1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014:"

Transkript

1 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1115 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen /10 Ressurskomitéen /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres følgende endringer i forhold til Rådmannens forslag (hele kap. 6): Vedlegg: Budsjettkommentarer (utlevert tidligere) Ønsker drifts- og investeringstiltak (utlevert tidligere) Handlingsplan (utdelt tidligere) BAKGRUNN Dette dokumentet er bygd opp slik: 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i De budsjettansvarliges forslag som i år er framskriving av dagens drift, dvs de stillinger en har og det reelle forbruk en har pt. 3. Fellesutgifter/inntekter 4. Ønskede driftstiltak 5. Investeringsbudsjettet 6. Rådmannens forslag/innspill 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden : Sak Sak 2010 Konsekvens /10 Økt lån Nytunet (0,5 mill)og Lykkja, sum (0,65 mill) /10 Ta ut feilbudsjettering Barnevern /10 Stilling Rindal skole uteglemt i budsjetteringen /10 Redusert stilling Øvre Rindal skole i /10 Økt lønn Bolme barnehage /10 Avtale om deponering av arkivmateriell /10 Kontingent til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen /10 Økte lisenser for bruk av Agresso økonomisystem 36 36

2 010/10 Økt lån til Nytunet (4 mill) /10 Leder familieenheten /10 Leksehjelp Rindal skole /10 Ekstra ressurser Litjtunet /10 Ekstra satsing på ungdomstrinnet Rindal skole i /10 Rindal skole: Ekstra ressurser til en elev /10 Vedlikehold torgområdet De budsjettansvarliges forslag framskriving av dagens drift. Prisstigning: Tabell til til til til 2014 Lønn 2 % 3 % 2 % 2 % Renter og avdrag 0 % 0 % 0 % 0 % Skatt og ramme 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Øvrige utgifter og inntekter 2 % 2 % 2 % 2 % De budsjettansvarlige (18 stk) har kommet med sine budsjettforslag etter retningslinjer gitt i budsjettrundskriv av august De fikk i oppgave å gjøre de nødvendige endringer i budsjett (gjeldende rødhefte) ut fra: a. Endringer i driften som er oppstått i 2010 og der det er gjort budsjettendringer som får konsekvens for senere år. b. Lønn regnes på nytt etter ny lønn pr Nødvendige endringer innarbeides. c. Andre kjente endringer som en vet kommer. d. For øvrig skal driftsnivået fra 2010 opprettholdes. De fikk også i oppgave å: Foreslå nødvendige tiltak for å reduserer budsjettet med 3 % Fremsette forslag til nye drifts- og investeringstiltak på sitt område. Dette har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt.; Det ligger inne følgende uspesifiserte innsparingstiltak i gjeldende økonomiplan: Pleie- og omsorg Oppvekst Bygg Anlegg (Tall for 2014 er framskrevet) Arbeidet enhetslederne har gjort med å framskrive dagens drift har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet): Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt

3 Avvik innmeldte budsjett vs Rødheftet/økonomiplanen Politikere Administrasjon Rindal barnehage Bolme barnehage Øvre Rindal barnehage Felles oppvekst innsparingstiltak fra i fjor Rindal skole Øvre Rindal skole Kultur Næring Miljø Landbruk Vilt Anlegg innsparingstiltak fra i fjor Bygg innsparingstiltak fra i fjor Oppmåling Lege Leder familie-enheten Barnevern NAV Pleie- og omsorg Lokale forhandlinger Sum områdene Felles: Skatt og ramme Renter, avdrag, renteinntekter, renter og avdragskompensasjon Seniortiltak % av økning Eiendomskatt Sum felles Netto Det er altså et behov for innsparing/økte inntekter på fra 4,3 mill. i 2011; økende til 8,3 mill. i Detaljert oppsett av hva som er årsaken til oppståtte avvik: Tallene er kommet fram ved at enhetslederne har framskrevet dagens drift. De er altså ikke bedt om å framvise et balansert budsjett. Positive tall viser en økt kostnad/ redusert inntekt mens negative tall viser redusert kostnad/ økt inntekt.

4 100 - Politikere Konsekvens (i kroner) Lønn folkevalgte, opplæring nye politikere Kostnader kommunevalg 100 Totalt Det er satt av penger til programvare valg og til lønn valgmedarbeidere, totalt kr Det er satt av kr i 2011 og i 2012 til opplæring folkevalgte og ekstra møteaktivitet. Det er muligens litt for lite Rådmann Konsekvens (i kroner) Lønn Julebord tas inn 100 Besparelser personforsikring Økning kontingenter/ avtaler med private om tjenester Bortfall inntekter føring regnskap for Stangvik og Surnadal Fellesråd Samarbeid i Orkdalsregionen utredning 40 Sum 1200 Administrasjon Økt vedlikehold dataprogrammer (Agresso og Office-lisenser skole) Økt utgifter til Orkidé (ny avtale 45 kommunikasjon i 2011) Sum 1208 IKT Totalt Administrasjon Styrer Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) Økt lønn i 2011 kompenseres av økt brukerbetaling i 2011, økningen i senere år skyldes konsekvenser av lønnsoppgjøret Styrer Bolme barnehage Konsekvens (i kroner) I langtidsbudsjettet ligger det 10,80 årsverk på lønn i faste stillinger i Bolme barnehage. Etter opptaket av barn fra ble det klart at vi måtte øke personellressursen.

5 Fra januar 2010 har det vært 11,50 årsverk. Nivået i dag er legitimert av kommunestyret gjennom budsjett-regulering i juni I høst har vi litt ledige plasser. Politikerne i LL signaliserte at det skulle være slakke, slik at det er mulig å få barnehageplass utenom de to hovedopptaka. (f.eks ved tilflytting) Styrer Øvre Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) Lønn: Utregnet lønn for 2011 ligger ca kr under tallene i rødheftet. Årsaken til det er at vi har en assistent tilsatt i et vikariat med lavere lønn enn den som har stillingen. Senere i perioden er lønn ca kr høyere enn i rødheftet Brukerbetaling:: Brukerbetalinga vel kr lavere enn i rødheftet i hele perioden. Noe av forklaringa på det er at vi har flere barn under 3 år i barnehagen i år enn tidligere, og de teller to plasser. Vi har også flere søskenpar i barnehagen enn i fjor Felles oppvekst Konsekvens (i kroner) Lønn logoped Merinntekt gjesteelever Flere elever i Kulturskulen Innsparing på kr i 2012 og i senere år er ikke med i tallene, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet Rektor Rindal skole Konsekvens (i kroner) Skolen Økt lønn Økt betaling gjeste elever Netto Årsaken til lønnsøkningen i 2011 beskriver enhetsleder slik: I disse tallene er det Lærer uteglemt i fjorårets økonomiplan : inkl sosiale utgifter Økt behov p.g.a. elev, videreført fra 2010: Leksehjelp for lite budsjettert

6 Økt timetall, for lite budsjettert Økt behov gjesteelever (tilsvarende inntekt ) Satsning på ungdomsskolen vår Lønnsøkning utover 2 % som er lagt inn Årsaken til at lønnskostnadene øker så mye i 2014 er økning til styrket undervisning pga elev som kommer. Budsjettet bedres av et tilskudd fra NAV på kr i alle år. SFO Økt lønn Økt betaling gjeste elever Reduksjon i brukerbetaling Netto Lønna øker på grunn av flere barn som trenger tett oppfølging. Reduksjonen i foreldrebetaling skyldes at mange tar barna ut av SFO og i stedet benytter det tilbudet vi har på leksehjelp. Det er også færre barn i aktuell alder. Skoleskyss Økt budsjett Årsaken er underbudsjettering av skoleskyssen, ref ønske om budsjettregulering kr på årets budsjett Rektor Øvre Rindal skole Konsekvens (i kroner) Økt lønn skole Økt lønn SFO Reduksjon i brukerbetaling SFO Økning skoleskyss Netto I 2011 skulle det vært penger til gode på lønn ettersom det i Rødheftet ligger inne ½ stilling som rektor i 5 måneder ettersom den er forutsatt vakant i enhetsleders budsjettforslag Kulturkonsulent Konsekvens (i kroner) Tiltak:

7 Lønn ekstrahjelp/vikarer/tilsynsvakt bibliotek/ Rindalshuset Sentrale serviceavtaler programvare bibliotek Redusert billettinntekt kino Økt kostnad leieavtale med Nordmøre museum 10 Økt tilskudd til livssynsamfunn lovpålagt ` 9` Næringsrådgiver Konsekvens (i kroner) Bare mindre endringer på driften. Se RUF-budsjettet Miljøkonsulent Konsekvens (i kroner) I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det satt av kr til ROS-analyse og til mangfoldiggjøring av kommuneplanen Landbruk Konsekvens (i kroner) Redusert lønn i 2011 (noe ført på Skansen-prosjektet), økning senere. Redusert inntektene med kr i Vilt Konsekvens (i kroner) Ingen endringer Avdelingsingeniør anlegg Konsekvens (i kroner) Lønn Reise Drivstoff

8 Vedlikehold/utstyr/konsulent Diverse Energi Ca 35 % stilling fra fjorårets budsjett er vakant og er ikke erstattet. Det som spares har enhetsleder foreslått brukt til å styrke postene for vedlikehold og utstyr. Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet Avdelingsingeniør bygg Konsekvens (i kroner) Lønn Avtale brann Skadeforsikring Energi Reiser Husleieinntekter Salgsinntekter Leie av Rindalshuset Kommunale avgifter Vedlikehold, inkl til torget Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet. 163 Kart/GIS Konsekvens (i kroner) Bare mindre endringer Kommunelege I Konsekvens (i kroner)

9 Det legges inn kr til pålagt oppgradering av legeprogrammet Winmed. Frist for oppgradering med nødvendig opplæring av personalet er planlagt i løpet av Øvrige økninger er noe på lisens programvare og noe økt lønn helsestasjonen. Lønn avdelingsleder Familieenheten er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet Pleie og omsorgsleder Konsekvens (i kroner) LØNN Lønnsøkning totalt Lønnsøkning eks ikke spesifisert innsparing og Litjtunet I % av opprinnelig budsjett 4,1 4,6 4,3 Derav: Lønnsøkning Rindal Helsetun eks ikke spesifisert innsparing NB! I tallene i Rødheftet ligger det en innsparing på kr i 2011 og kr i senere år. Pleie- og omsorgsleder betegner innsparingene som urealistiske. Disse er trukket fra for å gi et riktig bilde av lønnsøkningen. Det er samme antall årsverk som i Rødheftet/økonomiplanen. Det er da en lønnsøkning på Rindal Helsetun på kr 1,232 mill i Litjtunet er holdt utenfor ettersom det er en forskyvning i oppstarten og dermed endring i antall årsverk. LITJTUNET Litjtunet sos tjenester Litjjtunet/Nytunet Tabellen over viser at det er budsjettert på en annen måte enn i gjeldene budsjett/økonomiplan mindre i kjøp av tjenester og mer i egen regi På Litjtunet/Nytunet er oppstarten utsatt i 6 måneder i forhold til det som ble forutsatt i gjeldende rødhefte. Tilskuddene fra Staten reduseres (lavere satser, vi får ikke tilskudd for 2011 (i 2012) fordi vi ikke får et helt års drift i 2011). Kostnadsøkningen for øvrig skyldes at det er kommet til flere brukere som skal ha mer oppfølging og mer dagtilbud. Vi har nå et bedre bilde av hva brukerne trenger av oppfølging som viser seg å være mer enn antatt Leder NAV Konsekvens (i kroner)

10 Det er foretatt en ompostering fra funksjon 2340 Aktiviteter eldre/funksjonshemmede til funksjon 2810 Økonomisk sosialhjelp på kr Denne omposteringen er også videreført i hele perioden. 3 Fellesutgifter/-inntekter 3.1 Felles Det er følgende endringer i fellesutgifter /fellsinntekter i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Pluss er merutgift/mindre inntekt og minus er økt inntekt7redusert utgift. Sum felles Renteutgifter Avdrag på lån Refusjon statslån Renteinntekter Sum finans og kompensasjon Skatt og ramme Seniortiltak % av økning Eiendomskatt Sum felles Renteutgifter og Renteinntekter Følgende beslutningsgrunnlag og konklusjon er brukt vedrørende valg av rentenivå: Norges bank sitt anslag på 2,5 % 3,25 3,75 gjennomsnittlig styringsrente, ref Pengepolitisk rapport 2/10 Påslag som bankene tar 0,75 % 0,75 0,75 Anslag rentenivå fra 3,00-3,25 3,40 3,75 3,75 4,20 4,00 4,50 Kommunalbanken Brukt i budsjettet 3,2 % 3,65 % 4,1 % 4,4 % Skatt og ramme Inntektssystemet styrer hvor mye rammetilskudd kommunene skal få, og er styrende for hvor mye skatt den enkelte kommune får. Fra og med 2011 er inntekstssystemet lagt om. Blant annet er tilskuddet til barnehager som før var øremerket tatt inn i rammetilskuddet. Rindal kommune kommer dårlig ut av omleggingen. I tillegg til at vi har færre barn i barnehagealder enn landsgjennomsnittet påvirkes tildelingen av at andel som ikke mottar kontantstøtte er lav (mest) og av utdanningsnivået i kommunen (moderat). Vi får bare 63 % av landsgjennomsnittet på kriteriet barnehage. Skatt og ramme har økt med 2,0 % for Rindal kommune i forhold til budsjett for Lønnsog prisvekst i kommunesektoren i samme periode har vært 2,8 %. Rindal kommune må derfor redusere utgiftene i 2011.

11 Rammetilskuddet er delt opp slik: 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Sum rammetilskudd før inntektsutjevning Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I tabellen under vises nesten alle nøkkeltallene som påvirker Utjevningstilskuddet. Størst betydning har PU over 16, innbyggere over 90 år, innbyggere år, innbyggere 6-16 år og fra og med i år innbyggere 0-2 år og 3-5 år. Kriteriedata IS 2009 med folketall per IS 2010 med folketall per IS 2011 med folketall per Innbyggere ialt år år år år år år år over 90 år Landbrukskriterium 0, , ,00211 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0 Dødelighet Barn 0-15 med enslige forsørgere 47 Fattige 45 Uføre år 18 PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Barn 1-2 år uten kontantstøtte 19 Innbyggere med høyere utdanning år (ut fra 2011) år (ut fra 2011) Innvandrere (ut fra 2011) Sum områder/enheter og felles netto drift pr

12 Sammenstiller en tallene fra punkt 2 får en følgende tabell: Sum områdene Sum felles Netto Ønsker om nye driftstiltak Enhetslederne har spilt inn følgende ønsker om nye driftstiltak. Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg: Administrasjonen: Økt stillingsressurs adm Rindal skole Rindal skole, kjøp lærebøker 60 Rindal skole, kjøp videokanoner 60 Rindal skole, Leirskoleopphold Rindal skole, Diverse inventar 58 Rindal skole, Oppussing klasserom 50 Øvre Rindal skole: Øvre Rindal skole, nye pulter 42 Øvre Rindal skole, kjøkkenutstyr 18 Øvre Rindal skole, svømming Kultur: Økt mediebudsjett biblioteket Økt ramme til kulturtiltak/støtte kulturformål Prosjektmidler planlegging skimuseum Vedlikeholdsmidler museum Økt ramme bygdehistorie Næring: Sommerjobb for ungdom Miljø Miljøtårnsertifisering Rindal kommune 70 Bygg Sommerarbeidere

13 Rindalshuset, (fortsette etter tidl. plan) Rindal Kirke (Omlegging tak) Flatt tak over inngang på RHT. (Østigard) 350 Utskifting panelovner Komm. 2. inkl 30 nattsenkning av temp. Rehabilitering av flate tak Museet, (fortsett etter vedl. plan Renovering tak RHT 84 fl. Nye takrenner og 200 beslag Bolme BH. Drenering ved grusbanen, sees 130 sammen m kloakk Bygg, Oppjustering av konto 1240, Serviceavtaler. Rindal skole og barnehage. Fortsett gjerde 50 mot museet. (høyt) Energimerking av Kommunale bygg Komplettering av låssystemer Rh + Skole Kommunehus 1 og 2 Renovering av Mørelinjebygget. Ny utv. 200 kledning og vinduer Riving av det ene av Hønhusa 200 Kommunehus 1. Ny utv. kledning av 150 vestvegg. Evt. tilleggsisolering. + utbedring ved trapp og skilt RK. Vedlikehold av utstyr / biler. 100 Funksjonelle klær og sko til alle ansatte. 100 Utdanning av personell Kart/GIS: 163 GIS Håndholdt GPS 65 Pleie og omsorg Boveileder Litjtunet i full stilling 1/1-30/ Ny sykepleierstilling rehab Ny stilling ergoterapeut Helsestasjon for eldre % stilling kreftsykepleier Aktivisering /ferie Litjtunet Økt administrasjonsressurs kjøkkenet (20 %) Pott til oppstart Nytunet 50 Utskifting trygghetsalarmer Rindal helsetun, ny dusjvogn i første etasje 100 Dataprogram for turnus, timelister og vikarinnleie, driftskostnader Utskifting gammelt utstyr fysioterapi 50 Utskifting utstyr Rindal Helsetun 300

14 SUM ØNSKER NYE DRIFTSTILTAK Sum driftstiltak Investeringer 5.1 Investeringer fra rødhefte Følgende investeringsprosjekter var foreslått for perioden : Prosjekt Prosjektnavn Kontortekniske hjelpemidler Inv. i samsvar med IT-plan Skimuseet Bygdehistorie Biler/maskiner teknisk Trafikksikkerhetstiltak Fast dekke på kommuneveier Avløpsstasjon Bolme Tilknytning avløp Løfald Avløpsstasjon Limerholtet Overvannsledning Løfald Asfalt øvre Rindal skule Digitalisering arkiver Egenkapitalinnskudd Kreative Boløsninger Tak Rindal kirke Følgende nye ønsker er kommet til: NYE ØNSKER 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser Kul Digitalisering kino, oppgradering 300 gammelt utstyr ytterligere midler 161 An Biler og maskiner anlegg/bygg An Trafikksikkerhetstiltak An Fast dekke ved Mørelinjenbygget An Fast dekke på P-plassen ved Øvre Rindal 150 skole 161 An Adresseringsprosjektet, fullfinansiering Bygg Asfaltering, generelt uteområde ved R Skole og Rh. + ØR. 162 Bygg Nytt redskapshus Øvre R. Kapell Bygg Nytt hydraulisk frigjøringsverktøy Bygg Innredning av loft på Østigard for fysioterapeuter 163 GIS Flyfotografering og ajourhold av kartdata PLO Dataprogram for turnus, timelister, 150 vikarinnleie 173 PLO Oppussing og ombygging Litjtunet 300

15 Sum investeringsønsker Rådmannens forslag til balansering Med utgangspunkt i enhetsledernes forslag, se foran) foreslår Rådmannen følgende endringer i drift, investering og RUF. Det er en stor utfordring å tilpasse driftsnivået til de nye rammene. Før utsending til komitemøtene 20. og 21. oktober er det prioritert å får 2011 nær i balanse. Resten av årene i økonomiplanperioden vil bli arbeidet videre med til Formannskapet skal legge fram sitt utleggingsforslag i november. 6 a Endringer investeringer i forhold til økonomiplan : Det foreslås at investeringsnivået legges så lavt som mulig. Følgende investeringer i gjeldene budsjett foreslås utsatt eller tatt ut: Avløpsstasjon Bolme Tilknytning avløp Løfald Avløpsstasjon Limerholtet Overvannsledning Løfald Asfalt Øvre Rindal skole Kontortekniske hjelpemidler Tak Rindal kirke (se under) Kreative boløsninger/bo i Rindal Fast dekke kommuneveier, utsettes Kreative boløsninger flyttes delvis over til RUF. Asfalt Øvre Rindal skole og Kontortekniske hjelpemidler (i 2 år) foreslås tatt ut. Tak Rindal kirke er vedtatt gjort i 2010 og 2011 (ikke brukte midler i 2010 overføres til 2011). Øvrige utsettes innen perioden på samme nivå. Følgende nye investeringstiltak foreslås tatt inn: Nye tiltak: 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser Anlegg Biler og maskiner anlegg/bygg Anlegg Adresseringsprosjektet, Bygg fullfinansiering Rindal Kirke - Omlegging tak Bygg Universiell utforming av Bygg inngangspartier Boligfelt i sentrum GIS Flyfotografering og ajourhold av PLO kartdata Dataprogram (flyging for i turnus, 2011, timelister og PLO vikarinnleie Oppussing og ombygging 300

16 Litjtunet Sum investeringsønsker MS Office lisenser Vi har ikke kjøpt lisenser for Office-programmene (Word, Excel, PowerPoint) siden år Vi har altså hoppet over versjonene som kom i 2003 og Siste versjon er 2010 og vi kan ikke vente lengre av hensyn til samspill mellom Office og andre programmer og med andre brukere. Saksbehandlingssystemet bruker Office fra Microsoft. Derimot vil vi vurdere å gå over til åpne løsninger på skolene (Open Office) Biler og maskiner teknisk Vi foreslår å øke bevilgningen for 2011 til kr for deretter å ta en pause på to år med å oppgradere bil- og maskinparken. Adresseringsprosjektet Alle veier og gater skal få navn og skiltes. Det ble satt av kr i fjor før en hadde regnet på prosjektet. Rindal kirke, omlegging tak Se over Universell utforming av inngangsdører Dørene på Kommunehus II, Legekontoret og Rindalshuset må oppgraderes for å tilfredsstille krav til universell utforming (automatiske døråpnere med mer) Boligfelt i sentrum Del av boligprosjektet Flyfotografering, egenandel Det er 10 år siden det ble foretatt flyfotografering i området. Det skal flys i 2011, og vi får betydelig støtte fra sentrale myndigheter. Det har skjedd store endringer i sentrum, og vi må benytte denne anledningen til å få oppdatert kartene. Dataprogram for turnus, timelister og vikarinnleie Behovet er stort for å jobbe smartere med å få overført turnusdata direkte inn i lønnssystemet. Det gjøres en vurdering av programvare i Ominnredning Litjtunet Fellesarealene i Litjtunet skal ominnredes til leilighet. Netto av endringer vedr investeringstiltak blir følgende, altså en forskyving av investeringene utover i perioden, samt at det er tatt inn Boligfelt i sentrum til 2,5 mill i 2014: Netto investering b Nye driftstiltak Følgende nye tiltak syns nødvendige, selv i en presset økonomisk situasjon: 162 Bygg (Utvendig) vedlikehold Bygg bygningsmassen Rindalshuset, garderober 500

17 162 Bygg Rindalshuset, garderober Bygg Rehabilitering av flate tak PLO Økt behov Litjtunet GIS Håndholdt GPS Utvendig vedlikehold Det foreslås satt av penger til å fortsette særlig det utvendige vedlikeholdet av bygningene. Det er enheten selv som velger om det skal gjøres av egne ansatte, innleide fagfolk eller skoleungdom. Garderober i Rindalshuset Det er varslet stenging av garderobene i Rindalshuset med mindre det bevilges penger til dette i 2011 Rehabilitering av flate tak Vi må hindre at vi får vannskader grunnet dårlig taktekking Litjtunet, nytt tiltak Et nytt behov/tiltak er kommet til siden enhetsleder laget sitt budsjettforslag Håndholdt GPS Vi deler i dag oppmålingutstyr med Surnadal og Halsa kommuner samt Svorka Energi. Vi har bare utstyret tilgjengelig en uke i måneden og får bare utført nødvendig arbeid mot eiendommer. Vi har et etterslep på registrering av ledningsnett som vi bør få utført. 6 c Innsparingsforslag 1 Korreksjon av enhetsledes forslag/tiltak som ikke har konsekvens for tjenesteytingen Ansv Beskrivelse 162 Pålegg fra 2009 om Innsparing drift kr tas ut, ligger allerede i tabellen 173 Mat avlastning Litjtunet Husleie næringseiendommer Pålegg fra 2009 om Innsparing drift kr Dette gjelder innsparinga på kr som var pålagt under fjorårets budsjettprosess. Enhetsleder har lagt inn beløpene over, altså en delvis oppfyllelse. I tabellen i kapitel 2 er det tatt inn kr , og for å få det litt renere tar vi ut det enhetsleder har lagt inn. Mat avlastning Litjtunet Utgiftene i dag tas av Rindal helsetun. Utgiftene faller bort Husleie næringseiendommer Enhetsleder Bygg har tatt ut leiekostnader på de næringseiendommer som kan bli berørt av utbyggingen av Rindal Vest. Legges inn inntil mer er bestemt

18 2. Politikere, administrasjon, felles 100 Politikere, ikke spesifisert innsp Opplæring Velferdsmidler Porto Reduksjon pott til lønnsøkning ut -400 over 2 % 190 Reduksjon investering - sparte renter 190 Reduksjon investering sparte avdrag Politikere Summen er satt skjønnsmessig, og vi regner med at politikerne selv finner ut hvordan de vil spare inn kr Opplæring Foreslår at det brukes kr mindre til opplæring i organisasjonen i Opplæringsmidlene fordeles av AMU Velferdsmidler I budsjettet er det avsatt kr mer annethvert år (2011, 2013 osv) for å få til noe ekstra da. Foreslås redusert med kr i Porto Har sammenheng med at en forventer å spare porto nå når sakspapirer i stor grad distribueres elektronisk. Reduksjon reservepost til lønnsoppgjør 2011 er et mellomår når det gjelder tariff-forhandlinger. Erfaringsmessig trenger vi lite av potten på ca kr i disse årene. Foreslår den redusert med kr Sparte renter og avdrag I punkt 6 a er investeringene redusert/utsatt sammenlignet med rødheftet. Da sparer/utsetter vi kostnader til renter og avdrag. 3. Livsløp 122 Bolme barnehage, red stillinger Inn på tunet avvikles Leirskole avvikles, netto Ekstern vurdering gjøres ikke Kulturskulen, reduksjon Miljøterapeut Rindal skole, vakant stilling -180

19 131 Rindal skole, Leksehjelp, redusere tilbudet 131 Øke SFO-satser Øvre Rindal skole, leksehjelp Flytte SFO ØRS til Rindal Øvre Rindal skole, reduksjon Kutte ut 17. mai støtte Redusere kulturstøtte Inntekter Rindalshuset Øke leien i Rindalshuset Jordmor (20 % fra ), vakant stilling 173 Psykisk helse - vakant stilling Aktivitør (16 %), vakant stilling Ta bort Uønsket deltid Øke kantinepriser 10 % Redusere bemanning kjøkken helg Dagtilb. tas bort 1 dag + øke betaling 173 Redusere med 50 % stilling på hjemmehjelp 173 Inn på tunet tas ut også på psykiatri 173 Redusere på Helsetunet Inntekter P/O NAV Bolme barnehage, reduksjon stillinger Viser til budsjettkommentarer fra enhetsleder der det går fram at det er slakke for å ta inn alle som søker barnehageplass. Forslår at bemanningen reduseres med ca 0,8 stillinger. Det legges da opp til bare et hovedopptak i året og ingen suppleringer. Tilskuddet til barnehager er lagt inn i rammetilskuddet og det er ikke lenger noen gevinst å hente ved å ta inn flere barn i løpet av året. Kortere åpningstid bør også vurderes, her har vi tilbud utover normen. Inn på tunet Ordningen med at barn og voksne kan få tilbud om å være på/jobbe på gård har vært lite brukt. Foreslås avviklet. Leirskole Foreslås avviklet. Ekstern vurdering Sammen med nabokommuner på Nordmøre (Nettverk Nordmøre) har ansatte blitt skolert til å foreta vurdering av undervisning/opplegg i skoler og barnehager. Disse får lønn i de kommunene de gjør vurdering for. Den vurderingen som er planlagt i Rindal i 2011 avlyses. Kulturskulen, reduksjon I budsjettet til felles Oppvekst er det lagt inn en økning på kr fordi det er kommet flere søkere fra Rindal (og muligens færre fra Halsa og Surnadal). Det foreslås at en holder

20 seg på nivået fra Det kan medføre ventelister i Rindal. En må også samordne seg med de andre kommune for å sikre seg at tjenesten holder et tjenelig nivå. Miljøterapeut, vakant stilling Det forslås at en nytter muligheten til å spare ved å ikke tilsette i en vakant stilling som miljøarbeider på Rindal skole Leksehjelp, Rindal skole og Leksehjelp Øvre Rindal skole Regjeringen har bestemt at elever i småskolen skal tilbys leksehjelp uten å gi nærmere føringer. Den har sendt med kr til skolene i Rindal. Vi bruker dette pluss kr på Rindal skole og på Øvre Rindal skole bruker de også mer enn den er tildelt. Tilbudet er godt, men så omfattende at det stjeler elever fra SFO. Tilbudet foreslås redusert med kr på Rindal skole og kr på Øvre Rindal. Øke SFO-satser Rindal kommune har lave SFO-satser sammenlignet med nesten alle av nabokommunene. Opprinnelig budsjett for brukerbetaling SFO var kr Rektorene har redusert dette til kr En økning på 11 % vil gi kr i økte inntekter. Det er imidlertid grunn til å forvente økt SFO-bruk om tilbudet om leksehjelp reduseres. Flytte SFO ved Øvre Rindal skole til Rindal skole Dette tiltaket har vi ikke analysert konsekvensene av (hensiktsmessighet, skyssordning med mer)- og det er i alle fall ikke aktuelt før fra høsten Reduksjon ved Øvre Rindal skole Dette er et generelt innsparingstiltak som enheten vil ble bedt om å komme med innspill på hvordan det vil bli gjort, Kutte ut 17. mai støtte og Kutte ut kulturstøtte Dette er innspill som enhetsleder er kommet med Inntekter Rindalshuset Potensialet for å øke inntektene ved Rindalshuset må gås gjennom. For 2011 legges det inn en liten økning. Leieinntekter Rindalshuset I dag er det gratisleie ved bruk av Rindalshuset for store grupper. Fra 2011 må det betales leie. Jordmorstillinga vakant fra Vi foreslår at det ikke leies inn jordmor når hun vi har i dag (via Halsa kommune) har permisjon ut året Psykisk helse, vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en vakant stilling på Psykisk helse. Stillingen har vært vakant også delvis i 2010 Aktivitør, 16 % vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en 16 % stilling som aktivitør som blir ledig i en periode

21 Ta bort Uønsket deltid Ordningen virker dårlig på nyrekruttering. Enhetsleder vil ikke opprettholde ordningen i tider der en må spare på annet personell. Øke kantinepriser med 10 % Prisene på kantina er relativt lave. Redusere bemanning på kjøkkenet på helger Det foreslås å redusere bemanningen på kjøkkenet på helg og i stedet øke bemanningen på fredager til å klargjøre mat til helga. Dagtilbudet reduseres fra to til en dag pr uke I dag gis det dagtilbud to dager i uka. Foreslås redusert til en dag. Sparer noe på transport i tillegg. Samtidig må betalinga for tilbudet økes en god del. Redusere med 50 % stilling hjemmehjelp Medfører selvsagt et dårligere tilbud, men skal innsparingsmålet nås, vil det merkes på kvaliteten på tjenestene. Som vi mener er svært bra i dag. Inn på tunet tas ut Pleie- og omsorg bruker også ordningen med Inn på tunet, se ovenfor. Foreslås at tilbudet opphører. Redusere på Helsetunet Dette er en generell innsparing som enheten må se nærmere på for å finne ut hvordan innsparingen best kan gjøres. Inntekter Helsetunet Betalingen fra brukerne på Helsetunet er strengt lovregulert. Det må likevel ses på de mulighetene som gis. Det er et lite beløp som foreslås. NAV NAV bruker i dag ikke hele budsjettet på Tiltak for eldre/funksjonshemmede. Enhetsleder har foreslått at kr overføres til sosialhjelp. Vi foreslår at budsjettet reduseres med yttereligere kr Ressurs 153 Private veier Viltnemnd inn i ressurs Stillinger på anlegg vakanse mm Vedlikehold, utstyr Gebyrer avløp Flytte personell til inv./rehab bygg Redusere energikostnader bassenget 162 Se på husleienivået/ regelverk for utleie 162 Byggesaksgebyrer økes Økning oppmålingsgebyr/ omfang

22 Private veier Tilskuddet til private veier foreslås tatt ut i sin helhet Viltnemdas arbeid flyttes til Ressurskomiteen Det foreslås at Ressurskomiteen overtar Viltnemndas arbeid Stillinger på anleggsavd. Det er flere stillinger på anlegg som trolig ikke blir i full funksjon i hele eller deler av Da benyttes anledningen til midlertidig å redusere kapasiteten på området/enheten. Det presiseres at dette kan gi mangel på nødvendig kompetanse som vi må kjøpe inn. Vedlikehold og utstyr tas ut I budsjettarbeidet i høst la enhetsleder anlegg inn drift. Gebyrer avløp Enhetsleder anlegg skriver i sin budsjettkommentar at gebyrene for avløp kan økes. Flytte personell på anlegg til investeringer bygg Det ser ut som det blir ledige ressurser på anleggsavdelinga siden det ikke er investeringsprosjekter på anlegg i Det kan da brukes av dette personellet til investerings- og rehabiliteringstiltak på bygg/fdv Redusere energikostnader bassenget Vi bruker mye energi på drift av svømmebassenget. Avdeling bygg OG Rindalshuset/kultur må se på mulige innsparingsmuligheter (kortere sesong/færre dager pr uke/mer konsentrasjon av tilbudet innen uka) Se på husleienivået/regelverk for utleie av lokaler Det må vurderes hvor vi kan øke leier (vi ligger lavt i dag). Det må også vurderes om vi pådrar oss kostnader til energi, renhold og reparasjoner som overstiger det vi får inn i leie. Økning byggesaksgebyrer Vi har svært lave gebyrer på byggesaksbehandling. De foreslås doblet. Økning oppmålingsgebyrer Det er rom for en økning av gebyrene for oppmåling. Erfaring viser også at vi får inn mer enn vi budsjetterer på dette området 5. Forslag som må utredes nærmere Følgende områder har vært oppe i diskusjonen. Det er nødvendig med nøyere utredning før vi eventuelt kan sette noen tall. 110 Bruke Open office på skolene 130 Barnhageorganisering 130 Redusere svømmeundervisningen 130 PPT, færre unger % P-timer 140 Kino legges ned

23 140 Redusere personalutgifter Rindalshuset 190 Rindal sokn er ikke vurdert Kino legges ned Det foreslås å vurdere kinodriften. I fjor kostet kinoen kr når en holder leie av Rindalshuset utenfor. I år ser resultatet ut til å bli minst kr dårligere. Det er betalt kr i år som vår andel for å få digitalisert kinoen. Det er bedt om ytterligere kr til oppgradering av kinomaskiner. Beløpet kan reduseres noe, men det går ut over kvaliteten. Det undersøkes om vi kan få tilbake det vi har betalt om vi hopper av prosjektet nå. 6 c Balansering drift Ubalanse, se punkt Nye driftstiltak Innsparing Bruk disposisjonsfond -359 Ubalanse d RUF-budsjettet Inntekter Konsesjonsavgift Eiendomsskatt Renteinntekter fond, lån Avdrag RUF - lån Hoppid-middler; øremerka 50 Sum inntekter Bruk Renter, avdrag TK-lån Næringskontor + utviklingsressurs Lån/tilskudd næringslivet Lån/tilskudd spesielt Rindal Vest Hoppid - øremerka tilskudd etablerere 50 Hoppid - entreprenørsatsing/tiltak Blilyst - avslutning prosjekt 20 Optimistkonferanse/næringskonferanse Tid til å leve Vandrefestival Sekretær Rindal Næringsforum Prosjekt Fv-65: Kommunens andel Rindal Studiesenter Reiselivsplan - tiltak/turistinfo

24 Reiselivsplan - tiltak/turistinfo Rindal Vest/Bo i Rindal Innkjøp av tjenester reiseliv/kultursti med mer Landbruk - prosjekt Grovfor kommunens andel Finansiering investering Styrking grunnkapital/nye prosjekter Sum utgifter Eiendomsskatt forventes å bli 6,9 mill neste år. Det forutsettes avsatt 3,45 mill til RUF. RUF-budsjettet er ikke detaljert de 2-3 siste årene i perioden. Rådmannen vil spesielt nevne tankegangen bak midler avsatt til Rindal Vest/Bo i Rindal/Kreative boløsninger: Det ligger inne 7 millioner kroner i investeringsbudsjettet (tilsvarer ca. kr årlig i driftskonsekvens i slutten av økonomiplanperioden). I RUF-budsjettet ligger det inne lån/tilskudd på rundt 0,5 mill årlig fra 2012 avsatt til de som vil etablere/flytte virksomhet til Rindal Vest. Det ligger også inne vel en halv million kroner hvert år til satsingen - drift av prosjektet i 2012 og delvis 2013 og deretter til de behov som måtte oppstå/være relevante. Da er det synliggjort midler (drift og RUF) årlig i størrelsesorden 1,5 til 2 millioner kroner i vår økonomiplan. Dette er i tråd med nylig vedtatt sak i kommunestyret. OPPSUMMERING Som det framgår av punkt 6 c Balansering drift er 2011 kommet i balanse med minimal bruk av disposisjonsfond. Noen av innsparingsforslagene har vi ikke hatt tid til å gå i dybden på, og det vil bli satt ned noen grupper som kan jobbe fram sikrere tall og kvalitetssikre om forslaget lar seg gjennomføre som forutsatt. Vi vil også lytte til hva som sies om forslagene når de skal behandles politisk i løpet av de neste to ukene. Det vil trolig bli gjort endringer til møtet i Formannskapet da utleggingsforslaget skal vedtas. For årene trengs mer tid og arbeid (prosess) for å få budsjettet i balanse. Det mest sannsynlige er at et spesifisert økonomiplanforslag må vedtas vinter/vår 2011 etter en prosess der en snur alle steiner politikere, administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner i fellesskap.

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Politiske spørsmål og Rådmannens svar Spørsmål 1: Fra May Ødegård (AP) Jeg viser til Budsjettabellene på side 90 i Budsjettforslaget og ønsker å få en nærmere forståelse

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.11.2012 kl. 09.00 STED: SPÅTIND HELSE OG HØYFJELLSHOTELL AS Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer