, tilskudd og overføringer til virksomheter utenfor kommunen som kommunen har avtaler med. De viktigste postene er: Regnskap Budsjett Tiltak m.m. (tall i 1000 kr) Delta Voksenopplæring Indre Østfold Legevakt Miljørettet helsevern Indre Østfold Kommunerevisjon Landbrukskontoret ASVO Sivilforsvaret Kirkelig fellesråd Frivillighetssentralen Indre Østfold Krisesenter Østfoldbadet AS Diverse overføringer Home start (etter skoletid) Felles skole 2, Totalt Kommentarer/ analyse av resultater Overføringer viser et mindreforbruk på 0,7 mill. kr. i forhold til budsjett. Avviket under Voksenopplæring skyldes hovedsakelig ny ordning i tildeling av midler. Statstilskuddet tildeles per innbygger med rettigheter, og ikke per elev som faktisk får opplæring. Størrelsen på tilskuddet vil variere fra år til år gjennom de fem første årene personen bor i landet. Under Felles skole er det stort sett utgifter til skyss som har overskredet budsjett, og kjøp av tjenester fra andre kommuner. 6

11 ØKONOMIENHETEN Fakta om virksomheten Økonomienheten er tillagt følgende oppgaver: Plan- og budsjettarbeid, virksomhets- og årsrapportering Regnskap, kommunal fakturering og innkjøp Innfordring av skatter og avgifter Boligkontor Virksomhetens tjenesteproduksjon retter seg både mot innbyggere/næringsliv, rådmann, kommunens egne virksomheter og folkevalgte. Virksomhetsleder: Rune Antonsen Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 14,5 16,5 Startlån som er tildelt , ,- Kommunale krav - totalt utfakturert (mill. kr.) 134,2 147 Skatt innbetalt (mill. kr.) ,5 Sykefravær 5,3 % 4,3 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 3,7 4,6 Hva har vi lykkes med Vi har i løpet av 2008 fått fire nyansatte. En på regnskap som erstatning for en som sluttet. Skatt er med to nyansatte for første gang på flere år fullt bemannet. Budsjett- og økonomigruppen er styrket med et halvt årsverk fra som følge av økt etterspørsel etter veiledning, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Økonomienheten avgir ut 2009 et halvt årsverk til kvalitetskommuneprosjektet. Styrkingen av budsjettgruppa har blant annet gjort det mulig for økonomirådgiverne å se grundigere på enkelte virksomhetstemaer man ikke har hatt mulighet til å fordype seg i tidligere. Boligkontoret har i løpet av 2008 arbeidet med et prosjekt for å etablere en gruppe på tvers av alle virksomheter som jobber med tildeling og oppfølging av kommunale boliger. Denne gruppen var på plass høsten 2008 og gjør oppfølgingen i våre 250 boliger enklere. Sykefraværet har gått ned fra 5,3 % i 2007 til 4,3% i Vi har imidlertid også i 2008 hatt langtidsfravær. På tross av redusert kapasitet halve 2008 har man på området kommunal fakturering likevel klart å holde restansene på et akseptabelt nivå (kun 4% økning fra 2007). Det er i 2008 gjennomført flere HMS-tiltak for å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet som er i virksomheten. Det har blant annet resultert i en mye bedre score på medarbeiderundersøkelsen i 2008, samt at det har medvirket til å inkludere de nyansatte i enheten ikke bare jobbmessig, men også sosialt. Spesielle utfordringer Det er i 2008 tapsført kr i startlån, noe som er de første avskrivningene på startlån siden oppstarten Det kan bli noe mer avskrivninger i 2009 og 2010 pga. de vanskelige økonomiske tidene Norge er i. Startlån innvilges med en større grad av risiko en vanlige banklån. Innvilges som regel med 2. prioritet ( 20% ) etter 1 prioritet i privat bank 7

12 (80%). Boligkontoret jobber forebyggende og har et godt samarbeid med forvaltningsbank som er DnB Nor og Lindorff. Alle avskrevne lån ligger for oppfølging hos Lindorff. Det er i 2008 tapsført kr i kommunale krav. Økonomiske nedgangstider øker faren for tap på kommunale krav i Askim kommune skal sammen med fire andre indre østfold-kommuner implementere et nytt økonomi- og styringssystem. Det har vært en lang og krevende prosess i 2008 med valg av leverandør. Det har også gått med mye tid til forberedelser til oppstart. Dette arbeidet fortsetter i Forventet oppstart er Selv om plan- og budsjettgruppen er styrket i 2008 (fra 2 til 3 ansatte) gjenstår det utfordringer der, ettersom en stor andel av den ene stillingen er rettet mot utvikling av styringssystemer. Det vil i praksis si at det kun er 2 ansatte som jobber med oppfølging av budsjett og veiledning av virksomhetene og andre rene økonomioppgaver. Mål og måloppnåelse for 2008 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse På grunn av sykefravær er det ikke gjennomført brukerundersøkelse på kommunal fakturering i Samfunn Medarbeidere Utvikle Askimsamfunnet i samarbeid med andre samfunnsaktører Godt arbeidsmiljø Skatteoppkreverkontoret avholdt ikke den planlagte informasjonsdagen for arbeidsgivere. Kontoret hadde et langtids sykefravær og la vekt på å få de to nyansatte operative raskest mulig. Tverrfaglig gruppe på boligkontoret er etablert. Siste medarbeiderundersøkelse viser en score på 4,6 %. Dette er en økning fra Sykefraværet var på 4,3 % i en nedgang fra 5,3 % i Nedgangen skyldes at langtidssykmeldte er over på AFP eller tilbake i full jobb. Årsaken til at det ikke er lavere er en langtidssykmelding fra 1.6 på 50%. Det er gjennomført flere HMS aktiviteter i løpet av 2008 arbeidsmiljøet oppfattes av de ansatte som meget godt og man føler trygghet på arbeidsplassen. Flere av de ansatte i rådhuset er plaget av hodepine og kløe. Man har mistanke om at det kan komme av luften på avdelingen. Vi håper at dette bedrer seg ved oppussing i Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Alle tar ansvar og føler at de får ansvar. Dette har man ikke fokusert på i virksomheten. 8

13 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Full operativ drift på SOFIE uten vesentlige forsinkelser i skatteinnfordringen Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Effektiv innfordring av kommunale krav Effektiv innkjøpsorganisering Dette er spørsmålene som økonomienheten scorer lavest på i medarbeiderundersøkelsen. Det kan skyldes at det var mange vakante stillinger på det tidspunkt undersøkelsen ble gjort slik at mange følte at man hadde mer enn nok med å få tid til sine daglige arbeidsoppgaver. Betydningen av dette uttrykket tolkes veldig forskjellig fra person til person og bør avklares. Kompetansegivende opplæring som mange gjennomførte i 2007 har gjort de bedre i stand til å takle de faglige utfordringene i hverdagen. Nytt økonomisystem er utsatt til for kommunen, men allerede i april 09 starter opplæring av superbrukere med tanke på start av systemet for Askim sokn og IKS fra E-læring er distribuert til mange ansatte. Utfordringen er å få flere til å ta det i bruk gjelder Microsoft office og Notes. IKT-gruppen med ansatte fra støtteenhetene har gjennomført sine planer for opplæring i Det nye fagsystemet på skatt, SOFIE, er i full operativ drift uten vesentlige forsinkelser. Systemet benyttes fullt ut innen hele skatteoppkreverens område. Enheten har mindreforbruk på 0,085 mill. kr i Avviket har blant annet sammenheng med stillingsvakanser. Restansene for kommunal fakturering har økt med kun 4 % fra 2007 til tross for langtidsfravær. Askim kommune har inngått 4 nye rammeavtaler i

14 UTVIKLINGSENHETEN Fakta om virksomheten UTV er en hovedleverandør av politiske saker og skal bidra til å utvikle og samordne kommunenes tjenester innenfor en rekke områder som oppvekst, næringsutvikling og samhandling med 3. sektor, sosial og helse, samferdsel og trafikk, miljø og klima, IKT, planarbeid og internasjonalt arbeid. UTV er også en støtteenhet overfor virksomhetene innenfor HR (personal og ledelse) og helsefremmede aktiviteter og IA. I tillegg skal enheten bidra til utvikling av den politiske dialogen. Arbeidet krever et utstrakt samarbeid både med virksomhetene og andre lokale og statlige myndigheter. Virksomhetsleder: Arne Johnny Fossdal (konstituert) Nøkkeltall Antall årsverk Antall årsverk 10 12,3 Andel kvinner 60% 67,5% Andel menn 40% 32,5% Sykefravær 8,9% 2,2% Antall saker til politisk behandling 112 Hva har vi lykkes med Et satsingsområde i 08 har vært kriminalitetsforebyggende arbeid mellom skolene, barnevern, skole, et arbeid som ført til en markant nedgang i ungdomskriminaliteten. UTV har hatt det overordnede ansvaret for Kvalitetskommuneprosjektet i Askim. Prosjektet har vært bredt forankret og involvert samtlige virksomheter og totalt 60 ansatte i ulike arbeidsgrupper. Den brede deltakelsen i prosjektet har i seg selv vært viktig med tanke på å finne mer effektive arbeidsmetoder, både mellom virksomhetene og overfor brukerne. Resultatene fra dette prosjektet så langt må sies å ha lagt et svært godt grunnlag for det videre utviklingsarbeidet i kommunen. Av spesielle områder som UTV har lykkes med er: Helse og sosialområdet: Utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan i samarbeid med bruker, innbyggere generelt og andre virksomheter. Satsingen har bidratt til en markant nedgang i kriminalitetsstatistikken hva gjelder ungdom. Det er bl.a. etablert politiråd, egne foreldre/ungdomsgrupper, foreldreveiledning og partnerskapsavtalen mellom Røde Kors, menigheten, speideren og kommunen er revidert. En egen ungdomsgruppe er etablert med tanke på jobbe ut tiltak for å redusere rus og kriminalitet. Askim er en IA-bedrift og UTV arbeider målrettet i fht. helsefremmende aktiviteter overfor virksomhetene. Dette har bidratt til en reduksjon av sykefraværet i kommunen i 08. Skole og barnehage: Det er i samarbeid med skolene utarbeidet en pedagogisk kvalitetsmelding som danner grunnlaget for utviklingsarbeidet og resultatstyring i skole. UTV har hatt spesielt fokus på samordning og kvalitetsarbeid overfor gruppen minoritetsspråklige elever og lærere. Det er gjennomført tilsyn fra fylkesmannen ifht. barnehagelovens 18 og 19 uten pålegg. IKT. UTV har utarbeidet kravspesifikasjon i samarbeid med virksomhetene ved anskaffelser av det nye turnussystemet med vikarhåndtering og elektroniske timelister. 10

15 Næringsutvikling. Bidratt til økte inntekter til kommunen ved salg av næringseiendom. Netto vekst i næringsetablering var i , mens antall nyetableringer i 08 var 95. Partnerskapssamarbeidet mellom Askim kommune, frivillighetssentralen og Home Start fortsatte i 2008 hvor det bl.a. er gjennomført storsamling på kulturhuset. Det er inngått en partnerskapsavtale med idretten, friluftslivet og historielaget som har bidratt til felles gjennomføring av flere tiltak for 3. sektor. Ny fylkesplan bidratt til samarbeid mellom kommunene i IØ om uttalelsen til planforslag. UTV har bidratt til at kommunen har hatt stor gjennomslagskraft for store samferdselsprosjekter via penger fra sideveismidlene Østfoldpakka. Spesielle utfordringer Overlevering av planer og oppfølgingen av tiltakene innenfor hver enkelt virksomhet er en generell utfordring. For å forankre eierskapet til planene, er medvirkning en suksessfaktor. Dette gjelder både overfor innbyggere, politikere og de øvrige virksomhetene, en utfordring vi tar med oss i 09. Mål og måloppnåelse for 2008 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Utøve en pådriverog støttefunksjon for tjenesteutvikling Måloppnåelse UTV skårer gjennomgående høyt på tilgjengelighet og informasjon i fht. 07, men har en reduksjon hva gjelder brukermedvirkning. Dette tilskrives redusert bemanning i 08. UTV har en sentral rolle som pådriver og støttefunksjon for virksomhetene. Det er utarbeidet en pedagogisk plattform som det bærende kvalitetssikringsverktøyet for skolene. Kompetanseutviklingsplanen for lærerne er gjennomført og danner grunnlaget for tiltak i 09 knyttet til etter- og videreutdanning i tråd med ny læreplan. Askim har en av landets største andel innvandrere og dette stiller krav til kommunen på flere områder. I skolen er det etablert flere tiltak for å sikre god nok oppfølging av de minoritetsspråklige elevene, både når det gjelder lærersituasjonen og språkferdighetene for elevene. Det er gjennomført kommunalt tilsyn ved 4 barnehager. Sykefraværet i Askim kommune ble redusert til 7,5% i 2008 som følge av helsefremmede tiltak. 11

16 Samfunn Utvikle Askimsamfunnet i samarbeid med andre samfunnsaktører Askim skal være attraktiv for næringsetableringer og befolkningsvekst Utvikle websidene til Utviklingsenheten Plan- og utviklingsprosesser med deltakelse og medvirkning UTV skal bidra til gode møteplasser mellom næringsliv, 3. sektor og innbyggere. Det ble gjennomført et stormøte i 08 med bred deltakelse fra næringsliv, foreninger og kommunen hvor målsettingen var å bedre kommunikasjon og skape kontaktpunkter på tvers. Samlingen følges opp med en frivillighetsbørs i 09. Det er god dialog mellom skjenkeinnehaverne og kommunen og tjenesten gis en svært høy skår hva gjelder kvalitet og tilgjengelighet. Alle salgs- og skjenkebevillinger er behandlet på nytt i hht. alkoholloven. Det ble i 08 etablert 95 nye bedrifter mens nettoveksten i 08 var 13. Det er mottatt og behandlet ca. 30 henvendelser fra næringsinteressenter. Det er etablert flere gode regionale møteplasser mellom næringslivet og lokale myndigheter, herunder deltakelse i strategisk næringsplan for regionen. Askim har hatt utfordringer når det gjelder ungdomsmiljøet. Koordinering av tiltak med tanke på kriminalitetsforebyggende arbeid vært prioritert i Et bredt sammensatt spekter av møteplasser og målrettede tiltak overfor foreldre, ungdom, politikk og barnevern har i hht. politimyndighetene gitt svært gode resultater: Nedgang i førstegangskriminalitet for aldersgruppen år fra 10 tilfeller i 2007 til 4 i Halvering av saker til konfliktrådet. Markant nedgang i voldsstatistikken, fra 67 tilfeller i 2007 til 49 tilfeller i 08. UTV har to webredaktører. Saker legges jevnlig ut på nettet. UTV har et utviklingspotensiale for å bli mer tilgjengelig gjennom web, både på struktur, vinkling og innhold. UTV har ansvaret for utvikling av kommunedelplaner hvor krav til medvirkning er lovfestet. Ved utarbeidelse av ruspolitisk handlingsplan sikret man medvirkning gjennom bruk av metoden Open Space, høringer og arbeidsgrupper. UTV deltar i KS-prosjektert Livskraftige kommuner og påbegynte arbeidet med en interkommunal klimaplan. Det er avholdt innbyggermøte om kvalitet i skolen. Det er gjennomført åpent dialogmøte sammen med innvandrerrådet. UTV har ansvaret for den årlige dialogprosessen i kommunen. 12

17 Medarbeidere Læring og fornyelse Godt arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelsen viste en høyere tilfredshet hva gjelder arbeidsmiljø, fra 4,7 til 4,8 i Sykefraværet ble i samme periode redusert fra 8,9% til 2,2%. Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Prioritere utviklingsoppgaver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Utøve støtte- og pådriverfunksjon for utvikling av Askim kommune som organisasjon Medarbeiderundersøkelsen gav UTV en høy skår på myndiggjorte medarbeidere (5 av i alt 6). Medarbeiderundersøkelsen i fht. UTV som attraktiv arbeidsgiver ga en skår på 4,9. Andre tiltak rettet mot virksomhetene er: UTV har revidert sikkerhetshåndbok i hht. personopplysningsloven. Planlegging og gjennomføring av 17 kurs i kurskatalogen for Indre Østfold. Det er forberedt og gjennomført lokale forhandlinger med en pott på ca 3,5 mill. NOK. Det er en jevnlig avveining i forhold til drift og utviklingsoppgaver. Skal UTV oppfylle sin intensjon om å være pådriver og utviklingsaktør, er det grunnleggende med rom for læring og fornyelse. UTV hadde 3 samlinger for å utvikle fellesskapet i tillegg til jevnlige fellessamlinger. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT er en av enhetens utviklingsområder. Utskilling av ITavdelingen i et regionalt selskap har bidratt til uklar rolleforståelse i organisasjonen som preget 08. UTV har uavhengig av dette bidratt til at virksomhetene har fått den nødvendige bistand i krav- og anbudssituasjonen. Det ble tatt konkrete grep for å sikre utviklingsperspektiv i kommunens tjenester hva gjelder bruk av IKT som et effektiviseringsverktøy. UTV hadde ansvar for hele kvalitetskommuneprosjektet med 8 satsingsområder. UTV hadde både ansvar for og deltok i prosjektgrupper innefor følgende hovedsatsinger: Grunnskole, sykefravær, pleie og omsorg, plan- og styringssystem, ledelse- og medarbeiderskap, avklaring av forventninger til tjenester, samhandling mellom tjenester og samfunnsutvikling. Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ekstern finansiering av tiltak/ oppgaver Avvik mellom regnskap og budsjett: Virksomheten hadde et overforbruk på ,- i Den totale budsjettrammen var på ,-. UTV har levert resultater i henhold til budsjettet. Resultatene ble delvis oppnådd som følge av vakanser. Det søkes om eksterne midler til støtte innenfor de fleste av utviklingsenhetens ansvarsområde. Vanskelig å tallfeste. 13

18 SERVICETORGET Fakta om virksomheten Det samarbeides med bibliotek, kafeteria og kino om å være et offentlig myldrerom. Servicetorget deler publikumsskranke med biblioteket og har en del fellesfunksjoner. Servicetorget innholder også publikumsmottaket (1. linjen) for NAV-trygd, NAV-arbeid og sosiale tjenester. Servicetorget består av en informasjons-/servicesjef/webredaktør (100 % stilling) og 9 servicekonsulenter ( % stillinger). I tillegg er det tilknyttet saksbehandlere innen byggesak, boligkontor og overformynderi. I tilknytning til det fysiske Servicetorget har vi det elektroniske Servicetorget, som er kommunens hjemmesider. Dette driftes av hoved- og virksomhetsredaktører med ansvar for egne områder. I 2008 har virksomhetsleder vært leid ut i 30% til det interkommunale prosjektet DDØ (Det Døgnåpne Østfold), og i 20 % som prosjektsekretær for Askim rådhus i forbindelse med ombyggingen av rådhuset. I tilegg har en servicekonsulent vært leid ut til Smaalensveven IKT i 50 %. Servicetorget leier ut tjenester tilsvarende 50% til NAV-trygd. Virksomhetsleder har hatt utviklingsansvaret av Servicetorget, mens driftsansvaret av Servicetorget har vært ivaretatt av en av servicekonsulentene Virksomhetsleder: John A. Firing Nøkkeltall Henvendelser pr. mnd - gjennomsnitt Henvendelser utført på Servicetorget 93 % 81 % Brukertilfredshet 97 % 96 % Medarbeidertilfredshet 5,3 5,3 Hva har vi lykkes med Vellykket arbeidsfordeling daglig drift / utviklingsarbeid Fornøyde brukere Spesielt godt arbeidsmiljø Overskudd på budsjett Fungert bra gjennom ombygging/flytting Integrasjon med NAV trygd, NAV arbeid og sosiale tjenester Fått bedre funksjonalitet og struktur på internett (5 av 6 stjerner fra norge.no) Spesielle utfordringer Opprettholde tidligere opplevd servicenivå med: - ombygging og flytting - bemanningssituasjon på NAV - biblioteket borte Mye større trafikk Samspill med fagland 14

19 Mål og måloppnåelse for 2008 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Brukerundersøkelsen våren 2008 viser at 90% er helhetlig fornøyd med Servicetorget Brukere Samfunn Medarbeidere Skal oppfattes som et naturlig og positivt henvendelsespunkt for publikums møte med det offentlige Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste publikumshenvendelser på Servicetorget Godt samspill med de andre virksomhetene Videreutvikle samarbeid om 1. linje med NAV Utvikle Askimsamfunnet i samarbeid med andre samfunnsaktører Skal forenkle hverdagen for borgerne NAV tjenester skal videreutvikles i Rådhuset 90% er godt fornøyd med tilgjengeligheten på Servicetorget 81% opplever at henvendelsen blir ferdigbehandlet på Servicetorget Virksomhetene har egne kontaktpersoner på Servicetorget som fungerer veldig bra - disse har jevnlig kontakt med virksomhetene. Revidert alle SLA (serviceleveranseavtaler) med faglandene. Vi har fått tilfredsstillende rutiner og samspill med NAV trygd, NAV arbeid og sosialtjenesten Kontinuerlig, daglig dialog med publikum om tjenestetilbudene og forbedringer. Dialogmøte med politikere en gang i året. Brukerundersøkelse viser 90% brukertilfredshet Representasjon av NAV arbeid og NAV trygd ved Servicetorget. Ombygging av rådhuset i full gang for å få plass til hele NAV. Godt arbeidsmiljø Vi har et meget godt arbeidsmiljø, det er rom for alt. Stor åpenhet og omsorg for hverandre. Tilbud om massasje, jobbfrukt og mosjon. Omgås sosialt utenom arbeidstid. Myndiggjorte medarbeidere Medarbeiderundersøkelsen viser 5,5 på en skala fra 1 til 6 Attraktiv arbeidsgiver Medarbeiderundersøkelsen viser 5,3 på en skala fra 1 til 6 NAV/ Servicetorget opplever felles kultur Til en viss grad, gode rutiner, bra samvær, men fremdeles en vei å gå når det felles opplevelse av serviceholdning 15

20 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Tilgang til flere fagsystem Sørge for videreutvikling Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Generere midler til videre utvikling og drift Høyskolestudie i service Opplæring av kollegaer Personlige utviklingssamtaler Videreutvikling av funksjonalitet på bærbare pc er Fått bedre funksjonalitet og struktur på internett (5 av 6 stjerner fra norge.no) Har sammen med de andre støtteenhetene egen opplæringsgruppe Ikke fått tilgang til flere Alle på Servicetorget oppfordres til videreutvikling gjennom kurs/skole/konferanse og tilegning av kunnskap fra fagområder/fagnettverk Regnskapet viser et overskudd kr ,- Genererte inntekter for kr ,- 16

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2008

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2008 VIRKSOMHETENES MÅLKART 008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Politisk virksomhet Nye Parkveien barnehage 33 Ressursenheten Rom barnehage 3 Administrasjonsenheten 3 Trippestadlia barnehage 37 Kjøp av tjenester

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER 2007 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side Politisk virksomhet 3 Ressursenheten 5 Administrasjonsenheten 6 Kjøp av tjenester m.m. 9 Økonomienheten 10 Utviklingsenheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 200 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET...3 RESSURSENHETEN...3 ADMINISTRASJONSENHETEN...4 ØKONOMIENHETEN...6 UTVIKLING...9 SERVICETORGET...3 FELLES MÅLKART FOR SKOLENE 200...7

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET... 4 RESSURSENHETEN... 6 ADMINISTRAJONSENHETEN... 7 ØKONOMIENHETEN... 9 UTVIKLINGSENHETEN... 15 SERVICETORGET... 16 ASKIMBYEN

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Politisk virksomhet Parkveien barnehage 3 Ressursenheten Rom barnehage 38 Administrasjonsenheten 3 Trippestadlia barnehage 40 Kjøp av tjenester m.m. Jahrbo barnehage 43 Økonomienheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 212 2 INNHOLDSFORTEGNELSE STAB... 4 ASKIMSKOLEN... 6 ASKIMBYEN SKOLE... 11 EID SKOLE... 15 KORSGÅRD SKOLE... 19 MOEN SKOLE... 23 ROM SKOLE... 27 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN... 31 LØKEN

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole

Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Resultatvurdering 2007 Soma Stangeland skole Soma Stangeland skole Solaveien 84 4316 Sandnes kommune Klassetrinn 1-7, Stangeland fulldelt, Soma fådelt Hjemmeside: www.somastangeland-skole.no 2007-08 2006-07

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 211 2 INNHOLDSFORTEGNELSE STAB... 4 ASKIMSKOLEN... 7 ASKIMBYEN SKOLE... 11 EID SKOLE... 15 KORSGÅRD SKOLE... 19 MOEN SKOLE... 23 ROM SKOLE... 27 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN... 31 LØKEN

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Tokerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Tokerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Tokerud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sofienberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sofienberg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2007

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2007 VIRKSOMHETENES MÅLKART 007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Politisk virksomhet Parkveien barnehage Ressursenheten Rom barnehage 5 Administrasjonsenheten Trippestadlia barnehage 7 Kjøp av tjenester m.m. 5

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Sektor for Oppvekst ÅRSMELDING Lillemoen og Melåsberget skoler

Sektor for Oppvekst ÅRSMELDING Lillemoen og Melåsberget skoler ÅRSMELDING Lillemoen og Melåsberget skoler 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Personal og økonomi... 4 2.1. Økonomistyring og medarbeidertilfredshet... 4 3. Faglig kvalitet... 5 3.1 Måloppnåelse... 5 3.2 Brukerundersøkelser...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring!

Døli skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Døli skole STRATEGISKE MÅL -2020 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN Visjon/slagord: Sammen for trivsel og læring! Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan og strategisk plan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tokerud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tokerud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer