Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt"

Transkript

1 Møtereferat Til stede: Forfall: Rune Kløvtveit, Leder - Norsk Forening for Brannskadde (NFFB) Anita Sjøstrøm, Nestleder Cerebral Parese Foreningen (CP) Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Asbjørn Olaussen Personskadeforbundet LTN Dordi Smiseth-Strand Multippel Sklerose Forbundet (MSF) Karstein Kristensen - Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Nina Olkvam - Sunnaas sykehus HF Eva Hofft Sunnaas sykehus HF Ole Hagen - Landsforeningen for Muskelsyke (LFM) Odvar Jacobsen Landsforeningen for Slagrammede (LFS) Møtegruppe: Brukerutvalget (BU) Sunnaas sykehus HF (SunHF) Møtested: Sunnaas sykehus HF - Nesodden Møtetid: Referent: Eva Hofft Dir. telefon: Neste møte: Dato endret pga Rehabiliteringskonferansen Godkjenning av referat Godkjent legges ut på og sendes direktør, FTL, Styret SunHF og Geir Bornkessel, BU Helse Sør-Øst, Kontaktperson for SunHF. Styret Sun HF - saksliste og møtereferat Styremøte Anita møter som leder av BU fram til oppnevnelse av nytt BU i styremøte Til orientering; styreleder Arne Rui er for tiden sykmeldt. Referat fra arbeidsgrupper, allmøter med pasienter og andre møter internt og eksternt - Møte i Sentralt kvalitets- og sikkerhetsutvalg (SKPU) ved Asbjørn (vara for Ole). Thomas ( vara for Anita) deltok også i møtet. Stikkord for saker som ble behandlet: Obligatoriske kurs for ansatte. Miljøsertifisering. PasientTilfredshetsUndersøkelsen. Skallsikring Sunnaas. Møtereferat bes sendt BU når dette foreligger. Telefon: Telefaks: Besøksadresse: E-post: Bankkonto: Foretaksnr.:

2 Sunnaas sykehus Side 2 - Tenketank rehabilitering på Gardermoen, ved Thomas. Veldig bra. Stikkord fra innholdet: Brukerperspektivet ved FFO. Kommuneperspektivet ved Bodø Kommune. Profesjonsperspektivet uvitenhet om rehabilitering blant politikere. Folkehelse burde samarbeide med rehabiliteringsmiljøet. Spesialisthelsetjenesten private aktører. Paneldebatt med smågrupper. Er det noen av temaene som er aktuelle for oppfølging i BU? Se på hvilke muligheter en har for å registrere hvordan det går med pasientene etter rehabiliteringsoppholdet. Se sak 40/13 til oppfølging i BUmøte med Jan Egil Nordvik, Sunnaas Rehabiliteringsregister. Diskusjon rundt rehabiliteringsbegrepet, offentlig og privat kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det skal forfattes en punktliste som leveres ny statsråd i ny regjering. Forslag idéer kan sendes Kirsten Sæther, samhandlingssjef. Møtenotat ved Thomas følger vedlagt. - Prosjekt Samhandlingsarena Aker Delprosjektgruppe ved Dordi Utarbeide forslag til en modell for brukermedvirkning på Aker. Modellen skal beskrive utvikling av tiltak på tjenestenivå og individnivå Dialogkonferanse Prosjekt Tverrbygg (Nybygg) Orientering ved Rune Kostnadskuttdiskusjoner Hent AS med sine underleverandører endelig kontrakt 30.september. Alt som ikke er tatt med i denne kontrakten kommer som tilleggskostnad. Gymsal er inkludert ingen begrensninger byggteknisk Alternativ plan uteareal leveres kun grovplanert alt annet fjernes (barn lekeplass, grønt område ) Alternativt søke midler fra SunnaasStiftelsen for videre opparbeiding. Universell utforming uteareal er ivaretatt. Funksjonsutstyr (Karstein og Rune) skal behandles i FTL Svar fra Fylkeskommunen avventes. Forventet byggevirksomhet f.o.m. oktober 2013 Videre framdrift i prosjektet: Byggledermøte inkl. koordinatorgruppa hver 14. dag Nina formidler BUstemmen til FTL funksjonelle rom og bad, universelt utformet og modulbasert. Rune informerer om prosjektets framdrift og rapporterer skriftlig til BU. Inviteres til BUmøte ved behov.

3 Sunnaas sykehus Side 3 Saksnr Beskrivelse Sak 40/2013 Sunnaas Rehabiliteringsregister tematisk forsknings- og kvalitetsregister. - til orientering ved Jan Egil Nordvik. Sunnaas Rehabiliteringsregister ble etablert i desember Datainnsamlingen er samtykkebasert ca ¾ av de spurte til nå har sagt ja. 3 kilder til data: Selvrapportering Spørreskjema - livskvalitet, psykisk helse, trettbarhet. Journaldata. Andre offentlige register (for eksempel NAV innleggelse sykehus) Personvern, data sikres gjennom flere instanser Datatilsynet, Forskningsserver SunHF, Personvernombudet Ullevål. Intensjon bli bedre på å kunne måle hvordan det går, rettet mot helsefagpolitisk virksomhet. Registeret kan brukes både til kvalitetssikring og forskning Registeret fanger ikke opp resultat av en til en oppfølging. - til oppfølging. Jan Egil inviteres igjen til neste BUmøte, Sak 41/2013 Innovasjon og forskning BU i dialog med Sveinung Tornås Sveinung informerte om idébanken, både på Sunnaas.no og Sunnaas intranett, der pasienter, pårørende, ansatte kan formidle idéer til forbedring og nyvinning. Flere av idéene blir til konkrete prosjekter, pr. i dag 19 og 4-5 er underveis. Stikkord om følgende prosjekter: Active on Wheels god balanse mellom ernæring og aktivitet basért på forskningsdata. Matthijs Wouda, fysioterapeut m.fl. Utvikling av tilpasset trykkforbyggende kroppsnært tøy redusere faren for trykksårutvikling. Ingebjørg Irgens, lege m.fl. Prosjekt mhelse, se sak 42/2013 Arve I. Opheim, fagsjef fysioterapi m.fl. Sveinung er leder for prosjektets referansegruppe. TG Goodwill Blæresensor prototyp sensor legges inn permanent. Thomas Glott, lege m.fl. Påkledningsassistent universal modell for alle med manglende armfunksjon Karstein Kristensen m.fl. BU informerer om idébanken, Sunnaas.no på pasientallmøtene. Sak 42/2013 Prosjekt mhelse kombinert med Sosiale Medier - til orientering - bruk av mobil digital teknologi til helsefremmende aktivisering Sveinung Tornås informerte kort om prosjektet som del av innovasjon (sak 41/13), da Arve I.Opheim ikke kunne møte. Se tidligere tilsendte saksdokumenter. Prosjektet ønsker en eller to brukerrepresentanter som kan være med å lage kravspesifikasjon og forankre relevansen hos pasientgruppen. I første omgang er det tenkt RMS og slag. Sveinung er leder av prosjektets referansegruppe Thomas representerer BU i prosjektet. Meldes Sveinung og Arve ved BUsekretariat.

4 Sunnaas sykehus Side 4 Oppfølging Sak 26/ til oppfølging Modul 2 - Modulbasert BrukerOpplæring (MBO) Programutkastet ble drøftet. Kort orientering om arrangementet. Aktuelt med revurdering av BU sitt mandat, da Helse Sør-Øst har utarbeidet ny veileder med forslag om felles føringer og rammebetingelser for brukerutvalgene. Modul 2 arrangeres torsdag 5. fredag 6. desember 2013 på Quality Hotel Mastemyr. Programinnhold beholdes slik det nå er med noe justering av tid på bolkene dag 1 og 2. Videre planlegging og bookingavtale modul2 fortsetter ved BUSekretariat. Mandat følges opp som egen sak i ordinært BUmøte med det nye BU. Oppfølging Sak 32/ til behandling Handlingsplan (Års- / Målplan) for BU 2013 Utarbeiding av handlingsplanen fortsetter. Hver enkelt fyller inn i planutkastet, tilsendt ved Dordi Dette samkjøres ved Dordi, Anita, Thomas. Bruk Strategisk Plan BU som grunnlagsdokument. Endelig handlingsplan vil være førende for utarbeiding av Budsjett BU-2014 (sak 45/13) - til oppfølging BUmøte, Handlingsplanen ferdigstilles i møtet. Utkast og Strategisk Plan - BU følger vedlagt. Oppfølging Sak 36/ til behandling Samarbeid Tillitsvalgte (TV) og BU Mulighet for å bruke TV som sparringspartnere i saker der det er aktuelt. BU tar kontakt med TV etter behov. Saken avsluttet. Sak 43/ Oppfølging av årlig samling på Holmsbu, med foretakets ledelse, tillitsvalgte, verneombud og BU representanter Rune orienterer om status i arbeidsgruppe 3 med Tema: Hvordan skape lojalitet til beslutninger som er tatt. Gruppa har hatt ett møte i forkant av sommeren. Dokument er under utarbeiding. Arbeidsgruppene har funksjonstid ut Sak 44/2013 Regional Re-Habiliteringskonferanse oktober 2013 Anita og Thomas deltar. RehabiliteringsUka 2013 SunHF uke 43 Lokalt arrangement Nina orienterer. Erfaringer viser slunken deltakelse tidligere år med stor ressursinnsats. Utforming av årets program tar hensyn til disse erfaringene. Endelig program sendes BU. Nasjonal åpning mandag 21. oktober Nina orienterer Skape blest om Rehabilitering. Konseptbeskrivelse, markedsførings- og implementeringsplan og invitasjon sendes BU i etterkant av møtet.

5 Sunnaas sykehus Side 5 Sak 45/2013 Økonomi - Budsjett - til orientering ved Nina og Ekrem Ligonja, økonomirådgiver Foretakets økonomiske langtidsplan er sendt Helse Sør-Øst RHF. Nå utarbeides hovedlinjene for budsjett Kommende regjeringsskifte kan gi endrede rammer. Foretakets ledere med økonomi styringsansvar skal levere sine budsjettforslag. Foretaksledelsen fattet følgende vedtak i møte Vedtak: 1. F.o.m skal Brukerutvalget ha eget budsjett 2. I forbindelse med Budsjett 2014 avklares stillingsandel for sekretær i Brukerutvalg 3. FTL ber om at Brukerutvalget utarbeider aktivitetsplan og budsjett for 2. halvår. Aktivitetsplan/budsjett legges frem i FTL 27. august Budsjett for Brukerutvalget 2013 oktober til desember Forslag ved Rune ble levert juli, til behandling i FTL BU utarbeider eget budsjett for Andre BU har også eget budsjett. Stramme budsjettrammer kan ramme brukermedvirkning. Bruk egen Strategisk plan, handlingsplan, aktivitetsplan med kursdeltakelse som førende dokumenter for budsjettforslag Budsjett kan bidra til øket bevissthet rundt økonomi, aktivitet og prioritering. Budsjett 2014 til oppfølging BUmøte med Ekrem Ligonja. BU ber om oversikt over tidligere års eget forbruk. Settes av ½ time til denne saken. Sak 46/2013 Individuell Plan (IP) informasjonsplikt / ansvar? - til behandling Pasienttilfredshetsundersøkelsen, pkt 7 Koordinator - Spesialisthelsetjenesten Temaene aktualisert i Samarbeidsnettverksmøte ved Anita Erfaring fra pasientallmøtene viser at det er relativt få som har hørt om IP. Informasjonsplikten gjelder generelt. Rett til å få utarbeidet IP gjelder alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven. I flg.samhandlingsreformen, meldes dato for utskrivelse fra opphold Sunnaas til koordinator i kommunen for å medvirke til nødvendig oppfølging. Forslag: BU representant informerer generelt om IP på pasientallmøtene. BU sjekker pkt 7 i pasienttilfredshetsundersøkelsen som omhandler IP - til oppfølging BUmøte, Karstein lager utkast på informasjon til bruk i pasientallmøtene. Kritisk gjennomgang av pkt 7 i pasienttilfredshetsundersøkelsen. Kathi inviteres til møtet. Koordinator enstemmig fra BU, behold betegnelsen.

6 Sunnaas sykehus Side 6 Eventuelt Ved Dordi Oppfølging av pasientklage HS, behandlet i tidligere BUmøte. Viktig å sikre at pasient og pårørende opplever at de er blitt hørt (dialog - kommunikasjon). Dordi melder har snakket med klinikksjef. Vi regner nå saken som avklart Rune takker for seg i BU Fartstid i BU siden april Han har opplevd denne tiden i BU som spennende i møte med mange forskjellige mennesker og lært utrolig mye om brukermedvirkning. Han er stolt av omtalen BU-SunHF får av Helse Sør-Øst RHF, som best fungerende BU i regionen. Ta vare på det! Lykke til videre! Neste møte: 29. oktober 2013 NB ny starttid kl 12:15 p.g.a. booking av rom

Referat FTL Sist foreliggende referat før BUmøte vedlegges møteinnkallingen.

Referat FTL Sist foreliggende referat før BUmøte vedlegges møteinnkallingen. Møtereferat Til stede: Forfall: Anita Sjøstrøm, Leder Cerebral Parese Foreningen (CP) Geir Bornkessel, Nestleder - Momentum Thomas Eide - Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Dordi Smiseth-Strand

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12 SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 211 til Helse SørØst RHF Nesoddtangen den 17.2.12 Innhold DEL I: 1. INNLEDNING...4 Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...5

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08. Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.04.2008 200800072-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 47/2011 Godkjenning av referat av 06.05.2011 Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 9. juni 2011 Tid og sted: 09.00-13.00, undervisningsrom, bygg5, Gaustad Offentl.: Referent: Tilstede: Forfall: Ja Kirsten Krogh Hansen Anne-Grethe Terjesen,

Detaljer

Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011

Fysisk skade, psykososiale faktorer og kronisk smerte - betydning for funksjon etter terrorhandlingene i Norge 22. juli 2011 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Tirsdag 9. september 2014. 1. Ukens prosjekt i Helse Sør-Øst RHF uke 34/14. Prosjektinformasjon Prosjektleder: Johan K. Stanghelle Institusjon: Sunnaas

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Meldt forfall: Tove Larsen, Anni Falk, Selma Mujezinovic Larsen, Eva Bergh Pedersen, Gro Løhaugen

Meldt forfall: Tove Larsen, Anni Falk, Selma Mujezinovic Larsen, Eva Bergh Pedersen, Gro Løhaugen Referat møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: tirsdag 11.3 kl 10.30-15.30 Sted: Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Anne Andersen Anita Sjøstrøm Sigrid Østensjø Hanne Langeland Anne Karin

Detaljer

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

Til Styret i Sunnaas sykehus HF. Dato 26.3.2014. Driftsorienteringer fra administrerende direktør. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Til Styret i Sunnaas sykehus HF Dato 26.3.2014 Sak 27/14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 1. Sertifisering etter ISO 14001 Miljøstyring ved

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 5. juni 2013 Kl.: 10.00 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 5. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 11. mai 2012 Kl.: ca. kl. 12.30 Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-26/012 Saksbeh/tlf:

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 39/14 Godkjenning av referat fra møtet 29.04.14. Referatet ble godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Ragnhild Thomassen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Anne Grete Bodin Erdal, Jørgen Løvdal (tilstede dag 1.), Lise Kristiansen, Nina Roland,

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 12.06.13. Møtenr. 03-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 12.06.13 Møtenr. 03-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 12. juni 2013 Tid Kl. 09.30 14.45 Sted Deltakere Observatører Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer