1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden 2011-2014:"

Transkript

1 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1115 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen /10 Ressurskomitéen /10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres følgende endringer i forhold til Rådmannens forslag (hele kap. 6): Vedlegg: Budsjettkommentarer (utlevert tidligere) Ønsker drifts- og investeringstiltak (utlevert tidligere) Handlingsplan (utdelt tidligere) BAKGRUNN Dette dokumentet er bygd opp slik: 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i De budsjettansvarliges forslag som i år er framskriving av dagens drift, dvs de stillinger en har og det reelle forbruk en har pt. 3. Fellesutgifter/inntekter 4. Ønskede driftstiltak 5. Investeringsbudsjettet 6. Rådmannens forslag/innspill 1. Konsekvenser av budsjettreguleringer gjort i 2010 Følgende budsjettvedtak har konsekvenser for økonomiplanperioden : Sak Sak 2010 Konsekvens /10 Økt lån Nytunet (0,5 mill)og Lykkja, sum (0,65 mill) /10 Ta ut feilbudsjettering Barnevern /10 Stilling Rindal skole uteglemt i budsjetteringen /10 Redusert stilling Øvre Rindal skole i /10 Økt lønn Bolme barnehage /10 Avtale om deponering av arkivmateriell /10 Kontingent til Samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen /10 Økte lisenser for bruk av Agresso økonomisystem 36 36

2 010/10 Økt lån til Nytunet (4 mill) /10 Leder familieenheten /10 Leksehjelp Rindal skole /10 Ekstra ressurser Litjtunet /10 Ekstra satsing på ungdomstrinnet Rindal skole i /10 Rindal skole: Ekstra ressurser til en elev /10 Vedlikehold torgområdet De budsjettansvarliges forslag framskriving av dagens drift. Prisstigning: Tabell til til til til 2014 Lønn 2 % 3 % 2 % 2 % Renter og avdrag 0 % 0 % 0 % 0 % Skatt og ramme 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Øvrige utgifter og inntekter 2 % 2 % 2 % 2 % De budsjettansvarlige (18 stk) har kommet med sine budsjettforslag etter retningslinjer gitt i budsjettrundskriv av august De fikk i oppgave å gjøre de nødvendige endringer i budsjett (gjeldende rødhefte) ut fra: a. Endringer i driften som er oppstått i 2010 og der det er gjort budsjettendringer som får konsekvens for senere år. b. Lønn regnes på nytt etter ny lønn pr Nødvendige endringer innarbeides. c. Andre kjente endringer som en vet kommer. d. For øvrig skal driftsnivået fra 2010 opprettholdes. De fikk også i oppgave å: Foreslå nødvendige tiltak for å reduserer budsjettet med 3 % Fremsette forslag til nye drifts- og investeringstiltak på sitt område. Dette har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt.; Det ligger inne følgende uspesifiserte innsparingstiltak i gjeldende økonomiplan: Pleie- og omsorg Oppvekst Bygg Anlegg (Tall for 2014 er framskrevet) Arbeidet enhetslederne har gjort med å framskrive dagens drift har resultert i følgende avvik i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet): Tall med pluss viser behov for mer midler og negative tall viser besparing/økt inntekt

3 Avvik innmeldte budsjett vs Rødheftet/økonomiplanen Politikere Administrasjon Rindal barnehage Bolme barnehage Øvre Rindal barnehage Felles oppvekst innsparingstiltak fra i fjor Rindal skole Øvre Rindal skole Kultur Næring Miljø Landbruk Vilt Anlegg innsparingstiltak fra i fjor Bygg innsparingstiltak fra i fjor Oppmåling Lege Leder familie-enheten Barnevern NAV Pleie- og omsorg Lokale forhandlinger Sum områdene Felles: Skatt og ramme Renter, avdrag, renteinntekter, renter og avdragskompensasjon Seniortiltak % av økning Eiendomskatt Sum felles Netto Det er altså et behov for innsparing/økte inntekter på fra 4,3 mill. i 2011; økende til 8,3 mill. i Detaljert oppsett av hva som er årsaken til oppståtte avvik: Tallene er kommet fram ved at enhetslederne har framskrevet dagens drift. De er altså ikke bedt om å framvise et balansert budsjett. Positive tall viser en økt kostnad/ redusert inntekt mens negative tall viser redusert kostnad/ økt inntekt.

4 100 - Politikere Konsekvens (i kroner) Lønn folkevalgte, opplæring nye politikere Kostnader kommunevalg 100 Totalt Det er satt av penger til programvare valg og til lønn valgmedarbeidere, totalt kr Det er satt av kr i 2011 og i 2012 til opplæring folkevalgte og ekstra møteaktivitet. Det er muligens litt for lite Rådmann Konsekvens (i kroner) Lønn Julebord tas inn 100 Besparelser personforsikring Økning kontingenter/ avtaler med private om tjenester Bortfall inntekter føring regnskap for Stangvik og Surnadal Fellesråd Samarbeid i Orkdalsregionen utredning 40 Sum 1200 Administrasjon Økt vedlikehold dataprogrammer (Agresso og Office-lisenser skole) Økt utgifter til Orkidé (ny avtale 45 kommunikasjon i 2011) Sum 1208 IKT Totalt Administrasjon Styrer Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) Økt lønn i 2011 kompenseres av økt brukerbetaling i 2011, økningen i senere år skyldes konsekvenser av lønnsoppgjøret Styrer Bolme barnehage Konsekvens (i kroner) I langtidsbudsjettet ligger det 10,80 årsverk på lønn i faste stillinger i Bolme barnehage. Etter opptaket av barn fra ble det klart at vi måtte øke personellressursen.

5 Fra januar 2010 har det vært 11,50 årsverk. Nivået i dag er legitimert av kommunestyret gjennom budsjett-regulering i juni I høst har vi litt ledige plasser. Politikerne i LL signaliserte at det skulle være slakke, slik at det er mulig å få barnehageplass utenom de to hovedopptaka. (f.eks ved tilflytting) Styrer Øvre Rindal barnehage Konsekvens (i kroner) Lønn: Utregnet lønn for 2011 ligger ca kr under tallene i rødheftet. Årsaken til det er at vi har en assistent tilsatt i et vikariat med lavere lønn enn den som har stillingen. Senere i perioden er lønn ca kr høyere enn i rødheftet Brukerbetaling:: Brukerbetalinga vel kr lavere enn i rødheftet i hele perioden. Noe av forklaringa på det er at vi har flere barn under 3 år i barnehagen i år enn tidligere, og de teller to plasser. Vi har også flere søskenpar i barnehagen enn i fjor Felles oppvekst Konsekvens (i kroner) Lønn logoped Merinntekt gjesteelever Flere elever i Kulturskulen Innsparing på kr i 2012 og i senere år er ikke med i tallene, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet Rektor Rindal skole Konsekvens (i kroner) Skolen Økt lønn Økt betaling gjeste elever Netto Årsaken til lønnsøkningen i 2011 beskriver enhetsleder slik: I disse tallene er det Lærer uteglemt i fjorårets økonomiplan : inkl sosiale utgifter Økt behov p.g.a. elev, videreført fra 2010: Leksehjelp for lite budsjettert

6 Økt timetall, for lite budsjettert Økt behov gjesteelever (tilsvarende inntekt ) Satsning på ungdomsskolen vår Lønnsøkning utover 2 % som er lagt inn Årsaken til at lønnskostnadene øker så mye i 2014 er økning til styrket undervisning pga elev som kommer. Budsjettet bedres av et tilskudd fra NAV på kr i alle år. SFO Økt lønn Økt betaling gjeste elever Reduksjon i brukerbetaling Netto Lønna øker på grunn av flere barn som trenger tett oppfølging. Reduksjonen i foreldrebetaling skyldes at mange tar barna ut av SFO og i stedet benytter det tilbudet vi har på leksehjelp. Det er også færre barn i aktuell alder. Skoleskyss Økt budsjett Årsaken er underbudsjettering av skoleskyssen, ref ønske om budsjettregulering kr på årets budsjett Rektor Øvre Rindal skole Konsekvens (i kroner) Økt lønn skole Økt lønn SFO Reduksjon i brukerbetaling SFO Økning skoleskyss Netto I 2011 skulle det vært penger til gode på lønn ettersom det i Rødheftet ligger inne ½ stilling som rektor i 5 måneder ettersom den er forutsatt vakant i enhetsleders budsjettforslag Kulturkonsulent Konsekvens (i kroner) Tiltak:

7 Lønn ekstrahjelp/vikarer/tilsynsvakt bibliotek/ Rindalshuset Sentrale serviceavtaler programvare bibliotek Redusert billettinntekt kino Økt kostnad leieavtale med Nordmøre museum 10 Økt tilskudd til livssynsamfunn lovpålagt ` 9` Næringsrådgiver Konsekvens (i kroner) Bare mindre endringer på driften. Se RUF-budsjettet Miljøkonsulent Konsekvens (i kroner) I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det satt av kr til ROS-analyse og til mangfoldiggjøring av kommuneplanen Landbruk Konsekvens (i kroner) Redusert lønn i 2011 (noe ført på Skansen-prosjektet), økning senere. Redusert inntektene med kr i Vilt Konsekvens (i kroner) Ingen endringer Avdelingsingeniør anlegg Konsekvens (i kroner) Lønn Reise Drivstoff

8 Vedlikehold/utstyr/konsulent Diverse Energi Ca 35 % stilling fra fjorårets budsjett er vakant og er ikke erstattet. Det som spares har enhetsleder foreslått brukt til å styrke postene for vedlikehold og utstyr. Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen fremst i dette avsnittet Avdelingsingeniør bygg Konsekvens (i kroner) Lønn Avtale brann Skadeforsikring Energi Reiser Husleieinntekter Salgsinntekter Leie av Rindalshuset Kommunale avgifter Vedlikehold, inkl til torget Pålagt innsparing fra budsjettprosessen i fjor på kr pr år er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet. 163 Kart/GIS Konsekvens (i kroner) Bare mindre endringer Kommunelege I Konsekvens (i kroner)

9 Det legges inn kr til pålagt oppgradering av legeprogrammet Winmed. Frist for oppgradering med nødvendig opplæring av personalet er planlagt i løpet av Øvrige økninger er noe på lisens programvare og noe økt lønn helsestasjonen. Lønn avdelingsleder Familieenheten er IKKE lagt inn i tallene over, men ligger i tabellen først i avsnittet Pleie og omsorgsleder Konsekvens (i kroner) LØNN Lønnsøkning totalt Lønnsøkning eks ikke spesifisert innsparing og Litjtunet I % av opprinnelig budsjett 4,1 4,6 4,3 Derav: Lønnsøkning Rindal Helsetun eks ikke spesifisert innsparing NB! I tallene i Rødheftet ligger det en innsparing på kr i 2011 og kr i senere år. Pleie- og omsorgsleder betegner innsparingene som urealistiske. Disse er trukket fra for å gi et riktig bilde av lønnsøkningen. Det er samme antall årsverk som i Rødheftet/økonomiplanen. Det er da en lønnsøkning på Rindal Helsetun på kr 1,232 mill i Litjtunet er holdt utenfor ettersom det er en forskyvning i oppstarten og dermed endring i antall årsverk. LITJTUNET Litjtunet sos tjenester Litjjtunet/Nytunet Tabellen over viser at det er budsjettert på en annen måte enn i gjeldene budsjett/økonomiplan mindre i kjøp av tjenester og mer i egen regi På Litjtunet/Nytunet er oppstarten utsatt i 6 måneder i forhold til det som ble forutsatt i gjeldende rødhefte. Tilskuddene fra Staten reduseres (lavere satser, vi får ikke tilskudd for 2011 (i 2012) fordi vi ikke får et helt års drift i 2011). Kostnadsøkningen for øvrig skyldes at det er kommet til flere brukere som skal ha mer oppfølging og mer dagtilbud. Vi har nå et bedre bilde av hva brukerne trenger av oppfølging som viser seg å være mer enn antatt Leder NAV Konsekvens (i kroner)

10 Det er foretatt en ompostering fra funksjon 2340 Aktiviteter eldre/funksjonshemmede til funksjon 2810 Økonomisk sosialhjelp på kr Denne omposteringen er også videreført i hele perioden. 3 Fellesutgifter/-inntekter 3.1 Felles Det er følgende endringer i fellesutgifter /fellsinntekter i forhold til gjeldende økonomiplan (rødheftet). Pluss er merutgift/mindre inntekt og minus er økt inntekt7redusert utgift. Sum felles Renteutgifter Avdrag på lån Refusjon statslån Renteinntekter Sum finans og kompensasjon Skatt og ramme Seniortiltak % av økning Eiendomskatt Sum felles Renteutgifter og Renteinntekter Følgende beslutningsgrunnlag og konklusjon er brukt vedrørende valg av rentenivå: Norges bank sitt anslag på 2,5 % 3,25 3,75 gjennomsnittlig styringsrente, ref Pengepolitisk rapport 2/10 Påslag som bankene tar 0,75 % 0,75 0,75 Anslag rentenivå fra 3,00-3,25 3,40 3,75 3,75 4,20 4,00 4,50 Kommunalbanken Brukt i budsjettet 3,2 % 3,65 % 4,1 % 4,4 % Skatt og ramme Inntektssystemet styrer hvor mye rammetilskudd kommunene skal få, og er styrende for hvor mye skatt den enkelte kommune får. Fra og med 2011 er inntekstssystemet lagt om. Blant annet er tilskuddet til barnehager som før var øremerket tatt inn i rammetilskuddet. Rindal kommune kommer dårlig ut av omleggingen. I tillegg til at vi har færre barn i barnehagealder enn landsgjennomsnittet påvirkes tildelingen av at andel som ikke mottar kontantstøtte er lav (mest) og av utdanningsnivået i kommunen (moderat). Vi får bare 63 % av landsgjennomsnittet på kriteriet barnehage. Skatt og ramme har økt med 2,0 % for Rindal kommune i forhold til budsjett for Lønnsog prisvekst i kommunesektoren i samme periode har vært 2,8 %. Rindal kommune må derfor redusere utgiftene i 2011.

11 Rammetilskuddet er delt opp slik: 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Sum rammetilskudd før inntektsutjevning Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) I tabellen under vises nesten alle nøkkeltallene som påvirker Utjevningstilskuddet. Størst betydning har PU over 16, innbyggere over 90 år, innbyggere år, innbyggere 6-16 år og fra og med i år innbyggere 0-2 år og 3-5 år. Kriteriedata IS 2009 med folketall per IS 2010 med folketall per IS 2011 med folketall per Innbyggere ialt år år år år år år år over 90 år Landbrukskriterium 0, , ,00211 Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0 Dødelighet Barn 0-15 med enslige forsørgere 47 Fattige 45 Uføre år 18 PU over 16 år Ikke-gifte 67 år og over Barn 1-2 år uten kontantstøtte 19 Innbyggere med høyere utdanning år (ut fra 2011) år (ut fra 2011) Innvandrere (ut fra 2011) Sum områder/enheter og felles netto drift pr

12 Sammenstiller en tallene fra punkt 2 får en følgende tabell: Sum områdene Sum felles Netto Ønsker om nye driftstiltak Enhetslederne har spilt inn følgende ønsker om nye driftstiltak. Tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg: Administrasjonen: Økt stillingsressurs adm Rindal skole Rindal skole, kjøp lærebøker 60 Rindal skole, kjøp videokanoner 60 Rindal skole, Leirskoleopphold Rindal skole, Diverse inventar 58 Rindal skole, Oppussing klasserom 50 Øvre Rindal skole: Øvre Rindal skole, nye pulter 42 Øvre Rindal skole, kjøkkenutstyr 18 Øvre Rindal skole, svømming Kultur: Økt mediebudsjett biblioteket Økt ramme til kulturtiltak/støtte kulturformål Prosjektmidler planlegging skimuseum Vedlikeholdsmidler museum Økt ramme bygdehistorie Næring: Sommerjobb for ungdom Miljø Miljøtårnsertifisering Rindal kommune 70 Bygg Sommerarbeidere

13 Rindalshuset, (fortsette etter tidl. plan) Rindal Kirke (Omlegging tak) Flatt tak over inngang på RHT. (Østigard) 350 Utskifting panelovner Komm. 2. inkl 30 nattsenkning av temp. Rehabilitering av flate tak Museet, (fortsett etter vedl. plan Renovering tak RHT 84 fl. Nye takrenner og 200 beslag Bolme BH. Drenering ved grusbanen, sees 130 sammen m kloakk Bygg, Oppjustering av konto 1240, Serviceavtaler. Rindal skole og barnehage. Fortsett gjerde 50 mot museet. (høyt) Energimerking av Kommunale bygg Komplettering av låssystemer Rh + Skole Kommunehus 1 og 2 Renovering av Mørelinjebygget. Ny utv. 200 kledning og vinduer Riving av det ene av Hønhusa 200 Kommunehus 1. Ny utv. kledning av 150 vestvegg. Evt. tilleggsisolering. + utbedring ved trapp og skilt RK. Vedlikehold av utstyr / biler. 100 Funksjonelle klær og sko til alle ansatte. 100 Utdanning av personell Kart/GIS: 163 GIS Håndholdt GPS 65 Pleie og omsorg Boveileder Litjtunet i full stilling 1/1-30/ Ny sykepleierstilling rehab Ny stilling ergoterapeut Helsestasjon for eldre % stilling kreftsykepleier Aktivisering /ferie Litjtunet Økt administrasjonsressurs kjøkkenet (20 %) Pott til oppstart Nytunet 50 Utskifting trygghetsalarmer Rindal helsetun, ny dusjvogn i første etasje 100 Dataprogram for turnus, timelister og vikarinnleie, driftskostnader Utskifting gammelt utstyr fysioterapi 50 Utskifting utstyr Rindal Helsetun 300

14 SUM ØNSKER NYE DRIFTSTILTAK Sum driftstiltak Investeringer 5.1 Investeringer fra rødhefte Følgende investeringsprosjekter var foreslått for perioden : Prosjekt Prosjektnavn Kontortekniske hjelpemidler Inv. i samsvar med IT-plan Skimuseet Bygdehistorie Biler/maskiner teknisk Trafikksikkerhetstiltak Fast dekke på kommuneveier Avløpsstasjon Bolme Tilknytning avløp Løfald Avløpsstasjon Limerholtet Overvannsledning Løfald Asfalt øvre Rindal skule Digitalisering arkiver Egenkapitalinnskudd Kreative Boløsninger Tak Rindal kirke Følgende nye ønsker er kommet til: NYE ØNSKER 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser Kul Digitalisering kino, oppgradering 300 gammelt utstyr ytterligere midler 161 An Biler og maskiner anlegg/bygg An Trafikksikkerhetstiltak An Fast dekke ved Mørelinjenbygget An Fast dekke på P-plassen ved Øvre Rindal 150 skole 161 An Adresseringsprosjektet, fullfinansiering Bygg Asfaltering, generelt uteområde ved R Skole og Rh. + ØR. 162 Bygg Nytt redskapshus Øvre R. Kapell Bygg Nytt hydraulisk frigjøringsverktøy Bygg Innredning av loft på Østigard for fysioterapeuter 163 GIS Flyfotografering og ajourhold av kartdata PLO Dataprogram for turnus, timelister, 150 vikarinnleie 173 PLO Oppussing og ombygging Litjtunet 300

15 Sum investeringsønsker Rådmannens forslag til balansering Med utgangspunkt i enhetsledernes forslag, se foran) foreslår Rådmannen følgende endringer i drift, investering og RUF. Det er en stor utfordring å tilpasse driftsnivået til de nye rammene. Før utsending til komitemøtene 20. og 21. oktober er det prioritert å får 2011 nær i balanse. Resten av årene i økonomiplanperioden vil bli arbeidet videre med til Formannskapet skal legge fram sitt utleggingsforslag i november. 6 a Endringer investeringer i forhold til økonomiplan : Det foreslås at investeringsnivået legges så lavt som mulig. Følgende investeringer i gjeldene budsjett foreslås utsatt eller tatt ut: Avløpsstasjon Bolme Tilknytning avløp Løfald Avløpsstasjon Limerholtet Overvannsledning Løfald Asfalt Øvre Rindal skole Kontortekniske hjelpemidler Tak Rindal kirke (se under) Kreative boløsninger/bo i Rindal Fast dekke kommuneveier, utsettes Kreative boløsninger flyttes delvis over til RUF. Asfalt Øvre Rindal skole og Kontortekniske hjelpemidler (i 2 år) foreslås tatt ut. Tak Rindal kirke er vedtatt gjort i 2010 og 2011 (ikke brukte midler i 2010 overføres til 2011). Øvrige utsettes innen perioden på samme nivå. Følgende nye investeringstiltak foreslås tatt inn: Nye tiltak: 110 Adm Oppgradere MS Office lisenser Anlegg Biler og maskiner anlegg/bygg Anlegg Adresseringsprosjektet, Bygg fullfinansiering Rindal Kirke - Omlegging tak Bygg Universiell utforming av Bygg inngangspartier Boligfelt i sentrum GIS Flyfotografering og ajourhold av PLO kartdata Dataprogram (flyging for i turnus, 2011, timelister og PLO vikarinnleie Oppussing og ombygging 300

16 Litjtunet Sum investeringsønsker MS Office lisenser Vi har ikke kjøpt lisenser for Office-programmene (Word, Excel, PowerPoint) siden år Vi har altså hoppet over versjonene som kom i 2003 og Siste versjon er 2010 og vi kan ikke vente lengre av hensyn til samspill mellom Office og andre programmer og med andre brukere. Saksbehandlingssystemet bruker Office fra Microsoft. Derimot vil vi vurdere å gå over til åpne løsninger på skolene (Open Office) Biler og maskiner teknisk Vi foreslår å øke bevilgningen for 2011 til kr for deretter å ta en pause på to år med å oppgradere bil- og maskinparken. Adresseringsprosjektet Alle veier og gater skal få navn og skiltes. Det ble satt av kr i fjor før en hadde regnet på prosjektet. Rindal kirke, omlegging tak Se over Universell utforming av inngangsdører Dørene på Kommunehus II, Legekontoret og Rindalshuset må oppgraderes for å tilfredsstille krav til universell utforming (automatiske døråpnere med mer) Boligfelt i sentrum Del av boligprosjektet Flyfotografering, egenandel Det er 10 år siden det ble foretatt flyfotografering i området. Det skal flys i 2011, og vi får betydelig støtte fra sentrale myndigheter. Det har skjedd store endringer i sentrum, og vi må benytte denne anledningen til å få oppdatert kartene. Dataprogram for turnus, timelister og vikarinnleie Behovet er stort for å jobbe smartere med å få overført turnusdata direkte inn i lønnssystemet. Det gjøres en vurdering av programvare i Ominnredning Litjtunet Fellesarealene i Litjtunet skal ominnredes til leilighet. Netto av endringer vedr investeringstiltak blir følgende, altså en forskyving av investeringene utover i perioden, samt at det er tatt inn Boligfelt i sentrum til 2,5 mill i 2014: Netto investering b Nye driftstiltak Følgende nye tiltak syns nødvendige, selv i en presset økonomisk situasjon: 162 Bygg (Utvendig) vedlikehold Bygg bygningsmassen Rindalshuset, garderober 500

17 162 Bygg Rindalshuset, garderober Bygg Rehabilitering av flate tak PLO Økt behov Litjtunet GIS Håndholdt GPS Utvendig vedlikehold Det foreslås satt av penger til å fortsette særlig det utvendige vedlikeholdet av bygningene. Det er enheten selv som velger om det skal gjøres av egne ansatte, innleide fagfolk eller skoleungdom. Garderober i Rindalshuset Det er varslet stenging av garderobene i Rindalshuset med mindre det bevilges penger til dette i 2011 Rehabilitering av flate tak Vi må hindre at vi får vannskader grunnet dårlig taktekking Litjtunet, nytt tiltak Et nytt behov/tiltak er kommet til siden enhetsleder laget sitt budsjettforslag Håndholdt GPS Vi deler i dag oppmålingutstyr med Surnadal og Halsa kommuner samt Svorka Energi. Vi har bare utstyret tilgjengelig en uke i måneden og får bare utført nødvendig arbeid mot eiendommer. Vi har et etterslep på registrering av ledningsnett som vi bør få utført. 6 c Innsparingsforslag 1 Korreksjon av enhetsledes forslag/tiltak som ikke har konsekvens for tjenesteytingen Ansv Beskrivelse 162 Pålegg fra 2009 om Innsparing drift kr tas ut, ligger allerede i tabellen 173 Mat avlastning Litjtunet Husleie næringseiendommer Pålegg fra 2009 om Innsparing drift kr Dette gjelder innsparinga på kr som var pålagt under fjorårets budsjettprosess. Enhetsleder har lagt inn beløpene over, altså en delvis oppfyllelse. I tabellen i kapitel 2 er det tatt inn kr , og for å få det litt renere tar vi ut det enhetsleder har lagt inn. Mat avlastning Litjtunet Utgiftene i dag tas av Rindal helsetun. Utgiftene faller bort Husleie næringseiendommer Enhetsleder Bygg har tatt ut leiekostnader på de næringseiendommer som kan bli berørt av utbyggingen av Rindal Vest. Legges inn inntil mer er bestemt

18 2. Politikere, administrasjon, felles 100 Politikere, ikke spesifisert innsp Opplæring Velferdsmidler Porto Reduksjon pott til lønnsøkning ut -400 over 2 % 190 Reduksjon investering - sparte renter 190 Reduksjon investering sparte avdrag Politikere Summen er satt skjønnsmessig, og vi regner med at politikerne selv finner ut hvordan de vil spare inn kr Opplæring Foreslår at det brukes kr mindre til opplæring i organisasjonen i Opplæringsmidlene fordeles av AMU Velferdsmidler I budsjettet er det avsatt kr mer annethvert år (2011, 2013 osv) for å få til noe ekstra da. Foreslås redusert med kr i Porto Har sammenheng med at en forventer å spare porto nå når sakspapirer i stor grad distribueres elektronisk. Reduksjon reservepost til lønnsoppgjør 2011 er et mellomår når det gjelder tariff-forhandlinger. Erfaringsmessig trenger vi lite av potten på ca kr i disse årene. Foreslår den redusert med kr Sparte renter og avdrag I punkt 6 a er investeringene redusert/utsatt sammenlignet med rødheftet. Da sparer/utsetter vi kostnader til renter og avdrag. 3. Livsløp 122 Bolme barnehage, red stillinger Inn på tunet avvikles Leirskole avvikles, netto Ekstern vurdering gjøres ikke Kulturskulen, reduksjon Miljøterapeut Rindal skole, vakant stilling -180

19 131 Rindal skole, Leksehjelp, redusere tilbudet 131 Øke SFO-satser Øvre Rindal skole, leksehjelp Flytte SFO ØRS til Rindal Øvre Rindal skole, reduksjon Kutte ut 17. mai støtte Redusere kulturstøtte Inntekter Rindalshuset Øke leien i Rindalshuset Jordmor (20 % fra ), vakant stilling 173 Psykisk helse - vakant stilling Aktivitør (16 %), vakant stilling Ta bort Uønsket deltid Øke kantinepriser 10 % Redusere bemanning kjøkken helg Dagtilb. tas bort 1 dag + øke betaling 173 Redusere med 50 % stilling på hjemmehjelp 173 Inn på tunet tas ut også på psykiatri 173 Redusere på Helsetunet Inntekter P/O NAV Bolme barnehage, reduksjon stillinger Viser til budsjettkommentarer fra enhetsleder der det går fram at det er slakke for å ta inn alle som søker barnehageplass. Forslår at bemanningen reduseres med ca 0,8 stillinger. Det legges da opp til bare et hovedopptak i året og ingen suppleringer. Tilskuddet til barnehager er lagt inn i rammetilskuddet og det er ikke lenger noen gevinst å hente ved å ta inn flere barn i løpet av året. Kortere åpningstid bør også vurderes, her har vi tilbud utover normen. Inn på tunet Ordningen med at barn og voksne kan få tilbud om å være på/jobbe på gård har vært lite brukt. Foreslås avviklet. Leirskole Foreslås avviklet. Ekstern vurdering Sammen med nabokommuner på Nordmøre (Nettverk Nordmøre) har ansatte blitt skolert til å foreta vurdering av undervisning/opplegg i skoler og barnehager. Disse får lønn i de kommunene de gjør vurdering for. Den vurderingen som er planlagt i Rindal i 2011 avlyses. Kulturskulen, reduksjon I budsjettet til felles Oppvekst er det lagt inn en økning på kr fordi det er kommet flere søkere fra Rindal (og muligens færre fra Halsa og Surnadal). Det foreslås at en holder

20 seg på nivået fra Det kan medføre ventelister i Rindal. En må også samordne seg med de andre kommune for å sikre seg at tjenesten holder et tjenelig nivå. Miljøterapeut, vakant stilling Det forslås at en nytter muligheten til å spare ved å ikke tilsette i en vakant stilling som miljøarbeider på Rindal skole Leksehjelp, Rindal skole og Leksehjelp Øvre Rindal skole Regjeringen har bestemt at elever i småskolen skal tilbys leksehjelp uten å gi nærmere føringer. Den har sendt med kr til skolene i Rindal. Vi bruker dette pluss kr på Rindal skole og på Øvre Rindal skole bruker de også mer enn den er tildelt. Tilbudet er godt, men så omfattende at det stjeler elever fra SFO. Tilbudet foreslås redusert med kr på Rindal skole og kr på Øvre Rindal. Øke SFO-satser Rindal kommune har lave SFO-satser sammenlignet med nesten alle av nabokommunene. Opprinnelig budsjett for brukerbetaling SFO var kr Rektorene har redusert dette til kr En økning på 11 % vil gi kr i økte inntekter. Det er imidlertid grunn til å forvente økt SFO-bruk om tilbudet om leksehjelp reduseres. Flytte SFO ved Øvre Rindal skole til Rindal skole Dette tiltaket har vi ikke analysert konsekvensene av (hensiktsmessighet, skyssordning med mer)- og det er i alle fall ikke aktuelt før fra høsten Reduksjon ved Øvre Rindal skole Dette er et generelt innsparingstiltak som enheten vil ble bedt om å komme med innspill på hvordan det vil bli gjort, Kutte ut 17. mai støtte og Kutte ut kulturstøtte Dette er innspill som enhetsleder er kommet med Inntekter Rindalshuset Potensialet for å øke inntektene ved Rindalshuset må gås gjennom. For 2011 legges det inn en liten økning. Leieinntekter Rindalshuset I dag er det gratisleie ved bruk av Rindalshuset for store grupper. Fra 2011 må det betales leie. Jordmorstillinga vakant fra Vi foreslår at det ikke leies inn jordmor når hun vi har i dag (via Halsa kommune) har permisjon ut året Psykisk helse, vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en vakant stilling på Psykisk helse. Stillingen har vært vakant også delvis i 2010 Aktivitør, 16 % vakant stilling Det foreslås at det ikke tilsettes vikar i en 16 % stilling som aktivitør som blir ledig i en periode

21 Ta bort Uønsket deltid Ordningen virker dårlig på nyrekruttering. Enhetsleder vil ikke opprettholde ordningen i tider der en må spare på annet personell. Øke kantinepriser med 10 % Prisene på kantina er relativt lave. Redusere bemanning på kjøkkenet på helger Det foreslås å redusere bemanningen på kjøkkenet på helg og i stedet øke bemanningen på fredager til å klargjøre mat til helga. Dagtilbudet reduseres fra to til en dag pr uke I dag gis det dagtilbud to dager i uka. Foreslås redusert til en dag. Sparer noe på transport i tillegg. Samtidig må betalinga for tilbudet økes en god del. Redusere med 50 % stilling hjemmehjelp Medfører selvsagt et dårligere tilbud, men skal innsparingsmålet nås, vil det merkes på kvaliteten på tjenestene. Som vi mener er svært bra i dag. Inn på tunet tas ut Pleie- og omsorg bruker også ordningen med Inn på tunet, se ovenfor. Foreslås at tilbudet opphører. Redusere på Helsetunet Dette er en generell innsparing som enheten må se nærmere på for å finne ut hvordan innsparingen best kan gjøres. Inntekter Helsetunet Betalingen fra brukerne på Helsetunet er strengt lovregulert. Det må likevel ses på de mulighetene som gis. Det er et lite beløp som foreslås. NAV NAV bruker i dag ikke hele budsjettet på Tiltak for eldre/funksjonshemmede. Enhetsleder har foreslått at kr overføres til sosialhjelp. Vi foreslår at budsjettet reduseres med yttereligere kr Ressurs 153 Private veier Viltnemnd inn i ressurs Stillinger på anlegg vakanse mm Vedlikehold, utstyr Gebyrer avløp Flytte personell til inv./rehab bygg Redusere energikostnader bassenget 162 Se på husleienivået/ regelverk for utleie 162 Byggesaksgebyrer økes Økning oppmålingsgebyr/ omfang

22 Private veier Tilskuddet til private veier foreslås tatt ut i sin helhet Viltnemdas arbeid flyttes til Ressurskomiteen Det foreslås at Ressurskomiteen overtar Viltnemndas arbeid Stillinger på anleggsavd. Det er flere stillinger på anlegg som trolig ikke blir i full funksjon i hele eller deler av Da benyttes anledningen til midlertidig å redusere kapasiteten på området/enheten. Det presiseres at dette kan gi mangel på nødvendig kompetanse som vi må kjøpe inn. Vedlikehold og utstyr tas ut I budsjettarbeidet i høst la enhetsleder anlegg inn drift. Gebyrer avløp Enhetsleder anlegg skriver i sin budsjettkommentar at gebyrene for avløp kan økes. Flytte personell på anlegg til investeringer bygg Det ser ut som det blir ledige ressurser på anleggsavdelinga siden det ikke er investeringsprosjekter på anlegg i Det kan da brukes av dette personellet til investerings- og rehabiliteringstiltak på bygg/fdv Redusere energikostnader bassenget Vi bruker mye energi på drift av svømmebassenget. Avdeling bygg OG Rindalshuset/kultur må se på mulige innsparingsmuligheter (kortere sesong/færre dager pr uke/mer konsentrasjon av tilbudet innen uka) Se på husleienivået/regelverk for utleie av lokaler Det må vurderes hvor vi kan øke leier (vi ligger lavt i dag). Det må også vurderes om vi pådrar oss kostnader til energi, renhold og reparasjoner som overstiger det vi får inn i leie. Økning byggesaksgebyrer Vi har svært lave gebyrer på byggesaksbehandling. De foreslås doblet. Økning oppmålingsgebyrer Det er rom for en økning av gebyrene for oppmåling. Erfaring viser også at vi får inn mer enn vi budsjetterer på dette området 5. Forslag som må utredes nærmere Følgende områder har vært oppe i diskusjonen. Det er nødvendig med nøyere utredning før vi eventuelt kan sette noen tall. 110 Bruke Open office på skolene 130 Barnhageorganisering 130 Redusere svømmeundervisningen 130 PPT, færre unger % P-timer 140 Kino legges ned

23 140 Redusere personalutgifter Rindalshuset 190 Rindal sokn er ikke vurdert Kino legges ned Det foreslås å vurdere kinodriften. I fjor kostet kinoen kr når en holder leie av Rindalshuset utenfor. I år ser resultatet ut til å bli minst kr dårligere. Det er betalt kr i år som vår andel for å få digitalisert kinoen. Det er bedt om ytterligere kr til oppgradering av kinomaskiner. Beløpet kan reduseres noe, men det går ut over kvaliteten. Det undersøkes om vi kan få tilbake det vi har betalt om vi hopper av prosjektet nå. 6 c Balansering drift Ubalanse, se punkt Nye driftstiltak Innsparing Bruk disposisjonsfond -359 Ubalanse d RUF-budsjettet Inntekter Konsesjonsavgift Eiendomsskatt Renteinntekter fond, lån Avdrag RUF - lån Hoppid-middler; øremerka 50 Sum inntekter Bruk Renter, avdrag TK-lån Næringskontor + utviklingsressurs Lån/tilskudd næringslivet Lån/tilskudd spesielt Rindal Vest Hoppid - øremerka tilskudd etablerere 50 Hoppid - entreprenørsatsing/tiltak Blilyst - avslutning prosjekt 20 Optimistkonferanse/næringskonferanse Tid til å leve Vandrefestival Sekretær Rindal Næringsforum Prosjekt Fv-65: Kommunens andel Rindal Studiesenter Reiselivsplan - tiltak/turistinfo

24 Reiselivsplan - tiltak/turistinfo Rindal Vest/Bo i Rindal Innkjøp av tjenester reiseliv/kultursti med mer Landbruk - prosjekt Grovfor kommunens andel Finansiering investering Styrking grunnkapital/nye prosjekter Sum utgifter Eiendomsskatt forventes å bli 6,9 mill neste år. Det forutsettes avsatt 3,45 mill til RUF. RUF-budsjettet er ikke detaljert de 2-3 siste årene i perioden. Rådmannen vil spesielt nevne tankegangen bak midler avsatt til Rindal Vest/Bo i Rindal/Kreative boløsninger: Det ligger inne 7 millioner kroner i investeringsbudsjettet (tilsvarer ca. kr årlig i driftskonsekvens i slutten av økonomiplanperioden). I RUF-budsjettet ligger det inne lån/tilskudd på rundt 0,5 mill årlig fra 2012 avsatt til de som vil etablere/flytte virksomhet til Rindal Vest. Det ligger også inne vel en halv million kroner hvert år til satsingen - drift av prosjektet i 2012 og delvis 2013 og deretter til de behov som måtte oppstå/være relevante. Da er det synliggjort midler (drift og RUF) årlig i størrelsesorden 1,5 til 2 millioner kroner i vår økonomiplan. Dette er i tråd med nylig vedtatt sak i kommunestyret. OPPSUMMERING Som det framgår av punkt 6 c Balansering drift er 2011 kommet i balanse med minimal bruk av disposisjonsfond. Noen av innsparingsforslagene har vi ikke hatt tid til å gå i dybden på, og det vil bli satt ned noen grupper som kan jobbe fram sikrere tall og kvalitetssikre om forslaget lar seg gjennomføre som forutsatt. Vi vil også lytte til hva som sies om forslagene når de skal behandles politisk i løpet av de neste to ukene. Det vil trolig bli gjort endringer til møtet i Formannskapet da utleggingsforslaget skal vedtas. For årene trengs mer tid og arbeid (prosess) for å få budsjettet i balanse. Det mest sannsynlige er at et spesifisert økonomiplanforslag må vedtas vinter/vår 2011 etter en prosess der en snur alle steiner politikere, administrasjon og arbeidstakerorganisasjoner i fellesskap.

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1115 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 27.10.2010 039/10

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016:

2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2016: Administrasjonssjefens innstilling ÅRSBUDSJETT 2016: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2016 med sum driftsutgifter kr 139 964 973,- og sum driftsinntekter på kr 139 964 973,- 2. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer