Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet"

Transkript

1 Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg

2 Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Regelverk Kontroll Reaksjon Tilsyn Samordning av tilsyn Informasjon Internkontrollprinsippet

3 DSBs tilsynsområder ANB (Analyse og nasjonal beredskap) Departement, fylkesmannens beredskapsavd, øvelser for fylkesmenn/kommuner NPF (Næringsliv, produkter og farlige stoffer) Storulykkevirksomheter, brannfarlig vare/gass, tankanlegg, trykkpåkjent utstyr, eksplosiver, ADR/RID kursarrangører, markedskontroll, forbrukertjenester, lekeplasser, andre farlige stoffer, tekniske kontrollorgan ELS (Elsikkerhet) Kraftprodusenter, nettselskaper, industri m/høyspentkonsesjon, maritime el.anlegg, elektromedisinsk utstyr, el-utstyr, sporveier, jernbanen, objekter med egen el-produksjon, markedskontroll elektriske produkter, DLE BRE (Brann og redning) Kommuner (brannordningen), nødalarmsentraler (110), tilfluktsrom

4 Tilsyn med elsikkerheten i Norge DSB forvalter regelverk for og fører tilsyn med elsikkerheten i: 2,1 millioner boliger Ca ulike virksomheter inkl ca. 130 nettselskaper 1600 skip og 40 offshoreinstallasjoner Det elektromedisinske utstyret ved rundt 100 større helseinstitusjoner og 8000 enkle helseinstitusjoner Det er omlag ulike typer elektriske produkter på markedet, og det omsettes for rundt 36 milliarder årlig. Elektriske produkter er blant de tre største importvaregruppene.

5 Regelverk Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven) Andre relevante forskrifter under tilsynsloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX) Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder (FUSEX)

6 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Kontroll og reaksjon

8 Tilsyn og tilsynsrollen Tilsynsbegrepet kan i vid forstand forstås som et fellesbegrep for all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp lovverkets intensjoner. Kjernen i tilsynsrollen er imidlertid den konkrete kontrollen av pliktsubjektenes etterlevelse av det som allerede er fastsatt ved lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik.

9 Tilynsetatenes arbeid Begrepsoversikt Fastsettelse av regler Behandling av søknader, konsesjoner Tilsyn med virksomhetene Veiledning etter forvaltningslov. Annen informasjon Annet arbeid består av Kontroll (undersøkelse av status i forhold til krav) Revisjon Verifikasjon Innhenting/Behandling av HMS-info fra virksomhetene Behandling av ulykker/hendelser Andre kontroller og eventuell Reaksjon Påpeking av plikter (men ikke enkeltvedtak) Avtaler om korrigerende tiltak Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om forelegg/tvan gsgjennomfø ring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkter Politi- anmeldelse

10 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Revisjon, (systemrevisjon) Systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene Verifikasjon Inspeksjon Ferdigbefaring Oppfølging etter systemrevisjoner Oppfølging av tillatelser, dispensasjoner etc. Oppfølging av anlegg i prosjekteringsfasen Markedskontroll Testing, måling og prøving

11 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Behandling av ulykker/hendelser Behandling av henvendelse om produkter/tjenester som har vært involvert i ulykker/nestenulykker eller som har synlige risikoegenskaper Bistå gransking av ulykker med elektrisk årsak Gransking av branner/ulykker for å bistå bedriften, politiet og eventuelt andre tilsynsmyndigheter og for å bringe erfaring til virksomhetene og egen etat

12 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Andre kontroller Markedskontroll av produkter, elektriske produkter Befaringer

13 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Påpeking av plikter (men ikke enkeltvedtak) Følgebrev til kontrollrapport hvor virksomheten gjøres oppmerksom på sin plikt til å rette opp avvik. Det fattes i denne reaksjonsformen ikke enkeltvedtak om korrigerende tiltak. Virksomheten bes om å gi informasjon om korrigerende tiltak innen en frist. Avtaler om korrigerende tiltak Avtale mellom tilsynsetat og tilsynsobjekt om tiltak virksomheten skal gjennomføre samt frist for dette. Dersom avtalen ikke holdes, kan saken følges opp med enkeltvedtak.

14 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Enkeltvedtak om korrigerende tiltak Pålegg om å gjennomføre tiltak innen gitte frister Enkeltvedtak om tvangsmulkt/gebyr Enkeltvedtak om bruk av gebyr/tvangsmulkt dersom virksomheten ikke følger opp tidligere gitte vedtak om korrigerende tiltak Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring dersom virksomhetene ikke følger opp om tidligere vedtak om korrigerende tiltak

15 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkt Stansing av anlegg Stansing av virksomhet Stansing av omsetning av produkter og forbrukertjenester Tilbakekalling av elektriske og andre produkter fra alle ledd i omsetningskjeden samt fra kundene Politianmeldelse

16 Aktiviteter utenfor tilsynsbegrepet Fastsettelse av regler Utarbeidelse av forskrifter Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Dispensasjoner fra el-tilsynsloven m/forskrifter Veiledning etter forvaltningsloven. Annen informasjon Bransjekampanjer, kurs, foredrag, utarbeidelse av informasjonsmateriell og brosjyrer,(gråsoner/overlapp mot tilsynsaktiviteter) Informasjon i media Informasjonsmøter Veiledning mot bransjen (installatører, rådgivende)

17 Aktiviteter utenfor tilsynsbegrepet Annet arbeid Generell planlegging av aktiviteter og budsjett (tilsynsplan) Arbeidsoppgaver tilknyttet til utarbeidelse av og drift av hjelpemidler for eget arbeid Kompetanseplanlegging og kompetanseoppbygging av ansatte (kurs) Informasjon overfor og samarbeid med andre myndigheter og andre DLE/kontrollselskaper Statistikk

18 Aktuelle reaksjonsmidler Reaksjonsmidler som kan benyttes følger av hjemmelslovene Administrativ vedtak / reaksjoner myndighetene kan gi: Pålegg Forbud mot bruk Stansing Tilbakekall av produkt Tvangsmulkt Tvangsgjennomføring (forelegg) Straff påtalemyndighet og domstol kan gi: Bøter, fengsel

19 Hvordan oppfattes tilsyn Tvangskundene opptatt av at tilsynene er omforent og forutsigbare (i forhold til flere myndigheter) Samarbeidet mellom HMS-myndighetene viktig Utenforstående/uavhengig vurdering av tingenes tilstand i forhold til HMS-lovgivningen De fleste vil oppfatte tilsynet som konstruktivt og i noen grad som en kostnadsfri gjennomgang av HMS-status i virksomheten Ulik avgifts- og gebyrpolitikk i DSB og i forhold til andre myndigheter Profesjonell opptreden i forhold til tilsynsobjektet helt avgjørende for hvordan myndigheten blir oppfattet

20 Strukturen i myndighetsarbeidet

21 Om samarbeidet sentralt og regionalt - Direktørgruppen rolle og ansvarsområder - Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG). - Styrende dokumenter for tilsyn - Samordning av tilsyn

22 Oversikt over tilsynssamarbeid Felles krav i internkontrollforskriften m. flere Koordineringsrolle Organisering av tilsynsmyndighetenes samarbeid Kurs i systemrettet tilsyn Styrende dokumenter for tilsyn Felles tilsynsdatabase (FTD) Samordnet / samtidig tilsyn Regelhjelp.no

23 Samarbeid for tilsynsmyndigheter Formål Formålet med samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene er at arbeidslivet blir behandlet på en helhetlig måte og at virksomhetene møter et samordnet tilsyn fra myndighetenes side. Videre skal samarbeidet bidra til at myndighetene framstår med en felles statlig tilsynsprofil og en effektiv utnyttelse av tilsynsressursene. 23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Viktige elementer i samarbeidet Profilering av samarbeidet og felles utfordringer Videreutvikling og drift av felles nettsted regelhjelp.no Opplæring av tilsynspersonell Vedlikehold og videreutvikling av styrende dokumenter for tilsyn Videreutvikling og drift av felles tilsynsdatabase og oppfølging av at den brukes av etatene Større og landsdekkende kampanjer og aksjoner Videreutvikling av samarbeidet ift andre aktører og særlig mot fylkesmannens koordineringsrolle 24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Organisering av samarbeidet Arbeidstilsynets koordineringsansvar omfatter de etater som fører tilsyn etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften): Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens helsetilsyn og Statens strålevern. Koordineringsansvar for tilsyn på den norske kontinentalsokkelen, enkelte landanlegg og gasskraftverk er tillagt Petroleumstilsynet. Mattilsynet og Petroleumstilsynet deltar i samarbeidet om metodeutvikling, opplæring og informasjon om regelverk og tilsyn i den grad og i det omfang det er relevant for disse etatene. Etatene skal utarbeide en felles, årlig handlingsplan. Planen skal bidra til å sikre at intensjonene i de ovennevnte resolusjoner følges opp av de respektive etatene og til samhandlingen mellom de tre ovennevnte koordineringsregimene. 25 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

26 Direktørgruppen Direktørgruppen (DG) skal følge opp koordineringen på et overordnet og strategisk nivå. DG består av direktørene for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern samt lederen for Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG). 26 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) er etatenes samarbeidsforum på tilsynsområdet. Gruppen består av representanter fra de samme etatene som er representert i DG og ledes av Arbeidstilsynets representant. Arbeidstilsynet utfører sekretærfunksjonen i TSG. TSG skal bidra til samarbeid mellom etatene og videreutvikling av etatene tilsynskompetanse, herunder arbeide for at virksomhetene møter et samordnet tilsyn, en felles statlig tilsynsprofil og en effektiv utnyttelse av de samlede tilsynsressurser. TSG rapporterer til DG 27 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

28 Andre samarbeidsorganer Etatene er enige om at det ved behov kan utpekes arbeidsgrupper med representanter for etatene for gjennomføring av oppgaver som berører flere etaters myndighetsområder. Aktuelle områder kan være regelverksfortolkning, opplæring, risikobasert tilsyn med videre. 28 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

29 Lokal koordinering Det lokale samarbeidet utgjør noe av grunnlaget for det operative samarbeidet mellom etatene. Arbeidstilsynet er ansvarlig for etablering og drift av det regionale samarbeidet som følges opp av TSG. Organisering av det regionale samarbeidet skal beskrives i handlingsplan utarbeidet av TSG. Den geografiske lokalisering for den regionale koordineringen følger fylkesgrensene. 29 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

30 Felles tilsynsdatabase Felles tilsynsdatabase (FTD) drives av Arbeidstilsynet. Driften av basen følges opp av TSG. 30 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

31 Felles tilsynsdatabase (FTD) Lesetilgang på FTD 246gDSB

32 32 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

33 Samordning - FTD

34 Virksomhetsinformasjon - FTD

35 Styrende dokumenter for tilsyn De styrende dokumenter for tilsyn er et felles rammeverk for gjennomføring og samordning av tilsyn. De er styrende og/eller veiledende for tilsynsmyndighetenes arbeid og skal bidra til at tilsynet er enhetlig og koordinert. 35 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

36 Felles aksjoner og kampanjer Etatene kan foreslå satsingsområder i tilsynet som er egnet for felles aksjoner eller kampanjer. TSG bearbeider forslag til satsingsområder og fremmer disse for DG for endelig godkjenning. Godkjente aksjoner og kampanjer legges inn i FTD. 36 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

37

38 HMS-etatenes fellesopplæring HMS-etatenes fellesopplæring Kurs i systemrettet tilsyn 29. mai 1. juni 2007 i regi av Opplæringsgruppen Utført av HMS-etatene i samarbeid Kurs i systemrettet tilsyn Fire dagers varighet Tre kurs i året Teori, gruppearbeid og praksis i reelle virksomheter Se under for tilsynspersonell for mer info

39 Styrende dokumenter for tilsynsmyndighetene Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Disse samarbeider om en enhetlig tilsynspraksis: Arbeidstilsynet (AT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens Forurensningstilsyn (SFT) Vurderer nå å knytte seg til enhetlig tilsynspraksis: Helsetilsynet Statens Strålevern Mattilsynet Petroleumstilsynet (Ptil)

40 Styrende dokumenter for tilsyn Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Samlingen av styrende dokumenter for tilsyn omfatter i ny utgave: Organisering av samarbeidet Begreper Prosedyre for tilsyn i virksomheter Prosedyre for samordning av tilsyn Prosedyre for tilsyn Veiledning for revisjon, forståelse av IK-forskriftens 5, 2. ledd Vedlegg

41 Tilsynsetatenes arbeid Fastsettelse av regler Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Tilsyn * (med virksomhetene) Veiledning etter forvaltningslov, annen informasjon Annet arbeid Består av Kontroll: undersøkelse av status i henhold til krav gitt i medhold av lov eller forskrift. Revisjon Inspeksjon Verifikasjon Innhenting / Behandling av HMS info fra virksomheten Behandling av ulykker / hendelser Andre kontroller Og eventuell Reaksjon Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt / gebyr Enkeltvedtak om forelegg /tvangsgjenno mføring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse / produkt Politianmeldelse

42 De overordnede målene for koordineringen Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Arbeidslivet skal behandles på en helhetlig måte Virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side. Fremme en helhetstenking blant tilsynsetatene De samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så effektivt som mulig.

43 hmsetatene.no og Regelhjelp.no Nettstedet hmsetatene.no nedlagt ved årsskiftet Regelhjelp.no etablert i september-05, ikke hensiktsmessig å opprettholde to nettsteder med tilnærmet likt innhold Informasjonsdelen til virksomhetene flyttes til regelhjelp.no under arbeid Den myndighetsinterne del ligger nå under FTD

44 Regelhjelp.no

45 Regelhjelp.no

46 Regelhjelp.no Nettstedet omfatter nå nærmere 60 bransjer Etater bak nettstedet:

47 47 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

48 Dette er ikke videreført på Regelhjelp.no: Handlekurv - publikasjoner finnes elektronisk, og bestillingsmulighet på alle etatenes hjemmesider Nytt om publikasjoner dekkes av etatenes nettsted, nyhetsmelding på Regelhjelp.no Oversikt over hvem som forvalter hvilket regelverk informasjon om tilsynsmyndighet knyttet til kravene finnes på Regelhjelp.no Oversikt over alle relevante HMS-publikasjoner, sortert på type og etat - hver etat har publikasjonsoversikt Dette er viktig informasjon til virksomhetene

49 Se her!

50 Samordning av tilsyn Overordnede krav til samordning sentralt og lokalt/regionalt Stortingsmelding 17 (2002-3) gir sterke føringer om mer samarbeid om tilsyn regionalt og lokalt Arbeidstilsynet har fått i kongelig resolusjon ansvar for å koordinere HMS-tilsynet med alle virksomheter på land

51 Samordning av tilsyn Det etablerte samarbeidet mellom de sentrale tilsynsmyndighetene skal fortsette i styrket form under ledelse av DAT DAT har startet revitalisering av lokalt samarbeid (fylkesvis inndeling) under ledelse av DAT Samlinger av tilsynsmyndigheter på lokalt nivå DAT har de nødvendige personalressurser til samarbeid med de andre HMS-etatene. Disse skal initiere og følge opp samordningstiltak DSBs regionskontorer og DLE bør være representert i alle fylker

52 Samordning av tilsyn - Samarbeidsparter Sentralt nivå Arbeidstilsynet (DAT), Statens forurensningstilsyn (SFT), Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens strålevern Statens helsetilsyn når det gjelder tilsyn med genteknologiloven. Mattilsynet og Petroleumstilsynet deltar i et samarbeid om metodeutvikling, opplæring og informasjon om tilsyn og regelverk i den grad og i det omfang det er relevant for disse etatene. Lokalt nivå Arbeidstilsynet Brannvesen El-tilsyn (regionalt og lokalt) Fylkesmannens miljøvernavdeling

53 Samordning av tilsyn - Hovedmål Arbeidslivet skal behandles på en enhetlig måte Virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side Helhetstenking blant tilsynsetatene De samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så effektivt som mulig

54 Samordning av tilsyn - Utfordringer Kan ta tid før man ser effekter Lett å nedprioritere i forhold til de daglige produksjonskrav Teamarbeid på tvers av etatsgrenser

55 Samordning av tilsyn Flerdagstilsyn samordnes etter prosedyre gitt i Styrende dokumenter for tilsyn Samordning av tilsyn av kortere varighet samordnes gjennom Felles tilsynsdatabase (FTD) og de regionale gruppene

56 Hvem vil delta i det lokale samarbeidet? Utover arbeidstilsynet vil det være følgende aktører i det lokale samarbeidet: DSBs eltilsynsregioner Brannvesen og DLE Fylkesmannens miljøvernavdeling Mattilsynet vil delta i lokalt samarbeid i enkelt-tilfeller hvor lokal koordinering skal befatte seg med bransjer hvor mattilsynet har tilsynsansvar Strålevernet og NSO har ikke eget ytre apparat, men kan samarbeide med lokale grupper ved særskilte tiltak som inkluderer deres tilsynsobjekter

57 Hvorfor DLE bør være aktive i den regionale samordingen Viktig at vi som myndighet følger opp stortingets forventninger til oss Det er viktig å flagge elsikkerhet i myndighetssammenheng regionalt og lokalt God mulighet til å påvirke utviklingen i samarbeidet DLE er en sentral og naturlig samarbeidspart stort antall felles tilsynsobjekter med de andre Mange DLE har høy tilsynskompetanse har vært flinke til å gi tilsynspersonell opplæring i systematisk HMS-tilsyn

58 Informasjon og holdningsskapende arbeid 58 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

59 Informasjon og holdningsskapende arbeid Informasjon som del av tilsyn både i boliger og virksomheter Man møter eier/bruker på hjemmebane Man blir lett trodd Skoleundervisning Skaper holdninger Barn og ungdom er lett å påvirke Barn og unge oppdrar foreldrene, gode elsikkerhetsambassadører Bruk av moderne hjelpemidler, spill, multimedia, praktisk arbeid/øvelser

60 Informasjon og holdningsskapende arbeid Informasjonens livsløp og repetisjon Vi møter barn og unge i skolen (opptil 2 ganger) Vi møter de samme hjemme Vi møter de samme i virksomhetene Vi møter de samme i organisasjonslivet Vi møter de samme gjennom pressen Gode holdninger til elsikkerhet

61 Informasjon og holdningsskapende arbeid Forbrukerinformasjon Samarbeid med lokale media Messer og arrangementer Kampanjer Lag, foreninger og organisasjoner Annonser og brosjyrer

62 Informasjon og holdningsskapende arbeid Samarbeid med andre om informasjonsvirksomhet, for eksempel: Brannvernukene: Brannvesenet, forsikringsselskaper, media, andre DLE Landbruket: Brannvesenet, forsikringsselskaper, bransjeorganisasjoner (bøndenes og elbransjen) media, andre DLE Forebygging av branner hos eldre- og omsorgstrengende: Kommunen, pensjonistforeninger, vel, brannvesenet, media, andre DLE Skoleinformasjon: Brannvesenet, ENØK, kommunen, media, andre DLE

63 Informasjon og tilsyn Vi ønsker å benytte informasjon og kommunikasjon som virkemidler og tenker da særlig på: God dialog med mellom myndighet og tilsynsobjekt, bransjeorganisasjoner, samarbeidende myndigheter og media. Å legge til rette for innsyn og forutsigbarhet i virksomheten og anvende informasjon bevisst i preventiv hensikt, blant annet gjennom å informere aktivt om lov og regelverk, og advare mot ulovlig virksomhet. Bruk av elektroniske kanaler for informasjon og kommunikasjon.

64 Våre hjem og våre barn Husmorforbundet Cappelens forlag 1938

65 Internkontrollprinsippet

66 Svakheter ved tradisjonelt tilsyn Ressurskrevende for myndigheten å kontrollere alle virksomheter Vanskelig å avdekke en del typer feil og mangler ved en enkeltinspeksjon Beskjeden forebyggende effekt fordi de bare sier noe om situasjonen der og da og i liten grad bidrar til bredere forståelse av området Tilsynene blir en for for kvalitetssikrere for virksomhetene ved at de stoler på at feil blir påpekt under kontrollen

67 Internkontrollprinsippet Med bakgrunn i slike svakheter har det skjedd en utvikling der den tradisjonelle detaljkontrollen forlates. Virksomhetene skal selv kunne dokumentere at det er etablert systemer som gir tilstrekkelig sikkerhet for at myndighetenes regelverk respekteres. Denne type tilsyn som retter seg mot virksomhetenes egenaktivitet og dokumentasjon betegnes som tilsyn etter internkontrollprinsippet

68 Internkontrollprinsippet Ved internkontroll understrekes sterkere det forhold at ansvaret for å følge vedkommende regelverk er plassert hos virksomhetene selv, uavhengig av den kontroll myndighetene utfører. Internkontroll angår virksomhetenes system for ledelse og styring. Andre begreper for internkontroll: I oljebransjen kalles det styringssystemer Engelsk: Safety Management System

69 Internkontrollprinsippet Tilsynsmyndighetene skal basere sine tilsynsaktiviteter på internkontrollprinsippet ved tilsyn i virksomheter. Den mest brukte formen for systematisk tilsyn er systemrevisjon. Stikkprøver, målinger o. l. betegnes som verifikasjon. Tilsyn basert på internkontrollprinsippet innebærer at tilsynsmyndigheten i sitt tilsyn går inn på virksomhetens egne premisser ved å «koble seg på» den systematikk virksomheten selv legger til grunn for sin egenkontroll med etterlevelse av lover og regler.

70 Internkontrollprinsippet Tilsyn basert på internkontrollprinsippet: Bidrar til kompetanseoppbygging i virksomheten. Dette fordi virksomheten i langt større grad blir ansvarliggjort overfor det gjeldende regelverk når de står overfor krav om å etterleve lover og forskrifter på en systematisk, dokumenterbar måte. Virker mer forebyggende fordi det fokuserer på handlemåter/prosedyrer slik at en kan forhindre at feil oppstår i fremtiden i stedet for kun å fokusere på retting av enkeltfeil

71 Internkontrollforskriften Felles myndighetskrav ved tilsyn Krav til samordning der flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Tilsynsmyndighet etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen fører tilsyn med og gir veiledning om gjennomføring og etterlevelse av denne forskrift.

En ulykke kommer sjelden alene

En ulykke kommer sjelden alene En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det! Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg, DSB frode.kyllingstad@dsb.no 1 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og organisasjon Virkemidler

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap En ulykke kommer sjelden alene eller kanskje gjør den nettopp det? Frode Kyllingstad Sjefingeniør 30. november 2015 Temaer DSBs rolle, tilsynsoppgaver og

Detaljer

Samordning av tilsyn. HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil

Samordning av tilsyn. HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil 1 Samordning av tilsyn HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil Jeg mener at samhandling med andre HMS etater beriker og utvikler vårt eget tilsyn 2 Hvorfor deltar DRBV i regionale og lokale tilsynssamarbeidet?

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet Petroleumstilsynets seminar Stavanger - 12.12.2006 s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60

Detaljer

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk

Regelverk på energiområdet DSBs regelverk Regelverk på energiområdet DSBs regelverk 10.10.11 T. Hoffstad DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB DSB etablert 1.september 2003

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Elregelverket og gassinstallasjoner

Elregelverket og gassinstallasjoner Elregelverket og gassinstallasjoner Hvor går grenseflatene mellom el-installasjoner og gassinstallasjoner sett fra el-regelverket sitt ståsted? DLE-konferansen 2012, Trondheim Frode Kyllingsstad, Enet

Detaljer

Generell HMS-oversikt

Generell HMS-oversikt Generell HMS-oversikt EBL temadager 4-5 mars 2008 Styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø Robert Svinterud, Senioringeniør DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Litt om min bakgrunn Har

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

Leketøyseminar Oslo, 15. oktober 2013. Tilsyn i praksis

Leketøyseminar Oslo, 15. oktober 2013. Tilsyn i praksis Leketøyseminar Oslo, 15. oktober 2013 Tilsyn i praksis Line Telje Høydal, Sverre Lundh Limtun 1 Risikobasert tilsyn bakgrunn for valg av tilsynsområder Tilsyn skal være risikobasert. Føringer for tilsyn

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. Tilsynsmetodikk. Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg Tilsynsmetodikk 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Risikobasert tilsyn Myndighetenes tilsyn gjennomføres som stikkprøver (ikke en komplett tilstandskontroll) og

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver.

DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. DSB: Samfunnssikkerhetsaktør, tilsynsmyndighet og konsesjonsgiver. Direktør Jon A. Lea, Samfunnssikkerhetskonferansen 2009 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar DSBs roller: DSB skal ha et helhetsperspektiv

Detaljer

Filmen om arbeidstilsynet på youtube

Filmen om arbeidstilsynet på youtube 19.02.2015 2 Filmen om arbeidstilsynet på youtube 2014 - Visste du at? - 43 personer døde på jobb 13 var utenlandske - Ungdom (under 25 år) er mer utsatt for arbeidsulykker enn voksne på jobb for et godt

Detaljer

DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007. Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? Regionsjef Birger Hestnes

DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007. Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? Regionsjef Birger Hestnes DLE-konferansen 18.-19. 19. september 2007 Oppfølging av DLE hva vil DSB legge vekt på? - tilsynsmetodikk fremover i et nytt regime - eksempler på systemtilsyn og verifikasjoner Regionsjef Birger Hestnes

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Føringer for 2007. Fra rammebrev til instruks. Ørjan Steen, DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Føringer for 2007 Fra rammebrev til instruks Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en instruks? I denne sammenheng er en instruks en ordre fra ett forvaltningsorgan til

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomiteen 0026 OSLO Deres ref Vår ref 200702339-/AKA Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Elektrisitet en farlig vare Berøring Ingen omkomne så langt i år grunnet strømgjennomgang Elektrisitet som årsak til brann Nær 50 % av alle bygningsbranner er relatert til elektrisitet Elektrisk årsak

Detaljer

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen Felles tilsyn for DLE og brannvesen v/dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks Felles tilsyn for DLE og brannvesen DLE = det lokale el-tilsyn 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn

Detaljer

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler

Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Hvorfor samarbeid? - Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid? - Målgrupper - Gode eksempler Senioringeniør Lars Haugrud, DSB DLE-konferansen 2010 1 Hva sier de sentrale myndighetene om samarbeid?

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Nytt direktorat - konsekvenser for brann- og redningsområdet

Nytt direktorat - konsekvenser for brann- og redningsområdet Nytt direktorat - konsekvenser for brann- og redningsområdet Fagkonferanse i regi av Møre og Romsdal Brannbefalslag Ålesund 25. 26. april 2003 Tor Suhrke, direktør Nytt direktorat for beredskap og samfunnssikkerhet

Detaljer

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk

Samarbeid over faggrenser. DLE og brann, hand i hand. Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Historikk Samarbeid over faggrenser DLE og brann, hand i hand Dag Botnen Hallingdal brann- og redningsteneste iks Historikk 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn i 2006: Torpomoen rednings- og øvingspark

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

El-sikkerhet og brannvern

El-sikkerhet og brannvern El-sikkerhet og brannvern Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening DLE-konferansen, Gardermoen 15. september 2009 El-sikkerhet og brannvern Kort om brannbildet i Norge Forholdet

Detaljer

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE?

DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013 DSB - FUNN VED ELTILSYN HVILKE GREP TAR MYNDIGHETENE? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg. DLEs oppgaver. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Basiskurs om tilsyn med elektriske anlegg DLEs oppgaver 1 Grunnlag for DLEs aktiviteter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv!

ARBEIDSTILSYNET. - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport. På jobb for et godt arbeidsliv! ARBEIDSTILSYNET 2014 - Kortversjon av Arbeidstilsynets årsrapport På jobb for et godt arbeidsliv! I 2014 har flere arbeidstakere har fått tryggere tilsettingsforhold og mange virksomheter har blitt bedre

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2009 1 Bakgrunn Årlig omsettes det elektrisk utstyr i Norge for over 36 milliarder kroner fordelt på ca 93.000 ulike typer produkter.

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA

MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN PETROLEUMSTILSYNET TILSYNSAKTIVITETER UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA MEMORANDUM MELLOM ENERGISTYRELSEN OG PETROLEUMSTILSYNET OM TILSYNSAKTIVITETER OG UTVEKSLING AV INFORMASJON VEDRØRENDE UTVINNING OG OVERFØRING AV PETROLEUM FRA TRYMFELTET TIL HARALD-INNRETNINGEN Desember

Detaljer

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011

SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 SYSTEMREVISJONER MED VIRKSOMHETER OG MARKEDSKONTROLL AV ELEKTRISKE PRODUKTER 2011 1 Bakgrunn - tidsplan Ifølge brannstatistikken har nær 40 % av alle boligbranner elektrisk årsak. Av disse er ca. halvparten

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie

Norges vassdrags- og energidirektorat. Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Norges vassdrags- og energidirektorat Internkontroll og reaksjonsmidler Jon Arne Eie Disposisjon NVEs Miljøtilsyn Hva er internkontroll? Hva kreves? Reaksjonsmidler 2 Miljøtilsyn 3 Tilsynet omfatter Godkjenning

Detaljer

6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling

6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling 6-2 Gjennomføring av tilsyn og saksbehandling Den som utfører tilsyn skal foreta en vurdering av om alle forhold som kan påvirke risikoen for brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS

El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS El-sikkerhet Brannvernkonferansen 2013 Oddny Kristin Midtbø, tilsynsleder DLE Lyse Elnett AS Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN MED

RAPPORT FRA TILSYN MED RAPPORT FRA TILSYN MED TROMS KRAFT VARME AS Dato for tilsyn: 2010-03-18--2010-03-19 Type tilsyn: Inspeksjon Informasjon om tilsynsobjekt Klient Kommune Foretaksnr. TROMS KRAFT VARME AS Tromsø 979899114

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

TILSYN = KONTROLL. Fra Fylkeslege til Fylkesmann. Helsetilsynsloven. Andre tilsynsmyndigheter TILSYNSOBJEKTER 23.04.2012

TILSYN = KONTROLL. Fra Fylkeslege til Fylkesmann. Helsetilsynsloven. Andre tilsynsmyndigheter TILSYNSOBJEKTER 23.04.2012 TILSYN = KONTROLL Tilsyn, tilsynssaker, tilsynsmyndigheter. Seniorrådgiver Egenkontroll = internkontroll Kontroll fra en ytre instans Helsetilsynsloven 1 Statens helsetilsyn har det overordnede faglige

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Rättssäker tillsyn. Norska erfarenheter

Rättssäker tillsyn. Norska erfarenheter Rättssäker tillsyn. Norska erfarenheter Karlstad, 22. april 2009 Kari Jensen, avdelingsleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Utviklingen

Detaljer

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Instruks for 2009. Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad. Enhet for elektriske anlegg DSB. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Instruks for 2009 Avdelingsleder Torbjørn rn Hoffstad Enhet for elektriske anlegg DSB Samfunnsproblem - referanser Antall døde d de i brann årlig 60 80, ca 40% av disse brannene skyldes elektrisitet. I

Detaljer

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Brannvesenkonferansen 2013 1 2 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse

Innholdsfortegnelse. 1 Hensikt og omfang. 2 Instruksansvarlig. 3 Beskrivelse Spesifikasjon 3-02-05 REVISJON AV ELEKTROENTREPRENØRER - PROSJEKTERENDE OG ELEKTROREPARATØRER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-04-08 Distribusjon: Åpen Side

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Kari Jensen Avdelingsleder Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver Visjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Virksomhetsidé Direktoratet

Detaljer

Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg.

Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg. Likelydende brev - Se vedlagte adresseliste Vår saksbehandler: Sigve Knudsen Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2004/1266/OT 17.11.2006 Helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 (2009-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Detaljer

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet

Eksterne tilsyn. Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013. Tilsyns- og revisjons myndighet Eksterne tilsyn Saksbehandler: Maj-Britt Aarnes Hvammen Tilsyn gjennomført 2.tertial 2013 Tilsyns- og revisjons myndighet Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen Tilsynsobjekt Avvik / anmerkninger

Detaljer

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger

Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Strålevernregelverkets krav til radon skoler, barnehager og utleieboliger Mette Seyersted, Statens strålevern Radonkonferansen 2013, Oslo, 27.11.2013 Strålevernregelverket og radon Aktuelt regelverk er:

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Elsikkerhet den norske modellen

Elsikkerhet den norske modellen Elsikkerhet den norske modellen Avd.dir. Torbjørn Hoffstad 1 Litt historie 1882 De første forskriftene for elektriske anlegg, laget på grunnlag av engelske forskrifter, ble vedtatt av de private brannforsikringsselskaper.

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post:fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.018.I.FMAA

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). DATO: FOR-1996-12-06-1127 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK)

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR (FEK) Faglig forum, Nordland, Oslo 18. okt. 13 Gard Bonner Enhet for elektriske anlegg 1 Generelt

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS

Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT ETTER SAMTIDIG INSPEKSJON VED KOLO VEIDEKKE AS GJØVIK KOMMUNE Teknisk drift Brann og redningsavdeling Kolo Veidekke AS Sveumsvegen 29 2827 HUNNDALEN Att: Per Brende Vår ref. : Saksnr. : Deres ref. : Gjøvik, TJOH/10/351-32/556.2 10/351 11.06.2010 TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Generelt. Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE Dok. ansvarlig: Frode Remvang Dok. godkjenner: Even Ungersness 3-01-01 DLE - TJENESTER Gyldig fra: 2014-03-03 Spesifikasjon Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 FORMÅL

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET. Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012

TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET. Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012 TILSYN PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Samling for barnehageansvarlige i kommunene 5. desember 2012 1 Historikk tilsyn barnehager Tilsyn inn i barnehageloven i 1996 Kommune og FM hadde da samme hjemmel til å føre

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt?

Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Hva er tilstanden i kraftnettet vårt? Sjefingeniør Ørjan Steen, DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er og hva gjør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)? Hva gjør DSB

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett

Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Tilsyns- og informasjonsplan 2012 for Det lokale eltilsyn ved Hafslund Nett Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 OMFANG... 3 3 HENSIKT... 3 4 MÅL... 3 5 AKTIVITETER FOR 2012... 3 5.1 UTPLUKK

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim

Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim Direktoratet for i Trondheim 7 regioner Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning 27.01.2016 2 Våre viktigste oppgaver s oppgave er å arbeide for

Detaljer