Samhandling til barn og unges beste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandling til barn og unges beste"

Transkript

1 Samhandling til barn og unges beste Er mestringsferdigheter og sosial kompetanse viktigere enn prestasjoner og karakterer? Oppvekstkonferanse Fylkesmannen i Troms 27. november 2013 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand 11/27/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Slide 1

2 Samhandling til barns beste Utfordringer i arbeidet med barn og unge, Barns tidlig utvikling Tidlig intervensjon viktig, men forsømt, Barnehagens utfordringer og muligheter, Hva vil vi med skolen? Hva trenger elever å lære i skolen? Barn og unge i et organisatorisk kaos.

3 Barn og unges psykiske helse Folkehelseinstituttet anslår at prosent av barn mellom 3 og 18 år til enhver tid har problemer med å fungere i hverdagen fordi de har symptomer på psykiske lidelser, Angst og depresjon (4-8%), ADHD (3-5%), Rusmisbruk alkohol, narkotika, legemidlerog andre rusmidler, Selvskading (6-10%) Spiseforstyrrelser Psykoser (0,6%). 11/27/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 3

4 «Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp» Minst norske unge mellom 4 og 18 år har atferdsforstyrrelse dvs ca 3,5% fordelt med 1,8% på opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) og 1,7% på alvorlig atferds-forstyrrelse (CD), Antall barn som årlig for hjelp er estimert til 4456, og utgjør 0,4%, Selv om det knyttes mange forbehold til tallene, konkluderer rapporten med at det er en betydelig underdekning i tilbudet til barn og unge.

5 Framtidsperspektiver: Unge på uføretrygd I perioden har antall unge uføre i alderen år økt med 41% mot 24% i alle aldersgrupper, Endringer i arbeidslivet og flere, hyppigere og tidligere diagnoser er de viktigste forklaringene på veksten i unge uføre, Andelen unge som mottar uføretrygd med ulike psykiatriske diagnoser ble nesten tidoblet fra 1993 til 2006; 6 av 10 unge uføre har en psykiatrisk diagnose, Endringer i arbeidslivet gjør det vanskeligere for unge med psykiske lidelser å få og beholde en jobb, og det er særlig økte krav til kommunikative ferdigheter og sosial kompetanse i alle typer jobber som er kritisk. Econ- rapport ( ): Hvorfor blir flere unge uføre og Aftenposten 11. februar 2010

6 Forskning om barns sosiale utvikling «Barns sosiale utvikling» er en studie av 1159 barns sosiale utvikling fra 6 mndr til skolealder i fem østlandskommuner, Kunnskapen om den tidlige sosiale utviklingen kan anvendes i arbeidet med fremme barns helse og kompetanse, og til å forebygge at de får faglige problemer eller venneproblemer i skolen. Kunnskapen kan også anvendes i arbeidet med å identifisere risikoutsatte barn og iverksette forebyggende og kompenserende tiltak i barnehager og skole, men også i barnevernstjenesten og psykisk helsevern Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Side 6

7 Hva er normalt, marginalt eller avvikende? For barn under 3 år har individuelle risikofaktorer en begrenset prediktiv verdi, men fysisk utagerende atferd (aggresjon) en sterk prediktor for senere problemutvikling (jf også andre reguleringsvansker, tilbaketrekking og inadekvat tilknytningsatferd), Men det er viktig å kunne skille mellom forbigående alderstypiske vansker og alvorlige vansker som barnet trenger hjelp eller behandling for, Mens de fleste lærer seg emosjonsregulering så er det noe som har vanskeligere for å lære seg å mestre følelser enn å lære seg å telle eller lese. Nærde et al. (2012)

8 Gutter og jenter hadde omtrent samme fysiske aggresjonsnivå ved 8 måneder, men kjønnsforskjellene økte med alder, og mest for guttene. Kjønnsforskjeller i aggresjonsutvikling

9 Gutter med vanskelig temperament, med søsken på samme alder og foreldre med psykiske helseproblemer, hadde den høyeste utviklingskurven for aggresjon. Barn med høyt og lavt aggresjonsnivå

10 Tidlig intervensjon viktig, men forsømt Det finnes kritiske, sensitive eller optimale perioder i små barns utvikling der de er særlig avhengige, men også sårbare for påvirkninger fra miljøet, Slike perioder er viktige for utvikling av sensoriske systemer, språk og for barns sosiale og emosjonelle utvikling. Barn synes å være spesielt lærevillige og motiverte for å mestre utfordringene på det aktuelle utviklingstrinnet Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Side 10

11 Med forskertrang og lekelyst Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. NOU 2010:8 Denne utredningen favner alle barn, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger Dette omfatter også minoritetsspråklige /flerspråklige barn, barn med lærevansker, barn med nedsatt funksjonsevne samt barn med sosiale og emosjonelle vansker

12 «Utsatte barn har dårlig tid» Med god toleranse for individuelle variasjoner kan en identifisere barn som trenger utredning og hjelp Det kan bidra til å dempe bekymring, men samtidig sørge for at alvorlige signaler tas på alvor, Forskning og utredninger med et samstemt krav om å unngå tendensen til å «vente og se» Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Side 12

13 Barns sosial utvikling i barnehagen En longitudinell studie av 1159 barn i 5 kommuner fra 6 mndr til skolestart: TIDLIG START: Å begynne i barnehagen før barna var 18 måneder førte til høyere sosial kompetanse, men også mer fysisk utfordrende atferd, trass og regelbrudd ved 2 års alder, ANTALL TIMER: Barn som var mange timer i barnehagen var mer bråkete enn barn som var færre timer i barnehagen, men det var neppe på grunn av barnehagen, VOKSENTETTHETEN i barnehagen hadde ingen betydning for barnas sosiale funksjonsnivå. A.Nærde, K. Nordahl, M. Narayanan, I. Zambrana og H.D. Zachrisson

14 Barn i barnehagen GRUPPEINNDELING: Hvis 3 åringen var eldst i gruppen ble de vurdert som mer sosialt kompetente og var mindre trassige enn hvis de gikk i grupper hvor de eldste var 5 år. GRUPPESTØRRELSE: Blant 3-åringene avtok den sosial kompetansen med økende gruppestørrelse, BARNEHAGE ELLER IKKE. Ingen klare forskjeller i sosial fungering, INKLUDERING: Internalisert problematferd var mer avgjørende enn den eksternaliserte for om barn ble inkludert eller ekskludert i barnehagen. A.Nærde, K. Nordahl, M. Narayanan, I. Zambrana og H.D. Zachrisson

15 Barnehagenes bidrag Barnehagen har sin egenverdi for barn, men representerer også en utkikkspost og kan gjøre mye for å forebygge barns vansker, Gjennom individuell tilrettelegging kan barn øve på og praktisere språk og begreper, motorikk og kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og reguleringsferdigheter, Foreldre og personalet trenger også tilgang til råd og veiledning om hvordan de kan stimulere og oppmuntre til mestring, Forskning dokumenterer positive påvirkninger fra tidlig intervensjon i form av 1) strukturerte programmer og 2) et kompetent personale som har fått god metodeopplæring.

16 Sosial kompetanse er viktig for små barn Det er økende forventninger om at barnehagene om å forberede barn på skolegang har ført til økt fokus på skrive- og leseforberedende aktiviteter, Man antar at dette er viktig for at barn skal lykkes på skolen og overser lett betydningen av sosial kompetanse, Forskning og erfaringer viser imidlertid at sosial kompetanse er like viktige som språklige og intellektuelle ferdigheter for hvordan barn mestrer overgangen fra barnehage til skole.

17 Barns ferdigheter ved overgangen til skole Data fra de fem første datainnsamlingsrundene av the Early Childhood Longitudinal Study Kindergarten cohort (ECLS-K). Barna ble testet i lesing og matematikk ved begynnelsen og slutten av barnehagen, ved slutten av første og tredje klasse, og lærerne vurderte deres sosiale ferdigheter, Det var en signfikant korrelasjon mellom elevenes sosiale ferdigheter og deres skolefaglige prestasjoner, og lærerne påvirket utviklingen av sosiale ferdigheter mer enn skolefaglige ferdigheter, Lærernes formelle kompetanse var mindre viktig enn deres erfaring og hvor viktig de mente at de sosiale ferdigheter var. Jennings & DiPrete, 2010

18 Utviklingsoppgaver Å skaffe seg og holde på venner Å prestere i skolen Å følge regler Masten & Coatsworth, 1998

19 Mestrings- og kompetanseperspektivet Mestring handler om å mobilisere følelser, tenkning og atferd i møtet med viktige utviklingsoppgaver, men også motgang og livskriser, Konstruktiv mestring av motgang og kriser kan handle om problemløsning, fleksibilitet, positive reformulering, optimisme, opplevd personlig kontroll, sosial støtte og positive familieforhold som samhold, felles verdier og foreldreomsorg. Proaktiv mestring kan beskrives som sosial kompetanse og kan læres hjemme, i barnehagen og på skolen. 11/27/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 19

20 Den forebyggende universalmedisinen: «Vennskap»

21 Barns er mer formbare og har større sosiale lærings- og utviklingsmuligheter enn voksne. I arbeidslivet finnes det voksne uten sosiale antenner, empati og kommunikasjonsferdigheter 11/27/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 21

22 Nivådebatten: hvordan elevene hevder seg i lokale, nasjonale og internasjonale sammenligninger (den prestasjonseffektive skolen) Hva vil vi med skolen? Inkluderingsdebatten: hvordan skolen favner og mestrer mangfoldet blant elever, i prestasjoner, motivasjon og atferd (den inkluderende skolen)

23 Hva slags Læring? Hva med den sosiale utviklingen? Den språklige-kognitive dimensjonen er tidlig inne, men ikke den sosiale

24 Skolen som marginaliseringsgenerator I utdannings- og kunnskapssamfunnet er skolen den sentrale marginaliseringsgeneratoren, og det handler ikke bare om dårlige karakterer, men også om mangle kompetanse samt å ha et negativt forhold til skole og utdanning, Kunnskapssamfunnet og den moderne skolen stiller større krav til sosial kompetanse enn industrisamfunnet, gjennom sine krav til selvdisiplin, konsentrasjon og mestring av sosiale relasjoner (Frønes & Strømme, 2010).

25 11/27/2013 The Norwegian Center for Child Behavioral Development Side 25

26 I en longitudinell studie av 140 åttende klassinger, ble selvdisiplin målt med elev-, foreldre- og lærerrapporter, og viste seg å predikere avsluttende karakterer, skoleframmøte, og skårer på standardiserte prestasjonstester neste vår. I en replikasjon med 164 åttende klassinger la man til en venteoppgave, spørsmål om studievaner og en IQ gruppetest. Sammenlignet med IQ forklarte selvdisiplin målt om høsten mer enn dobbelt så mye av variasjonen i avslutningskarakterene, skoleframmøte og antall timer brukt til lekser. Effekten av selvdisiplin på avslutningskarakterene holdt seg selv om en korrigerte for tidlige karakterer, prestasjonsskårer og målt IQ. Funnene tyder på at en viktig årsak til at elever ikke utnytter sine intellektuelle forutsetninger er manglene selvdisiplin.

27 Sosialt kompetente barn og unge Barns sosiale ferdigheter er de samme som i voksen alder bidrar til varige vennskap, intime relasjoner, foreldreferdigheter, evnen til å holde en jobb og samarbeide med andre, Sosial kompetanse handler om å forstå sosiale signaler, kunne navigere i sosiale situasjoner, og samhandle positivt med andre elever og voksne, Eksempler på dette er samtaleferdigheter, problemløsnings- og konfliktmestringsferdigheter, vennskapsferdigheter og gruppeferdigheter, Sosial kompetanse forutsetter oppmerksomhetskontroll og å kunne mestre sterke følelser som sinne, eller å motstå fristelser Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis Side 27

28 Sosialt kompetente barn lærer mer i skolen Sosiale ferdigheter bidrar til at barn fungerer godt i skolen, Lærerne skaper læringsmuligheter i klassen, og sosialt kompetente elever utnytter disse bedre og lærer mer fordi de viser større innsats, er mer oppmerksomme og har mer selvkontroll, Lærere oppmuntrer også til læring utenfor skolen for eksempel gjennom å gi lekser, og elevenes sosiale kompetanse påvirker om de benytter seg av disse mulighetene. Jennings & DiPrete, 2010

29 Sosial læring i skolen Sosiale ferdigheter og kompetanse kan undervises på samme måte som skolefag strukturert og tilfeldig læring, Opplæringen påvirkes av skolens øvrige undervisning og bør integreres i denne (skolens sosiale læreplan) Læring og praktisering av sosial kompetanse påvirkes av skolekulturen og klassemiljøet en kan ikke kurse elevene til å bli sosialt kompetente, Sosiale ferdigheter anvendes når de etterspørres, oppmuntres og bekreftes.

30 Betydningen av programvirksomhet i barnehagen og skolen Det bør være et visst innslag av forebyggende og tiltaksprogrammer i barnehagen og i skolen i forhold til språk, sosiale ferdigheter med mer(eks. ICDP, Marte Meo, TIBIR, Steg for steg, Du og jeg og vi to) (www.ungsinn.no) Slike programmer er en spydspiss i barnehagens og skolens utviklingsarbeid, og retter fokus mot områder der praksis bør være tydeligere og mer intensiv, Men det rekker ikke med programmer - forsknings- og kunnskapsbaserte tiltak må integreres i barne- og ungdomstjenestenes og i skolenes og barnehagenes ordinære arbeid.

31

32 Sammenheng mellom sosial og skolefaglig kompetanse Skoleforskningen viser hvordan de skolefaglige (kognitive) og sosiale læringsdimensjonene samvirker, og sosiale ferdigheter gjør det lettere for elever å anvende sine skolefaglige ferdigheter, Lærerne skaper læringsmuligheter i klasserommet, og oppmuntrer til læring utenfor skolen for eksempel gjennom å gi lekser, og sosialt kompetente elever benytter seg mer av disse mulighetene. Underliggende forklaringsfaktorer for både sosial og skolefaglig læring kan være: selvregulering av oppmerksomhet, atferd og emosjoner, og sosial-kognitive ferdigheter (eksv. problemløsning, læringsstrategier og informasjonsbearbeiding). Welsh, Parke, Widaman, O Neil 2001 Jennings & DiPetre, 2010

33 Psykisk helsefremmende arbeid i skolen Det er mulig at skolen best ivaretar sin helse- og kompetansefremmende innsats gjennom å gjøre det den skal gjøre: fremme elevenes læring og utvikling gjennom skoleorganisasjon, læringsmiljø og pedagogisk praksis. Men også gjennom: Starte tidlig med helsefremmende, kompetanseutviklende og forebyggende tiltak for alle elever, Rådgivning og henvise til behandling, Lærerstøtte (sensitiv tilnærming, positiv læringsstøtte), Læring og utvikling av vennskap og andre sosiale ferdigheter, Fremme mestringsferdigheter og en positiv selvoppfatning, Etablere sosiale nettverk som støtter og kontrollerer, Godt samarbeid og allianser med foreldre og foresatte.

34 Den inkluderende skolen 1. Visjon og målsetting forpliktelse på alle nivåer, 2. Plassering i det minst restriktive alternativ, 3. Tilpasset opplæring Læreplan felles for alle, men tilpasset, Evaluering for læring, formativ evaluering, Undervisning: evidensbaserte strategier, Aksept positive holdninger i møtet med elevene, 4. Sosial og faglig støtte fra medelever, team og foresatte, 5. Ressurser som følger elevene, 6. Ledelse for å implementere punktene ovenfor. Mitchell, 2008

35 Barn i et organistorisk kaos?

36 The Norwegian Center for Child 11/27/2013 Side 36

37 Samarbeidsproblemer? Skolen er mistenksom overfor barnevernet. Barnevernet liker ikke skolen. Barnepsykiatrien liker verken skolen eller barnevernet. Oppsøkende tjenester liker ingen andre og ingen andre liker politiet (Buskerudprosjektet, 1980).

38 Alle vil samordne, men ingen vil samordnes (Flatø utvalget, NOU 2009:21) Samarbeidsproblemer mellom tjenester og etater skyldes blant annet at ingen har et formelt koordineringsansvar overfor brukerne, Fragmenterte tjenester med flere etater og forvaltningsnivåer fører til brudd i overgangssituasjoner som for eksempel mellom skole og barnevern, Samarbeidet begrenser seg ofte til det som skal til for å fremme egen oppgaveløsning, Ressursknapphet fører til at tjenestene blir opptatt av å avgrense egne oppgaver og skyve fra seg problemer som andre instanser kan ta, Kvaliteten på hjelpen er ofte mer et resultat av enkeltpersoners innsats enn av et velfungerende system.

39 Det er utrolig hvor mye voksne kan snakke sammen uten at det kommer barn til gode!

40 Behovet for integrerte tjenester Integrerte tjenester er lett tilgjengelige i nærmiljøet, og brukerne opplever dem som en organisert helhet, - «én dør inn til tjenestene» Familievennlige tjenester tar hensyn til brukernes preferanser og behov og legger vekt på å styrke ressurser, mestring og kompetanse, Integrerte tjenester forutsetter felles målsettinger, felles faglige referanserammer og forpliktende samarbeid om tiltak, Integrerte tjenester er kunnskapsbaserte og krever ledelse med autoritet til å forandre praksis.

41 Hva kjennetegner virksomme kommunale samarbeidstiltak? Tverretatlige og nærmiljøomfattende tiltak, som har bredde og varighet, gjerne med basis i skolen eller barnehagen (interessegrupper, aktivitetskvelder, sosiale møtesteder, dugnadsvirksomhet), Sosial nettverk og fellesskap styrker uformell sosial kontroll og støtte (inkluderende og kontaktskapende prosjekter og aktiviteter i skole og nærmiljø, idretts og kulturaktiviteter UKM), Nærmiljøtiltak som styrker kontakt og kommunikasjonen i skole og nabolag, f.eks. natteravner, fadderordninger, mentor, kameratstøtte etc. Baser i nærmiljøet - ankerfester uten konkurranse og prestasjonskrav, men med tilsyn, aktivitetsstruktur og voksenkontroll.

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Quality hotel Sogndal, 21. mars 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Hva slags læring? Hva med den sosiale og

Detaljer

Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter

Psykisk helsearbeid i skolen. Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter Psykisk helsearbeid i skolen Terje Ogden Jeanette Flack Johansen Nasjonal fagkonferanse 12.november 2014 Oslo Kongressenter Psykiske helseproblemer blant ungdom Angst og depresjon (4-8%) ADHD (3-5%) oppmerksomhetsproblemer

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen av terje ogden Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang,

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Alvorlige atferdsvansker

Alvorlige atferdsvansker Alvorlige atferdsvansker Effektiv forebygging og mestring i skolen Veileder for skoleeiere og skoleledere Utarbeidet av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger Læringssenteret 2003

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse

Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse Klasseledelse: Undervisnings- og læringsledelse Larvik arena, Larvik kommune 14. august 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo www.ogden.no Hva vil vi med skolen? Nivådebatten: hvordan

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier. Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Tidlig innsats overfor barn og familier

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer