Brannvesenets tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannvesenets tilsyn"

Transkript

1 Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Sammen for en trygg og sikker framtid 2

3 Interkommunalt brannvesen for kommunene Gjesdal Klepp Kvitsøy Randaberg Rennesøy Sandnes Sola Stavanger Time 1.januar 2004 Totalt innbyggertall per 1 april:

4 13 brannstasjoner 4 døgn 4 deltid med vakt 5 deltid uten vakt 4

5 "Sammen for en trygg og sikker framtid Vår hovedoppgave: Forebygge brann for å hindre at liv og verdier går tapt. 50 årsverk dedikert forebyggende arbeid 5

6 DSB Brann og redning - forebygging Forebygging (FOR): Enheten har ansvaret for å organisere og følge opp det brannforebyggende arbeidet i Norge. Enheten skal sørge for et godt og forståelig regelverk og å gi brannvesenene hjelpemidler og kunnskap til å utføre et godt forebyggende arbeid. Nå 5 ansatte, snart 8 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Systemrettet tilsyn Systemrettet tilsyn = Tilsyn Tilsyn = Systemrettet Tilsynet skal være systemrettet (HMS), med objektive stikkontroller. Tilsynet skal være motivasjons- og informasjonsrettet. 7 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Styrende dokumenter for tilsyn Tilsynsmyndigheten skal ha et felles rammeverk for hvordan tilsyn skal gjennomføres og samordnes, slik at tilsyn gjennomføres mest mulig enhetlig og koordinert.

9 Styrende dokumenter for tilsyn Sikrer systematiske og enhetlige tilsyn Gjelder planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av varslede og uanmeldte tilsyn. Etatenes ledelse har ansvaret for at tilsynspersonell er kjent med og følger prosedyren, samt har nødvendig tilsynskompetanse.

10 Brannvesenets tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet (2006) Systemrettet formål å endre fokus fra å avdekke konkrete avvik til en mer systemorientert tilsynsform. I den grad virksomheter kan ansvarliggjøres, legges internkontrollforskriften til grunn for tilsynet. Forebyggendeforskriften benyttes som et nivå for akseptabel brannsikkerhet. 10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Brannvesenets tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet (2006) Systemrettet Flytte fokus fra oppramsing av enkeltavvik til å granske bakenforliggende årsaker til at avviket(ene) oppstår. Vurdere om systemet lukker avvikene. Vurdere om systemet forhindrer at nye avvik oppstår i fremtiden. 11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Den bakenforliggende årsaken - systemsvikt Hendelse Hva skjedde? Direkte årsaker Bakenforliggende årsaker Mulig systemsvikt De ansatte satt på dørkiler på dørene. De ble stående slik til vanlig Det begynte å brenne Ødelagt forutsettning med dørkile Vanskelig arbeidssituasjon Manglende forståelse Mangelfulle rutiner for kontroll ettersyn og velikehold for døra Bygget var ikke tilpasset bruken Eier har ikke etablert system for kontroll, ettersyn og vedlikehold Bedriften har ikke iverksatt rutiner for HMS-inspeksjoner. Bygget brant ned/opp Ikke fungerende/manglende dørmagnet Det var ikke støtte fra ledelsen. Mye å gjøre. Arbeidsgiver har ikke sørget for at arbeidstakerne har fått tilstrekkelig kunnskap om brannsikkerhet Dårlige holdninger til brannsikkerhet Arbeidsgivers tilrettelegging av arbeidet er mangelfull. Eier har ikke sørget for at byggets forutsetninger for bruk samsvarer med faktisk bruk

13 Styrende dokumenter Tilsyn som verktøy Fastsettelse av regler Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Tilsyn (med virksomhetene) Veiledning etter forvaltningslov, annen informasjon Annet arbeid Består av kontroll: undersøkelse av status i henhold til krav gitt i medhold av lov eller forskrift. Revisjon Inspeksjon Innhenting/behandling av informasjon fra virksomheten Oppfølging av ulykker/hendelser Andre kontroller Og eventuell reaksjon Påpeking av plikt Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt/gebyr Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkt Politianmeldelse

14 Hvorfor systemrettet?? Tilsynene må i større grad dreies fra detaljerte pålegg, til å rette fokus mot en styrket internkontroll utført av bedriftene/eier selv Tilsynene skal ha høy faglig kompetanse på sine ansvarsområder Eier skal oppleve tilsynene som forutsigbare 14

15 Våre erfaringer!! Vi gjør kun «systemrettet». Det er tilsynet Overgangen fra detaljtilsyn til systemtilsyn har hatt en «glidende» overgang Bevisførsel relatert opp mot systemsvikt, detaljavvikene underbygger systemsvikt, avviksbeskrivelse 15

16 Utfordring internt i brannvesenet mot endring, endret kompetanse og endret forståelse for regelverket Behov for annen kompetanse, økt risikoforståelse, HMS i system Fokus internt på planlegging av tilsyn å det å ha de riktige personene til stede på tilsynet, fokus på eiers ansvar 16

17 Brannvesenet gjør forskjell basert på aktivitet, størrelse og risikoforhold Felles tilsynsaksjoner samarbeid med andre myndigheter, erfaringsoverføring og videreutvikling 17

18 Noen av våre hovedutfordringer har dermed vært å forstå: Å gi eiere/bruker selv anledning til å velge de løsninger som er de beste for dem. At vår oppgave vil nesten alltid være å vurdere om det som fremlegges minst er i samsvar med regelverket eller bedre. At vi skal informere og veilede om lovverkets intensjoner. Dette kjenner vi best, men vi må være varsomme med å foreslå konkrete løsninger. 18

19 Hva da med eierne? Eierne utfordret på deres ansvar Variert mottakelse, fra detaljkontroll til stikkprøver Det å flytte fokus fra oppramsing av enkeltavvik til å granske bakenforliggende årsaker til at avviket(ene) oppstår. Positivt men mer omfattende. Brannvernlederrollen kontra system 19

20 Hva da med eierne? Eiers system «avslørt» brannvesenet avslører store forskjeller mellom f.eks kommunene som eier Også store forskjeller mellom virksomhetstyper Mangler i ressurser, oppgis fra eier og noe brannvesenet avdekker 20

21 Hva da med eierne? «Vanskeligere» å lukke avvik, mer omfattende Tilbakemelding om at brannvesenet må være tydeligere på hva «vi» vil, historisk tilsynsmetodikk, informasjon og veiledning Forskjellsbehandling!? 21

22 Systemrettet tilsyn av eier med flere bygg 22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

23 Brannvesenets tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brannog feiervesenet (2006) Det anbefales å gjennomføre systemrettede tilsyn (ikke fullstendige revisjoner) overf.eks.vis eiendomsselskaper (offentlige og private), landsomfattende selskaper/kjeder, transportselskaper og lignende. Samtidig med at systemrettet tilsyn gjennomføres ved administrasjonen eller hovedkontor for aktuell objekt/selskap/enhet gjennomføres et verifikasjonstilsyn ved et av selskapets eller enhetens virksomheter. 23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Prinsippene for internkontroll Internkontrollforskriften 5 2. ledd 24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Fastsettelse av regler Tilsyn som verktøy Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Tilsyn (med virksomhetene) Veiledning etter forvaltningslov, annen informasjon Annet arbeid Består av kontroll: undersøkelse av status i henhold til krav gitt i medhold av lov eller forskrift. Revisjon Inspeksjon Innhenting/behandling av informasjon fra virksomheten Oppfølging av ulykker/hendelser Andre kontroller Og eventuell reaksjon Påpeking av plikt Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt/gebyr Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkt Politianmeldelse

26 Hvabetyrsystemrettettilsynfor bygningseierne Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Sammen for en trygg og sikker framtid 26

27 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon av Stavanger eiendom og Sandnes eiendom Bakgrunn for revisjonen: Lite eller ingen tilstedeværelse fra eier Manglende forståelse for eiers ansvar Dårlige og mangelfulle tilbakemeldinger Gjentagende avvik, ulike bygg Manglende overordnet systemtanke 27

28 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon av Stavanger eiendom og Sandnes eiendom Bakgrunn for revisjonen: Avvik ad-hoc utbedret Store eiendomsaktører, mange særskilte objekt Behov for å benytte tilegnet kompetanse erfaring Effektivisere tilsynsgjennomføring 28

29 Gjennomføring av revisjonen Revisjonen omfattet totalt 265 særskilte brannobjekt Gjennomført 2008/2009 Intern revisjonsgruppe bestående av 4 personer «La lista høyt» informasjonsmøte hvor kommunaldirektører og rådmann var representert Informasjonsinnhenting lite men varierende 29

30 Gjennomføring av revisjonen Omfattende arbeid til intervjuer Gjennomføring av verifikasjon Oppsummering og sluttmøte «Høringsrunde» Rapport Statusmøter og verifikasjon 30

31 Gjennomføring av revisjonen 31

32 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Brannvesenet: Økt forståelse for systemtankegangen Se gevinsten i tilsynsmåten kontra detaljer Bedre dialog med eier Hovedvernombud med på tilsyn Bedre forebyggende arbeid og mer effektivt 32

33 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Systematisk brannsikkerhetsarbeid på «dagsorden» hos eier, mer ressurser, egen stilling Avvik følges opp, bedre tilbakemeldinger og oppfølging Brannvesenet historisk vært for «snill» Fortsatt intern utfordring å ta med «systemtanken» i de daglige tilsyn 33

34 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Eiers tilbakemeldinger og refleksjoner Positive elementer Blir «Gått i sømmene» Systematisk brannsikkerhetsarbeid i fokus Prioriteringer over lengre tidsperspektiv risiko i sin helhet ikke bare det enkelte objekt Økt forståelse og kompetanse hos oss selv 34

35 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Eiers tilbakemeldinger og refleksjoner Positive elementer Gjennomgang og endring i prosesser God dialog med BVSR felles mål «Høringsrunde» Tilført mer ressurser Færre tilsyn, fokus på risiko og tiltaksplan 35

36 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Eiers tilbakemeldinger og refleksjoner Fortsatt utfordringer Fortsatt oppfattelse av brannvesenet som godkjenningsetat spesielt bruker Fortsatt stor forskjell mellom virksomhetene underlagt eier om deres forståelse av systematisk brannsikkerhetsarbeid Tilbakemelding om fortsatt behov for hyppigere tilsyn 36

37 Erfaringer med systemrettet tilsyn revisjon Eiers tilbakemeldinger og refleksjoner Fortsatt utfordringer Brukers «respekt» for systemet Eiers overvåkning av systemet 37

38 Veien videre Ny revisjon 2014 Tilsyn verifikasjon 20% hvert år Noen hyppigere, risiko avgjør Utvidet med kirkebygg Utvidet med hoteller Utvider nå med to nye kommuner 38

39 Tilsynets rolle Hvor går grensene for: å veilede? å gi gode råd? å gi løsninger? å være konsulent? Eg ser at bygget ditt har feil men eg ikkje kan vise alle feilene for deg Du må finne de sjøl men eg veilede deg Eg vil veilede deg Eg ser at du ikkje har system men eg kan ikkje lage hele systemet for deg Du må lage det sjøl men eg vil veilede deg Eg vil veilede deg Fitt tolket, Eg ser, Bjørn Eidsvåg 39 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

40 HMS etatene Felles Opplæring i systemrettet tilsyn fagliteratur Felles oversikt over hms regelverket 40 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

41 Spørsmål? 41 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

42 Takk for oss 42 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer