VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER"

Transkript

1 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2010

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET... 4 RESSURSENHETEN... 6 ADMINISTRAJONSENHETEN... 7 ØKONOMIENHETEN... 9 UTVIKLINGSENHETEN SERVICETORGET ASKIMBYEN SKOLE EID SKOLE KORSGÅRD SKOLE MOEN SKOLE ROM SKOLE GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN LØKEN SKOLE PRESTENGA BARNEHAGE ROM BARNEHAGE TRIPPESTADLIA BARNEHAGE FAMILIENS HUS SOSIALE TJENESTER TILRETTELAGTE BO- OG AKTIVITETSTILBUD ÅPEN OMSORG ØST ÅPEN OMSORG VEST KULTUR OG FRITID ASKIM BIBLIOTEK EIENDOM OG INTERN SERVICE BRANN OG REDNING BYGGESAK OG REGULERING TEKNISK DRIFT

4 POLITISK VIRKSOMHET Fakta om virksomheten Ordfører i 100 % stilling Varaordfører i 40 % stilling Nøkkeltall Budsjettramme, mill. kr Antall årsverk 1 1 Økonomisk resultat (mill.kr) + 0,075-0,525 Antall møter Antall saker Bystyret Formannskapet Ungdommens bystyre Komite for tjenesteutvikl Komite for samfunnsutvikl Fast utvalg for plansaker Eldreråd Råd for funksjonshemmede Innvandrerråd Mål for politisk virksomhet: 1. Styrke deltakelse og medvirkning til innbyggere og brukere 2. Bidra til økt politisk engasjement i befolkningen 3. Delta i regionale prosesser 4. Politisk bevissthet om sammenhengen mellom samfunnsutvikling og behov for tjenesteproduksjon Det er jobbet med målene gjennom hele året med: Møter i brukerråd Dialogmøte mellom brukere og politikere Dialogseminar mellom politikere og virksomhetsledere Askim kommune er aktivt med ir egionrådet for Indre Østfold med politisk og administrativ deltakelse. Fra 2010 er Askim kommune vertskommune for sekretærfunksjonen. Det arbeides aktivt med interkommunalt samarbeid. I 2010 har det vært jobbet med å få opprettet felles bedriftshelsetjeneste for Askim og Eidsberg kommuner. 4

5 Kontoret er lagt til Eidsberg og opprettet fra Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom formannskapene og rådmennene i Eidsberg og Askim. Skolestrukturen i Askim har hatt stort fokus og planene for ny ungdomsskole og finansieringen av denne har hatt høy prioritet i Andre viktige saker/planer som er vedtatt av Askim bystyre i 2010: Strategisk næringsplan for Askim kommune Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Gjennomgang av kommunens bygningsmasse med tanke på salg Furuseth Boligstiftelse Opplæringsloven og forskrifter høringer Gjennomgang av fysio- og ergoterapitjenesten Ny organisasjonsstruktur Ungdommens bystyre: I skoleåret 2009/2010 har Andrea Wolff Mathisen sittet som ordfører i ungdommens bytyre. Ungdommens bystyre har hatt 3 møter i 2010 og det er bevilget penger til Ungdommens Fylkesråds arrangement i Kullåsparken, Sarpsborg, Solidaritetsaksjon for utvikling (FORUT), Operasjon Dagsverk og årlig bevilgning til skolene. 5

6 RESSURSENHETEN Fakta om virksomheten Nøkkeltall Budsjettramme, mill.kr Antall årsverk (gj.snitt i året) 3,94 4,93 Andel kvinner 2,84 4,19 Andel menn 1,1 0,74 Sykefravær 14 % Økonomisk resultat (overskudd), mill. kr 1, Til sammen 12 personer har vært lønnet av ressursenheten i kortere eller lengre perioder av Av disse var det 9 kvinner og 3 menn. Hva har vi lykkes med God løsning å ha lønnsmidler til disposisjon for ansatte som er i en omstillingsfase. Spesielle utfordringer Finne tilfredsstillende jobbløsninger tilsvarende stillingsstørrelsen den ansatte har med seg inn i ressursenheten Finne jobbløsning hvor vedkommende er kvalifisert 6

7 ADMINISTRAJONSENHETEN Fakta om virksomheten Virksomheten besto i 2010 av: Merkantilt team med møtesekretariat, arkiv og kontorstøtte Tolketjeneste (50 % stillingsstørrelse) Attføringskoordinator (50 % stillingsstørrelse i 2010) Lønn og personal ble fra 1. februar overført til økonomienheten. I møtesekretariatet har en stilling stått vakant i perioden 1. mars til 31. desember. Arbeidsoppgavene har i perioden i hovedsak blitt ivaretatt av adm. leder. Nøkkeltall Antall årsverk 12,5 8 Sykefravær i prosent*) 4,4 % 2,8 % Sykefraværet har vært minimalt i Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Det har ikke vært utført brukerundersøkelse i Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Adm.enheten definerer 3 møteplasser med kommunens innbyggere og ansatte: Annonser i lokalavisen, Internett og ved møte face to face. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Administrasjonsenheten har gjennomført de arbeidsmiljøtiltakene som er angitt i planen. Intensjonen har hele tiden vært å ha medarbeidere som har ansvar og som tar ansvar. Det er brukt mye tid på å få til dette og at de ansatte selv har kontroll på egen arbeidssituasjon. 7

8 Læring og fornyelse Økonomi Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Medarbeiderundersøkelsen viser et score på 5,0 prosentpoeng for adm.enheten og tyder på at de ansatte er fornøyd med kommunen som arbeidsgiver. Adm.enheten har bl.a. lagt vekt på at de ansatte gis anledning til å benytte seg av helsefremmende tiltak i arbeidstiden. Det legges vekt på fagrelaterte kurs med varighet 1-3 dager. Lederne har deltatt i den interne lederopplæringen. Adm.enheten bidrar godt i prosessene for å bedre tjenestene på internett og mange tjenester kan nå utføres via elektroniske løsinger. Vi er helt avhengige av gode datasystemer og god drift fra det interkommunale selskapet. Dette har ikke vært optimalt i Adm.enheten hadde i 2010 en innsparing på 1,2 mill. kr. Vil du vite mer om våre resultater? Klikk her Hva har vi lykkes med Oppryddingsarbeidene i fjernarkivet er godt i gang Økonomien er under kontroll Elektroniske skjemaer er knyttet opp mot fagsystemene og funger slik de skal Internopplæring i bruk av ESA (sak- og arkivsystemet) Godt samarbeid med virksomhetene Stabil og bra bemanning Spesielle utfordringer Sårbare ved sykdom Nye dataløsninger krever mye tid og ressurser av lønn/personal Turnover det tar tid å lære opp nyansatte 8

9 ØKONOMIENHETEN Fakta om virksomheten Økonomienheten omfatter: Regnskap Fakturering Skatteoppkreving Boligtjenester Plan- og budsjettoppgaver Forvaltning av styringssystemer Innkjøp Lønns- og personaladministrasjon (fra ) Nøkkeltall Antall årsverk per 31. desember 18,4 1 25,1 2 Startlån som er tildelt Kommunale krav - totalt utfakturert (mill. kr.) Skatt innbetalt (mill kr.) Sykefravær 4,9 % 5,0 % Resultat fra medarbeiderundersøkelsen (score) 4,6 % 4,7 % Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Økonomienheten har i 2010 gjennomført brukerundersøkelser for avdelingene Boligkontor og Skatteoppkrever. Brukere av avdeling Boligkontor gav tjenesten en skår på 5,1 (skala fra 1-6), mens brukere av avdelingen Skatteoppkreving gav tjenesten en skår på 4,2. Økonomienheten anser at brukerne gjennomgående er fornøyde med tjenestene, men vil i det videre arbeid jobbe mer serviceinnstilling og overføre positive erfaringer mellom avdelingene. 2 Tallet på årsverk inkluderer lønns- og personalgruppen som ble overført fra administrasjon i 2010, samt overlapp i forbindelse med foreldrepermisjon (fødsler). 9

10 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Økonomienheten gjennomførte som første virksomhet i Askim kommune en praksis der innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne ble oppfordret til å søke ledige stillinger. Turnover i virksomheten er lav. Av 3 utlysninger i 2010 ble 1 stilling besatt av person fra målgruppen. Ikke aktuelt Økonomienheten utfører i stor grad tjenester for andre virksomheter i kommunen (interne tjenester). Avdeling Boligkontor og Skatteoppkreving henvender seg til innbyggere og næringsliv. Enheten har gjennomført enkle tiltak som forutsatt Økonomienheten har vært pilot for sertifisering av Rådhuset som Miljøfyrtårn. Arbeidet er godt i gang. Energibesparing, gjenvinning og arbeidsmiljø er viktige tiltak. Per er 80 % av tiltakene gjennomført for å oppnå en første sertifisering. Arbeidet videreføres i 2011 Til tross for et svært krevende arbeidsår i alle avdelinger i enheten, gav medarbeidere arbeidsmiljøet en skår på 4,7, mot 4,6 for Resultatet er positivt sett i forhold til den helt ekstraordinære arbeidsbelastning som har vært i 2010, men samtidig en pekepinn på at det er rom for å gjennomføre tiltak for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere. Sykefraværet er gjennomgående lavt. En langtidssykemeldt gjennom 2010 trekker snittet vesentlig opp. Medarbeidere melder gjennomgående at de både selv tar ansvar, og blir gitt myndighet og ansvar. Attraktiv arbeidsgiver Medarbeidere i Økonomienheten anser selv Askim kommune som en attraktiv arbeidsgiver, gjennom å gi en skår på 5 (på en skala fra 1 til 6). 10

11 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Effektiv innfordring av kommunale krav Effektiv innkjøpsorganisering I likhet med øvrige virksomheter melder medarbeidere i Økonomienheten at de har begrenset tid til refleksjon. Dette har sammenheng med en omfattende arbeidsmengde. Dette punktet i medarbeiderundersøkelsen er hva som medarbeiderne samlet sett gir lavest skår. Bruker- og medarbeiderundersøkelser er gjennomgått og evaluert på personal- og faggruppemøter I 2010 er det innført nytt virksomhetsstyringssystem for Askim kommune. Det innebærer at enheten har tatt i bruk nytt regnskapssystem, nytt lønns- og personalsystem og nytt faktureringssystem. Det nye systemet innebærer at en rekke manuelle oppgaver er overført fra systemleverandør til regnskaps- og lønnsavdelingene, samt budsjettgruppe. Økonomienheten hadde et regnskapsmessig merforbruk på 123 tusen i 2010 (1 5 av budsjettrammen). Det har vært nødvendig å sette inn betydelig ekstraressurser i form av ekstrahjelp, overtid og engasjementer for i det hele tatt å kunne gjennomføre lønnsutbetalinger, lønnsforhandlinger, regnskapsføring og budsjettforberedelser, for å nevne noen områder. Enheten har gjennomført begrensninger i innkjøp, kurs og kompetansebygging, vakanser i avdelinger, rokering av personale for å oppnå balanse. Enheten er likevel tilfreds med at merforbruket ble betydelig lavere enn meldt i tertialrapportene. Når det gjelder innfordring av kommunale krav, anser vi målsetningen for nådd. Likeens er målet om antall nye rammeavtaler overoppfylt. Økonomienheten er tilfreds på disse områder. 11

12 Effektiv forvaltning av startlån Effektiv skatteinnfordring Når det gjelder realiserte tap på startlåneordningen ble disse i tusen høyere enn grensen som er satt for at en kan si seg fornøyd. Det er viktig å understreke at utlån gjennom startlåneordningen innebærer risiko da målgruppen er den gruppen som sliter med å låne opp gjennom det ordinære banksystemet. Husbankens andel av tapet 160 tusen er brukt til å redusere Askims startlånegjeld i Husbanken. Måltallet til skatteinnfordring er knyttet til innbetalt restskatt for det foregående år. Selv om målet ikke ble nådd for 2010 (82,5 % mot mål om 87 %), er det viktig å få fram at de samlede skatterestanser er redusert gjennom Hva har vi lykkes med Økonomienheten har i 2010 arbeidet med tydeliggjøring av ansvar og myndighet for mellomledere. Fullmakter for mellomledere er formalisert. Samholdet har vært svært godt, med utstrakt samarbeid på tvers. Virksomhetene har fått betydelig bistand til budsjettering og budsjettoppfølging. Avdeling Boligkontor: Økonomienheten v/avdeling Boligkontor overtok fra 1. oktober 2010 ansvaret for gjeldsrådgiving fra NAV-kommune. Prioritert nr en har vært å redusere ventetiden for å få første samtale med gjeldsrådgiver (kartlegge). Vi er glad for at ventetiden for 1. samtale er halvert ved årsskiftet 2010/2011. Etterspørselen etter Startlån har økt. I 2010 har enheten måttet bruke av tidligere ubrukte bevilgninger (lånemidler). Avdeling Boligkontor er svært fornøyd med den gode tilbakemelding som brukerne gir avdelingen. 12

13 Avdeling Skatteoppkreving: Avdelingen har i 2010 prioritert arbeidet med eldre skatterestanser (restanser for 2008 og tidligere). Avdelingen er derfor tilfreds med at samlede skatterestanser er redusert med 3,4 mill kr gjennom Særlig på eldre restanser har det vært satt inn innsats som har gitt resultater. Bedre styring med eldre restanser har vært nødvendig. Gradvis kan fokus i større grad rettes mot nye restanser (restanser fra forrige og foregående år). Reduksjonen i skatterestanser har skjedd til tross for vakanser som følge av streik og at en av de ansatte har blitt hovedtillitsvalgt. Avdeling Lønn og regnskap: Innføring av nytt lønns- og regnskapssystem (virksomhetsstyringssystem ERV) har innebåret at en rekke oppgaver er overført fra leverandør av system til kommunalt ansatte. Dette ble foretatt uten at budsjettrammen til økonomienheten ble økt fra 2009 til Besparelsen har kommet via reduksjon i leverandørutgifter, men besparelsen uttrykkes i regnskapet til Smaalensveven IKT IKS. Avdelingen er tilfreds med at basisfunksjonene lønn og regnskap i hovedsak er ivaretatt, til tross for betydelige utfordringer både på systemsiden og lavere bemanning enn ønskelig. Merforbruket på variabel lønn i forhold til budsjett var i 2010 på netto 0,5 mill kr pluss utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Denne merutgiften er likevel lavere enn besparelsen på utgift til leverandør av system (som ikke inntektsføres på økonomienheten). At det har vært mulig å fått hjulene til å gå rundt i 2010 skyldes stor innsats blant medarbeidere. Ved overføring av lønn og personal til Økonomienheten, ble en faglederstilling omgjort til saksbehandlerstilling Askim kommune v/økonomienheten har tatt et betydelig ansvar på vegne av de 5 samarbeidskommuner ved innføring av ERV, gjennom prosessveiledere, gruppeledere mv. Spesielle utfordringer En hovedutfordring for 2011 er å lykkes i innføringen av nytt virksomhetsstyringssystem. Innføring av regnskaps-, lønns- og faktureringssystem i 2010 utgjorde fase 1. I fase 2 (fra 2011) er målet å implementere virksomhetsstyringssystemet for hele kommuneorganisasjonen. Dette vil bli svært krevende.! 13

14 Avdeling Boligkontor: Hovedutfordringen framover gjelder mangel på ledige boliger å tilby vanskeligstilte på boligmarkedet. Søkere til ledige boliger har økt gjennom Ekstra bevilgning til kjøp av ledige boliger vil avhjelpe situasjonen på sikt, men på kort sikt vil mange ikke kunne tilbys egnet bolig. En fungerende gjeldsrådgivningstjeneste er også en utfordring framover. Fra er nytilsatt rådgiver på plass. Avdeling Skatteoppkreving: Økt innsats på kontroll vil bidra til høyere grunnlag for beregning av skatter og avgifter samt medvirke til utvidet informasjon/korrekte regnskap for arbeidsgivere. Restansene på skatteområdet er fortsatt høyere enn ønskelig, og høyere enn i sammenlignbare kommuner. Hovedutfordringen framover er å få skatterestansene ytterligere ned. Kontoret har effektivisert innfordringen betydelig, men det er vanskelig å oppnå stor ytterligere forbedring uten tilførsel av friske ressurser. 14

15 UTVIKLINGSENHETEN 15

16 SERVICETORGET Fakta om virksomheten Det samarbeides med bibliotek, boligkontor, NAV, kafeteria og kino om å være et offentlig myldrerom. Servicetorget innholder også publikumsmottaket (1. linjen) for NAV Servicetorget har bestått av en informasjons-/servicesjef/webredaktør (100 % stilling) og 9 servicekonsulenter ( % stillinger). I tillegg er det tilknyttet saksbehandlere innen byggesak og boligkontor.. I tilknytning til det fysiske Servicetorget er det elektroniske Servicetorget, som er kommunens hjemmesider. Dette driftes av hoved- og virksomhetsredaktører med ansvar for egne områder. I 2010 har virksomhetsleder vært leid ut i 20 % til det interkommunale prosjektet DDØ (Det Døgnåpne Østfold). I tilegg har en servicekonsulent vært leid ut til Smaalensveven IKT i 50 %. Servicetorget har også leid ut tjenester tilsvarende 50 % til NAV-trygd. Virksomhetsleder har hatt utviklingsansvaret av Servicetorget, mens driftsansvaret av Servicetorget har vært ivaretatt av en servicekonsulent. Nøkkeltall Henvendelser snitt pr.mnd Medarbeidertilfredshet på en skala fra 1 til 6. 5,4 5,2 Sykefravær 7,8% 3,0 % Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Har i 2010 gjennomført brukerundersøkelse Brukere Skal oppfattes som et naturlig og positivt henvendelsespunkt for publikums møte med det offentlige Resultat ble 5,2 på en skala fra 1-6 Kontinuerlig, daglig dialog med publikum om tjenestetilbudene og forbedringer. Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste av publikumshenvendelser på Servicetorget Opplever at de fleste henvendelser blir ferdig behandlet på Servicetorget (5 på en skala fra 1 6) 16

17 Godt samspill med de andre virksomhetene Videreutvikle samarbeid om 1. linje med NAV Alle virksomheter har egen kontaktperson. Egen arbeidsplass i byggesak og regulering. Utviklet og driftet nytt utleieprogram for kultur og fritid Har overtatt de fleste oppgaver innen for skjenkebevilling Har videreført arbeid for felles kultur i 1.etasje Samfunn Medarbeidere Lærng og fornyelse God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver NAV/Servicetorget opplever felles kultur Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Samordnet IKT-opplæring i kommunen Informasjon tilgjengelig på flere språk (brosjyrer og lignende.)rett Åpent rådhus i samspill med bibliotek Vi har et meget godt arbeidsmiljø, det er rom for alt. Stor åpenhet og omsorg for hverandre. Tilbud om massasje, jobbfrukt og mosjon. Omgås sosialt utenom arbeidstid Medarbeiderundersøkelsen viser 5,5 på en skala fra 1 til 6. Medarbeiderundersøkelsen viser 5,0 på en skala fra 1 til 6 Har hatt faste samarbeidsmøter Høyskolestudie i service Opplæring av kollegaer Personlige utviklingssamtaler Videreutvikling av funksjonalitet på bærbare pc`er God funksjonalitet og struktur på internett (6 av 6 stjerner fra norge.no) Har ikke vært aktuelt i 2010 Tilgang til flere fagsystem Gemini VA 17

18 Økonomi Sørge for videreutvikling Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Generere midler til videre utvikling og drift Alle på Servicetorget oppfordres til videreutvikling gjennom kurs/skole/konferanse og tilegning av kunnskap fra fagområder/fagnettverk. Regnskapet viser et overskudd Genererte inntekter for over ,- Hva har vi lykkes med 6 av 6 stjerner fra på internettsidene til Askim kommune (elektronisk servicetorg) Klart å bevare et meget godt arbeidsmiljø Sykefravær på 3,01% Fått enda bedre samspill med de aller fleste virksomheter - startet arbeid med felles servicekultur i hele 1.etasje i rådhuset Spesielle utfordringer Færre oppgaver for NAV trukket tilbake et ½ årsverk Biblioteket sluttet med salg av billetter for Kulturhuset etter Servicetorgets åpningstid 18

19 ASKIMBYEN SKOLE Fakta om virksomheten Askimbyen skole har 285 elever fordelt på trinn gruppa er en forsterket gruppe med 9 barn i alderen 6 til 15 år. Flere av elevene deltar i opplæringen med øvrige elever i basisfagene. Alle er med på skolens felles aktiviteter. Skolen har 23 % tospråklige elever. Skolens ledelse består av rektor, inspektør og SFO-leder. Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ Antall kvinner av de ansatte 88 % 90 % Antall barn i SFO Sykefravær i % 3,8 Ikke tilgjengelig Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse 5,2 19

20 Tilpasset opplæring NP 5. trinn Lesing Regning Engelsk lesing Nivå 1 29,3 % Nivå 2 48,8 % Nivå 3 22 % Nivå 1 29,3 % Nivå 2 48,8 % Nivå 3 22 % Nivå 1 34,1 % Nivå 2 53,7 % Nivå % Skolen er ikke fornøyd med resultatene på NP 5. trinn. Det er satt inn tiltak for å heve de elevene som strever og også for å få flere elever over på nivå 3 Leseferdighet 2. trinn Alt rett Under kritisk grense Trygghet og trivsel 40,83 % 2,89 % 90,8 % (ikke mobbet i det hele tatt) 65 % (trives med det fysiske og psykososiale miljøet Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,9 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,3 Attraktiv arbeidsgiver 4,1 20

21 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT 4,2 Gjennomført Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom 97,48 % Det er beklagelig at ikke kommunen kunne gi et bedre svar om underforbruk/overforbruk. Skolen kunne da kjøpt inn lærebøker som mangler på mange trinn, og også elektroniske tavler Hva har vi lykkes med Leseferdighetene hos elevene er bedret gjennom systematisk arbeid og bevisstgjøring hos elever og foreldre ift. kompetansemål og tidlig innsats. Spesielt synlig på NP 8. trinn og kartlegging på de laveste trinnene Spesielle utfordringer Sykefravær blant lærerne høsten 2010 ble en stor utfordring. Det var kun to trinn som ikke hadde langtidssykemeldte lærere. Årsaken til fraværet skyldes ikke arbeidsmiljøet, men fysiske/psykiske plager knyttet til graviditet, tap av barn og kroniske sykdommer. 21

22 EID SKOLE Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ ,8 27 Antall kvinner av de ansatte 3 menn 27 Antall barn i SFO Sykefravær i % 4,4 % Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse Brukerundersøkelser viser at vi følger opp avtaler og beslutninger. TPO er en utfordring. Stor andel minoritetsspråklige elever, og mange med behov for spesiell tilrettelegging NP Eng.: Nivå 1 27,0 2 40,5 3 32,4 Brukere Les.: Nivå 1 12,8 2 56,4 3 30,8 Trygghet og trivsel Regn.: Nivå 1 20,0 2 62,5 3 17,5 Lav % som føler seg mobbet, målet må være at ingen føler seg mobbet. På spørsmål om hvor godt elevene liker skolearbeidet er gjennomsnitt score 4,14, og på om lærerne gir deg lyst til å jobbe med fagene, er snittet 4,25. 22

23 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Skolen har flere gode samarbeidspartnere, nytt nå er et samarbeid med Askim Golfpark Sentrumsområdene benyttes mest i forbindelse med besøk på biblioteket og Østfoldbadet Personalet føler de får ansvar for andres beslutninger. Stressnivået er høyt i skolen. Askim kommune har ansvar for flere uheldige episoder de siste årene I forbindelse med de siste undersøkelsene ser det ut for at medarbeiderne føler de er mydiggjorte P.g.a. ovennevnte episoder kan dette bli ytterligere forbedret Læring og fornyelse Økono mi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Det er alltid behov for mer tid og gode møteplasser, både til læring, fornyelse og refleksjon Projektor er montert i alle klasserom. Behovet nå er i første omgang flere elev- PC er Eid skole holdt rammen i Vi har utfordringer i forhold til flere nye vedtak om spesialundervisning 2011 Hva har vi lykkes med Eid skole har oppnådd gode resultater på Nasjonale prøver, og arbeider for å heve nivået ytterligere. Spesielle utfordringer Med 57 elever med minoritetsspråklig bakgrunn har vi en stor utfordring i forhold til bl.a. TPO. Eid skole har også en utfordring i forhold til tilrettelegging for elever med spesielle behov. Eid skole har, i likhet med flere andre, hatt et forholdsvis høyt sykefravær, problemet i den sammenheng er å skaffe kvalifiserte vikarer. 23

24 KORSGÅRD SKOLE Fakta om virksomheten: Korsgård skole gir skoletilbud tiltilbud til 293 elever,sfo-tilbud til 126 barn og leksetilbud til 58 elever.. Skolen er flerkuturell og over 15 % av barna har minoritetsspråklig bakgrunn 12 språk er representert. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og har gode muligheter for fysiske aktiviteter Rektor: Rigmor Bidne-Mork Undervisningsinspektør: Marit Trollerud Jansen Leder SFO: Heidi S. Johansen Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ /5 Antall kvinner av de ansatte Antall barn i SFO Sykefravær i % 8,0 % Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse

25 Tilpasset opplæring Nasjonal prøver 5.trinn Lesing Regning Engelsk Leseferdighet 2.trinn Trygghet og trivsel : Nivå 1 lavest 15.8% Nivå 2 50% Nivå 3 høyest 34.2% Nivå 1 lavest 25.6% Nivå % Nivå 3 høyest 23.1% Nivå 1 lavest 17.9% Nivå 2 59% Nivå 3 høyest 21.3% Alt rett 48.5% Under kritisk grense 4.8% 63.6% av elevene sier at de ikke er mobbet i det hele tatt. 94.6% av foreldrene sier at de er fornøyd med barnets sosiale utvikling. Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4.6 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5.0 Attraktiv arbeidsgiver 4.2 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomført

26 Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom % Hva har vi lykkes med Vi har lyktes med å bedre resultatene på nasjonale prøver på 5.trinn. Kartlegging av lesing på 2. trinn viser også bedre resultater enn foregående år. Når det gjelder å redusere mobbing, har vi også noe bedre resultater enn forrige elevundersøkelse, men ikke bra nok i forhold til målsettingen. Skolen har kommet godt i gang med å jobbe med prosjektet: Særskilt norskopplæring fremfor tospråklig fagopplæring. Resultatene fra prosjektet vil foreligge våren Skolen har holdt de økonomiske rammene. Spesielle utfordringer Holde oppe læringstrykket slik at vi stadig får bedre resultater. Utvikle vurderingskulturen til beste for elevenes læring. Stadig jobbe for å sikre at ingen elever blir mobbet. 26

27 MOEN SKOLE Fakta om virksomheten Nøkkeltall Antall elever Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ ,93 20,46 Antall kvinner av de ansatte 80 % 76% Antall barn i SFO Sykefravær i % 6,5 Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Måloppnåelse 4,8 Nasjonale prøver på 5. trinn: Lesing Nivå 1: 27,35% Nivå 2: 48,5% Nivå 3: 24,2% Brukere Regning Nivå 1: 11,1% Nivå 2: 44,4% Nivå 3: 44,4% Engelsk Nivå 1: 21,2% Nivå 2: 60,6% Nivå 3: 18,2% Trygghet og trivsel Leseferdighet 2. trinn: Alt rett: 42,9% Under kritisk grense: 3,0% 67,42% av elevene sier de ikke er blitt mobbet i det hele tatt.. 91,43 % av de foresatte er fornøyd med barnets sosiale utvikling. 27

28 God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,6 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,0 Attraktiv arbeidsgiver 4,2 Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Gjennomført Læring og fornyelse Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Gjennomført Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Forbruket var 100,48% av budsjett. Innsparing i forhold til Fylkesmannens krav. Hva har vi lykkes med Resultater på nasjonale prøver er gode. Resultatene ligger i snitt over kommunesnitt, snitt i Østfold og landsgjennomsnittet. Leseferdighet på 2. trinn: svært gode resultater med høy prosent med alt rett og liten andel under kritisk grense. Elevundersøkelsen viser også at flere elever enn tidligere har ønsket sosial utvikling. 28

29 Spesielle utfordringer Hvordan holde læringstrykket høyt oppe på mellomtrinnet? Hvilke grep må gjøres for å få en enda bedre skole og enda bedre resultater? Hvordan involvere de foresatte mer i læringsarbeidet? Stort sykefravær blant de ansatte. 29

30 ROM SKOLE Fakta om virksomheten Rom skole har god beliggenhet i et utviklingsområde hvor det er forventet mye byggeaktivitet i årene som kommer. Nærheten til skog og mark, samt kort sykkelvei til sentrum åpner for gode utviklingsmuligheter for barna i området. Skolen har fin grusbane og eget svømmebasseng. Rom skole har i 2010 hatt det laveste elevtallet på mange år. Høsten 2011 vil det starte opp dobbelt så mange elever på 1. trinn, så da vil elevtallet øke igjen. FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) er aktivt arbeidende og bidrar positivt inn i miljøet på skolen. Eiendom og intern Service malte opp pav. D innvendig nå i sommer og nytt, flott lekeapparat ble montert i skolegården høsten Velkomstgruppa er en ressurs for Rom skole. De ansatte tilfører skolen masse kompetanse rundt arbeid med minoritetsspråklige elever, og samspillet med resten av skolen er godt. Nøkkeltall Antall elever Antall trinn Velkomstgr. Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn Antall årsverk i skolen 14,51 13,36 Kjønnsfordeling, pedagoger Andel menn: 6,9 % 10 % Sykefravær Jan. okt. 4,1 % Bemanning SFO 2,63 2,22 Antall barn i SFO (Hele plasser) Velkomstgruppa, pedagoger 1,55 1,42 Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Vi har relativt gode resultater. Dessverre svarer svært få foreldre på Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, så resultatene er ikke valide. 30

31 Tilpasset opplæring Leseferdighet, 2. trinn: Alt rett 19,2 % Underkritisk grense 16,1 % Nasjonale prøver, 5. trinn: Lesing Nivå 1 (lavest) 18,8 Nivå 2 75 Nivå 3 (høyest) 6,25 Regning Nivå 1 (lavest) 43,75 Nivå 2 37,5 Nivå 3 (høyest) 12,5 Engelsk Nivå 1 (lavest) 53,33 Nivå 2 26,66 Nivå 3 (høyest) 20 Kommentarer til nasjonale prøver 2010: - Liten gruppe. En elev slår ut med 6,6 % på resultatene. - De samme elevene gjør det i hovedsak bra på alle prøvene. - Elevene var godt forberedt. Resultatene samsvarer med skolens antagelser på forhånd. - De elevene som viser svake grunnleggende leseferdigheter får også svake resultater i regning og engelsk. Kommentarer til kartleggingsprøver 3. trinn (2. trinn vår 2010): - Resultater er gjennomgått og drøftet i personalet - Økte ressurser er satt inn frå skoleåret 09/10 til 10/11 - LUS - lesetiltak iverksatt desember

32 Samfunn Trygghet og trivsel God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Elevundersøkelsen viser at elevene opplever skolen som et trygt og godt sted å være. Assistenter, lærere og ledelse er opptatt av å ta tidlig tak i problemstillinger som oppstår. Rom skole er en ZERO skole og har nulltoleranse mot mobbing. Rom skole deltok under Askim kommunes frivilligbørs i Der inngikk vi avtaler med ulike samarbeidspartnere i lokalsamfunnet. Vi ønsker å være positive og aktive medspillere i utviklingen av Askimsamfunnet. Derfor er vi også positive når vi blir spurt om å ta imot voksne og unge som trenger praksis. Rom skole benytter ikke sentrumsområdene ofte, men deltar under Stjernesmellen i Askim sentrum. Gjennom avtalene fra Frivillligbørsen har vi noe aktivitet i sentrumsområdet. Godt arbeidsmiljø Skolens ansatte responderer positivt på at vi har et godt arbeidsfellesskap og et godt arbeidsmiljø. Myndiggjorte medarbeidere Skolens ansatte responderer positivt på dette. Medarbeidere Læring og fornyels e Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Skolen trenger gode søkere til ledige lærerjobber i Askim. De ansattes identitet har nok tradisjonelt vært knyttet sterkere til Rom skole enn til Askim kommune. Vi ønsker alle at Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og har nok litt å gå på her. Personalet har vært på besøk i den nye bystyresalen, truffet ordfører, varaordfører og kommunalsjef og vært på en kort omvisning på rådhuset. Virksomhetsleder i Askimskolen har deltatt på tilstelning sammen med skolens personale. Vi legger til rette for refleksjon gjennom arbeid i team, tiltak knyttet til felles utvikling på skolen og i personalmøter på SFO 32

33 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Vi arbeider med implementering av Fronter som digital læringsplattform. Alle lærere har bærbar PC. Skolen har nå tre digitale tavler og prosjektorer i klasserommene fra trinn. Økonomi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Jeg trodde ved nyttårstider at vi hadde brukt tidelt ramme ganske nøyaktig, men avslutningen viser et overforbruk på ca kr. Dette kan skyldes pensjonsavregninger. Hva har vi lykkes med Vi arbeider etter fagplanene i Kunnskapsløftet. Vi har bøker ihh til innholdet i Kunnskapsløftet. Skolen arbeider noe mer aktivt med IKT og digitale kompetanse. Det er en utvikling. Lærerne har sterk bevissthet rundt utvikling av elevenes leseferdigheter, og det gjøres en ekstra innsats her. Dette er til dels bekreftet også gjennom årets nasjonale prøver med få elever på laveste nivå. Lærerne benytter et nytt vurderingsskjema for Askimskolen. Endring av praksis medfører en større bevissthet og utvikling av språk rundt elevenes læring. Alle lærere trekkes i større grad en tidligere med i forarbeidet rundt vurderingssamtalen (Ikke synselapper, men forankrede begrunnelser). Resultatene våre er nok ikke så gode som ønsket i 2010, men vi er bevisste på utfordringene våre og jobber videre. Spesielle utfordringer Hovedutfordring: - Helhetlig praksis på alle trinn (Implementering av Rom skoles pedagogiske styringsdokument - Systemisk tenkning) - Systematisk oppfølging og innarbeidelse av rutiner i bruk av resultater - Vurderingsrutiner - Fronter. Bruke verktøyet og utvikle oss videre. 33

34 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN Fakta om virksomheten Nøkkeltall 2010 Antall elever 302 Antall barn med tospråklig fagopplæring 29 Antall årsverk på skole/toppen 31/3 Antall kvinner av de ansatte 21 Antall barn i SFO Sykefravær i % Ikke kjent Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Tilpasset opplæring Nasjonaleprøver 8.trinn Måloppnåelse Lesing Nivå 1 laveste nivå 2,5% Nivå 2 22,8% Nivå 3 43,0% Nivå 4 17,7% Nivå 5 høyeste nivå 13,9% Brukere Regning Nivå 1 laveste nivå 7,3% Nivå 2 24,4% Nivå 3 39,0% Nivå 4 23,2% Nivå 5 høyeste nivå 6,1% Engelsk Nivå 1 laveste nivå 10,7% Nivå 2 19,3% Nivå 3 40,5% Nivå 4 19,8% Nivå 5 høyeste nivå 9,8% Eksamensresultat 10.trinn Norsk hovedmål 3,4 Norsk sidemål 3,2 Matematikk 3,0 Engelsk 3,6 34

35 Trygghet og trivsel Foreldreundersøkelsen viser at 92,3% av foreldrene er fornøyd med barnets sosiale utvikling på skolen 73,3% av elevene sier at de aldri blir mobbet 88,2% av elevene trives svært godt eller godt på skolen Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Godt arbeidsmiljø 4,8 Medarbeidere Myndiggjorte medarbeidere 5,2 Attraktiv arbeidsgiver 4,1 Læring og fornyelse Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Økono mi Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Regnskap viser at skolen har hatt et overforbruk 3,35% i forhold til oppsatt budsjett 35

36 Hva har vi lykkes med : - Bedre vurderingspraksis - Elevene leser mer og bedre - Mer system på HMS-arbeidet Spesielle utfordringer Behovet for personell har vært større enn de økonomiske rammene tillater For få pc-er i klasserommene til å kunne ivareta IKT som en grunnleggende ferdighet i alle fag. 5 6 elever pr. pc vanskeliggjør effektiv bruk. Ved tyveri har kommunens forsikringer så høy egenandel at enheten ikke får dekket rimelige tap, men driftsbudsjettet belastes. 36

37 LØKEN SKOLE Fakta om virksomheten Løken ungdomsskole har 363 elever fordelt på 15 klasser/grupper. Skolen har et stort antall minoritetsspråklige elever (ca. 17 %). Mer enn 15 språk/nasjonaliteter er representert. Skolen har lagt stor vekt på arbeid i forhold til mobbing og deltar i Zeroprogrammet. Skolebygget er fra 1965 og bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Skolen har store utfordringer i forhold til HMS og miljørettet helsevern. Særlig gjelder dette når nødvendige utbedringer utsettes i påvente av nytt skolebygg. Skolen har også et mangelfullt uteområde i forhold til trivsel og fysisk aktivitet. Skolens satsingsområder er innføring av den digitale læringsplattformen Fronter, LUS (leseutvikling) og vurdering. Rektor: Terje Fredriksen Inspektør: Ivar Lundervold Sekretær: Gunn-Inger Jenic Nøkkeltall 2010 Antall elever 363 Antall barn med flerkulturell bakgrunn Antall årsverk på skole/sfo/ Antall kvinner av de ansatte 24 (56 %) Antall barn i SFO Sykefravær i %? Mål og måloppnåelse for 2010 Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Ikke valide tall pga for lav deltakelse på foreldreundersøkelsen Brukere Tilpasset opplæring Trygghet og trivsel Samfunn God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet 37

38 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid Medarbeidere Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Gjennom medarbeidersamtaler kommer det fram at ansatte trives meget godt. Kommunens medarbeiderundersøkelse viser også en klar fremgang, med en skår på 4,7. Sykefraværet har vært høyt, men det skyldes i hovedsak langtidsfravær som ikke kan knyttes til jobbsituasjonen. Sykefraværstall foreligger ikke. Skår på 5,1 som er langt høyere enn for 2009 (4,6) Attraktiv arbeidsgiver Skår på 4,7 som er likt med målsettingen, og langt høyere enn i 2009 (3,6) Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Skår på 3,9. Målsetting var 4 Skolen fortsetter implementeringen av Fronter som digital læringsplattform. Skolen har store utfordringer i forhold til IKT og infrastruktur. Skolen har drevet med stram økonomistyring, og endte med et mindreforbruk på kr. Hva har vi lykkes med På de nasjonale prøvene er resultatene bedre enn tidligere år. Spesielt gledelig er den store fremgangen elevene på 9. Trinn har hatt i lesing. Kommunens og skolens fokus på lesing har åpenbart gitt resultater. Eksamensresultatene viser også betydelig fremgang i norsk sidemål og i matematikk. Elevundersøkelsen viser også at vi har greid å opprettholde den høye grad av trivsel som tidligere, og at vi fortsatt har lite mobbing. 38

39 Spesielle utfordringer Vi skal legge bedre til rette for å få større deltakelse på Foreldreundersøkelsen. Skolen har store behov vedr. IKT. Dette gjelder både innkjøp av Pc-er og infrastrukturen på nettkapasiteten. 39

40 TRE HUS Fakta om virksomheten: Virksomheten har eksistert kun i De tre minste kommunale barnehagene, Grøtvedt, Jahrbo og Henstad ble slått sammen til en stor. Dette ble gjort før omorganiseringen, og allerede i mars var det klart at forslaget til ny organisering var en virksomhet for alle de kommunale barnehagene. Vi har vært hver for oss hele tiden. Men vi har hatt et godt faglig samarbeid og har laget felles årsplan. Administrativt har vi hatt felles kontorhjelp de 9 første månedene, og vi har hatt en del felles samlinger både faglig og sosialt for ansatte. Når dette skrives, er vi 3 enheter igjen. Vi hadde store utfordringer lønnsmessig i starten, men med litt reduksjon av ansatte underveis, gikk vi i pluss ved årets sluttoppgjør. Nøkkeltall 2010 Opplysninger om barna pr Grøtvedt Jahrbo Henstad Tre Hus Antall barn Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn med minoritetsspr.ass Totalt antall minoritetsspr. Barn Antall barn med funksjonshemninger Opplysninger om stillinger og ansatte Antall årsverk 11,54 13,53 13,57 38,64 Antall kvinner Antall menn Antall ansatte med førskolelærerutdanning Antall med annen høgskoleutdanning Antall ansatte uten pedagogisk utdanning Mål og måloppnåelse for 2010 Brukere Mål God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Måloppnåelse Brukertilfredsheten har vært forholdsvis stabil i alle enhetene. Brukere og ansatte har analysert tallene. Noen avdelinger har laget handlingsplaner utfra resultatene. Kommentarer fra brukere viser at de er fornøyd med det pedagogiske opplegget og personalet. Bygninger og uteområde omtales som gammelt og slitt. 40

41 Samfunn Medarbeidere God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Full barnehagedekning Minoritetsspråklige skal integreres i samfunnet Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Henstad er med i et prosjekt for å bedre kommunikasjon og samspill med flerspråklige foreldre. Alle barnehagene jobber med å synliggjøre andre kulturer og gi dette status i barne- og foreldregruppa. Utfra ulik beliggenhet bruker vi sentrum ulikt. På dagtid er barn fra Henstad ofte å se på vei til og fra turområder, bibliotek etc. De andre er innom sentrum på mer planlagte aktiviteter gjennom året. Det å bli miljøfyrtårnsertifisert er en omfattende prosess. Vi mener at vi oppfyller ca. 25% av det. Kildesortering er det vi er best på. Vi er med på å oppfylle målet ved å fylle opp plasser så snart de står ledige. I barnehagene jobber vi aktivt med skoggruppe, språkgruppe og bruker mye konkreter. Vi legger vekt på å øke begrepsopplæringen og kompetansen i det norske språket. Medarbeiderengasjementet gikk litt ned dette året, men det er på et akseptabelt nivå. Det var store omveltninger for personalet med sammenslåing av 3 barnehager til en virksomhet. Tidlig på våren skjønte vi at dette nok ble bare for et år. Det gjorde nok utslag på undersøkelsen i april. Mange ga uttrykk for at de fikk for lite informasjon. Vi har hatt mye fokus på området : Jeg får ros og anerkjennelse for godt utført arbeid. Vi har god skår på dette punktet, og vi jobber kontinuerlig med det. Personalet tar det ansvaret som blir gitt. Og de fleste tar vogså ansvar selv. Dette punktet går oppover. Det skyldes nok at ansatte dette året har tenkt på sin enhet og ikke på hele kommunen. 41

42 Læring og fornyelse Økonomi Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Vi har fokus på dette gjennom å dele kunnskap på personalmøter og andre møter. Assistenter /fagarbeidere har refleksjonsmøter og assistenttimer med mulighet for faglig fordypning og læring. PC og fotoapparater blir brukt flittig og gjør at dokumentasjon og tilbakemelding kan gjøres samme dag som aktiviteteten foregår. Vi har også begynt å bruke Fronter. Når dette er i daglig bruk hos alle, forventer vi en bedre effektivisering av for eksempel informasjonsflyt Vi har gått i pluss. Hva har vi lykkes med Vi har holdt oss godt innenfor budsjettrammen vår. Det skyldes delvis reduksjon i stillinger merkantil i Tre Hus reduserte med 50% fra og en avdeling på Henstad var uten pedagog fra 15.08, endringer som følge av annen alderssammensetning på barna. Spesielle utfordringer Sykefraværet ble høyere enn det vi hadde satt oss som mål. Legemeldt fravær var på 12,32 % og egenmeldt på 1,76 %. Det legemeldte fraværet skyldtes i stor grad planlagte operasjoner og kroniske sykdommer. Vi har ingen grunn til å tro at fraværet har noen sammenheng med arbeidsmiljøet. Alle jobber aktivt med IA og nærvær. 42

43 PRESTENGA BARNEHAGE Fakta om virksomheten Prestenga barnehage er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilias filosofi bygger på en sterk tro på menneskets muligheter, og en dyp respekt for barnet som individ. Gjennom lek og hverdagssituasjoner tar vi utgangspunkt i det unike, kompetente og utforskende ved hvert menneske. Barna skal få ta i bruk sine 100 språk i hverdagen. Vi er en barnehage med 6 baser som fordeler seg i to etasjer. På slutten av 2010 fordelte det seg med 39 barn under 3 år og 86 barn over 3 år. Barnehagen legger også sterk vekt på å fremheve det språklige og kulturelle mangfoldet både når det gjelde barn og ansatte i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold og fokuserer på gjenbruksmateriell som grunnlag for aktiviteter med barna. Nøkkeltall Opplysninger om barna: Antall barn pr Antall barn under 3 år Antall barn over 3 år Antall barn som får språklig assistanse Totalt antall minoritetsspråklige barn Antall barn med funksjonshemming 0 1 Opplysninger om stillinger og ansatte: Antall årsverk Antall kvinner Antall menn 3 2 Antall ansatte med førskolelærerutdanning Antall ansatte uten pedagogisk utdanning Sykefravær i % 11,1 % 8,43% Mål og måloppnåelse for 2010 Mål Måloppnåelse 43

44 Brukere God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet Helt likt utfall på brukerundersøkelsen totalt på 4,9 fra Områdene som har godt ned er mulighet til medinnflytelse på barnehage hverdagen og muligheten for variert åpnings tid. Alle andre områder er stabile eller stigende. Vi har også tre nye spørsmål under undersøkelsen for 2010 som skal dekke vårt faglige fokus. Vi er meget fornøyde med tallene, men ser og ønsker å jobbe i 2011 med synliggjøring av vårt faglige fokus i barnehagen. Brukerundersøkelsens positive resultater støttes også av muntlige tilbakemeldinger i foreldresamtaler. Barnehagen har vært i drift i 3 år og anser seg fortsatt som ny og med stort utviklings potensial. Tilbudet til barna har blitt bra og skal bare bli enda bedre. Barnehage dagen i 2010 ble inne i barnhagene. Vi hadde mange besøkende denne dagen som var intresert i vår barnehage og hva vi gjør her sammen med barna. Vi har i år inngått avtaler gjennom frivillighetsbørsen som vi skal følge opp i Vi har partnerskapsavtale med Høyskolen i Østfold vedr. praksisopplæring og er fokusbarnehage for NAFO i Østfold (språklig og kulturelt mangfold). Vi har også startet ett prosjekt med midler fra KS om tidlig innsats barn og unge. Dette er ett samarbeid mellom barnehagen, helsestasjon og hjemmet. Samfunn Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og kveldstid I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål Prestenga har vært en viktig bidragsyter for å få full barnehagedekning i Askim. Vi er også fleksible på gruppeinndeling for å tilpasse oss behovet for barnehageplasser. Prestenga har som en sentrumsbarnehage blitt en kulturelt mangfoldig barnehage med minoritetsspråklige barn og ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Vi bruker flittig på dagtid mulighetene sentrum gir barna av opplevelser og inntrykk. Vi jobber for å bli miljøsertifisert. Er i gang men fortsetter arbeidet i

45 Medarbeidere Læring og fornyelse Godt arbeidsmiljø Myndiggjorte medarbeidere Attraktiv arbeidsgiver Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Medarbeiderundersøkelsen viser framgang i de ansattes opplevelse av sin arbeidsplass. Viktigste utviklingsområder hos oss er ros, anerkjennelse, tid til refleksjon og oppmuntring til utvikling. Alle disse områdene har fokus hos oss i utviklingen av barnehagen. Sykefraværet har gått ned fra 2010 noe som er meget positivt. Prosjektet Nærvær har gitt resultater, men vi ser viktigheten av dette arbeidet og fortsetter inn i De ansatte i Prestenga gir uttrykk for at de opplever å være svært myndiggjorte og skårer 5 på dette av 6 i medarbeiderundersøkelsen. De ansatte i Prestenga opplever Askim kommune som en attraktiv arbeidsgiver og vi nådde målet vårt på 4,6 på dette området. Resultatet ble 4,8. Vi har brukt mye ressurser på å innføre pedagogisk dokumentasjon som en metode for refleksjon og utviklings av barnehagetilbudet, men vi må stadig utvikle dette videre som en del av denne prosessen. Vi har kommet langt i å bruke tiden vi disponerer til refleksjon og utvikling, men dette er en evig prosess i utvikling. Vi bruker Fronter som IKT-verktøy. Foreløpig kun for personalet, men det vil bli lagt vekt på å overføre dagens informasjon på hjemmesiden vår til fronter i På grunn av bytte av leder for barnehagen har dette arbeidet blitt flyttet til 2011 slik at det blir gjort på en riktig måte. Dette er samme verktøy som skolene har tatt i bruk. Alle baser har i 2010 fått tilgang til pc på sin base og vi har satt opp pc på personal romm for tilgang på informasjon/fronter. 45

46 Økonom i Synliggjøre rammeplanens intensjoner Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Vi har fortsatt ikke hatt fokus på å telle antall prosjekter som er gjennomført med barn, da vi mener antallet ikke gir noe mål på kvaliteten på tilbudet. Et fokus på antall prosjekter vil være en avsporing i forhold til at det er innholdet som er det vesentlige. Prosjektarbeid er en mye brukt arbeidsform i Prestenga og en av grunnsteinene i vår pedagogiske filosofi. Det foregår større eller mindre prosjekter hver eneste dag hos oss. Vi bruker nå pedagogisk dokumentasjon som ett verktøy for utvikling og personalet ser dette som en lærende arbeidsform. Dette er en evigprosess som fortsetter i Barnehagens samfunnsmandat er utviklet/forandret, og vi har innført. forandringene i vår årsplan, og vår hverdag. Forandringene utgjør en forandring i forskrift for rammeplan som jobbes med i Jeg startet som styrer for Prestenga barnehagen. Tidligere virksomhetsleder styrte økonomi ut Hva har vi lykkes med - Virkning av nærvær prosjekt sykefravær har gått ned - Prosjektarbeid som en mer innarbeidet arbeidsform i personalgruppa. - Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon er ett viktig verktøy i banehagen for forståelse og utvikling. Spesielle utfordringer - Opprettholde faglig, sikkert og utviklende miljø innen de økonomiske rammer som er tildelt. - Nærvær i personalet fortsatt viktig arbeid - Synliggjøre vårt faglige fokus for barn, foreldre, samfunn og ansatte. - Utvikle den enkelte i personalet slik at Prestenga er en attraktiv arbeidsplass. 46

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 211 2 INNHOLDSFORTEGNELSE STAB... 4 ASKIMSKOLEN... 7 ASKIMBYEN SKOLE... 11 EID SKOLE... 15 KORSGÅRD SKOLE... 19 MOEN SKOLE... 23 ROM SKOLE... 27 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN... 31 LØKEN

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 200 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET...3 RESSURSENHETEN...3 ADMINISTRASJONSENHETEN...4 ØKONOMIENHETEN...6 UTVIKLING...9 SERVICETORGET...3 FELLES MÅLKART FOR SKOLENE 200...7

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2008

VIRKSOMHETENES MÅLKART 2008 VIRKSOMHETENES MÅLKART 008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Politisk virksomhet Nye Parkveien barnehage 33 Ressursenheten Rom barnehage 3 Administrasjonsenheten 3 Trippestadlia barnehage 37 Kjøp av tjenester

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VIRKSOMHETENES MÅLKART

VIRKSOMHETENES MÅLKART VIRKSOMHETENES MÅLKART 212 2 INNHOLDSFORTEGNELSE STAB... 4 ASKIMSKOLEN... 6 ASKIMBYEN SKOLE... 11 EID SKOLE... 15 KORSGÅRD SKOLE... 19 MOEN SKOLE... 23 ROM SKOLE... 27 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN... 31 LØKEN

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET... 4 RESSURSENHETEN... 6 ADMINISTRAJONSENHETEN... 7 ØKONOMIENHETEN... 9 UTVIKLINGSENHETEN... 12 SERVICETORGET... 17 ASKIMBYEN

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL TILTAK 2013 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Meråker videregående - Årsmelding for 2012

Meråker videregående - Årsmelding for 2012 Meråker videregående - Årsmelding for 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 46 Antall årsverk 40,25 Kvinner 16 12,52

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer