Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 2: Krav og Konsepter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 2: Krav og Konsepter"

Transkript

1 Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Rapport verksted 2: Krav og Konsepter

2

3 KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN RAPPORT VERKSTED 2: KRAV OG KONSEPTER 001 Utredning TA MBH HDR Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av KVU Logistikknutepunkt i Bergensregionen Verkstedsrapport 2: Konseptutvikling rosjekt nr.: Prosjekt: KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Planfase: Utredning Saksrom nr.: Ant. sider 67 Produsent: Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr. Rev. POU-00-A Drift dokument nr. Drift Rev.

4 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 1 FORORD Dette dokumentet oppsummerer og dokumenterer andre verksted i arbeidet med KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Tema for verkstedet var krav og konseptutvikling. Verkstedet fant sted i Grand selskapslokaler i Bergen. Innspillene og ideene fra verkstedet vil tas med videre i arbeidet med konseptvalgutredningen. Bergen, 01/10/2014

5 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Kort om KVU KVU logistikknutepunkt Bergensregionen bakgrunn Verksted/ medvirkning Verksted Program for dagen Deltakere Oppsummering av innleggene Gruppeoppgaver Tilbakemeldinger til arbeidet med krav til konseptet Gruppeoppgave 1: Muligheter uten et nytt logistikknutepunkt Gruppeoppgave 2: Mulige konsepter og lokaliseringer for nytt logistikknutepunkt Gruppeoppgave 3: Vurdering av utvalgte konsepter Vedlegg Deltakerliste Lysark fra foredragene...28

6 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 3 1 INNLEDNING «Kvalitetssikring i tidlig fase» (KS1) er en prosess som skal gjennomføres for statlige investeringer over 750 millioner kroner. KS1 innebærer at tiltakshaver, i dette tilfellet (JBV), utarbeider en konseptvalgutredning (KVU), som gjennomgås og kvalitetssikres av eksterne konsulenter med rammeavtale med Finansdepartementet. Samferdselsdepartementet ga i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen. KVUen omfatter konsepter for gods på vei, bane og sjø. Utdrag fra oppdragsbrevet: Gjennom KVU-arbeidet skal man «finne en langsiktig arealmessig planavklaring for håndteringen av gods i Bergensregionen.» KVUen skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering av ny terminal, samt ulike konsepter for ny terminal. Det er et sentralt poeng å legge til rette for et logistikknutepunkt som er fleksibelt både med tanke på godsmengder og varetyper. I forbindelse med lokaliseringsspørsmålet vil ulike alternativer i Bergensregionen måtte bli vurdert, og analyseområdet må således ikke være begrenset til Bergen kommune. Gjennom KVU-arbeidet skal det bl.a. analyseres om og når det er nødvendig med ny terminal, om en evt. delt løsning med eksisterende terminal er aktuell og om det finnes andre alternativer som kan tilfredsstille samfunnets behov. Konseptvalgutredningen vil bestå av behovsanalyse, strategikapittel, overordnete krav, mulighetsstudie, alternativanalyse og føringer for forprosjektfasen. Verkstedene som arrangeres er et viktig grunnlag for konseptvalgutredningen.

7 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 4 I den første fasen av arbeidet ble det kartlagt behov og definert mål for prosjektet. Andre fase, som denne rapporten er en del av, består av arbeid med krav, konseptutvikling og konseptanalyse. 1.1 Kort om KVU En KVU er en utredning som skal gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven for prosjekt som fyller visse betingelser. En KVU skal fokusere på interessenter og behov. Hovedelementene er å vurdere de behov som ligger bak og utløser tiltaket, hvilke mål dette skal underbygge og hvilke krav som skal settes til tiltaket og som tiltaket skal evalueres etter. Videre skal det sees på hvilke konseptuelle løsningsforslag som er aktuelle. Disse skal evalueres i en konseptanalyse med anbefaling av prinsipper og retningslinjer for videre formell planlegging etter plan- og bygningsloven. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av de ulike fasene i en KVU KVU skal til høring og kvalitetetssikring (KS1). Utredningen og etterfølgende kvalitetssikring (KS1) skal gi et beslutningsgrunnlag for valg av konseptuell løsning før eventuell utarbeidelse av kommunedelplan/reguleringsplan. 1.2 KVU logistikknutepunkt Bergensregionen bakgrunn Det er opprinnelig to utredningsbehov som ligger til grunn for oppstarten av KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen: - Godsterminal for jernbane - Godshavn for Bergensområdet Om godsterminal for jernbane skriver Samferdselsdepartementet følgende i oppdragsbrevet om KVU : «Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen har i dag ikke kapasitet til å møte den forventede og ønskede veksten i godstransport på jernbanen. En videre vekst i godsvolumene krever at det enten gjøres tiltak på eksisterende terminal, eller at det etableres en eller flere nye terminaler i Bergensområdet i tillegg til eller til erstatning for dagens terminal. Dagens terminal er videre sentralt plassert i Bergen sentrum, og ligger i et område hvor det er stor etterspørsel etter arealer til byutviklingsformål og nærheten til de mest sentrale knutepunktene for kollektivtrafikken i Bergen gjør området godt egnet for utvikling av boliger og arbeidsplasser.»

8 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 5 Når det gjelder godshavnen, skriver Samferdselsdepartementet videre at «Det er viktig at dette arbeidet samordnes med KVU-arbeidet på en hensiktsmessig måte». Det henvises her til Hordaland fylkeskommunes «Regional plan for framtidig lokalisering av godshamn i Bergensområdet», en planprosess som har pågått siden 13. mars Fylkesutvalget vedtok da oppstart av fylkesdelplan for Ny godshamn i Bergensområdet Logistikknutepunkt for framtida. Hovedargumentene for oppstart av arbeidet var arealbegrensinger i Bergen indre havn, kombinert med ønske om å ta i bruk havnearealet i sentrale deler av Bergen til andre formål. Revidert planprogram for Regional plan var ute til høring frem til Det kom mange innspill, men det mangler tydelige svar på sentrale spørsmål knyttet til selve lokaliseringen, hvorvidt det er grunnlag for en eventuell samlokalisering med godsterminal for jernbane, eller hvordan man skal løse finansieringen i forhold til realisering av tiltaket. I KVU som nå er startet opp ønsker man å utrede behov og konsept for logistikknutepunkt i regionen som helhet og ikke som to parallelle prosesser. Den regionale planprosessen er derfor lagt på vent i påvente av denne utredningen (Fylkesutvalget 20. mai 2014). 1.3 Verksted/ medvirkning Interessentene til en KVU skal sikres medvirkning i prosessen. Dette innebærer blant annet at det skal gis informasjon om arbeidet og det skal være åpent for innspill underveis i prosessen. En egnet måte å nå de ulike interessegruppene er å invitere til verksted. I forbindelse med KVU for Bergensregionen er det arrangert 2 verksteder for å innhente innspill fra ulike interessegrupper. Det første ble avholdt og hadde behov og mål som hovedtema. Verksted nr 2 fant sted og hadde fokus på krav, konsepter og lokalisering.

9 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 6 2 VERKSTED Program for dagen Sted: Grand selskapslokaler 08:00 Registrering og noe å bite i 08:30 Velkommen v/ Lars Christian Stendal, «Hva har skjedd siden sist?» v / Hanne Dybwik-Rafto 09:00 Opplegg for dagen og presentasjon av deltakerne v/ May Britt Hernes, Asplan Viak 09:15 Presentasjon av arbeid med krav v/ Ivar Fett, Asplan Viak 09:35 Diskusjon og innspill i plenum 10:15 Pause 10:30 Innlegg: «Attraktive logistikknutepunkt for næringslivet» v/atle Kvame, Bergens Næringsråd 11:00 Gruppearbeid: Konsept trinn :00 Lunsj 12:45 Presentasjon gruppearbeid 13:15 Gruppearbeid konsept / lokalisering trinn 4 14:14 Presentasjon gruppearbeid 15:00 Pause 15:15 Gruppearbeid: Testing av konsept 16:00 Presentasjon av gruppearbeid 16:30 Avslutning v/ 17:00 Middag 2.2 Deltakere sendte ut invitasjon til verksted etter å ha tatt en vurdering av hvilke grupper som har interesser i prosjektet. Det ble lagt vekt på å invitere deltakere med ulike interesser for å sikre et bredt spekter av innspill. Både primærinteressenter (direkte brukere av tiltaket), sekundærinteressenter (sporadiske brukere av tiltaket, eiere av tiltaket, eller guruer som har andre interesser i prosjektet) og andre interessenter ble invitert. Dette inkluderte blant annet kommuner, offentlige etater, transportører, interesseorganisasjoner, vareeiere, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, havne- og jernbaneaktører. Det ble presisert at det var ønske om å høre deltakernes innspill og ideer og ikke nødvendigvis arbeidsgiverens eller

10 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 7 organisasjonens offisielle holdning. Deltakerne stilte med sin egen innsikt, interesse og fagkompetanse. 65 deltakere stilte på verksted 2. Fullstendig deltakerliste ligger vedlagt. 2.3 Oppsummering av innleggene Lysbildene er vedlagt bakerst i rapporten. Lars Christian Stendal, regional strategi direktør, JBV og prosjektleder Hanne Dybwik-Rafto, JBV: Velkommen og presentasjon av hva som har skjedd siden sist Lars Christian Stendal ønsket alle velkommen til verkstedsdag nr 2. Han oppfordret alle til å bidra aktivt i diskusjonene. Hanne Dybwik-Rafto informerte om KVU-prosessen, presenterte utdrag fra behovsanalysen, og forslag til prosjekutløsende behov og samfunnsmål for arbeidet. Ivar Fett, Asplan Viak: Arbeid med krav til konseptene Ivar Fett informerte om hva som menes med krav i KVU-sammenheng. Det skilles mellom «må-krav» og «bør-krav». Det bør være færrest mulig «må-krav» ettersom disse utelukker konseptalternativ, og det er ønskelig å ha et nokså stort tilfang av konsepter i KVU-en. Kravene henger sammen med målsettingene for logistikknutepunktet. De kan være både prissatte og ikke-prissatte og må være relevante for å skille konseptene fra hverandre. Kravene skal vektes, og de vil kunne bli justert etter hvert som man får konkrete konsepter på bordet og man ser hvordan kravene fungerer i praksis.

11 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 8 Atle Kvamme, Bergens Næringsråd: Attraktive logistikknutepunkt for næringslivet Næringsalliansen representerer arbeidsplasser, hvorav cirka halvparten i Bergens næringsråd. Norsk industri er allerede flinke til å bruke sjøtransport. Det er på stykkgods potensialene ligger. Det meste av short-sea-transporten til og fra Europa går via Oslo % av dette kunne gått direkte til Bergen i stedet for å gå via Oslo. Godsvolumene på havn er forholdsvis små, og de er stabile. Volumene på sjø burde øke. På jernbane er volumene en del større og de er økende. For å realisere eventuelle potensialer er det viktig at det etableres et logistikknutepunkt som er stort nok og som ligger sentralt nok i forhold til der godset skal. Samlokalisering av logistikkfunksjonene gir reduserte kostnader og økt konkurransekraft og her helt nødvendig. Varestrømsanalysen viser hvilke deler av Bergensregionen som er sentrale i forhold til godstransport. Så godt som hele næringslivet er enige i en målsetting om bedre fremkommelighet på vegnettet og større konkurransekraft for godstransporten. En står mer og mer i kø, alle veger i dag går gjennom Bergen sentrum. Vi vet lite om framtidens næringer. Men nye løsninger vil komme blant annet gjennom arbeidet i medlemsforeningen Intelligente Transportsystemer (ITS), hvor det arbeides med smartere og nye løsninger blant annet som følge av ny teknologi. I Oslo har en et attraktivt sjøareal i sentrum. En har flytta havna litt ut av kjernen. Midlene til flyttinga er havnevesenets, og en har ikke måttet forholde seg til statlig eller kommunal føring. Dagens lokalisering har optimal beliggenhet ift godsmarkedet, men er ikke forenlig med byutviklingsmålsetting. Ny beliggenhet må ikke være for spredt (havn- bane), slik at vareeiere fristes til å frakte ting direkte med bil. Lokaliseringsvalget av nytt logistikknutepunkt må forholde seg til varestrømsanalysen.

12 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 9 May Britt Hernes, Asplan Viak: Hva er et konsept? Hernes innledet gruppeoppgavene med å snakke om hva vi forstår med et konsept. Et konsept er en grunnleggende ide i form av en overordnet løsning for å ivareta tidligere definerte behov og problemstillinger i prosjektet. Konsepttilnærmingen skal sikre en grundig vurdering av hovedgrep i en tidlig fase, før det blir definert et prosjekt. En KVU skal inneholde minst to alternative konsepter, i tillegg til 0-alternativet («Forsvarlig videreføring», uten større investeringer. bare nødvendig vedlikehold). Konsepter er grunnleggende forskjellige, mens det innenfor et konsept kan finnes ulike løsningsalternativ. Konseptutviklingen følger en firetrinnsmetodikk. Trinn 1 er å se på hva som påvirker godstransportbehovet/ reduserer etterspørselen, trinn 2 er å gjøre tiltak som innebærer en mer effektiv utnyttelse av dagens situasjon, trinn 3 er å gjøre mindre investeringer og utbedringer og trinn 4 er omfattende investeringer. 4-trinnsmetodikken var utgangspunkt for de påfølgende gruppeoppgavene.

13 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 10 3 GRUPPEOPPGAVER Deltakerne var på forhånd delt inn i 10 sammensatte grupper. Gruppeinndelingen ligger som vedlegg til denne rapporten. Før den siste oppgaven ble gruppene stokket om. Prosessleder var May Britt Hernes fra Asplan Viak 3.1 Tilbakemeldinger til arbeidet med krav til konseptet Etter presentasjonen av arbeidet med krav til logistikknutepunktet, ble det lagt opp til at deltakerne skulle kunne komme med tilbakemeldinger, enten i plenum eller som skriftlige innspill som kunne leveres anonymt i en boks. I plenum ble stilte noen av deltakerne spørsmål ved om noen av kravene overlappet. Fra salen kom følgende innspill:

14 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 11 Bærekraftig byutvikling bør være et må-krav. Krav til arealstørrelse bør konkretiseres, gjerne tre ulike størrelser; ett minstekrav for hver av terminalene og ett minstekrav for samlet logistikknutepunkt. Med tanke på arrondering bør en være i stand til å legge til rette for tog på opptil 1000m i en fremtidig løsnng. Samfunnsikkerhet / sårbarhet bør tas med som mål. Lønnsomhet for næringslivet bør være et må-krav. Det bør være et krav at for å flytte skal den nye terminalen ha en bedre lokalisering for godstransportene enn i dag. En må ta hensyn til varestrømsanalysen ved lokaliseringen. Lokaliseringen bør ikke være for langt mot øst. Viktig å opprettholde jernbanegodsets andel på Bergensbanen. Krav at løsningen er attraktiv for speditørene, slik at den gode jernbangodsandelen opprettholdes. Lokaliseringen av godsknutepunkt kan ha betydning for hvor vareeiere ønsker å etablere seg. I transportarbeidberegninger må vi huske bydistribusjonen. Luftkvalitet bør ikke måles direkte som følge av tonn-km. Også hvor trafikken skapes er av betydning. Vi bør vurdere ITS-systemer som del av løsningen. Stendal kommenterte at ja, men det vil ikke nødvendigvis skille så mye mellom aktuelle lokaliseringer. Punktlighet til Bergen er avhengig av Bergensbanen vel så mye som jernbaneterminalen. Stendal presiserte at kostnaden for frakt av gods mellom byer er liten sammenliknet med håndteringen på terminal. Kostnadseffektiv håndtering på terminal er noe av det viktigste. I den framsatte boksen kom det to innspill: Et ønske om å prioritere kravet knyttet til miljø og samfunn høyere. Et spørsmål om ikke klima og miljø burde inn som et «må-krav» med bakgrunn i dagens verden hvor klima og miljø er nødt til å komme høyere på dagsorden.

15 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Gruppeoppgave 1: Muligheter uten et nytt logistikknutepunkt Før det vurderes hvor et nytt logistikknutepunkt eventuelt skal lokaliseres skal det i henhold til firetrinnsmetodikken vurderes om det lar seg gjøre å imøtekomme behovene på en annen måte, enten å redusere transportbehovet / etterspørselen, gjøre forbedringer innenfor dagens situasjon eller gjøre mindre investeringer og utbedringer. Gruppene jobbet med disse problemstillingene: Trinn 1: Hvilke tiltak ser dere som kan påvirke behovet for logistikknutepunkt og redusere etterspørselen? Trinn 2 : Beskriv hvilke muligheter en har for forbedringer innenfor dagens situasjon Trinn 3: Hvilke muligheter er det for en forbedring basert på mindre investeringer og utbedringer? Gruppe 1, 2 og 3 fikk hovedansvaret for trinn 1, gruppe 4, 5 og 6 for trinn 2, gruppe 7, 8 og 9 for trinn 3 og gruppe 10 skulle jobbe med alle trinnene. Dersom det ble tid skulle gruppene se over de andre problemstillingene også Oppsummering av innspill: Trinn 1 (Gruppe 1, 2, 3 og 10): Hvilke tiltak ser dere som kan påvirke behovet for logistikknutepunkt og redusere etterspørselen? Momenter som ble nevnt var: Vi har en god markedsandel på jernbanetransport i dag, men utviklingen innen vegtransport, blant annet lengre vogntog (25,5m) med større kapasitet enn dagens vogntog, store vegprosjekt etc, gjør biltransport mer attraktivt. Dette må kompenseres med lengre tog og en tilsvarende satsing på jernbaneinfrastruktur. Skal jernbaneandelen utvikle seg positivt betinger det blant annet å utvikle logistikknutepunktet. På sjø er flere direkte båter en mulighet. Ingen aktører på jernbanetransport tjener store penger på dette i dag. Det er behov for store investeringer på alle terminalene, og krysningsspor på strekningene. Dersom det ikke er en nasjonal satsing kan behovet for en lokal nyutbygging av logistikknutepunkt være mindre. Rammebetingelsene kan endre seg; resesjon, oljepris etc. Vegutbygging kan redusere etterspørselen etter logistikknutepunkt. Mer miljøvennlig biltransport kan gjøre denne mer aktuell. Det kan komme en global satsing på kortreiste varestrømmer. Omlastingsteknologien kan bli bedre og mindre arealkrevende. Vi kan få en mer desentralisert distribusjon.

16 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 13 Trinn 2 (gruppe 4, 5, 6 og 10): Beskriv hvilke muligheter en har for forbedringer innenfor dagens situasjon Momenter som ble nevnt var: Det er mulig å utnytte dagens arealer på Nygårdstangen og Dokken bedre. Det er infrastruktur ned til Dokken, det er mulig å laste / losse tog der. En kan også bruke tilleggsareal / utfylling i umiddelbar nærhet. Og en kan rendyrke aktivitetene (kaste ut speditørene). Endre terminalenes åpningstider. På Bergen havn er den i dag Optimalisere lastebærerbruken, bli enige om et mindre antall typer lastebærere. Utnytte mulighetene for samdistribusjon bedre, øke samarbeidet. F.eks. opprette et felles bookingsystem for å utnytte ledig kapasitet. La én enkelt operatør drifte terminalene, etc. Prissette effektivitetsforbedringer. En kan vurdere annen løfteteknologi kran på Nygårdstangen? Traverskran øker kapasiteten på samme areal. Trinn 3 (gruppe 7, 8, 9 og 10): Hvilke muligheter er det for en forbedring basert på mindre investeringer og utbedringer? Momenter som ble nevnt var: Det er mulig å utvikle Minde til speditørareal, da kan speditørene enklere flyttes ut fra de offentlige omlastingsterminalene. CCB og Mongstad kan også avlaste sentrum. En kan fylle i Storelungeren og utvide Nygårdstangen. På havn kan en gjennomføre eksisterende havneplan, hvor en fyller ut mer areal og effektiviserer dagens drift. Fylle ut Dokken. Ny sjørute Stavanger Haugesund Bergen. Forpliktelser mulig? Køprising vil være positivt for næringslivet. Flytte persontrafikken inn i fjell for å frigjøre areal til godstransport. I et langt perspektiv (>20 år) har vi behov for større investeringer. Dersom terminalen blir feilplassert vil den avvikle seg selv.

17 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Gruppeoppgave 2: Mulige konsepter og lokaliseringer for nytt logistikknutepunkt I det fjerde trinnet i firetrinnsmetodikken skal det diskuteres mulige konsepter for framtidig lokalisering av terminalfunksjonene. På bakgrunn av en konseptutviklingsmodell (se under) fikk gruppene i oppgave å plassere ulike lokaliseringsalternativer innenfor modellen. Konseptene som utvikles kan ha bred eller smal funksjon, og de kan være samlet eller spredt. Med bred og smal funksjon menes muligheten for å tilrettelegge for et bredt spekter av logistikktjenester ved knutepunktet eller ikke.

18 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 15 Gruppene ble utfordret på å finne minst ett alternativ i hver kategori. Hver gruppe fikk utdelt et kart i A0-format over hele Bergensregionen, og klistremerker i ulik farge for å plassere de ulike alternativene. Etter å ha plassert ulike muligheter skulle gruppene diskutere seg til et favorittkonsept med tilhørende lokaliseringsalternativ. Under presentasjonen ble alle lokaliseringsalternativene lagt inn på samme kart. Gruppe 1 plasserte alternative samlede logistikknutepunkt ved dagens lokalisering i sentrum (begrenset funksjon), og et alternativ på Flesland (bred funksjon). Ved spredt geografisk løsning ser de for seg at Ågotnes (havn), Espland (jernbane). En mindre havn kan eventuelt også anlegges i Ytre Arna. Som favorittalternativ pekte gruppe 1 på Flesland som samlet logistikknutepunkt med bred funksjon.

19 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 16 Gruppe 2 plasserte Flesland og dagens alterantiv som alternative lokalisering for samlet logistikknutepunkt. Dagens lokalisering er i utgangspunktet med smal funksjon men det er et alternativ å gjøre utfyllinger i sjø slik at det kan bli bred funksjon også der. Som spredte alternativ ble det vist at havnen fortsetter å ligge på Dokken, men at jernbaneterminal kan etableres i Arna (begrenset funksjon) eller til Kokstad (bred funksjon). Som favorittalternativ pekte gruppe 2 på Flesland som samlet logistikknutepunkt med bred funksjon. Gruppe 3 viste dagens alternativ i sentrum som spredt funksjon. De ønsket havnefunksjonen ut av sentrum. Som fullverdige samlede lokaliseringer viste de Flesland, Korsneset og Halhjem. Som spredt geografisk løsning viste de Hordvik i Åsane havn og Espeland eller Nygårdstangen som jernbane). Det ble ikke vist flere havner fordi de ønsket et samlet logistikknutepunkt. Som favorittalternativ viste de to stk, det ene på Flesland og det andre på Korsneset. Begge som samlet logistikknutepunkt med bred funksjon.

20 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 17 Gruppe 4 plasserte flere alternativer for samlet logistikknutepunkt i Bergensregionen: Dagens lokalisering i sentrum, i Samnanger, Flesland, og Korsneset. Til spredt geografisk løsning foreslo de: - Espeland og Ågotnes - Jordal og Ågotnes - Endeløsmarka og Ågotnes - Jordal og Dokken I tillegg viste de på kartet noenmindre prikker som ikke ble nevnt spesifikt i presentasjonen (Kårbø, Mjølkeviksvarden, Mannshjelle og Blindheim), og de la til et alternativ med å bruke Rissavika i Stavanger som havn. Som favorittalternativer viste gruppe fire dagens lokalisering, alternativt jernbaneterminal i Arna og havn på Ågotnes som spredt geografisk, bred funksjon. Gruppe 5 viste Flesland som eneste alternativ for bred funksjon og samlet geografisk logistikknutepunkt. Dagens alternativ i sentrum ble vist som et samlet geografisk alternativ, men med begrenset funksjon. Som spredte alternativ viste gruppe 5: - Ågotnes og Espeland eller Endelausmarka - Flesland og Espeland eller Endelausmarka - Dokken og Espeland (begr. funksjon) Som favorittalternativ viste gruppe fem Flesland med bred, samlet funksjon.

21 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 18 Gruppe 6 viste Flesland og dagens lokalisering i sentrum som mulige samlede logistikknutepunkt. Flesland er i følge gruppe 6 den eneste lokaliteten som har nok plass til tilgrensende virksomheter (bred funksjon). Som alternativ til spredte terminaler viste gruppe 6 Indre Arna (jernbane) og Ågotnes (havn). Halhjem ble også vist som mulig havn. Ågotnes og Arna var gruppe 6 sitt favorittalternativ. De så også for seg at en kunne beholde noen av funksjonene i sentrum. Gruppe 7 viste kun Flesland som alternativ for et samlet logistikknutepunkt med bred funksjon, mens Rolfsvåg i Samnanger ble vist som samlet alternativ med avgrenset funksjon. Dagens lokalisering er vist som «holdt av for byutvikling». En rekke alternativer ble vist for havn; Ågotnes, Såta (nord for Ågotnes), Hanøytangen (Askøy), Horsøy (Askøy), Abbediso (Askøy), Mjåtveit (Meland), Korsneset, Lundaneset (Sund) og Bogøy (Fusa). For jernbane ble det også vist flere alternativ, i hovedsak øst for dagens lokalisering; Espeland, i fjell under Ulriken, i Åsane og på Unneland. I presentasjonen understreket gruppe 7 at jernbaneterminal er et logistikknutepunkt i seg selv. Gruppe 7 viste også symboler for arealer de ønsket å holde av til byutvikling; Dette gjaldt sentrum, Kokstad vest, Liland og Rådalen. Som favorittalternativ har gruppe 7 jernbane i Arna og havn på Ågotnes.

22 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 19 Gruppe 8 viste dagens lokalisering som samlealternativ med avgrenset funksjon. Flesland er et samlealternativ med bred funksjon. Som spredte alternativ foreslår gruppe 8: - Birkeland og Lundanes eller Flesland - Espeland og Lundanes eller Flesland - Jordalen og Lundanes eller Flesland Som favorittalternativ har gruppe 8 Flesland som samlealternativ med bred funksjon. Gruppe 9 viste dagens alternativ i sentrum, Flesland, Horsøy og Haakonsvern som mulige samlede logistikknutepunkt med bred funksjon. I tillegg ble Gravdal vist som mulig samlet logistikknutepunkt med begrenset funksjon. Som alternativ til spredt funksjon viste de jernbaneterminal i Arnadalen (Espeland eller Unneland ble vist som alternativer), og flere alternativer på havn: - Ågotnes - Kleppestø - Ramsøy - Lundaneset - Haakonsvern Gruppe 9 sitt favorittalternativ var jernbaneterminal i Arnadalen og Haakonsvern som havn.

23 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 20 Gruppe 10 har vist dagens alternativ som et samlealternativ med begrenset funksjon. Som samlealternativ med bred funksjon har de vist Flesland og Haakonsvern. Som spredte alternativ har de vist mulig havnelokalisering på dagens lokalisering (Dokken), Ågotnes, Ramsøy, og Mongstad. Som jernbanealternativ har de vist Ytre Arna, Espeland og Jordalen. Som sitt favorittalternativ har de vist Haakonsvern som samlet logistikknutepunkt med bred funksjon.

24 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Gruppeoppgave 3: Vurdering av utvalgte konsepter Til gruppeoppgave 3 ble det stokket om på gruppene, og 10 av de presenterte konseptene i oppgave 2 ble valgt ut for vurdering. Arrangementskomiteen gjorde dette utvalget i pausen. Flesland ble vurdert av to grupper. Hver gruppe skulle vurdere et tilfeldig utdelt alternativ med tanke på styrker og svakheter, usikkerhet og eventuelle avbøtende tiltak. Konsept: Samlet geografisk Styrker: Infrastruktur Nær varestrømmene Kostnadseffektivt Usikkerhet: Fremtidig kapasitet Lokalisering Dokken/Nygårdstangen Svakheter: Bakareal mangler Konflikt med byutvikling Utslipp Støy Avbøtende tiltak: Landstrøm Utfylling dokken /storelungeren Felles driftsselskap Bruke jernbanetunnelen Ny teknologi

25 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 22 Konsept: Samlet geografisk Styrker: Multimodalt Relativt sentralt Ligger i hovedsak i flystøysone Nær hovedvegnett (ny E39) Bra med arealer til tunge logistikkbedrifter Usikkerhet: Flyrestriksjoner Naturmiljø / friluftsområde Byutvikling vil byen innhente alternativet? Ny rullebane 2? Kan sprenge havnesamarbeidet Konsept Samlet geografisk Styrker: Mulighet for god havn ligger i farled Mulig å knytte havn, jernbane og E39 sammen Ligger i støysone Kanskje kombinere med persontransport Samling av aktører Havnen står på egne ben Mulighet for vekst Usikkerhet Kostnad med jernbanetilknytting Konflikt med flyplass Potensielt stor motstand Lokalisering Flesland Svakheter Kostbar jernbane Vanskelig å kombinere med flytog Krever store investeringer i havn som må finansieres lokalt Maritime begrensninger? Kryssing og manvørering av led Økt transportarbeid Avbøtende tiltak Finansiere ved å utvikle arealene i byen til å finansiere utbyggingen Lokalisering Flesland Svakheter: Konflikt med eks. bolig og hytteområder Konflikt med rekreasjon og friluft Kostbar jernbanetilknytting Trolig noe mer transportarbeid enn i dag Enda mer næring i sør Avbøtende tiltak: Frikjøp av arealer hytter og boliger Konsept: Samlet geografisk Styrker: Sentralt, nær hovedveg Eksisterende kai Forholdsvis litte bygg i nærområdet Nær hovedled uten broer i innseiling God plass for terminal / samlast Antatt gode utvidelsesmuligheter Mulig gjenbruk av bygg/lagere Usikkerhet: Ligger i flystøysone Usikre ekstragevinster ved ny jernbane Flytter forsvaret? Tidsfaktoren: Når frigjøres arealene? Uavklart miljøforurensinger Lokalisering Haakonsvern Svakheter: Eksisterende forsvarsanlegg Langt fra jernbane Ligger i flystøysone (?) Store kostnader å flytte marinebasen Nær etablerte boligområder Avbøtende tiltak: Støyskjerming

26 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 23 Konsept: Samlet geografisk Styrker: Samler bane og havn utenfor sentrum God plass (?) Liten lokal motstand kan forventes Usikkerhet: Plass til jernbane? Stigningsforhold jernbane Trang fjord, navigasjonsforhold Lite attraktiv / sannsynlig lokasjon for samlastere Kostnader Lokalisering Samnanger Svakheter: Langt fra hovedled Mangler infrastruktur (veg) Langt unna varestrømmer Høye investeringskostnader Svekker jernbane og sjøtransport som fremføringsalternativ Øker transportarbeidet for distribusjon Avbøtende tiltak: Omkamp på E39-trase Gjøre betydelige infrastrukturinvesteringer Konsept: Spredt geografisk Styrker: Enkelt å koble mot jernbane i Arna Ågotnes er etablert som havn Ingen begrensninger i båtstørrelse Lave kostnader Ågotnes Arna er regulert som næringsområde Lavt investeringsbehov styrker sannsynlighet for gjennomføring Flytte risiko (farlig gods) ut fra bykjernen Trekker mer industri til Ågotnesområdet Bergen by kan vokse uten å komme i konflikt med knutepunktet. Usikkerhet: Mot Ågotnes er Sotrasambandet en flaskehals Ulrikstunellen bygging? Stenging av Sotrabroen pga ekstremvær Er det mulig å kanalisere mer gods fra kontinentet inn til Bergen for å utnytte ledig kapasitet vest øst (retningsbalanse)? Større samarbeid på vers av speditører for å utnytte ledig kapasitet (bruk teknologi) Lokalisering Ågotnes/Arnadalen Svakheter: Arna dårlig vegtilknytning til E39 Lang avstand båt bane Lengre avstand fra båt vareeier Vi er for få mennekser, dårlig lønnsomhet Avbøtende tiltak Ulrikstunnel vil avbøte ulemper i Arna Innføre minihavn i Arna med minifeederbåter fra Ågotnes for varer som skal med bane (maks høyde 32m) Cruiseskip går inn til Bergen havn som i dag.

27 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 24 Konsept: Spredt geografisk Styrker: Etablert havn med kapasitet Arealløsning med utfylling i vann Kort avstand til eksisterende jernbane Nærhet til E39 fra Jernbane Relativt billig ift alternativ Mindre støyproblematikk Usikkerhet: Ødelegger reservevannkilde Jordbruksområde / kulturlandskap Lokalisering Jordalen/Ågotnes Svakheter: Ingen intermodalitet (mellom bane og sjø) Lang avstand til E39 + E16 fra havn til dit varene skal. (Konfliktfylt) Genererer mye trafikk gjennom sentrum med dagens vegløsning Avbøtende tiltak: Ny Sotrabro Ny ringveg øst Konsept: Spredt geografisk Styrker: Nærhet til marked (Dokken) Endelausmarka er jomfruelig mark med planer for næringsområde Nærhet til framtidig E39 Usikkerhet: Usikkert om samlastere vil etablere seg i Endelausmarka Lite fleksibel ift endringer i godsstrømmer Kostnader ved ny jernbanelenke Lokalisering Dokken/Endelausmarka Svakheter: Endelausmarka gir lang distribusjonsavstand Endelausmarka gir sammenblanding med trafikk til / fra Fleslandsområdet Stor jernbaneinvestering Får ikke frigjort Dokkken til byutvikling Belaster sentrum med tungtransport Begrensa ekspansjonsmuligheter i sentrum Avbøtende tiltak: Egne tungtransportårer til /fra Endelausmarka Utvidelser av Dokken i sjø Samordning og effektivisering av havna Konsept: Spredt geografisk Styrker: Delvis etablert infrastruktur Arna er regulert Planlagt utvidelse på Dokken Dokken er sentral i markedet Tett på overordnet vegnett (ringveg øst) Kobling med Dokken mulig Frigir areal på Nygårdstangen Usikkerhet: Begrenset mulighet for samlokalisering Plitiske føringer og tempo Varestrømsanalysen? Lokalisering Dokken/Arna Svakheter: Begrensede utvidelsesmuligheter Miljøaspekter Transportarbeidet øker Avbøtende tiltak: Flere lokaliseringer Havnesporet kan åpnes Energieffektivisering Dobbeltspor i Ulriken

28 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 25 Konsept: Spredt geografisk Styrker: Gir mindre biltrafikk i sentrum Arna er nær eksisterende bane (økonomi) Store ledige arealer på Flesland Usikkerhet: Hvor skal samlasterne etablere seg? Nok plass til samlastere i Arna? Hvordan er Flesland ift flysikkerhet? Lokalisering Arnadalen/Flesland Svakheter: Mer transportarbeid enn i dag Arna ikke nær nok markedet Noen aktører får økte kostnader / ikke effektiviseringsgevinst Avbøtende tiltak: Innløsning av tomter for å øke arealet Anlegge delvis i fjell i Arna for å få plass til samlastere. Etablere ringveg øst

29 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 26 4 VEDLEGG 4.1 Deltakerliste Deltaker Thorbjørn Pedersen Magne Grostad Svein Heggelund Arne Eikefet Ingvild Hjelmtveit Alexander Helle Jostein Klette Jon Askeland Gerhard Inge Storebø Kari-Anne Landro Sigmund Simmenes Thorbjørn Aaretun Atle Kvåle Egil Hauge Torgeir Flo Øystein Skaar Inge Tangerås Christian V. Carter Kurt R. Andreassen Lars Christian Stendal Hanne Dybwik- Rafto Yngve S. Andreassen Raymond Siiri Torild Hage Natasa Zivkovic Helge Bontveit Thor Erik Skarpen Ole Erik Almenningen Knut Oddvar Stene Christoph Siedler Joel Sultan Terje Sten Vegem Terje Erdal John Morten Klingsheim Olav Loftshus Toril Presttun Atle Kvamme Unni Sivertsen Bjarne Ivar Wist Lars Sveen Tommy Omundsen Adelheid Nes Yngvil Woxen Trond E. Løwgren Ane Rong Øystein Bønes Øyvind Lygre Birthe Minken Kåre Nordstrøm Marit Petersen Firma Askøy kommune Bergen kommune Bergen kommune Lindås kommune Meland kommune Meland kommune Osterøy kommune Radøy kommune Sund kommune Sund kommune Vaksdal kommune Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannen Fylkesmannen Avinor B.O havnevesen CCB, Ågotnes CCB, Ågotnes JBV JBV JBV, Terminaler JBV JBV JBV JBV JBV JBV JBV JBV JBV JBV JBV Kystverket Statens Vegvesen Statens Vegvesen Bergens Næringsråd Bring CargoNet DB Schenker Fjord Line AS Forum Nye Bergensbanen Logistikkforeningen Logistikkforeningen NMF NMF NHO LT NLF Hordaland og Sogn og Fjordane NLF Hordaland og Sogn og Fjordane NSB

30 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 27 Jan Arne Kragset Rune Langeland Edvard Nervik Arne T. Faannessen Kjetil Skjoldal John Elter Andres Kaas Mats Killehed Ivar Fett Øyvind Sundfjord May Britt Hernes Trygve Andresen Jørgen Rødseth Jan Erik Netter Stein Erik Grønland NSB Posten Norge Posten Norge Raunefjordens venner Sea-Cargo Agencies AS Spar Kjøp AS Atkins Atkins Netter Analyse SITMA

31 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Lysark fra foredragene Hva har skjedd siden sist, Hanne Dybwig-Rafto, JBV

32 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 29

33 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 30

34 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 31

35 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 32

36 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 33

37 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 34

38 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Krav til konseptene, Ivar Fett, Asplan Viak

39 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 36

40 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Attraktive logistikknutepunkt, Atle Kvamme, Bergens Næringsråd

41 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 38

42 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 39

43 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 40

44 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 41

45 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 42

46 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 43

47 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 44

48 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 45

49 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 46

50 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 47

51 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 48

52 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 49

53 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 50

54 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 51

55 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 52

56 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 53

57 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 54

58 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen Innledning om konseptbegrepet og gruppearbeidene, May Britt Hernes, Asplan Viak

59 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 56

60 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 57

61 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 58

62 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 59

63 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 60

64 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 61

65 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 62

66 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 63

67 Verkstedrapport 2 KVU for logistikknutepunkt Bergensregionen 64

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 2 17.09.14 Program for dagen 08:00 Registrering og noe å bite i 08:30 Velkommen og info v/jernbaneverket 09:00 Opplegg for dagen og presentasjon av deltakerne

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Lars Christian Stendal 02.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hanne Dybwik-Rafto

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hanne Dybwik-Rafto KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen Gjennom KVU-arbeidet skal

Detaljer

KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen 04.04. 2016 Lars Christian Stendal, Hanne Dybwik-Rafto Organisering Bakgrunn Oppdragsbrevet Dagens terminaler har begrenset kapasitet Terminalene ligger sentralt

Detaljer

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 1 16.06.14 Program 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Lars Christian Stendal, Jernbaneverket Informasjon om KVU-arbeidet Hanne Dybwik-Rafto, JBV

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Dagsorden 1. Status i KVU-arbeidet. Anders Jordbakke, Statens vegvesen 2. Godsanalysens vurdering

Detaljer

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien

Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland som ny storhavn og multimodalt logistikknutepunkt for Bergensregionen Havnemøtet 19. januar 2010 Reidar Lien Flesland grunnleggende fordeler Alternativet med desidert størst intermodalitet Utmerkete

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist?

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen -Hva har skjedd siden sist? Verksted 2, 17.09.14 Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Innhold Kort om arbeidsopplegget Arbeidet med behov og mål Oppdraget Jernbaneverket

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 1: Behov og mål

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Rapport verksted 1: Behov og mål Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Rapport verksted 1: Behov og mål KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN RAPPORT VERKSTED 1: BEHOV OG MÅL 001 Utredning 20.08.14 MBH ØS HDR Rev.

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Logistikknuten i Trøndelag

Logistikknuten i Trøndelag Logistikknuten i Trøndelag Trondheimsregionen 26. april Gaute Dahl, STFK Hva er problemet? Lite rasjonell godsterminal i Trondheim sentrum som ikke tåler vekst Voksende godstransport på vei Hvem eier problemet?

Detaljer

KVU-prosessen fra A til Å

KVU-prosessen fra A til Å KVU for kryssing av Oslofjorden KVU-prosessen fra A til Å I KVU for kryssing av Oslofjorden utredes muligheter for mer effektiv transport over Oslofjorden, blant annet mulighet for faste forbindelser for

Detaljer

LOGISTIKKKNUTEPUNKT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

LOGISTIKKKNUTEPUNKT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT LOGISTIKKKNUTEPUNKT 20.03.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Logistikknutepunkt i Bergensregionen Høringsuttalelse til Jernbaneverkets konseptvalgutredning Fagnotat Etat for plan og geodata.

Detaljer

Konseptvalgutredning Behov og strategier

Konseptvalgutredning Behov og strategier Konseptvalgutredning Behov og strategier Samfunnsbehov Tiltaksutløsende behov Andre behov Strategi (mål) Presentasjon 22.oktober 2009 Av: Raymond.Siiri@jbv.no www.jernbaneverket.no/godsterminal-i-trondelag

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Konseptrapport

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Konseptrapport Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Konseptrapport KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN KONSEPTRAPPORT 002 Oppdatering 27.11.2015 HDR TK IF 001 Utredning 12.10.2015 IF ØS IF Rev.

Detaljer

8 FORSLAG TIL PROGRAM FOR UTREDNINGER

8 FORSLAG TIL PROGRAM FOR UTREDNINGER 8 FORSLAG TIL PROGRAM FOR UTREDNINGER 8.1 Innledning Denne fylkesdelplanen vil gi retningslinjer for utbygging, og vil derfor inneholde mange av de samme elementene som i kommunale oversiktsplaner. Blant

Detaljer

Korleis ta omsyn til mange variablar i ein kompleks geografisk analyse?

Korleis ta omsyn til mange variablar i ein kompleks geografisk analyse? Korleis ta omsyn til mange variablar i ein kompleks geografisk analyse? siv.ing Øyvind Sundfjord Eksempel frå "KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen" (Jernbaneverket) Utgangspunktet: Oppdragsbrev

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR M FS KS SAKSGANG Styre, råd, utval m. v. Formannskapet Kommunestyret Møtedato 04.02.2009 04.02.2009 Saksnr 014/09 007/09 Arkiv: Kl-l 23 Arkivsaknr: 08/3109-2 FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

Vossebanen og E16 Arna Stanghelle Ringveg øst

Vossebanen og E16 Arna Stanghelle Ringveg øst Informasjonsmøte i Arna, 2.nov. 2016 Vossebanen og E16 Arna Stanghelle Ringveg øst Arna Osterøy Stanghelle Helle Dale Takvam Romslo Trengereid Vaksdal stasjon Fv7 Samnanger/Hardanger/E134 Dagsorden Utredning

Detaljer

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015

KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Ekstern referansegruppe 21. september 2015 KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Ekstern referansegruppe 21. september 2015 09.45 Kaffe Ekstern referansegruppe 21. september 10.00 Om KVU-arbeidet, blant annet presentasjon av konseptene.

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept

Verksted 3 KVU i Kristiansandsregionen SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3. Innspill til endelig konsept SAMFERDSELSPAKKE FASE 2 FOR KRISTIANSANDSREGIONEN KVU VERKSTED 3 Innspill til endelig konsept 17. november 2010 1 Det tredje verkstedet i prosjekt KVU Kristiansandsregionen samlet nesten 60 deltakere.

Detaljer

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen

ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen ATP-arbeid i forbindelse med KU for Arnatunnelen i Bergen Tonje Holm Statens vegvesen Region Vest Konsulent ATP-modellen: Kari Skogstad Norddal, Asplan Viak Trondheim Øyvind Sundfjord, Asplan Viak Bergen

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

KVU som metode. Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD

KVU som metode. Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD KVU som metode Møte Fremtidens byer 23. januar 3012 Ulf Haraldsen VD Konseptvalgutredning - KVU En statlig, faglig utredning for et byområde, en lengre strekning eller et stort prosjekt (større enn 750

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Lars Chr. Stendal Jernbaneverket, Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest 9. april 2013 Befolkningsvekst og inntektsvekst gir økt transportetterspørsel

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor?

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Byutviklingskonferansen 2011 «Bergensregionen og Monsterveksten» Fremtidens transportsystem: Litt om NTP 2014 2023 Byplanlegging

Detaljer

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært?

Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konseptvalgutredninger for byområder-hva har vi lært? Konferanse om Bærekraftig mobilitetsplanlegging Oslo, 9. april 2015 Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet 16.04.2015 Agenda Kort om KVU Formål og prosess

Detaljer

Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden

Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden Verksted: Terminalstruktur Oslofjorden Tirsdag 20. mai Toril Presttun Målet Sikkert, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektivt godstransportsystem Overføre gods fra veg til sjø og bane der dette støtter

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt Roar Johansen, Kystverket Tema: Hva er Kystverkets NTP arbeid? Havnene ønsker sterkere involvering i NTP! Nasjonal transportplan

Detaljer

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen.

Statens vegvesen. Johan Mjaaland ønsket velkommen til det første møtet i samarbeidsgruppa for konseptvalgutredningen i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen Referat Dato: 23.10.2009 Tid: 1000-1200 Referent: Nina Ambro Knutsen/Eva Preede Konseptvalgutredning Kristiansandsregionen Møte 1 i samarbeidsgruppa Saksbehandler/innvalgsnr: Eva Preede

Detaljer

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015

Konseptvalgutredning. Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua. Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 15.06.2015 Konseptvalgutredning Transportsystemet Lygna - Mjøsbrua Referansegruppemøte, Gjøvik, 16.juni 2015 Kilde: www.nrk.no 15.06.2015 Foto: colourbox.com Hensikten med dagens møte Følge opp verkstedet

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

INNSPILLSKONFERANSE KPA

INNSPILLSKONFERANSE KPA 27. APRIL 2016 Lokalisering av næringsareal og arbeidsplasser har stor innvirkning på trafikkmengden God lokalisering kan bidra til å begrense biltrafikken God fremkommelighet er sentralt for næringslivet

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015

Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark. Høringskonferanse, 27. februar 2015 Interregional Plan for Intermodal godstransport i Vestfold og Telemark Høringskonferanse, 27. februar 2015 Per Kvaale Caspersen, Vestfold fylkeskommune Olav Risholt, Telemark fylkeskommune Hensikten med

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy

Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy Konseptvalgutredninger (KVU) - erfaringer med et nytt planverktøy Marit Ulveseth Vegdirektoratet Hvorfor KVU/KS1? Staten ønsker: bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging høyere

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hanne Dybwik-Rafto

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen. Hanne Dybwik-Rafto KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen Hanne Dybwik-Rafto 16.06.14 Oppdraget Jernbaneverket fikk 07.03.2014 i oppdrag å utarbeide KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen Essensen i oppdraget Bakgrunn:

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Strategidokument

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Strategidokument Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Strategidokument KVU Logistikknutepunkt for Bergensregionen. Strategidokument 1 KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN STRATEGIDOKUMENT 001 Utredning

Detaljer

3. Jernbaneterminalen på Nygårdstangen bør oppgraderast for å ivareta terminalkapasitet fram mot 2030.

3. Jernbaneterminalen på Nygårdstangen bør oppgraderast for å ivareta terminalkapasitet fram mot 2030. Saksprotokoll i Utval for kultur, idrett og regional utvikling - 13.06.2016 Sara Hamre Sekkingstad (Sp) sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget syner til Jernbaneverket sin konklusjon om at det ikkje

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Framtidas transportsystem over Oslofjorden

Framtidas transportsystem over Oslofjorden KVU for kryssing av Oslofjorden Framtidas transportsystem over Oslofjorden Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Hva skal jeg snakke om? Om utgangspunktet og bestillingen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014

Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen. Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Utbygging av dobbeltspor på Jærbanen Lars Christian Stendal, 11/11-2014 Veksten er et resultat av økt frekvens Jærbanens utvikling 1991 Omfattende oppussing av Jærbanen i forbindelse med ruteendring. Det

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Hovedrapport November 2015 2 KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN HOVEDRAPPORT 03 Oppdateringer 27.11.15 TA ØS IF 02 Utredning/Oppdatering

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 38-09 Emnekode 510 i Arkivsak 200513114 Til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fylkesdelplan for ny godshavn i Bergensområdet - høring på forslag til planprogram

Detaljer

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Behovsanalyse

Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen. Behovsanalyse Konseptvalgutredning logistikknutepunkt i Bergensregionen Behovsanalyse KVU LOGISTIKKNUTEPUNKT I BERGENSREGIONEN BEHOVSANALYSE 002 Oppdateringer 27.11.2015 ØS IF IF 001 Utredning 20.11.2014 ØS IF IF Rev.

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes

Hensikten med KVUen. Avklaringer: Behov. for utvikling/endring av transportsystemet. Prinsipiell(e) løsning(er) Om videre planlegging skal igangsettes Oppsummering Konseptvalgutredning for helhetlig transportløsning sning for Tønsbergregionen Morten Ask, prosjektleder Hensikten med KVUen Avklaringer: Behov for utvikling/endring av transportsystemet Prinsipiell(e)

Detaljer

Perspektiver på Jernbane

Perspektiver på Jernbane Perspektiver på Jernbane Regional plan og utviklingsdirektør Lars Chr. Stendal 9. mai 2012 Regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet 1 Status Kvalitet på dagens infrastruktur

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Onsdag 13.juni kl 14.00. Sak 20/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Onsdag 13.juni kl 14.00 Sted: Drammen havn, Skur

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Strategisk temakart BERGEN 2030

Strategisk temakart BERGEN 2030 Strategisk temakart BERGEN 2030 7 punkter for byutvikling de neste 14 år Innspillkonferanse om næring i KPA, 27.4.2016 Fagsjef Kjell Åge Matre KPS 2030 KPA 2010 Generell byggesone ikke skilt på bolig og

Detaljer

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD

EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD EFFEKTIVE PLANPROSESSER MED KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) JA DET ER MULIG! ELISABETH OSMARK HERSTAD HVA STÅR VI OVERFOR I DAG? Kompleksitet Effektivitet Effektivisere innenfor det systemet vi har uten at

Detaljer

Trafikale flaskehalser! Status for dei største vegprosjekta i Hordaland

Trafikale flaskehalser! Status for dei største vegprosjekta i Hordaland NHO Logistikkforeningen og Bergen Næringsråd: Transport- og logistikkdagen Grand Hotel Terminus, 4. september 2017 Trafikale flaskehalser! Status for dei største vegprosjekta i Hordaland Helge Eidsnes

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd

Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for trendbrudd Foredrag på Seminar i Nordisk vegforum. Bergen 14 15. oktober 2010 Ulf Haraldsen Vegdirektoratet Konseptvalgutredninger som grunnlag for trendbrudd

Detaljer

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF

ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF ATTRAKTIVE LOGISTIKKNUTEPUNKT FOR NÆRINGSLIVET ATLE KVAMME NÆRINGSPOLITISK SJEF Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer 125.000 ansatte Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150

Detaljer

Regional plan for ny godshamn i Bergensområdet.

Regional plan for ny godshamn i Bergensområdet. Regional plan for ny godshamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Bakgrunn Kvifor plan om ny lokalisering? Press på eksisterande areal i sentrum Bergen kommune sine ambisjonar om å flytte godsterminal

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Statens vegvesen. Prosjektplan. Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Region midt. Juni 2010

Statens vegvesen. Prosjektplan. Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Region midt. Juni 2010 Statens vegvesen Prosjektplan Konseptvalgutredning. Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Region midt Juni 2010 16. juni 2008 Innhold g midt Desember 09 desember 2009 1 BAKGRUNN...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer