Referat FTL Sist foreliggende referat før BUmøte vedlegges møteinnkallingen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat FTL Sist foreliggende referat før BUmøte vedlegges møteinnkallingen."

Transkript

1 Møtereferat Til stede: Forfall: Anita Sjøstrøm, Leder Cerebral Parese Foreningen (CP) Geir Bornkessel, Nestleder - Momentum Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Dordi Smiseth-Strand Multippel Sklerose Forbundet (MSF) Karstein Kristensen - Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Ole Hagen - Landsforeningen for Muskelsyke (LFM) Silje R. Ugelstad Personskadeforbundet LTN Inger Nitteberg - Sunnaas sykehus HF Eva Hofft Sunnaas sykehus HF Odvar Jacobsen Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Møtegruppe: Brukerutvalget (BU) Sunnaas sykehus HF (SunHF) Møtested: Sunnaas sykehus HF - Nesodden Møtetid: kl 11:00 15:45 Referent: Eva Hofft Dir. telefon: Neste møte: Godkjenning av referat Godkjent med endringer legges ut på og sendes direktør, FTL, Styret SunHF og Rune Kløvtveit, kontaktperson for SunHF i BU Helse Sør-Øst Styret Sun HF - saksliste og møtereferat ved Anita. Styremøte Gjennomgang av sakslisten. Oppfordrer BU til innspill. Det påminnes om at BU ønsker orientering fra Ledelsens tertialvise gjennomgang (LGG) i forkant av ledelsens orientering til styret. LGG er sak i Sentralt Kvalitets- og PasientsikkerhetsUtvalg SKPU der Ole og Anita deltar. De sender dokumentet til BU. BU deltar i årlig samarbeidsmøte med Styret i tilknytning til Styremøte-seminar. Dette er satt til iflg. årsplan for Styret 2014 følger vedlagt. Referat FTL Sist foreliggende referat før BUmøte vedlegges møteinnkallingen. Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt - Pasientallmøte hele foretaket Gjennomgang referat ved Dordi referat sendt BU Alarm toalett; Inger informerer om at alle toalett skal kartlegges mht sikkerhet. Kommunikasjon; enkelte pasienter opplever å bli overkjørt i samarbeid med fagpersoner, andre sier de ikke opplever det slik. God kommunikasjon er vesentlig i rehabilitering. Telefon: Telefaks: Besøksadresse: E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 - Utprøvende enhet Klinisk innovasjon prosjektgruppe (tilpasning nytt bygg opprettet av Foretaksledelsen) ved Karstein hatt 2 møter. Vurderer hvilke muligheter som kan tas i bruk i nybygg og ellers i foretaket framtidige løsninger, for eksempel testbeds utprøvende enheter, der leverandører kan teste ut utstyr på Sunnaas. Hvordan innovasjon kan realiseres i foretaket, bl.a. lokalitet, medisinsk teknisk utstyr, organisering av arbeidet. Oslo Med Tec er koplet inn gir mulighet for å søke utviklingsmidler. - Innovasjonsteamet ved Karstein. Teamet har hatt presentasjon av pågående prosjekter i auditoriet. - Klinisk Etisk Komité (KEK) ved Karstein. 1. møte i 2014, Avventer referat. - Sentralt Kvalitets- og PasientsikkerhetsUtvalg (SKPU) ved Anita. - Møte leder og nestleder BU med HSØ-Regionalt BU, Anita og Geir deltok. Referat følger vedlagt - tas til orientering. Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ønsker tettere kontakt mellom brukerutvalgene i helseregionen. De inviterte til møte om bl.a. felles utfordringer og prioriteringer i Helse Sør-Øst RHF ser positivt på at det etableres en tettere kontakt mellom brukerutvalgene på regionalt nivå og i helseforetakene / sykehusene. Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) informasjon ukentlig fra intranettet sendes BU Se Sak 4/2014 Saksnr Beskrivelse Oppfølging Sak 51/2013 BU Mandat med Gøril Otterlei, kvalitetssjef Gjennomgang av utkast dokument med endringsforslag. Diskusjon enkeltklagesaker - systemsvikt og tidsplan referat til godkjenning og publisering. Ang. klager som BU fanger opp BU har utarbeidet prosedyre på hvordan håndtere klagesaker som formidles direkte til BU. Gøril orienterte om at de er i gang med å utarbeide standardisert mal for mandatdokument i e-håndboka. BU jobber videre med tekstendringer Endelig mandattekst ved Geir og Karstein, sendes Eva. Formidles videre til kvalitetssjef og foretaksledelsen. BU dokument Prosedyre klagesaker legges ved e-håndboksdokumentet Sak 5/2014 Pasienttilfredshetsundersøkelsen 3. tertial til orientering Gjennomgang av resultat og kommentarer ved Kathi Sørvig, klinikksjef. Dokumenter sendt BU i forkant av møtet. Svar% er nå totalt 62.1% Det er fortsatt ønskelig og en utfordring å heve svar% ved hjerneskadeseksjonen. Kommentarer og diskusjon; Kan det skilles ut av rapporten

3 Sunnaas sykehus Side 3 svarmåte, elektronisk og papirutgave svar? Hvordan sikre kvalitet i svarene? Forslag om å gi ut spørreskjemaene ved innleggelse, slik det gjøres i dag ved PVO, vurderingsteamet. Dette er en balansert vurdering med hensyn til hva som er egnet for de forskjellige pasientgrupper. Forbedringsområde oppleve kontroll på egen rehabiliteringsprosess oppleve å delta i sitt eget møte med fagpersoner. Alle pasienter skal bli spurt i etterkant av møtet hvordan de opplevde møtet. Informasjon om Individuell Plan (IP) skriftlig i innkomstmappene, men alle blir ikke informert om dette muntlig. Forslag om å ta dette opp i Samhandlingsnettverket igjen. Resultatene fra undersøkelsen blir fulgt opp med tiltaksplaner i klinikken. Sak 6/2014 Bestilling til enheter og brukerutvalget ved SunHF - til behandling Innspill mål 2014 og langtidsplan SunHF, Tidsintervallet langtidsplan endret til er frist for innspill fra enheter i sykehuset samt brukerutvalget Saksdokumenter sendt BU, Dokument Langtidsplan med revidert tidsintervall sendt BU, BU nedsatte en hurtigarbeidende gruppe, Silje, Dordi, Karstein, Anita, Geir, som hadde møte da frist for innspill er allerede Innspill til dokumentene sendes via Anita til Inger Saksinfo i etterkant av dette BU møte Innspillene fra Brukerutvalget til dokumentene Mål 2014 og Langtidsplan SunHF, er oversendt til Heidi Kjærnes Gaupseth, administrasjonskoordinator. Oppfølging Sak 4/2014 Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) - til diskusjon Innspill fra BU ang. bad og heis, brev sendt til Prosjektleder Inge Skullerud. Inger informerte om økonomiske vurderinger av kvalitetsheving bad og oksygenuttak i vegg. HENT vurderer priskonsekvens på 3 alternative løsninger. Total kostnadsramme må holdes. Foretaksledelsen (FTL) fatter endelig vedtak. Testbad bygges for funksjonell utprøving av planlagte standardbad i nybygget. Utprøvende enhet Klinisk innovasjon prosjektgruppe med bl.a.karstein, rapporterer til FTL via Programkomitéen med frist ut nå februar. Automattoalett (spyl/tørk) kan leveres hev/senk uten tillegg i pris i flg. leverandør. Modulbasert innredning i rom anbefales er økonomsk lønnsomt over tid og fleksibelt ved behovsendringer. Møte Bad med bl.a. Prosjektleder, klinikksjef, Rune Kløvtveit, HENT representanter, Referat via Rune vedlagt. BU og Rune Kløvtveit i prosjektets brukerkoordinatorgruppe har gitt mange innspill med presise anbefalinger underveis i prosjekteringen, bl.a. kravspesifikasjon utstyr, funksjonskrav, universell utforming. BU ser det som sterkt beklagelig at slik det nå framstilles, ikke kan innfri disse anbefalinger i prosjektet. BU avventer vedtak i FTL. Vedtak FTL, løsning bad og oksygenuttak vegg, sendes BU ved Inger.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Oppfølging Sak 50/2013 Logopedtilbud SunHF og Akershus fylkeskommune Oppsummering fra møtet med Dordi, Odvar og Frank Becker sendt BU. BU inviterer til dialogmøte. Gjennomgang av brev, dato for møte, hvem inviteres. Frank Becker var også med under saksbehandlingen. Dordi tar saken videre sammen med Odvar. Eva bistår ved behov. Sak 7/2014 Årshjul for BU til diskusjon i samsvar med BU Handlingsplan og Møtekalender Konkusjon: Elektronisk Årshjulmal sendes BU. Forslag på innhold sendes Eva. Sak til oppfølging neste BUmøte, Sak 8/2014 Pasient- og brukerombudet - til behandling Forberedelser til samarbeidsmøte. BU inviterer pasient- og brukerombudet (konklusjon fra BU møtet ) Samarbeidsmøte for å bli kjent. Ombudet er fordelt fylkesvis. Hvem skal inviteres? Når og hvor skal møtet holdes? Invitasjon sendes Anne Lise Kristensen, Oslo. Alternative datoer, eller BU ønsker orientering om hennes erfaringer fra sitt virke som pasientombud, bl.a. hvilke saker som behandles og evt. klagesaker knyttet til Sunnaas. Eva inviterer på vegne av BU. Eventuelt Ved Ole - Kostholdstilbud - Sun HF Betydningen av Kosthold og Aktivitet. Ønsker tema som sak i BU. Sitat Ole: Kostholdet er for mange pasienter avgjørende for livskvalitet og livslengde etter en rehabilitering. Informasjon om kostholdets betydning, kostholdstilbudet ved Sun HF og hvilken informasjon pasientene får med seg hjem. - Aktivitetstilbud - Sun HF Mulighet for aktivitet utenom dagsprogram. Dette er en gjenganger i pasientkommentarer på pasientallmøtene. Ønsker tema som sak i BU. Sitat Ole Aktivitet er for mange pasienter avgjørende for livskvalitet og livslengde etter en rehabiliteringen. Informasjon om betydning av aktiviteter, aktivitetstilbudet ved Sun HF og hvilken informasjon pasientene får med seg hjem.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Ved Eva Innovasjon og forskning dialog med Sveinung Tornås (eller Sonja Erlenkamp). BU konklusjon fra tidligere, helt i starten av dette samarbeidet, var å sette opp sak hvert annet BUmøte. Siden da er Karstein representant for BU i Innovasjonsteamet. BU ønsker dialog 2 x i året settes opp i årshjulet. Evt. behov for hyppigere kontakt tas med Karstein. BU påminner og etterspør svar på flg.: Adgangskort (ID-kort) Tilgang Intranett Befaring på huset Eva avklarer Neste møte: 21. mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 20.06.12 Referent: Neste møte i BG: Geir Arne Skogstad Koordinator for 11. september 2012, kl. 11:00 15:30, ved Fys.med.

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Referat fra møte i Brukerutvalget 25.08.2014

Referat fra møte i Brukerutvalget 25.08.2014 Referat fra møte i Brukerutvalget 25.08.2014 Tilstede: Møte: Brukerutvalget Jørn Pettersen, Harald Korsgaard, Møtedato: 25.08.2014 kl 11-14 Rolf Yttereng, Inger Ljøstad, Oddvar Christoffersen, Tone Ringstad,

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst

Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Statskonsult rapport 2007:16 Forord Utdanning av helsepersonell og forskning er blant sykehusenes hovedoppgaver. De

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF

Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Sunnaas sykehus HF Årsrapport 2014 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sunnaas sykehus HF Sammendrag I 2014 har det det vært stor aktivitet først og fremst i forbindelse med nytt sykehusbygg, en spennende og utfordrende prosess for

Detaljer

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje.

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no Tlf: 23 30 14 55 Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 2013/218 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 6

Møtereferat Side 1 av 6 Møtereferat Side 1 av 6 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Til Brukerutvalget Sykehuset Østfold Referat fra brukerutvalget onsdag 18.mars 2015 Vår dato Tilstede: Medlemmer: Mona Larsen Bjørn Melsom Kari Lundeby

Detaljer