Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet"

Transkript

1 Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg

2 Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Regelverk Kontroll Reaksjon Tilsyn Samordning av tilsyn Informasjon Internkontrollprinsippet

3 DSBs tilsynsområder ANB (Analyse og nasjonal beredskap) Departement, fylkesmannens beredskapsavd, øvelser for fylkesmenn/kommuner NPF (Næringsliv, produkter og farlige stoffer) Storulykkevirksomheter, brannfarlig vare/gass, tankanlegg, trykkpåkjent utstyr, eksplosiver, ADR/RID kursarrangører, markedskontroll, forbrukertjenester, lekeplasser, andre farlige stoffer, tekniske kontrollorgan ELS (Elsikkerhet) Kraftprodusenter, nettselskaper, industri m/høyspentkonsesjon, maritime el.anlegg, elektromedisinsk utstyr, el-utstyr, sporveier, jernbanen, objekter med egen el-produksjon, markedskontroll elektriske produkter, DLE BRE (Brann og redning) Kommuner (brannordningen), nødalarmsentraler (110), tilfluktsrom

4 Tilsyn med elsikkerheten i Norge DSB forvalter regelverk for og fører tilsyn med elsikkerheten i: 2,1 millioner boliger Ca ulike virksomheter inkl ca. 130 nettselskaper 1600 skip og 40 offshoreinstallasjoner Det elektromedisinske utstyret ved rundt 100 større helseinstitusjoner og 8000 enkle helseinstitusjoner Det er omlag ulike typer elektriske produkter på markedet, og det omsettes for rundt 36 milliarder årlig. Elektriske produkter er blant de tre største importvaregruppene.

5 Regelverk Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven) Andre relevante forskrifter under tilsynsloven Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX) Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlige områder (FUSEX)

6 6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Kontroll og reaksjon

8 Tilsyn og tilsynsrollen Tilsynsbegrepet kan i vid forstand forstås som et fellesbegrep for all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp lovverkets intensjoner. Kjernen i tilsynsrollen er imidlertid den konkrete kontrollen av pliktsubjektenes etterlevelse av det som allerede er fastsatt ved lov, forskrift eller enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik.

9 Tilynsetatenes arbeid Begrepsoversikt Fastsettelse av regler Behandling av søknader, konsesjoner Tilsyn med virksomhetene Veiledning etter forvaltningslov. Annen informasjon Annet arbeid består av Kontroll (undersøkelse av status i forhold til krav) Revisjon Verifikasjon Innhenting/Behandling av HMS-info fra virksomhetene Behandling av ulykker/hendelser Andre kontroller og eventuell Reaksjon Påpeking av plikter (men ikke enkeltvedtak) Avtaler om korrigerende tiltak Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om forelegg/tvan gsgjennomfø ring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkter Politi- anmeldelse

10 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Revisjon, (systemrevisjon) Systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene Verifikasjon Inspeksjon Ferdigbefaring Oppfølging etter systemrevisjoner Oppfølging av tillatelser, dispensasjoner etc. Oppfølging av anlegg i prosjekteringsfasen Markedskontroll Testing, måling og prøving

11 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Behandling av ulykker/hendelser Behandling av henvendelse om produkter/tjenester som har vært involvert i ulykker/nestenulykker eller som har synlige risikoegenskaper Bistå gransking av ulykker med elektrisk årsak Gransking av branner/ulykker for å bistå bedriften, politiet og eventuelt andre tilsynsmyndigheter og for å bringe erfaring til virksomhetene og egen etat

12 Aktiviteter innenfor kontrollbegrepet Andre kontroller Markedskontroll av produkter, elektriske produkter Befaringer

13 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Påpeking av plikter (men ikke enkeltvedtak) Følgebrev til kontrollrapport hvor virksomheten gjøres oppmerksom på sin plikt til å rette opp avvik. Det fattes i denne reaksjonsformen ikke enkeltvedtak om korrigerende tiltak. Virksomheten bes om å gi informasjon om korrigerende tiltak innen en frist. Avtaler om korrigerende tiltak Avtale mellom tilsynsetat og tilsynsobjekt om tiltak virksomheten skal gjennomføre samt frist for dette. Dersom avtalen ikke holdes, kan saken følges opp med enkeltvedtak.

14 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Enkeltvedtak om korrigerende tiltak Pålegg om å gjennomføre tiltak innen gitte frister Enkeltvedtak om tvangsmulkt/gebyr Enkeltvedtak om bruk av gebyr/tvangsmulkt dersom virksomheten ikke følger opp tidligere gitte vedtak om korrigerende tiltak Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om forelegg/tvangsgjennomføring dersom virksomhetene ikke følger opp om tidligere vedtak om korrigerende tiltak

15 Aktiviteter innenfor reaksjonsbegrepet Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse/produkt Stansing av anlegg Stansing av virksomhet Stansing av omsetning av produkter og forbrukertjenester Tilbakekalling av elektriske og andre produkter fra alle ledd i omsetningskjeden samt fra kundene Politianmeldelse

16 Aktiviteter utenfor tilsynsbegrepet Fastsettelse av regler Utarbeidelse av forskrifter Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Dispensasjoner fra el-tilsynsloven m/forskrifter Veiledning etter forvaltningsloven. Annen informasjon Bransjekampanjer, kurs, foredrag, utarbeidelse av informasjonsmateriell og brosjyrer,(gråsoner/overlapp mot tilsynsaktiviteter) Informasjon i media Informasjonsmøter Veiledning mot bransjen (installatører, rådgivende)

17 Aktiviteter utenfor tilsynsbegrepet Annet arbeid Generell planlegging av aktiviteter og budsjett (tilsynsplan) Arbeidsoppgaver tilknyttet til utarbeidelse av og drift av hjelpemidler for eget arbeid Kompetanseplanlegging og kompetanseoppbygging av ansatte (kurs) Informasjon overfor og samarbeid med andre myndigheter og andre DLE/kontrollselskaper Statistikk

18 Aktuelle reaksjonsmidler Reaksjonsmidler som kan benyttes følger av hjemmelslovene Administrativ vedtak / reaksjoner myndighetene kan gi: Pålegg Forbud mot bruk Stansing Tilbakekall av produkt Tvangsmulkt Tvangsgjennomføring (forelegg) Straff påtalemyndighet og domstol kan gi: Bøter, fengsel

19 Hvordan oppfattes tilsyn Tvangskundene opptatt av at tilsynene er omforent og forutsigbare (i forhold til flere myndigheter) Samarbeidet mellom HMS-myndighetene viktig Utenforstående/uavhengig vurdering av tingenes tilstand i forhold til HMS-lovgivningen De fleste vil oppfatte tilsynet som konstruktivt og i noen grad som en kostnadsfri gjennomgang av HMS-status i virksomheten Ulik avgifts- og gebyrpolitikk i DSB og i forhold til andre myndigheter Profesjonell opptreden i forhold til tilsynsobjektet helt avgjørende for hvordan myndigheten blir oppfattet

20 Strukturen i myndighetsarbeidet

21 Om samarbeidet sentralt og regionalt - Direktørgruppen rolle og ansvarsområder - Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG). - Styrende dokumenter for tilsyn - Samordning av tilsyn

22 Oversikt over tilsynssamarbeid Felles krav i internkontrollforskriften m. flere Koordineringsrolle Organisering av tilsynsmyndighetenes samarbeid Kurs i systemrettet tilsyn Styrende dokumenter for tilsyn Felles tilsynsdatabase (FTD) Samordnet / samtidig tilsyn Regelhjelp.no

23 Samarbeid for tilsynsmyndigheter Formål Formålet med samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene er at arbeidslivet blir behandlet på en helhetlig måte og at virksomhetene møter et samordnet tilsyn fra myndighetenes side. Videre skal samarbeidet bidra til at myndighetene framstår med en felles statlig tilsynsprofil og en effektiv utnyttelse av tilsynsressursene. 23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Viktige elementer i samarbeidet Profilering av samarbeidet og felles utfordringer Videreutvikling og drift av felles nettsted regelhjelp.no Opplæring av tilsynspersonell Vedlikehold og videreutvikling av styrende dokumenter for tilsyn Videreutvikling og drift av felles tilsynsdatabase og oppfølging av at den brukes av etatene Større og landsdekkende kampanjer og aksjoner Videreutvikling av samarbeidet ift andre aktører og særlig mot fylkesmannens koordineringsrolle 24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Organisering av samarbeidet Arbeidstilsynets koordineringsansvar omfatter de etater som fører tilsyn etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften): Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens helsetilsyn og Statens strålevern. Koordineringsansvar for tilsyn på den norske kontinentalsokkelen, enkelte landanlegg og gasskraftverk er tillagt Petroleumstilsynet. Mattilsynet og Petroleumstilsynet deltar i samarbeidet om metodeutvikling, opplæring og informasjon om regelverk og tilsyn i den grad og i det omfang det er relevant for disse etatene. Etatene skal utarbeide en felles, årlig handlingsplan. Planen skal bidra til å sikre at intensjonene i de ovennevnte resolusjoner følges opp av de respektive etatene og til samhandlingen mellom de tre ovennevnte koordineringsregimene. 25 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

26 Direktørgruppen Direktørgruppen (DG) skal følge opp koordineringen på et overordnet og strategisk nivå. DG består av direktørene for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern samt lederen for Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG). 26 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG) er etatenes samarbeidsforum på tilsynsområdet. Gruppen består av representanter fra de samme etatene som er representert i DG og ledes av Arbeidstilsynets representant. Arbeidstilsynet utfører sekretærfunksjonen i TSG. TSG skal bidra til samarbeid mellom etatene og videreutvikling av etatene tilsynskompetanse, herunder arbeide for at virksomhetene møter et samordnet tilsyn, en felles statlig tilsynsprofil og en effektiv utnyttelse av de samlede tilsynsressurser. TSG rapporterer til DG 27 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

28 Andre samarbeidsorganer Etatene er enige om at det ved behov kan utpekes arbeidsgrupper med representanter for etatene for gjennomføring av oppgaver som berører flere etaters myndighetsområder. Aktuelle områder kan være regelverksfortolkning, opplæring, risikobasert tilsyn med videre. 28 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

29 Lokal koordinering Det lokale samarbeidet utgjør noe av grunnlaget for det operative samarbeidet mellom etatene. Arbeidstilsynet er ansvarlig for etablering og drift av det regionale samarbeidet som følges opp av TSG. Organisering av det regionale samarbeidet skal beskrives i handlingsplan utarbeidet av TSG. Den geografiske lokalisering for den regionale koordineringen følger fylkesgrensene. 29 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

30 Felles tilsynsdatabase Felles tilsynsdatabase (FTD) drives av Arbeidstilsynet. Driften av basen følges opp av TSG. 30 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

31 Felles tilsynsdatabase (FTD) Lesetilgang på FTD 246gDSB

32 32 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

33 Samordning - FTD

34 Virksomhetsinformasjon - FTD

35 Styrende dokumenter for tilsyn De styrende dokumenter for tilsyn er et felles rammeverk for gjennomføring og samordning av tilsyn. De er styrende og/eller veiledende for tilsynsmyndighetenes arbeid og skal bidra til at tilsynet er enhetlig og koordinert. 35 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

36 Felles aksjoner og kampanjer Etatene kan foreslå satsingsområder i tilsynet som er egnet for felles aksjoner eller kampanjer. TSG bearbeider forslag til satsingsområder og fremmer disse for DG for endelig godkjenning. Godkjente aksjoner og kampanjer legges inn i FTD. 36 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

37

38 HMS-etatenes fellesopplæring HMS-etatenes fellesopplæring Kurs i systemrettet tilsyn 29. mai 1. juni 2007 i regi av Opplæringsgruppen Utført av HMS-etatene i samarbeid Kurs i systemrettet tilsyn Fire dagers varighet Tre kurs i året Teori, gruppearbeid og praksis i reelle virksomheter Se under for tilsynspersonell for mer info

39 Styrende dokumenter for tilsynsmyndighetene Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Disse samarbeider om en enhetlig tilsynspraksis: Arbeidstilsynet (AT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens Forurensningstilsyn (SFT) Vurderer nå å knytte seg til enhetlig tilsynspraksis: Helsetilsynet Statens Strålevern Mattilsynet Petroleumstilsynet (Ptil)

40 Styrende dokumenter for tilsyn Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Samlingen av styrende dokumenter for tilsyn omfatter i ny utgave: Organisering av samarbeidet Begreper Prosedyre for tilsyn i virksomheter Prosedyre for samordning av tilsyn Prosedyre for tilsyn Veiledning for revisjon, forståelse av IK-forskriftens 5, 2. ledd Vedlegg

41 Tilsynsetatenes arbeid Fastsettelse av regler Behandling av søknader, konsesjoner, dispensasjoner etc. Tilsyn * (med virksomhetene) Veiledning etter forvaltningslov, annen informasjon Annet arbeid Består av Kontroll: undersøkelse av status i henhold til krav gitt i medhold av lov eller forskrift. Revisjon Inspeksjon Verifikasjon Innhenting / Behandling av HMS info fra virksomheten Behandling av ulykker / hendelser Andre kontroller Og eventuell Reaksjon Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt / gebyr Enkeltvedtak om forelegg /tvangsgjenno mføring Enkeltvedtak om stansing, tilbakekalling av tillatelse / produkt Politianmeldelse

42 De overordnede målene for koordineringen Styrende dokumenter for tilsyn Versjon Arbeidslivet skal behandles på en helhetlig måte Virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side. Fremme en helhetstenking blant tilsynsetatene De samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så effektivt som mulig.

43 hmsetatene.no og Regelhjelp.no Nettstedet hmsetatene.no nedlagt ved årsskiftet Regelhjelp.no etablert i september-05, ikke hensiktsmessig å opprettholde to nettsteder med tilnærmet likt innhold Informasjonsdelen til virksomhetene flyttes til regelhjelp.no under arbeid Den myndighetsinterne del ligger nå under FTD

44 Regelhjelp.no

45 Regelhjelp.no

46 Regelhjelp.no Nettstedet omfatter nå nærmere 60 bransjer Etater bak nettstedet:

47 47 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

48 Dette er ikke videreført på Regelhjelp.no: Handlekurv - publikasjoner finnes elektronisk, og bestillingsmulighet på alle etatenes hjemmesider Nytt om publikasjoner dekkes av etatenes nettsted, nyhetsmelding på Regelhjelp.no Oversikt over hvem som forvalter hvilket regelverk informasjon om tilsynsmyndighet knyttet til kravene finnes på Regelhjelp.no Oversikt over alle relevante HMS-publikasjoner, sortert på type og etat - hver etat har publikasjonsoversikt Dette er viktig informasjon til virksomhetene

49 Se her!

50 Samordning av tilsyn Overordnede krav til samordning sentralt og lokalt/regionalt Stortingsmelding 17 (2002-3) gir sterke føringer om mer samarbeid om tilsyn regionalt og lokalt Arbeidstilsynet har fått i kongelig resolusjon ansvar for å koordinere HMS-tilsynet med alle virksomheter på land

51 Samordning av tilsyn Det etablerte samarbeidet mellom de sentrale tilsynsmyndighetene skal fortsette i styrket form under ledelse av DAT DAT har startet revitalisering av lokalt samarbeid (fylkesvis inndeling) under ledelse av DAT Samlinger av tilsynsmyndigheter på lokalt nivå DAT har de nødvendige personalressurser til samarbeid med de andre HMS-etatene. Disse skal initiere og følge opp samordningstiltak DSBs regionskontorer og DLE bør være representert i alle fylker

52 Samordning av tilsyn - Samarbeidsparter Sentralt nivå Arbeidstilsynet (DAT), Statens forurensningstilsyn (SFT), Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens strålevern Statens helsetilsyn når det gjelder tilsyn med genteknologiloven. Mattilsynet og Petroleumstilsynet deltar i et samarbeid om metodeutvikling, opplæring og informasjon om tilsyn og regelverk i den grad og i det omfang det er relevant for disse etatene. Lokalt nivå Arbeidstilsynet Brannvesen El-tilsyn (regionalt og lokalt) Fylkesmannens miljøvernavdeling

53 Samordning av tilsyn - Hovedmål Arbeidslivet skal behandles på en enhetlig måte Virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetens side Helhetstenking blant tilsynsetatene De samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så effektivt som mulig

54 Samordning av tilsyn - Utfordringer Kan ta tid før man ser effekter Lett å nedprioritere i forhold til de daglige produksjonskrav Teamarbeid på tvers av etatsgrenser

55 Samordning av tilsyn Flerdagstilsyn samordnes etter prosedyre gitt i Styrende dokumenter for tilsyn Samordning av tilsyn av kortere varighet samordnes gjennom Felles tilsynsdatabase (FTD) og de regionale gruppene

56 Hvem vil delta i det lokale samarbeidet? Utover arbeidstilsynet vil det være følgende aktører i det lokale samarbeidet: DSBs eltilsynsregioner Brannvesen og DLE Fylkesmannens miljøvernavdeling Mattilsynet vil delta i lokalt samarbeid i enkelt-tilfeller hvor lokal koordinering skal befatte seg med bransjer hvor mattilsynet har tilsynsansvar Strålevernet og NSO har ikke eget ytre apparat, men kan samarbeide med lokale grupper ved særskilte tiltak som inkluderer deres tilsynsobjekter

57 Hvorfor DLE bør være aktive i den regionale samordingen Viktig at vi som myndighet følger opp stortingets forventninger til oss Det er viktig å flagge elsikkerhet i myndighetssammenheng regionalt og lokalt God mulighet til å påvirke utviklingen i samarbeidet DLE er en sentral og naturlig samarbeidspart stort antall felles tilsynsobjekter med de andre Mange DLE har høy tilsynskompetanse har vært flinke til å gi tilsynspersonell opplæring i systematisk HMS-tilsyn

58 Informasjon og holdningsskapende arbeid 58 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

59 Informasjon og holdningsskapende arbeid Informasjon som del av tilsyn både i boliger og virksomheter Man møter eier/bruker på hjemmebane Man blir lett trodd Skoleundervisning Skaper holdninger Barn og ungdom er lett å påvirke Barn og unge oppdrar foreldrene, gode elsikkerhetsambassadører Bruk av moderne hjelpemidler, spill, multimedia, praktisk arbeid/øvelser

60 Informasjon og holdningsskapende arbeid Informasjonens livsløp og repetisjon Vi møter barn og unge i skolen (opptil 2 ganger) Vi møter de samme hjemme Vi møter de samme i virksomhetene Vi møter de samme i organisasjonslivet Vi møter de samme gjennom pressen Gode holdninger til elsikkerhet

61 Informasjon og holdningsskapende arbeid Forbrukerinformasjon Samarbeid med lokale media Messer og arrangementer Kampanjer Lag, foreninger og organisasjoner Annonser og brosjyrer

62 Informasjon og holdningsskapende arbeid Samarbeid med andre om informasjonsvirksomhet, for eksempel: Brannvernukene: Brannvesenet, forsikringsselskaper, media, andre DLE Landbruket: Brannvesenet, forsikringsselskaper, bransjeorganisasjoner (bøndenes og elbransjen) media, andre DLE Forebygging av branner hos eldre- og omsorgstrengende: Kommunen, pensjonistforeninger, vel, brannvesenet, media, andre DLE Skoleinformasjon: Brannvesenet, ENØK, kommunen, media, andre DLE

63 Informasjon og tilsyn Vi ønsker å benytte informasjon og kommunikasjon som virkemidler og tenker da særlig på: God dialog med mellom myndighet og tilsynsobjekt, bransjeorganisasjoner, samarbeidende myndigheter og media. Å legge til rette for innsyn og forutsigbarhet i virksomheten og anvende informasjon bevisst i preventiv hensikt, blant annet gjennom å informere aktivt om lov og regelverk, og advare mot ulovlig virksomhet. Bruk av elektroniske kanaler for informasjon og kommunikasjon.

64 Våre hjem og våre barn Husmorforbundet Cappelens forlag 1938

65 Internkontrollprinsippet

66 Svakheter ved tradisjonelt tilsyn Ressurskrevende for myndigheten å kontrollere alle virksomheter Vanskelig å avdekke en del typer feil og mangler ved en enkeltinspeksjon Beskjeden forebyggende effekt fordi de bare sier noe om situasjonen der og da og i liten grad bidrar til bredere forståelse av området Tilsynene blir en for for kvalitetssikrere for virksomhetene ved at de stoler på at feil blir påpekt under kontrollen

67 Internkontrollprinsippet Med bakgrunn i slike svakheter har det skjedd en utvikling der den tradisjonelle detaljkontrollen forlates. Virksomhetene skal selv kunne dokumentere at det er etablert systemer som gir tilstrekkelig sikkerhet for at myndighetenes regelverk respekteres. Denne type tilsyn som retter seg mot virksomhetenes egenaktivitet og dokumentasjon betegnes som tilsyn etter internkontrollprinsippet

68 Internkontrollprinsippet Ved internkontroll understrekes sterkere det forhold at ansvaret for å følge vedkommende regelverk er plassert hos virksomhetene selv, uavhengig av den kontroll myndighetene utfører. Internkontroll angår virksomhetenes system for ledelse og styring. Andre begreper for internkontroll: I oljebransjen kalles det styringssystemer Engelsk: Safety Management System

69 Internkontrollprinsippet Tilsynsmyndighetene skal basere sine tilsynsaktiviteter på internkontrollprinsippet ved tilsyn i virksomheter. Den mest brukte formen for systematisk tilsyn er systemrevisjon. Stikkprøver, målinger o. l. betegnes som verifikasjon. Tilsyn basert på internkontrollprinsippet innebærer at tilsynsmyndigheten i sitt tilsyn går inn på virksomhetens egne premisser ved å «koble seg på» den systematikk virksomheten selv legger til grunn for sin egenkontroll med etterlevelse av lover og regler.

70 Internkontrollprinsippet Tilsyn basert på internkontrollprinsippet: Bidrar til kompetanseoppbygging i virksomheten. Dette fordi virksomheten i langt større grad blir ansvarliggjort overfor det gjeldende regelverk når de står overfor krav om å etterleve lover og forskrifter på en systematisk, dokumenterbar måte. Virker mer forebyggende fordi det fokuserer på handlemåter/prosedyrer slik at en kan forhindre at feil oppstår i fremtiden i stedet for kun å fokusere på retting av enkeltfeil

71 Internkontrollforskriften Felles myndighetskrav ved tilsyn Krav til samordning der flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Tilsynsmyndighet etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen fører tilsyn med og gir veiledning om gjennomføring og etterlevelse av denne forskrift.

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet.

Forord. Vi vil takke alle i etaten, departementene, andre direktorater og tilsynsobjekter som har bidratt med sin tid og kunnskap til dette arbeidet. Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Statskonsult gjennomgått Kommunal- og regionaldepartementets og Barne- og familiedepartementets styring av Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige?

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige? Difi rapport 2010:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier

Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29. juni 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr.

Detaljer

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013.

1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer for Arbeidstilsynets virksomhet i 2013. Arbeidstilsynet Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 12/1222 - ASS 11.02.2013 Tildelingsbrev 2013 - Arbeidstilsynet 1. INNLEDNING Arbeidsdepartementet gir med dette rammer og retningslinjer

Detaljer

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre Rapport 2003:26 Felles tilsynsdatabase veien videre Forord Statskonsult har bistått Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med et forprosjekt for å vurdere videreutviklingsmuligheter for

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001

HMS - manual. HMS - manual ALLE A.I- HMS.00.000. Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Haugesund kommune. Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 2 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: HMS- leder i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord På grunnlag

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer