VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2010

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET... 4 RESSURSENHETEN... 6 ADMINISTRAJONSENHETEN... 7 ØKONOMIENHETEN... 9 UTVIKLINGSENHETEN SERVICETORGET ASKIMBYEN SKOLE EID SKOLE KORSGÅRD SKOLE MOEN SKOLE ROM SKOLE GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN LØKEN SKOLE PRESTENGA BARNEHAGE ROM BARNEHAGE TRIPPESTADLIA BARNEHAGE FAMILIENS HUS SOSIALE TJENESTER TILRETTELAGTE BO- OG AKTIVITETSTILBUD ÅPEN OMSORG ØST ÅPEN OMSORG VEST KULTUR OG FRITID ASKIM BIBLIOTEK EIENDOM OG INTERN SERVICE BRANN OG REDNING BYGGESAK OG REGULERING TEKNISK DRIFT

4 POLITISK VIRKSOMHET Fakta om virksomheten Ordfører i 100 % stilling Varaordfører i 40 % stilling Nøkkeltall Budsjettramme, mill. kr Antall årsverk 1 1 Økonomisk resultat (mill.kr) + 0,075-0,525 Antall møter Antall saker Bystyret Formannskapet Ungdommens bystyre Komite for tjenesteutvikl Komite for samfunnsutvikl Fast utvalg for plansaker Eldreråd Råd for funksjonshemmede Innvandrerråd Mål for politisk virksomhet: 1. Styrke deltakelse og medvirkning til innbyggere og brukere 2. Bidra til økt politisk engasjement i befolkningen 3. Delta i regionale prosesser 4. Politisk bevissthet om sammenhengen mellom samfunnsutvikling og behov for tjenesteproduksjon Det er jobbet med målene gjennom hele året med: Møter i brukerråd Dialogmøte mellom brukere og politikere Dialogseminar mellom politikere og virksomhetsledere Askim kommune er aktivt med ir egionrådet for Indre Østfold med politisk og administrativ deltakelse. Fra 2010 er Askim kommune vertskommune for sekretærfunksjonen. Det arbeides aktivt med interkommunalt samarbeid. I 2010 har det vært jobbet med å få opprettet felles bedriftshelsetjeneste for Askim og Eidsberg kommuner. 4

5 Kontoret er lagt til Eidsberg og opprettet fra Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom formannskapene og rådmennene i Eidsberg og Askim. Skolestrukturen i Askim har hatt stort fokus og planene for ny ungdomsskole og finansieringen av denne har hatt høy prioritet i Andre viktige saker/planer som er vedtatt av Askim bystyre i 2010: Strategisk næringsplan for Askim kommune Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Gjennomgang av kommunens bygningsmasse med tanke på salg Furuseth Boligstiftelse Opplæringsloven og forskrifter høringer Gjennomgang av fysio- og ergoterapitjenesten Ny organisasjonsstruktur Ungdommens bystyre: I skoleåret 2009/2010 har Andrea Wolff Mathisen sittet som ordfører i ungdommens bytyre. Ungdommens bystyre har hatt 3 møter i 2010 og det er bevilget penger til Ungdommens Fylkesråds arrangement i Kullåsparken, Sarpsborg, Solidaritetsaksjon for utvikling (FORUT), Operasjon Dagsverk og årlig bevilgning til skolene. 5

6 RESSURSENHETEN Fakta om virksomheten Nøkkeltall Budsjettramme, mill.kr Antall årsverk (gj.snitt i året) 3,94 4,93 Andel kvinner 2,84 4,19 Andel menn 1,1 0,74 Sykefravær 14 % Økonomisk resultat (overskudd), mill. kr 1, Til sammen 12 personer har vært lønnet av ressursenheten i kortere eller lengre perioder av Av disse var det 9 kvinner og 3 menn. Hva har vi lykkes med God løsning å ha lønnsmidler til disposisjon for ansatte som er i en omstillingsfase. Spesielle utfordringer Finne tilfredsstillende jobbløsninger tilsvarende stillingsstørrelsen den ansatte har med seg inn i ressursenheten Finne jobbløsning hvor vedkommende er kvalifisert 6

7 ADMINISTRAJONSENHETEN Fakta om virksomheten Virksomheten besto i 2010 av: Merkantilt team med møtesekretariat, arkiv og kontorstøtte Tolketjeneste (50 % stillingsstørrelse) Attføringskoordinator (50 % stillingsstørrelse i 2010) Lønn og personal ble fra 1. februar overført til økonomienheten. I møtesekretariatet har en stilling stått vakant i perioden 1. mars til 31. desember. Arbeidsoppgavene har i perioden i hovedsak blitt ivaretatt av adm. leder. Nøkkeltall Antall årsverk 12,5 8 Sykefravær i prosent*) 4,4 % 2,8 % Sykefraværet har vært minimalt i Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Det har ikke vært utført brukerundersøkelse i Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Adm.enheten definerer 3 møteplasser med kommunens innbyggere og ansatte: Annonser i lokalavisen, Internett og ved møte face to face. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Administrasjonsenheten har gjennomført de arbeidsmiljøtiltakene som er angitt i planen. Intensjonen har hele tiden vært å ha medarbeidere som har ansvar og som tar ansvar. Det er brukt mye tid på å få til dette og at de ansatte selv har kontroll på egen arbeidssituasjon. 7

8 Læring og fornyelse Økonomi Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Medarbeiderundersøkelsen viser et score på 5,0 prosentpoeng for adm.enheten og tyder på at de ansatte er fornøyd med kommunen som arbeidsgiver. Adm.enheten har bl.a. lagt vekt på at de ansatte gis anledning til å benytte seg av helsefremmende tiltak i arbeidstiden. Det legges vekt på fagrelaterte kurs med varighet 1-3 dager. Lederne har deltatt i den interne lederopplæringen. Adm.enheten bidrar godt i prosessene for å bedre tjenestene på internett og mange tjenester kan nå utføres via elektroniske løsinger. Vi er helt avhengige av gode datasystemer og god drift fra det interkommunale selskapet. Dette har ikke vært optimalt i Adm.enheten hadde i 2010 en innsparing på 1,2 mill. kr. Vil du vite mer om våre resultater? Klikk her Hva har vi lykkes med Oppryddingsarbeidene i fjernarkivet er godt i gang Økonomien er under kontroll Elektroniske skjemaer er knyttet opp mot fagsystemene og funger slik de skal Internopplæring i bruk av ESA (sak- og arkivsystemet) Godt samarbeid med virksomhetene Stabil og bra bemanning Spesielle utfordringer Sårbare ved sykdom Nye dataløsninger krever mye tid og ressurser av lønn/personal Turnover det tar tid å lære opp nyansatte 8

9 ØKONOMIENHETEN Fakta om virksomheten Økonomienheten omfatter: Regnskap Fakturering Skatteoppkreving Boligtjenester Plan- og budsjettoppgaver Forvaltning av styringssystemer Innkjøp Lønns- og personaladministrasjon (fra ) Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 18,4 1 25,1 2 Startlån som er tildelt Kommunale krav - totalt utfakturert (mill. kr.) Skatt innbetalt (mill kr.) Sykefravær 4,9 % 5,0 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,6 % 4,7 % Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Økonomienheten har i 2010 gjennomført brukerundersøkelser for avdelingene Boligkontor og Skatteoppkrever. Brukere av avdeling Boligkontor gav tjenesten en skår på 5,1 (skala fra 1-6), mens brukere av avdelingen Skatteoppkreving gav tjenesten en skår på 4,2. Økonomienheten anser at brukerne gjennomgående er fornøyde med tjenestene, men vil i det videre arbeid jobbe mer serviceinnstilling og overføre positive erfaringer mellom avdelingene. 2 Tallet på årsverk inkluderer lønns- og personalgruppen som ble overført fra administrasjon i 2010, samt overlapp i forbindelse med foreldrepermisjon (fødsler). 9

10 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Økonomienheten gjennomførte som første virksomhet i Askim kommune en praksis der innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne ble oppfordret til å søke ledige stillinger. Turnover i virksomheten er lav. Av 3 utlysninger i 2010 ble 1 stilling besatt av person fra målgruppen. Ikke aktuelt Økonomienheten utfører i stor grad tjenester for andre virksomheter i kommunen (interne tjenester). Avdeling Boligkontor og Skatteoppkreving henvender seg til innbyggere og næringsliv. Enheten har gjennomført enkle tiltak som forutsatt Økonomienheten har vært pilot for sertifisering av Rådhuset som Miljøfyrtårn. Arbeidet er godt i gang. Energibesparing, gjenvinning og arbeidsmiljø er viktige tiltak. Per er 80 % av tiltakene gjennomført for å oppnå en første sertifisering. Arbeidet videreføres i 2011 Til tross for et svært krevende arbeidsår i alle avdelinger i enheten, gav medarbeidere arbeidsmiljøet en skår på 4,7, mot 4,6 for Resultatet er positivt sett i forhold til den helt ekstraordinære arbeidsbelastning som har vært i 2010, men samtidig en pekepinn på at det er rom for å gjennomføre tiltak for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere. Sykefraværet er gjennomgående lavt. En langtidssykemeldt gjennom 2010 trekker snittet vesentlig opp. Medarbeidere melder gjennomgående at de både selv tar ansvar, og blir gitt myndighet og ansvar. Attraktiv arbeidsgiver Medarbeidere i Økonomienheten anser selv Askim kommune som en attraktiv arbeidsgiver, gjennom å gi en skår på 5 (på en skala fra 1 til 6). 10

11 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Effektiv innfordring av kommunale krav Effektiv innkjøpsorganisering I likhet med øvrige virksomheter melder medarbeidere i Økonomienheten at de har begrenset tid til refleksjon. Dette har sammenheng med en omfattende arbeidsmengde. Dette punktet i medarbeiderundersøkelsen er hva som medarbeiderne samlet sett gir lavest skår. Bruker- og medarbeiderundersøkelser er gjennomgått og evaluert på personal- og faggruppemøter I 2010 er det innført nytt virksomhetsstyringssystem for Askim kommune. Det innebærer at enheten har tatt i bruk nytt regnskapssystem, nytt lønns- og personalsystem og nytt faktureringssystem. Det nye systemet innebærer at en rekke manuelle oppgaver er overført fra systemleverandør til regnskaps- og lønnsavdelingene, samt budsjettgruppe. Økonomienheten hadde et regnskapsmessig merforbruk på 123 tusen i 2010 (1 5 av budsjettrammen). Det har vært nødvendig å sette inn betydelig ekstraressurser i form av ekstrahjelp, overtid og engasjementer for i det hele tatt å kunne gjennomføre lønnsutbetalinger, lønnsforhandlinger, regnskapsføring og budsjettforberedelser, for å nevne noen områder. Enheten har gjennomført begrensninger i innkjøp, kurs og kompetansebygging, vakanser i avdelinger, rokering av personale for å oppnå balanse. Enheten er likevel tilfreds med at merforbruket ble betydelig lavere enn meldt i tertialrapportene. Når det gjelder innfordring av kommunale krav, anser vi målsetningen for nådd. Likeens er målet om antall nye rammeavtaler overoppfylt. Økonomienheten er tilfreds på disse områder. 11

12 Effektiv forvaltning av startlån Effektiv skatteinnfordring Når det gjelder realiserte tap på startlåneordningen ble disse i tusen høyere enn grensen som er satt for at en kan si seg fornøyd. Det er viktig å understreke at utlån gjennom startlåneordningen innebærer risiko da målgruppen er den gruppen som sliter med å låne opp gjennom det ordinære banksystemet. Husbankens andel av tapet 160 tusen er brukt til å redusere Askims startlånegjeld i Husbanken. Måltallet til skatteinnfordring er knyttet til innbetalt restskatt for det foregående år. Selv om målet ikke ble nådd for 2010 (82,5 % mot mål om 87 %), er det viktig å få fram at de samlede skatterestanser er redusert gjennom Hva har vi lykkes med Økonomienheten har i 2010 arbeidet med tydeliggjøring av ansvar og myndighet for mellomledere. Fullmakter for mellomledere er formalisert. Samholdet har vært svært godt, med utstrakt samarbeid på tvers. Virksomhetene har fått betydelig bistand til budsjettering og budsjettoppfølging. Avdeling Boligkontor: Økonomienheten v/avdeling Boligkontor overtok fra 1. oktober 2010 ansvaret for gjeldsrådgiving fra NAV-kommune. Prioritert nr en har vært å redusere ventetiden for å få første samtale med gjeldsrådgiver (kartlegge). Vi er glad for at ventetiden for 1. samtale er halvert ved årsskiftet 2010/2011. Etterspørselen etter Startlån har økt. I 2010 har enheten måttet bruke av tidligere ubrukte bevilgninger (lånemidler). Avdeling Boligkontor er svært fornøyd med den gode tilbakemelding som brukerne gir avdelingen. 12

13 Avdeling Skatteoppkreving: Avdelingen har i 2010 prioritert arbeidet med eldre skatterestanser (restanser for 2008 og tidligere). Avdelingen er derfor tilfreds med at samlede skatterestanser er redusert med 3,4 mill kr gjennom Særlig på eldre restanser har det vært satt inn innsats som har gitt resultater. Bedre styring med eldre restanser har vært nødvendig. Gradvis kan fokus i større grad rettes mot nye restanser (restanser fra forrige og foregående år). Reduksjonen i skatterestanser har skjedd til tross for vakanser som følge av streik og at en av de ansatte har blitt hovedtillitsvalgt. Avdeling Lønn og regnskap: Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem (virksomhetsstyringssystem ERV) har innebåret at en rekke oppgaver er overført fra leverandør av system til kommunalt ansatte. Dette ble foretatt uten at budsjettrammen til økonomienheten ble økt fra 2009 til Besparelsen har kommet via reduksjon i leverandørutgifter, men besparelsen uttrykkes i regnskapet til Smaalensveven IKT IKS. Avdelingen er tilfreds med at basisfunksjonene lønn og regnskap i hovedsak er ivaretatt, til tross for betydelige utfordringer både på systemsiden og lavere bemanning enn ønskelig. Merforbruket på variabel lønn i forhold til budsjett var i 2010 på netto 0,5 mill kr pluss utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Denne merutgiften er likevel lavere enn besparelsen på utgift til leverandør av system (som ikke inntektsføres på økonomienheten). At det har vært mulig å fått hjulene til å gå rundt i 2010 skyldes stor innsats blant medarbeidere. Ved overføring av lønn og personal til Økonomienheten, ble en faglederstilling omgjort til saksbehandlerstilling Askim kommune v/økonomienheten har tatt et betydelig ansvar på vegne av de 5 samarbeidskommuner ved innføring av ERV, gjennom prosessveiledere, gruppeledere mv. Spesielle utfordringer En hovedutfordring for 2011 er å lykkes i innføringen av nytt virksomhetsstyringssystem. Innføring av regnskaps-, lønns- og faktureringssystem i 2010 utgjorde fase 1. I fase 2 (fra 2011) er målet å implementere virksomhetsstyringssystemet for hele kommuneorganisasjonen. Dette vil bli svært krevende.! 13

14 Avdeling Boligkontor: Hovedutfordringen framover gjelder mangel på ledige boliger å tilby vanskeligstilte på boligmarkedet. Søkere til ledige boliger har økt gjennom Ekstra bevilgning til kjøp av ledige boliger vil avhjelpe situasjonen på sikt, men på kort sikt vil mange ikke kunne tilbys egnet bolig. En fungerende gjeldsrådgivningstjeneste er også en utfordring framover. Fra er nytilsatt rådgiver på plass. Avdeling Skatteoppkreving: Økt innsats på kontroll vil bidra til høyere grunnlag for beregning av skatter og avgifter samt medvirke til utvidet informasjon/korrekte regnskap for arbeidsgivere. Restansene på skatteområdet er fortsatt høyere enn ønskelig, og høyere enn i sammenlignbare kommuner. Hovedutfordringen framover er å få skatterestansene ytterligere ned. Kontoret har effektivisert innfordringen betydelig, men det er vanskelig å oppnå stor ytterligere forbedring uten tilførsel av friske ressurser. 14

15 UTVIKLINGSENHETEN 15

16 SERVICETORGET Fakta om virksomheten Det samarbeides med bibliotek, boligkontor, NAV, kafeteria og kino om å være et offentlig myldrerom. Servicetorget innholder også publikumsmottaket (1. linjen) for NAV Servicetorget har bestått av en informasjons-/servicesjef/webredaktør (100 % stilling) og 9 servicekonsulenter ( % stillinger). I tillegg er det tilknyttet saksbehandlere innen byggesak og boligkontor.. I tilknytning til det fysiske Servicetorget er det elektroniske Servicetorget, som er kommunens hjemmesider. Dette driftes av hoved- og virksomhetsredaktører med ansvar for egne områder. I 2010 har virksomhetsleder vært leid ut i 20 % til det interkommunale prosjektet DDØ (Det Døgnåpne Østfold). I tilegg har en servicekonsulent vært leid ut til Smaalensveven IKT i 50 %. Servicetorget har også leid ut tjenester tilsvarende 50 % til NAV-trygd. Virksomhetsleder har hatt utviklingsansvaret av Servicetorget, mens driftsansvaret av Servicetorget har vært ivaretatt av en servicekonsulent. Nøkkeltall Henvendelser snitt pr.mnd Medarbeidertilfredshet på en skala fra 1 til 6. 5,4 5,2 Sykefravær 7,8% 3,0 % Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Har i 2010 gjennomført brukerundersøkelse Brukere Skal oppfattes som et naturlig og positivt henvendelsespunkt for publikums møte med det offentlige Resultat ble 5,2 på en skala fra 1-6 Kontinuerlig, daglig dialog med publikum om tjenestetilbudene og forbedringer. Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste av publikumshenvendelser på Servicetorget Opplever at de fleste henvendelser blir ferdig behandlet på Servicetorget (5 på en skala fra 1 6) 16

17 Godt samspill med de andre virksomhetene Videreutvikle samarbeid om 1. linje med NAV Alle virksomheter har egen kontaktperson. Egen arbeidsplass i byggesak og regulering. Utviklet og driftet nytt utleieprogram for kultur og fritid Har overtatt de fleste oppgaver innen for skjenkebevilling Har videreført arbeid for felles kultur i 1.etasje Samfunn Medarbeidere Lærng og fornyelse God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver NAV/Servicetorget opplever felles kultur Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Informasjon tilgjengelig på flere språk (brosjyrer og lignende.)rett Åpent rådhus i samspill med bibliotek Vi har et meget godt arbeidsmiljø, det er rom for alt. Stor åpenhet og omsorg for hverandre. Tilbud om massasje, jobbfrukt og mosjon. Omgås sosialt utenom arbeidstid Medarbeiderundersøkelsen viser 5,5 på en skala fra 1 til 6. Medarbeiderundersøkelsen viser 5,0 på en skala fra 1 til 6 Har hatt faste samarbeidsmøter Høyskolestudie i service Opplæring av kollegaer Personlige utviklingssamtaler Videreutvikling av funksjonalitet på bærbare pc`er God funksjonalitet og struktur på internett (6 av 6 stjerner fra norge.no) Har ikke vært aktuelt i 2010 Tilgang til flere fagsystem Gemini VA 17

18 Økonomi Sørge for videreutvikling Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Generere midler til videre utvikling og drift Alle på Servicetorget oppfordres til videreutvikling gjennom kurs/skole/konferanse og tilegning av kunnskap fra fagområder/fagnettverk. Regnskapet viser et overskudd Genererte inntekter for over ,- Hva har vi lykkes med 6 av 6 stjerner fra på internettsidene til Askim kommune (elektronisk servicetorg) Klart å bevare et meget godt arbeidsmiljø Sykefravær på 3,01% Fått enda bedre samspill med de aller fleste virksomheter - startet arbeid med felles servicekultur i hele 1.etasje i rådhuset Spesielle utfordringer Færre oppgaver for NAV trukket tilbake et ½ årsverk Biblioteket sluttet med salg av billetter for Kulturhuset etter Servicetorgets åpningstid 18

19 ASKIMBYEN SKOLE Fakta om virksomheten Askimbyen skole har 285 elever fordelt på trinn gruppa er en forsterket gruppe med 9 barn i alderen 6 til 15 år. Flere av elevene deltar i opplæringen med øvrige elever i basisfagene. Alle er med på skolens felles aktiviteter. Skolen har 23 % tospråklige elever. Skolens ledelse består av rektor, inspektør og SFO-leder. Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ Antall kvinner av de ansatte 88 % 90 % Antall barn i SFO Sykefravær i % 3,8 Ikke tilgjengelig Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse 5,2 19

20 Tilpasset opplæring NP 5. trinn Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 29,3 % Nivå 2 48,8 % Nivå 3 22 % Nivå 1 29,3 % Nivå 2 48,8 % Nivå 3 22 % Nivå 1 34,1 % Nivå 2 53,7 % Nivå % Skolen er ikke fornøyd med resultatene på NP 5. trinn. Det er satt inn tiltak for å heve de elevene som strever og også for å få flere elever over på nivå 3 Leseferdighet 2. trinn Alt rett Under kritisk grense Trygghet og trivsel 40,83 % 2,89 % 90,8 % (ikke mobbet i det hele tatt) 65 % (trives med det fysiske og psykososiale miljøet Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,9 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,3 Attraktiv arbeidsgiver 4,1 20

21 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT 4,2 Gjennomført Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom 97,48 % Det er beklagelig at ikke kommunen kunne gi et bedre svar om underforbruk/overforbruk. Skolen kunne da kjøpt inn lærebøker som mangler på mange trinn, og også elektroniske tavler Hva har vi lykkes med Leseferdighetene hos elevene er bedret gjennom systematisk arbeid og bevisstgjøring hos elever og foreldre ift. kompetansemål og tidlig innsats. Spesielt synlig på NP 8. trinn og kartlegging på de laveste trinnene Spesielle utfordringer Sykefravær blant lærerne høsten 2010 ble en stor utfordring. Det var kun to trinn som ikke hadde langtidssykemeldte lærere. Årsaken til fraværet skyldes ikke arbeidsmiljøet, men fysiske/psykiske plager knyttet til graviditet, tap av barn og kroniske sykdommer. 21

22 EID SKOLE Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ ,8 27 Antall kvinner av de ansatte 3 menn 27 Antall barn i SFO Sykefravær i % 4,4 % Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse Brukerundersøkelser viser at vi følger opp avtaler og beslutninger. TPO er en utfordring. Stor andel minoritetsspråklige elever, og mange med behov for spesiell tilrettelegging NP Eng.: Nivå 1 27,0 2 40,5 3 32,4 Brukere Les.: Nivå 1 12,8 2 56,4 3 30,8 Trygghet og trivsel Regn.: Nivå 1 20,0 2 62,5 3 17,5 Lav % som føler seg mobbet, målet må være at ingen føler seg mobbet. På spørsmål om hvor godt elevene liker skolearbeidet er gjennomsnitt score 4,14, og på om lærerne gir deg lyst til å jobbe med fagene, er snittet 4,25. 22

23 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Skolen har flere gode samarbeidspartnere, nytt nå er et samarbeid med Askim Golfpark Sentrumsområdene benyttes mest i forbindelse med besøk på biblioteket og Østfoldbadet Personalet føler de får ansvar for andres beslutninger. Stressnivået er høyt i skolen. Askim kommune har ansvar for flere uheldige episoder de siste årene I forbindelse med de siste undersøkelsene ser det ut for at medarbeiderne føler de er mydiggjorte P.g.a. ovennevnte episoder kan dette bli ytterligere forbedret Læring og fornyelse Økono mi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Det er alltid behov for mer tid og gode møteplasser, både til læring, fornyelse og refleksjon Projektor er montert i alle klasserom. Behovet nå er i første omgang flere elev- PC er Eid skole holdt rammen i Vi har utfordringer i forhold til flere nye vedtak om spesialundervisning 2011 Hva har vi lykkes med Eid skole har oppnådd gode resultater på Nasjonale prøver, og arbeider for å heve nivået ytterligere. Spesielle utfordringer Med 57 elever med minoritetsspråklig bakgrunn har vi en stor utfordring i forhold til bl.a. TPO. Eid skole har også en utfordring i forhold til tilrettelegging for elever med spesielle behov. Eid skole har, i likhet med flere andre, hatt et forholdsvis høyt sykefravær, problemet i den sammenheng er å skaffe kvalifiserte vikarer. 23

24 KORSGÅRD SKOLE Fakta om virksomheten: Korsgård skole gir skoletilbud tiltilbud til 293 elever,sfo-tilbud til 126 barn og leksetilbud til 58 elever.. Skolen er flerkuturell og over 15 % av barna har minoritetsspråklig bakgrunn 12 språk er representert. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og har gode muligheter for fysiske aktiviteter Rektor: Rigmor Bidne-Mork Undervisningsinspektør: Marit Trollerud Jansen Leder SFO: Heidi S. Johansen Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ /5 Antall kvinner av de ansatte Antall barn i SFO Sykefravær i % 8,0 % Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse

25 Tilpasset opplæring Nasjonal prøver 5.trinn Lesing Regning Engelsk Leseferdighet 2.trinn Trygghet og trivsel : Nivå 1 lavest 15.8% Nivå 2 50% Nivå 3 høyest 34.2% Nivå 1 lavest 25.6% Nivå % Nivå 3 høyest 23.1% Nivå 1 lavest 17.9% Nivå 2 59% Nivå 3 høyest 21.3% Alt rett 48.5% Under kritisk grense 4.8% 63.6% av elevene sier at de ikke er mobbet i det hele tatt. 94.6% av foreldrene sier at de er fornøyd med barnets sosiale utvikling. Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4.6 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5.0 Attraktiv arbeidsgiver 4.2 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomført

26 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom % Hva har vi lykkes med Vi har lyktes med å bedre resultatene på nasjonale prøver på 5.trinn. Kartlegging av lesing på 2. trinn viser også bedre resultater enn foregående år. Når det gjelder å redusere mobbing, har vi også noe bedre resultater enn forrige elevundersøkelse, men ikke bra nok i forhold til målsettingen. Skolen har kommet godt i gang med å jobbe med prosjektet: Særskilt norskopplæring fremfor tospråklig fagopplæring. Resultatene fra prosjektet vil foreligge våren Skolen har holdt de økonomiske rammene. Spesielle utfordringer Holde oppe læringstrykket slik at vi stadig får bedre resultater. Utvikle vurderingskulturen til beste for elevenes læring. Stadig jobbe for å sikre at ingen elever blir mobbet. 26

27 MOEN SKOLE Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ ,93 20,46 Antall kvinner av de ansatte 80 % 76% Antall barn i SFO Sykefravær i % 6,5 Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse 4,8 Nasjonale prøver på 5. trinn: Lesing Nivå 1: 27,35% Nivå 2: 48,5% Nivå 3: 24,2% Brukere Regning Nivå 1: 11,1% Nivå 2: 44,4% Nivå 3: 44,4% Engelsk Nivå 1: 21,2% Nivå 2: 60,6% Nivå 3: 18,2% Trygghet og trivsel Leseferdighet 2. trinn: Alt rett: 42,9% Under kritisk grense: 3,0% 67,42% av elevene sier de ikke er blitt mobbet i det hele tatt.. 91,43 % av de foresatte er fornøyd med barnets sosiale utvikling. 27

28 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,6 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,0 Attraktiv arbeidsgiver 4,2 Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Gjennomført Læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomført Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Forbruket var 100,48% av budsjett. Innsparing i forhold til Fylkesmannens krav. Hva har vi lykkes med Resultater på nasjonale prøver er gode. Resultatene ligger i snitt over kommunesnitt, snitt i Østfold og landsgjennomsnittet. Leseferdighet på 2. trinn: svært gode resultater med høy prosent med alt rett og liten andel under kritisk grense. Elevundersøkelsen viser også at flere elever enn tidligere har ønsket sosial utvikling. 28

29 Spesielle utfordringer Hvordan holde læringstrykket høyt oppe på mellomtrinnet? Hvilke grep må gjøres for å få en enda bedre skole og enda bedre resultater? Hvordan involvere de foresatte mer i læringsarbeidet? Stort sykefravær blant de ansatte. 29

30 ROM SKOLE Fakta om virksomheten Rom skole har god beliggenhet i et utviklingsområde hvor det er forventet mye byggeaktivitet i årene som kommer. Nærheten til skog og mark, samt kort sykkelvei til sentrum åpner for gode utviklingsmuligheter for barna i området. Skolen har fin grusbane og eget svømmebasseng. Rom skole har i 2010 hatt det laveste elevtallet på mange år. Høsten 2011 vil det starte opp dobbelt så mange elever på 1. trinn, så da vil elevtallet øke igjen. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er aktivt arbeidende og bidrar positivt inn i miljøet på skolen. Eiendom og intern Service malte opp pav. D innvendig nå i sommer og nytt, flott lekeapparat ble montert i skolegården høsten Velkomstgruppa er en ressurs for Rom skole. De ansatte tilfører skolen masse kompetanse rundt arbeid med minoritetsspråklige elever, og samspillet med resten av skolen er godt. Nøkkeltall Antall elever Antall trinn Velkomstgr. Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn Antall årsverk i skolen 14,51 13,36 Kjønnsfordeling, pedagoger Andel menn: 6,9 % 10 % Sykefravær Jan. okt. 4,1 % Bemanning SFO 2,63 2,22 Antall barn i SFO (Hele plasser) Velkomstgruppa, pedagoger 1,55 1,42 Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Vi har relativt gode resultater. Dessverre svarer svært få foreldre på Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, så resultatene er ikke valide. 30

31 Tilpasset opplæring Leseferdighet, 2. trinn: Alt rett 19,2 % Underkritisk grense 16,1 % Nasjonale prøver, 5. trinn: Lesing Nivå 1 (lavest) 18,8 Nivå 2 75 Nivå 3 (høyest) 6,25 Regning Nivå 1 (lavest) 43,75 Nivå 2 37,5 Nivå 3 (høyest) 12,5 Engelsk Nivå 1 (lavest) 53,33 Nivå 2 26,66 Nivå 3 (høyest) 20 Kommentarer til nasjonale prøver 2010: - Liten gruppe. En elev slår ut med 6,6 % på resultatene. - De samme elevene gjør det i hovedsak bra på alle prøvene. - Elevene var godt forberedt. Resultatene samsvarer med skolens antagelser på forhånd. - De elevene som viser svake grunnleggende leseferdigheter får også svake resultater i regning og engelsk. Kommentarer til kartleggingsprøver 3. trinn (2. trinn vår 2010): - Resultater er gjennomgått og drøftet i personalet - Økte ressurser er satt inn frå skoleåret 09/10 til 10/11 - LUS - lesetiltak iverksatt desember

32 Samfunn Trygghet og trivsel God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Elevundersøkelsen viser at elevene opplever skolen som et trygt og godt sted å være. Assistenter, lærere og ledelse er opptatt av å ta tidlig tak i problemstillinger som oppstår. Rom skole er en ZERO skole og har nulltoleranse mot mobbing. Rom skole deltok under Askim kommunes frivilligbørs i Der inngikk vi avtaler med ulike samarbeidspartnere i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være positive og aktive medspillere i utviklingen av Askimsamfunnet. Derfor er vi også positive når vi blir spurt om å ta imot voksne og unge som trenger praksis. Rom skole benytter ikke sentrumsområdene ofte, men deltar under Stjernesmellen i Askim sentrum. Gjennom avtalene fra Frivillligbørsen har vi noe aktivitet i sentrumsområdet. Godt arbeidsmiljø Skolens ansatte responderer positivt på at vi har et godt arbeidsfellesskap og et godt arbeidsmiljø. Myndiggjorte medarbeidere Skolens ansatte responderer positivt på dette. Medarbeidere Læring og fornyels e Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Skolen trenger gode søkere til ledige lærerjobber i Askim. De ansattes identitet har nok tradisjonelt vært knyttet sterkere til Rom skole enn til Askim kommune. Vi ønsker alle at Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og har nok litt å gå på her. Personalet har vært på besøk i den nye bystyresalen, truffet ordfører, varaordfører og kommunalsjef og vært på en kort omvisning på rådhuset. Virksomhetsleder i Askimskolen har deltatt på tilstelning sammen med skolens personale. Vi legger til rette for refleksjon gjennom arbeid i team, tiltak knyttet til felles utvikling på skolen og i personalmøter på SFO 32

33 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Vi arbeider med implementering av Fronter som digital læringsplattform. Alle lærere har bærbar PC. Skolen har nå tre digitale tavler og prosjektorer i klasserommene fra trinn. Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Jeg trodde ved nyttårstider at vi hadde brukt tidelt ramme ganske nøyaktig, men avslutningen viser et overforbruk på ca kr. Dette kan skyldes pensjonsavregninger. Hva har vi lykkes med Vi arbeider etter fagplanene i Kunnskapsløftet. Vi har bøker ihh til innholdet i Kunnskapsløftet. Skolen arbeider noe mer aktivt med IKT og digitale kompetanse. Det er en utvikling. Lærerne har sterk bevissthet rundt utvikling av elevenes leseferdigheter, og det gjøres en ekstra innsats her. Dette er til dels bekreftet også gjennom årets nasjonale prøver med få elever på laveste nivå. Lærerne benytter et nytt vurderingsskjema for Askimskolen. Endring av praksis medfører en større bevissthet og utvikling av språk rundt elevenes læring. Alle lærere trekkes i større grad en tidligere med i forarbeidet rundt vurderingssamtalen (Ikke synselapper, men forankrede begrunnelser). Resultatene våre er nok ikke så gode som ønsket i 2010, men vi er bevisste på utfordringene våre og jobber videre. Spesielle utfordringer Hovedutfordring: - Helhetlig praksis på alle trinn (Implementering av Rom skoles pedagogiske styringsdokument - Systemisk tenkning) - Systematisk oppfølging og innarbeidelse av rutiner i bruk av resultater - Vurderingsrutiner - Fronter. Bruke verktøyet og utvikle oss videre. 33

34 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN Fakta om virksomheten Nøkkeltall 2010 Antall elever 302 Antall barn med tospråklig fagopplæring 29 Antall årsverk på skole/toppen 31/3 Antall kvinner av de ansatte 21 Antall barn i SFO Sykefravær i % Ikke kjent Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Nasjonaleprøver 8.trinn Måloppnåelse Lesing Nivå 1 laveste nivå 2,5% Nivå 2 22,8% Nivå 3 43,0% Nivå 4 17,7% Nivå 5 høyeste nivå 13,9% Brukere Regning Nivå 1 laveste nivå 7,3% Nivå 2 24,4% Nivå 3 39,0% Nivå 4 23,2% Nivå 5 høyeste nivå 6,1% Engelsk Nivå 1 laveste nivå 10,7% Nivå 2 19,3% Nivå 3 40,5% Nivå 4 19,8% Nivå 5 høyeste nivå 9,8% Eksamensresultat 10.trinn Norsk hovedmål 3,4 Norsk sidemål 3,2 Matematikk 3,0 Engelsk 3,6 34

35 Trygghet og trivsel Foreldreundersøkelsen viser at 92,3% av foreldrene er fornøyd med barnets sosiale utvikling på skolen 73,3% av elevene sier at de aldri blir mobbet 88,2% av elevene trives svært godt eller godt på skolen Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,8 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,2 Attraktiv arbeidsgiver 4,1 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Økono mi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Regnskap viser at skolen har hatt et overforbruk 3,35% i forhold til oppsatt budsjett 35

36 Hva har vi lykkes med : - Bedre vurderingspraksis - Elevene leser mer og bedre - Mer system på HMS-arbeidet Spesielle utfordringer Behovet for personell har vært større enn de økonomiske rammene tillater For få pc-er i klasserommene til å kunne ivareta IKT som en grunnleggende ferdighet i alle fag. 5 6 elever pr. pc vanskeliggjør effektiv bruk. Ved tyveri har kommunens forsikringer så høy egenandel at enheten ikke får dekket rimelige tap, men driftsbudsjettet belastes. 36

37 LØKEN SKOLE Fakta om virksomheten Løken ungdomsskole har 363 elever fordelt på 15 klasser/grupper. Skolen har et stort antall minoritetsspråklige elever (ca. 17 %). Mer enn 15 språk/nasjonaliteter er representert. Skolen har lagt stor vekt på arbeid i forhold til mobbing og deltar i Zeroprogrammet. Skolebygget er fra 1965 og bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Skolen har store utfordringer i forhold til HMS og miljørettet helsevern. Særlig gjelder dette når nødvendige utbedringer utsettes i påvente av nytt skolebygg. Skolen har også et mangelfullt uteområde i forhold til trivsel og fysisk aktivitet. Skolens satsingsområder er innføring av den digitale læringsplattformen Fronter, LUS (leseutvikling) og vurdering. Rektor: Terje Fredriksen Inspektør: Ivar Lundervold Sekretær: Gunn-Inger Jenic Nøkkeltall 2010 Antall elever 363 Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ Antall kvinner av de ansatte 24 (56 %) Antall barn i SFO Sykefravær i %? Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Ikke valide tall pga for lav deltakelse på foreldreundersøkelsen Brukere Tilpasset opplæring Trygghet og trivsel Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet 37

38 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Gjennom medarbeidersamtaler kommer det fram at ansatte trives meget godt. Kommunens medarbeiderundersøkelse viser også en klar fremgang, med en skår på 4,7. Sykefraværet har vært høyt, men det skyldes i hovedsak langtidsfravær som ikke kan knyttes til jobbsituasjonen. Sykefraværstall foreligger ikke. Skår på 5,1 som er langt høyere enn for 2009 (4,6) Attraktiv arbeidsgiver Skår på 4,7 som er likt med målsettingen, og langt høyere enn i 2009 (3,6) Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Skår på 3,9. Målsetting var 4 Skolen fortsetter implementeringen av Fronter som digital læringsplattform. Skolen har store utfordringer i forhold til IKT og infrastruktur. Skolen har drevet med stram økonomistyring, og endte med et mindreforbruk på kr. Hva har vi lykkes med På de nasjonale prøvene er resultatene bedre enn tidligere år. Spesielt gledelig er den store fremgangen elevene på 9. Trinn har hatt i lesing. Kommunens og skolens fokus på lesing har åpenbart gitt resultater. Eksamensresultatene viser også betydelig fremgang i norsk sidemål og i matematikk. Elevundersøkelsen viser også at vi har greid å opprettholde den høye grad av trivsel som tidligere, og at vi fortsatt har lite mobbing. 38

39 Spesielle utfordringer Vi skal legge bedre til rette for å få større deltakelse på Foreldreundersøkelsen. Skolen har store behov vedr. IKT. Dette gjelder både innkjøp av Pc-er og infrastrukturen på nettkapasiteten. 39

40 TRE HUS Fakta om virksomheten: Virksomheten har eksistert kun i De tre minste kommunale barnehagene, Grøtvedt, Jahrbo og Henstad ble slått sammen til en stor. Dette ble gjort før omorganiseringen, og allerede i mars var det klart at forslaget til ny organisering var en virksomhet for alle de kommunale barnehagene. Vi har vært hver for oss hele tiden. Men vi har hatt et godt faglig samarbeid og har laget felles årsplan. Administrativt har vi hatt felles kontorhjelp de 9 første månedene, og vi har hatt en del felles samlinger både faglig og sosialt for ansatte. Når dette skrives, er vi 3 enheter igjen. Vi hadde store utfordringer lønnsmessig i starten, men med litt reduksjon av ansatte underveis, gikk vi i pluss ved årets sluttoppgjør. Nøkkeltall 2010 Opplysninger om barna pr Grøtvedt Jahrbo Henstad Tre Hus Antall barn Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn med minoritetsspr.ass Totalt antall minoritetsspr. Barn Antall barn med funksjonshemninger Opplysninger om stillinger og ansatte Antall årsverk 11,54 13,53 13,57 38,64 Antall kvinner Antall menn Antall ansatte med førskolelærerutdanning Antall med annen høgskoleutdanning Antall ansatte uten pedagogisk utdanning Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Brukertilfredsheten har vært forholdsvis stabil i alle enhetene. Brukere og ansatte har analysert tallene. Noen avdelinger har laget handlingsplaner utfra resultatene. Kommentarer fra brukere viser at de er fornøyd med det pedagogiske opplegget og personalet. Bygninger og uteområde omtales som gammelt og slitt. 40

41 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Full barnehagedekning Minoritetsspråklige skal integreres i samfunnet Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Henstad er med i et prosjekt for å bedre kommunikasjon og samspill med flerspråklige foreldre. Alle barnehagene jobber med å synliggjøre andre kulturer og gi dette status i barne- og foreldregruppa. Utfra ulik beliggenhet bruker vi sentrum ulikt. På dagtid er barn fra Henstad ofte å se på vei til og fra turområder, bibliotek etc. De andre er innom sentrum på mer planlagte aktiviteter gjennom året. Det å bli miljøfyrtårnsertifisert er en omfattende prosess. Vi mener at vi oppfyller ca. 25% av det. Kildesortering er det vi er best på. Vi er med på å oppfylle målet ved å fylle opp plasser så snart de står ledige. I barnehagene jobber vi aktivt med skoggruppe, språkgruppe og bruker mye konkreter. Vi legger vekt på å øke begrepsopplæringen og kompetansen i det norske språket. Medarbeiderengasjementet gikk litt ned dette året, men det er på et akseptabelt nivå. Det var store omveltninger for personalet med sammenslåing av 3 barnehager til en virksomhet. Tidlig på våren skjønte vi at dette nok ble bare for et år. Det gjorde nok utslag på undersøkelsen i april. Mange ga uttrykk for at de fikk for lite informasjon. Vi har hatt mye fokus på området : Jeg får ros og anerkjennelse for godt utført arbeid. Vi har god skår på dette punktet, og vi jobber kontinuerlig med det. Personalet tar det ansvaret som blir gitt. Og de fleste tar vogså ansvar selv. Dette punktet går oppover. Det skyldes nok at ansatte dette året har tenkt på sin enhet og ikke på hele kommunen. 41

42 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Vi har fokus på dette gjennom å dele kunnskap på personalmøter og andre møter. Assistenter /fagarbeidere har refleksjonsmøter og assistenttimer med mulighet for faglig fordypning og læring. PC og fotoapparater blir brukt flittig og gjør at dokumentasjon og tilbakemelding kan gjøres samme dag som aktiviteteten foregår. Vi har også begynt å bruke Fronter. Når dette er i daglig bruk hos alle, forventer vi en bedre effektivisering av for eksempel informasjonsflyt Vi har gått i pluss. Hva har vi lykkes med Vi har holdt oss godt innenfor budsjettrammen vår. Det skyldes delvis reduksjon i stillinger merkantil i Tre Hus reduserte med 50% fra og en avdeling på Henstad var uten pedagog fra 15.08, endringer som følge av annen alderssammensetning på barna. Spesielle utfordringer Sykefraværet ble høyere enn det vi hadde satt oss som mål. Legemeldt fravær var på 12,32 % og egenmeldt på 1,76 %. Det legemeldte fraværet skyldtes i stor grad planlagte operasjoner og kroniske sykdommer. Vi har ingen grunn til å tro at fraværet har noen sammenheng med arbeidsmiljøet. Alle jobber aktivt med IA og nærvær. 42

43 PRESTENGA BARNEHAGE Fakta om virksomheten Prestenga barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilias filosofi bygger på en sterk tro på menneskets muligheter, og en dyp respekt for barnet som individ. Gjennom lek og hverdagssituasjoner tar vi utgangspunkt i det unike, kompetente og utforskende ved hvert menneske. Barna skal få ta i bruk sine 100 språk i hverdagen. Vi er en barnehage med 6 baser som fordeler seg i to etasjer. På slutten av 2010 fordelte det seg med 39 barn under 3 år og 86 barn over 3 år. Barnehagen legger også sterk vekt på å fremheve det språklige og kulturelle mangfoldet både når det gjelde barn og ansatte i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold og fokuserer på gjenbruksmateriell som grunnlag for aktiviteter med barna. Nøkkeltall Opplysninger om barna: Antall barn pr Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn som får språklig assistanse Totalt antall minoritetsspråklige barn Antall barn med funksjonshemming 0 1 Opplysninger om stillinger og ansatte: Antall årsverk Antall kvinner Antall menn 3 2 Antall ansatte med førskolelærerutdanning Antall ansatte uten pedagogisk utdanning Sykefravær i % 11,1 % 8,43% Mål og måloppnåelse for 2010 Mål Måloppnåelse 43

44 Brukere God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Helt likt utfall på brukerundersøkelsen totalt på 4,9 fra Områdene som har godt ned er mulighet til medinnflytelse på barnehage hverdagen og muligheten for variert åpnings tid. Alle andre områder er stabile eller stigende. Vi har også tre nye spørsmål under undersøkelsen for 2010 som skal dekke vårt faglige fokus. Vi er meget fornøyde med tallene, men ser og ønsker å jobbe i 2011 med synliggjøring av vårt faglige fokus i barnehagen. Brukerundersøkelsens positive resultater støttes også av muntlige tilbakemeldinger i foreldresamtaler. Barnehagen har vært i drift i 3 år og anser seg fortsatt som ny og med stort utviklings potensial. Tilbudet til barna har blitt bra og skal bare bli enda bedre. Barnehage dagen i 2010 ble inne i barnhagene. Vi hadde mange besøkende denne dagen som var intresert i vår barnehage og hva vi gjør her sammen med barna. Vi har i år inngått avtaler gjennom frivillighetsbørsen som vi skal følge opp i Vi har partnerskapsavtale med Høyskolen i Østfold vedr. praksisopplæring og er fokusbarnehage for NAFO i Østfold (språklig og kulturelt mangfold). Vi har også startet ett prosjekt med midler fra KS om tidlig innsats barn og unge. Dette er ett samarbeid mellom barnehagen, helsestasjon og hjemmet. Samfunn Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Prestenga har vært en viktig bidragsyter for å få full barnehagedekning i Askim. Vi er også fleksible på gruppeinndeling for å tilpasse oss behovet for barnehageplasser. Prestenga har som en sentrumsbarnehage blitt en kulturelt mangfoldig barnehage med minoritetsspråklige barn og ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Vi bruker flittig på dagtid mulighetene sentrum gir barna av opplevelser og inntrykk. Vi jobber for å bli miljøsertifisert. Er i gang men fortsetter arbeidet i

45 Medarbeidere Læring og fornyelse Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Medarbeiderundersøkelsen viser framgang i de ansattes opplevelse av sin arbeidsplass. Viktigste utviklingsområder hos oss er ros, anerkjennelse, tid til refleksjon og oppmuntring til utvikling. Alle disse områdene har fokus hos oss i utviklingen av barnehagen. Sykefraværet har gått ned fra 2010 noe som er meget positivt. Prosjektet Nærvær har gitt resultater, men vi ser viktigheten av dette arbeidet og fortsetter inn i De ansatte i Prestenga gir uttrykk for at de opplever å være svært myndiggjorte og skårer 5 på dette av 6 i medarbeiderundersøkelsen. De ansatte i Prestenga opplever Askim kommune som en attraktiv arbeidsgiver og vi nådde målet vårt på 4,6 på dette området. Resultatet ble 4,8. Vi har brukt mye ressurser på å innføre pedagogisk dokumentasjon som en metode for refleksjon og utviklings av barnehagetilbudet, men vi må stadig utvikle dette videre som en del av denne prosessen. Vi har kommet langt i å bruke tiden vi disponerer til refleksjon og utvikling, men dette er en evig prosess i utvikling. Vi bruker Fronter som IKT-verktøy. Foreløpig kun for personalet, men det vil bli lagt vekt på å overføre dagens informasjon på hjemmesiden vår til fronter i På grunn av bytte av leder for barnehagen har dette arbeidet blitt flyttet til 2011 slik at det blir gjort på en riktig måte. Dette er samme verktøy som skolene har tatt i bruk. Alle baser har i 2010 fått tilgang til pc på sin base og vi har satt opp pc på personal romm for tilgang på informasjon/fronter. 45

46 Økonom i Synliggjøre rammeplanens intensjoner Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Vi har fortsatt ikke hatt fokus på å telle antall prosjekter som er gjennomført med barn, da vi mener antallet ikke gir noe mål på kvaliteten på tilbudet. Et fokus på antall prosjekter vil være en avsporing i forhold til at det er innholdet som er det vesentlige. Prosjektarbeid er en mye brukt arbeidsform i Prestenga og en av grunnsteinene i vår pedagogiske filosofi. Det foregår større eller mindre prosjekter hver eneste dag hos oss. Vi bruker nå pedagogisk dokumentasjon som ett verktøy for utvikling og personalet ser dette som en lærende arbeidsform. Dette er en evigprosess som fortsetter i Barnehagens samfunnsmandat er utviklet/forandret, og vi har innført. forandringene i vår årsplan, og vår hverdag. Forandringene utgjør en forandring i forskrift for rammeplan som jobbes med i Jeg startet som styrer for Prestenga barnehagen. Tidligere virksomhetsleder styrte økonomi ut Hva har vi lykkes med - Virkning av nærvær prosjekt sykefravær har gått ned - Prosjektarbeid som en mer innarbeidet arbeidsform i personalgruppa. - Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon er ett viktig verktøy i banehagen for forståelse og utvikling. Spesielle utfordringer - Opprettholde faglig, sikkert og utviklende miljø innen de økonomiske rammer som er tildelt. - Nærvær i personalet fortsatt viktig arbeid - Synliggjøre vårt faglige fokus for barn, foreldre, samfunn og ansatte. - Utvikle den enkelte i personalet slik at Prestenga er en attraktiv arbeidsplass. 46

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER 2007 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side Politisk virksomhet 3 Ressursenheten 5 Administrasjonsenheten 6 Kjøp av tjenester m.m. 9 Økonomienheten 10 Utviklingsenheten

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO...

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 FURULUND BARNEHAGE VEDTATT I K-SAK 32/15 INNHOLD Forord... 3 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering...

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. for. Utdanning og oppvekst

ÅRSRAPPORT 2013. for. Utdanning og oppvekst ÅRSRAPPORT for Utdanning og oppvekst Vedtatt i Oppvekstutvalget 4. juni Innhold Kjerneoppgaver... 3 Målekort... 4 Utvikling... 5 Økonomisk resultat... 14 Oppnåelse av salderingstiltak... 15 Investeringer...

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Årsmelding 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering - Altona skole- og ressursenter... 2 Resultatvurdering Aspervika skole... 7 Resultatvurdering Austrått skole... 13 Resultatvurdering

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer